Firmabil - Beierholm

beierholm.dk

Firmabil - Beierholm

Selvstændigt erhvervsdrivende

ske én gang vedrørende samme bil. Ved køb af en ny bil kan der altid ske principskifte,

uden dette har betydning for et senere omvalg.

5.2. Bilen indgår i virksomhedsordningen

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende vælger at lade bilen indgå i virksomhedsordningen,

beskattes den pågældende, som om der var stillet fri bil til rådighed af en arbejdsgiver.

Der skal derfor ikke føres kørselsregnskab, der viser fordelingen mellem erhvervsmæssig

og privat kørsel.

Den beregnede værdi af fri bil medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud.

Dette beløb anses som overført fra virksomheden til virksomhedsejeren som en hævning

i virksomhedsordningen. Da der ikke er tale om et ansættelsesforhold, skal der ikke trækkes

A-skat m.v. af værdien.

Alle driftsudgifter samt skattemæssige afskrivninger på bilen fragår fuldt ud ved opgørelsen

af virksomhedens skattemæssige resultat.

Der kan skattemæssigt afskrives med op til 25% årligt af den til enhver tid værende saldoværdi.

Dette uanset, at bilen måske først er anskaffet i slutningen af året. Ved opgørelsen

af saldoværdien – som sker på en separat saldo – tillægges bilens anskaffelsessum og

eventuelle senere forbedringer, hvorefter der afskrives med op til 25%. I det efterfølgende

år kan der afskrives med op til 25% af den nedskrevne værdi overført fra det foregående

år.

Med hensyn til opgørelsen af værdien af fri bil og andre forhold vedrørende fri bil, gælder

det samme regelsæt som for fri bil, der stilles til rådighed for lønmodtagere. Der henvises

her til afsnittene 4.1. til 4.8.

5.2.1. Biler i I/S’er, hvor virksomhedsskatteordningen anvendes

Der er en årelang praksis 21 for, at hvis en bil ejes af en virksomhed, der drives som et I/S,

og interessenterne anvender virksomhedsskatteordning, kan alle interessenterne risikere

at blive beskattet af fri bil. Beskatningen sker med fuld værdi for alle interessenterne, der

har haft den samme bil til rådighed.

Beskatning af interessenterne gennemføres som beskrevet i afsnit 5.2.

21 TfS 1999.386.LSR

34

More magazines by this user
Similar magazines