Velkommen til VEU-kursusguide - Tradium

tradium.dk

Velkommen til VEU-kursusguide - Tradium

Kursusguide

Sammen gør vi det lettere at tage

på voksen- og efteruddannelse

MIDTVEST

MIDTØST

ØSTJYLLAND


2011

1. Udgave

S2


Velkommen til VEU-kursusguide

– En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region Midtjylland

Denne første udgave af en fælles kursusguide til konsulenterne i de tre

VEU-Centre i Region Midtjylland skal ses som et nyt redskab til at yde

bedre råd givning og vejledning til virksomhederne og deres medarbejdere

i for bindelse med kompetenceudvikling.

VEU-Centrene skal gennem koordineret samarbejde medvirke til at skabe

én indgang for virksomheden og dens medarbejdere med det formål at

skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Konsulentens personlige kontakt med virksomhederne er afgørende i

forhold til behovs- og kompetenceafdækning, uddannelsesplanlægning

og en konkret uddannelsesplan for virksomheden. I dette arbejde skal

kursusguiden ses som et overbliksværktøj, rådgivnings- og vejledningsredskab

i forbindelse med virksomhedsbesøg og et systematisk redskab

i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan.

Kursusguiden giver et bredt overblik over de fælles kompetencebeskrivelser

opdelt efter brancher, som uddannelsesinstitutionerne

i VEU-CENTER MIDTVEST, VEU-Center MidtØst og VEU-Center Østjylland

er godkendt til at udbyde. Bagest i kursusguiden findes kontaktoplysninger

på alle uddannelses institutioner som indgår i de tre VEU-

Centre i Region Midtjylland.

Kursusguiden findes også online som PDF-fil på VEU-Centrenes og

ud dannelses institutionernes hjemmesider og vil løbende blive opdateret.

Den trykte udgave af kursusguiden revideres ved årsskiftet

2011/2012 og genoptrykkes herefter. De tre VEU-Centre i Region

Midtjylland vil derfor løbende lave en produktudvikling af kursusguiden

i samråd med konsulenterne, så de hele tiden har et optimalt

vejledningsværktøj i deres daglige arbejde.

God arbejdslyst.

Hanne Brink

Centerchef

VEU-CENTER MIDTVEST

Jan Weier Christiansen

Centerchef

VEU-Center MidtØst

Niels Petterson

Centerchef

VEU-Center Østjylland

S3


Bygge/anlæg og industri

S07 Affaldsdeponering

S08 Anlægsarbejder

S10 Anvendelse af entreprenørmateriel

S11 Asfaltbelægninger

S12 Boringer på land og jordbundsundersøgelser

S13 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

S15 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

S17 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion

S18 Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring

S19 Nedrivning og affaldshåndtering

S20 Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg

S21 Spildevandsbehandling

S22 Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier

Handel, Administration,

Kommunikation og Ledelse

S25 Administration

S27 Administrative funktioner i HR

S28 Detailhandel

S29 Finansiel rådgivning og forsikring

S30 Foto-, film, tv- og redaktionel produktion

S32 IKT-administration og -vedligeholdelse

S33 Ledelse

S34 Offentlig forvaltning og sagsbehandling

S35 Operativ retshåndhævelse, forebygg. og efterforsk.

S36 Spedition og shipping

S37 Turist og rejse

S38 Videns- og forretningsservice

S4

Indholdsfortegnelse

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

S41 Arbejdets organisering v. produktion i industrien

S42 Betjening af industrirobotter for operatører

S43 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr

S44 Fremstilling af elektronikprodukter

S45 Fremstilling af produkter i plast

S47 Metrologi i metalindustrien

S48 Montage af lettere industriprodukter

S49 Overfladebehandling

S50 Pladebearbejdende metalindustri

S51 Plastsvejsning

S52 Produktion af køle- og klimaanlæg

S53 Produktion og teknik i procesindustrien

S54 Spåntagende metalindustri

Køkken, restaurant, bager,

konditor og kødbranchen

S57 Brød, kage- og konfekturefremstilling

S58 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer

S59 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

S60 Mad til grupper med vari. behov for ernæring

S62 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

S63 Reception, servering og service

Mejeri og jordbrug

S65 Drift af gartneri, havecenter og planteskole

S66 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

S69 Husdyrproduktion i landbruget

S70 Maskiner og teknik i landbruget


Indholdsfortegnelse

Metalindustrien

S73 Automatik – og procesteknisk område

S74 Data- og kommunikationsteknik

S75 Elektronik- og svagstrømsteknisk område

S77 Karrosseriteknisk område

S78 Klimateknisk område

S79 Køleteknisk område

S80 Køretøjsområdet

S82 Maskin- og værktøjsområdet

S84 Teknisk dokumentation i industriel produktion

S85 Varmeteknisk område (fyrede anlæg)

Pædagogisk område og social-

og sundhedsområdet

S87 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

S88 Patientrelateret service på sygehusene

S89 Pædagogisk arbejde med børn og unge

S91 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

S92 Sundheds- og sygeplejeopg. i sygehusvæsenet

S93 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne

Serviceerhvervene

S97 Ejendomsservice

S98 Optometri

S99 Rengøringsservice

S100 Vagtservice

Svejsning og fyringsteknik

S103 Svejsning og termisk skæring i metal

Tekniske installationer og energi

S107 Bygningers el-installationer og antennemontage

S108 El-forsyningsanlæg

S109 Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg

S111 Installation og service inden for VVS-området

S112 Service på hvidevare- og køleautomatik

Træets uddannelser

S115 Savværk og halvfabrikata

S116 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.

S119 Bolig- og autointeriørmontering

Transporterhvervene

S121 Grundkompetence chauffør gods

S122 Grundkompetence lager & terminal

S123 Lager & logistik

S124 Lastbilkran

S125 Mobilkran

S126 National og international personbefordr. med bus

S127 Personbefordring med bybus og rutebil

S128 Personbefordring med taxi

S129 Specialbefordring af personer

S130 Vejgodstransport

S132 Vintertjeneste

Tværfaglige område

S135 Individuel kompetencevurdering i AMU

Grundlæggende Voksen Uddannelse

og Voksenlærling

S138 At få papir på det arbejde man allerede kan...

Praktiske oplysninger om VEU

S139 VEU-godtgørelse & befordringstilskud

S141 Oversigt over uddannelsesinstitutioner

VUC

S147 VUC - Voksen UddannelsesCenter

S5


Bygge/anlæg og industri

S07 Affaldsdeponering

S08 Anlægsarbejder

S10 Anvendelse af entreprenørmateriel

S11 Asfaltbelægninger

S12 Boringer på land og jordbundsundersøgelser

S13 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

S15 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

S17 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion

S18 Gulvlægning og vådrumsopg. med vådrumssikring

S19 Nedrivning og affaldshåndtering

S20 Projektering, sagsbehand., regnsk og teknisk salg

S21 Spildevandsbehandling

S22 Tagdækning o.lign. med tagpap, memb. og folier

S6


FKB: 2218

Inden for jobområdet udføres håndtering og deponering af alle typer af affald.

Affaldshåndteringen inden for dette jobområde omfatter vurdering, sortering og

bortskaffelse af alle affaldstyper. Affaldet sorteres i forskellige fraktionskategorier

for at opnå den størst mulige genanvendelse. Affaldet bortskaffes enten til genanvendelse

af de rene fraktioner, herunder kompostering af biologisk affald, til

forbrænding eller til deponering, hvor det oplageres på dertil indrettede anlæg.

Affald

behandlingsanlæg

2,1 dage - 41946

Genbrugspladser

- Lovgivning og

affaldsteknik

3 dage - 43478

Bygge/anlæg og industri

Affaldsdeponering

Affald

fraktioner

2,1 dage - 41947

Affaldsdeponering

driftsledelse

3 dage - 44439

Affalds

deponering

maskinteknik og

-betjening

5 dage - 44440

Affalds-

deponering

myndighedsforhold

3 dage - 44441

Affalds-

deponering

tekniske forhold

3 dage - 44442

S7


FKB: 2207

Brolægning

forskrifter og

regler

1 dag - 43795

Dykkerarbejde

- assistance

ved erhvervsdykkerarbejde

5 dage - 45404

Kabelarbejde

retablering af

belægninger

5 dage - 43718

Kloakering

Anlæg ved

landbrugets

driftsbygninger

2 dage - 44551

Kloakering

Kvalitetssikring

af afløbsinstall.

1 dag - 44547

S8

Bygge/anlæg og industri

Anlægsarbejder

Jobområdet omhandler, etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges

med natursten, beton eller grusmateriale. Området omfatter derudover ledningsarbejder,

kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg

mv. Specielle opgaver kan foregå ved og under vand, og medfører derfor særlige

produktionsforhold.

I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer udføres nødvendig

afsætning, afgravning, bundsikring, bærelag samt overfladebelægning (dog ikke asfaltbaserede

belægninger) med tilhørende kantstenssætning o.lign. samt ledningsarbejder. Til de forskellige

lag anvendes f.eks., grus, beton, granit eller andre stentyper alt efter anvendelsesformål.

En række af de opgaver, som udføres i dette jobområde foregår i, på og med jord, som i den

forbindelse er at betragte som bygningsmateriale.

I forbindelse med kloakering etableres, repareres og renoveres afløbsinstallationer, primært

i jord, til bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra overflader, bygninger og anlæg til

rensningsanlæg/recipient efter gældende regler. Afløbsinstallationer registreres og godkendes,

ligesom de i den udstrækning, der er behov herfor, inspiceres og renses for at sikre hensigtsmæssige

driftsforhold.

Brolægning

Tilsyn af

belægning ved

anlægsarbejde

2 dage - 43158

Dykkerarbejde

- undervandssprængning

10 dage - 45402

Kabelarbejde

tegningslæsning

og kabelsøgning

3 dage - 45737

Kloakering

Anvendelse af

norm for dræning

af bygninger

1 dag - 44546

Kloakering

Kvalitetsstyring i

aut. virksomhed

2 dage - 44538

Brolægning

udførelse af

kombinationsbrolægning

4 dage - 44502

Dykkerarbejde

- undervandssvejsning

15 dage - 45403

Kloakering

Ajourføring for

rørlæggere

2 dage - 44542

Kloakering

Anvendelse

af data fra

TV-inspektion

3 dage - 40520

Kloakering

Opmåling og valg

af afløbsmaterialer

2 dage - 44548

Brolægning

udførelse af

mønsterbrolægning

5 dage - 44503

Finplanering

og regulering

med entreprenørmaskiner

5 dage - 44495

Kloakering

Afløbssystemers

formål og

indretning

1 dag - 44545

Kloakering

Anvendelse af

lovgrundlaget

4 dage - 44531

Kloakering

Projektering og

dimensionering

11 dage - 44532

Brolægning

underlags

opbygning og

komprimering

5 dage - 43681

Kabelarbejde

– etablering af

nyanlæg

5 dage - 45501

Kloakering

Ajorføring for

TV-operatører

1 dag - 40910

Kloakering

Anvendelse af

lægningsbestemmelser

2 dage - 44554

Kloakering

Spuleoperatør

3 dage - 44539

Dykkerarb.

- repetition i

førstehjælp for

dykkere

1 dage - 45406

Kabelarbejde

– planlægning og

samarbejde

3 dage - 45736

Kloakering

Ajourføring for

kloakmestre

1 dag - 44541

Kloakering

Beregning af

koter, fald og

rumfang mv.

2 dage - 44552

Kloakering

Tilstandsvurdering

i det

åbne land

2 dage - 40646


Bygge/anlæg og industri

Anlægsarbejder

FKB: 2207 – fortsat

I forbindelse med ledningsarbejde etableres, repareres og renoveres kabel og ledningstracéer.

Arbejdet foregår primært i jord i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land. Renoverede og

nyetablerede ledningsføringer registreres og godkendes af den enkelte ledningsejer.

Ved funderingsopgaver udføres forskellige former for funderingsopgaver, så som pæleramning,

forskalling armering og udstøbning af fundamenter og montering af præfabrikerede funderingselementer

o.lign. Derudover udføres spunsning og tørholdelse af byggegruber med sugespidser,

samt udførelse af specielle arbejdsopgaver i forbindelse havne- og kajanlæg o.lign.

De medarbejdere, som er beskæftiget med anlægstekniske opgaver, har typisk følgende

uddannelsesmæssig baggrund: Ufaglærte anlægsarbejdere, Kloakmestre, Bygningsstruktører,

anlægsstruktører og Kloakrørlæggere, Brolæggere, Erhvervsdykkere, som udfører specielle

bygge- og anlægsopgaver under vand (fundamenter, havneanlæg o.lign.). Sprængningspersonale,

som foretager sprængning med højeksplosive stoffer af eksisterende bygninger eller

bygningsdele, samt udfører bortsprængning af undergrundsmateriale. Der stilles krav om særlig

uddannelse for udførelse af disse opgaver.

Kloakering

TV-inspektion

af afløbsinstallationer

4 dage - 41356

Kloakering

Udførelse

af anlæg til

genbrug af vand

1 dag - 44535

Maskinudgravning

til

større kloakanlæg

5 dage - 44500

Vejbygning

bygning af

fortovsarealer

5 dage - 45775

Kloakering

TV-inspektion

af større

ledninger

5 dage - 45813

Kloakering

Udførelse

af opgravningsfri

renovering

5 dage - 44536

Nivellering

5 dage - 41956

Vejbygning

Bygning af

mindre veje

ubundne mat.

10 dage - 40493

Kloakering

Udarbejdelse

af afløbsplan for

enfamiliehus

3 dage - 44777

Kloakering

Udførelse af

pumpeanlæg mv.

3 dage - 44553

Sprængteknik

udførelse af

sprængninger

10 dage - 45401

Kloakering

Udførelse af

afløbinstallation

i stål mv.

10 dage - 44533

Kloakering

Udførelse af

udskilleranlæg

4 dage - 44549

Teodolit

og totalstation

5 dage - 41957

Kloakering

Udførelse af

afløbsanlæg i

det åbne land

7 dage - 44550

Kloakering

Udøvelse af

funktionen

teknisk ansvarlig

10 dage - 44537

Tilsyn med

vejanlæg og

sidearealer

10 dage - 45785

Kloakering

Udførelse af

afløbsinstallation

i plast

16 dage - 44534

Komprimering

med entreprenørmaskiner

2 dage - 44496

Udførelse

af styret

underboring

5 dage - 44497

S9


FKB: 2602

Anhugning

på byggepladsen

3 dage - 43547

Betjening

af dumpere

2 dage - 44486

Betjening af

personlifte

2 dage - 43488

Graveskader

Forebyggelse

3 dage - 40562

Planlægningsmetoder

i bygge-

og anlægsbranchen

3 dage - 43578

Vejen som

arbejdsplads

2 dage - 33982

S10

Bygge/anlæg og industri

Anvendelse af entreprenørmateriel

Jobområdet omfatter betjening og vedligeholdelse af entreprenørmateriel, hvorved

forstås større motordrevne maskiner som flyttes efter opgaven i modsætning til

stationære maskinanlæg.

Anvendelse

af ekstraudstyr

til entreprenørmaskiner

1 dag - 44483

Betjening

af entreprenørmaskiner

5 dage - 44484

Betjening af

rendegravere

5 dage - 44491

Håndtering af

brændstoffer

og smøremidler

til entreprenørmaskiner

2 dage - 45320

Teleskoplæsser

med kranfunktion

- betjening,

B-certifikat

3 dage - 40152

Økonomikørsel

med entreprenørmaskiner

2 dage - 44498

Arbejdsplatforme

Flytning

2 dage - 40539

Betjening af

gummihjulslæssere

3 dage - 44487

Betjening af

teleskoplæssere

med mandskabskurv

2 dage - 44494

Impl. af arbejdsmiljøpolitik

i

bygge- og anlægsvirksomhed

2 dage - 44872

Teleskoplæsser

med gafler

- betjening

5 dage - 40073

Arbejdsplatforme

Lovpligtigt

årseftersyn

1 dag - 40541

Betjening af

hydrauliske

gravemaskiner

5 dage - 44488

Boringer på land

Vedligeholdelse

af materiel og

udstyr

4 dage - 44445

Opstart

af bygge- og

anlægsprojekter

1 dage - 43577

Tårn- og svingkran

med int. anhug.

A-certifikat

- betjening

20 dage - 44908

Arbejdsplatforme

Montage

3 dage - 40540

Betjening af

minidumpere

og motorbører

1 dag - 44489

Byggeplads

logistik

2 dage - 43749

Pasning og

vedligeholdelse

af entreprenørmaskiner

3 dage - 44501

Udførelse af

kranløft med

entreprenørmaskiner.

G-certifikat

4 dage - 44909

Betjening

af dozere

5 dage - 44485

Betjening af

minigravere og

minilæssere

2 dage - 44490

Eftersyn

af entreprenørmaskiner

3 dage - 44493

Personlifte og

arbejdsplatforme

anvendelse og

sikkerhed

1 dag - 45734

Udførelse af APV

mv. i små

bygge- og anlægsvirksomheder

2 dage - 44871


FKB: 2208

Asfaltlapning

5 dage - 45774

Vejasfaltarbejde

Komprimering

5 dage - 44424

Vejasfaltarbejde

Produktion af

vejasfalt

5 dage - 44428

Bygge/anlæg og industri

Asfaltbelægninger

Inden for dette område klargøres der til, etableres og vedligeholdes alle typer af

asfaltbelagte arealer såvel inden- som udendørs.

Dimensionering

og udlægning

af vejasfaltmaterialer

5 dage - 41941

Vejasfaltarbejde

Maskin -

udlægning

af bære- og

slidlag

5 dage - 44425

Vejasfaltarbejde

Sikring af

arbejdsmiljø

5 dage - 44421

Sikkerhed

ved arbejde

med kold asfalt

og bitumen

1 dag - 45651

Vejasfaltarbejde

Materialer og

maskinudlægning

10 dage - 44335

Vejasfaltarbejde

Varetagelse af

sund- og

sikkerhed

4 dage - 44429

Vejasfaltarbejde

Arbejdsmetoder

og udlægning

10 dage - 44336

Vejasfaltarbejde

Opbygning og

betjening af

asfaltudlægning

5 dage - 44426

Vejen som

arbejdsplads

ajourføring

1 dage - 45645

Vejasfaltarbejde

Fejning og

klæbning

5 dage - 44422

Vejasfaltarbejde

Overfladebehandling

og

koldasfalt

5 dage - 44427

Vejasfaltarbejde

Fræsning i

vejasfaltbelægninger

5 dage - 44423

Vejasfaltarbejde

Pasning og

vedligehold af

maskine

5 dage - 44430

S11


FKB: 2633

Boringer

på land

Anvendt

boreteknik

10 dage - 44446

S12

Bygge/anlæg og industri

Boringer på land og jordbundsundersøgelser

Inden for jobområdet indgår boringer på land defineret i henhold til Miljøstyrelsens

bekendtgørelse nr. 672 som bl.a. omfatter boringer til vandindvinding, grundvandssænkning

og afdækning af geologiske profiler og miljøforhold. Derudover omfatter

jobområdet også boringer under vand til afdækning af geotekniske forhold f.eks. i

forbindelse med havneanlæg.

Boringer

på land

Ledelse af

boreopgaver

5 dage - 44444

Boringer

på land

Nivellering

og afsætning

3 dage - 44447

Boringer

på land

Prøvetagning ved

jordforurening

5 dage - 40490

Boringer

på land

Udtagning og

beskrivelse af

boreprøver

5 dage - 44443


FKB: 2209

Betjening og

vedligeholdelse

af håndværktøjsmaskiner

b/a

2 dage - 45581

Bæredygtigt

byggeri

– bygge materialers

livscyklus

3 dage - 40354

Energioptimering

af boliger

2 dage - 40991

Inventar

- montering af

skabs- og

køkkenelementer

1,5 dage - 40543

Låse

- Montering

af microswitch,

3- og 5-punktlåse

1 dag - 40806

Restaurering

- traditionelle

træsamlinger

2 dage - 40263

Tagkonstruktion

- Udførelse af

buet kvist

2 dage - 40872

Bygge/anlæg og industri

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

I jobområdet indgår konstruktion og aptering af bygninger og råhuse med anvendelse

af lettere materialer. I apteringen og færdiggørelsen af bygningsdelen eller

råhuset indgår udførelse af lette skillevægge, gulve, lofter, isætning af døre, vinduer

og fastmonteret inventar, montering visse former for klimaskærme og tagbelægninger.

Til aptering hører endvidere udsmykning. El og VVS indgår ikke i området.

Brandforanstaltninger

ved gnist -

produ cerende

værktøj

1 dag - 45141

Dampspærre

– Montering i

væg-, loft- og tagkonstruktioner

1 dag - 45787

Fuger

– fugning ved

vinduer og døre

3 dage - 40163

Jura i byggeriet

- anvendelse

2 dage - 45422

Låse

- tilslutning

af el ved låse

2 dage - 45535

Restaurering

- ældre vinduer

og døre

2 dage - 40264

Tagkonstruktioner

- afstivning af

spær

1 dag - 45914

Bygningshåndværkerens

takt og tone

0,5 dag - 40985

Dampspærre

– Montering og

trykprøvning i

nybyg

1 dag - 42795

Fuger

– udfyldning med

acrylfugemasse

0,5 dag - 40356

Lister

- Finish ved

indvendigt

listearbejde

1 dag - 40744

Montering

af varme -

genvindingsanlæg

0,5 dag - 40745

Råd og

svamp mv.

- udbedring af

insektangreb

1 dag - 45856

Tagkonstruktioner

- beregning

af vinkler og

længder

1 dag - 40059

Bygningsreglement

– konstr/fugt/

brand/klima/

energi

0,5 dag - 40688

Dampspærre

– Renovering af

tagkonstruktion

2 dage - 42806

Fugning

- personlig

sikkerhed ved

fugning mv.

1 dag - 45588

Loftbeklædning

- Faste og nedhængte

lofter

0,5 dag - 40556

PCB

Håndtering,

fjernelse og

bortskaffelse

1 dag - 42905

Råd og

svamp mv.

- udbedring af råd

og svampeskade

1,5 dag - 45857

Tagkonstruktioner

- forankring af

tagkonstruktion

0,5 dag - 40058

Bygningsreglementet

– anvendelse

2 dage - 45420

Dampspærre

– Renovering

af ydervægskonstruktion

1 dag - 42807

Gulve

- Konstruktioner i

træ og stål

1 dag - 40566

Låse

- montering af

elektromekaniske

låse med motorer

1,5 dage - 45533

Renovering

- vurdering

af stråtage

5 dage - 40559

Råd og

svamp mv.

- udbedring af

skimmelsvampskader

1 dag - 45858

Tagkonstruktioner

- montering af

tagkonstruktioner

2 dage - 40057

Bygningsrestaurering

- udarbejdelse af

løsningsforslag

2 dage - 44367

Døre

– Montering af

dørpumper

0,5 dag - 40193

Indervægge

- udførelse af

beklædninger

0,5 dag - 40355

Låse

- montering af

elektromekaniske

låse uden

motorer

1,5 dag - 45534

Restaurering -

Konstruktion

af historiske

tagformer

5 dage - 40679

Tagbeklædning

1 dag - 44449

Tagkonstruktioner

- montering af

taglægter

0,5 dag - 45915

S13


FKB: 2209 – fortsat

Tagvindue

og solfanger

- montering i tag

1 dag - 40542

Tækning

- Montering af

kobberrygning

1 dag - 40875

Vægbeklædning

- buet gips

2 dage - 40243

S14

Bygge/anlæg og industri

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

Termografering

af bygninger

1 dag - 42879

Undertage

- montering af

banevarer

2 dage - 40055

Vægkonstruktion

- Opstilling af

letbeton

1 dag - 40361

Trapper

- Fremstilling af

trapper

2 dage - 40554

Undertage

- montering af

faste undertage

2 dage - 40053

Vægkonstruktion

- Opstilling af

vægskeletter

1 dag - 40362

Trapper

- Opmåling af

trapper

1 dag - 40555

Undertage

- rådgivning om

undertage

2 dage - 40054

Vægkonstruktioner

- montering

af massive

træelementer

1 dag - 45916

Tækning

- Afslutning

ved skorstensgennemføring

1 dag - 40874

Vindue, dør

- Montering af

automatik

2 dage - 40807

Ydervægge

- udførelse af

beklædninger

0,5 dag - 40052

Tækning

- Indbygning af

ovenlysvindue

1 dag - 40873

Vindue, dør

og skydedør

- montering og

justering

1 dag - 40565


FKB: 2211

Anvendelse

af bygge- og

anlægstegninger

3 dage - 45542

Beton- og

teglstenstage

- anvendelse af

regler ved oplæg

2 dage - 44600

CAD - 3D

på byggepladsen

3 dage - 40464

Gennembrydning

og opbygning

af bærende

murværk

3 dage - 44466

Grov- og

finpudsede

overflader

- udførelse

3 dage - 44626

Isolering

- Håndtering

af genbrugsprodukter

1 dag - 40617

Bygge/anlæg og industri

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Jobområdet omfatter udførelse af anlægskonstruktioner, opførelse af råhuse samt aptering af

bygninger i forb. med nyetablering, vedligeholdelse, reparation, renovering og restaurering. Herudover

omfatter området visse overfladebehandlinger i tungere materialer. Konstruktioner af anlæg og

råhuse omfatter udførelse af de bærende og stabiliserende dele, som indgår med etablering af søjler,

bjælker og murede vægge, etageadskillelser samt kupler og hvælv mv. Aptering af bygninger ved

færdiggørelse af anlægskonstruktionen eller bygningen med undtagelse af el- og VVS-installationer.

Loft- og

vægpuds på

rørvæv og

brædder

- udførelse

2 dage - 44622

Anvendelse

af love og regler

ved byfornyelse

1 dag - 44674

Beton- og

teglstenstage

- kvalitetssikring

af tagarbejde

1 dag - 44599

Dekorationer i

gulv- og vægfliser

- udførelse

2 dage - 44610

Gipspudsning

af hvælv og

buede vægge

2 dage - 44470

Isolering

- Anvendelse af

teglblokke

1 dag - 40616

Isolering

- Konvent. og

alternative

materialer

2 dage - 40612

Masseovn

- opførelse

10 dage - 44619

Anvendelse

af mørteltyper

til murværk

og puds

1 dag - 40905

Beton- og

teglstenstage

- udførelse af grat

og rygning

2 dage - 44582

Dekorationsmurværk

- udførelse

1 dag - 44467

Gipspudsning

med håndværktøj

2 dage - 44472

Isolering

- BR og Varmetabsberegning

ved bygninger

3 dage - 40615

Isolering

- Mursamlinger

i.h.t. isoleringskrav

3 dage - 40614

Murafslutninger

- udførelse

2 dage - 44583

Arbejdsmiljø

- Sikkerhed

og sundhed på

byggepladsen

2 dage - 40349

Beton- og

teglstenstage

- udførelse af

inddækninger

1 dag - 44561

Dekorativt

fugearbejde

- udførelse

1 dag - 44611

Gipspudsning

med maskine

2 dage - 44471

Isolering

Energirigtige

løsninger ved

isolering

3 dage - 40611

Klinkegulve

- udførelse

2 dage - 40621

Murede

gavltrekanter

- udførelse

2 dage - 44581

Arkitektoniske

linier i byggeriet

3 dage - 42843

Beton- og

teglstenstage

- udførelse af

skotrender

2 dage - 44563

Efterspænding

af murværk

1 dag - 44669

Glasbyggesten

i boliger

- opmuring

0,5 dag - 44476

Isolering

- Fredede og

bevaringsværdige

bygninger

1 dag - 40618

Kommunikations-

og samarbejdsmetoder


byggeplads

2 dage - 43748

Murede kupler

og hvælv

- udførelse

10 dage - 44580

Avanceret

flise- og

klinkearbejde

- udførelse

5 dage - 44790

Beton- og

teglstenstage

- udmåling og

oplægning

2 dage - 44562

Fugt-, varme-

og lydisolering

ved murværk

- udførelse

1 dag - 44584

Glitpuds

- udførelse

3 dage - 44620

Isolering

- God praksis

og kvalitet i

murerarbejde

5 dage - 40613

Kvadre og

palæpuds

- udførelse

3 dage - 44469

Murede

og pudsede

gesimser

- udførelse

3 dage - 44566

S15


FKB: 2211

Murede

overlukninger

- udførelse

3 dage - 44579

Natursten

- tildannelse

vha. brændingsmetoden

2 dage - 45759

Porebeton

– Limning og

tilpasning på

byggepladsen

3 dage - 45896

Restaurering

af stuk

3 dage - 44556

Sjakbajs

- Ny i rollen som

sjakbajs

4 dage - 40507

Skærmtegl

- montering

3 dage - 44560

Tyndpudsede

overflader

- egen fremstillet

mørtel

2 dage - 40997

Vådrum - formdetaljer

med

keramiske fliser

2 dage - 44624

S16

Bygge/anlæg og industri

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Murede

smighjørner

- opførelse

1 dag - 44570

Natursten

- udførelse af

skrifthugning

3 dage - 45760

Projektforståelse

- bygge og anlæg

2,1 dage - 41949

Restaurering

af tavl i

bindingsværk

3 dage - 44671

Sjakbajs

- Planlægning

og styring i

byggeriet

3 dage - 40509

Specialpuds

- udførelse

2 dage - 44613

Tyndpudsede

overflader

- fabriksfremstillet

mørtel

1 dag - 40998

Muret

gavlafslutning

med el. uden

gesims

- udførelse

2 dage - 44565

Nedlægning

og opsætning

af natursten i

bygninger

0,5 dag - 44474

Puds intarsia

- udførelse

2 dage - 44616

Rundt murværk

- udførelse

1 dag - 44564

Sjakbajs

- Procesgranskning

og

kvalitetssikring

2 dage - 40508

Spindeltrapper

- muret

2 dage - 44668

Udførelse af

”tungt

badeværelse”

2 dage - 44468

Murværksnormens

anvendelse

1 dag - 44475

Porebeton

– Montage af

plader og blokke

4 dage - 45893

Puds med

marmorstuk

- udførelse

4 dage - 44617

Sgraffitopuds

- udførelse

3 dage - 44618

Sjakbajs

- Service og

kundepleje

1 dag - 40513

Storformatfliser

på gulv

3 dage - 43146

Udvendig

isolering af

bygninger

- udførelse

3 dage - 44558

Natursten

- fremstilling af

dekorationer mv.

3 dage - 45751

Porebeton

– Montage af

blokke i

massivehuse

4 dage - 45894

Pudsning af

udvendigt

isolerede

bygninger

3 dage - 44557

Sjakbajs

- Aftaleforhold i

byggeriet

1 dag - 40512

Sjakbajs

- Økonomi og

ressourceoptimering

2 dage - 40511

Teglblokke

- udførelse og

lovkrav

1 dag - 40668

Vindafstivning

og udførelse af

stabilt murværk

1 dag - 44473

Natursten

på væg og gulv

2 dage - 43145

Porebeton

– Isolering med

plader og kalksandsten

5 dage - 45895

Radonsikring i

byggeriet

1 dag - 45888

Sjakbajs

- Byggeriets lov-

og regelsystem

1 dage - 40514

Sjakbajsen

som leder

2 dage - 40510

Terrazzo

- udførelse

5 dage - 44625

Vådrum - fliser

og klinker på

vådrumssikkert

underlag

1 dag - 44612


FKB: 2215

Airbrush

- Anvendelse

af airbrushteknikker

5 dage - 40176

Anvendelse

af ældre

maleteknikker

- marmorering

10 dage - 45555

Bygningsmalearbejde

- Elektronisk

farvesætning

3 dage - 43702

Dekorative

maleteknikker

- Illusion af

overflader

10 dage - 40174

Dekorative

maleteknikker

- Tredimensional

ådring

15 dage - 40171

Opmåling og

beregning af

malearbejde

5 dage - 41763

Trompe L’oeil

- udførelse af

illusionsmaleri

10 dage - 45880

Bygge/anlæg og industri

Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.

Dette jobområde omfatter maling og anden overfladebehandling af bygningsanlæg

mv. i forbindelse med nyanlæg, reparationer, renovering, restaurering.

Derudover omfatter jobområdet autolakering og skilteproduktion/opsætning.

Maling og overfladebehandling af bygninger udføres af hensyn til holdbarhed,

udseende og funktion af det behandlede.

Aktuelle

malematerialer

og teknikker

5 dage - 41761

Anvendelse

af ældre

maleteknikker

- ådring

10 dage - 45554

Bygningsmalearbejde

-

formidling

af farvesætningsopgave

10 dage - 43721

Dekorative

maleteknikker

- Kalk og silikat

10 dage - 40170

Dekorative

maleteknikker

- Trompe L´Oeil

- Stor

10 dage - 40175

Overfladebehandling

med kalkning

af murværk

2 dage - 44670

Visualisering

af malefaglige

løsninger i boliger

5 dage - 43700

Anv. af ældre

maleteknikker i

moderne

sammenhæng

5 dage - 45559

Autolakering

- reparation

og lakering af

plastdele

3 dage - 45957

Bygningsmalearbejde

- indretning med

farver

17 dage - 43722

Dekorative

maleteknikker

- Skyggetegning

5 dage - 40168

Historisk

malearbejde

- anvendelse af

love og regler

5 dage - 43717

Spartling

af gipsplader

2 dage - 43701

Vægbeklædning -

Opsætning

af forgrundet

filt og væv

2 dage - 40177

Anvendelse

af ældre

maleteknikker

- forgyldning

5 dage - 45556

Behandlingsopbygning

og lakering af

træværk

5 dage - 40547

Bygningsmalearbejde

- planlægning og

visualisering

30 dage - 43720

Dekorative

maleteknikker

- Staffering og

skabelon

10 dage - 40169

Kreativ

farvesammensætning

i

bygningsmaleropgaver

10 dage - 41760

Tapetopsætning

- mønstret tapet

1,7 dage - 41744

Ældre

maleteknikker

- staffering og

skabelonteknik

5 dage - 41764

Anvendelse

af ældre

maleteknikker

- kalkning

5 dage - 45558

Byggetekniske

forhold

- anvendelse af

tegningsmetoder

25 dage - 43723

Bygningsmalearbejde

- systematisk

anvendelse af

farvelære

10 dage - 43719

Dekorative

maleteknikker

- Stil og

farveudtryk

5 dage - 40617

Kvalitetssikring

af malearbejde

5 dage - 41748

Tapetopsætning

- skumtapeter

1,7 dage - 41746

Anvendelse

af ældre

maleteknikker

- limfarveteknik

5 dage - 45557

Bygningsmalearbejde

- sikring af

stil- og

farveudtryk

15 dage - 43724

Dekorative

maleteknikker

- Forgyldning

5 dage - 40173

Dekorative

maleteknikker

- Tredimensional

marmor

15 dage - 40172

Marmorspartling

5 dage - 43699

Tapetopsætning

- strukturtapeter

1,7 dage - 41745

S17


FKB: 2210

Gulve

- Afslibning

af gulve

1 dag - 40700

Gulve

- Montering af

vådrumsvinyl

3 dage - 43471

Gulve

- udlægning af

fugefri gulve

3 dage - 45923

Vådrum

- kvalitetskontrol

af vådrumssikring

1 dage - 44477

Vådrum

- udførelse af

vinylsvejsning

1 dag - 45415

S18

Bygge/anlæg og industri

Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring

Dette jobområde omfatter underlagsopbygning af gulve, trapper og vådrum

med afsluttende overfladebelægning, herunder fuger, lister og borter samt

udsmykning i forbindelse med etablering, vedligeholdelse, reparation og

renovering i lettere gulvmaterialer.

I jobområdet indgår desuden belægningsarbejde i vådrum, der foruden de

ovennævnte opgaver omfatter vådrumssikring, etablering af fald på gulv, samt

afslutninger i forbindelse med afløb og rørgennemføringer. Belægninger af

vådrum, gulve og trapper udføres i henhold til gældende regler for bygningers

udformning og funktion.

Gulve

- Efterbehandling

af trægulve

1 dag - 42906

Gulve

- Opretning

af eksisterende

gulve

1 dag - 43524

Gulve

- Vurdering

af undergulve

0,5 dag - 40702

Vådrum

- Membran for

montage af

keramiske klinker

2 dage - 43489

Vådrum

- udførelse af

vådrumssikring

2 dage - 44585

Gulve

- Fugefri ulve/

polyuretanprodukter

3 dage - 43148

Gulve

- Reparation af

gulvbelægninger

1 dag - 40696

Montering

af vinyl på

skråvægge

2 dage - 43509

Vådrum

- montering af

vinyl på gulve

1 dag - 45410

Vådrum

- valg af

materialer til

vådrum

0,5 dag - 45413

Gulve

- Montering af

bræddegulve

1 dag - 40697

Gulve

- Reparation

af trægulve

1 dag - 40699

Vådrum

- anvendelse af

love og regler

2 dage - 44623

Vådrum

- svejsning i

GVK-godkendt

vinylbelægning

0,5 dag - 45414

Vådrum

- vurdering af

regler for vinylmontering

mv

0,5 dag - 45412

Gulve

- Montering af

gulvbelægninger

1 dag - 40695

Gulve

- Stående

udførelse af

gulvarbejde

1 dag - 40662

Vådrum

- finish og

kvalitetssikring

af svejsninger

0,5 dag - 45409

Vådrum

- udførelse

af gulvkonstruktioner

3 dage - 45411

Gulve

- Montering af

parketgulve

1 dag - 40698

Gulve

- Udførelse,

reparation

og overfladebehandling

af

intarsia

1 dag - 43998

Vådrum

- klargøring

af vægge og

montering af

vægbeklædning

3 dage - 45416

Vådrum

- udførelse af

pladegulv i lette

vådrum

2 dage - 40051


FKB: 2217

Nedrivning

- anvendelse

af love og

regler mv.

3 dage - 45578

Nedrivning

- produktionsanlæg

5 dage - 45804

Bygge/anlæg og industri

Nedrivning og affaldshåndtering

Inden for jobområdet udføres:

• Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner

• Håndtering af alle typer af bygge- og anlægsaffald

Nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner udføres selektivt i forhold til materialernes

bestanddele på baggrund af viden om, hvordan de enkelte bestanddele

skal nedrives, sorteres og bortskaffes, samt hvordan dette gøres i overensstemmelse

med love og regler vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og det ydre miljø, f.eks. i

forbindelse med fjernelse af asbest. Affaldshåndteringen inden for dette jobområde

omfatter vurdering og sortering af alle affaldstyper i forbindelse med nedrivning.

Nedrivning

- brug af

større materiel

3 dage - 45817

Nedrivning

- stabilitet

5 dage - 45730

Nedrivning

- bygge- og

anlægskonstruktioner

5 dage - 45727

Nedrivning

- ustabile

konstruktioner

4 dage - 45805

Nedrivning

- indvendig

3 dage - 45816

Nedrivning

med entreprenørmaskiner

2 dage - 45773

Nedrivning

- materialehåndtering

5 dage - 45642

PCB

- Nedrivning

af PCB-holdige

konstruktioner

3 dage - 45890

Nedrivning

- praktisk

tilrettelæggelse

3 dage - 40166

Sikkerhed

ved udvendigt

arbejde med

asbestmaterialer

1 dag - 40085

S19


FKB: 2645

Byggeledelse

- indretning

og drift af

byggeplads

2 dage - 44981

CAD - 2D

på byggepladsen

3 dage - 40340

Kvalitetssikring

og dokumentation

i bygge & anlæg

2 dage - 40687

S20

Bygge/anlæg og industri

Projektering, sagsbehandling, regnskab og teknisk salg

Projektering, sagsbehandling, registrering og teknisk salg omfatter illustration,

teknisk beskrivelse og dokumentation mv. af anlæg og bygningsværker.

Projektering er de opgaver, som danner grundlag for beslutning om og udførelse af

anlæg og bygningsværker, samt muliggør byggesagsbehandling og planlægning af

byggeriet.

Byggesagsbehandling, omfatter byggeandragender, udarbejdelse af bygge- og

ibrugtagningstilladelser mv. Registrering rummer opmåling og illustration af arealer,

arealanvendelse og matrikulære forhold mv. Teknisk salg omfatter udarbejdelse af

illustrationer, tekniske oplysninger og priskalkulation mv. i forbindelse med udbud,

tilbud og salg.

Byggeledelse

- Procesledelse i

byggeprojekter

3 dage - 44982

CAD

Generering af

facade, snit og

detaljer

3 dage - 45325

Landmåling

og kortlægning

- fremstilling

af 3D modeller

2 dage - 45356

Byggeledelse

- rådgivning

fra udbud til

aflevering

1 dag - 44983

CAD

Kommunikation

på projektweb

3 dage - 45326

Projektweb

- anvendelse på

byggepladsen

1 dag - 45981

Byggeledelse

- tidsplanlægning

ved bygge-/

anlægsopgaver

2 dage - 44984

CAD

Udarbejdelse af

plantegninger

3 dage - 45327

Projektweb

- dokumenthåndtering

i

udførelsesfasen

2 dage - 45980

Byggeledelse

- tilbudsgivning

v. bygge-/

anlægsopgaver

2 dage - 44985

Fokus på

kvalitet i

bygge- og

anlægsbranchen

2 dage - 40899

Bygningsdrift

mv.

- planlægning

og styring

2 dage - 45708

IT i

byggeprocessen

- for udførende

1 dag - 40463


FKB: 2611

Spildevand

- anvendelse af

renseprincipper

5 dage - 44940

Bygge/anlæg og industri

Spildevandsbehandling

Indenfor det område indgår opgaver som overvågning, styring og regulering af

alle processer i forbindelse med den daglige drift af spildevandsrensningsanlæg,

herunder biologiske og kemiske processer, slambehandling, laboratoriemålinger

og -kontroller.

Kurserne i spildevandsbehandling giver viden om bl.a. grundlæggende renseprincipper

og beregning af spildevand. Kurserne henvender sig til medarbejdere,

som ønsker opdateret viden om miljøteknologi og andre emner inden for spildevandsbehandling.

Spildevand

- betjening af

SRO-anlæg/IT

5 dage - 44941

Spildevand

- drift af

biologiske

anlæg

5 dage - 44943

Spildevand

- drift af

kemiske anlæg

5 dage - 44944

Spildevand

- slambehandling

5 dage - 44945

Spildevand

- udførelse af

spildevandsanalyser

5 dage - 44942

S21


FKB: 2206

Brandforanstaltninger

ved tagdækkerarbejde

1 dag - 45140

Tagdækning

- udførelse af

listedækning

på skrå tage

5 dage - 45395

Tagfolie

- lægning

på skrå tage

5 dage - 45388

S22

Bygge/anlæg og industri

Tagdækning med tagpap, membraner og folier

Tagdækning med tagpap, membraner og folier omfatter etablering, reparation og

renovering af tagdækning på bygninger samt udførelse af membraner på specielle

anlæg, eksempelvis vejbroer.

På bygninger udgør tagdækningen den del af en bygningens tagklimaskærm, som

ikke omfatter de bærende dele af tagkonstruktionen. Dog kan tagdækkeren også

levere og opsætte stålplader og tagkassetter, som en del af en tagentreprise.

De medarbejdere, som er beskæftiget i tagdækningsområdet, har typisk følgende

uddannelsesmæssige baggrund: Faguddannede tagdækkere, som udfører tagisolering

og tagdækning med tilhørende inddækninger i forbindelse med gennemføringer,

tagvinduer o.lign. Faguddannede tømrere, som bl.a. udfører simplere

former for tagdækning med tagfolier og tagpap Ufaglærte bygningsarbejdere,

som arbejder side om side med faglærte bygningsarbejdere. De ufaglærte bygningsarbejdere

oplæres dels i virksomhedernes sjak og dels ved at deltage på relevante

arbejdsmarkedsuddannelser.

Tagdækning

- lægning af

APP-papper

5 dage - 45384

Tagdækning

- udførelse af

bromembraner

3 dage - 44801

Tagdækning

- lægning af

SBS-papper

5 dage - 45385

Tagdækning

- Vandrette og

lodrette flader

5 dage - 40487

Tagdækning

- sikkerhed

ved arbejde med

asfaltmaterialer

2 dage - 45386

Tagdækning,

fugtisolering

5 dage - 43613

Tagdækning

- sikringsforanstaltning

og førstehjælp

2 dage - 45803

Tagdækning,

isolering og

faldopbygning

5 dage - 43683

Tagdækning

- Skrå tage

5 dage - 40605

Tagfolie

- lægning

på flade tage

5 dage - 45387


Formandsrollen i dag er en lederrolle, som kræver et

administrativt håndelag. Uddannelsen har fyldt min

vidensrygsæk inden for faget og branchen. Man kommer

i kontakt med alle de problemstillinger, som en formand

skal forholde sig til i byggesagen. Jeg har fået selvtillid,

indsigt og overblik. Uddannelsen har ganske enkelt gjort

mig byggeplads-STÆRK.

Ole. Tømrerformand Jakon A/S


Handel, Administration,

Kommunikation og Ledelse

S25 Administration

S27 Administrative funktioner i HR

S28 Detailhandel

S29 Finansiel rådgivning og forsikring

S30 Foto-, film, tv- og redaktionel produktion

S32 IKT-administration og -vedligeholdelse

S33 Ledelse

S34 Offentlig forvaltning og sagsbehandling

S35 Operativ retshåndhævelse, forebygg. og efterforsk.

S36 Spedition og shipping

S37 Turist og rejse

S38 Videns- og forretningsservice

S24

24


FKB: 2791

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Administration

Administration er en funktion, som dækker alt fra simple og rutinemæssige

administrative opgaver som f.eks. arkivering, journalisering, korrekturlæsning,

telefonomstilling, postsortering, referatskrivning og almindelige regnskabs- og

bogføringsopgaver, til avancerede funktioner, som udføres selvstændigt f.eks.

sagsbehandling, planlægning, tovholderfunktionen og koordinering af opgaver

inden for it-området.

De simple og rutinemæssige administrative opgaver er i tidsmæssig (og prioriteringsmæssig)

tilbagegang, fordi opgaverne/funktionerne automatiseres,

muliggjort af den teknologiske udvikling, ligesom de i højere grad end tidligere

gennemføres integreret i øvrige arbejdsopgaver, og udføres derfor også af en

bredere medarbejdergruppe.

Overordnet kan arbejdsopgaverne for medarbejdere inden for området inddeles

i to kategorier: udadvendte administrative opgaver i forhold til kunder og

brugere for eksempel i forhold til salg, indkøb og/eller kundeservice og indadvendte

eller interne administrative arbejdsopgaver vendt mod organisationen

selv, for eksempel sagsbehandling.

Administration af

kunderelationsstyringssystemer

1 dag - 40032

Administrationens

rolle i salg,

indkøb og lager

1 dag - 40026

Arbejdsplanlægning

i den

administrative

funktion

2 dage - 45986

Effektiv

kommunikation i

et kundekontaktcenter

2 dage - 40020

Adm. og

registrering af

budgetter i et

ERP system

1 dag - 45992

Anvendelse

af databaseprogrammets

data

0,5 dag - 40751

Betalinger til

leverandører

vha. et ERP

system

1 dag - 40897

Effektive,

individuelle

brugerflader

1 dag - 40022

Administration

af kundereklamationer

1 dag - 40030

Anvendelse

af ESDH til

sagsbehandling

1 dag - 40067

Desktop

Publishing

opdatering for

adm. funktioner

2,1 dage - 41505

Elektronisk

journalisering

3 dage - 44374

Administration

af vare-

modtagelse og

reklamationer

1 dag - 40031

Anvendelse

af etb til

administrative

opgaver

1 dag - 40752

Dynamiske

beregninger

og diagrammer

i etb

1 dag - 40775

Elektronisk

korrektur

med PDF

1 dag - 40804

Administration

i indkøb

2 dage - 40028

Anvendelse

af regneark til

statistik

1 dag - 41371

Effektiv

anvendelse af

e-mail- og

kalendersystemer

1 dag - 40749

Fakturahåndtering

i et

ERP system

1 dag - 45993

Administration

i salg

2 dage - 40027

Anvendelse

af store

datamængder

i regneark

1 dag - 40748

Effektiv

anvendelse af

tekstbehandling

1 dage - 40755

Fordeling af

omkostninger

vha. et ERP

system

1 dag - 40898

S25


Håndtering

af rekvisitioner

i et ERP system

1 dag - 45994

Kvalitet og

kundeservice

i et kundekontaktcenter

2 dage - 40015

Møde- og

konferencetilrettelæggelse

3 dage - 44377

Organisationens

strukturelle

opbygning

1 dag - 45984

Præsentationsteknik

i

administrative

funktioner

3 dage - 44396

Telefonisk

salg i et kundekontaktcenter

2 dage - 40042

Udgående

opkald i et

kundekontaktcenter

2 dage - 45998

S26

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Administration

FKB: 2791 – fortsat

Indgående

opkald i et

kundekontaktcenter

2 dage - 45997

Kvalitetsudvikling

af den

administrative

funktion

2 dage - 45990

Mål og

strategier for

administrative

medarbejdere

2 dage - 45985

Problemløsning

via telefon i et

kundekontaktcenter

1 dag - 40019

Samarbejde

om dokumenter

1 dag - 40776

Telefonsamtaleteknik

i

et kundekontaktcenter

2 dage - 40016

Udvikling af

administrative

arbejdsgange

2 dage - 45979

Indkøbsprocessen

i et

ERP system

1 dag - 45995

Lean i

administrative

funktioner

1 dage - 40370

Målrettet

mundtlig

kommunikation

i adm. arbejde

1 dage - 45982

Projektorienteret

arbejde

2 dage - 45988

Skriftlig

kommunikation

- virksomhedens

breve

4 dage - 44392

Tolke

eksisterende

regneark til

analyse

1 dag - 40756

Varetagelse

af administrative

opgaver i

personalesager

3 dage - 44379

Kulturafstemt

komm. i salg- og

servicesituationer

2 dage - 45726

Lean-kortlægning

af værdistrøm i

administration

2 dage - 40372

Notat

og referatteknik

3 dage - 44398

Projektstyring

med

IT-værktøj

2 dage - 40343

Skriftlig

kommunikation

- virksomhedens

image

4 dage - 44397

Udarbejdelse af

projektrapporter

2 dage - 45989

Kunderegistreringssystemer

i

et kundekontaktcenter

2 dage - 40021

Medvirken til

udvikling af

virksomhedens

tryksager

2 dage - 40025

Oprettelse

af e-formularer

2 dage - 40347

Projektudvikling

og gennemførelse

2 dage - 45987

Tastatur -

betjening til

indskrivning

af tekst

3 dage - 45348

Udarbejdelse

af rapporter i et

ERP system

1 dage - 45996

Kundeservice i

administrative

funktioner

1 dag - 45991

Mersalg i

et kundekontaktcenter

2 dage - 40043

Optimering

ved 5S af den

administrative

funktion

1 dage - 40371

Præsentation

af tal

i regneark

1 dag - 40750

Telefonisk

baseret dataindsamling

og

registrering

2 dage - 40017

Udarbejdelse

og bearbejdning

af store tekst

1 dag - 40029


FKB: 2797

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Administrative funktioner i HR

Målgruppen for området er administrative medarbejdere, der udfører HR-funktioner.

HR-opgaver eksisterer i alle virksomheder, såvel i offentlige som i private. I nogle

virksomheder er funktionen centreret i særlige HR- eller personaleafdelinger, mens den

i virksomheden uden en sådan ofte er delt mellem administrations/økonomi-/regnskabsafdelingen

og mellemledere ude i de forskellige jobfunktioner.

Adm.

håndtering af

personalejuridiske

formularer

1 dage - 40407

Anvendelse

af Ferieloven

2 dage - 40395

Den

professionelt

tilrettelagte

ansættelsessamtale

2 dage - 40380

HR-medarbejderens

rolle

ved kulturel

integration

1 dag - 40385

Kompetenceafklaring

af

medarbejdere

1 dag - 40405

Praktisk

håndtering

af personalejuridiske

opgaver

1 dag - 40406

Vejledning

om personlig

arbejdsplanlægning

2 dage - 40386

Administration

af MUS

1 dage - 40399

Anvendelse

af Funktionærloven

2 dage - 40394

Forebyggelse

af stress på

arbejdspladsen

2 dage - 40382

HR-rådgivning

om effektivt

teamsamarbejde

2 dage - 40360

Kortlægning

og forebyggelse

af sygefravær

2 dage - 40782

Praktisk

tilrettelæggelse

af rekrutteringstest

2 dage - 40379

Virksomhedens

afregninger

til off. myndighed

etc

1 dag - 40367

Administration

af personalegoder

1 dag - 40393

Anvendelse af

personaledatabaser

1 dag - 40403

Formidling af

information om

personalejura

1 dag - 40408

HR-strategi i HRmedarbejderens

funktion

1 dag - 40387

Kvalifikationer

og kompetencer i

ansøgning og CV

2 dage - 40377

Rådgivning

om brug af

MUS-/GRUSværktøjer

1 dag - 40400

Administration

af præstationsfremmende

lønsystemer

2 dage - 40369

CSRs betydning

for HR-medarbejderens

funktion

1 dag - 40384

Formidling af

information om

personalejura

1 dag - 40408

HR-støtte

til fleksibel

arbejdsorganisering

2 dage - 40364

Målrettet

intern

virksomhedskommunikation

2 dage - 40389

Stillingsopslag

og valg af medie

2 dage - 40375

Afdækning af

kompetencebehov

ved rekruttering

1 dag - 40381

De svære

samtaler

– procedurer og

værktøjer

2 dage - 40388

HR-funktionens

rådgivning af

seniorer

1 dag - 40396

HR-støtte til

forebyggelse af

konflikter

2 dage - 40358

Planlægning og

administration af

uddannelse

2 dage - 40402

Tiltrækning

af ansøgere

– metoder til

rekruttering

1 dag - 40376

Ansættelse

af nye

medarbejdere

1 dag - 40366

Den

professionelle

ansøgningshåndtering

1 dag - 40378

HR-medarbejderens

rolle ved

introduktion

2 dage - 40401

HR-støtte

til konfliktløsning

2 dage - 40359

Planlægning,

registrering og

opfølgning på

GRUS

1 dag - 40783

Valg af

kompetence-

afklarings-

værktøjer

1 dage - 40404

S27


FKB: 2768

Anvendelse

af forhandlingsteknik

i

detailhandlen

2 dage - 40338

Driftssikring

i detailhandlen

1 dag - 40329

Konflikthåndtering

for salgsmedarbejderen

1 dag - 45389

Markedsføring

og varesalg

i butikken

3 dage - 44247

Priskalkulation

af sammensatte

produkter i detail

1 dag - 40334

Salgsteknik

for salgs- og

servicemedarbejdere

2 dage - 40003

Økonomistyring

i butikken

3 dage - 44249

S28

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Detailhandel

Detailhandel beskæftiger sig med salg af varer til forbrugere (Business to Consumer). Salget foregår

som regel fra fysiske salgssteder, men i voksende grad også via online handel på internettet. Salgsgenstanden

er fysiske produkter og varer, men også den immaterielle værdi af en vare, såsom service

og oplevelse knyttet til varen, er i stigende grad i fokus. De samme forbrugere efterspørger varegrupper

der er ’nemmest og billigst’, mens for andre varegrupper stilles krav om højt serviceniveau

og en ’added value’ (ekstra værdi) i form af oplevelser eller ’kritisk forbruger’-værdi.

Anvendelse

af konceptstyring

i detailhandlen

3 dage - 44245

E-markedsføring

og

reklameindsats

2 dage - 45953

Kundeanalyse

og e-strategi

2 dage - 45951

Markedsføringsplanen

i

detail- og

handelserhvervet

2 dage - 40002

Produktinformation

og

vejledning i

detailhandlen

3 dage - 40004

Spacemanagement

2 dage - 44250

Butikkens

budget og

regnskab

3 dage - 44246

E-teknologi

og online

opdatering

2 dage - 45956

Kunderådgivning

i forhold

til fødevare

2 dage - 40336

Medarbejderintroduktion

i

detailhandlen

3 dage - 40332

Reklamationshåndtering

1 dag - 44478

Trends og

livsstil hos

forbrugeren i

detailhandlen

1 dag - 45925

Butiksindretning

på idéniveau

3 dage - 44254

Events

i detailhandlen

2 dage - 40339

Kundeservice i

detailhandelen

2 dage - 45350

Mersalg

i butikken

2 dage - 44252

Rytmer og

rutiner til

”salgsklar”

butik

2 dage - 40335

Udvikling af ekoncepter

og produktdifferentiering

2 dage - 45952

Detailhandel

5 dage - 44260

Fastlæggelse

af mål ved

personligt salg

2 dage - 44251

Kundevejledning

- blomsterhandel

og -binderi

3 dage - 44259

Opbygning/

anvendelse af

kundedatabase i

CRM-system

2 dage - 40337

Salgsplanlægning

i detailhandlen

1 dag - 40331

Varebestilling

og disponering

i detailhandlen

3 dage - 45926

Dialogbaseret

markedsføring

1 dag - 40333

Forebyggelse

af svind og

tab i

detailhandlen

1 dag - 40330

Markedsanalyse

i detail- og

handelserhvervet

3 dage - 40001

Personligt salg

- kundens

behov og

løsninger

3 dage - 44236

Salgsstyring i

detailhandlen

3 dage - 45924

Varepræsentation

3 dage - 44248


FKB: 2205

Alment

forsikringskendskab

og

sagsbehandling

5 dage - 43553

Byggelån

til privatkunder

3 dage - 43589

Kunden

i den

finansielle

sektor

6 dage - 3874

Pension I

2 dage - 3937

Samfundsøkonomi

og

branchejura

i den finansielle

sektor

6 dage - 3882

Udlån I

2 dage - 3929

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Finansiel rådgivning og forsikring

Finansiel rådgivning og forsikring udgør de jobfunktioner, der er knyttet til kundekontakt

inden for den finansielle sektors særlige forretningsområder.

I forhold til finansiel rådgivning, kan produkterne defineres indenfor områderne

udlån, pension, risikoafdækning, investering, betalingsformidling og bolig. Produkterne

er karakteriseret ved viden og service, der giver økonomisk tryghed og/eller

muligheder.

Inden for forsikrings- og pensionsområdet er der overordnet set tale om følgende

opgavetyper: formidling og rådgivning af forsikrings- og pensionsprodukter, udstedelse

og ændring af police, vurdering af forskellige risici, opgørelse og behandling

af skader, taksering af skader samt udbetaling af erstatninger og pensionsydelser.

Bank - erhverv

3 dage - 4012

Forsikringsaftalens

juridiske

grundlag

3 dage - 43551

Kunderegnskaber

inden for

årsregnskabsloven

2 dage - 43580

Pension II

2 dage - 3938

Skade I

2 dage - 3957

Udlån II

3 dage - 3934

Bolig I

3 dage - 4002

Indlån

og betalingsformidling

2 dage - 40858

Landbrugsregnskaber

som basis for

kreditvurdering

3 dage - 43583

Pension III

3 dage - 3940

Skade II

2 dage - 3964

Virksomheder

i den finansielle

sektor

2 dage - 3876

Bolig II

3 dage - 4005

Investering I

2 dage - 3995

Liv I

2 dage - 3943

Pension IV

Erhverv

4 dage - 3942

Skade III

3 dage - 3971

Vurdering af

erhvervskundens

skatteforhold

3 dage - 43550

Bolig III

4 dage - 4006

Investering II

2 dage - 4001

Liv II

3 dage - 3947

Realkredit

- erhverv

2 dage - 4008

Skade IV

- erhverv

4 dage - 3983

Vurdering

af mindre

erhvervskunders

regnskaber

3 dage - 43588

Brancheprodukter

4 dage - 3880

Kundebetjening

i pengeinstituttet

2 dage - 45684

Metoder og

teknikker ved

investeringsrådgivning

4 dage - 43585

Rådgiveren

i den

finansielle

sektor

6 dage - 3869

Skade V

- erhverv

5 dage - 3991

S29


FKB: 2609

4-farve

billedredigering

og -korrektion

2,5 dage - 43667

Brug af

billeder og farver

- Grafisk Design

1,5 dag - 43884

Forfatterværktøjets

funktioner

- Multimedie

3 dage - 43880

Indscanning

af dias og refleks

1 dag - 43675

Multimedieproduktion

til

afvikling på

Internet

- Multimedie

2 dage - 43873

Optagelse

med HD

tv-teknologi

1 dag - 40797

S30

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Foto-, film, tv- og redaktionel produktion

Jobområdet udgøres af tekniske og kreative arbejdsfunktioner inden for foto-, film-,

tv- og redaktionel produktion samt radio, video, dagspresse og internet.

Arbejdsprocesserne i området omfatter: fotografering, design/layout, redigering,

visualisering, audio-visuel kommunikation, distribution, publicering, IT-support

og produktionsplanlægning til analoge, digitale og elektroniske produkter og

kommunikations processer.

4-farve

korrektion og

billedmanipulation

1,5 dag - 43670

Digital

efterbehandling/

videofilformater

og workflow

2 dage - 43896

Fra

storyboard

til planlægning

- Multimedie

1,5 dag - 43881

Indscanning

af komplekse

originaler

1 dag - 43671

Målgruppe

og budskab

- Grafisk Design

0,5 dag - 43882

Optimering

til afviklingsplatformen

- Multimedie

2,5 dage - 43874

4-farve

korrektion på

komplekse

originaler

2 dage - 43668

Digital

fotografering

5 dage - 43893

Grafisk

Design

- fra idé til rough

2,5 dage - 43855

Integration

af digitale

medier

5 dage - 43897

Navigation

og respons

- Multimedie

3 dage - 43877

Personlig

sikkerhed for

medieproduktionsmedarbejdere

4 dage - 45639

Arkivering

af indscannede

originaler

0,5 dag - 43676

Enkel

scripting

- Multimedie

3 dage - 43879

Grafisk

Design - strategi

og medievalg

2 dage - 43856

Klargøring

til tryk og

4-farve

korrektion

3 dage - 43669

Non-lineær

post-production

3 dage - 43899

Post-production

teknologi

2 dage - 43898

Audio-visuel

storytelling

2,5 dage - 43889

Etik &

pressejura for

medieproduktionsmedarbejdere

1,5 dag - 40836

Grafisk

Design

- visuelt udtryk,

stilretning og

tendenser

1,5 dag - 43857

Komprimering

og arkivering

af billeder

til Internet

1 dag - 43673

Non-lineær

redigeringsmetodik

3 dage - 43901

Praktisk

planlægning og

koordinering af

medieproduktion

3 dage - 45637

Billedbehandling

af s/h billeder

1 dag - 43677

Flatbed

scanning af

s/h og farve

1,5 dag - 43679

Idéudvikling

- Grafisk Design

1,5 dag - 43883

Kvalitetskontrol

af scanninger

1 dag - 43678

Non-lineær

redigeringsteknik

1 dag - 43902

Produktion

af digital radio

3 dage - 45638


FKB: 2609 – fortsat

Speak/manus

for medieproduktionsmedarbejdere

3 dage - 44529

Udarbejdelse

af visuelle

effekter

– tv/digital

efterbehandling

3 dage - 43895

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Foto-, film, tv- og redaktionel produktion

AMU-kurserne inden for foto-, film-, tv- og redaktionel produktion beskæftiger sig

bl.a. digitale teknikker, webcasting og billedbehandling.

Kurserne henvender sig til personer, som ønsker viden om produktionsstyring og

multimedieproduktion samt andre emner inden for fagområdet.

Produktion

af tv-trailer

3 dage - 45641

Produkt -

udvikling i

medieproduktion

2 dage - 44527

Stillfotografers

udformning af

journalistisk

kommunikation

5 dage - 45636

Programmering

af styring og

internaktion

- Multimedie

2,5 dage - 43875

Styring af

video og lyd

i multimedieproduktion

- Multimedie

1 dag - 43876

Programopbygning

og

kontinuitet

1 dag - 43900

Test og

klargøring til

distibution

- Multimedie

1 dag - 43878

Redigering og

manipulation af

billeder

3 dage - 43674

Tv-nyheds grafik

for medieproduktionsmedarbejdere

4 dage - 45640

Skriftbrug,

typografi og

æstetik

- Grafisk Design

1,5 dag - 43885

Tv-reporterfotograf

5 dage - 43891

S31


FKB: 2796

Anvendelse

af principper

og værktøjer

til webopbygning

i virksomheden

2,5 dage - 44183

Installation og

konfigurering af

IT-software til

adm. funktioner

2 dage - 44200

IT sikkerhedskopiering

og

-rutiner

1,5 dag - 44201

Sikring af

IKT-systemer

i de adm.

systemer

2 dage - 44203

S32

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

IKT-administration og vedligeholdelse

IKT-administration og –vedligeholdelse er en jobfunktion, der dækker over mange

forskellige områder alt afhængig af virksomheden. Det kan være it-supportfunktioner,

it-drift så som vedligeholdelse, anskaffelser og sikkerhed, kommunikation og formidling

til henholdsvis de almindelige brugere af de administrative systemer internt i

virksomheden og til de eksterne it-specialister og it-leverandører samt specialiserede

funktioner: Design, analyse og planlægning samt implementering af it-systemer.

Applikationsudvikling

i

databaseprogram

2,5 dage - 44330

Installation af

telekommunikationsværktøjer

i

adm. funktioner

2 dage - 44191

Kravspecifikation

til IT-systemer

1 dag - 40344

Superbruger

funktioner ved

serverinstallation

og konfiguration

2 dage - 44188

Brug af

social software

i virksomheden

2 dage - 40341

Instruktions- og

kommunikationsteknik

i virksomheden

for it

2,5 dage - 44193

Opbygning og

konfigurering af

intern netværkskommunikation

i

virksomheden

3 dage - 44190

Support og

service af

software

2,5 dage - 44197

Design af

hjemmesider

med CMS

2 dage - 40342

Integration af

administrationssystemer

3 dage - 44198

Overdragelse

af IT-systemer

- afleveringstest

1 dag - 40345

Vedligeholdelse

af telekommunikationsværktøjer

i virksomheden

- adm. funktioner

1,5 dag - 44192

Det

administrative

arbejde ved

planlægning og

redigering af

hjemmeside

3 dage - 44184

Intern support

og uddannelse

– behovsafdækning

for

it-medarbejder

2 dage - 44189

Praktisk webopbygning

og

-vedligeholdelse

af virksomhedens

webside

3 dage - 44185

Virksomheders

websider

- Tekst og grafik

2 dage - 44186

Drift og

vedligehold af

IKT-systemer til

adm. funktioner

2 dage - 44199

IT installationer

i virksomheden

- Software

2 dage - 44187

Programmering

i virksomhedens

administrative

IKT-system

2,5 dage - 44202

Vurder

behovet for ITsystemer

- behovsanalyse

2 dage - 40346


FKB: 2623

Anerkendende

ledelse

2 dage - 42833

Gennemførelse

af personalesamtaler

3 dage - 40446

Ledelse af

teams/

produktionsgrupper

3 dage - 43573

Lederens

rekrutteringsværktøjer

2 dage - 40653

Mødeledelse

2 dage - 43562

Tolkning af

årsregnskab som

ledelsesværktøj

4 dage - 43567

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Ledelse

I bred betydning er ledernes jobområde omsætning af virksomhedens strategiske

og taktiske beslutninger i operationelle handlinger og adfærd gennem anvendelse

og udvikling af menneskelige ressourcer organiseret individuelt og gruppe- eller

teambaseret.

Anvendelse

af situationsbestemt

ledelse

2 dage - 40447

Kommunikation

som ledelsesværktøj

3 dage - 43560

Ledelse

og samarbejde

3 dage - 43559

Lederens

ressourceoptimering

3 dage - 44568

Nøgletal

og kalkulationer

som ledelsesværktøj

4 dage - 43566

Udvikling af

logistikfunktionen

i

ledelse

3 dage - 43557

Arbejdsmiljøledelse

3 dage - 44567

Konflikthåndtering

som ledelsesværktøj

2 dage - 43561

Lederens

forhandlingsteknik

3 dage - 43575

Lederens

værktøjer til at

forebygge stress

2 dage - 41387

Planlægning

af logistikfunktionen

i

ledelse

3 dage - 43558

Virksomhedens

sociale ansvar

- et ledelsesværktøj

1 dag - 45568

Budget som

ledelsesværktøj

4 dage - 43565

Ledelse af

forandringsprocesser

3 dage - 43572

Lederens

projektplanlægning

3 dage - 40593

Lederens

værktøjer til

håndtering af

sygefravær

2 dage - 41386

Projektledelse

3 dage - 40594

Coaching som

ledelsesværktøj

3 dage - 44633

Ledelse af

kvalitetsudvikling

3 dage - 40595

Lederens

redskaber til

kompetenceudvikling

2 dage - 40628

Logistik

implementering

i ledelse

3 dage - 43554

Salgsledelse

3 dage - 40448

Distanceledelse

3 dage - 45653

Ledelse af

multikulturelle

medarbejdergrupper

3 dage - 40879

Lederens

redskaber til

systematisk udd.

planlægning

2 dage - 40629

Medarbejderinvolvering

i

ledelse

3 dage - 43563

Sitemanagerens

styringsværktøjer

3 dage - 40634

S33


FKB: 2245

Ansøgning af

projektmidler,

nationalt og i EU

2 dage - 42831

Forvaltningsret

i sagsbehandlingen

2 dage - 45947

Mål og

resultatstyring

i den offentlige

sektor

3 dage - 45976

S34

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Offentlig forvaltning og sagsbehandling

Jobområdet er offentlig forvaltning af samfundets anliggender. Området er traditionelt

opdelt i kommunale, regionale og statslige forvaltningsopgaver, hvor opgaverne varetages

af offentlige forvaltningsenheder.

Jobområdet omfatter sagsbehandling, herunder myndighedsudøvelse, forvaltningsopgaver

samt administration af områderne. Med administration af områderne henvises

der til personaleadministration, økonomifunktioner og interne service- og informationsopgaver

i tilknytning til sagsbehandling, myndighedsudøvelse og forvaltning.

Målgruppens typiske arbejdsfunktioner omhandler sagsbehandling med mange

aspekter, kontrolfunktioner, databehandling især af fortrolige oplysninger, servicering

af borgerne og virksomheder, varetagelse af intern service i forvaltningen, deltagelse i

politikerbehandling, deltagelse i lovforberedende arbejde og i analysearbejde foretaget

af forvaltningen.

Anvendelse af

beskæftigelsesstatistik

2 dage - 42830

Indberetning

af behandling

på sundhedsområdet

2 dage - 42828

Rådgivning

af borgere

2 dage - 45950

Brugerservice

og oplysningsvirksomhed

for adm.

medarbejdere

5 dage - 43704

Jobcentermedarbejderensbeskæftigelsesindsats

3 dage - 42825

Service i

borgerservicecentret

2 dage - 45949

Budget i

offentlige

organisationer

2 dage - 45946

Jobcentermedarbejderensvirksomhedskontakt

2 dage - 42824

Vurdering af

jobtilbud i forhold

til matchkategori

1 dag - 42827

Digital

formidling af

offentlig

borgerservice

2 dage - 45853

Kvalitet i

offentlige

serviceydelser

3 dage - 40208

Økonomiplaner

og administration

på sundhedsområde

3 dage - 42829

Digital

forvaltning

3 dage - 44405

Kvalitetssikring

via dokumentation

og evaluering

3 dage - 40623

Økonomistyring

i offentlige

organisationer

2 dage - 45948


FKB: 2673

Beslutningsprocesser


statslige

arbejdspladser

3 dage - 40784

Kriminalitetsforebyggende

samarbejde i

lokalområde

2 dage - 40591

Projektorganiseretefterforskningsmetodik

5 dage - 44919

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning

Jobområdet er særligt karakteriseret ved udøvelse af myndighed i form af en

særlig handlepligt og en særlig beføjelse til at frihedsberøve og anvende den

fornødne magt under udøvelse af jobbet, herunder anvendelse af pistol, stav,

håndjern og hunde.

Jobområdet omfatter ligeledes operativ retshåndhævelse i forbindelse med told-,

skat- og fiskerikontrol. Der udføres ind- og udrejsekontrol i forhold til varer og

personer ved grænseovergange og i lufthavne og havne.

Elektronisk

sagsbehandling

i operative

funktioner

2 dage - 40994

Kriminalpræventiv

pædagogisk

formidling

10 dage - 40838

Pædagogisk

formidling i

operative

funktioner

4 dage - 40603

Håndtering

af personoplysninger

3 dage - 43764

Køreprøvesagkyndiges

gennemførelse

af køreprøve

5 dage - 43770

Retshåndhævelse

i forhold til unge

3 dage - 44851

Konflikthåndtering

ved

operativ

myndighedsudøvelse

3 dage - 45168

Myndighedsudøvelse

- psykisk syge

og misbrugere

3 dage - 43761

Systematisk

problemløsning

i operative

funktioner

1 dage - 40774

Konfliktmægling

mellem offer og

gerningsmand

5 dage - 40975

Operativ

borgerservice

2 dage - 40622

Vilkår og

principper for

myndighedudøvelse

3 dage - 43762

Kriminalitet

og analyse

2 dage - 40592

Problem -

orienteret

politiarbejde

5 dage - 43767

S35


FKB: 2616

Kommunikation

og branchesprog

i spedition og

shipping

2,5 dage - 43844

S36

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Spedition og shipping

Jobområdet spedition og shipping er en del af transporterhvervet. Spedition og

shipping omfatter alene godstransport og ikke persontransport. Godstransport

kan opdeles i transport i forbindelse med import og eksport, transport til betjening

af lokale behov og endelig transportydelser rettet mod det internationale marked.

Kurserne inden for spedition og shipping omfatter bl.a. administration, markedsanalyse,

regnskab og finansiering. Kurserne henvender sig til medarbejdere, som

ønsker opdateret viden inden for de forskellige typer arbejdsopgaver, der findes i

speditions- og shippingbranchen.

Logistik i

spedition

og shipping

2,5 dage - 43843

Planlægning

og gennemførelse

af transportforløb

2,5 dage - 43842


FKB: 2789

Branding af

lokale oplevelsesprodukter

2 dage - 45686

Kundeservice

i rejsebranchen

3 dage - 44264

Planlægning af

salgsfremstød

på globale

markeder

2 dage - 45685

Udvikling

af oplevelsesprodukter

2 dage - 45676

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Turist og rejse

Turisterhvervet kan karakteriseres ved, at medarbejderne har til opgave at informere,

servicere og sælge oplevelser og produkter til personer, der er på ferie eller på

forretningsrejse i Danmark. Rejsebranchen servicerer, informerer og sælger ydelser

primært til personer, der skal på ferie eller forretningsrejser uden for Danmark.

Turisterhvervet og rejsebranchen er brancher hvor udviklingen i de seneste år har

været påvirket af væksten i den såkaldte oplevelsesøkonomi.

Medarbejdernes primære arbejdsopgaver er at servicere, informere og kommunikere

med alle typer kunder eksempelvis turisten, den besøgende, gæsten og den forretningsrejsende.

Medarbejderen skal kunne sælge oplevelser og produkter. Medarbejderen

skal kunne bidrage til udvikling af nye produkter samt markedsføring af disse.

Budgetkalkulationer

i oplevelsesøkonomien

2 dage - 40350

Markeds analyse

- det globale

marked

2 dage - 45724

Pris og

nøgletalsberegning

i rejsebranchen

3 dage - 44267

Økonomisk

beregning

ved netværksprodukter

2 dage - 45678

Dækningsbidrag

og indtjening

i oplevelsesøkonomien

2 dage - 40351

Markedsføring

af tematiserede

oplevelsesprodukter

2 dage - 45687

Rejsegeografi i

kundebetjening

5 dage - 44268

Globale

økonomiske

udviklingstendenser

2 dage - 45671

Netværks baseret

udvikling af

virksomhedens

værdikæde

2 dage - 45675

Rejsejura for

frontpersonale

2 dage - 45677

Internationale

samarbejdsaftaler

om turismeprodukt

2 dage - 45669

Overvågning

af trends på det

globale marked

2 dage - 45725

Samarbejdsaftaler

om

oplevelsesprodukter

2 dage - 45670

Jura ved

salg på nettet

2 dage - 45672

Personligt

salg i

rejsebranchen

4 dage - 44270

Udvikling af

lokale/regionale

brands

3 dage - 45688

S37


FKB: 2619

Afskrivning

og skat for

revisorassistenter

2,1 dage - 41653

Behandling af

ejendomshandler

- bolig

1 dag - 45843

Behandling

af klientkonti

1 dag - 45835

Beregning af

skattemæssige

afskrivninger

3 dage - 44322

Effektmåling af

markedsføringsindsatsen

2 dage - 40419

Konteringsinstrukser

1 dag - 45963

Lønberegning

og lønrapportering

2 dage - 40013

S38

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Videns- og forretningsservice

Produkterne inden for viden- og forretningsservice er viden og service overfor

private og offentlige virksomheder. Videnservice er produktion og salg af viden

f.eks. inden for jura, revision, økonomi, markedsføring, reklame, teknisk

rådgivning og rekrutteringsservice.

Analyse

af interne

regnskaber

2 dage - 44324

Behandling af

ejendomshandler

- erhverv/

udlejning

1 dag - 45842

Behandling

af lejesager

- bolig

1 dag - 45834

Bilags -

behandling med

efterfølgende

kasserapport

2 dage - 45966

Fastlæggelse af

markedsføringsmål

1 dag - 40415

Kontoplaner og

virksomhedens

rapporteringsbehov

2 dage - 45962

Nye kunder

via viral

markedsføring

2 dage - 40995

Anvendelse

af periodisk

beregning og

registrering

2 dage - 45968

Behandling af

ejendomshandler

- landbrug

1 dag - 45841

Behandling

af lejesager

- erhverv

1 dag - 45833

Bliv klar

som vikar

1 dag - 40421

Forberedelse

af retssager

1 dag - 45832

Kreditorstyring

1 dag - 45961

Opløsning af

ægteskab og

samlivsforhold

2 dage - 45828

Bearbejdning

af data fra

informationsindsamling

2 dage - 40414

Behandling

af gældssaneringssager

1 dag - 45840

Behandling

af sager om

personskade

1 dag - 45831

Briefing og

samarbejde

med eksterne

leverandører

1 dag - 40418

Indkomstopgørelser

og

skatteberegning

for erhvervsdrivende

personer

2 dage - 44315

Likviditets-

og balancebudgettering

2 dage - 45973

Opstilling af

finansieringsplan

2 dage - 40010

Behandling

af bobestyrerboer

1 dag - 45837

Behandling af

inkassosager

1 dag - 45839

Behandling af

selskabsretslige

dokumenter

1 dag - 45830

Daglig

registrering i et

økonomistyringsprogram

2 dage - 45969

Intern

formidling af

markedsføringsaktiviteter

2 dage - 40420

Likviditetsstyring

1 dag - 45959

Opstilling

og analyse af

årsregnskabet

2 dage - 45972

Behandling

af dødsboer

1 dag - 45836

Behandling af

insolvensskifte

2 dage - 45844

Behandling

af tvangsauktion

over fast

ejendom

1 dag - 45829

Debitorstyring

2 dage - 45964

Kontering

af køb, salg,

drift af biler og

ejendom

2 dage - 45960

Løbende revision

og revision ved

årsafslutningen

2 dage - 44311

Overenskomster

mm. i

lønberegning

2 dage - 40014


FKB: 2619 – fortsat

Personalejura

i lønberegning

2 dage - 40012

Regnskabsafstemninger

ifm.

årsafslutningen

2 dage - 40007

Skatteberegning

for selskaber og

fonde

2 dage - 44320

Udarbejdelse

og afstemning

af lønsedler

2 dage - 40011

Virksomheds

vurdering af

kunder,

leverandører

og konkurrenter

2 dage - 44287

Årsafslutning

af bogholderiet

2 dage - 40008

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Videns- og forretningsservice

Placering af

resultat- og

balancekonti

2 dage - 45965

Resultatbudgettering

2 dage - 45971

Skattemæssig

beh. af kapitalgevinster

og -tab

2 dage - 44316

Udarbejdelse

og analyse af

eksterne

regnskaber

2 dage - 44318

Virksomhedens

projektregnskaber

2 dage - 40047

Planlægning

af revisionsprocesser

2 dage - 44310

Revision af

edb-baserede

brugersystemer

2 dage - 44317

Udarbejdelse af

budgetkontrol

2 dage - 40044

Udfærdigelse

af skriftlige

erklæringer

2 dage - 44313

Virksomhedsstrategier

og

økonomistyring

2 dage - 40005

Planlægning

af systematisk

informationsindsamling

2 dage - 40413

Risikovurdering

ifm. revisionsopgaver

2 dage - 44325

Udarbejdelse

af standardomkostningskontrol

2 dage - 40045

Udregning af

kapitalbehov

2 dage - 40009

Værdiansættelse

af elementerne i

årsregnskabet

3 dage - 45970

Planlægning og

udarbejdelse af et

projektregnskab

2 dage - 40046

Rådgivning og

vejledning i

forbindelse med

revision

4 dage - 44323

Udarbejdelse

af ægtepagter

og testamenter

1 dag - 45838

Valg af

afsætningsalternativer

2 dage - 40006

Økonomiske

styring af lageret

2 dage - 45958

Registreringsmetoder

ved

virksomhedens

drift

2 dage - 45967

Segmentering

og fastlæggelse

af målgruppen

2 dage - 40416

Udarbejdelse af

årsregnskabet

2 dage - 44309

Valg af

markedsføringskanal

2 dage - 40417

Økonomistyring

i virksomheder

4 dage - 44319

S39


Industriens

arbejdsmarkedsuddannelser

S41 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

S42 Betjening af industrirobotter for operatører

S43 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr

S44 Fremstilling af elektronikprodukter

S45 Fremstilling af produkter i plast

S47 Metrologi i metalindustrien

S48 Montage af lettere industriprodukter

S49 Overfladebehandling

S50 Pladebearbejdende metalindustri

S51 Plastsvejsning

S52 Produktion af køle- og klimaanlæg

S53 Produktion og teknik i procesindustrien

S54 Spåntagende metalindustri

S40


FKB: 2752

Anvendelse af

5-S modellen for

operatører

2 dage - 43937

Faglig læsning

og skrivning

5 dage - 42724

Introduktion til

førstehjælp på

jobbet

0,4 dage - 42730

Kvalitetsstyring i

virksomheden

3 dage - 45371

Miljø- og

energiforbedringer

i industrien

2 dage - 42840

Praktik for F/I

48 dage - 43343

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Afgrænsningen af jobområdet knytter sig til arbejdets organisering i moderne produktionsvirksomheder

især med henblik på at opnå en større effektivitet i produktionen.

Jobområdet påvirkes af moderne helhedsorienterede organisationsformer med stigende

fokus på totalproduktivitet. Lean er et eksempel på en produktionsfilosofi, som sætter

rammerne for arbejdets organisering i en del danske produktionsvirksomheder.

Dansk som

andetsprog for F/I,

alment niveau

40 dage - 45573

Faglig regning

og matematik

5 dage - 42723

IT og

produktionsstyring

for

medarbejdere

5 dage - 45361

Lean i

vedligeholdet

for operatører

1 dag - 40660

Miljøarbejde i

industrien

1 dag - 42841

Produktionsoptimering

for operatører

v.h.a. Lean

1 dag - 40658

Dansk som

andetsprog for F/I,

basis

40 dage - 45572

Fagunderstøttende

dansk som

andetsprog for F/I

10 dage - 40137

Kommunikation

i teams

3 dage - 45366

Lean værktøjsanvendelse

for

operatører

5 dage - 40659

Miljøstyring

for operatører

3 dage - 43970

Selvevaluering

i praksis

2 dage - 40655

Dansk som

andetsprog for F/I,

udvidet niveau

40 dage - 45574

Forebyggelse

af fejl med

Poka-Yoke for

operatører

2 dage - 43941

Kanban-styring

for operatører

2 dage - 43942

Lean-kortlægning

af værdistrøm for

operatører

3 dage - 43938

Omstillingseffektivisering

for operatører

2 dage - 43978

Selvevaluering

i produktionsgrupper

2 dage - 43979

DOE

- Statistisk

forsøgsplanlægning

for opstillere

3 dage - 40657

Håndtering af

ensidigt gentaget

arbejde

3 dage - 45372

Kunde/

leverandørforhold

for operatører

1 dag - 45363

Logistik for

produktionsmedarbejdere

2 dage - 43943

Operatørstyret

optimering af

vedligeholdet

5 dage - 40661

Six Sigma

for operatører

10 dage - 43981

Etablering af

selvstyrende

grupper

2 dage - 45364

Innovationsegnedeproduktionsområder

3 dage - 40154

Kvalitetsbevidsthed

ved

industriel

produktion

3 dage - 45370

Medarbejdernes

personlige

ressourcer i

jobbet

4 dage - 45622

Personlig

udvikling til

arbejde og

uddannelse

5 dage - 45362

Statistik

for operatører

1 dag - 43982

S41


FKB: 2752 - fortsat

Systematisk

problemløsning

for operatører

2 dage - 43939

Valideringsopgaver

for

operatører

3 dage - 43983

S42

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Tavlemøder

for selvstyrende

produktionsgrupper

1 dag - 44672

Videndeling

og læring for

medarbejdere

3 dage - 45369

Teambuilding

for selvstyrende

grupper

2 dage - 45365

Værdibaserede

arbejdspladser

2 dage - 45368

TQM for

operatører

i industrien

1 dag - 42854

Udarbejdelse

af projektdefineringer

efter Six Sigma

3 dage - 40656

Uddannelsesplanlægning

for

medarbejdere

4 dage - 45367


FKB: 2750

Håndtering med

industrirobotter

for operatører

10 dage - 43936

S43

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Betjening af industrirobotter for operatører

Jobområdet afgrænser sig med baggrund i operatørens arbejde med industrirobotter

i produktionen.

Operatørens arbejde med industrirobotter omfatter forskellige driftsopgaver som

f.eks. levering af materialer til robottens arbejdsprocesser, vedligeholdelse, fejlfinding

og fejlretning ved driftsstop. Drifts- og vedligeholdelsesopgaver på robottens

periferiudstyr indgår også i operatørens arbejde. Derudover er programmering og

omstilling af robotten til nye opgaver også vigtige arbejdsopgaver.

Sikkerhed ved operatørernes omgang med robotterne kræver en særlig opmærksomhed

i forbindelse med de daglige arbejdsrutiner.

Programmering

af robot

med vision

2 dage - 45701

Robotbetjening

for operatører

5 dage - 43934

Svejsning med

industrirobotter

for operatører

10 dage - 43935


FKB: 2749

Anhugning

af byrder

5 dage - 43931

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr

Jobområdet omfatter arbejdsopgaver, der handler om flytning af byrder med

gulvbetjente kraner, førerhusbetjente kraner, kraner som opererer ved hjælp

af radiokommunikation samt riggerudstyr såsom kasteblokke, taljer og spil.

Udførelsesprocessen er typisk opdelt i: planlægning, kommunikation og tilrettelæggelse,

anhugning af byrden, flytning og til sidst placering af byrden.

Til arbejdet inden for jobområdet anvendes travers- og portalkraner, som har en

løfteevne både over og under 5 tons. Hvis kranen har en løfteevne på mere end 5

tons, skal kranføreren være i besiddelse af et gyldigt kranførercertifikat i henhold

til Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Anhugning

og betjening

af traverskran

under 5 tons

3 dage - 45634

Certifikatuddannelse

C

for kranførere

7 dage - 40558

Komplekse

løfteopgaver

for riggere

10 dage - 43933

S44


FKB: 2233

Anvendelse

af metoder for

sporbarhed

2 dage - 44406

Lodning

af SMD

komponenter

5 dage - 43914

Test og

fejlfinding for

operatører

5 dage - 43910

S45

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Fremstilling af elektronikprodukter

Jobområdet er afgrænset med baggrund i medarbejderens manuelle, mekaniske og

elektriske montageopgaver i forbindelse med produktion af elektronikprodukter. Der

er tale om såvel manuelle som automatiske montageopgaver i elektronikindustrien.

Medarbejderne på arbejdspladserne benævnes elektronikmedarbejdere og er typisk

ufaglærte, men oplært på virksomheden suppleret med nogle af nedenstående kurser.

Blyfri manuel

lodning

2 dage -43928

Lodning

og montage af

leadede

komponenter

10 dage - 43906

Brug af

måleinstrumenter

5 dage - 43926

Montage

af elektriske

apparater

5 dage - 43987

ESD-sikring

af elektronikarbejdspladser

2 dage - 43923

Montage af stik

og kabler i

elektronikindustrien

5 dage - 43911

Identifikation

af gængse

elektronikkomponenter

2 dage - 43920

Opbygning af

digitale kredsløb

for operatører

5 dage - 40502

Identifikation

af specielle

elektronikkomponenter

3 dage - 43919

Reparation

og modifikation

af print

5 dage - 44000


FKB: 2756

Anvendelse af

epoxykompositter

2 dage - 45396

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Fremstilling af produkter i plast

Jobområdet afgrænser sig med baggrund i produktionsmedarbejderens opgaver i

forbindelse med industriel fremstilling af produkter i plast og omfatter anvendelse

af et meget bredt spektrum af fremstillingsprocesser og teknologier, der knytter sig

til to forskellige hovedgrupper af plastmaterialer: termoplast og hærdeplast.

Ved fremstilling af produkter i termoplast opvarmes plastmaterialet til blødgjort

eller smeltet tilstand og kan derefter formes. Ved afkøling bliver materialet stift og

beholder den nye geometri. Termoplast kan regenereres og genanvendes.

Fremstillingsprocesserne drejer sig om sprøjtestøbning, ekstrudering og termoformning.

Eksempler på termoplastprodukter er legetøj, profiler til bygningsindustrien,

plastrør til gas og vand, tagrender, plastposer, asker, dunke m.m.

Fremstilling af produkter i hærdeplast foregår ved formgivning og hærdning typisk

i én og samme proces ofte med et væsentligt element af manuelt arbejde, hvor

fremstilling af forme til de enkelte produkter også indgår i produktionsmedarbejderens

arbejde. Eksempler på hærdeplastprodukter er vindmøller, flagstænger,

sanitets-udstyr, både, læskure, profiler, isolering m.m.

Betjening

af sprøjtestøbemaskiner

10 dage - 40728

Fastlægning

af driftsparametre

ved sprøjtestøbning

10 dage - 40735

Formstøbninghøjtemperatur

10 dage - 45434

Indkøring af

gasassisteret

indsprøjtningsteknik

3 dage - 40768

Anvendelse

af nye og

avancerede

plastmaterialer

5 dage - 40731

Betjening af

termoformmaskiner

10 dage - 45447

Fejlretning

på sprøjtestøbte

emner

5 dage - 40737

Fremstilling af

formværktøjer

10 dage - 45431

Indkøring af nye

sprøjtestøbeforme

til

emballage

5 dage - 40769

Anvendelse

af termoplastmaterialer

5 dage - 40727

Betjening af

termoplastanlæg

for operatører

10 dage - 40729

Finish og

reparation af

epoxyemner

5 dage - 45433

Glasfiber- og

vindmølleproduktion

for operatører

3 dage - 40536

Indkøring af

sandwichsprøjtestøbeanlæg

2 dage - 40770

Avanceret

reparation

af bjælke- og

vingestrukturer

10 dage - 42890

Drift af

esktruderingsanlæg

10 dage - 45426

Finish og

reparation af

polyesteremner

5 dage - 45432

Håndoplagt

glasfiberstøbning

10 dage - 45437

Limning, epoxy

og polyester

kompositter

5 dage - 40545

Avanceret

reparation af

støbeforme til

hærdeplast

10 dage - 42896

Drift af

termoformanlæg

10 dage - 45448

Fler-komponent

sprøjtestøbning

3 dage - 40767

Indkøring af

ekstruderingsanlæg

10 dage - 40772

Materialevalg ved

plastproduktion

5 dage - 40766

Betjening

af enkle

ekstruderingsanlæg

10 dage - 45425

Ekstrudering

- systematisk

indkøring og

optimering

5 dage - 40732

Formstøbning

med polyester

10 dage - 40959

Indkøring af

formværktøjer til

sprøjtestøbning

15 dage - 45443

Montage og indstilling

af sprøjtestøbeforme

10 dage - 40730

S46


FKB: 2756 – fortsat

Optimering af

ekstruderingsanlæg

10 dage - 45428

Reparation af

vingestrukturer

10 dage - 42893

Styring og

fejlfinding på

sprøjtestøbeanlæg

5 dage - 40733

Systematisk

vedligeholdelse

af sprøjtestøbeforme

5 dage - 40120

S47

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Fremstilling af produkter i plast

Optimering af

sprøjtestøbeanlæg

10 dage - 40771

Reparation

og finish af

støbe forme til

hærdeplast

5 dage - 42897

Støbning af

avancerede

epoxy

prepregemner

5 dage - 45399

Vurdering og

anvendelse af

sprøjtestøbeværktøjer

2 dage - 40734

Overflade- og

finishreparation

på vinger

5 dage - 42895

RTM vakumstøbning

af

glasfiberemner

10 dage - 45400

Støbning

af epoxy

prepregemner

10 dage - 45398

Overfladefinish

på støbeforme til

hærdeplast

5 dage - 42894

RTM vakuumstøbning

af

Epoxykompositter

10 dage - 45683

Støbning

af epoxykompositemner

10 dage - 45397

Polyurethanstøbning

8 dage - 45429

Sikkerhed ved

polyesterstøbning

2 dage - 40602

Støbning af

glasfiberarmeret

polyesteremner

10 dage - 45436

Polyurethanstøbning,

opstilling og

indkøring

10 dage - 45430

Sortering af plast

til genanvendelse

3 dage - 40117

Systematisk

indkøring af nye

sprøjtestøbeforme

10 dage - 40724


FKB: 2228

Kontrolmåling

med fast

og stilbart

måleværktøj

3 dage - 45202

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Metrologi i metalindustrien

Metrologi handler om måling med det formål at etablere sporbarhed til dokumentation

af målingers nøjagtighed. Det metrologiske system bruges bl.a. til at definere

internationalt anerkendte måleenheder. Industriel metrologi drejer sig i særlig

grad om at sikre en hensigtsmæssig funktion af måleinstrumenter, der bruges i

industrien og i fremstillings- og prøvningsprocesser. Operatørens opgaver inden for

jobområdet afgrænses med udgangspunkt i den industrielle metrologi og operatørers

deltagelse i metalindustrielle virksomheders operationelle kvalitetsstyring.

Det er meget vigtigt for moderne metalindustrielle virksomheder at operatøren

kan kontrollere og korrigere produktionsudstyret ud fra et kendskab til virksomhedens

kvalitetsstandarder og tekniske dokumentation herunder tegningsmateriale og

standardiserede kontrolmetoder.

Udviklingen inden for jobområdet er præget af en stigende grad af standardisering

af dokumentation og tegninger via GPS samt stadig mere komplekse digitale og

PC-baserede målesystemer.

Metrologi

med GPS ISO

standaard matrix

5 dage - 45205

Produktions- og

proceskapabilitet

5 dage - 45203

Præcisions

tolerance

kontrolmåling

7 dage - 45201

Statistisk

Proces Control

(SPC)

5 dage - 45204

S48


FKB: 2754

Automatisk

montage for

operatører

5 dage - 43994

Vedligeholdelseseftersyn

af

automatiske

porte

3 dage - 40557

S49

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Montage af lettere industriprodukter

Montage af lettere industriprodukter er karakteriseret ved montage af komponenter

i elektriske apparater, i mindre elektriske og mekaniske maskiner samt i elektrisk og

mekanisk udstyr. De komponenttyper, der monteres, er elektriske, mekaniske og

elektromekaniske komponenter.

Elektrisk

kontrolmåling

for operatører

5 dage - 43993

Montage af

el-pneumatiske

komponenter

1 dag - 43991

Montage

af Lejer og

tætninger

2 dage - 43988

Montage af

mekaniske

komponenter

2 dage - 43986

Montage af

pneumatiske

komponenter

2 dage - 43989


FKB: 2755

Airless og

pneumatisk

malingspåføring

5 dage - 44876

Malingspåføring

med airlessudstyr

5 dage - 44837

Mekanisk

forbehandling

af stålkonstruktioner

5 dage - 44875

Vådlakering

efter

behandlingsspecifikationer

5 dage - 44836

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Overfladebehandling

Jobområdet afgrænser sig med baggrund i operatørens opgaver i forbindelse med

industriel overfladebehandling og overfladebehandling af stålkonstruktioner.

Industriel overfladebehandling udgør den afsluttende proces, en virksomhed udfører

i forbindelse med fremstilling af mindre emner indenfor metal- og plastindustrien.

Overfladebehandlingen består typisk af en forbehandling i form af affedtning i

kemiske bade. Herefter pulverlakereres eller vådlakeres emnet med en efterfølgende

hærdeproces i en ovn.

Overfladebehandling af stålkonstruktioner udgør den afsluttende proces, der

udføres i forbindelse med produktion, vedligeholdelse og reparation af større

stålkonstruktioner. Overfladebehandlingen udføres ofte på udearbejdspladser.

Automatisk

pulverpåføring

for operatører

5 dage - 44844

Malings -

påføring med

elektrostatisk

spraymixudstyr

5 dage - 44840

Metallisering

af stålkonstruktioner

3 dage - 44873

Vådlakering

for operatører

5 dage - 44835

Automatisk

vådlakering af

plast og komposit

5 dage - 40525

Malings -

påføring med

luftforstøvningsudstyr

5 dage - 44838

Opbygning af

malingssystemer

efter specifikation

5 dage - 44877

Fristråleblæsning

af stålkonstruktioner

5 dage - 44874

Malingspåføring

med

spraymixudstyr

5 dage - 44839

Overfladebehandling

af

betonbaserede

overflader

5 dage - 40526

Håndtering

af kemiske

affaldsprodukter

5 dage - 40523

Manuel

pulverpåføring

for operatører

5 dage - 44843

Person sikkerhed

ved arbejde

med epoxy og

isocyanater

2 dage - 43996

Kemisk

forbehandling

på industrianlæg

5 dage - 44841

Manuel

vådlakering af

plast og komposit

5 dage - 40524

Pulverpåføring

efter

behandlingsspecifikation

5 dage - 44842

S50


FKB: 2230

Operatør excenter,

hydraulisk presse

og pladesaks

3 dage - 45199

Opstilling og

programmering

CNC-styret

kantpresse

5 dage - 45197

S51

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Pladebearbejdende metalindustri

Ved spånløs bearbejdning i metalindustrien anvendes et bredt spektrum af fremstillingsprocesser

og teknologier i forbindelse med fremstilling af mange forskellige

typer af produkter, der samtidig varierer meget i størrelse.

Bearbejdningsprocesserne kan strække sig fra enkel pladebukning til kompliceret

profilvalsning f.eks. ved fremstilling af avancerede profiler med huller, udsvik,

præg og fortanding i én arbejdsgang.

Produkterne er normalt forskellige pladeemner og profiler til automobil- og

transportindustrien, byggeindustrien, fødevareindustrien, møbelindustrien, energiområdet

m.fl.

Operatør ved

CNC-styret

kantpresse

2 dage - 45196

Operatør ved

klippe, bukke og

valsemaskiner

3 dage - 45193

Opstiller excenter,

hydraulisk presse

og pladesaks

5 dage - 45200

Opstiller ved

klippe, bukke og

valsemaskiner

10 dage - 45195

Opstilling af

CNC-styret

revolverstanser

5 dage - 45198


FKB: 2757

Kvalitetskontrol

– Plastsvejning

2 dage - 42852

Stuk-, muffe og

elektrosvejsning

5 dage - 43697

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Plastsvejsning

Plastsvejsning indebærer sammenføjning af termoplastiske materialer under

specificerede betingelser i form af varme og tryk med eller uden tilsatsmateriale.

Svejsningen sker i den termoplastiske tilstand af materialet.

Plastsvejserens opgaver inden for jobområdet omfatter:

• Svejsning af rør til fremføring af væsker og kemikalier

i trykløse- og trykrør samt gasarter i trykrør.

• Svejsning af tanke til opbevaring af væsker og kemiske stoffer.

• Svejsning af polymermembraner til tag, tunnel, vej,

vandreservoir, deponi- og lossepladsmembraner.

Følgende svejseprocesser indgår:

• Varmluftssvejsning

• Ekstrudersvejsning

• Stuksvejsning

• Muffesvejsning

• Elektrosvejsning

• Limning af muffe og spidsende

• Rørmontage

Recert. af

stuk-, muffe- og

elektrosvejsning

3 dage - 42857

Svejsning af

plastplader

10 dage - 43940

Recert. af

svejsning af

tykvæggede

plastmaterialer

3 dage - 42855

Svejsning af

polymermembraner

5 dage - 43971

Recertificering

af svejsning af

plastplader

3 dage - 42858

Svejsning af

tykvæggede

plastmaterialer

15 dage - 43727

Recertificering

af svejsning

af polymermembraner

3 dage - 42859

Varmluft- og

ekstrudersvejsning

5 dage - 43726

Recertificering

af varmluft- og

ekstrudersvejsning

3 dage - 42856

S52


FKB: 2751

Fyldning, test

og tømning af

køle/klimaanlæg

3 dage - 43974

S53

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Produktion af køle- og klimaanlæg

Jobområdet omfatter operatørers opgaver i forbindelse med fremstilling af

husholdningskøleskabe og frysere, kommercielle køleanlæg, industrielle køleanlæg,

mobile køleanlæg, varmepumper samt luftkonditioneringsanlæg.

Operatører i produktionen varetager montage, lodning, skumning, fyldning af

køleanlæg og afprøvning samt produktions- og kvalitetskontrol.

I jobområdet indgår også fremstilling af delkomponenter til køleanlæg.

Komponentmontage


industrigastilsluttede

units

1 dag - 45863

Montage af

el-komponenter i

køle/klimaanlæg

7 dage - 43973

Montage af

mekaniske

komponenter i

køle/klimaanlæg

8 dage - 43972

Sølv og

fosforhårdlodning

af små kobberrør

4 dage - 43975

Sølv og

fosforhårdlodning

Ø12 - Ø30 mm

4 dage - 43976


FKB: 2786

Analyse af

proceskemiske

problemstillinger

5 dage - 45936

Anvendelse

af optisk proces

måleudstyr

3 dage - 45933

Betjening af

pneumatiske

styringer for

operatører

4 dage - 44209

Fejlfinding på

komplekse

procesanlæg

5 dage - 45941

Montage og

justering af

sensorer i

procesindustri

2 dage - 44211

Produktionskemi

for operatører

2 dage - 44216

Uorganisk

kemi for

operatører i

procesindustrien

5 dage - 44217

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Produktion og teknik i procesindustrien

Jobområdet omfatter operatørens teknisk betonede opgaver, som opstår i tilknytning

til den daglige drift af forskellige former for procesanlæg, herunder driftsoptimering,

vedligeholdelse og reparationer på procesanlæg. Operatørens deltagelse i

udvikling og ændringer af virksomhedens procesanlæg indgår også i jobområdet.

Anvendelse af

digitale PLCere

for operatører

4 dage - 45519

Anvendelse

af PLC med

analoge signaler

for operatør

4 dage - 44214

Dokumentation

af procesindustriel

produktion

4 dage - 44227

Forebyggende

vedligehold på

procesanlæg

5 dage - 45938

ON/OFFregulering

af

produktionsanlæg

2 dage - 44220

Prøvetagning og

driftsanalyse for

operatører

3 dage - 44232

Anvendelse

af emballage

for operatører

3 dage - 45417

Anvendelse af

procesindustrielt

on-line

måleudstyr

5 dage - 45932

Driftsoptimering

af produktionsforløb/procesflow

5 dage - 45939

Identifikation i

procesindustriel

produktion

2 dage - 45937

Organisk kemi

for operatører i

procesindustrien

5 dage - 44218

Prøveudtagning

og analyser,

procesindustriel

produktion

5 dage - 45942

Anvendelse

af fjernvisende

procesmåleudstyr

3 dage - 44226

Anvendelse af

proceskemiske

enhedsoperationer

5 dage - 44219

Elkomponentkendskab

for

operatører

2 dage - 41388

Instruktion

og oplæring

på procesanlæg

3 dage - 44230

PID regulering

af procesanlæg

3 dage - 44221

Reparation og

vedligeholdelse

for operatører

10 dage - 44234

Anvendelse

af IT-baseret

procesindustrielt

SRO system

5 dage - 45934

Arbejde med

elektricitet for

operatører

2 dage - 44210

El-pneumatiske

styringer for

operatører

3 dage - 44212

Kemiske

reaktioner i

procesindustri

10 dage - 43153

Procesoptimering

for operatører

4 dage - 44231

Ressourcestyring

og rapportgenerering

i

procesind.

3 dage - 45935

Anvendelse

af lokalvisende

procesmåleudstyr

2 dage - 44224

Betjening af

hydrauliske

styringer for

operatører

3 dage - 44215

Fejlfinding på

automatik og

instrumentering

5 dage - 45940

Maskinbetjening

i procesindustri

5 dage - 43754

Procesovervågning

med SRO

3 dage - 44223

Sammensat

regulering af

procesanlæg

3 dage - 44222

S54


FKB: 2787

S55

Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Spåntagende metalindustri

Jobområdet omfatter operatørens opgaver i forbindelse med spåntagende bearbejdning

af hel- og halvfabrikata i metalindustrien. Spåntagende bearbejdning udgøres af

processer, hvor der fjernes materialer fra det emne, der arbejdes på. De væsentligste

former for spåntagende bearbejdning er savning, filning, slibning, boring drejning,

fræsning og skæring. De hyppigste anvendte materialer er stål, metaller, plast og

kompositmaterialer. Aluminium og kompositmaterialer anvendes i stigende omfang.

Ved spåntagende bearbejdning i metalindustrien anvendes et meget bredt spektrum

af fremstillingsprocesser og teknologier i forbindelse med fremstilling af mange

forskellige typer af produkter, der samtidig varierer meget i størrelse og kompleksitet.

Bearbejdningsprocesserne kan strække sig fra simpel formatsavning af plader eller

afkortning af rundstænger til mikrofin formgivning af en komponent til et apparat i

medicoindustrien. Emnetyperne kan f.eks. være maskindele, værktøjsemner, prototyper

og støbte og formede emner, der skal efterbearbejdes. Både store og små serier

forekommer – helt ned til enkelt styk.

Aluminiumhåndtering

for operatører

3 dage - 45525

CNCfræseteknik,

operatør

5 dage - 45191

Operatør ved

konventionel

maskindrejning

5 dage - 45178

Avancerede

opspændingsmetoder,

drejning

5 dage - 45184

CNCfræseteknik,

produktion/

opstiller

5 dage - 45192

Operatør ved

konventionel

maskinfræsning

5 dage - 45177

CNCdrejeteknik,cyklusprogrammering

5 dage - 45189

CNC-teknik

5 dage - 45186

Opspændingsmetoder,

drejning

5 dage - 45181

CNC

-drejeteknik,

dialog

programmering

5 dage - 45190

Drejeteknik på

konventionel

drejebænk

5 dage - 45180

Præcisionsdrejning

5 dage - 45182

CNCdrejeteknik,

produktion/

opstiller

5 dage - 45188

Ind/udvendig

gevindskæring

på drejebænk

5 dage - 45185

Ud/indvendig

konusdrejning

2 dage - 45183

CNCdrejetenik,

operatør

5 dage - 45187

Operatør

ved bore og

gevindskæreprocesser

5 dage - 45176


Efteruddannelse giver mig større indblik i

produktion og andre funktioner på Danfoss.

Det betyder også meget på det personlige plan,

man tror mere på sig selv og får mere selvtillid.

At være på kursus gør os i stand til af udvikle

virksomheden.

Industrioperatør, Lone Jørgensen, Danfoss Silkeborg


Køkken, restaurant, bager,

konditor og kødbranchen

S57 Brød, kage- og konfekturefremstilling

S58 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer

S59 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

S60 Mad til grupper med vari. behov for ernæring

S62 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

S63 Reception, servering og service

S57


FKB: 2647

Brød og madbrød

med fibre

og fuldkorn

2 dage - 40781

Marcipan og

kransekage

2 dage - 45615

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Brød, kage- og konfekturefremstilling

Jobområdet omfatter fremstilling af brød, kage, dessert, chokolade og konfekture.

Processen dækker sortimentsplanlægning, varebestilling og varemodtagelse samt

produktion og klargøring til salg. Jobområdet kendetegnes ved relativt små arbejdspladser,

typisk med to til ti medarbejdere.

Chokolade

og konfekture

2 dage - 45614

Sæson- og

temaprodukter

i bagerier

3 dage - 45612

Desserter

inden for bager

og konditorbranchen

2 dage - 45616

Varmt brød

hele dagen

2,5 dage - 45611

Etage-

og bryllupskager

2 dage - 45617

Vinduesdekoration

for bagere

og konditorer

1 dag - 45618

Europæiske

brødtyper og

produktudvikling

3 dage - 45609

Fastfood i

bagerforretninger

2 dage - 45613

S58


FKB: 2249

Jobområdet omfatter detailforarbejdning og forædling af ferskvarer til salg i

slagterbutikker, supermarkeder, delikatesseafdelinger mv. Området rummer en

lang række delfunktioner, bl.a. udskæring af grov-forarbejdede slagterivarer,

planlægning af varesortiment, lagerstyring, egenkontrol, varekodning, boksopfyldning,

kundeservice og salg.

Delikatesseproduktion

3 dage - 43044

Grunduddannelse

for forædling

inden for detail

21 dage - 42456

Produktion

af kogepølser

3 dage - 43053

S59

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer

Detailudskæring

af delstykker af

oksekød

15 dage - 42469

Kalkulation

inden for

detailhandel

med kød

1 dag - 42488

Produktion af

medister, pålæg

og røgvarer

3 dage - 43054

Detailudskæring

af delstykker af

svinekød

3 dage - 43028

Kundebetjening

– detailhandel

med ferskvarer

2 dage - 43057

Råvarer og grundtilberedning

for

ferskvareområdet

3 dage - 45680

Eksponering

og salg af

delikatesseprodukter

3 dage - 43051

Mad med tema

og kultur inden

for ferskvareområdet

2 dage - 45679

Sund fastfood

inden for

ferskvareområdet

3 dage - 45681

Eksponering

og salg

– detailpakket

kød og friskvarer

3 dage - 43052

Måltidsløsninger

inden for

ferskvareområdet

2 dage - 45544

Emballering

og etikettering

– detailhandel

med kød

3 dage -

Praktikvejleder

inden for

detailslagteruddannelse

4 dage - 40537


FKB: 2689

Almen

fødevarehygiejne

– obligatorisk

certifikat

3 dage - 45780

Det kreative

kolde køkken

5 dage - 42438

Fisk og skaldyr

i restaurant og

kantine

4 dage - 45495

Mad til børn

på restaurant

og café

2 dage - 43059

Produktion

af convenience

food

3,2 dage - 42472

Spakøkken

2 dage - 40907

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

Jobområdet omfatter madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner

samt catervirksomheder. Processen dækker menuplanlægning, varebestilling,

varemodtagelse, produktion samt anretning og salg og service i forbindelse

hermed. Jobområdet varetages overvejende af kokke, smørrebrødsjomfruer,

catere, ernæringsassistenter og ufaglærte. De ufaglærte medarbejdere varetager

som regel afgrænsede arbejdsfunktioner og opgaver.

Almen

fødevarehygiejne

for F/I

5 dage - 43346

Det

økologiske

køkken

5 dage - 30265

Frugt og

grønt i det

varme køkken

3 dage - 45494

Menulære

med drikkevarer

5 dage - 30312

Produktionskøkkenets

fonder,

supper og saucer

5 dage - 44606

Supper og

saucer i

restaurant og

kantine

3 dage - 45496

Anretning af

mad i cafeteria

og kantine

4 dage - 44608

Diætetik

5 dage - 32423

Fødevarehygiejne

og egenkontrol

4,3 dage - 42434

Menusammensætning

4 dage - 44603

Produktionskøkkenets

redskaber,

maskiner og

udstyr

2,5 dage - 44604

Sushi - krav og

kreativitet

3 dage - 40852

Bagværk i

restaurant

og kantine

4 dage - 45497

Drikkevarer

i cafeteria

og kantine

1,5 dag - 44609

Grundtilberedning

i restaurant

og kantine

5 dage - 45491

Molekylær

gastronomi

2 dage - 42403

Salat og

salatbar i

madfremstilling

2 dage - 45531

Søde sager i

restaurant og

kantine

4 dage - 45493

Brød, kager

og desserter

i cafeteria og

kantine

5 dage - 44607

Energiopbyggendekonferenceforplejning

2 dage - 42404

Innovativ

gastronomi i

hotel og

restauration

2 dage - 40521

Overskudsproduktion

i restaurant

og kantine

3 dage - 45498

Sammensætning

af menu i

restaurant og

kantine

3 dage - 45492

Vinlære

5 dage - 30353

Det

klimavenlige

køkken

2 dage - 43060

Ernæringslære

2,5 dage - 30217

Lunt og varmt

køkken i cafeteria

og kantine

5 dage - 44605

Praktikvejleder

i hotel- og

restaurationsbranchen

3 dage - 40422

Smørrebrød

– nu og i

fremtiden

3 dage - 40839

Økologisk

planlægning

og produktion i

cafeteria

5 dage - 30356

S60


FKB: 2778

Anvendelse

af nye

tilberedningsmetoder

5 dage - 40538

Diæter ved

fysiologiske

forandringer

5 dage - 42483

Fra råvare til

måltid i

institutionskøkkener

4 dage - 44673

S61

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Mad til grupper med varierende behov for ernæring

Jobområdet for institutionskøkkener er professionel fremstilling af god og sund

hverdagsmad. Processen vedrørende fremstilling af maden dækker bredt set:

• Planlægning (menu, ernæringsberegning, produktion, udvikling mv.)

• Indkøb og varemodtagelse

• Produktion herunder diætfremstilling og distribution, anretning og servering

• Kunde- og brugerkontakt samt kontakt til andre faggrupper – herunder faglig

vejledning og formidling

• Kvalitetssikring- og udvikling samt økonomistyring og administration

• Oprydning og rengøring, Egenkontrol, miljøstyring, akkreditering mv.

Produktionen af maden foregår i overensstemmelse med gældende officielle

anbefalinger, ernæringsmæssigt indhold og serviceydelser.

Brugerorienterede

måltidskoncepter

3 dage - 42899

Diæter ved

velfærdssygdomme

5 dage - 42484

Fremstilling

af mad med

kulinarisk kvalitet

5 dage - 44334

Bæredygtighed

i storkøkkener

3 dage - 42818

Diætetik 3

5 dage - 4434-3

Grøn kost

5 dage - 42453

Børn og

mellemmåltider

3 dage - 42888

Ernæring

- fedt og psyke

5 dage - 42486

Internationalisering

af mad

5 dage - 4426-2

Den Danske

Kvalitetsmodel

i institutionskøkkener

4 dage - 43150

Ernæring

og sundhed

5 dage - 42485

Kalkulation

inden for

institutionskøkkenområdet

5 dage - 40765

Diæt- og

allergikost

5 dage - 42452

Ernæringslære

i teori og

praksis 3

5 dage - 4435-3

Kostlære

5 dage - 42451


FKB: 2778 – fortsat

Kostlære og

vurdering 2

5 dage - 4436-4

Mad til børn

– organisation

og samarbejde

4 dage - 42887

Praktikvejledning

af ernæringsassistenter

8 dage - 40423

Service og

faglig formidling

omkring måltidet

3 dage - 40764

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Mad til grupper med varierende behov for ernæring

Kostplanlægning

i forhold

til småbørn

5 dage - 42454

Mad til børn

– sunde børn

3 dage - 42886

Produktionshygiejne

1

5 dage - 4400-2

Skolemad

- et måltid

i skolen

5 dage - 4430-2

Kvalitetsstyring i

køleproduktion

5 dage - 42446

Mad til unge

på høj- og

efterskoler

3 dage - 40845

Råvarekvalitet

i fødevareproduktion

5 dage - 42449

Smagen

i centrum

2 dage - 45874

Ledelse af

hygiejne og

egenkontrol

4,3 dage - 42455

Madlavningstekniske

egenskaber i

madfremstilling

3 dage - 45652

Sensorik

– kvalitet,

smag og behag

5 dage - 43400

Sous

Vide-produktion

5 dage - 42436

Leve-bo miljø

– brugeren

i centrum

5 dage - 4428-2

Mellem måltider

– sunde og

velsmagende

3 dage - 40912

Sensorisk

anretning

med værtskab

3 dage - 42817

Tilberedningsmetoder

i

institutionskøkkener

10 dage - 42450

Mad og måltider

til forskellige

brugergrupper

3 dage - 42885

Måltider

til ældre,

nu og i

fremtiden

5 dage - 4429-2

Service i

institutionskøkkener

- kunden i

centrum

2 dage - 46501

Varekundskab 1

2,5 dage - 33621-F

S62


FKB: 2248

Dyrevelfærd

og etik inden for

industrislagtning

2 dage - 40424

Udbening

og tilskæring

af skinker

15 dage - 42460

Udbening af

midterstykker,

kamme og

brystflæsk

15 dage - 42466

S63

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Jobområdet omfatter slagtning, bearbejdning/forædling af kødprodukter på store

og mindre industrielle slagterier. Processen dækker både modtagelse og slagtning

af dyr, opskæring, udbening, forædling, emballering og etikettering til enten

eksport eller salg til dansk detailhandel.

Hygiejneledelse

inden for

industrislagtning

3 dage - 40506

Udbening og

tilskæring af

forender

15 dage - 42461

Produktionsteknik

inden for

kødindustrien

20 dage - 42477

Slagtning

af kreaturer

25 dage - 42402

Opskæring

og udbening

15 dage - 42462

Grunduddannelse

for industrislagtning

21 dage - 42487

Grunduddannelse

for forædling

inden for industri

21 dage - 42457

Betjening af

pølsestopper

15 dage - 42463

Konserveringsteknikker

for

kødprodukter

2 dage - 43058

Færdigpakkede

kødvarer

15 dage - 42458

Opskæring

af svin,

5-deling

10 dage - 42464

Varmebehandling

af kødprodukter

2 dage - 43061

Hovedafpilning

15 dage - 42459

Slagtning af svin

25 dage - 42465

Praktikvejleder

for industrislagteruddannelsen

4 dage - 45543


FKB: 2777

Alverdens

vine og gæstebetjening

5 dage - 40987

Gastronomi 1

5 dage - 30218

I frontlinjen i

receptionen

2 dage - 45899

Servering

ved a la carte

3 dage - 40854

Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Reception, servering og service

Jobområdet favner en bred vifte af ydelser der dækker gæstebetjening i

forbindelse med bespisning, konceptydelser, ophold og/eller overnatning.

En delmængde af området omfatter servering på restauranter, hoteller, kroer, konferencecentre

og cafeer, hvortil knytter sig en række delfunktioner som opdækning og

afrydning, service og salg, vejledning og modtagelse af bestillinger mv. Dette område

varetages af faglærte tjenere, juniortjenere og ikke-faglært serveringspersonale.

En anden delmængde omfatter gæstebetjening, salg, vejledning og service på

overnatningsvirksomheder som hoteller, konference- og feriecentre, wellnesscentre,

vandrehjem mv.

Bar og barista

7,5 dage - 138

Gastronomi 2

2,5 dage - 136

Præsentation

af menuer

1 dag - 40990

Servering

ved selskaber

3 dage - 40989

Baren

5 dage - 42442

Kaffe og te

inden for

restaurationsbranchen

3 dage - 45807

Revenue

Management

ved gæstebetjening

2 dage - 40906

Spa og wellness,

kundevejledning i

receptionen

2 dage - 40589

Branchejura

i hotel- og

restaurationsbranchen

2 dage - 40586

Kalkulation ved

gæstebetjening

1 dag - 40914

Salg og

markedsføring

7,5 dage - 132

Ultimative

vinoplevelser og

gæstebetjening

3 dage - 40988

Data- og bookingsystemer

i

receptionen

2 dage - 45900

Menuvejledning

ved gæstebetjening

2 dage - 40853

Servering

2 dage - 40856

Dørmandsuddannelsen

- grundlag for

autorisation

8 dage - 40078

Miljø- og

energiarbejde i

hotelbranchen

2 dage - 40587

Servering af øl

i restaurationsbranchen

2 dage - 45532

S64


Mejeri og jordbrug

S65 Drift af gartneri, havecenter og planteskole

S66 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

S69 Husdyrproduktion i landbruget

S70 Maskiner og teknik i landbruget

S65


FKB: 2771

Begravelsesbinderi

og vareeksponering

15 dage - 45227

Containerdyrkning

10 dage - 1094

Havecenter,

planter og

pasning

10 dage - 45309

Kundevejledning

og pasning af

planter

5 dage - 40718

Produktionsforhold

i

planteskoler

15 dage - 45230

Visuel opbygning

af bede og

beplantninger

4 dage - 42877

Mejeri og jordbrug

Drift af gartneri, havecenter og planteskole

Jobområdet omfatter fremavl, produktion og salg af forskellige typer af prydplanter,

buske, træer og spiselige afgrøder. Planterne og afgrøderne produceres på friland

og i væksthuse. Produktionen afsættes til hjemmemarkedet og til eksport.

Produktionen i væksthuse omfatter især potteplanter, krydderurter og grøntsager.

Produktionen i planteskoler sker på friland og omfatter hovedsageligt planter til

grønne anlæg, parker og haver samt til etablering af alléer, læhegn og skove.

Jobområdet omfatter også produktion af frugt og grøntsager i frugtplantager

og frilandsgartnerier.

Betjening og

vedligeholdelse

af motorkædesave

5 dage - 42383

Detailsalg

af planter

10 dage - 2995

Haveplanlægning

10 dage - 3006

Plantebeskyttelse

i gartneri,

sprøjtecertifikat

10 dage - 42389

Regulering af

plantevækst i

gartnerier/

planteskole

2 dage - 40553

Årstidens

blomsterbinderi

4 dage - 40462

Biologisk

bekæmpelse

i væksthuse

5 dage - 42301

Dyrkning og

produktion af

planteskolekulturer

5 dage - 45338

Håndtering,

formering,

anvendelse og

salg af stauder

5 dage - 42356

Plantedesign og

varepræsentation

5 dage - 40719

Rum, farve

og blikfang

4 dage - 42876

Blomsterbinding

10 dage - 1086

Gødningslære

ved

plante produktion

på friland

5 dage - 42875

Indendørs

beplantning

10 dage - 1088

Plantekundskab

og plantepleje

10 dage - 3008

Sommerblomster,

udstyr og

redskaber i

havecentre

10 dage - 45256

Blomsterbinding,

buketter og

dekorationer

15 dage - 45228

Havecenter,

havetegning og

vejledning

15 dage - 42382

Indendørs

planteservice

5 dage - 1081

Planteliv,

økologi og

miljølære

15 dage - 45728

Transport af

planter i

gartnerier/

planteskoler

2 dage - 40552

Blomsterdesign

til begivenheder

og højtider

5 dage - 40720

Havecenter,

plantebeskrivelse

og plantepleje

15 dage - 42381

Jule- og

kirkegårdsbinderi

5 dage - 42379

Planteproduktion

10 dage - 1091

Vedligeholdelse

af væksthusteknik

og -udstyr

5 dage - 45337

S66


FKB: 2666

Anlæg i beton-,

natursten og træ

15 dage - 42384

Anlægsgartnerprojekt

20 dage - 42386

Betjening og

vedligeholdelse

af mindre

gartnermaskiner

10 dage - 42302

Design af

gravsteder

3 dage - 40773

Etablering

af gravsted

3 dage - 40761

Etablering,

vedligeholdelse

og rådgivning om

vandbassiner

10 dage - 42387

S67

Mejeri og jordbrug

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

Jobområdet omfatter etablering af grønne områder og anlæg udendørs ved

hjælp af jord, planter, sten og fliser samt forskellige naturmaterialer. Endvidere

omfattes også pleje af grønne områder og anlæ , f.eks. parker, kommunale-,

stats- og amtslige arealer, ved bymæssige bebyggelser og golfanlæg samt

private haver.

Der arbejdes med mange forskellige slags processer, så som materialeberegning,

nivellering, afsætning, sten- og fliselægning og genopretning,

bygning af trapper og mure, plantning, jordforbedring, såning af græs,

græs- og hækklipning, beskæring af planter, såning af græsarealer,

opstilling af hegn, pergolaer og andre træarbejder.

Anlæg i betonsten,

buede linier

15 dage - 42307

Anvendelse af

stauder i grønne

anlæg

5 dage - 44615

Brandforanstaltning

ved ukrudtsbrænding

1 dag - 40824

Design af

grønne anlæg

10 dage - 44272

Etablering

af indkørsler i

belægningssten

og flise

5 dage - 40185

Golfbanemarkering,

afsætning

og baneetik

5 dage - 40871

Anlæg i betonsten,

lige linier

15 dage - 42306

Belægning og

støttemure i

chausesten

5 dage - 40860

Chausestensbelægning

i buer med

brostenskant

5 dage - 40862

Ekstensivt

plejede arealer

5 dage - 5485

Etablering af

ligeløbstrapper

i haveanlæg

3 dage - 40866

Grandækning på

kirkegårdsanlæg

2 dage - 40186

Anlæg i natursten,

træ og vand

15 dage - 42385

Betjening og

vedligeholdelse af

gartnermaskiner

og redskaber

10 dage - 4350

Chausestensbelægning

i lige

linier m. bort

5 dage - 40864

Elteknik,

hydraulik og

svejsning

10 dage - 4673

Etablering af

mindre anlæg

med fliser og

planter

20 dage - 44276

Greenkeeping

20 dage - 4680

Anlæggelse og

pleje af bunkers

og teesteder

10 dage - 42392

Betjening af

mindre naturplejemaskiner

3 dage - 40590

Chausestensbelægning

i

påfuglemønster

5 dage - 40863

Etablering

af basis for

tagbeplantning

med belægning

4 dage - 40742

Etablering og

pleje af kirkegårdsanlæg

15 dage - 42340

Greenkeeping

20 dage - 42319

Anlæggelse og

pleje af greens

10 dage - 45257

Betjening og

vedligeholdelse

af større

gartnermaskiner

10 dage - 42309

Design af

funktionelle

og specielle

haveanlæg

5 dage - 40831

Etablering af

betontrapper

og støttemure i

haveanlæg

5 dage - 40714

Etablering og

pleje af specielbeplantninger

3 dage - 40830

Groundsman

20 dage - 4683


FKB: 2666 – fortsat

Grundlæggende

beskæring

5 dage - 40842

Havedesign,

grafisk

præsentation

10 dage - 42916

Idrætsanlæg,

plantekendskab

5 dage - 40877

Kirkegårdens

planter,

løvfældende

planter

3 dage - 40759

Maskinbetjening

jordarbejde,

grønne anlæg

5 dage - 40844

Planlægning

og ressourceberegning

af

områder og

befæstet arealer

5 dage - 40832

Plantevækst og

etablering af

grønne anlæg

15 dage - 42316

Mejeri og jordbrug

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

Græs,

sygdomme

og skadedyr

10 dage - 45233

Havedesign,

materialernes

anvendelse

5 dage - 42915

Idrætsanlæg,

pleje af hække

og busketter

3 dage - 40861

Kirkegårdens

planter, stauder

og udplantningsplant

3 dage - 40758

Miljø- og

biologiske forhold

i grønne anlæg

10 dage - 42318

Plantehåndtering

3 dage - 40868

Plantning og

opbygning af

store træer i

befæstet arealer

2 dage - 40827

Græs,

vækstforhold

og pleje

10 dage - 45232

Havedesign,

perspektivtegning

10 dage - 42914

Idrætsanlæg,

vanding

7 dage - 40867

Kirkegårdens

traditioner, etik

og arbejdsmiljø

3 dage - 40762

Nivellering

og afsætning

af grønne og

grå anlæg

5 dage - 40713

Plantekendskab,

sommertilstand

5 dage - 40828

Plantning og

opbinding af

større træer

2 dage - 40826

Græspleje

og analyser

5 dage - 42336

Hegnssætning

3 dage - 40588

Ikke kemisk

ukrudtsbekæmpelse

5 dage - 42311

Kunstgræs

5 dage - 5505

Normer for

anlægsgartnerarbejde

1 dag - 40833

Plantekendskab,

vintertilstand

4 dage - 40829

Pleje af grønne

områder

10 dage - 42338

Grønne anlæg,

planlægning af

plejeopgaver

10 dage - 42844

Idrætsanlæg,

grundlæggende

vedligeholdelse

og pleje

15 dage - 40986

Kirkegården

planter, stedsegrønne

planter

3 dage - 40757

Kvalitetssikring

af plejeopgaver i

grønne anlæg

5 dage - 42866

Opbygning af

kampestensmure

5 dage - 40712

Plantekundskab

og plantepleje

10 dage - 4352

Pleje af

grønne områder,

sommerbeskæring

5 dage - 42339

Havedesign,

farvesammensætning

5 dage - 42913

Idrætsanlæg,

maskinbetjening

og teknik

5 dage - 40876

Kirkegården

planter,

surbundsplanter

3 dage - 40760

Lys, varme

og grusbaner

5 dage - 5487

Opmåling og

tegning af mindre

grønne anlæg

5 dage - 44273

Planter i

plantekummer

2 dage - 40869

Pleje af

grønne områder,

vinterbeskæring

5 dage - 42341

S68


FKB: 2666 – fortsat

Pleje og pasning

af kirkegårdens

arealer

5 dage - 40763

Træer og buske

om sommeren

15 dage - 42395

Udvidet

beskæring

5 dage - 40843

S69

Mejeri og jordbrug

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

Praktisk

gartnerarbejde

9 dage - 45014

Træer og buske

om vinteren,

beskæring og

plejeprogram

20 dage - 42305

Vandhuls - og

vandløbsøkologi

5 dage - 4684

Ressourceberegninger

ved

pleje af grønne

anlæg

1 dag - 45744

Trækonstruktioner

i haveanlæg

5 dage - 40870

Vandingsteknik

på idrætsanlæg

og golfbaner

10 dage - 45174

Stentilhugning

for anlægsgartnere

10 dage - 45231

Træpleje og

livsbetingelser

5 dage - 45334

Værkstedsteknik,

gartnerområdet

5 dage - 42388

Tilstands og

udførelseskrav,

grønne områder

mm.

1 dag - 40834

Træpleje og

sundhedsforhold

5 dage - 42330

Træbiologi,

træpleje og

byøkologi

5 dage - 42329

Træpleje og

vækstudvikling

5 dage - 45333


FKB: 2641

Afhjælpning

af akutte klovproblemer

5 dage - 40124

Kvægproduktion,

staldsystemer

3 dage - 45305

Svineproduktion,

ajourføring

3 dage - 45302

Mejeri og jordbrug

Husdyrproduktion i landbruget

Jobområdet indenfor pasning af produktionsdyr er produktion af mælk, oksekød,

kalvekød svinekød, fjerkrækød, æg, minkskind m.v. Det gælder såvel den traditionelle

produktion som den økologiske produktion. Arbejdsprocesserne omfatter

pasning, fodring, malkning, udmugning, overvågning af sundhed og sygdom,

reproduktion m.v. Dertil kommer betjening af maskiner til fodring, malkning,

udmugning m.v. samt formaling og blanding af foder.

Behandling mod

kælvningsfeber

og børbetændelse

1,5 dag - 44601

Pasning og hold

af husdyr

2 dage - 45883

Svineproduktion,

fodring

3 dage - 45301

Drøvtyggers

fysiologi,

optimal fodring

3 dage - 45304

PC-kasseregistrering

3 dage - 45306

Klovpleje

og klovbeskæring

30 dage - 40645

Produktionsstrategier

i

landbruget

2 dage - 44980

Kvalitets-,

type- og renhedsgradssortering

af

skind

2 dage - 45591

Sortering af skind

2 dage - 45589

Kvægproduktion,

ajourføring

3 dage - 45303

Sortering

og vurdering

af skind

2 dage - 45590

S70


FKB: 2635

Anvendelse og

vedligeholdelse

af storballepressere

5 dage - 42322

Landbrugsmaskiner,

elstyring af

hydraulik

3 dage - 45105

Vedligeholdelse

og betjening

af maskinkomponenter

1 dag - 45927

S71

Mejeri og jordbrug

Maskiner og teknik i landbruget

Jobområdet omfatter hovedsageligt opgaver i forbindelse med plante- og grovfoderproduktion

i landbruget og i nogen grad entreprenøropgaver.

Opgaverne udføres ved anvendelse af landbrugs- og entreprenørmaskiner. Ydelserne

omfatter bl.a. jordbehandling, såning, tildeling af næringsstoffer, planteværn og

plantepleje, høst, konservering af grovfoder samt en række specialopgaver.

Betjening

af høstmaskiner

2 dage - 45650

Landbrugsmaskiner,

el-teknik

5 dage - 42317

Betjening af

styreenheder

til jordbrugsredskaber

2 dage - 42348

Landbrugsmaskiner,

Hydraulik

5 dage - 42314

Betjening og

vedligeholdelse

af høstmaskiner

5 dage - 45649

Landbrugsteknik

5 dage - 42308

Justering af

styrefunktionen

på traktorer og

motorredskaber

2 dage - 42345

Udbringning af

husdyrgødning

og anden

organisk gødning

3 dage - 45101

Kørsel og

manøvrering

med landbrugsmaskiner

2 dage - 40722

Vedligeholdelse

af landbrugsmaskiner

10 dage - 42312


På Samson Agro producerer vi mange forskellige

landbrugsmaskiner, og dette kursus er en god

mulighed for at få indsigt i, hvad der foregår

i den anden halvdel af firmaet.

Karina Jensen, Lagermedarbejder

Samson Agro, Viborg


Metalindustrien

S73 Automatik – og procesteknisk område

S74 Data- og kommunikationsteknik

S75 Elektronik- og svagstrømsteknisk område

S77 Karrosseriteknisk område

S78 Klimateknisk område

S79 Køleteknisk område

S80 Køretøjsområdet

S82 Maskin- og værktøjsområdet

S84 Teknisk dokumentation i industriel produktion

S85 Varmeteknisk område (fyrede anlæg)

S73


FKB: 2603

Automatisk

anlæg

teknologisk

opdatering

komponente

3 dage - 40893

Installation/

idriftsættelse

Ethernet

2 dage - 40132

Mekatronik,

mekanisk

demontage/

montagefejlfinding

5 dage - 42409

PLC introduktion,

automatiske

maskiner og

anlæg

5 dage - 44637

Positioneringssystemer,

idriftsætning

og fejlfinding

5 dage - 44506

Sikkerhed

ved arbejde

nær elektrisk

installation

1 dag - 40894

Metalindustrien

Automatik – og procesteknisk område

Jobområdet omfatter de installations-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver

samt instruktionsopgaver, der udføres af medarbejdere på industrivirksomheders

automatiske maskiner og anlæg, samt procesanlæg. Omfatter også opgaver i

elevatorbranchen og ved automatiske anlæg i skibe.

Elevator 1

15 dage - 155-2

Kedler og

turbiner på større

kraftvarmeværker

10 dage - 42740

Mekatronik,

montage

lodning

elektronik,

EMC/ESD

5 dage - 42408

PLC proces

programmering/

idriftsætte PID

regulator

5 dage - 44642

Procesanlæg

fejlfinding og

optimering af

systemer

5 dage - 44632

Teknologisk

opdatering

maskinsikkerhed

2 dage - 40850

Elevator 2

10 dage - 156-3

Kraftvarmeværkets

delelementer

5 dage - 42739

Mekatronik,

måle og

fejlfinding

elektronisk

udstyr

5 dage - 42410

PLC

programmering

af kombinatoriske

styringer

5 dage - 44638

Procesanlæg

indregulering/

optimering PID

regulator

5 dage - 44631

Fejlfinding/

idriftsætning

på komplekse

PLC anlæg

5 dage - 44645

Maritim-el,

dokumentation

og måleinstrumenter

5 dage - 40651

Miljø og

røgrensning på

kraftvarmeværker

5 dage - 42741

PLC

programmering

af sekventielle

styringer

5 dage - 44639

Procesanlæg

instrument/

kalibrering af

tryk/temp/niveau

10 dage - 44635

Fieldbus -

systemer

programfejlfinding

og

idriftsætning

5 dage - 44505

Maritim-el,

motorkontrol- og

alarmsystemer

5 dage - 40650

PLC anlæg

idriftsæt/

fejlfinding og

identifikationssystem

5 dage - 44644

PLC

programmering,

styringer med

analoge signaler

5 dage - 44641

Procesanlæg

introduktion,

regulator og

målekreds

5 dage - 44630

Højniveau PLC

programmering

3 dage - 44413

Mekatronik,

dokumentation,

opmåling

mekanik

komponenter

5 dage - 42407

PLC anlæg,

programmering/

idriftsætning

HMI,

kommunikation

5 dage - 44643

PLC sekventielle

styringer, SFC

programmering

5 dage - 44640

Procesanlæg,

instrument/

kalibrering af

flowmåling

5 dage - 44636

S74


FKB: 2627

CAD

som værktøj

i industrien

5 dage - 45260

Netteknik,

implementering

af WAN løsninger

5 dage - 44952

Netteknik,

sikkerhed på

komplekse

netværk

5 dage - 42401

Pc-teknisk

installation

og service,

softwaresupport

5 dage - 44975

S75

Metalindustrien

Data- og kommunikationsteknik

Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser, inden for det data- og

kommunikationstekniske område, der knytter sig til teknisk service

og salg, produktion, administration og udvikling.

Database,

design af

web-løsning

5 dage - 44946

Netteknik,

installation

brancherelaterede

produkter

5 dage - 44950

Netteknik,

teknisk

administration

og overvågning

5 dage - 44948

Pc-teknisk,

installation

og service,

hardwaresupport

5 dage - 44974

Database,

design og

programmering

5 dage - 44954

Netteknik,

serverapplikation,

installation og

konfigurering

5 dage - 45700

Netteknik,

vedligeholdelse

og opdatering af

sikkerhed

5 dage - 42400

Programmering i

højniveausprog

5 dage - 44968

Netteknik,

anvendelse af

teknologier og

begreber

5 dage - 44947

Netteknik,

serversystemer,

installation og

konfigurering

5 dage - 44953

Netteknik,

systemsikkerhed,

implementering

og drift

5 dage - 44951

Programmering

i scriptsprog

5 dage - 44973

Netteknik,

design og

implementering

5 dage - 40609

Netteknik,

serversystemer,

teknisk

administration

5 dage - 44949

Operativ system,

installation,

opsætning og

anvendelse

5 dage - 44966

Programmering,

programstrukturering

og

værktøjer

5 dage - 44967

Netteknik, drift

og fejlfinding

5 dage - 40608

Netteknik,

serversystemer,

teknologisk

ajourføring

3 dage - 42399

Operativsystem,

teknologisk

ajourføring

3 dage - 42398

Programudvikling

i højniveau -

sprog til

hardware

5 dage - 44971


FKB: 2626

Jobområdet omfatter de arbejdsprocessor, der knytter sig til reparation, service

og salg, produktion, administration samt udvikling af produkter indeholdende

elektronik- og svagstrømsteknik.

3. generations

mobiltelefon/

UMTS systemkendskab

3 dage - 45028

Datakommunikation,

implementering

af sikre datanet

10 dage - 42174

Datakommunikation,

opkobling af

trådløse datanet

5 dage - 40642

Digital

TV-signaler

og - modtageres

anvendelse

3 dage - 40205

IP Telefoni,

konfigurering

på netværk

5 dage - 44925

Medico udstyr,

laser-,dialyse-

og kikkertudstyr

5 dage - 40689

Metalindustrien

Elektronik- og svagstrømsteknisk område

Bredbånd

sammenkobling

af udstyr &

forbindelser

5 dage - 44922

Datakommunikation,

installering og

konfigurering

på enheder

5 dage - 45699

Datakommunikation,

optimering af

konvergente net

10 dage - 42397

Digitalteknik

med gates og

sekventielle

kredsløb

5 dage - 45239

IP-telefoni,

design og

installation

5 dage - 40640

Medico udstyr,

monitorering,

anæstesi og

fysiologi

5 dage - 40690

Bredbånd,

installation

af bredbåndsenheder

5 dage - 44923

Datakommunikation,

installation på

fibernet

5 dage - 40644

Datakommunikation,

planlægning og

design af QoS

5 dage - 40641

EMC, løsning af

støjproblemer

5 dage - 45033

IP-telefoni,

drift og

fejlretning

5 dage - 40639

Medico,

medicoteknisk

udstyr på

netværk

5 dage - 44010

Bredbånd,

protokolanalyse/

fejlretning på

enheder

5 dage - 44924

Datakommunikation,

konfigurering og

overvågning af

QoS

5 dage - 40643

Design af

operationsforstærkerkredsløb

5 dage - 42241

GSM mobiltelefon

systemkendskab

3 dage - 45027

Justering og

funktionstest

på digital

TV-modtager

5 dage - 44921

Medico,

vedligehold af

anæstesiudstyr

3 dage - 40130

Datakommunikation,

anvendelse af

protokoler og

enheder

5 dage - 45698

Datakommunikation,

opbygning af

multilags datanet

10 dage - 42175

Diagramanalyse/

fejlvurdering,

fladskærmsteknologi

3 dage - 40206

HF modtageteknik

og

måleteknik

5 dage - 45037

Kontrol af

elsikkerhed på

medicoteknisk

udstyr

3 dage - 40262

Medicoteknisk

apparaturkendskab

og

vedligeholdelse

4 dage - 40261

Datakommunikation,

drift og

vedligeholdelse

10 dage - 42173

Datakommunikation,

opbygning af

routede datanet

10 dage - 42396

Digital Radiokommunikation

systemkendskab

5 dage - 45030

HF sendeteknik

og måleteknik

5 dage - 45038

Kvalitets -

lodning efter

IPC standarden

5 dage - 45031

PC-baseret

test-, måle- og

processtyringsudstyr

5 dage - 44920

S76


FKB: 2626 – fortsat

Programmering af

microprocessor

5 dage - 45157

TETRA

mobiltelefoner

systemkendskab

3 dage - 45029

S77

Metalindustrien

Elektronik- og svagstrømsteknisk område

Reparation af

Switch-Mode

Power Supply

5 dage - 45036

Satellit-TV

installation og

funktionstest,

parabol

3 dage - 44926

Svagstrøms -

teknik fejlfinding

på DC og impulskredsløb

5 dage - 45238

Svagstrøms

teknik analog

lavfrekvensforstærkerteknik

10 dage - 45234

Teknologisk

ajourføring

audio- og

video-systemer

2 dage - 44927


FKB: 2235

Karrosseri,

sammenføjningsteknik

i

aluminium

10 dage - 45009

Plastreparationsteknik

på køretøjer

3 dage - 45007

Metalindustrien

Karrosseriteknik

Jobområdet omfatter arbejdsopgaver i forbindelse med transportmidlers

karrosseri. Det drejer sig om opbygning, fremstilling, reparation eller udskiftning

af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer. Endvidere indgår

opgaver vedrørende specialindretning af køretøjer og opgaver vedrørende

analyse af og opretning på komplicerede skader.

Karrosseriarbejde udføres i større værkstedsenheder, i særlige specialværksteder

eller i egentlige forretninger inden for det transporttekniske område.

Karrosseriopretning

3 dage - 45005

Slutopretning

af karrosseri

3 dage - 45010

Karrosseriopretning

i

rettebænk,

ajourføring

2 dage - 45003

Karrosserireparation

i rettebænk

10 dage - 45008

Karrosseriteknik,

udførelse af

skadesanalyse

5 dage - 45006

MAG-Svejsning,

karrosseri

5 dage - 45004

S78


FKB: 2708

Centraliseret

Tilstandsovervågning

og

Styring /CTS

5 dage - 44991

Klimateknik,

drift af klima- og

ventilationsanlæg

5 dage - 44555

VENT ordning,

opkvalificering

4 dage - 45000

S79

Metalindustrien

Klimateknisk område

Jobområdet omfatter alle de arbejdsprocesser og ydelser der knytter sig til

produktion, montage, klargøring, idriftsætning, indregulering, service, fejlfinding,

reparation, daglig drift, vedligeholdelse, eftersyn og kontrol af lovpligtigt

sikkerheds-, kontrol- og alarmudstyr på klimatekniske anlæg.

De klimatekniske anlæg er enten standardanlæg eller kundetilpassede anlæg med

stor variation i anvendelse og ydelse. Klimaanlæg/ventilationsanlæg installeres i

boligbyggeri, institutioner, industrivirksomheder og skibe.

Arbejdet inden for jobrådet forudsætter endvidere kendskab til den omfattende

lovgivning, der gælder for klimaanlæg/ventilationsanlæg.

Dimensionering

af klimatekniske

anlæg

5 dage - 44999

Klimateknik,

fejlfinding på

automatikkomponenter

5 dage - 44375

Elektronisk

indberetning

af lovpligtige

eftersynsrapporter

1 dag - 40178

Klimateknik,

service og drift

5 dage - 44990

Energioptimering

af ventilations- og

klimaanlæg

5 dage - 40179

Klimatekniske

målinger og

komponenter

5 dage - 44988

Indregulering

af ventilations-

og klimaanlæg

5 dage - 44997

Lovpligtig

eftersyn af

ventilering- og

klimaanlæg i

byggeri

4 dage - 40180

Industriventilationsanlæg,

service

og drift

5 dage - 44987

Måling af

termisk og

akustisk

indeklima

5 dage - 44998


FKB: 2707

Drift og

optimering af

1- og 2-trins

køleanlæg

5 dage - 44709

Køleteknik,

lovgivning,

anlægshåndtering

10 dage - 40210

Køleteknik,

termisk sammenføjning

af rør

2 dage - 40518

Metalindustrien

Køleteknisk område

Jobområdet omfatter alle de arbejdsprocesser og ydelser der knytter sig til

montage, klargøring, idriftsætning, indregulering, service, fejlfinding, reparation,

daglig drift og vedligeholdelse, eftersyn og kontrol af lovpligtigt sikkerheds-,

kontrol- og alarmudstyr på køletekniske anlæg.

Disse anlæg er enten standardanlæg eller kundetilpassede anlæg med stor variation

i anvendelse og ydelse. Køleanlæg installeres i boligbyggeri, institutioner, industrivirksomheder,

skibe m.v.

Udførelsen af arbejdsfunktionerne i det køletekniske område forudsætter, at

køleteknikerne arbejder i virksomheder med autorisation.

Køleteknik,

termodynamik

og lovgivning for

køleanlæg

5 dage - 40515

Køleteknik,

montage af

kobberrør

5 dage - 44713

Køleteknik,

valg af kølemidler

5 dage - 44715

Køleteknik,

dimensionering

af køleanlæg og

anvend af

lovgivning

5 dage - 40516

Køleteknik,

opbygning

af enkle

el-relæstyringer

5 dage - 44932

Køleteknisk

dokumentation,

styring og

automatik

5 dage - 44710

Køleteknik,

opbygning,

idriftsættelse

af køleanlæg

10 dage - 40517

Køleteknik,

opbygning

og funktion

af køleanlæg

10 dage - 44931

Reparationsteknik,

brandbare

kølemidler

3 dage - 44714

Køleteknik,

auto, montage/

servicering af

A/C-anlæg

5 dage - 44930

Køleteknik,

regulering og

overvågning af

køleanlæg

5 dage - 41336

Køleteknik,

drift af

ammoniakkøleanlæg

5 dage - 44708

Køleteknik,

teknisk dossier

2 dage - 40522

S80


FKB: 2246

ADR-regler og

hovedafbryder-LV

1 dag - 3391-2

Eftersyn og

kontrol af

lastbilmonteret

kran

2 dage - 40676

Fejlfinding

på serielle

elektroniske

styringer

10 dage - 40652

Hjulafbalancering

og kosmetisk

optimering

1 dag - 42812

Kontrol og

reparation af

dieselindsprøjtnings

-anlæg og

forvarmer

10 dage - 3322-3

Kontrol og

fejlfinding på

CAN-bus

systemer

3 dage - 40671

Kontrol og

reparation af

differentiale-LV

5 dage - 3340-2

S81

Metalindustrien

Køretøjsområdet

Jobområdet omfatter service og reparation af transportmidler, såsom personvogne,

lastvogne, motorcykler og knallerter. I jobområdet indgår arbejdet med

testning af bl.a. elektroniske systemer.

Medarbejderne på området er primært faglærte mekanikere.

Afprøvning af

trykluftanlæg-LV

2 dage - 3326-2

Eldrevne/hybride

køretøjer,

opbygning

og service

3 dage - 42871

Fejlfinding

på sikkerhedssystemer

3 dage - 40666

Hjulbremser

2,5 dage - 3297-2

Kontrol af

komfortanlæg

i køretøjer

3 dage - 45696

Kontrol og

fejlfinding på

dieselmotor

3 dage - 40670

Kontrol og

reparation af

fordelergear-LV

7 dage - 3346-3

Afprøvning,

justering og

vurdering af

bremseevne-LV

2 dage - 3329-2

Fejlfinding på

elektronisk

styrede hovedafbrydere

- LV

2 dage - 3392-2

Funktionskontrol

af avancerede

motorstyringer

3 dage - 40674

Klargøring

og kosmetisk

reparation

5 dage - 40637

Kontrol af

sikkerhedsudstyr

3 dage - 45692

Kontrol og

fejlfinding på

klimastyring

3 dage - 40672

Kontrol og

reparation af

gearkasse LV

7 dage - 3338-2

Dækreparation og

monteringsteknik

på person- og

varevogne

1 dag - 40632

Fejlfinding på

afstandsreguleret

cruise control

3 dage - 3380-3

Funktionskontrol

af benzinmotorstyring

3 dage - 40669

Klargøring til syn

2,5 dage - 3312-3

Kontrol og

afprøvning af

bremseventiler-LV

3 dage - 3328-2

Kontrol og

fejlfinding på

komfortsysstemer

3 dage - 40636

Kontrol og

reparation af

køle- og smøresystem

2,5 dage - 3304-2

Dækreparation

på tungt

transportudstyr

4 dage - 45674

Fejlfinding og

reparation på

automatiske

gearkasser

3 dage - 40635

Funktionskontrol

af emissionssystemer

og

motorstyring

3 dage - 40673

Komponentreparation

2,5 dage - 3298-2

Kontrol og

fejlfinding på

køretøjers

hydrauliske

anlæg

3 dage - 40686

Kontrol og

reparation af

gearkasse ved

automatiskskift-LV

7 dage - 3343-2

Kontrol og

reparation

af momentomformer-LV

5 dage - 3347-3

Dæktyper

(afbalancering og

kontrol)

2 dage - 40923

Fejlfinding på

køleanlæg

3 dage - 40664

Helhedsafprøvning

af bil

1 dag - 3368-3

Kontrol og

afprøvning af

tryklufthydraulisk

bremseanlæg-LV

1 dag - 3327-2

Kontrol og

fejlfinding af

CommonRail

diesel

3 dage - 40675

Kontrol og

reparation af

benzinindsprøjtningsanlæg

8 dage - 3359-2

Kontrol og

reparation

af motor

3 dage - 3358-2


Kontrol og

reparation af

navreduktion-LV

4 dage - 3341-2

Motorstyringssystem,

kontrol,

fejlfinding,

fejlretning

3 dage - 45691

Programmering

og afprøvning af

CAN-bus

3 dage - 40681

Reparation af

airbag anlæg

5 dage - 3323-3

Reparation

af motor- og

kabinevarmere

3 dage - 3385-3

Udmåling,

reparation og

justering af

chassis, affjedring

og tilkobling

- lastvogn

2 dage - 3355-2

Metalindustrien

Køretøjsområdet

FKB: 2246 – fortsat

Kontrol og

reparation af

starter og

generator

5 dage - 3386-2

Måleteknik

og avanceret

fejlfinding

3 dage - 40667

Reparation af

ABS anlæg med

elektronisk

stabilitetsprogram

(ESP)

4 dage - 3330-3

Reparation af

airconditionsanlæg

3 dage - 3371-2

Rudeilimning

og reparation

af stenslag

2,5 dage - 3307-3

Udmåling,

reparation og

justering af

elektronisk styret

luftaffjedring

- lastvogn

3 dage - 3356-3

Kontrol,

fejlfinding og

reparation

af viske/

vaskesystemer

2 dage - 3388-2

Måleteknik på

elektroniske

anlæg - PV

5 dage - 45695

Reparation af

elektronisk

pneumatisk

styr sæder-LV

2 dage - 3383-3

Reparation

af elektronisk

klimateknik

(ECC)

4 dage - 3377-3

Serviceeftersyn

med udlæsning

af fejlkoder

2,5 dage - 3311-3

Kontrol,

fejlfinding og

reparation

af lygter

2 dage - 3387-2

Måleteknik på

personvogne

5 dage - 45694

Reparation og

justering af styr

hjul og aksler på

vogntog-LV

4 dage - 3349-2

Reparation

af elektronisk

servostyring

4 dage - 3348-2

Sikkerhedshåndtering

af

eldrevne/hybrid

køretøjer

1 dag - 42870

Montering og

reparation af lift

2 dage - 40683

Måleteknik

ved simpel

fejlfinding

3 dage - 40682

Reparation og

fejlfinding på

undervogn og

affjedring

2 dage - 40638

Reparation

af gearkasse

7 dage - 3336-2

Test, fejlfinding

og reparartion på

TCS-anlæg-LV

1 dag - 3332-3

Montering og

reparation af

navigationsanlæg

4 dage - 3379-3

Måleteknisk

fejlfinding på

elektroniske

systemer

3 dage - 40665

Reparation af

ABS bremser

2,5 dage - 3320-3

Reparation

af kobling og

aktiveringssystem-LV

2 dage - 3337-2

Udmåling,

reparation og

justering af aksler

med hydraulisk

styr - lastvogn

2 dage - 3357-3

S82


FKB: 2244

3D måleteknisk

dokumentation

5 dage - 42489

Bearbejdningsteknik,

måling

og geometriangivelse

5 dage - 44892

CNC drejning,

opstilling/

enkelstyk

5 dage - 45626

CNC fræsning,

opstilling/

bearbejdnings

cykler

5 dage - 45629

Dialogprogrammering,

drejning

og fræsning

5 dage - 45604

Konstruktion af

formværktøjer

10 dage - 46478

S83

Metalindustrien

Maskin- og værktøjsområdet

Jobområdet arbejder med maskiner til spåntagende og spånløs bearbejdning i stål-,

metal-, plast og kompositmaterialer. Fremstilling af produktionsværktøjer og maskinkomponenter,

indgår som en del af jobområdet.

De ansatte indenfor dette område beskæftiger sig med op- og omstilling på maskiner

og produktionsanlæg, fremstilling af specialmaskiner og værktøjer til produktion samt

programmering af datastyret konstruktions- og produktionsudstyr. En mindre del af

områdets ansatte arbejder med produkt- og produktionsudvikling, herunder udvikling

af specialværktøjer.

Bearbejdningsteknik,

CAD/CAM

2½D, fræsning

5 dage - 44845

CAD/CAM

redigering og

overførsel til

bearbejdning

5 dage - 44832

CNC drejning,

opstiller/

indkøring

5 dage - 45627

CNC fræsning,

optimering /

produktion

5 dage - 45632

Fræsning

delehoved

5 dage - 44819

Maskinel polering

af værktøjsdele

3 dage - 44701

Bearbejdningsteknik,CAMprogrammering

5 dage - 44881

CAM, flerakset

bearbejdning

5 dage - 44827

CNC drejning,

optimering/

produktion

5 dage - 45628

CNC-bearbejdning,

Trigonometriske

beregninger

2 dage - 44849

Fræsning,

emnefremstilling

15 dage - 44818

Maskintegning,

3D-Cadkonstruktion

5 dage - 44848

Bearbejdningsteknik,

drejning,

emnefremstilling

10 dage - 44885

CAM/CNC

-Højhastighedsbearbejdning

5 dage - 44824

CNC fræsning,

manuel

programmering

5 dage - 44817

CNC-drejning

C-akseprogrammering

5 dage - 45530

Fræsning,

tandhjul

5 dage - 44820

Maskintegning,

Projektionstegning

i CAD

5 dage - 44847

Bearbejdningsteknik,multiaksebearbejdning

5 dage - 40398

CNC drejning,

manuel

programmering

5 dage - 44816

CNC fræsning,

opstiller/

enkeltstyk

5 dage - 45630

Computerbaseret

materialestyring

3 dage - 45280

Geometrisk

programmering,

drejning og

fræsning

5 dage - 45605

Maskinteknisk

kalibrering og

opmåling

5 dage - 44850

Bearbejdningsteknik,

måling og

dataopsamling

5 dage - 44890

CNC drejning,

opstiller/

bearbejdningscykler

5 dage - 45625

CNC fræsning,

opstiller/

indkøring

5 dage - 45631

Computerbaseret

produktionsopfølgning

5 dage - 45279

Industriteknisk

Projektionstegning

5 dage - 44823

Multitasking

bearbejdning,

5 akset på

1 spindel

5 dage - 42496


Probe

programmering

5 dage - 40397

Slibeteknik,

centerlessslibning

2 dage - 42476

Volumenmodeller,

anvendelse og

overførsel

5 dage - 44822

Metalindustrien

Maskin- og værktøjsområdet

FKB: 2244 – fortsat

Multitasking

bearbejdning,

7 akset på

2 spindler

5 dage - 42502

Optimering

af sænkgnistprocessen

5 dage - 45827

Produktionstekniske

beregninger

for CNC

5 dage - 44821

Slibeteknik,

Honing

2 dage - 42444

Volumenmodeller,

CAD/CAM,

bearbejdning

5 dage - 44828

Overfladebearbejdning,

CAD/CAM

3D,fræsning

5 dage - 44846

Profilslibning

5 dage - 45823

Slibeteknik,

valg af slibedata

20 dage - 44675

Volumenmodeller,

dynamisk CAD,

produktionstegning

5 dage - 44830

Parametrisk

programmering

for CNC,

ajourføring

5 dage - 45606

Prototype design

til maskinbearbejdning

5 dage - 45889

Slibning af

skærende værktøj

5 dage - 45824

Volumenmodeller,

dynamisk CAM,

bearbejdning

5 dage - 44831

Polering af

værktøjsdele

5 dage - 46477

Prototyping

og 3D print

3 dage - 42491

Sænkgnistbearbejdning

af komplekse

værktøjskomponenter

5 dage - 45826

Praktisk

værkstedsteknik,

spåntagning

5 dage - 44815

Reparation og

vedligehold af

masseproduktionsværktøjer

5 dage - 42495

Sænkgnistbearbejdning

5 dage - 45825

S84


FKB: 2779

2D CAD

konstruktion,

blokke og

objekter

3 dage - 44994

Assistentopgaver

i forbindelse med

byggeledelse

10 dage - 1426

Ledelse ved

produktionsomlægning

5 dage - 2743

Planlægning i

bygge- og

anlægsprojekter

5 dage - 1425

Stærkstrøm

12,5 dage - 1402

Udarbejdelse og

optimering af

produktionsplaner

4 dage - 45209

S85

Metalindustrien

Teknisk dokumentation i industriel produktion

Jobområdet defineres på baggrund af tekniske assistenters, tekniske designeres og tekniske

tegneres arbejde med teknisk dokumentation i forbindelse med industriel produktion. I det

produktionsforberedende område fremstiller målgruppen tekniske tegninger og anden teknisk

dokumentation i forbindelse med produktudvikling og konstruktion, herunder mindre krævende

konstruktionsopgaver, tekniske beregninger og kalkulation.

I produktionen indgår tekniske designere typisk i udformning af procesbeskrivelser, korrektion

af dokumentation ved produktionsændringer og udformning af vedligeholdelsesplaner. I

forbindelse med styrings- og planlægningsaktiviteter i tilknytning til produktionen er tekniske

designere ofte involveret i fremstilling af dokumentation omkring kvalitetsstyring, produktionsplanlægning

og undertiden også produktivitetsstyring og miljøstyring.

2D CAD

konstruktion,

menu- og

filhåndtering

3 dage - 44995

Design brief

og produktionsdesign

7,5 dage - 1428

Maskiner,

styring og

bevægelsesmekanik

10 dage - 1385

Proceskontrol

5 dage - 1434

Systemadministration

10 dage - 1399

VVSinstallationer

10 dage - 1424

2D CAD

konstruktion,

opsætning og

tegning

3 dage - 44996

Design og

formgivning

10 dage - 1398

Maskiner,

styring og

bevægelsesmekanik

II

5 dage - 2764

Produktionsfilosofier,

definition og

anvendelse

5 dage - 2740

Teknisk design

i 3D CAD

i industrien

3 dage - 45011

3D CAD,

konstruktion i

tyndplade og

pladeudfoldning

3 dage - 45013

Driftstekniske og

driftsøkonomiske

beregninger

5 dage - 1429

Maskinteknisk

konstruktion og

beregning

5 dage - 1436

Statistisk

Proces

Control (SPC)

5 dage - 1433

Teknisk design

og produktionsforberedelse

4 dage - 45210

3D CAD,

konstruktion af

mekaniske dele

3 dage - 45012

Forsyningsledninger

10 dage - 1423

Opbygning af

lagerstyringssystemer

og

logistik

5 dage - 1430

Styring og

planlægning af

vedligeholdelsesarbejde

5 dage - 2741

Teknisk

dossier og

risikovurdering

10 dage - 1427

Anlægsteknik II

3 dage - 2763

Industriel

konstruktion i

2D CAD og

3D CAD

5 dage - 44993

Pladekonstruktion

med 3D-CAD

5 dage - 1435

Styring og

regulering

10 dage - 1401

Udarbejdelse

af produktionsplaner

5 dage - 1431


Biomasseanlæg,

drift og vedligeholdelse

5 dage - 45294

Drift og

vedligeholdelse,

dampturbineanlæg

5 dage - 45848

Lovpligtig

sikkerhedskontrol

af overvågningsfri

kedler

4 dage - 45851

Metalindustrien

Varmeteknisk område

FKB: 2709

Jobområdet omfatter alle de arbejdsprocesser og ydelser, der knytter sig til klargøring,

idriftsætning indregulering, fejlfinding, reparation, daglig drift og vedligeholdelse,

herunder eftersyn og kontrol af lovpligtig sikkerheds-, kontrol- og alarmudstyr på

varmeproducerende anlæg.

Disse anlæg er enten standardanlæg eller kundetilpassede anlæg med stor variation i

anvendelse og ydelse. Damp- og varmeproducerende anlæg installeres i boligbyggeri,

institutioner, industrivirksomheder, skibe og energiproducerende virksomheder m.fl.

Anlæggenes anvendes overalt, hvor der er behov for varme, herunder i virksomheder

med energiproduktion.

Certifikat A i

vedligehold og

drift, kedler

type 1 og 2

20 dage - 45847

Eftersyn og

reparation på

oliefyr kedelanlæg

over 100 kW

10 dage - 45911

Oliefyrsmontør

< 120 Kw,

installation/

service/

reparation

15 dage - 45287

Certifikat A i

vedligehold og

drift af kedler

type 3

15 dage - 45846

Eftersyn og

reparation på

oliefyr kedelanlæg

under 100 kW

15 dage - 45908

Oliefyrsmontør >

120 Kw,

installation/

service/

reparation

10 dage - 45264

Certifikat B i

pasning af kedler

type 1 og 2

5 dage - 45852

Gasteknik, større

kedelanlæg, drift

og vedligehold

17 dage - 45293

Styring og

regulering af

kedelanlæg

5 dage - 45849

Certifikat B

pasning af

kedler type 2

1 dag - 40064

Gasteknik,

større kedelanlæg,

kontrol og måling

5 dage - 45292

Drift af

vandbehandling

på kedelanlæg

5 dage - 45850

Installation af

tanke < 6000 liter

1 dag - 45286

S86


Pædagogisk område og

social- og sundhedsområdet

S87 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

S88 Patientrelateret service på sygehusene

S89 Pædagogisk arbejde med børn og unge

S91 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

S92 Sundheds- og sygeplejeopg. i sygehusvæsenet

S93 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne

S87


Brugerindflydelse

i pædagogisk

praksis

5 dage - 44298

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

FKB: 2726

Jobområdet omfatter udviklende, forebyggende og støttende pædagogisk arbejde

med større børn og unge. Området er desuden en del af den kommunale fritidsmæssige

indsats, hvori også indgår arbejdet i kulturhuse.

Arbejdet i jobområdet udføres på en måde, der fremmer den enkeltes alsidige

udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Det er

gældende både i udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den

målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

eller med andet behov for særlig støtte.

Rammerne for arbejdet er primært beskrevet i Lov om social service.

Afgrænsningen til andre jobområder er således lovbestemt. Medarbejderne i dette

jobområde beskæftiger sig professionelt med at realisere de lovbestemmelser og

intentioner, der vedrører større børn og unge.

Kulturhusene ligger i udkanten af jobområdet, og opgaven er her at skabe rammer

for borgernes kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter.

Forebyggende

arbejde for og

med udsatte

unge

5 dage - 42172

Husmedarbejdere

- arbejde i

kulturhuse

10 dage - 42658

Inkluderende

aktiviteter og

fællesskaber i

klubber

5 dage - 42171

Styring af

projekter på

klubområdet

& i kulturhuse

3 dage - 40882

Ungdomspædagogik

og

ungdomskultur i

klubarbejdet

10 dage - 41973

S88


FKB: 2688

Arbejde med

døende og afdøde

patienter

5 dage - 5287

Portører og

hospitalsserviceassistents

kontakt med

psykisk syge

5 dage - 44344

S89

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Patientrelateret service på sygehusene

Jobområdet omfatter patientrelateret servicearbejde primært ved sygehusene.

Medarbejderne er beskæftiget inden for driften af serviceydelser til patienter og

personale.

Der er stor variation i funktionerne i forhold til, hvor den enkelte portør er ansat.

Det har betydning, om det er et stort hospital eller et mindre sygehus.

Forflytning og

speciallejring

5 dage - 5285

Tilberedning

og servering

for patienter

2 dage - 44829

Genoptræning

af patienter med

fysiske lidelser

5 dage - 44825

Hospitalsservice

assistentens

tværgående

arbejdsfunktioner

12 dage - 44834

Hvad fejler

den syge?

5 dage - 5286

Portøren og

hospitalsserviceassistenten

som fast vagt

10 dage - 44347


FKB: 2629

Anbragte

børns udvikling

2 dage - 45315

Arbejdet med

børnemiljø i

dagtilbud

2 dage - 40063

Arbejdet som

dagplejer

15 dage - 42918

Børn og unge

med psykisk

syge/misbrugende

forældre

3 dage - 40961

Flerkulturelle

kompetencer

i familieplejearbejdet

3 dage - 40881

Leg med sprog

5 dage - 40625

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Jobområdet omfatter udviklende, forebyggende og støttende pædagogisk arbejde

med børn og unge. Arbejdet i jobområdet udføres på en måde, der fremmer

børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed og udføres i samarbejde med

forældrene. Det er gældende både i udførelsen af det generelle og forebyggende

arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for særlig støtte.

Arbejde

med plejebørn

i puberteten

2 dage - 40157

Arbejdet med

efterværn i

forhold til

anbragte unge

3 dage - 42921

Arbejdet som

familieplejer

5 dage - 45316

Børns

kompetenceudvikling

0-5 år

5 dage - 44299

Forældresamarbejde

i

pædagogiske

dagtilbud

5 dage - 44296

Multimedier

i pædagogisk

arbejde

5 dage - 44799

Arbejdet i

pædagogiske

døgntilbud og

opholdssteder

10 dage - 45747

Arbejdet

med for tidligt

fødte børn

3 dage - 40993

Arbejdet som

undervisningsassistent

i

folkeskolen

10 dage - 40957

Børns leg

5 dage - 42660

Inkluderende

pædagogiske

miljøer i

dagtilbud & SFO

5 dage - 40955

Måltidet i

pædagogisk

arbejde

5 dage - 44800

Arbejdet med

anbragte børns

livshistorie

2 dage - 40624

Arbejdet med

mål- og indholdsbeskrivelser

for

SFO

2 dage - 42919

Børn med

overfølsomhedssygdomme

4 dage - 44797

Børns motorik,

sansning og

bevægelse

5 dage - 44262

Interkulturel

pædagogik

5 dage - 42659

Netværksanbringelser

2 dage - 45748

Arbejdet med

bevægelse,

idræt og kropsbevidsthed

5 dage - 40962

Arbejdet med

udsatte og

sårbare børn

og unge

5 dage - 40736

Børn og natur

5 dage - 42670

Børns

udtryksformer

5 dage - 44300

Kollegial

supervision på

pædagogik- eller

sosuområdet

5 dage - 40144

Planlægning

af pædagogiske

aktiviteter

5 dage - 44431

Arbejdet med

børn med fysiske

handicap

5 dage - 40954

Arbejdet som

aflastningsfamilie

2 dage - 42920

Børn og unge

med adfærds-

og kontaktforstyrrelser

3 dage - 40630

Dokumentation

og evaluering af

pædagogisk/

sosuarbejde

3 dage - 40142

Konflikthåndtering

i

pædagogisk

arbejde

5 dage - 44274

Plejebarnets

relation til

plejefamiliens

børn

2 dage - 45746

S90


FKB: 2629 – fortsat

Plejefamiliens

samarbejde med

barnets forældre

2 dage - 45314

Teater og drama

i pædagogisk

arbejde

5 dage - 44798

S91

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Pædagogisk

arbejde i

skolefritidsordninger

5 dage - 44887

Tværfagligt

samarbejde om

plejebarnet

2 dage - 45313

Pædagogiske

læreplaner i

dagtilbud

2 dage - 43691

Pædagogmedhjælpere

i

daginstitutioner

15 dage - 42666

Pædagogmedhjælpere

på specialskoler

10 dage - 40626

Samspil og

relationer i

pædagogisk

arbejde

5 dage - 42665


FKB: 2223

Akut nødhjælp

til ældre og

handicappede

1,5 dag - 42922

Fagligt

samarbejde i

socialpsykiatrien

10 dage - 40939

Magt og omsorg

4 dage - 44627

Pædagogisk

arbejde med

personer med

sindslidelser

5 dage - 40145

Støtte ved

selvskadende

adfærd

3 dage - 42901

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

Jobområdet rummer det socialpsykiatriske område og handicapområdet. Medarbejderne

inden for jobområdet arbejder med ydelser, hvor den sociale, den

pædagogiske og den plejefaglige indsats ofte overlapper hinanden.

Fælles for jobområdet er, at det er den socialpædagogiske og den plejemæssige

tilgang, der danner afsæt for kontakt og støtte til borgerne. Nogle brugergrupper

kan som en del af den psykosociale rehabiliteringsindsats modtage behandling,

der kan have form af terapi og medicinering. Jobområdet er præget af et fokus på

at støtte brugernes udvikling, så de opnår mere indhold i livet, større selvbestemmelsesret

og mulighed for større integration med det omgivende samfund.

Arbejde med

sindslidende

med misbrug

5 dage - 40599

Forebyggende

voksentandpleje i

omsorgsarbejdet

2 dage - 40123

Medvirken ved

lægemiddelbrug i

omsorgsarbejde

3 dage - 44331

Pædagogisk

arbejde på

de sikrede

døgninstitutioner

15 dage - 40964

Tegn til tale

5 dage - 42663

Arbejdet

med recovery

i psykiatrien

10 dage - 40597

Grundlæggende

arbejde i

socialpsykiatrien

10 dage - 40938

Neuropædagogik

i arbejdet med

udviklingshæmmede

5 dage - 40956

Samarbejde med

pårørende til

unge/voksne i

døgntilbud

3 dage - 40627

Udvikling

og styring af

aktiveringsprojekter

6 dage - 42687

Arbejdet

med ældre

udviklingshæmmede

4 dage - 40631

Håndhygiejne

i socialt og

pædagogisk

arbejde

1 dag - 45783

Omsorgsmedhjælper

- arbejde med

udviklingshæmmede

14 dage - 42669

Seksualitet og

handicappede

3 dage - 40937

Udviklingshæmmede

med autisme

3 dage - 40963

Borgere med

alkoholproblemer

5 dage - 42688

Implementering

af handleplaner

ifølge serviceloven

2 dage - 40138

Opsporing af

selvskadende

adfærd

2 dage - 41251

Socialpædagogik

og aktiverende

metoder

5 dage - 40600

Voldsforebyggelse,

konfliktløsning

og udvikling

5 dage - 44886

Deltagelse i

udviklings- og

aktiveringsprojekter

4 dage - 42686

Kontaktperson

i omsorg og

sygepleje

5 dage - 44329

Personlig

hjælper og

ledsager

5 dage - 40607

Sorg- og

krisearbejde i

omsorgs- og

pædagogisk

område

5 dage - 44312

Værkstedsassistent,

pædagogik og

planlægning

15 dage - 42667

S92


FKB: 2695

Det retspsykiatriske

omsorgsarbejde

5 dage - 44789

Patientsikkerhed

og utilsigtede

hændelser

1 dag - 40823

Selvstændigt

arbejde med

pleje på fødebarselsafd.

10 dage - 40412

S93

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Jobområdet omfatter sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet. Arbejdsopgaverne

udføres i forbindelse med driften af sygehuse, fødeklinikker, andre til

sygehusvæsnet knyttede behandlingsinstitutioner, rekonvalescenthjem og private

specialsygehuse.

Der benyttes i et vist omfang private institutioner som led i løsningen af sygehusopgaverne.

Der ydes behandling af såvel somatiske som psykiatriske patienter, og

der skal ske en udvikling af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Forebyggelse

af vold

og konfliktintervention

10 dage - 42689

Pleje af patient

med akut

medicinsk

sygdom

20 dage - 44008

Sterilarbejdet

på sygehusene

10 dage - 40940

Hospicemetoder

i praksis

5 dage - 43436

Pleje af patient

med kronisk

medicinsk

sygdom

10 dage - 44009

Kirurgisk

fordybelsesmodul

20 dage - 42675

Pleje af

patienter med

gynækologiske

sygdomme

8 dage - 40410

Kvalitetsudvikling

og

akkreditering

på sygehusene

2 dage - 40822

Psykiatrisk

suppleringsuddannelse

20 dage - 42684

Medvirken i

gynækologisk

og obstetrisk

arbejde

5 dage - 40409

Selvstændigt

arbejde med

pleje af svangre

kvinder

5 dage - 40411


FKB: 2222

Aktivering

og sygdomsforebyggelse

hos ældre

10 dage - 42678

Forebyggelse

af selvmord

blandt ældre

3 dage - 44787

Inkontinens:

Pleje, behandling

og vejledning

3 dage - 42932

Medicinadministration

5 dage - 42680

Omsorg og etik

i arbejdet med

alvorligt syge

5 dage - 44782

Pleje og

behandling af

diabetikere

5 dage - 42683

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Jobområdet omfatter pleje-, omsorgs- og sygeplejefagligt arbejde i kommunalt

regi i forhold til ældre med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, borgere, der

f.eks. er tidligt udskrevne fra sygehusene, kørestolsbrugere med god mobilitet,

men med behov for hjælp til rengøring og evt. personlig pleje, borgere med

sclerose og senhjerneskadede, f.eks. i form af apopleksi, m.fl. Rammerne for

arbejdet er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om social service.

Jobområdet omfatter også sundheds- og sygeplejefagligt arbejde i kommunalt

regi, både forebyggende arbejde og sundhedsopgaver i forlængelse af udskrivning

af kommunens borgere fra hospital.

Anerkendende

kommunikation i

omsorgsarbejdet

3 dage - 42834

Forebyggelse og

sundhedsfremme

5 dage - 45061

Innovation

(sosu/pædagog):

Gennemførelse

og formidling

2 dage - 42930

Medvirken til

pleje af borger

med KOL

5 dage - 40121

Omsorgs -

arbejdet med

ældre i leve-

og bomiljøer

4 dage - 44784

Pleje og

behandling af

kræftpatienter

10 dage - 42682

Arbejde med

ældre i eget hjem

5 dage - 42679

Forflytning og

speciallejring i

borgerens hjem

5 dage - 40934

Innovation

(sosu/pæd):

Idéudvikling m.m.

2 dage - 42929

Medvirken til

rehabilitering

3 dage - 40126

Opsporing og

forebyggelse

af diabetes

5 dage - 44342

Praktikvejledning

af PAU- &

sosuelever

- særlig indsats

5 dage - 42923

Arbejdsmiljø i

sosu-arbejdet

- etik og adfærd

3 dage - 40606

Generel

hygiejne i socialt

og pædagogisk

arbejde

2 dage - 45784

It-omsorgssystemer

i

hjemmeplejen

5 dage - 45258

Netværksskabende

aktiviteter

for ældre og

handicappede

5 dage - 44781

Palliativ omsorg

for mennesker

med demens

4 dage - 42900

Praktikvejledning

af PAU- og

sosuelever

10 dage - 40851

De almindeligst

forekommende

sygdomme hos

ældre

5 dage - 42677

Hverdagslivet

som indsatsområde

i sosuarbejdet

4 dage - 40596

Konflikthåndtering

i

sosu-arbejdet

3 dage - 41687

Neurorehabilitering

af senhjerneskadede

3 dage - 40821

Personer

med demens,

aktiviteter og

livskvalitet

5 dage - 42674

Praktisk hjælp

til ældre

15 dage - 42690

Ernæringsscreening

i

ældreplejen m.m.

3 dage - 42952

Inkontinens:

Opsporing og

medvirken til

pleje

3 dage - 42931

Kontakt med

sindslidende

borgere i

hjemmeplejen

mm.

5 dage - 40933

Omsorg for

personer med

demens

5 dage - 44327

Personer

med demens,

sygdomskendskab

5 dage - 42673

Pædagogiske

metoder i

ældreplejen

5 dage - 40999

S94


FKB: 2222 – fortsat

Rehabilitering

som arbejdsform

2 dage - 40125

Selvstændigt

arbejde med

rehabilitering

3 dage - 40127

Tidlig opsporing

af demens i

omsorgsarbejdet

3 dage - 44783

Vejledning i

forflytning

6 dage - 40935

S95

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Samarbejde med

og praktisk støtte

til hørehæmmede

3 dage - 44363

Sosu-fagligt

gerontologisk

arbejde

10 dage - 40601

Tværfagligt

og -sektorielt

samarbejde

om KOL

5 dage - 40122

Værtskab og

sociale rammer

for ældres

måltider

1 dag - 42935

Samarbejde

med ældre om

gode kostvaner

2 dage - 42933

Styrkelse af

selvmordstruedes

mestringsstrategier

3 dage - 44788

Tværfagligt

samarbejde

om måltider

til ældre

2 dage - 42934

Samarbejde

med ældre om

sunde kostvaner

3 dage - 44352

Sårbehandling,

behandlingskrævende

sår

3 dage - 43461

Tværsektorielt

arbejde med

rehabilitering

4 dage - 40128

Seksualitet

hos borgere i

hjemmeplejen

m.m.

3 dage - 40936

Sårpleje,

medvirken

ved sårpleje

3 dage - 40878

Uhensigts mæssig

adfærd og

udadreageren

ved demens

5 dage - 42902

Selvledelse

og formidling i

omsorgsarbejdet

4 dage - 40598

Teamorganiseret

hjemmepleje

4 dage - 44785

Vejledning og

rådgivning af

patienter/klienter

og pårørende

5 dage - 44351


Ved at tage en videreuddannelse, kan man

blive specialeuddannet intensiv-sygeplejerske.

Uddannelsen foregår i arbejdstiden, og der er

både praktik og skole. Det er faktisk et krav her

på stedet, at man videreuddanner sig.

Thea, sygeplejerske på intensiv-afdelingen


Serviceerhvervene

S97 Ejendomsservice

S98 Optometri

S99 Rengøringsservice

S100 Vagtservice

S97


FKB: 2636

Affalds -

hånd tering i

boligområder

og institutioner

5 dage - 41712

Ejendommens

vedligeholdelse

5 dage - 41715

Miljø i praksis,

ejendomsservice

4 dage - 40904

Serviceerhvervene

Ejendomsservice

Jobområdet ejendomsservice indeholder både håndværks-, sikkerheds- og

servicemæssige ydelser ved servicering af ejendomme. Serviceydelserne kan have

social karakter overfor brugere og /eller beboere. Ejendommene er f.eks. bolig-,

erhvervs- og institutionsejendomme, offentlige bygninger samt sportsanlæg mv.

Ydelserne består i at planlægge og varetage den daglige drift og vedligeholdelse

af bygninger, tilhørende indendørs og udendørs faciliteter og arealer, indkøb af

maskiner og udstyr samt betjening og vedligeholdelse af disse.

Byggesagsforløb

- ejendomsservice

3 dage - 44666

Formidling

til brugere

og beboere,

ejendomsservice

4 dage - 40133

Service og

betjening af

maskiner,

ejendomsservice

5 dage - 45620

Bygningens

installationer

– ejendomsservice

5 dage - 45471

Graffitirengøring

4 dage - 45619

Sports-/idrætsanlæg

og

svømmebade

5 dage - 3087

Bygningsdrift og

budgetlægning

- ejendomsservice

2 dage - 44667

Indendørs

tekniske

hjælpemidler

- ejendomsservice

3 dage - 40204

Syn af boliger,

råderet,

vedligeholdelsesordninger

5 dage - 40000

Drift og

vedligeholdelse

af ufyrede

varmeanlæg

10 dage - 40691

Indretning og

vedligeholdelse

af legepladser

3 dage - 43530

Teknisk service

ved konferencer

mv. ejendomsservice

4 dage - 40610

Ejendommens

tekniske

installationer

4 dage - 43534

Institutions-

og boligservice

3 dage - 43531

Ventilation

og indeklima

- ejendomsservice

5 dage - 41719

S98


Ajourføring

af kontaktlinseuddannelsen

1 dag - 40694

Svagsynsoptik

1 dag - 32481-F

S99

Serviceerhvervene

Optometri

FKB: 2662

Jobområdets kerneydelser er:

• Synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl (klinisk arbejde).

• Tilvirkning af briller og andre optiske hjælpemidler til korrektion af synsfejl (værkstedsarbejde).

• Rådgivning og vejledning af klienten ved valg af briller og kontaktlinser (butiksarbejde).

Optikeren skal kunne kende det syge øje fra det raske og henvise personer til egen

læge, øjenlæge eller anden sundhedsperson, hvis der observeres behandlingskrævende

sygdomme. Optikeren kan til behandling af visse binokulære samsynsproblemer tilbyde

særlige træningsprogrammer til supplement eller erstatning for en optisk korrektion.

Optikeren kan medvirke til afhjælpning af kundens arbejdsmiljø gennem rådgivning om

arbejdspladsens synsmiljø, samt ved tilvirkning af særlige arbejdsbriller. Optikeren varetager

i samarbejde med øjenlæge optisk rehabilitering af svagsynede.

Der kræves autorisation fra Sundhedsstyrelsen for at betegne sig som optiker og udøve

virksomhed som optiker. Autorisation kan søges efter bestået uddannelse til optometrist.

Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse.

Ajourføring

af patologi for

optikere

1 dag - 40693

Ajourføring

af refraktion

1 dag - 40501

Ajourføring

af refraktiv

udmåling

1 dag - 40726

Introduktion

til farmakologi

for optikere

1 dag - 40725

Kontaktlinser

15 dage - 45133


FKB: 2679

Arbejdsteknik

ved rengøringsarbejde

2 dage - 41688

Måling og

vurdering af

rengøringskvalitet

3 dage - 43396

Redskaber og

maskiner til

rengøringsarbejde

2 dage - 41694

Rengøringshygiejne

1 dag - 41684

Vand, fugt,

skimmel

2 dage - 46532

Serviceerhvervene

Rengøringsservice

Jobområdet rengøringsservice er professionel erhvervsrengøring og serviceydelser i

offentligt og privat regi. Servicefunktioner kan ud over daglig, periodisk og specialrengøring

være lettere køkkenfunktioner, herunder anrette og servere mad, lettere

kontorarbejde, blomsterpasning, mindre vedligeholdelsesopgaver, assistance og

transport af patienter og beboere osv.

Daglig

erhvervsrengøring

10 dage - 45913

Oliebehandlede

gulve

2 dage - 41700

Rengøring af

boligtekstiler

3 dage - 43395

Rengøringsmidler

og overflader

3 dage - 43398

Vask og efterbehandling

af

brugstekstiler

3 dage - 43394

Hospitals-

og institutionshygiejne

3 dage - 43399

Patienttransport

og forflytning

m.v.

10 dage - 3848

Rengøring

af fødevarevirksomheder

og storkøkkene

2 dage - 41701

Service og

synlig rengøring

2 dage - 41683

Vedligeholdelsesopgaver

2,5 dage - 3883

Kommunikation

og konflikthåndtering

- service

3 dage - 44853

Periode- og

grundrengøring

3 dage - 43397

Rengøring

af maskiner

i non-food

industrien

2 dage - 45772

Sikkerhed

2 dage - 46531

Vinduespolering

8 dage - 44870

Kontorsupport

5 dage - 3881

Personlig

planlægning og

rengøringsplaner

3 dage - 41692

Rengøring af

transportmidler

3 dage - 44869

Sikkerhed og

førstehjælp ved

rengøringsarbejde

4 dage - 43411

Midler og

maskiner

2 dage - 46528

Polish -

behandlede

gulve

2 dage - 41699

Rengøring med

mikrofibre

1 dag - 45570

Skade

dokumentation

2 dage - 46533

S100


Ajourføring

af retsregler og

sikring for vagter

3 dage - 45127

Retsregler

3 dage - 2848

S101

Serviceerhvervene

Vagtservice

FKB: 2687

I jobområdet vagtservice udføres overvågnings-, kontrol- og serviceopgaver

i privat og offentligt regi. Det er ikke politimæssige opgaver, der udføres.

Butikskontrollant

2 dage - 40442

Ronderende

vagter

3 dage - 40896

Crowd-control,

ledelse og

praktisk

planlægning

3 dage - 43527

Sikringsformer

2 dage - 2849

Grundlæggende

crowd-control

2 dage - 41680

Vagtens opgaver

ved store ulykker

og katastrofer

4 dage - 45879

Grundlæggende

Vagt

15 dage - 45123

Kommunikation

og konflikthåndtering

for vagter

5 dage - 40723


Når du møder på arbejde, går du først op til

vagtmesteren for at fortælle, at nu er du mødt på

arbejde. Bagefter går du rundt og giver dine kolleger

hånden og siger pænt godmorgen. Vi er et team, og

derfor bruger vi en del tid sammen, også når vi har fri.

29-årige Thomas Søndergaard.


Svejsning og fyringsteknik

S103 Svejsning og termisk skæring i metal

S103


Arbejdsmiljø

og sikkerhed,

svejsning/

termisk

1 dag - 44530

Laserskæring for

operatører

5 dage - 45875

Lys b

svejs-kants

plade/rør

10 dage - 40087

MAGreparationssvejsning

proces 135

10 dage - 44695

MAG-svejsning

af rustfri stål,

proces 135

5 dage - 44689

MAG-svejsstumps

plade

alle positioner

pr 135

5 dage - 40095

Svejsning og fyringsteknik

Svejsning og termisk skæring i metal

FKB: 2650

Jobområdet svejsning og skæring i metal består af opgaver indenfor: Lysbuesvejsning,

MIG-svejsning, MAG-svejsning med massiv tråd og med pulverfyldt tråd,

TIG-svejsning, gassvejsning, flammeskæring, plasmaskæring og laserskæring

Opgaverne består i planlægning, tilrettelæggelse, produktion, reparation og vedligeholdelse,

kvalitetssikring og dokumentation. Endvidere sker der til stadighed

en produktudvikling som inddrager materialer, såsom rustfrit, aluminium, kobber,

titanium m.v.

Flammeskæring

- tildannelse

af rør

5 dage - 44415

Lys b

svejsstumps

plade

alle positioner

10 dage - 40089

Lysbue,

Reparationssvejsning

15 dage - 44161

MAGsvejs-kants

plade/plade

pr 135

5 dage - 40092

MAG-svejsning

af rustfri stål,

proces 136

5 dage - 44690

MAG-svejsstumps

plade

alle positioner

pr 136

3 dage - 40101

Gassvejsning

af stumpsømme

- rør P 311,

EN 287-1

10 dage - 44726

Lys b

svejsstumps

plade

positioner PA-PF

10 dage - 40088

Lysbuesvejsning

5 dage - 44154

MAGsvejs-kants

plade/plade

pr 136

5 dage - 40098

MAG-svejsning

af rustfri stål,

svær plade

P 135

5 dage - 44691

MAG-svejsstumps

plade

pos PA-PF

pr 135

5 dage - 40094

Gassvejsning

af stumpsømme

- rør proces 311

5 dage - 44725

Lys b

svejsstumps

rør

alle positioner

10 dage - 40091

Lysbuesvejsning

af rørstudse

5 dage - 44416

MAGsvejs-kants

plade/rør

pr 135

10 dage - 40093

MAG-svejsning

af stumpsømme,

svær plade 136

10 dage - 44693

MAG-svejsstumps

plade

pos PA-PF

pr 136

5 dage - 40100

Gassvejsnning

proces 311

5 dage - 44724

Lys b

svejsstumps

rør

positioner PA-PC

10 dage - 40090

Lysbuesvejsning

af svære pladeknudepunkter

15 dage - 44417

MAGsvejs-kants

plade/rør

pr 136

10 dage - 40099

MAG-svejsning

af tyndplade

proces 135

5 dage - 44694

MAG-svejsstumps

rør

alle positioner

pr 135

5 dage - 40097

Kvalitetsstyring

af svejsearbejde

5 dage - 40560

Lys b

svejs-kants

plade/plade

10 dage - 40086

Lysbuesvejsning

af svære rør samt

rørknudepunkter

15 dage - 44418

MAG-svejsning

af rustfri stål

svær plade

P 136

5 dage - 44692

MAG-svejsning

proces 135

5 dage - 44676

MAG-svejsstumps

rør

alle positioner

pr 136

5 dage - 40103

S104


FKB: 2650 – fortsat

MAG-svejsstumps

rør

positioner PA-PC

pr 135

5 dage - 40096

MIG-svejsning

aluminium P 131

kantsømme/

knudepunkt

5 dage - 44719

Pulversvejsning,

plade - proces 121

5 dage - 45928

TIG-svejsning

af svær plade,

aluminium

10 dage - 44463

TIG-svejsstumpsømme

svær rustfri rør

position PA-PC

5 dage - 40113

TIG-svejsstumpsømme

ulegeret rør

position PA-PC

5 dage - 40106

S105

Svejsning og fyringsteknik

Svejsning og termisk skæring i metal

MAG-svejsstumps

rør

positioner PA-PC

pr 136

5 dage - 40102

MIG-svejsning

aluminium P 131

stumpsømme

svær plade

5 dage - 44721

Svejsning og

bearbejdningsteknik

15 dage - 45593

TIG-svejsning

af tyndere plade,

aluminium

10 dage - 44462

TIG-svejsstumpsømme

tynd rustfri plade

5 dage - 40109

Manuel

flammeskæring

10 dage - 45635

MIG-svejsning

aluminium P 131

stumpsømme

tynd plade

5 dage - 44720

TIG og lysbuesvejsning

af u- og

lavtlegeret rør

10 dage - 44455

TIG-svejsning

af u/lavt legeret

rør, montagesvejsning

15 dage - 44454

TIG-svejsstumpsømme

tynd rustfri rør

alle positioner

6 dage - 40112

Manuel

måle og

bearbejdningsteknik

10 dage - 45592

MIG-svejsning

aluminium

proces 131

kantsømme

10 dage - 44717

TIG-svejskantsømme

rustfri plade/rør

10 dage - 40108

TIG-svejsning,

Titanium

10 dage - 44464

TIG-svejsstumpsømme

tynd rustfri rør

position PA-PC

4 dage - 40111

Materialelære,

rustfri stål

3 dage - 45117

Modstandssvejsning

5 dage - 42743

TIG-svejs-kantsømme

rustfri

plade/rør

5 dage - 40104

TIG-svejsstumpsømme

svær rustfri plade

5 dage - 40110

TIG-svejsstumpsømme

ulegeret plade

5 dage - 40105

Materialelære,

stål

3 dage - 45118

Pulversvejsning

rør og plade

- proces 121

5 dage - 45929

TIG-svejsning

5 dage - 44451

TIG-svejsstumpsømme

svær rustfri rør

alle positioner

5 dage - 40114

TIG-svejsstumpsømme

ulegeret rør

alle positioner

10 dage - 40107


Efteruddannelse gør mit daglige arbejde som

klejnsmed nemmere, da vi lærere om mange

forskellige nye svejsemåder og selvfølgelig også

om de gældende regler. Jeg får flere kompetencer.

Arne Pedersen, Klejnsmed, Salling Plast, Ranum


Tekniske installationer og energi

S01 Bygningers el-installationer og antennemontage

S01 El-forsyningsanlæg

S01 Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg

S01 Installation og service inden for VVS-området

S01 Service på hvidevare- og køleautomatik

S107


Antenneteknik,

instal. af returveje

og IP telefoni

2 dage - 44027

Belysning,

dimensionering

af anlæg

1 dag - 44170

Belysning,

styring og

regulering

af anlæg

2 dage - 44172

Elteknisk

måleteknik,

anvendelse

3 dage - 44737

Installationsbestem.

for

særlige omr.,

anvendelse

5 dage - 44745

SBEI og elrådsmeddelelser,

anvendelse

3 dage - 44743

Tekniske installationer og energi

Bygningers el-installationer og antennemontage

FKB: 2655

Jobområdet omfatter el-installationer, EMC, mindre motorstyringer, tavler og

udstyr som f.eks. UPS og nødstrømsanlæg. Det omfatter ligeledes komponenter

til belysningsanlæg, specielt hvad angår energibesparende installationer samt

antenneanlæg. Omdrejningspunktet for jobområdet er dimensionering og

projektering, installation, opbygning, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse

og kvalitetssikring af installationerne.

Antenneteknik,

installation af

enkelt anlæg

5 dage - 44023

Belysning,

energioptimering

af belysningsanlæg

2 dage - 44153

Belysning,

valg af

lyssætninger

1 dag - 44171

Energiservice,

tekniske

installationer

1 dag - 40633

Kabel TV,

infrastruktur

3 dage - 40140

Sjakbajs,

planlægning

og koordinering

3 dage - 45779

Antenneteknik,

installation af

fællesantenneanlæg

5 dage - 44025

Belysning,

installation af

lavvoltsanlæg

2 dage - 44152

Bestemmelser

for elektriske

instal.,

anvendelse

5 dage - 44742

Energitjek,

tekniske

installationer

2 dage - 40573

Kabel-TV,

installation

til boliger

5 dage - 40139

Tavler,

konstruktion

og installation

5 dage - 44746

Belysning,

anvendelse af

lovgivning om

anlæg

1 dag - 44168

Belysning,

installation af

lyskilder og

armaturer

2 dage - 44151

Bygningsinstallation,

udarbejdelse af

dokumentation

5 dage - 44769

Installation af

antenner og

paraboler

5 dage - 40143

Kundeservice

i elbranchen

2 dage - 44754

Termografering

af installationsgennemføringer

2 dage - 42908

Belysning,

anvendelse af

lyssætninger

3 dage - 44414

Belysning,

installation

af nød- og

panikanlæg

3 dage - 44173

Dimensionering

af elinstallationer

5 dage - 44744

Installationer

udført efter

Bygningsreglementet

1 dag - 45882

Kvalitetssikring

ved udførelse af

el-anlæg

3 dage - 44741

Udskiftning af

komponenter

i tavler

1 dag - 40160

Belysning,

anvendelse

af lystekniske

grundbegreber

1 dag - 44097

Belysning,

lysberegning

2 dage - 44169

Elteknisk

kredsskema,

udarbejdelse

5 dage - 44738

Installationer,

anvendelse af

love og regler

2 dage - 44939

L-AUS, tavle-

og installationsarbejde

1 dag - 44755

S108


Elforsyning,

L-AUS

2 dage - 44022

S109

Tekniske installationer og energi

El-forsyningsanlæg

FKB: 2770

Jobområdet omfatter montage, reparation og vedligeholdelse af elinstallationer,

udstyr og komponenter, herunder UPS-anlæg (Uninterruptible-Power-Supply),

inden for hele elforsyningsområdet.

Elforsyningsområdet omfatter el-producerende enheder og distributionsnet,

herunder transformerstationer og fordelingsanlæg. Elproducerende enheder

omfatter microkraftværker, kraftværker, kraftvarmeværker og alternative energiformer,

herunder bl.a. sol, vand og vindenergi samt nødstrømsanlæg.

Området omfatter ligeledes udrulning, reparation og vedligeholdelse af distributionsselskabernes

netværk til levering af datakommunikation (bredbånd), som

enten foregår via el-distributionsnettet eller et særskilt kommunikationsnetværk

(WAN), som f.eks. et FTTH netværk (Fiber to the home). Kerneydelserne er installation,

opbygning, reparation, kvalitetssikring, idriftsættelse, montage, drift

og vedligehold.

Transformerstation,

adfærd

og færdsel

5 dage - 44019

Transformerstation,

kontrol

og service

1 dag - 44020


FKB: 2652

Jobområdet omfatter el-installationer, udstyr og komponenter på maskiner i

automatisk produktionsudstyr i stort set alle former for produktionsvirksomheder.

Omdrejningspunktet for jobområdet er installation, opbygning, reparation,

kvalitetssikring, montage, programmering og vedligeholdelse af forsynings- og

produktionsudstyr. Ligeledes omfatter jobområdet arbejde med overordnede styreog

visualiseringssystemer.Uanset hvilken teknologi der arbejdes med, er der fokus

på energieffektivisering.

AC-Servomotor

5 dage - 41381

Maskinanlæg,

anvendelse af

maskindirektiv

5 dage - 44100

Maskinanlæg,

installation af

DC-motorer

1 dag - 44081

PLC, analog

programmering

3 dage - 44104

PLC, opsætning

af industrielle

bussystemer

3 dage - 44205

PLC,

programmering

af sekventielle

styringer

5 dage - 44772

Tekniske installationer og energi

Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg

ATEX,

anvendelse

2 dage - 40191

Maskinanlæg,

fejlfinding på

pneumatiske

anlæg

3 dage - 44108

Maskinanlæg,

installation af

step- og

DC-servo

5 dage - 44862

PLC,

grundlæggende

styringsteknik

2 dage - 44208

PLC, opsætning

af operatørpanel

5 dage - 44773

PLC, servicering

af industrielle

bussystemer

2 dage - 44206

EMC og

potentialudligning

5 dage - 44748

Maskinanlæg,

instal. af

pneumatiske

komponenter

2 dage - 44107

Maskinanlæg,

opsætning af

frekvensomformer

3 dage - 44078

PLC, installation

af analoge

forbindelser

2 dage - 44103

PLC, opsætning

af regulering

3 dage - 44105

Regulering,

analoge

transmittere

og konvertere

5 dage - 44774

Industriel

ethernet,

opsætning

3 dage - 45806

Maskinanlæg,

installation af

AC-generatorer

2 dage - 44082

Maskinanlæg,

systematisk

vedligeholdelse

3 dage - 44142

PLC, installation

af hardwareconnections

2 dage - 44101

PLC, opsætning

af SCADA

5 dage - 44866

Regulering,

instrumentering

af procesudstyr

10 dage - 44856

Installation af

frekvensomformer

og

softstarter

4 dage - 44857

Maskinanlæg,

installation af

AC-motorer

2 dage - 44080

Maskinanlæg,

udarbejdelse

af el-tek.

dokumentation

5 dage - 44867

PLC, installation

af nærhedsføler

3 dage - 44207

PLC, opsætning

af SRO-anlæg

2 dage - 44106

Regulering,

opsætning af

flowregulering

2 dage - 44088

Maskinanlæg

og sikkerhedsforanstaltninger

5 dage - 40494

Maskinanlæg,

installation af

DC-generatorer

1 dag - 44083

Opsætning og

optimering af

operativsystemer

5 dage - 44068

PLC,

opsætning

af ASI

3 dage - 44860

PLC,

programmering af

logikfunktioner

3 dage - 44102

Regulering,

opsætning af

niveauregulering

2 dage - 44090

S110


FKB: 2652 – fortsat

Regulering,

opsætning af

regulatorer

5 dage - 44854

Service på

industriel

elektronik

10 dage - 44739

SMART,

opsætning af

transmitter til

temp. måling

2 dage - 44075

S111

Tekniske installationer og energi

Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg

Regulering,

opsætning af

reguleringssløjfer

2 dage - 44086

Skibsteknik,

installation af

el i mindre skibe

5 dage - 44765

SMART,

opsætning af

transmitter til

trykmåling

2 dage - 44074

Regulering,

opsætning af

trykregulering

2 dage - 44089

Skibsteknik,

installation af

el i større skibe

5 dage - 44766

SMART,

parametrering

med SMART

værktøj

1 dag - 44073

Regulering,

opsætning af

varmeregulering

2 dage - 44087

SMART,

opsætning

af aktuator til

ventilpositionering

2 dage - 44076

Termografering

3 dage - 40066

Robot,

idriftsættelse

3 dage - 45689

SMART,

opsætning af

instrumentering

i EX-område

3 dage - 44138

Robotteknik,

off-line

programmering

3 dage - 40743

SMART,

opsætning af

transmitter til

flowmåling

2 dage - 44077


FKB: 2773

Tekniske installationer og energi

Installation og service inden for VVS-området

Jobområdet omfatter installations- og serviceopgaver på totalsystemer for varmeproduktion,

varmefordeling og varmtvandsproduktion samtfor brugsvands- og

afløbsinstallationer. Hovedvægten på jobområdet ligger inden for servicering af

varme og sanitet, som også omfatter hele gasområdet.

Opgaverne udføres i forbindelse med eftersyn, kontrol, reparation, og indregulering

af energianlæg og sanitære installationer med tilhørende rørsystemer, komponenter,

armaturer, og automatiksystemer i boliger, ejendomme, institutioner og virksomheder

og i centrale rensningsanlæg.

Arbejdsopgaverne udføres i forbindelse med lovpligtige eftersyn, serviceordninger,

driftordninger, eller udkald til service, på idriftsatte anlæg og systemer i boliger,

ejendomme, virksomheder, institutioner, og i centrale enheder.

Biobrændsel

3,2 dage - 42042

Fejlfinding og

-retning af

varmeprod.

gasfyr kedel

3,2 dage - 42040

Installation af

varmefordelende

anlæg

3,2 dage - 42032

Projektering af

varmefordelende

anlæg

3,2 dage - 42030

Varmepumper

3 dage - 40325

Certificering

inden for

gasområdet

over 135 kW

4,3 dage - 42052

Fejlfinding

på eltekniske

komponeneter i

VVS-installationer

2,1 dage - 42036

Installation

af varmeproducerende

anlæg

2,1 dage - 42031

Recertificering

af svejsning

af rørsystemer i

plast

3,2 dage - 41983

Ventiler i VVSinstallationer

1 dag - 42033

Certificering

inden for

gasområdet

under 135 kW

4,3 dage - 42041

Forbrændingsteknik

-

gasforbrænding

2,1 dage - 43171

Kontrol af

fjernvarmeanlæg

3 dage - 44976

Service og

eftersyn på

varmeproduc.

gasfyrede kedel

3,2 dage - 42039

Ændring af

eksisterende

varmeanlæg

2,1 dage - 42046

Eftersyn og

service af fjernvarmeanlæg

7 dage - 44977

Gasforsyning

og gassens egenskaber

5 dage - 41982

Opstart

af varmeproducerende

gasfyrede

kedelanlæg

3,2 dage - 42034

Solvarme

3,2 dage - 42043

El-teknik i

VVS-installationer

3,2 dage - 42035

Grundlæggende

køleteknik for

VVS

3 dage - 42860

Plc-styring

og O2 optimering

2,1 dage - 42049

Styring og

regulering af

varmefordelende

anlæg

3,2 dage - 42038

Fastbrændsel

2,1 dage - 42048

Indregulering

af varmeproducerende

gasfyrede kedel

3,2 dage - 42037

Projektering af

vandinstallationer

2,1 dage - 42065

Svejsning af

rørsystemer

i plast

10 dage - 41981

S112


Hvidevareservice,

fejlfinding på

elektroniske dele

5 dage - 44732

Hvidevareservice,

tørretumblere

2 dage - 40352

S113

Tekniske installationer og energi

Service på hvidevare- og køleautomatik

FKB: 2656

Jobområdet omfatter hvidevarer og kølesystemer, der ikke er omfattet af kølebekendtgørelsen

i private husholdninger, udlejningsboliger og private og offentlige

virksomheder. Kerneydelsen i jobområdet er montering, tilslutning, reparation,

vedligeholdelse, kvalitetssikring, energieffektivisering og kundevejledning af

hvidevarer og kølesystemer.

Hvidevareservice,

fejlfinding på

kølesystemer

5 dage - 44751

Hvidevareservice,

tørretumblere

3 dage - 44728

Hvidevareservice,

komfurer, ovne og

mikrobølgeovne

5 dage - 44731

Hvidevareservice,

varmepumper og

komfortkøl

5 dage - 44986

Hvidevareservice,

opbygning af

kølesystemer

5 dage - 44750

Hvidevareservice,

vaskemaskiner

5 dage - 44729

Hvidevareservice,

opvaskemaskiner

3 dage - 40353

Køl, fejlfinding

og håndtering af

kølemidler

5 dage - 40192

Hvidevareservice,

opvaskemaskiner

3 dage - 44730

Køleteknik,

klargøring og

idriftsættelse

3 dage - 40855


Jeg har gennem efteruddannelsen fået udvidet mine

kompetencer. Det har givet mig en mere varieret

hverdag og flere forskellige opgaver.

Montør Lars Nielsen, Vestforsyning Holstebro


Træets uddannelser

S115 Savværk og halvfabrikata

S116 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.

S119 Bolig- og autointeriørmontering

S115


Anvendelse

af INSTA 142,

styrkesortering

af træ

1 dag - 40309

Styrkesortering

af nåletræ

T1 Taglægter

2 dage - 40155

Træets uddannelser

Savværk og halvfabrikata

FKB: 2702

I jobområdet inden for råtræsforarbejdende træindustri, laves det fældede træ fra

skoven til halvfabrikata til møbel- og bygningsindustrien. Der foretages kvalitetssortering

i forhold til møbelindustrien med hovedvægten på udseende. I forhold

til bygningsindustrien foretages hovedsageligt styrkesortering.

Mange savværker foretager trætørring, forbearbejdning til tagspær, stakitter og

paller samt fremstilling af limtræ og beregning af konstruktionen som en del af

det samlede koncept.

FPC håndbog,

konstruktionsemner

3 dage - 40218

Styrkesortering

af brædder og

planker i nåletræ

5 dage - 40181

Styrkesortering

af firskåret løvtræ

1 dag - 40184

Styrkesortering

af heltømmer i

nåletræ

1 dag - 40182

Styrkesortering

af Limtræ

2 dage - 40183

S116


3D overfladefræsning

af

massive

træemner

2 dage - 40223

CNCprogrammering

i 2D, træ

3 dage - 40215

Dobbelttapper,

plademøbler

3 dage - 40253

Generel

overfladebehandlingsteknik,

træ

3 dage - 40271

Industriel

overfladebehandling,

fladbaneanlæg

3 dage - 40270

Kantlimer,

opstilling og

betjening

3 dage - 40251

S117

Træets uddannelser

Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.

FKB: 2780

Jobområdet omfatter de arbejdsopgaver, der knytter sig til fremstilling, renovering,

servicering og montering af møbler og bygningskomponenter i massivtræ

og træbaserede pladematerialer herunder vinduer og døre i træ, træ/aluminium,

træ/plast, aluminium og plast.

Endvidere fremstilles og restaureres orgler til større og mindre kirker og godser.

Arbejdsmiljø i

træindustrien

5 dage - 42204

CNCprogrammering

i 3D, træindustri

3 dage - 40217

Dobbelttapper,

vinduer og døre,

massivtræ

3 dage - 40254

Geometri og

projektionstegning

i

træindustrien

2 dage - 40275

Industriel

overfladebehandling,

træ

2 dage - 40268

Kehling af lister

og brædder

4 dage - 40197

Automatisering

af gennemløbsmaskiner

3 dage - 40199

CNCprogrammering

i ISO-koder, træ

4 dage - 40214

Fixturer til

CNC-styret

PtP boremaskine

2 dage - 40225

Høvleværktøjer,

træindustri

2 dage - 40233

Indvendige

trapper,

beregning

og service

3 dage - 40293

Kehling af

vinduer og døre

4 dage - 40207

Beslåning

af døre i træ

2 dage - 40283

CNC-PtP

boremaskine,

maskinlære træ

1 dag - 40213

Fixturer til plane

emner på CNCoverfræser,

træ

3 dage - 40220

Håndværksmæssigebygningssamlinger

5 dage - 40604

Indvendige

trapper,

vedligeholdelse

og service

2 dage - 40294

Kehling med

NC-styrede

maskiner

1 dag - 40198

Beslåning af

trævinduer

2 dage - 40282

CNC-styret

overfræser,

maskinlære, træ

1 dag - 40211

Fixturer,

krumme emner

på CNCoverfræser,

træ

3 dage - 40221

Håndværksmæssige

møbelsamlinger

3 dage - 40291

Isætning

af glas i døre

og vinduer i træ

2 dage - 40286

Konstruktionstegning

i træ- og

møbelindustri

3 dage - 40273

CNC-overfræser

4/5-akset,

maskinlære træ

1 dag - 40212

Design,

produktudvikling

og produktionsmodning

18 dage - 31577-3

Fremstilling

af indvendige

trapper

4 dage - 40295

Industriel

overfladebehandling,

bygningsindustri

3 dage - 40272

Kantbearbejde

af krumme

træemner på

5-akset

overfræser

2 dage - 40222

Kunstig

trætørring

1 dag - 40194


Maskinelle

møbelsamlinger

på standardmaskiner

4 dage - 40249

Måleteknik

fra tegning til

produkt i

træindustrien

2 dage - 40274

Overfladebehandling,

træ

1,5 dag - 40203

Profilfræseværktøjer,

træindustri

1 dag - 40234

Samling

af trævinduer

2 dage - 40284

Træets uddannelser

Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.

FKB: 2780 – fortsat

Lim og finèr

1,5 dage - 40201

Limteknik

for træ, manuelt

spændeudstyr

3 dage - 40279

Maskinsikkerhed

og arbejdsmiljø i

træindustrien

2 dage - 40746

Opstil og betjen

CNC-styret

overfræser, træ

3 dage - 40219

Parametrisk

CNCprogrammering,

træ

3 dage - 40216

Pudse- og

slibematerialer,

træindustri

1 dag - 40238

Sandpapir

1 dag - 40200

Limteknik,

finèr/møbel

3 dage - 40280

Maskinteknik træ,

Høvlemaskiner

1 dag - 40245

Opstil og betjen

stationær

overfræser,

træidustri

4 dage - 40252

Perspektiv- og

frihåndstegning i

træindustrien

2 dage - 40276

Regler for DVC,

Dansk Vindues

Certifikat

2 dage - 40287

Savklinger,

træindustri

1 dag - 40235

Limteknik,

laminering af træ

3 dage - 40281

Maskinteknik, træ.

Afkorter, plade-

og rundsav

2 dage - 40244

Opstilling og

betjening af

CNC-styret PtP

2 dage - 40224

Plader og

kompositmaterialer

0,5 dag - 40190

Renovering af

ældre møbler

5 dage - 40297

Skafteværktøjer,

træindustri

1 dag - 40236

Maskinel

pudsning

4 dage - 40202

Maskinteknik, træ.

Bore- og stemmemaskiner

2 dage - 40246

Optimering af

processer på

CNC-overfræser

2 dage - 40226

Pris- og

spildberegning

af produkt i

træindustri

1 dag - 40277

Renovering af

ældre møblers

overflade

5 dage - 40296

Skæredata

kehler

0,5 dag - 40196

Maskinelle

bygningssamlinger


standardmaskiner

4 dage - 40250

Maskinteknik, træ.

Fræsere

2 dage - 40247

Overfladebehandling,

manuel sprøjte

træindustri

1 dag - 40269

Produktionsgrundlaget

i

træindustrien

1 dag - 40278

Samling af

døre i træ

2 dage - 40285

Slibeskiver,

træindustri

1 dag - 40237

S118


FKB: 2780 – fortsat

Slibeteknik,

klinger til

træindustrien

3 dage - 40230

Træ og

Aluminium

- Døre/vinduer i

træindustrien

4 dage - 40992

Træbearbejdningsdata,transmissionsberegning

1 dag - 40255

Visualisering

af design i 3D

CAD-software

træ

5 dage - 40228

S119

Træets uddannelser

Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.

Slibeteknik,

slibeskiver

og profilslibemaskine,

træ

3 dage - 40229

Træarter

1 dag - 40188

Træets vækst

og opbygning

1 dag - 40187

Værktøjsnorm

EN847-1

0,5 dage - 40195

Slibeteknik,

vendeplatter og

systemværktøj,

træ

3 dage - 40231

Træbearbejdning

på bordfræser

3 dage - 40248

Træs svind,

udvidelse og

opskæringsformer

1 dag - 40189

Systembeslag til

vinduer og døre

2 dage - 40288

Træbearbejdningsdata

for

fremføring og

overflader

1 dag - 40257

Vedligeholdelse

af håndværktøj i

træindustrien

2 dage - 40292

Tapværktøjer,

træindustri

1 dag - 40232

Træbearbejdningsdata

for

skærehastig -

heder mv.

1 dag - 40256

Vejledning i

køkken- og

inventar -

løsninger

4 dage - 40290

Tegningsfremstilling

i

CAD, træindustri

5 dage - 40227

Træbearbejdningsdata,

effekt -

beregninger

1 dag - 40258

Vejledning

i vindues- og

dørløsninger

4 dage - 40289


Bundsystemer

til polstermøbler

2 dage - 40298

Limteori og

værktøjslære

ved polstring

af møbler

1 dag - 40301

Symaskiner

og værktøjer til

fremstilling af

betræk

2 dage - 40306

Traditionel

polstring i

håndværksvirksomheder

5 dage - 40324

Træets uddannelser

Bolig- og autointeriørmontering

FKB: 2781

Boligmonteringsområdet omfatter fagområderne: Møbelpolster, autosadelmager

og gardindekoratør.

Inden for møbelpolsterområdet foretages opbygning af nye polstermøbler,

moderne møbel- klassikere samt ompolstring af siddemøbler. Materialerne der

anvendes er i stor udstrækning opdyrkede naturmaterialer som hør og jute

importeret fra Fjernøsten og nyudviklede materialer fremstillet fortrinsvis i Europa.

Inden for autosadelmagerområdet foretages opbygning af nye lofter og sidebeklædninger,

installering af airbags, selestrammere og sæder til personbiler, lastbiler,

fly og skibe. Materialerne er ofte naturprodukter fra Fjernøsten. Der anvendes

også i større omfang syntetiske materialer.

Inden for gardindekoratørområdet foretages alle former for dekoratørarbejder

i såvel private boliger, på kontraktmarkedet som til teaterdekorationer og renoveringsopgaver

i gamle bygninger ud fra stilistiske overvejelser. Materialerne der

anvendes varierer afhængigt af opgave fra naturprodukter fremstillet i hånden til

moderne materialer fremstillet industrielt.

Fremstillig af

skabeloner til

polstermøbler

1 dag - 40302

Materialer til

bundsystemer i

polstermøbler

1 dag - 40300

Syning af

møbelbetræk

til siddemøbler

2 dage - 40308

Tryk på møbelstof

ved brug af

rapportsystemer

3 dage - 42868

Fremstilling af

skæreplaner til

polstermøbler

1 dag - 40303

Opbygning og

polststring af

siddemøbler

3 dage - 40305

Syning af

pudebetræk til

siddemøbler

1 dag - 40307

Tæppetøj og

måtter til kabine

5 dage - 40777

Fremstilling og

reparation af

presenninger

2 dage - 42835

Programmering

af motoriseret

solafskærmning

1 dag - 40974

Tekstiler,

farvelære og

stofforbrug til

gardiner

2 dage - 40973

Vedligehold,

renovering af

læder- og

polstermøbler

5 dage - 40970

Indstallering af

airbaganlæg og

selestrammere

2 dage - 45931

Skabelontryk

på møbelstoffer

2 dage - 42867

Tilskæring

af betræk til

siddemøbler

2 dage - 40304

Værktøj til

bundsystemer

i polstermøbler

2 dage - 40299

Kompliceret

solafskærmning

2 dage - 40972

Solafskærmning,

motorisering og

reparation

2 dage - 40971

Traditionel

læderpolstring og

dybdehæftning

5 dage - 40546

S120


Transporterhvervene

S121 Grundkompetence chauffør gods

S122 Grundkompetence lager & terminal

S123 Lager & logistik

S124 Lastbilkran

S125 Mobilkran

S126 National og international personbefordr. med bus

S127 Personbefordring med bybus og rutebil

S128 Personbefordring med taxi

S129 Specialbefordring af personer

S130 Vejgodstransport

S132 Vintertjeneste

S121


ADR

Grundkursus

- Vejtransport

af farlig gods i

emballager

3 dage - 44509

Intensiv

grundlæggende

kvalifikations -

uddannnelse

- lastbil

20 dage - 42808

Transporterhvervene

Grundkompetence chauffør gods

FKB: 2728

Inden for vejgodstransportområdet udføres transport af gods og varer i dertil

indrettet køretøj. Det drejer sig om lastbiler med over 3,5 tons totalvægt - med

og uden påhængskøretøjer - og om varebiler, som typisk har en tilladt totalvægt

op til 3,5 tons.

Det transporterede gods spænder fra enkelte pakker over temperaturregulerede

transporter til enhedslaster, herunder containere. Der arbejdes også med gods af

typen bulk, såsom sten og grus, asfalt og andre entreprenørmaterialer, korn, roer

og andre typer massegods.

Vejgodstransport udføres for fremmed regning (vognmandskørsel), eller egen

regning (firmakørsel). Jobområdet er kendetegnet af mange, meget små virksomheder

og få store virksomheder.

EU-

Efteruddannelse

for godschauffører

5 dage - 40704

Køreteknik

2 dage - 45122

EU-

Efteruddannelse

for godschauffører

- obligatorisk del

3 dage - 40703

Kørsel med

vogntog,

kategori C/E

20 dage - 45114

Godstransport

med lastbil

30 dage - 40900

Udvidelse af GK

for buschauffører

5 dage - 40901

Godstransport

med lastbil samt

grundlæggende

kvalifikations -

uddannnelse

50 dage - 42832

Grundlæggende

kvalifikationsuddannelse

- lastbil

40 dage - 42846

S122


Anvendelse

af RFID i

lagerarbejdet

2 dage - 40892

Kundebetjening

- lager

3 dage - 45078

S123

Transporterhvervene

Grundkompetence lager & terminal

FKB: 2715

Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af

varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages

varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer,

hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes.

Lager- & terminalarbejde kan foregå i direkte forbindelse med produktion, på lagre

i engros- eller detailhandel, på råvare- og grovvarelagre, på terminaler, varehoteller

og centrallagre. På terminaler, centrallagre og lagerhoteller sorteres godset efter

destinationer og omlæsses eller oplagres for en kortere periode. På andre typer

lagre opbevares varer og gods til salg og levering. Lagerhoteller er primært til

opbevaring af fremmed gods – tredjepartslogistik.

Direkte prøve

gaffeltruckcertifikat

A

eller B

1 dag - 43685

Lagerindretning

og lagerarbejde

3 dage - 45074

Enhedslaster

5 dage - 45077

Lagerstyring

2 dage - 45076

Gaffelstabler

certifikatkursus

A, 5 dage

5 dage - 43687

Manøvrering

gaffeltruck,

stabler og

færdselslære

3 dage - 43393

Gaffeltruck B

for erfarne førere

5 dage - 45085

Opbevaring

og forsendelse

af farligt gods

5 dage - 40654

Gaffeltruck

certifikatkursus B,

7 dage - 43686

Stregkoder og

håndterminaler

2 dage - 45081


FKB: 2716

Ajourføring,

oplagring og

forsendelse

af FG

2 dage - 45102

Logistik

og samarbejde

5 dage - 45097

Transporterhvervene

Lager & logistik

Inden for lager- & logistikområdet arbejdes der med håndtering og styring af

varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages

varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer,

hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes.

For at optimere vare- og informationsflowet i virksomheder, anvendes logistikken

til styring, planlægning og udførelse af varetransport og håndtering, herunder

lagring – samt de tilhørende informations- og databehandlingssystemer – i alle led

fra leverandør til slutbruger.

Lager- & logistikarbejde kan foregå i direkte forbindelse med produktion, på lagre

i engros- eller detailhandel, på råvare- og grovvarelagre, på terminaler, varehoteller

og centrallagre. På terminaler, centrallagre og lagerhoteller sorteres godset efter

destinationer og omlæsses eller oplagres for en kortere periode. På andre typer lagre

opbevares varer og gods til salg og levering. Lagerhoteller er primært til opbevaring

af fremmed gods – tredjepartslogistik.

På visse lagre arbejdes der under særlige forhold, f.eks. køle- og frysehuse,

medicinske lagre med hygiejnekrav, forsvarets lagre med sikkerhedskrav, kemiske

lagre med miljøkrav mv.

Edb-lagerstyring

3 dage - 45109

Organisation

og samarbejde

i transporterhvervene

2 dage - 45646

Edb-lagerstyring

med e-handel

5 dage - 43545

Sikkerhedsuddannelse

ved

farligt gods

1 dag - 45259

Edb-lagerstyring

med stregkoder &

håndterminaler

5 dage - 43546

Stregkoder og

håndterminaler 2

2,9 dage - 42552

Efteruddannelse

for truckførere

2 dage - 45108

Udvikling

og teknologi i

transporterhvervene

2 dage - 45647

Lagerøkonomi

5 dage - 40967

S124


FKB: 2732

Kran E

- ajourføring

3 dage - 40445

S125

Transporterhvervene

Lastbilkran

Opgaver med lastbilkraner er meget forskellige. De spænder fra montage- og

transportopgaver for byggeriet, transport og håndtering af materialer til anlæg,

af- og pålæsning samt transport af stykgods, mv. Lastbilkraner defineres efter

Arbejdstilsynets vejledninger på området.

Lastbilkranarbejde udføres af en operatør af en lastbilmonteret kran, hvortil der

kræves krancertifikat. Kranføreren kan anvende sit køretøj i en anhugnings- og

transportproces foretaget med kraner og andet løfteudstyr inden for ekstern

transport. En lastbilkranfører udfører tillige transport af gods i et dertil indrettet

køretøj. Det drejer sig om lastbiler med over 3,5 tons tilladt totalvægt med

påmonteret kran – med og uden påhængskøretøj.

Lastbilmonteret

kran D udvidelse

af certifikat

18-25 tm

3 dage - 40260

Lastbilmonteret

kran E udvidelse

af certifikat

over 50 tm

3 dage - 40259

Lastbilmonteret

kran, certifikat D

10 dage - 45714

Lastbilmonteret

kran, certifikat E

over 25 tm

10 dage - 45715


Kran B

- ajourføring

4 dage - 40444

Transporterhvervene

Mobilkran

FKB: 2733

Langt de fleste mobilkraner anvendes i specialiserede kranvirksomheder,som rykker

ud til opgaverne. Opgaverne drejer sig typisk om kranløft i forbindelse med anlæg,

byggeri og montering, hvor mobile kraner anvendes til de tunge løft samt løft,

hvor der kræves stor rækkevidde.

Enkelte havne og store produktionsvirksomheder er i besiddelse af mobile kraner

med fast tilknyttet kranfører.

Mobilkran,

certifikat B

20 dage - 45710

S126


EU-

Efteruddannelse

for turistbuschauffører

5 dage - 40528

S127

Transporterhvervene

National og international personbefordring med bus

FKB: 2220

Personbefordring udføres i busser med plads til mere end 9 personer og omfatter

national og international turistbuskørsel i busser med og uden påhængskøretøj,

dobbeltdækker-, led- eller specielle ekstra lange busser m.v. - samt busser, der er

nedstolet til anvendelse som befordring af kørestolsbrugere.

Turistbuskørsel

- ny teknologi

3 dage - 45860

Turistbuskørsel

i Danmark

3 dage - 45861

Turistbuskørsel

i Europa

3 dage - 45862


FKB: 2221

Billettering

og check af

rejsehjemmel

1 dag - 45580

Kommunikation

og kulturforståelse

2 dage - 45644

Personbefordring

med bus

30 dage - 40531

Udvidelse

af GK for

godschauffører

5 dage - 40902

Transporterhvervene

Personbefordring med bybus og rutebil

Jobbet udføres i bybusser og rutebiler med plads til mere end 9 personer.

Jobområdet omfatter personbefordring i busser med eller uden påhængskøretøj.

Billettering og

kundeservice

3 dage - 45288

Konflikthåndtering

for personbefordringschauffører

2 dage - 43149

Personbefordring

med bus

– ordinær

kvalifikation

50 dage - 42411

Den multietniske

busvirksomhed

2 dage - 45912

Køreteknik

med 3-akslede

dobbeltdækkerbusser

2 dage - 40529

Ren- og

vedligehold

af busser

3 dage - 45318

EU-Efteruddannelse

for

buschauffører

- obligatorisk del

3 dage - 40530

Kørsel med

specielle busser

2 dage - 45317

Rutebilkørsel

udbud

5 dage - 46494

EU-Efteruddannelse

for rute- og

bybuschauffører

5 dage - 40527

Kørsel med

vogntog,

kategori D/E

10 dage - 45311

Rutebuskørsel

5 dage - 44436

Grundlæggende

kvalifikationsbevis

- bus

20 dage - 40544

Personbefordring

for lastbilchauffører

15 dage - 42848

Sundhed

for personbefordringschauffører

1 dag - 45870

S128


FKB: 2219

Taxichaufførjobbet udføres typisk i køretøjer til mindre end 9 personer, og kan

omhandle taxikørsel, limousinekørsel og handicapbefordring. Opgaverne i

forbindelse med personbefordring i taxi udføres af medarbejdere, der har opnået

kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på

uddannelser.

Energirigtig

kørsel, kategori B

3 dage - 45115

S129

Transporterhvervene

Personbefordring med taxi

Kvalifikation

til taxikørsel

12 dage - 44779

Personbefordring

med taxi

30 dage - 44780


FKB: 2722

Befordring

af bevægelseshæmmede

5 dage - 45266

Transporterhvervene

Specialbefordring af personer

Specialbefordring udføres i taxi og busser. Endvidere udføres patientbefordring

med siddende eller liggende befordring af ikke-akut behandlingskrævende

patienter/handicappede samt personer i rekonvalescens. Patientbefordring

omfatter ikke ambulancetransporter, der er fastsat i bekendtgørelse om

præhospital behandling.

Kørslen finder sted i taxi samt busser med plads til mere end 9 personer og

med busser der er nedstolet til anvendelse som befordring af kørestolsbrugere,

siddende eller liggende patienter.

Personbefordring defineres i to kategorier:

- Erhvervsmæssig personbefordring, hvortil der kræves erhvervskørekort.

- Ikke erhvervsmæssig personbefordring, f.eks. med en institutions egne køretøjer.

Siddende

patientbefordring

3 dage - 45281

S130


ADR Grund- og

Specialiseringskursus

- Klasse 1

3,5 dage - 44513

ADR Repetition

- Grundkursus

2 dage - 44519

ADR

Specialiseringskursus

- Tank

2 dage - 44511

Energirigtig

kørsel, med

simulator

1 dag - 40468

S131

Transporterhvervene

Vejgodstransport

FKB: 2224

Inden for vejgodstransportområdet udføres transport af gods og varer i dertil

indrettede køretøjer. Det drejer sig om lastbiler med og uden påhængskøretøjer og

om varebiler.

Ud over kørsel og eftersyn af materiel udføres håndtering af gods på og ved lad,

lastsikring, ruteplanlægning, håndtering af transportpapirer, kommunikation og

service over for kunder.

ADR Grund- og

Specialiseringskursus

- Klasse 1 + 7

4 dage - 44517

ADR Repetition

- Specialiseringskursus

- Klasse 1

0,5 dag - 44520

Arbejdsulykker

og adfærd i

nødsituationer

3 dage - 45083

Håndtering

af mælk og mejeri -

produktion under

deltransport

2 dage - 40903

ADR Grund- og

Specialiseringskursus

- Klasse 7

3,5 dage - 44515

ADR Repetition

- Specialiseringskursus

- Klasse 7

0,5 dag - 44524

Brancherettet

kørsel, med

simulator

1 dag - 40466

Håndtering

af olie- og

kemikalieaffald

5 dage - 31967-2

ADR Grund- og

Specialiseringskursus

- Tank

4,5 dage - 44514

ADR Repetition

- Specialiseringskursus

- Tank

1 dag - 44521

Brug af

diagramark og

kontrolapparat

1 dag - 45075

Håndtering

af olie- og

kemikalieaffald

3 dage - 45110

ADR Grund- og

Specialiseringskursus

- Tank + Klasse 1

5 dage - 44516

ADR

Specialiseringskursus

- Klasse 1

1 dag - 44510

Defensiv kørsel

og manøvrering,

med simulator

1 dag - 40467

International

godstransport

5 dage - 43959

ADR Grund- og

Specialiseringskursus

Klasse 1+7+Tank

5,6 dage - 44518

ADR

Specialiseringskursus

- Klasse 7

1 dag - 44512

Energirigtig

kørsel

3 dage - 45080

Køre- og

hviletidsregler

1 dag - 44722


Transporterhvervene

Vejgodstransport

FKB: 2224 – fortsat

Køreteknik

- vanskelige

trafikale

situationer

2 dage - 40459

Kørsel med

lastbil

- uheldsforebyggelse

1 dag - 40458

Sundhed for

godschauffører

2 dage - 44012

Vedligeholdelse

af transportmateriel

5 dage - 45112

Køreteknik

ajourføring

1 dag - 42903

Kørsel med

modulvogntog

2 dage - 40457

Sundhed,

sikkerhed,

service og

logistik

3 dage - 45107

Køreteknik og

manøvrering

2 dage - 40460

Kørsel med

sættevogn

5 dage - 31863-D

Transport af

fødevarer med

kølevogn

2 dage - 40920

Køreteknik

og ny teknologi

2 dage - 43962

Lastsikring og

stuvning af gods

3 dage - 45310

Transport af

mælk og mejeriprodukter

3 dage - 40715

Køreteknik

og ny teknologi,

med simulator

1 dag - 40465

Manøvrering,

forsikringer og

færdselsregler

3 dage - 45082

Transport af

temperaturfølsomt

gods

5 dage - 43960

Køreteknik,

miljø og arbejdsfunktioner

3 dage - 45126

Sikker adfærd

- nul

arbejdsulykker

1 dag - 42851

Transport papirer

inden for

vejtransport

1 dag - 45079

S132


Glatførebekæmpelse

og

snerydning af sti

og fortov

1 dag - 42809

S133

Transporterhvervene

Vintertjeneste

FKB: 2734

Vintertjeneste omfatter varetagelse af normalt forekommende arbejdsopgaver

i forbindelse med snerydning og saltspredning af veje, stier og fortove. Vintertjenesten

gennemfører ovennævnte iht. gældende retningslinjer og bestemmelser

fastsat af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, vejbestyrelser, regioner og kommuner

samt i overensstemmelse med fastsatte rammer for udbud i licitation.

Vintertjenesten spænder fra anvendelse af korrekte saltspredningsmetoder til

snerydning, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig

del af arbejdsprocessen.

Glatførebekæmpelsen af vejnettet har i de senere år undergået store teknologiskeog

organisatoriske forandringer. Samfundsmæssigt stilles der krav om, at glatførebekæmpelsen

tilgodeser det ydre miljø samtidig med, at der bibeholdes

et højt trafiksikkerhedsniveau.

Der findes myndighedskrav for at føre varebil, lastbil, traktor og for unge førere

under 21 år af lastbil, fastsat af Rigspolitiet.

Der er fastsat myndighedskrav af Arbejdstilsynet for anvendelse af lastbilmonterede

kraner, for travers- og portalkraner og for førere af gaffeltrucks.

Glatførebekæmpelse

og

snerydning med

lastbil

1 dag - 42810

Vintertjeneste

1 dag - 43958


Vi bruger uddannelsesstederne til kompetenceudvikling.

I samarbejde med Danfoss i Viby gennemfører vi Lean

kurser. Det betyder meget, at vi kan kompetenceudvikle

vores medarbejdere gennem efteruddannelse.

Production Manager, Leif Kragh, Danfoss Silkeborg


Tværfaglige område

S135 Individuel kompetencevurdering i AMU

S135


FKB: 2769

Individuel

kompetencevurdering

i AMU

5 dage - 40080

Tværfaglige område

Individuel kompetencevurdering i AMU

Denne FKB er oprettet udelukkende for at kunne administrere programmet IKV i

AMU og aktiviteten Vurdering af basale færdigheder.

IKV i AMU

IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og

beskrives udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau. Af samme administrative

årsager beskrives IKV i AMU i to mål hhv. mål nr. 40080 Individuel kompetencevurdering

i AMU og mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I, som

er tilknyttet denne FKB under “tilknyttede uddannelsesmål”, selv om de to mål:

− ikke er uddannelsesmål, dvs. arbejdsmarkedsuddannelser

og enkeltfag i optaget i FKB.

− er ens, bortset fra mht. målgruppe og varighed. Individuel

kompetencevurdering i AMU.

IKV i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren

anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for

videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne

af AMU-uddannelserne.

En uddannelsesinstitution kan gennemføre IKV i AMU i forhold til de arbejdsmarkedsuddannelser

og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, som

uddannelsesinstitutionen er godkendt til at udbyde.

Vurdering af basale færdigheder

Af administrative årsager beskrives desuden aktiviteten Vurdering af basale

færdigheder i mål nr. 40131, som også er tilknyttet denne FKB under “tilknyttede

uddannelsesmål”, selv om Vurdering af basale færdigheder:

− ikke er et uddannelsesmål, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse

eller et enkeltfag optaget i FKB.

− ikke hører under programmet IKV i AMU, men er en selvstændig

aktivitet, der kan gennemføres i AMU-undervisningen eller i

tilknytning hertil eller i et IKV-forløb eller i tilknytning hertil.

Individuel

kompetencevurdering

i

AMU - F/I

10 dage - 40081

Vurdering

af basale

færdigheder

0,3 dage - 40131

S136


S137


At få papir på det arbejde man allerede kan...

Læse- og regnefærdigheder

Efter en vurdering af en persons basale færdigheder

giver det personen mulighed for at modtage

relevant undervisning eller støtte i læsning,

skrivning eller regning.

Skolerne tilbyder

• Vurdering af læse-, skrive- og regneniveau

• Vejledning i skolens forskellige læse-, skriveog

regnetilbud

• Individuelle samtaler og vejledning/rådgivning

• Brug af læseværksted

• Udarbejdelse af undervisningsplaner

• IT-støtte - Adgang til programmer fra Skoleaftale

1 (Mikroværkstedet) f.eks. oplæsningsog

skrivestøtteprogrammer, programmer

til individuel brug i form af elevaftale og

scanning af tekster

• Screening

• FVU - Forberedende VoksenUndervisning

• Specialpædagogisk Støtte

GVU – grunduddannelse for voksne

Med en Grunduddannelse for voksne - GVU

– kan ufaglærte få en erhvervsuddannelse på

kortere tid. GVU er for ufaglærte, der har mindst

to års erhvervserfaring, er over 25 år og ønsker

en faglig uddannelse inden for fag-området.

Man behøver ikke at have en praktikplads.

Voksenlære

At gå i voksenlære betyder først og fremmest,

at per sonen får en aftale med en arbejdsgiver

om at tage ham/hende i voksenlære. Fordelen

ved voksen lære er, at man får fagets overenskomstmæssige

mindste løn under uddannelsen,

og arbejdsgiveren får forhøjet løn refusion (AERtilskud).

For at komme i voksenlære skal personen være

fyldt 25 år og være ufaglært. Undtagelsen er, hvis

personen har en forældet uddannelse, som ikke

har været anvendt de seneste fem år.

Merit i erhvervsuddannelser

Voksne, som ønsker at begynde en uddannelse

inden for et fagområde, hvor de har arbejdserfaring

og/eller kurser, kan i mange tilfælde få

merit. Merit betyder, at uddannelsestiden enten

for kortes, eller at vedkommen kan vælge andre

fag i uddannelsen.

Mange AMU-kurser giver merit til en erhvervsud

dan nelse. Alle har ret til merit, hvis der i en

erhvervs uddannelse findes fag, som de har taget

på samme eller højere niveau, eller hvis de på

anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.

IKV - Individuel Kompetencevurdering

IKV - Individuel Kompetencevurdering –

giver kursister mulighed for at få vurderet og

anerkendt kvalifikationer og kompetencer.

Man kan få planlagt en individuel uddannelse

inden for AMU (Arbejds markeds uddan nelserne).

Personen vil således få vurderet og anerkendt

sine kompetencer, så personen kan få papir på

det, vedkommen kan inden for fagområdet.

S138


Adgang og økonomi

Målgruppe

Målgruppen er primært ufaglærte og faglærte medarbejdere,

der er ansat i private eller offentlige virksomheder.

Deltagere uden for VEU-målgruppen - personer med

mellemlange eller lange uddannelser - må gerne

deltage på kurset mod betaling af deltagergebyr og

taxameter, men kan ikke opnå VEU-godtgørelse.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen på de fleste kurser er mellem kr.

590,- og 880,- pr. kursusuge (2011). Deltagerbetalingen

skal være betalt inden kursusstart. Ledige med seks

ugers selvvalgt uddannelse er fritaget for deltagerbetaling.

Hvad er VEU-godtgørelse?

VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde og

selvstændige erhvervsdrivende. Det er deltagerens

status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende

for, om vedkommen kan betragtes som beskæftiget.

Deltageren skal ikke have en bestemt alder for at

kunne søge VEU-godtgørelse. Ordningen har ikke

noget alderskrav.

Der er ikke nogen grænse for, hvor længe deltageren

kan få VEU-godtgørelse.

Deltageren må ikke have en uddannelse, der med

hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse

eller en anden uddannelse, som

kan ligestilles hermed - med mindre deltageren ikke

har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Deltageren skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Er deltageren udenlandsk statsborger - EUborger

eller tredjelandsborger - kan vedkommen godt

VEU-godtgørelse, når blot vedkommen har arbejde

på en dansk arbejdsplads. Deltageren kan også få,

selv om vedkommen ikke er dansker og pendler fra

typisk Sverige eller Tyskland til sit arbejde i Danmark.

Deltageren skal have nær tilknytning til Danmark.

Det betyder, at deltageren skal være ansat hos en

S139

VEU-godtgørelse & befordringstilskud

arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som

selvstændig erhvervsdrivende, skal virksomheden

være underlagt dansk lovgivning.

Deltageren skal have forladt folkeskolen og opfylde

adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, som

man kan få VEU-godtgørelse til.

VEU-godtgørelse svarer til højeste dagpengesats kr.

766,- pr. dag frem til 07.02.11 – hvis undervisningen

følges på heltid. Efter 07.02.11 svarer VEU-godtgørelsen

til 80% af højeste dagpengesats, kr. 612,50, hvis undervisningen

følges på heltid. Beløbet nedsættes ved

deltidsundervisning og ved begrænset løntab eller

arbejdsmulighed.

Uddannelsesydelse

Ledige A-kassemedlemmer med ret til seks ugers

selvvalgt uddannelse i dagpengeperioden kan få

uddannelsesydelse. Uddannelsesydelse svarer

normalt til dagpengesatsen under ledighed og

udbetales af A-kassen.

Kost og logi

Deltageren kan søge om tilskud til kost og logi, hvis

vedkommen har mere end 60 km mellem bopæl og

uddannelses stedet, eller hvis det tidsmæssigt eller af

andre grunde er rimeligt, at han/hun er indkvarteret.

Tilskud til kost og logi er et individ-tilskud på kr. 450,-

pr. kursist pr. dag.

Transport

Hvis kursusdeltageren har mere end 60 km mellem

bopæl og uddannelsessted, eller hvis det tidsmæssigt

eller af andre grunde er rimeligt, at vedkommen bliver

indkvarteret – kan vedkommen endvidere søge om

tilskud til transport mellem bopæl og indkvarteringsstedet.

Befordrings tilskuddet er kr. 0,95 pr. km.

Ved daglig transport kan deltageren søge om

befordrings tilskud mellem bopæl og uddannelsessted

for de kilo meter, der ligger udover 24 km pr. dag.

Se mere på veug.dk


VEU-godtgørelse & befordringstilskud

Tillægsbetaling

På konkrete forløb med særlige afholdelses-

og tilrettelæggelsesformer (f.eks. aften-, eller

weekend undervisning) kan der være et tillæg til

den

normale deltagerbetaling.

Afmeldegebyr (2011)

Arbejdsgiveren skal betale et afmeldegebyr efter

følgende regler og satser:

På uddannelse, som er op til 1 uges varighed er gebyret:

• Udeblivelse på 1. kursusdag 2.500 kr.

• Framelding senere end 1 uge inden

1. kursusdag 1.500 kr.

• Framelding tidligere end 1 uge inden

1. kursusdag er gebyrfri.

På uddannelse, som overstiger 1 uges varighed er

gebyret:

• Udeblivelse på 1. kursusdag 3.500 kr.

• Framelding senere end 1 uge inden

1. kursusdag 2.500 kr.

• Framelding tidligere end 1 uge inden

1. kursusdag er gebyrfri.

Den sidste dag, hvor framelding kan ske gebyrfrit er

ugedagen inden uddannelsens start, f.eks. hvis uddannelsens

første dag er en mandag, er sidste frist for

gebyrfri framelding den foregående mandag.

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer i gældende lovgivning.

VÆRD AT VIDE

Særligt for arbejdsgivere

VEU-godtgørelse er en godtgørelsesordning,

der skal gøre det økonomisk muligt at opkvalificere

voksne gennem deltagelse i erhvervsrettet

voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Refusion til arbejdsgiver

VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller

udbetales til arbejdsgiveren som refusion, hvis

arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til sine

ansatte, mens de er under uddannelse. Kan

ansøgeren/medarbejderen få VEU-godtgørelse,

kan arbejdsgiver og medarbejder altså enes om,

at der udbetales løn under uddannelse mod, at

VEU-godtgørelsen udbetales som refusion til

arbejdsgiveren.

Refusionen bliver indbetalt på den Nemkonto, som

er tilknyttet det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiveren

har oplyst i ansøgningsskemaet under

”Arbejdsgivers oplysninger”. Er et P-nummer også

oplyst, bliver godtgørelsen i stedet indbetalt til den

NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret.

På www.nemkonto.dk kan man se, hvilken konto,

der er registreret, som virksomhedens NemKonto.

Det kræver blot en digital signatur.

Samme sted kan man læse om, hvordan arbejdsgiveren

ændrer virksomhedens NemKonto eller

opretter flere NemKonti. Hvis arbejdsgiveren ønsker

at ændre udbetalingen på igangværende bevillinger,

skal vedkommen kontakte styrelsen via brev og

oplyse det nye CVR-/SE-nummer eller P-nummer.

S140


Oversigt over uddannelsessteder

Kontaktoplysninger – VEU-CENTER MIDTVEST

VEU-CENTER MIDTVEST

Døesvej 70 - 76

7500 Holstebro

T: +45 99 122 444

M: rdm@ucholstebro.dk

www.veu-centermidtvest.dk

Amu Hoverdal

Hoverdalvej 14

6971 Spjald

T: +45 97 34 80 11

M: hoverdal@hoverdal.dk

www.hoverdal.dk

Herning HF og VUC

Brorsonsvej 2

7400 Herning

T: +45 96 27 62 00

M: herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk

www.herninghfogvuc.dk

Herningsholm Erhvervsskole

Lillelundvej 21

7400 Herning

T: +45 72 13 45 00

M: mail@herningsholm.dk

www.www.herningsholm.dk

Lemvig Handelsskole & Handelsgynnasium

Vasen 14

7620 Lemvig

T: +45 96 63 57 00

M: lemvighs@lemvighs.dk

www.lemvighs.dk

Ring 99 122 444 – så hjælper vi dig af sted

S141


Oversigt over uddannelsessteder

Kontaktoplysninger – VEU-CENTER MIDTVEST

Ringkøbing Handelsskole & Handelsgymnasium

Vasevej 20

6950 Ringkøbing

T: +45 97 32 02 00

M: ringkhs@ringkhs.dk

www.ringkhs.dk

Social & Sundhedsskolen, Herning

Gullestrupvej 10 - 12

7400 Herning

T: +45 96 27 29 29

M: info@sosuherning.dk

www.sosuherning.dk

Uddannelsescenter Holstebro

Døesvej 70-76

7500 Holstebro

T: +45 99 12 22 22

M: info@ucholstebro.dk

www.ucholstebro.dk

Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern

Skolebyen 5

6900 Skjern

T: +45 96 80 15 00

M: uc@uc-rksk.dk

www.uc-rksk.dk

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Ånumvej 14

6900 Skjern

T: +45 97 35 12 33

M: skjerhs@skjerhs.dk

www.skjernhs.dk

Vestjysk Storvognsskole

Arnborgvej 1B

6900 Skjern

T: +45 97 36 17 71

M: tucvest@tuc.dk

www.vestjyskstorvognsskole.dk

VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Valdemar Poulsensvej 8

7500 Holstebro

T: +45 96 27 58 00

M: vuc@holstebro-vuc.dk

www.holstebro-vuc.dk

S142


Oversigt over uddannelsessteder

Kontaktoplysninger – VEU-Center MidtØst

VEU-Center MidtØst

H.C. Andersens Vej 7

8800 Viborg

T: +45 87 25 87 00

M: boch@mercantec.dk

www.veu-center.dk

COK

Kystvej 26

8500 Grenaa

T: +45 87 79 63 26

M: hs@cok.dk

www.cok.dk

CV2 – en del af Viden Djurs

N.P. Josiassens vej 44

8500 Grenaa

T: +45 87 58 04 20

M: birthe@cv2.dk

www.cv2.dk

Den Jydske Haandværkerskole

Ellemosevej 25

8370 Hadsten

T: +45 89 37 01 00

M: djh@hadstents.dk

www.hadstents.dk

Medieskolerne

Skaldehøjvej 2

8800 Viborg

T: +45 86 67 50 55

M: mail@medieskolerne.dk

www.medieskolerne.dk

Ring 87 25 87 00 – så hjælper vi dig af sted

S143


Oversigt over uddannelsessteder

Kontaktoplysninger – VEU-Center MidtØst

Mercantec

H.C. Andersens Vej 9

8800 Viborg

T: +45 89 50 33 00

M: mercantec@mercantec.dk

www.mercantec.dk

Randers HF & VUC

Nålemagervej 110

8920 Randers NV.

T: +45 86 42 56 44

M: adm@randershfvuc.dk

www.randershfvuc.dk

Randers Social- og Sundhedsskole

Minervavej 47

8960 Randers SØ

T: +45 86 41 69 00

D: +45 89 12 42 64

M: michelle.grubbekoch@sosuranders.dk

www.sosuranders.dk

Skive Tekniske Skole

Kongsvingervej 1

7800 Skive

T: +45 99 14 92 00

M: sts@skivets.dk

www.skivets.dk

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

Arvikavej 7

7800 Skive

T: +45 89 12 44 00

M: skive@sosu-stv.dk

www.sosu-stv.dk

Tradium Erhverv

Vester Allé 26

8900 Randers C

T: +45 70 11 10 10

M: info@tradium.dk

www.tradium.dk

VUC Djursland

Vestervej 3

8500 Grenaa

T: +45 87 58 33 00

M: vuc-djursland@vuc-djursland.dk

www.vucdjursland.dk

VUC Skive-Viborg

Sct. Nicolai gade 5

8800 Viborg

T: +45 86 61 17 00

M: vuc-viborg@vucsv.dk

www.vucskive-viborg.dk

S144


Oversigt over uddannelsessteder

Kontaktoplysninger – VEU-Center Østjylland

VEU-Center Østjylland

Hasselager Alle 2

8260 Viby J.

T: +45 70 20 40 20

M: info@veu-ostjylland.dk

www.veu-ostjylland.dk

Learnmark Horsens

Stadionsvej 2

8700 Horsens

T: +45 88 16 36 00

M: info@learnmark.dk

www.learnmark.dk

Bygholm Landbrugsskole

Hattingvej 49

8700 Horsens

T: +45 75 62 17 99

M: info@bygholm.dk

www.bygholm.dk

Handelsfagskolen

Rådhusgade 56-58

8300 Odder

T: +45 86 54 17 00

M: kontakt@handelsfagskolen.dk

www.handelsfagskolen.dk

Handelsskolen Silkeborg

Bredhøjvej 18

8600 Silkeborg

T: +45 87 22 14 00

M: info@kursuscenteret.dk

www.kursuscenteret.dk

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Damgårds Allé 5

8330 Beder

T: +45 8747 5700

M: ju@ju.dk

www.ju.dk

Ring 70 20 40 20 – så hjælper vi dig af sted

S145


Oversigt over uddannelsessteder

Kontaktoplysninger – VEU-Center Østjylland

Silkeborg Tekniske Skole

Kejlstrupvej 87

8600 Silkeborg

T: +45 89 23 40 00

M: silkets@silkets.dk

www.silkets.dk

Skanderborg-Odder Center for uddannelse

Højvangens Torv

8660 Skanderborg

T: +45 87 93 30 20

M: info@soh.dk

www.soh.dk

Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Rylevej 1

8600 Silkeborg

T: +45 86 80 47 55

M: sosu@sosusilkeborg.dk

www.sosusilkeborg.dk

Th. Langs HF & VUC

Hostrupsgade 48-56

8600 Silkeborg

T: +45 69 12 79 20

M: adm@thlangshf-vuc.dk

www.thlangshf-vuc.dk

VIA University College*

Campus Aarhus Nord

Hedeager 2

8200 Aarhus N

T: +45 87 55 40 00

M: cro@viauc.dk

www.amuihorsens.dk

VUC Horsens

Holmboes Allé 1C

8700 Horsens

T: +45 79 29 50 00

M: post@vuchorsens.dk

www.vuchorsens.dk

VUC Aarhus

Ingerslevs Boulevard 3

8100 Aarhus C

T: +45 87 32 25 00

M: vucaarhus@vucaarhus.dk

www.vucaarhus.dk

Århus Købmandsskole

Business Centret

Sønderhøj 9

8260 Viby J

T: +45 89 36 30 00

M: business@aabc.dk

www.aabc.dk

Århus Social- og sundhedsskole

Olof Palmes Allé 35

8200 Aarhus N

T: +45 87 41 26 26

M: sosu@adm.sosuaarhus.dk

www.sosuaarhus.dk

AARHUS TECH

Halmstadgade 6

8200 Aarhus N

T: +45 89 37 35 33

M: mail@aarhustech.dk

www.aarhustech.dk

* Ny adresse gældende fra den 1. august 2011.

S146


VUC - Voksen UddannelsesCenter

– en genvej til opkvalificering

S147


VUC - Voksen UddannelsesCenter

En bred vifte af

undervisningstilbud

VUC – Voksenuddannelses Center - er en ud dannelses

institution med en bred vifte af undervisningstilbud

til unge og voksne. Ved tilmelding til VUC skal

kursisten som minimum være 18 år. På VUC er det

muligt at give sine almene kompetencer et løft. VUC

etablerer kurser for virksomheder – enten tilrettelagt

på virksomheden eller på det lokale VUC.

Kursisterne har vidt forskellige baggrunde og erfaringer,

hvilket er en positiv gevinst for undervisningen.

Fælles for kursisterne er, at de har begrænsede skoleerfaringer.

Udover den almene opkvalificering oplever

kursisterne, at de gennemgår en personlig udvikling,

der ofte resulterer i øget selvværd og selvtillid.

VUC giver kursisten ny viden og kompetencer, så det

er muligt at komme videre

– i uddannelse

– på jobbet (ny jobfunktion)

– eller i fritiden (hjælpe børn med lektier).

Øget styrke

Planen kan alene være et ønske om at opkvalificere

sig i et enkelt fag for fx at styrke tilknytningen til

arbejdsmarkedet. Måske er der et øget krav til at læse

og forstå engelsk i forbindelse med en arbejdsfunktion,

eller der er kommet flere instruktioner, der skal

læses eller krav om afrapportering. Deltagelse i fx engelsk

på grundlæggende niveau eller FVU undervisning

kan være den opkvalificering, der er nødvendig

for at blive i beskæftigelse.

VUC tilbyder en lang række almene fag fordelt på

niveauer, der strækker sig fra OBU - ordblindeundervisning

, FVU- Forberedende Voksenundervisning,

AVU- Almen Voksenuddannelse til HF –

Højere Forberedelseseksamen.

VOKSENUDDANNELSES CENTER

VUC er et enkeltfagssystem. Det vil sige, at det

er muligt alt efter interesse og behov at tilmelde

sig til:

• undervisning fra kl. 8.00 – 22.00

• et enkelt fag eller flere fag

• et helt skema

• en kombination af fag på forskellige niveauer

(AVU, HF, FVU, OBU osv.)

• AFX – Almen forberedelseseksamen (sammensat

af AVU fag, der samlet set svarer til 10.

klasse fra folkeskolen)

• hel HF

• en studieaftale (garanti for optagelse på mellemlange

videregåendeuddannelser)

• fagpakker (til mellemlange videregående-uddannelser).

Undervisningen på VUC er kompetencegivende.

Det vil sige, at en AFX, en hel HF eller målrettede

udvalgte fag fra VUC er adgangsgivende til uddannelse

på lige fod med eksaminer fra folkeskolen

og det almene gymnasium/HF.

S148


Profiler

Andetsprogede kursister

På grund af stigende krav på arbejdsmarkedet og

reglerne omkring dansk statsborgerskab er det blevet

nødvendigt for andetsprogede borgere at opkvalificere

sig i dansk.

Andetsprogede kursister på VUC er en sammensat

gruppe med forskellige baggrunde og forudsætninger.

Fælles for dem er, at de har et stort ønske og et reelt

behov for at blive bedre til dansk.

VUC er et naturligt sted at fortsætte, når et forløb på

et sprogcenter er afsluttet, men en del af de andet-

sprogede har dog været i landet i en årrække og

været i job. Nogle af disse har ikke fået undervisning

i dansk, men har erhvervet sig dansk kompetence fx

via job, andre har færdiggjort et sprogcenterforløb for

flere år siden.

Flere af undervisningsmulighederne på VUC retter

sig mod denne gruppe især faget dansk som andetsprog.

For at få udbytte af at følge dansk er det en

forudsætning, at sprogkvalifikationerne i dansk er

på et niveau svarende til dansk 1 eller dansk 2 fra et

sprogcenter.

Er danskkvalifikationerne ikke på nævnte niveau,

deltager mange andetsprogede kursister i andre fag

end dansk fx it, matematik, samfundsfag eller engelsk

på grundlæggende niveau. Ved at deltage i undervisningen

i andre fag tilegner kursisten sig imidlertid

nogle danskkompetencer fx gennem formidlingen af

undervisningen eller i diskussioner.

Andetsprogede kursister, der har gennemført prøve

i dansk 1 fra et sprogcenter, kan på nogle VUC’er

fortsætte på FVU.

S149

VUC – Voksen UddannelsesCenter

Ufaglærte

Ufaglærte kursister har ikke gået i skole siden folkeskolen,

men har ofte en række AMU-kurser. Der kan

være mange grunde til den manglende uddannelse

fx et minimalt udbytte fra folkeskolen på grund af

manglende interesse og motivation eller negative

skoleoplevelser. Forskellige personlige omstændigheder

kan også have bidraget til, at kursisten aldrig

kom i gang med en uddannelse. Kursister fra denne

gruppe kan have svært ved at overvinde eventuelle

barrierer mod at deltage i uddannelse, fordi de ikke

har tiltro til, at de vil kunne klare det.

Ved at deltage i undervisning på VUC får mange af

disse kursister mod på og en tro på, at uddannelse

også er noget for dem, så de efterfølgende enten

kommer i gang med fx en uddannelse eller sikrer

deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Faglærte

Den faglærte kursist på VUC har afsluttet en faglig

uddannelse som fx anlægsgartner, bager, smed, tømrer,

elektriker eller social- og sundhedshjælper. Fælles

for dem er, at den faglige uddannelse er foregået

ved handelsskoler, tekniske skoler, landbrugs- samt

social- og sundhedsskoler.

Denne gruppe ser VUC som en mulighed fx i forbindelse

med:

• Jobskifte

• Nedslidning

• Afskedigelse

• Opkvalificering

• Ny uddannelse (fra faglært til videregående

uddannelse).


VUC – Voksen UddannelsesCenter

Erhvervsfagligt bevis eller

videregående uddannelse?

RKV - realkompetencevurdering

RKV er et tilbud til kursister, der vil have dokumentation/bevis

for erhvervede kompetencer inden for

VUC’s fagrække.

Kursister, der ønsker en RKV, har meget forskellige

uddannelsesbaggrunde. Det kan dreje sig om kursister

med en skolebaggrund uden et bestemt fag

eller et bestemt niveau for at komme videre. Det kan

være kursister med eller uden formel dokumentation

på kompetencer erhvervet uden for det ordinære

uddannelsessystem fx gennem job / udlandsophold,

gennem tillidshverv eller gennem interesser.

Fællesnævneren er, at kursisten ønsker et bevis på en

opgradering af sine kompetencer i et eller flere fag for

enten at komme i gang med et skoleforløb på VUC

eller for at komme i gang med en uddannelse.

Før en realkompetencevurdering kan finde sted, skal

kursisten samle al dokumentation fra sin skolebaggrund,

uddannelse og erhvervserfaring. På det grundlag

vurderer VUC, om kursisten har de nødvendige

forudsætninger for at kunne blive realkompetencevurderet.

Er det tilfældet foregår realkompetencevurderingen

over et par gange på VUC og afsluttes

med en prøve i det ønskede fag.

Kursister med videregående uddannelser som mål

Der er tale om en kursisttype, der ofte har været på

arbejdsmarkedet i en periode. Kursisten har ofte en

afgangseksamen fra folkeskole, en erhvervsuddannelse

eller en gennemført måske afbrudt ungdomsuddannelse.

Det er et fællestræk, at kursisterne på grund af fx

personlig udvikling, jobskifte, jobudvikling ønsker en

videregående uddannelse.

Afhængig af forudsætninger kan kursisten få sammen sat

og målrettet et forløb på VUC, der som minimum indeholder

en række HF-fag, der er adgangs givende til:

• Korte videregående uddannelser (datamatiker,

tandplejer, finansøkonom, proces teknolog, laborant)

• Mellemlange videregående uddannelser (sygeplejerske,

fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver,

ergoterapeut, bygningskonstruktør).

Nogle ønsker at blive optaget på en lang videregående

uddannelse (civilingeniør, jurist, læge) og i så fald er

kravet en hel HF.

S150


Eksempler på veje igennem VUC

Et forløb på SVU - Statens voksenuddannelse-

støtte – 40 uger VUC

Et slutmål for kursisten er typisk ønsket om at tage

en 9. klasse fx i fagene matematik, dansk, engelsk

og naturvidenskab. Nogle af kursist erne har behov

for ordblindeundervisning eller FVU - Forberedende

voksenundervisning som supplement til matematik,

dansk og den øvrige undervisning. Denne undervisning

foregår side løbende med den øvrige undervisning og

indgår i det samlede skema.

Forløb på SVU aftalt med virksomheden i

forhold til en eller flere medarbejdere

Virksomhedsplanlagte forløb. Der er mange muligheder:

• Fra en halv til en hel dag om ugen i 10 uger, med FVU

kombineret med it/engelsk

• Sammenhængende undervisning i 1 - 2 uger, med

FVU, formidling, samarbejde og kommunikation, sprog.

S151

VUC – Voksen UddannelsesCenter

Det drejer sig typisk om en gruppe af medarbejdere

fra den samme virksomhed.

Forløb på SVU – 40 uger – derefter på SU

Nogle kursister ønsker omskoling efter flere år på arbejdsmarkedet

og har derfor brug for en genopfriskning

i grundskolefag på AVU - Almen voksenuddannelse.

Uddannelsesønsket går i retning af en mellemlang

videregående uddannelse (fx bygningskonstruktør /

pædagog / sygeplejerske / politibetjent), og kursisten

skal derfor følge op med de nødvendige adgangsgivende

HF-fag. I denne sammenhæng har VUC’erne forskellige

modeller – fx pakker, garantiordninger m.m.


VUC – Voksen UddannelsesCenter

Tilmelding og økonomi

Tilmelding

Al tilmelding til VUC foregår enten via VUC’s vejledning

eller VUC’s virksomheds-/uddannelseskonsulent.

I vejledningen af kursisten afklares nivauer m.m. ud fra

tidligere skolebaggrund. Virksomhedskonsulenten af-

klarer og aftaler tilrettelæggelsen med virksomheden.

Fagrækken

AVU-fagrækken indeholder blandt andet flere fag

på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under

folkeskolens 9. klasse, samt fag på niveauerne G, F, E

og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10.

klasse. Det afsluttende højeste niveau D giver god

faglig sammenhæng til HF-uddannelsen.

Uddannelsesinstitutionerne udbyder hvert skoleår

kernefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk,

fransk eller tysk, historie, matematik, naturvidenskab

og samfundsfag. Derudover kan institutionerne udbyde

tilbudsfagene billedkunst, formidling, grundlæggende

it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi, samt

samarbejde og kommunikation.

Tilbud og tilrettelæggelser er forskellig fra VUC til

VUC, og det er derfor en god ide enten at kontakte

det lokale VUC eller at orientere sig på vuc.dk.

Undervisningen på VUC er kompetencegivende og

en lang række af niveauerne afsluttes med prøve.

Prøven er obligatorisk for kursister på SVU / SU.

OBU - Ordblindeundervisning for voksne

eller FVU - Forberedende voksenundervisning

Inden undervisningsstart skal kursisten afklares for,

hvorvidt kursisten er OBU eller FVU berettiget. Det

foregår via en individuel test. OBU kan tilrettelægges

med op til 80 lektioner pr. forløb. FVU i dansk og matematik

skal tilrettelægges mellem 40 til 80 lektioner

pr. forløb.

Økonomi - særlige betingelser

Er kursisten ikke dansk statsborger skal særlige betingelser

være opfyldt. (Se her særlige regler for ikke

danske statsborgere). SU til FVU er kun muligt, når

kursisten er 18 og 19 år.

SVU – Statens voksenuddannelsesstøtte

SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter-

eller videreuddanne sig. SVU skal søges inden første

undervisningsgang, og for at få SVU skal kursisten

uddanne sig i arbejdstiden.

Kursisten skal

• være kortuddannet og mellem 25 og 65 år

• være mellem 20-25 år i forbindelse med FVU - Forberedende

Voksenundervisning.

• have en aftale med sin arbejdsgiver om orlov og

deltagelse i efteruddannelse

• være dansk statsborger eller have de samme rettigheder

(ligestillet med danske statsborgere)

• have haft mindst ½ års ustøttet beskæftigelse på sin

nuværende arbejdsplads i Danmark, hvis kursisten er

udenlandsk statsborger i et EU-land og er pendler.

OBS: Det er ikke længere muligt at søge SVU, når

man er opsagt.

Hvor meget støtte kan kursisten få

• SVU svarer til højeste dagpengesats og gives i det

antal timer, der undervises i. Fra 1. april 2011 er

satsen reduceret. Se venligst svu.dk.

• SVU kan opnåes i støtteperioden, som strækker sig

fra 1-40 ugers undervisning på fuld tid

• SVU kan opnås, hvis der undervises på deltid, dog

mindst 6 undervisningstimer om ugen (for FVU

dog kun 3 timer ugentligt) - min. 37 timer ialt.

Hvem kan ikke få støtte

• personer, som får anden offentlig støtte (SU, VEUgodtgørelse,

sygedagpenge, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge,

revalidering eller kontanthjælp)

• personer som har ret til løn fra et praktiksted under

uddannelsen.

SU – Statens uddannelsesstøtte

For at få SU skal kursisten

• være fyldt 18 år

• deltage i mindst 23 timer

• være studieaktiv

• være dansk statsborger

• ikke modtage anden offentlig støtte

• ikke tjene for meget ved siden af SU.

S152


Vi har brug for din feedback

Skriv dine idéer og input ned

– lige når du har tanken

Hjælp os med at gøre kursusguiden endnu bedre,

ved at samle dine idéer. Giv os løbende dine input til

hvad der kunne gøre dette vejledningsværktøj mere

optimalt i dit daglige arbejde. Send dine notater og

kommentarer samlet til info@veu-ostjylland.dk, når

det passer dig. Vi glæder os allerede.

S153

Notater


VEU-Centrenes geografi

MIDTVEST

MIDTØST

ØSTJYLLAND

S147


VEU-CENTER MIDTVEST

Døesvej 70 - 76

7500 Holstebro

VEU-Center MidtØst

H.C. Andersens Vej 7

8800 Viborg

VEU-Center Østjylland

Hasselager Alle 2

8260 Viby J.

MIDTVEST

MIDTØST

ØSTJYLLAND

More magazines by this user
Similar magazines