24.12.2012 Views

pletten - Velkommen - Malernes fagforening Øst/Vest

pletten - Velkommen - Malernes fagforening Øst/Vest

pletten - Velkommen - Malernes fagforening Øst/Vest

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

pletten

n y h e d s b r e v

Marts 2012 • Årgang 3 • Nr. 4

Organisator i nærkontakt med medlemmerne

Medlemsmøde om efterlønsreform,

se bagsiden

Maja skaber kollega-netværk

Husk vores hjemmeside

www.malernesfagforening.dk

øst/vest


pletten’s nyhedsbrev

nr. 4 · Marts 2012 · 3. årgang

Medlemsinformation fra

Malernes Fagforening Øst/Vest

Udgivet af Malernes Fagforening Øst/

Vest

Tlf. 86 13 21 00

e-mail: oestvest@maler.dk

Redaktion:

Kresten Vendelboe (ansv.)

Kim Dyrberg

Red. assistance:

Carsten Dall

Opmåler kontoret:

Århus tlf. 25 15 53 46

Viborg tlf. 23 61 30 15

Layout og grafisk produktion:

From Grafisk A/S

2

Generalfors

Det er igen blevet tid til generalforsamling

der denne gang afholdes i LO´s lokaler på

Sankt Knuds Torv 3, 2. i Aarhus.

På denne generalforsamling vil det mest revolutionerende

være at der, i forlængelse af

de beslutninger der blev truffet på kongressen,

vil skulle ske nogen tilretning af vores

lokale vedtægter. Allerførst er der omkring

det regnskabsmæssige der nu i fuld omfang

er overgået til forbundet. Det gælder både

for bogholderi, årsregnskab og afsluttende

revision. Derudover har forbundet overtaget

ejerskabet og driften af samtlige opmålerkontorer

i hele landet.

Det sidste har været det jeg personlig var

mest urolig ved. Vi har jo været inde og røre

ved noget hvor der er mange følelser omkring.

Ikke bare for det enkelte medlem, men

også for de tillidsfolk der sidder rundt omkring

på kontorerne og sidst men ikke mindst

for vores opmålere. Det har dog vist sig at

uroen var helt ubegrundet. Alt er gledet stille

og roligt og formentlig uden at der er nogen

uden for kontorerne der har mærket til ændringerne.

Ændringerne skal ses som et forsøg på at rationalisere

området og som en konsekvens af

at nedgangen i det opmålte arbejde og dermed

indtægten for kontorerne fortsat dykker.

Malerforbundet og Danske Malermestre

har igennem de sidste par år haft nedsat et

prislisteudvalg der skulle gennemgå og modernisere

prislisten i et forsøg på at gøre den

brugbar for nutidens malersvende. Udvalget

har nu afsluttet arbejdet, og en ny prisliste

vil kunne træde i kraft pr. 1. september. En

prisliste hvor der er langt færre priser og hvor

flere afsnit er fjernet. Jeg håber og tror det er


amling 2012

det der skal til for at få flere at vores kolleger

til at gøre brug af opmålerkontorerne.

Senest har forbundet nedlagt den faste daglige

bemanding på et opmålerkontor i Esbjerg.

Det er flere år siden det samme skete

i Randers. Randers by og omegn er efterfølgende

blevet serviceret fra henholdsvis Ålborg,

Viborg og Aarhus. Men både i Esbjerg

og i Randers har det været et udtryk for at

ingen af parterne, hverken mestre eller svende,

tilsyneladende ønsker at gøre brug af opmålersystemet.

Men vi er nok nødt til at erkende at bolden

nu er spillet over til mestersiden. Der skal to

parter til at få akkorden til at gå godt og er

den ene negativ bliver det noget skidt, men

der er ingen tvivl om at det i sidste ende er

mester der afgør om arbejdet skal udføres på

akkord eller ej. Vi kan starte nok så mange

projekter og kampagner, hvis ikke mestrene

gør noget mere ud af at få deres medlemmer

til at bruge opmålerkontorerne, ja så er jeg

bange for at dette tiltag kun en stakket frist

og i så fald vil de nævnte lukninger i Randers

og Esbjerg næppe blive de sidste.

Af afdelingsformand Kresten Vendelboe

3


Netværk gør kollegaafstand

mindre

Der er langt fra den ene ende af Nordvestjylland

og ned til Viborg eller Aarhus, men et

nyt initiativ, sat i gang af organizer Kirsten

Padfield, er med til at afkorte afstanden, og

stadig give medlemmerne en mulighed for at

pleje kollegialitet og fællesskab.

Thy/Mors-netværket er den halvofficielle

titel for initiativet, som startede i april sidste

år, og fra start fik opbakning af ca. en

snes personer, lærlinge, svende og pensionister.

Behovet for at mødes blev bekræftet,

og der var også enighed om, at grundlaget

for at mødes ikke blot skulle være en sludder

for en sladder. Der skal seriøse emner på

bordet. Erfaringer skal udveksles, generelle

faglige spørgsmål skal drøftes, og sidst, men

4

ikke mindst må møderne også gerne være en

mental opbakning til de kolleger, der ofte arbejder

i den type malerfirmaer, hvor der kun

er mester og en svend. Her er der virkelig

behov for en snak med kolleger – nu, hvor

man ikke længere kan mødes på det lokale

fagforeningskontor.

Maja Klavsen er én af netværkets ildsjæle.

Godt 30 års erfaring som bygningsmaler og

med et udtalt behov for kollegialitet og fællesskab

har hun.

-Men det er svært at få, for uden for de

større byer er der tale om mindre malerfirmaer

med ganske få ansatte, og skal vi have

et stærkere fællesskab og gøre brug af hinandens

erfaringer, er det nødt til at foregå

Organizer Kirsten Padfield og bygningsmaler Maja Klavsen er enige om, at der er langt fra den

ene ende af fagforeningens område til den anden. Derfor er det vigtigt med mødeaktiviteter, der

afkorter afstanden.


uden for arbejdstid. De, der arbejder i større

firmaer, har kollegerne lige ved hånden, og

tænker slet ikke over de problemer, vi andre

kan have, siger Maja Klavsen.

Hun finder også, at kvindernes indmarch i

malerfaget har været med til at få kollegialiteten

til at blegne lidt.

-Nogle bliver måske fornærmede, når jeg

nu siger det: Men mange kvindelige malere

optræder ofte, som om vi ikke er kolleger

længere, men konkurrenter. Jamen, det er

da vores mestre, der er konkurrenter – ikke

os. Når vi en sjælden gang er på en arbejdsplads

med kolleger fra andre firmaer, hænder

det, at man dårligt hilser på hinanden, for vi

ikke kender hverandre. Det er da for dårligt,

at det, der kunne udvikle sig til kollegialitet,

bliver til en gang overfladisk og ligegyldig

kontakt, mener Maja Klavsen.

så kendte man hinanden!

Efter det første netværksmøde observerede

hun, at hun havde ret, for et par uger efter

mødet mødte hun et par af kollegerne, og der

blev både hilst og snakket, for nu kendte man

hinanden og kunne sætte navn på ansigtet.

-Da jeg blev udlært, var der en svend, der anbefalede

mig indmeldelse i fagforeningen, og

han kørte med ud til fagforeningskontoret.

Her sad i forvejen et hold kolleger, og fik deres

fagforeningsproblemer løst og en hyggelig

sludder. Jeg følte mig ikke fremmed, men

velkommen i et rart miljø. Det savner jeg i

dag. Dengang kørte man med jævne mellemrum

ud på fagforeningen i Thisted uden at

have et konkret ærinde, men for at få informationer

og kollegialt samvær. Det var med

til at skabe samhørighed og faglig identitet

og været med til at holde folk væk fra de alternative

fag-foreninger, siger Maja Klavsen.

Den problemstilling opfangede organizer

Kirsten Padfield, og med kontakt til Maja

Klavsen og Hanne Bang kom netværksarbej-

Bygningsmaler Maja Klavsen: - Når nærheden

til fagforeningen gøres kortere, får flere

også lyst til at være med.

det i gang, og det omfatter nu både lærlinge,

svende og pensionister.

-For alle grupper har behov for at netværke

og udveksle erfaringer, også i tiden mellem

møder, og der kan vi så ringe eller maile til

hinanden. Vi har fået en liste med navne,

telefon og mails. Nu ved vi jo, hvem der er

hvem, og til næste gang har svendene fået

besked på at invitere en lærling med, så de

unge også kommer ind i fællesskabet, siger

Maja Klavsen, der også arbejder med planer

om at lade netværksmedlemmerne besøge

malerafdelingen på Holstebro Tekniske Skole

eller andre malerrelaterede udflugtsmål.

Næste møde i Thy/Mors-netværket er

den 1. juni 2012.

Vil du vide mere og evt. tilmelde dig

mødet, så kontakt:

Maja Klavsen, mobil 21187514

Hanne Bang, mobil 26162104

Møderne holdes på Vildsund Strand,

Ved Stranden 2, Vildsund.

5


Mange arbejdsgivere har

ikke respekt for lærlinge

Det er næppe helt tilfældigt, at ”Den dynamiske

duo” i Lærlingelandsledelsen, landsformand

Maiken Møller Pedersen fra Aars og

næstformand Simon Navntoft Noe fra Thisted,

kommer fra den nordvestlige del af Jylland.

Her er der ”højt til loftet”, og det er der

også i deres opfattelse af lærlingearbejdet i

Malerforbundet. Deres indstilling er præget

af ambitioner om et højt fagligt niveau og

mange relevante arrangementer, der specielt

er tilpasset lærlingenes aldersgruppe.

6

-Med gode ideer og relevante argumenter

kan der opnås meget i Malerforbundet, siger

de to. – Det er selvfølgelig forbundet, der

danner rammerne om lærlingearbejdet – ikke

mindst den økonomiske udfoldelse – men de

aktiviteter, vi har på programmet i løbet af

et år er også ganske kostbare og i hvert fald

meget tidkrævende.

Blandt de emner, lærlingene gerne vil have

mere fokus på, er miljøet på de tekniske

skoler. Man vil også gerne have synliggjort

Maiken Møller Pedersen og Simon Noe – Aars og Thisted er i spidsen for Lærlingelandsledelsen.


Billedtekst billedtekst billedtekst billedtekst

billedtekst billedtekst billedtekst.

Lærlingelandsdelen og dens indsats. Også en

synliggørelse af malerfaget over for eleverne

i 9. og 10. klasse i Folkeskolen vil man gerne

medvirke til. Også det internationale arbejde

vil lærlingene gerne engagere sig i. Aktuelt

glæder man sig til at følge den internationale

vognmaler-event, der skal foregå på skolen

i Silkeborg til maj.

-Vi er blevet bedt om at vise deltagerne ved

et heldags-arrangement, hvad det danske

malerfag kan præstere, og det glæder vi os

til. Vi beretter både om vognmalernes og

bygningsmalernes arbejde, og laver også

en teambuldings-opgave, fortæller Maiken

Møller Pedersen.

Lærlingelandsledelsen står i forvejen bag

weekend-kurset på Odense Tekniske Skole

og event-weekenden i Middelfart i tæt samarbejde

med forbundet.

-De to aktiviteter er meget populære blandt

lærlingene, og gør mange interesseret i lærlingearbejdet,

så dem vil vi gerne fastholde.

Men vi vil også gerne udvikle nye aktiviteter,

der kan være med til at samle endnu flere

lærlinge omkring fagforeningens arbejde, siger

Simon Noe.

Man skal have sin egen mening

Lærlingelandsledelsen har en aktiv mødevirksomhed,

så medlemmerne bliver holdt

til ilden. Formand og næstformand er med i

henholdsvis HB-arbejde og Det faglige fællesudvalg,

og herfra fortæller de kollegerne

om stort og småt, så alle bliver informeret.

-At være med i Lærlingelandsledelsen er jo

også en udviklingsproces, hvor deltagerne

hele tiden lærer noget nyt. Ingen forlanger,

at nyvalgte skal være fagforeningspolitikere,

men vigtigt er det, at man har sin egen mening

om det at være lærling og fagligt engageret.

Alle kan være med, og når alle lærlinge

ikke er med i det faglige, skyldes det for

manges vedkommende, at de ikke ved, at de

tilbydes en samlet lærlingeindsats, som alle

kan være med i, siger Maiken Møller Pedersen

og Simon Noe.

De to roser det supergode samarbejde, der

er i Lærlingelandsledelsen og har været det

i de senere år.

-Det er vigtigt med det sociale samvær, hvor

der udveksles erfaringer og gives gode inspirationer.

Netop trygheden i det sociale

inspirerer flere nye lærlinge til at stille op,

og gøre en indsats. Det er ad den vej, vi skal

gøre endnu flere interesserede i arbejdet,

siger formand og næstformand i Lærlingelandsledelsen.

Hvorfor falder lærlingene fra?

Lærlingelandsledelsen har også været invol-

7


- Alt for mange lærlinge kender ikke noget til fagforeningens virke, siger de to nordvestjyder fra

Lærlingelandsledelsen.

veret i en undersøgelse, der skulle klarlægge,

hvor så mange lærlinge falder fra i uddannelsesforløbet.

-Det viser sig, at der er flere årsager, siger

Simon Noe, der i forbindelse med undersøgelsen

deltog i et møde med både lærlinge

og mestre. – Mange finder, at skolerne er for

dårlige til at kommunikere med lærlingene.

Andre lærlinge synes ikke, at tonen er særligt

god på arbejdspladsen, og generelt synes

mange lærlinge ikke, at arbejdsgiverne har

respekt for lærlingene, selv om de udfører et

seriøst arbejde. Mestrene lægger en dæmper

på lærlingenes udfoldelsesevner, og så bliver

de frustrerede, og for nogle ender det med,

at de forlader arbejdet. Måske har mestrene

for lidt menneskekundskab, og måske skulle

8

mestrene også have nogle kurser i menneskekundskab

og kommunikation.

Maiken Møller Pedersen og Simon Noe konstaterer

ofte, at lærlinge tror, fagforeningen

bare er a-kassen.

-Kendskabet om fagforeningens virke er desværre

for beskedent hos mange lærlinge. Jeg

mener ikke, at de skal vide alt om fagforeningens

opbygning, men det ville være en

styrke, hvis de vidste lidt om al den hjælp,

men får for fagforeningskontingentet, og

som man ikke får hos de ”gule” foreninger,

som nogle unge falder for, fordi de er billigere

i kontingent. Men man får ikke ydelser

for mere, end man betaler, slår de to fra Lærlingelandsledelsen

fast.


Generalforsamling 2012

skriftlig beretning

Så står årets generalforsamling igen for døren

og igen i år er der store forandringer at

fortælle om, både i afdelingen og i Malerforbundet.

Vi forsøger hele tiden at være på forkant med

udviklingen og det gælder for både faglig afdeling,

A-kassen og for opmålerkontoret.

Vi har i årets forløb sagt farvel til flere af vores

”gamle” medarbejdere og goddag til nye

folk i afdelingen. Vore gode og trofaste kollega

igennem mere end 10 år, Leif Juul valgte

pr. 1. juli 2011 at overgå til efterløn, efter at

han igennem de sidste 2 år har arbejdet på

nedsat tid. Leif havde varslet os i god tid, så

vi i afdelingen kunne rette til og forberede

de nødvendige ændringer. Derforuden har vi,

som nævnt på sidste års generalforsamling

sagt farvel til vores tidligere opmåler Karin

Jensen der havde udgangspunkt fra kontoret

i Viborg. Vi har sagt goddag til en ny opmåler,

nemlig Jan Andreassen og vi har påbegyndt

oplæring af en ny sagsbehandler Gitte Gren

Pedersen. Både Jan og Gitte kan du møde andet

sted i dette blad.

Efter Malerforbundet afholdt sidste kongres

i efteråret 2010, har vi i afdelingen truffet

en række beslutninger for at ændre i vores

opbygning og i vores opgaver. Pr. 1. marts

2011 overgik hele ejerskabet og driften af

opmålerkontoret til Malerforbundet. Det skal

dog understreges at det er sket på en måde

så vores opmålere fortsat føler de er en del

af vores afdeling. Pr. 1. januar 2011 overgik

alt vores bogføring og regnskabsførelse ligeledes

til Malerforbundet. Begge de nævnte

ting har gjort at vi har måttet ændret på

flere forskellige arbejdsgange i afdelingen.

Endelig har ændringerne i forbundsloven

nødvendiggjort at vi lokalt får ændret i vo-

res vedtægter. Bestyrelsen har derfor fremsat

forslag til første behandling på denne generalforsamling

og med anden behandling igen

på ekstraordinær generalforsamling d. 30.

marts 2012. Der er således forslag om ændring

af paragrafferne 3, 7, 9, 10 og 11. Du

kan se alle forslagene andet sted i dette blad.

I efteråret 2010 satte vi, som bekendt, vores

ejendomme i Randers og i Aarhus til salg.

Ejendommen i Randers fordi der var og er

alt for mange m2 til én mand der sidder på

kontoret en til to gange om ugen. Salget har

indtil videre været uden resultat. Ejendommen

i Aarhus valgte vi at skille os af med

af flere grunde. Indretningen er ikke længere

tidssvarende, og vil på flere områder kunne

komme i karambolage med arbejdsmiljøloven.

Der er rigtig mange m2, men også en

rigtig dårlig indretning. Der er store problemer

med parkeringsforhold i området. Afdelingens

ledelse bruger urimelig meget tid på

at håndtere nogle, til tider, vanskelige lejere.

Alt i alt er det grunde der har gjort at vi i afdelingen

har ønsket at skifte vores lokaliteter

ud med nogle der er lidt mere tidssvarende.

Det har for nogle i bestyrelsen været med

”blødende hjerte” at vi har truffet valget. Og

det har det nok også været for flere af de

gamle medlemmer af den oprindelige Aarhus

afdeling. Mange af disse kan stadig huske da

afdelingen for over 50 år siden valgte at tage

det store spring og købe ejendommen.

I skrivende stund er der en køber til ejendommen

og vi forventer at kunne fraflytte

ejendommen i løbet af sommeren. Vi ved

endnu ikke hvor afdelingen frem over vil residere

fra men vi har flere forskellige muligheder.

Kunsten bliver så at få klaret flytning

så smertefrit som muligt og helst på en måde

9


så det ikke giver gener for det daglige arbejde.

Hverken for de ansatte eller for medlemmerne.

Overenskomstforhandlingerne er nu gået

i gang. CO Industri og Dansk Industri har

fremlagt deres forslag til et forlig og helt

som forventet med et meget magert resultat.

Danskerne skal lige pludselig forholde sig til

ikke bare nulløsninger men også til reallønstilbagegang.

Men for os alle, ikke bare for de enkelte medlemmer,

men også for forhandlerne fra de

enkelte organisationer, bliver det nødvendigt

at afspejle vores forventninger med den virkelighed

der omgiver os alle. Her tænker jeg

ikke kun på de økonomiske aspekter men i

allerhøjeste grad også på tryghed i ansættelsen.

Og måske som det vigtigste, at arbejdsgiverne

giver fagbevægelsen nogle værktøjer

til at sikre den danske model. Det er alvorlige

angreb vi i fagbevægelsen oplever fra

underbetalte østarbejdere og fra skrupelløse

plattenslagere blandt de danske arbejdsgivere.

Og vel at mærke også fra organiserede

arbejdsgivere, der udadtil giver udtryk for at

være ordentlige men indadtil udnytter andre

mennesker på en måde så de burde skamme

sig. Ingen nævnt ingen glemt.

Hvis vi bare afventer at der skal dukke noget

brugbart op fra politisk side, tro jeg desværre

vi kommer til at vente rigtig længe. Vi må

alle erkende at det her er et fælles problem.

Og det gælder uanset om der er tale om en

lønmodtager med godt og fast arbejde året

rundt eller det er en virksomhed der ingen

problemer har med at skaffe arbejde og omsætning.

Det er hele den danske model, og

dermed hele samfundet der er under angreb.

Vi bliver nødt til at tage kampen i fællesskab.

Lokalt har vi igennem de sidste år fået opbygget

et godt og respektfuldt samarbejde

med vores modparter i både FAI, Dansk Byggeri

og ikke mindst ved de fire lokale laug fra

10

Danske Malermestre, der er i vores afdelings

område. Et samarbejde der, om ikke dagligt,

så ugentligt bærer frugt for vores medlemmer

ved hurtigt sagsbehandling og ved løsning

af mange sager inden de vokser sig så

store så de ikke længere kan løses lokalt.

Det er mit håb at dette gode samarbejde

også fremover vil fortsætte, til gavn for alle,

både elever, svende og mestre.

På bestyrelsens vegne.

Kresten Vendelboe


Forslag til nye vedtægter for Malernes

Fagforening afdeling Øst/Vest

Der blev ved sidste kongres i Malerforbundet

vedtaget flere ændringer af forbundsloven

der har nødvendiggjort at vi i afdelingen får

tilrettet vores vedtægter.

Afdelingens regnskab, herunder også bogføring

og revision er pr. 1. januar 2011, overgået

til at være en forbundsopgave. Det betyder

at der skal ændres i § 9, stk. 6 og 8

samt i § 10, stk. 3 og 4

D. 1. marts overtog forbundet den fulde

drift og ejerskabet af vores opmålerkontor,

med regnskabsvirkning fra d. 1. januar 2011.

Dette har gjort at hele § 11 i vores vedtægter

bortfalder.

Endelig er der igennem de sidste par år flere

gange stillet spørgsmål ved hvordan § 3, stk.

3 skal forstås. Bestyrelsen har derfor forsøgt

at tydeliggøre denne tekst.

Nuværende vedtægter Ændringsforslag

§ 3. Foreningens midler og ejendom I

Stk. 3.

Pengebevillinger kan kun foretages på en

lovlig indvarslet generalforsamling og skal

først være behandlet i bestyrelsen.

§ 7. Medlemsrettigheder I

Stk. 6

Malernes Fagforening Øst / Vest kan efter

ansøgning fra de enkelte byklubber yde et

tilskud på maksimalt kr. 50,- pr. aktiv medlem

pr. år. Tilskuddet gives efter den i § 3,

stk. 3 nævnte fremgangsmåde. Pengene administreres

af by klubberne, som opretter en

Som nævnt ovenfor skal ændringerne bringe

vores vedtægter i overensstemmelse med de

bestemmelser der fremgår af Love for Malerforbundet

i Danmark.

Af afdelingens vedtægter § 9, stk. 9 fremgår

det at ændring af vedtægterne skal vedtages

af to på hinanden følgende generalforsamlinger,

der afholdes med mindst én uges mellemrum.

Første af ændringsforslagene vil, som det

fremgår af indkaldelsen andet sted i dette

blad, ske d. 19. marts 2012 i LO´s lokaler på

Sankt Knuds Torv i Aarhus. Anden behandling

af ændringsforslagene vil ske fredag d.

30. marts 2012. Indkaldelse med dagsorden

fremgår ligeledes andet sted i bladet.

Stk. 3

Pengebevillinger skal fremlægges på en lovlig

indvarslet varslet generalforsamling og

skal først være behandlet i bestyrelsen

Stk. 6

Malernes Fagforening Øst / Vest kan efter

ansøgning fra de enkelte byklubber yde et

tilskud på maksimalt kr. 50,- pr. aktiv medlem

pr. år.

Tilskud til byklubber kan gives efter de enkelte

ansøgninger er behandlet i bestyrelsen.

11


konto, hvor tilskuddet indsættes en gang

om året. Der udføres regnskab over forbruget

af tilskuddet og eventuelt kontingent.

Regnskabet følger almindelig regnskabsår og

forelægges hvert år afdelingens bestyrelse til

godkendelse.

§ 9. ledelse I

Stk. 6.

Foreningen bruger statsautoriseret eller registreret

revisor. Desuden vælges der blandt

medlemmerne 2 bilagskontrollanter på

generalforsamlingen. Disse afgår på skift

hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Ligeledes

vælges 1 suppleant for bilagskontrollanterne

på generalforsamlingen i lige

årstal.

Stk. 8.

Alle valgene af bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollant

og fanebærer afgøres ved

almindeligt stemmeflertal. De opstillede skal

være til stede på generalforsamlingen eller

have anmeldt lovligt forfald til formanden

inden generalforsamlingen.

§ 10. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1.

Formanden leder foreningens anliggender og

udarbejder til den ordinære generalforsamling

en beretning om foreningens virksomhed

i den forløbne periode. Formanden kan

i samråd med den øvrige bestyrelse antage

den fornødne medhjælp til foreningens arbejdsopgaver.

Afskedigelser skal behandles i bestyrelsen og

kræver her flertal. Formanden skal forelægge

alle vigtige sager for bestyrelsen. Formanden

skal så vidt muligt være til stede på kontoret

i den fastsatte kontortid.

12

Pengene administreres af byklubberne, som

opretter en konto. Der udføres regnskab over

forbruget af tilskuddet og eventuelt kontingent.

Regnskabet følger almindelig regnskabsår

og forelægges hvert år afdelingens

bestyrelse til godkendelse.

Stk. 6

Foreningens regnskab med regnskabsberetning,

revisorpåtegning, påtegning af kritiske

revisorer, beskrivelse af regnskabspraksis, resultatopgørelse

samt balance udarbejdes af

Malerforbundet.

Valg af registreret revisor samt af kritiske revisorer

sker på Malerforbundets kongres.

Bilagskontrollant bortfalder


Stk. 3.

Kassereren fører foreningens regnskab, der

revideret forelægges til godkendelse på den

ordinære generalforsamling. Forbundets

regnskabsår skal følges.

Kassereren medvirker endvidere i kontorets

daglige administration i så stort omfang som

muligt.

Stk. 4.

Foreningens bogholderi- , kasse- og Akasse

arbejde kan under kassererens ansvar

foretages af den i denne paragrafs stk. 1

nævnte antagne medhjælp.

§ 11. Opmålingsvirksomhed I

Stk. 1.

Opmåling og regningsskrivning foretages

af de af bestyrelsen ansatte opmålere, og

medlemmerne betaler for denne virksomhed

i henhold til de i overenskomsten fastsatte

takster. I tvivlstilfælde træffer foreningens

ledelse afgørelse om betaling af opmålingsgebyr.

Stk. 2.

Opmålingsvirksomhedens regnskab varetages

af fagforeningen og er en integreret del

af fagforeningens regnskab. Eventuelt driftsunderskud

for opmålingsvirksomheden kan

dækkes ved udskrivning af ekstrakontingent,

som indbetales ifølge generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 3.

Til opmåling og regningsskrivning antages

den fornødne medhjælp i henhold til bestemmelserne

i § 10 stk. 1.

Stk.4.

Løn- og arbejdsvilkår fastsættes som nævnte

i § 10, stk. 7, af bestyrelsen.

Stk. 3

Hele stk. 3 bortfalder

Stk. 4

Foreningens A-kasse arbejde kan under kasserens

ansvar foretages af den i denne paragrafs

stk. 1. nævnte antagne medhjælp

Hele § 11 bortfalder

13


14

Malernes Fagforening Øst / Vest

Generalforsamling afholdes mandag d. 19. marts 2012, kl. 18.15 i

LO´s lokaler Sankt Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C

Vi starter kl. 17.00 med varm middag

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællingsudvalg

3. Protokol fra generalforsamling d. 23. marts 2011

4. Regnskabet 2011

5. Beretning

Pause, indlæg ved Malerforbundets forbundssekretær Tonny Olsen

6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

7. Bevillinger

8. Eventuelt

Alle valg til poster i bestyrelsen er, jf. fusionsaftale, behandlet og godkendt på generalforsamlingerne

i Viborg d. 3 marts 2010 og i Aarhus d. 10 marts 2010 samt endelig ved den stiftende generalforsamling

i Randers d. 16 marts 2010, suspenderet frem til generalforsamlingen, marts 2014.

Forslag til dagsordnens punkt 6, skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest 7 dage før

generalforsamlingen.

Protokol fra ordinær generalforsamling d. 23. marts 2011, ligger til gennemsyn på afdelingens

kontorer i Viborg og Aarhus 7 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til kontoret senest onsdag d. 14. marts

2012.

Der betales kun for kørsel til medlemmer af den tidligere afdeling Viborg Amt/Randers, og kun

i de tilfælde, hvor dette inden generalforsamlingen afholdelse er godkendt af daglig ledelse.

Forretningsorden for generalforsamlinger ved Malernes Fagforening, Øst Vest

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, som står for ledelsen af mødet. Dirigenten sørger for at tilendebringe behandlingen

af de foreliggende punkter indenfor rimelig tid, og kan stille forslag om diskussionens afslutning med de

indtegnede talere, samt om begrænsning af taletiden.

Dirigenten kan af hensyn til en rimelig afvikling, med generalforsamlingens godkendelse, ændre dagsordenens rækkefølge.

Ændringsforslag som ikke vedrører forretningsordenen skal afleveres skriftligt.

Talere får ordet i den rækkefølge de har anmodet herom. Til forretningsordenen gives ordet udenfor rækkefølgen.

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, betragtes forslaget som forkastet.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 medlem forlanger det, eller

når dirigenten finder det formålstjenligt.

Der må ikke uddeles materiale i salen uden dirigentens godkendelse.

Stemmetællingsudvalg vælges i henhold til generalforsamlingens dagsorden.


Malernes Fagforening Øst / Vest

Ekstraordinær generalforsamling afholdes fredag d. 30 marts 2012,

kl. 12.15 i afdelingens lokaler Østbanetorvet 9,1. 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællingsudvalg

3. Indkomne forslag, 2 behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

4. Eventuelt

Protokol fra ordinær generalforsamling d. 19. marts 2012 og protokol for ekstraordinær generalforsamling

d. 30. marts 2012, fremlægges inden og godkendes endeligt på generalforsamling i

marts måned 2013.

Forretningsorden for generalforsamlinger ved Malernes Fagforening, Øst Vest

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, som står for ledelsen af mødet. Dirigenten sørger for at tilendebringe behandlingen

af de foreliggende punkter indenfor rimelig tid, og kan stille forslag om diskussionens afslutning med de

indtegnede talere, samt om begrænsning af taletiden.

Dirigenten kan af hensyn til en rimelig afvikling, med generalforsamlingens godkendelse, ændre dagsordenens rækkefølge.

Ændringsforslag som ikke vedrører forretningsordenen skal afleveres skriftligt.

Talere får ordet i den rækkefølge de har anmodet herom. Til forretningsordenen gives ordet udenfor rækkefølgen.

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, betragtes forslaget som forkastet.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 medlem forlanger det, eller

når dirigenten finder det formålstjenligt.

Der må ikke uddeles materiale i salen uden dirigentens godkendelse.

Stemmetællingsudvalg vælges i henhold til generalforsamlingens dagsorden.

15


Arbejdsulykke afgjorde fremtiden

Jan Andreasen holder af kontakten til malerfaget. I dag gør han det som Viborg-kontorets opmåler.

-Jamen, er det ikke..?

Jo, Jan Andreasen, Øst/Vests opmåler på

Viborg-kontoret, er i familie med Henrik Andreasen,

Øst/Vests opmåler på Århus-kontoret.

Henrik er Jans onkel, og det er svært at

skjule familieskabet. Men det er nu ikke Henrik,

der har inspireret Jan til at blive opmåler.

-Jeg blev ramt af en arbejdsulykke, og fik

faktisk at vide, at jeg aldrig ville kunne passe

et job som maler igen. Jeg skulle finde et andet

arbejde, eller begynde at læse. Det havde

jeg svært ved at acceptere, og da jeg så, at

opmålerjobbet her på kontoret blev ledigt,

søgte jeg. Jeg kendte ikke til selve opmålerfunktionen,

men har i en årrække været akkordmaler,

og har altid godt kunnet lide at

arbejde på akkord, så det faldt mig ikke svært

omstille mig, siger Jan Andreasen.

16

Han startede på Viborg-kontoret 1. marts

sidste år, og havde da sine tvivl, om han

kunne forliges med at sidde på et kontor og

arbejde. Men heldigvis har han konstateret,

at kontorarbejdet ikke fylder så meget. Det er

ude på arbejdspladserne, han skal være. Ude

for at opmåle.

Det blev Henrik Andreasen, der kom til at lære

Jan op i opmåleriets kunst, og samtidig skulle

han passe sit arbejde på Århus-kontoret. Men

indføringen fungerede perfekt, og hurtigt

kunne Jan løse opgaverne selvstændigt.

-Selv om der generelt opleves tilbagegang på

opmålerområdet, så har vi god gang i opmålingerne

fra Viborg-kontoret. Vi har især to

større malerfirmaer i byen, som udfører mange

boligforeningsopgaver, men der er også

en del nybyggeri, hvor malerarbejdet skal


for Øst/Vests opmåler

opmåles. Det er i Skive, Viborg og Randers,

de fleste opgaver ligger for mit vedkommende,

og jeg møder da mange udfordringer

i hverdagen, som jeg med et års erfaring ikke

kan løse, uden at jeg konsulterer de meget

hjælpsomme kolleger, jeg har. Jeg blev taget

godt imod af både mestre og svende og har

haft let ved at komme ind på de forskellige

arbejdspladser.

Forskel på akkordinteresse

Jan Andreasen kan konstatere, at der er stor

forskel på interesse for opmåling og akkordarbejde

fra den ene ende af landet til den

anden.

-Det afhænger meget af, om mestrene føler,

at svendene skal have en regulær betaling

for det arbejde, de udfører. Her er akkorden

det bedste bud på en retfærdig aflønning.

Her i området er interessen stor både hos

yngre og ældre, men når nogle tvivler, skyldes

det ofte uvidenhed om, hvad akkorden

kan gøre ved lønnen.

-Jeg synes jo, at prislisten taler sit tydelige

sprog. Der er penge at hente ved akkord, og

de kolleger, der har prøvet akkorden, er svære

at vriste fra den igen, hvis nogen da skulle

ønske det, siger Jan Andreasen.

Han glæder sig ud over interessen for akkordarbejdet

over at have kontakt med kollegerne.

-Jeg kom jo i lære som 16-årig og har 20 års

jubilæum til sommer. Jeg har aldrig prøvet

andet end malerfaget, og vil nødigt miste

kontakten med det. Opmåler-jobbet giver

mig mulighed for at se på faget fra en anden

vinkel, men jeg kommer stadig rundt på arbejdspladserne,

og det er det vigtige.

Forenklet prisliste

Jan Andreasen håber, at der i forbindelse

med overenskomstforhandlingerne i år kan

blive mulighed for at forenkle prislisten.

-Og dermed få flere med på akkorden. En

forenklet prisliste kan måske få flere til at

gennemskue værdien af akkorden, og måske

også få flere til at forstå, at akkordarbejde

ikke betyder mer-arbejde. Men at man får en

bedre betaling for det samme arbejde.

Jan Andreasen er på opgave med opmålerapparaturet.

Jan Andreasen erkender, at man fra forbundsside

har gjort meget for at fremme akkordarbejdet,

men han advarer imod, at man

nu minimerer aktiviteten for akkorden.

-En stor del af vores overenskomst er bygget

op omkring akkorden, så man skal stadigt

kæmpe for at give akkorden en central placering

i svendenes bevidsthed.

Efter et år i opmålerstolen kan Jan Andreasen

konkludere:

-Jeg har ikke fortrudt, at jeg søgte stillingen.

På arbejdspladserne er der mange gode kolleger,

der vil have arbejdet opmålt, og her på

kontoret er der en god indstilling til, at vi

skal levere en god service til medlemmerne,

siger Jan Andreasen.

17


Svendene fik ”lokket” Gitte

Når medlemmer kommer på afdelingskontoret

på Søndermarksvej i Viborg, har de godt

lagt mærke til Gitte Gren Pedersen. Den unge

maler har en arbejdsdag på kontoret hver

14. dag, hvor hun hjælper til med ”alt forefaldende”

arbejde, og der sker noget, hvor

hun er i nærheden.

-Jeg holder af at arbejde med fagligt arbejde,

siger Gitte Gren, der har været udlært i fire

år, men takket være positivt pres fra sine

svende-kolleger har været igennem en god

del af fagbevægelsens interne kurser.

-Det er blevet til alle tre dele af grundkur-

18

serne, og de har klart givet appetit på mere

af den faglige uddannelse, siger Gitte, som

håber, at der bliver mulighed for, at hun

kan få bevilget flere arbejdsdage på fagforeningskontoret.

-Jeg føler mig ikke splittet mellem malerarbejdet

og det faglige, for det arbejde, jeg

udfører her, har karakter af ”alt-muligt”arbejde,

og det er opgaver, jeg bliver færdig

med fra gang til gang. Kollegerne har vænnet

sig til, at jeg er væk den ene dag engang

imellem.

Arbejdsmiljøet har Gittes særlige interesse,

Næstformand Kim Dyrberg er glad for, at Gitte Gren Pedersen kan være med til at gøre flere unge

interesserede i det faglige arbejde.


med i det faglige arbejde

Gitte Gren Pedersen har travlt under sin oplæring

til sagsbehandler.

og hun er meget opmærksom på, at det er et

område, der skal følges tæt. Selv lider hun af

hovedpine, når hun i en længere periode har

arbejdet med at male lofter.

-Jeg har prøvet at arbejde med et rygkorset,

og det er den vej, vi skal gå, mener Gitte.

Mere ungdom i fagbevægelsen

Når Gitte møder andre unge uden for fagforeningens

rammer, så giver de ofte udtryk

for, at de snildt selv kan forhandle med ar-

bejdsgiverne og ikke behøver fagforeningens

hjælp.

-Det er en forkert indstilling at have, men jeg

tror desværre, at mange unge på egen krop

skal opleve at have dårlige arbejdsvilkår, før

de indser værdien af at være med i en fagforening,

siger Gitte Gren Pedersen.

Hun arbejder i et af Viborgs mindre malerfirmaer

med tre kolleger.

-Jeg arbejder næsten altid solo, når jeg er

på opgaver, mens mine to andre kolleger er

et team. Jeg laver alle mulige opgaver – for

boligforeninger og for private, men aldrig på

store byggepladser. Der bliver desværre mindre

akkordarbejde at udføre. Arbejde for private

er på timeløn, mens flyttelejlighederne

ofte er på akkord. Personligt kan jeg da godt

lide at tjene de ekstra penge ved akkorden,

men timeløn generer mig heller ikke, siger

Gitte.

19


Kirsten med i kamp

mod social dumping

Det var Malerforbundet, der kom med udspillet,

så gik flere fagforeninger med, og da

”slaget” skulle slås på aktionsdagene i september,

var der solid opbakning bag arrangementet.

-Målet var at få styr på, hvor udbredt social

dumping, ikke-overenskomst dækket brug af

udenlandsk arbejdskraft, er inden for fagforeningens

geografiske område, fortæller

20

organizer Kirsten Padfield, Malerforbundet.

– Desværre havde Dansk Byggeri fortalt om

aktionsdagene på forhånd, så de arbejdsgivere,

der havde dårlig samvittighed, kunne

nå at gemme ”problembørnene” væk, inden

vi kom. Men selvfølgelig etablerer vi også

genbesøg på uventede tidspunkter, så vi skal

nok finde frem til de steder, hvor der er social

dumping.

Kirsten Padfield har ikke meget plads i sit lille ”kontor” bag i maler-bilen.


Maler.dk-bilen vækker opsigt over alt i Øst-Vest-afdelingens område.

Aktionsdagene bragte alligevel en række

anmeldelser frem om brug af ulovlig udenlandsk

arbejdskraft til alt for lav løn.

-Det er en aktivitet, der kræver meget forarbejde.

En uge forinden kørte jeg rundt for

at finde byggepladser, vi burde besøge. Især

havde vi et godt samarbejde med 3F omkring

arrangementet. De har nogenlunde de samme

arbejdssteder som os, og af de 23 deltagere

i aktionen, var der mange malere. Malerforbundet

var solidt repræsenteret med

tillidsrepræsentanter, som tog en tørn for at

sikre, at arbejdsforholdene er i orden, siger

Kirsten Padfield.

De forskellige hold blev som helhed modtaget

pænt på byggepladserne. Kun enkelte

steder blev de bedt om at gå.

-Aktionsdagene sluttede med, at vi repræsentanter

fra Malerforbundet drog til Odense,

hvor folk fra andre regioner også mødte

op. Her udvekslede vi så erfaringer over et

måltid mad.

Det var supergodt tilrettelagt, og vi er meget

tilfredse med resultatet af aktiviteterne.

-I Viborg-området var det ikke større og graverende

ting, vi stødte på, men der var enkelte

arbejdsmiljøproblemer, som vi har anmeldt

til Arbejdstilsynet, siger Kirsten Padfield.

tættere fagligt samarbejde

Et resultat af aktionsdagene er, at fagforeningsrepræsentanterne

nu kender hinanden

bedre, efter at de har været i aktion sammen.

-Vi har drøftet muligheden for at gentage

aktionsdagene med et andet fokus-område

næste gang, og det bliver også til noget. Det

tværfaglige samarbejde er blevet udviklet

godt, og vi kender hinanden bedre. Nu kan

vi bruge hinandens erfaringer uden at føle, vi

skal konkurrere.

21


A-kassen orienterer

Satser pr. 2. januar 2012

Forsikringsart Sats pr. dag Beløb pr. uge

Dagpenge Fuldtid 788 3.940 x 52 = 204.880

Dagpenge Dimittend fuldtid 646 3.230 x 52 = 167.960

Børnepasningsorlov 60% af max dagpengesats 473 2.365

Fuldtidsforsikrede

Efterløn, ny fleksibel ordning Fuldtidsforsikrede 717 3.585 x 52 = 186.420

(91 pct. sats)

Efterløn, ny fleksibel ordning Fuldtidsforsikrede 788 3.940 x 52 = 204.880

(100 pct. sats)

Skattefri præmie Fuldtid Pr. option 12.293

(481 timer)

12 præmieportioner 147.516

Omregningssatsen 209,63

Lempeligt fradrag

for arbejde i

efterlønsperioden Fuldtid 34.607

G-dage: nr. 1, 2, 3 Hel G-dag 788 1. g-dag kr. 788

Slut med lønsedler ved ledigmelding

• Det er pr. 2. maj 2011 ikke længere nødvendigt, at medbringe lønsedler i din A-kasse,

når du bliver ledig.

• Vi har adgang til at se lønsedlerne elektronisk, via Skats hjemmeside ”Indkomstregistret”.

• I registret kan vi se lønsedler tilbage fra 1. januar 2008.

• I tvivlsspørgsmål, kan vi dog have behov for at se lønsedler, så lad være med at smide

dem væk, men sæt dem i mappen, så du altid selv har dem.

22


A-kassen orienterer

Tast din egne ydelseskort når du er ledig

BFA selvbetjening

Med BFA Selvbetjening skal du fremover indsende dagpengekort og efterlønskort via nettet,

og således spare turen til postkassen. Du kan også indsende ledighedserklæring, hvis

du er blevet arbejdsløs.

pinkode

For at benytte BFA selvbetjening skal du være medlem, og du skal have en pinkode via

www.bf-a.dk Pinkoden vil blive fremsendt med posten inden for 2-3 arbejdsdage.

Hvis din adgang bliver lukket pga. tre fejlslagne forsøg, skal du rette henvendelse til dit

lokale a-kassekontor, som kan genåbne din adgang. Mister du pinkoden, skal du bestille

en ny.

23


A-kassen orienterer

Sygmelding når du er ledig

Når du er ledig, er der forskellige forhold du skal være opmærksom på, hvis du bliver syg. Du skal

melde dig syg på jobnet.dk, men ikke hos a-kassen.

Syg i dagpengeperioden

Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge, skal du hurtigst muligt melde dig syg på ”Min

side” på jobnet. Du skal ikke melde dig syg til os.

På ”Min side” på jobnet skal du logge på ( lige som når du skal bekræfte din jobsøgning ) og

sygemelde dig. Vi modtager automatisk besked om din sygemelding fra Jobcenteret. Når vi har

modtaget sygemeldingen, indberetter vi oplysningen til kommunen, og du vil herefter modtage et

underretningsbrev fra kommunen med kopi af de oplysninger vi har indberettet.

Mens du er syg, får du sygedagpenge fra kommunen i stedet for dagpenge fra os.

Du skal huske at kontakte os, hvis du skulle have været til møde hos os den dag du er syg.

Syg under uddannelse

Hvis du går i skole og modtager dagpenge under aktivering, skal du hurtigst muligt kontakte undervisningsstedet

og jobcenteret for at sygemelde dig. På Jobcenterets hjemmeside skal du logge

på (lige som når du skal bekræfte din jobsøgning) og sygemelde dig. Selvom du er syg, indkalder vi

dig til møde. Du skal ikke sygemelde dig hos os.

Raskmelding

Hvem skal du raskmelde dig hos:

• Jobcentret:

Husk at gentilmelde dig jobcenteret, den første dag du er rask, hvis du ikke er tilmeldt mere.

”Man bliver normalt afmeldt Jobcentret efter 14 sygedage”

• Kommunen:

Brug ”Borger.dk” Hvis du ikke har digital signatur, kan du udskrive blanketten DP127.

• Når du modtager dokumentation for at udbetalingen af sygedagpenge er ophørt ”DP127”, skal

du sende den nederste det til kommunen.

• A-kassen:

• Du skal ikke raskmelde dig hos os, vi får beskeden digitalt.

• Du skal ikke længere indsende DP 127 til os, for vi får digitalt besked at dine sygedagpenge er

ophørt.

Husk at oplyse dine sygedage på dit dagpengekort, næste gang du udfylder det digitale dagpengekortet

under selvbetjeningen på www.bf-a.dk.

24


A-kassen orienterer

Uddannelsesydelse til ledige (AMU - VEU)

Som ledig har du mulighed for at få støtte til voksen- og efteruddannelse.

Dagpenge til uddannelse til ledige (AMU-kurser)

Du kan få dagpenge til uddannelse til ledige, hvis uddannelsen er:

• arbejdsmarkedsuddannelse (efteruddannelse.dk)

• visse enkeltfag/deltidsuddannelser, fx inden for landbrug og social og sundhed

• meritforløb, fx opskoling for plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere og hjemmehjælpere

• den grundlæggende PGU-merituddannelse til dagplejer, omsorgshjælper mv.

• kompetencegivende forløb som led i Grunduddannelse for Voksne

• uddannelse med tilskud fra Den Europæiske Socialfond

• visse taxi-kurser

Du kan højest få dagpenge til seks ugers uddannelse.

Betingelser for at komme på AMU-kursus med ydelse

• Du må ikke have en uddannelse, der overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller et videregående

tekniker-niveau. Har du en højere uddannelse, skal den være forældet (dvs. ikke brugt i mindst fem år),

for at du kan få uddannelsesydelse.

• Du skal have ret til dagpenge og ikke have været ledig i mere end 9 måneder.

• Er du under 25 år, kan du kun søge VEU-godtgørelse inden for de første seks måneders ledighed.

• Kursusafgiften må max være 3500,- om ugen.

Hvor meget kan jeg få?

Du kan få din sædvanlige dagpengesats.

Hvordan søger jeg?

• Kontakt skolen vedr. det aktuelle kursus. På skolen vil du få udleveret adgangsskemaet ”Bekræftelse af

ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere” - skemaet hedder AR 245.

Skemaet skal du udfylde og sende til os.

• Hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesydelse, godkender vi adgangsskemaet og sender

det til skolen og Jobcentret. På adgangsskemaet skal vi bekræfte, om du har ret til uddannelsesydelse.

• På skolen får du udleveret ansøgningsskemaet (AR 239). Dette afleverer du til os. Du kan søge befordringstilskud

på samme blanket, hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU).

• Når vi modtager ansøgningsskemaet, sender vi en bevilling til uddannelsesstedet, som skal bekræfte, at

du har deltaget i uddannelsen/kurset.

• Når vi får bevillingen tilbage fra uddannelsesstedet, udbetaler vi uddannelsesydelsen til dig.

• Uddannelsesstedet udleverer også ansøgningsskema om adgang til uddannelsen. Det skema skal du aflevere

til uddannelsesstedet.

25


Randers Byklub og Seniorklub

Afholder generalforsamling

Hos Master Bowl, Mariagervej 139.

Mandag den 5. marts 2012 kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne for Malenes Byklub Randers.

1-valg af dirigent 2-beretning 3-regnskab 4-valg 5-forslag 6-eventuelt.

Efter mødet tager vi en pariser bøf og slutter af med en times bowling

Tilmelding senest 27. februar på telefonerne 26206233 eller 86438212

Randers Seniorklub

Inviterer pensionister og efterlønnere med ledsager til

Silkeborg-søerne

Onsdag den 13. juni 2012

Afgang fra Regnskoven kl.10

Vores sommertur bliver i år efter manges ønske en dejlig to timers sejlads

på de naturskønne Silkeborg søer, hvor vi indtager klubbens medbragte sandwiches, øl og vand.

Vores bus kører os derefter op til Himmelbjerget.

Eftermiddagskaffen nyder vi på Restaurant Sønder Ege med dejlig udsigt over Knudsø.

Vi slutter denne forhåbentlig hyggelige og smukke tur som altid med middag på Tronborg kl. 18.00.

Tilmelding senest den 6. juni på telefonerne 26206233 eller 86438212

Viborg/Skive/Mors By-klub inviterer alle interesserede til generalforsamling

Mandag d. 26-03-12 kl. 16.00

26

I Malernes fagforenings lokaler på Søndermarksvej 16Y st. 8800 Viborg.

Vi gir en kop kaffe eller en sodavand.

Lige en lille reminder.

Husk at melde jer til vores mail service

Byklubben@gmail.com

Send en e-mail med jeres navn så sender vi en mail

når der sker noget i by-klubben.


En stor tak skal lyde til alle de i afdeling Øst / Vest valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi skal samtidig bede alle vores medlemmer være behjælpelige med at holde listerne opdateret med de rigtige

oplysninger om de valgte.

Arbejdsmiljørepræsentanter:

Navn Virksomhed Overenskomst

Bent Severin Fischer Ove Laursen & Søn DM

Claus Villadsen Dyrbye E & P Service A/S DM

Dorthe Arvad Hesthøj R2 Farver v/ John Rasmussen & Søn I/S DM

Gitte Birch Wenneberg Tage W. Nielsen A/S DM

Heidi Rasmussen Broholt A/S DM

Henrik Frydenlund Malerhuset A/S DM

Henrik Løhde Christensen Sadolin Farveland I/S TILT.DM

Henrik Stougaard Rasmussen Helge & Michael Jørgensen A/S DM

Inge Nielsen Tipsmark DM

Jim Overgaard Jens Maler DM

Kenneth Tånnquist Ernst Hansen A/S DM

Kirsten Hansen Bent Skovsgaard Aps DM

Michael Strøe Bach Wittrups Malerforretning DM

Morten Boe Dahl Danmal Malervirksomhed Aps DM

Peter Høstrup Sønderholm DSB IC Togsæt Diesel STAT

Steen Bjerregaard Larsen Preben Rasmussen DM

Susanne Kirk Steffensen Malerfirma Andreassen DM

Svend Kurt Christensen Skive Au2lak A/S FAI

Tue Rene Jørgensen MC Malerforretning A/S KOOP

Zoran Otasevic Olesen E. Skovsgaard Aps DM

Aage Westergaard Jensen Byens Malerfirma A/S DM

Jørgen Busch Henning KristensenI/S DM

Lars Engholm Olesen Bjerregaard & Co A/S DM

Søren Rud Jensen Erik Dalsgaard A/S DM

Anita Koustrup Torstensen STA Malerfirmaet A/S DM

Anne Marie Press Jespersen Bent Glantz-Jørgensen DM

Tillidsrepræsentanter:

Navn Virksomhed Overenskomst

Annette Fjeldgaard Pedersen Carsten Sørensen A/S DM

Søren Krog Kjeldsen Ernst Hansen A/S DM

Henriette Wittstrøm R2 Farver v/ John Rasmussen & Søn I/S DM

John Kjær 3N Lakering A/S BYG

Lars Kønig KB Vask & Lastvognsservice Aps FAI

Mette Frovst Bertelsen Malerfirma Andreassen DM

Michael Kim Parby Tipsmark DM

Mogens Thorup Sørensen Risskov Total Maler A/S DM

Per Gjættermann Rasmussen Preben Rasmussen DM

Peter Halvorsen MC Malerforretning A/S KOOP

Poul Vagn Nielsen Randers Boligforening af 1940 KOOP

Roy Egil Michalsen Malerhuset A/S DM

Steen Schlüssel Ernst Hansen A/S DM

Torben Johnsen Broholt A/S DM

Knud Asger Frederiksen Erik Dalsgaard A/S DM

Steffen Gulev DSB IC Togsæt Diesel STAT

27


Medlemsmøde om efterlønsreformen

Malernes fagforening vil gerne invitere dig til et medlemsmøde

omkring efterlønsreformen

Den nye efterlønsreform er et emne som i noget tid har givet anledning til mange spørgsmål. Malernes

fagforening vil i den forbindelse gerne invitere dig som er forbundsmedlem hos Malernes

fagforening Øst/Vest til et orienteringsmøde omkring efterlønsreformen.

Hvad vil mødet indeholde:

Mødet vil indeholde informationer omkring den nye efterlønsreform og dens betydning i fremtiden.

Der vil samtidig blive orienteret omkring den skattefrie tilbagebetalingsmulighed.

Fagforeningen vil starte med et kort indlæg hvorefter Ebbe Sommer fra AK Samvirke i København

vil fortælle om efterlønsreformen og dens konsekvenser - www.ak-samvirke.dk

Så hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere omkring den nye efterlønsreform, er dette

et helt klart et møde for dig.

Hvornår finder mødet sted:

For at flest mulige har mulighed for at deltage har vi planlagt at afholde to møder, et i Viborg og

et i Aarhus.

• Mødet i Viborg vil finde sted - tirsdag den 13. marts 2012 kl.17.00 - 19.00

Viborg Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg

• Mødet i Aarhus vil finde sted - torsdag den 15. marts 2012 kl.17.00 - 19.00

Scandic Hotel Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus

Vi vil selvfølgelig gerne vide ca. hvor mange der ønsker at deltage af hensyn til kaffe og brød.

Du kan tilmelde dig til på den dag der passer dig bedst.

Tilmeldingen skal ske til: Tlf:. 8613 2100 eller på mail: oestvest@maler.dk

• Byggefagenes arbejdsløshedskasse vil udsende brev til alle vores medlemmer først i marts

2012, så hvis brevet giver anledning til spørgsmål så tag dem med til et af vores møder i

Viborg den 13. marts eller Aarhus den 15. marts 2012.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!