Magazine: 1.pdf

e.pages.dk

Magazine: 1.pdf

-nyt

Medlemsblad for 3F-Aabenraa · Årgang 5 · nr. 2 · april 2009

Husk

Familie-fiskedag

- se bagsiden!

Aflevering

af dagpengekort

- se side 15!


2

-nyt april 2009

Redaktion:

Havnevej 2, 6200 Aabenraa · tlf. 70 30 09 16

Ansvarshavende redaktør:

Kjeld Christensen

Layout og tryk:

Hjordkær Offset-Tryk I/S

www.hottryk.dk · tlf 74 66 64 31

· · · · ·

Åbningstider:

Havnevej 2, Aabenraa:

Mandag ............................... kl. 8.30 - 16.00

Tirsdag ................................. kl. 8.30 - 16.00

Onsdag ................................ kl. 8.30 - 16.00

Torsdag ................................ kl. 8.30 - 17.00

Fredag .................................. kl. 8.30 - 12.00

Sundsnæs 11, 1. sal, Gråsten / Kilen 2, Padborg:

Mandag ............................... kl. 8.30 - 16.00

Tirsdag ................................. Lukket

Onsdag ................................ Lukket

Torsdag ................................ kl. 8.30 - 17.00

Fredag .................................. kl. 8.30 - 12.00

· · · · ·

Nødvendige henvendelser uden for

afdelingens åbningstid kan rettes til:

Afdelingsformand

Kim Brandt ............................................... 20 14 15 59

Næstformand

Kjeld Christensen .................................. 40 32 21 87

Faglig næstformand

Pia Walther .............................................. 30 25 92 13

Transport brancheleder

Jørgen Christensen .............................. 21 47 08 18

Bygge & anlæg brancheleder

Tom Brandt .............................................. 21 22 28 06

Industri brancheleder

Brian Andersen ...................................... 20 15 15 07

Service brancheleder

Steen Hansen ......................................... 20 33 48 40

Forsidefoto:

På billedet ses Benny H. Frederiksen i den nye del af

Aabenraa kommunes centrale rensningsanlæg, Spildevand

Nord, på Stegholt i Aabenraa. (Foto Steen Hansen)

www.3faabenraa.dk

Leder

v/ formand

Kim Brandt

Så fik Fogh

sin Nato toppost

Kan vi så også komme videre i Danmark

Efter flere måneders absolut stilstand i dansk politik,

hvor alle kræfter blev brugt på at køre statsministeren

i stilling som den kommende Natos generalsekretær,

må vi som befolkning nu have krav på, at regeringen

tager arbejdstøjet på og kommer med nogle initiativer

til at afhjælpe den stigende ledighed, specielt for

de kortuddannede.

I statsministerens første tale i folketinget brugte han

ordet krise 24 gange, og han nævner, at der skrues

på mange forskellige knapper for at løse den nuværende

krise. Det er derfor for mig fuldstændig uforståeligt,

at regeringen endnu ikke har meldt noget

ud om efteruddannelsesaktiviteter.

Vi ved at efteruddannelse er vejen frem for mange af

vore medlemmer, der skal være omstillingsparate og

villige til at skifte job.

Så Lars Løkke og Co. kom ud af busken med nogle

initiativer, der kan fremme uddannelsesaktiviteterne.

Du vil et andet sted i bladet kunne læse, at jeg nu er

opstillet som folketingskandidat i Tønder kredsen og

hvad jeg som person vil vælges for. Jeg vi ikke vælges

fordi jeg stiller op for socialdemokraterne, men jeg vil

vælges for det jeg som person står for og det livssyn

jeg som socialdemokrat har. Jeg håber selvfølgelig at

I som medlemmer vil bakke op om min beslutning,


da jeg som 3F’er føler, at jeg kan være med til at sætte

en anden dagsorden, til gavn for medlemmerne og

andre i samfundet som ikke alle sidder på den grønne

gren.

Ledigheden:

Den store ledighed har bidt sig fast i 3F’s A-kasse. Vi

har dog indtil nu kunnet udbetale arbejdsløshedsdagpenge

til tiden. Vi har hørt at nogle af de billigere

A-kasser har ventetid i op til 3 måneder, for at få pengene.

Vi har haft henvendelser fra folk fra de tværfaglige akasser,

der gerne vil flyttes til vores fagforening i forbindelse

med ledighed, da de har opdaget at de ikke

har kunnet få penge før et stykke tid ud i fremtiden,

lige som de har skullet rejse til Esbjerg og andre steder

for at komme til samtale.

Det er nogle A-kasser er billigere end vores. Men den

service vi tilbyder vore medlemmer, er der ikke andre

der kan matche og derfor er det selvfølgelig også kun

prisen de reklamerer med. Vi har servicen og er ude

lokalt . Det vil naturligt koste lidt ekstra, at være medlem

af en A-kasse der er lokalt forankret.

Som situationen er nu med både arbejdsfordelinger

og meldinger om flere afskedigelser, kan vi ikke forvente

at situationen ændres i indeværende år.

Vi koncentrerer os derfor meget om, at se fremad og

opfordrer medlemmerne til at overveje alle muligheder.

Jeg vil gerne rose vore ansatte for den store indsats

der er ydet, for at leve op til målet om at medlemmerne

skal have pengene til tiden. Det har ikke været

let og det har krævet nogle ekstra timer, således at

vore medlemmer har kunnet få pengene til tiden.

Overenskomstforhandlingerne 2010:

Så er det nu overenskomstkravene skal indsendes

til afdelingen, således at vi senere på sommeren kan

vedtage de krav og tema områder vi skal drøfte med

arbejdsgiver organisationerne i foråret 2010.

Vi skal nok ikke sætte forventningerne så højt som i

2007, men der skal også være plads til udvikling af

overenskomsterne i den kommende periode, som jo

nok ikke skal være for lang set i lyset af den usikkerhed

der er i forhold til den aktuelle krise.

april 2009

Om forhandlingerne ender i en konflikt på arbejdsmarkedet,

er alt for tidligt at spå om, men det kan

ikke udelukkes.

Dette vil vi bedre kunne se når vi har hørt arbejdsgivernes

reaktioner på de krav vi senere på året fremsender.

Du vil under de enkelte brancher kunne se hvorledes

du skal forholde dig netop på dit arbejdsområde, for

at få tilkendegivet din mening i forhold til kommende

overenskomstforhandlinger.

Sommer sol og ferie:

Du sidder med det sidste nummer af 3F nyt inden

sommerferien og du vil i bladet kunne læse om afdelings

aktiviteter og andre spændende emner der

måske have betydning for dit arbejde eller privatliv.

Alle medlemmer

ønskes en god sommer.

-nyt

3


4

Bygge & anlæg

D A g S O r D E N

Ekstraordinær

generalforsamling

3F Aabenraa, Bygge og anlæg

Onsdag den 13.5. 2009 kl. 20.00

Gasværksvej 4, 6200 Aabenraa

Pkt. 1. Velkomst

Pkt. 2. godkendelse af forretningsorden

Pkt. 3. Valg af dirigent

Pkt. 4. Beslutning af branche leder

Pkt. 5. Evt.

Pkt. 6. godkendelse af protokol.

På trods af den korte dagsorden håber jeg at der

vil møde mange op, så generalforsamlingen kan

afvikles på god og demokratisk vis.

p.a.v.

Tom Brandt

Bygge og anlæg

OK 2010

Overenskomsten 2010 er i sin spæde opstart, trods

større arbejdsløshed og mindre optimisme, er der

stadig overenskomstforhandlinger til foråret.

Det er vigtigt for 3F Aabenraa at overenskomsten

ikke bare er noget som fagforeningen har opfundet,

og hvor vores medlemmer ikke kan genkende de tiltag

der måtte komme.

Vi har derfor i samarbejde med de andre 3F afdelinger

i Sydjylland, taget initiativ til en række fyraftensmøder

i maj og juni måned. Fælles for møderne vil

være at der er en fra forbundet, oftest den ansvarlige

forhandlingsleder, der kommer med nogle oplæg,

som vi vil diskutere, derefter vil der være mulighed

for at kommenterer og komme med yderligere forslag.

Vi mangler i skrivende stund at få sat dato på

møderne. Se www.3faabenraa.dk

For forbundets byggegruppe er det ligeledes vigtigt

at vi som medlemmer ved at det er vores overenskomst,

der vil derfor i den nærmeste fremtid også

komme personlige spørgeskemaer ud til alle bygningsarbejderne

der er medlem af 3F, hvor der spørges

til de mest eftertragtede punkter eksempelvis,

løn, pension, SH - betaling, barns 1. sygedag m.m.

Husk at returnere dit spørgeskema.

Tom Brandt

Bygge og anlæg


Opsøgende arbejde

Stillads uden gelænder, trappestige på kanten af beton

dæk, skovlmand i 3 m udgravning uden gravkasse,

dette er blot et lille udpluk af hvad vi møder når vi

kommer rundt for at besøge jer på byggepladserne.

3F Aabenraa er, og vil altid være en opsøgende afdeling.

Det er ude på pladserne, vi skal møde vores

medlemmer, men hvilke situationer er det så vi oplever

når vi kommer ud, øverst har jeg kort beskrevet

3 dødsensfarlige situationer, og jeg kunne nævne

mange flere.

Oftest tager vi en fornuftig snak om tingene, i enkelte

tilfælde kontakter vi også firmaet, og yderst sjældent

ser vi os nødsaget til at ringe til arbejdstilsynet. Det

vi til gengæld oftest hører er at ”ja men, det havde vi

også tænkt på, men vi kunne ikke lige…”

I april, maj og juni kører vi på en række byggeplads

besøg over temaet organiseret byggeri, der bliver

normalt besøgt omkring 10 byggepladser pr. gang.

Hvis du går og føler at det er længe siden du har set

afdelingen, eller du ved at der er en byggeplads med

Bygge & anlæg

udenlandsk arbejdskraft, er du meget velkommen til

lige at ringe ind i afdelingen, se endvidere annonce

andet sted i bladet.

SIg FrA – SIg STOP, under dette slogan vil afdelingen

efter sommerferien besøge endnu en lang række

byggepladser, med det ene formål at gøre opmærksom

på, at arbejdsmiljøet er ens eget ansvar. Det er

ikke længere kun mester der får en bøde, hvis ikke

vi bruger det sikkerheds udstyr der er stillet til rådighed.

Pas godt på jer selv,

indtil vi ses.

Tom Brandt

Bygge og anlæg

5


6

Industri

3F Aabenraa

Industri informerer

Vi går lysere tider i møde, forhåbentlig ikke kun på

kalenderen, men også beskæftigelsesmæssigt set.

Foråret er jo traditionelt den tid hvor optimismen

blomstrer og mon ikke der kommer lidt mere gang i

industrien her først på sommeren.

Jeg vil igen opfordre til at bruge lavkonjektur perioden

til at få noget efteruddannelse/kurser, fordi vores

erfaring siger os, at når der igen bliver travlt er det

ikke til at få fri til uddannelse. Også selvom overenskomsten

giver ret til 2 ugers relevant uddannelse om

året, efter 9 måneders ansættelse.

Fra 3F´s side sættes der meget i gang i samarbejde

med uddannelsesinstitutionen AOF. Vi stiller også

lokaler til rådighed for at hjælpe i den her situation,

hvor det både er svært at skaffe undervisere og lokaler.

Der bliver også sat en del efteruddannelse i gang for

vores tillidsvalgte bl.a. med kurser omkring uddannelsesudvalg,

medarbejderrepræsentanter, fritvalgskonto,

o.s.v.

I år skal vi også have indsendt krav til overenskomsten

2010. Vi vil som tidligere år indkalde til møde for

vores tillidsrepræsentanter, hvor vi kan diskutere kravene.

Så hvis du arbejder på en industri arbejdsplads

hvor der er en tillidsrepræsentant må du tage kontakt

til denne for at give din mening til kende. Hvis der

ikke er nogen tillidsrepræsentant må du ringe ind i afdelingen

inden 1. juni og snakke med mig om hvilke

forslag du eventuelt har. Så det er altså her i foråret i

har mulighed for at bruge jeres ret til at få indflydelse

på overenskomsten. Det er jer som arbejder efter

overenskomsten i dagligdagen der ved hvor der er

mulighed for forbedringer.

Som det også fremgår af bladet her, er der ekstraordinær

generalforsamling i industrigruppen. Dette er en

konsekvens af, at brancheformanden skal ansættes

som brancheleder i stedet for at vælges, som brancheformand.

Denne ændring er en konsekvens af

de nye vedtægter, der blev vedtaget på afdelingens

generalforsamling den 21. marts 2009. Og det blev

også diskuteret på vores branchegeneralforsamling

den 22. 1. 2009. På branchegeneralforsamlingen var

der en positiv indstilling til forslaget, som betyder, at

branchebestyrelsen indstiller den brancheleder de

mener, er den der har de kompetencer der skal til for

at løse opgaverne bedst muligt i gruppen til gavn for

medlemmerne.

Brian Andersen

Industri


Industri

D A g S O r D E N

Ekstraordinær

generalforsamling

3F Aabenraa Industri

Torsdag den 14.5. 2009 kl. 19.00

På Sundsnæs 11,1 6300 Gråsten

(Nye lokaler i Ulsnæscentret Gråsten)

Pkt. 1. Velkomst

Pkt. 2. godkendelse af forretningsorden

Pkt. 3. Valg af dirigent

Pkt. 4. Ansættelse af brancheleder

Pkt. 7. Evt.

Pkt. 8. godkendelse af protokol.

På trods af den korte dagsorden håber jeg at der vil møde mange op,

så vi kan få afviklet generalforsamlingen på god og demokratisk vis.

p.a.v.

Brian Andersen

Industri

7


8

Transport

Kampagneuge i uge 12

Som efterhånden sædvanen tro havde vi igen i år tilrettelagt

et par aktiviteter i uge 12 i forbindelse med

den landsdækkende kampagneuge.

Vi havde allieret os med vores tekniske skole for at

vise flaget der hvor tingene sker for ungdommen.

Kampagnebussen fra København ankom til skolen

kl. 07.00 om morgnen og blev gjort klar så vi kunne

modtage eleverne når de mødte i skole.

Ungdommen var ligeledes mødt op og havde en

stand inde på skolen.

Vi havde en del kontakter fra morgenstunden og

nogle gode snakke med eleverne.

Der var et grundforløb i gang og dem havde vi en seance

for i deres klasselokale for at fortælle om hvad

fagforeningen gør for at dagligdagen virker for verden

uden for vinduerne.

I det hele taget en god dag på skolen hvor vi fik en del

kontakt og også tilslutning til det faglige arbejde ved

at flere blev optaget som medlemmer i fagfore ningen.

Fredag stod det i lagerarbejdernes og chaufførernes

tegn. Vi havde allieret os med Statoil i Padborg og

havde fået en plads på deres parkeringsplads hvor vi

kunne stå med vores bus.

Vi stod i Padborg fra middag fredag for at få en snak

med folkene der arbejder i området samt dem der


are var på gennemfart og skulle have tanket og

provianteret inden turen gik videre enten nord- eller

sydpå.

Målet var når det var chaufførerne vi havde kig på, at

vi ville se hvordan det hele stod til med danske chauffører

på danske biler. Eller måske nærmere hvordan

det var med hvor mange udenlandske chauffører der

kører i Danmark.

Vi kan jo tit læse at der laves statistik over hvor mange

køretøjer der passerer den tyske grænse i døgnet

og hvor mange af dem der er danske.

Vi fik en del gode kontakter med chaufførerne når de

kom forbi og skulle tanke. Det gav mange forskellige

nationaliteter både med udenlandske chauffører på

danske biler men også enkelte danske chauffører på

tyske biler. Så en god blanding af det hele.

Transport

Men samtidig gav det også et andet billede af dagligdagen

for hvad pressen end påstår, er det godt

nok udenlandsk indregistrerede lastbiler der fragter

godset, men godset er bestemt ikke gået over på

udenlandske hænder. Den ene efter den anden bil

dukkede op med danske trailere og udenlandske forvogne

malet i farver der passer nøjagtig til de få danske

biler firmaerne råder over. Og reklamerne på de

selv samme trailere lyste da også godt op med Contino

Spedition, Andreas Andresen, HP Therkelsen. Jeg

kunne blive ved med at nævne navne på de forskellige

speditører der har udflaget deres vognpark på

udenlandske nummerplader. Det viser et klart billede

af, at dem der råber højst om at der er ulige konkurrencevilkår

er de værste selv.

Vi kunne fornemme at når der var udenlandske chauffører

på de danske biler, var de altid ansat under ”lokumsaftaler”

der gik ud på at de var aflønnet med en

fast månedsløn ud fra de tal vi hørte nævnt, på mellem

1500€ og op til 2200€ pr. måned. Derudover fik de

det man i Tyskland kalder for ”Spesen” et mindre beløb

pr. dag til at afholde udgifterne til undervejsomkostninger

for. En typisk måde at aflønne chauffører på syd

for grænsen, men bestemt ikke efter de danske overenskomster.

Det er virkelig skræmmende at vi som i

fællesskab med arbejdsgiverne er så stolte af vores

måde at gøre tingene på, at arbejdsgiversiden i den

grad underbyder hinanden for at få så billig en chauffør

som muligt og deraf også mere til aktionærerne

eller hvem der nu måtte skulle have del i overskuddet.

Typisk er det at man råber om at erhvervet er ved at

uddø for de danske chauffører men gør alt for selv at

være med til at give det dødsstødet.

De har mere eller mindre alle sammen stukket halen

mellem benene og flyttet syd for den dansk/tyske

grænse for at kunne underbyde hinanden endnu

mere. Det er den helt forkerte vej at gå.

Det ville absolut være meget bedre at vi i fællesskab

kunne lægge pres på Europa eller EU i det hele taget

for at få mere ens forhold.

9


10

Transport

Ikke dermed ment at der skal være lovgivning for arbejdsmarkedet

som vi kender i nogle af vore nabolande,

men for at være med til at udbrede den ”Danske

model” til det øvrige Europa.

Vi havde dog en rigtig god dag i Padborg med mange

gode samtaler med chaufførerne. De kom endda

kørende til da de opdagede at vi stod der og havde

mulighed for at svare på straks-spørgsmål.

Vi vil i branchen afholde optaktsmøder, hvor det vil

være rigtig dejligt med så mange meninger som

muligt. Vi vil prøve at dele det op så vi kan diskutere

idéerne for de enkelte områder så bredt som muligt,

men stadig så det gælder for netop dit arbejde.

Vores brancheområde spænder vidt, men vi vil forsøge

at nå hele vejen rundt. Derfor er det vigtigt at

netop du tager stilling til hvad der skal være med i

kravene fra afdelingen til de nye overenskomster.

Et par gode dage med gode kontakter og en del stof

til eftertanke.

Jørgen Christensen

Brancheleder transport

3F Aabenraa

Så er det igen tid til at der skal stilles krav til de

kommende overenskomstforhandlinger for de nye

overenskomster fra 2010 og frem

Hold øje med opslagstavlen på din arbejdsplads,

opslag i afdelingen, og vores hjemmeside, hvor vi vil

skrive hvornår sådanne møder finder sted.

Vis initiativ og vær med. Dine tanker og ønsker er vigtige

for at få et fornuftigt grundlag til vore forhandlere.

M.v.h.

Jørgen Christensen

Brancheleder Transport


Generalforsamlingen

den 21.03. 2009

Det oprindelige forslag til strukturændringer i afdelingen,

som var fremlagt af afdelingens bestyrelse,

vakte en udbredt modvilje i transportbranchens

bestyrelse. Fordi vi så det som en klar forringelse af

medlemsdemokratiet.

Derfor var vi to mand som indsendte et modforslag.

Dette forslag blev positivt modtaget af afdelingsbestyrelsen,

og var anledning til ændringer i deres forslag.

Ændringerne imødekom vores modforslag så

langt, at vi på generalforsamlingen trak vores forslag,

for forskellen var så lille, at den ikke var en diskussion

værdig.

Husk at

holde øje med

din lønseddel

De nye stigninger pr. 1. marts 09 skulle gerne være at

se på din lønseddel.

Kontakt afdelingen for at få de rigtige satser der gælder

for netop dit arbejdsområde.

Vær også opmærksom på at pensionen stiger pr. 1.

juli 09 til i alt 12%. Heraf betales de 4% af dig og de

8% af din arbejdsgiver.

Transport

Forløbet viser at medlemmerne bliver hørt, og at

demokratiet fungerer. Dette beviser for os, og forhåbentlig

også for andre, at hvis forarbejdet er grundigt

og argumenterne holder, kan man komme igennem

med sine meninger og holdninger.

Hele forløbet har været lærerigt for os to, som har lavet

det.

,

Tom Rasmussen

og Hans Chr. Andersen

Skulle du have problemer med at få det rigtige, er det

kun et opkald til afdelingen, så kan vi være behjælpelige

med at få rettet op på skævhederne.

Go soMMeR

Jørgen Christensen

Brancheleder

11


12

Service

Ny Servicebrancheleder

Efter en turbulent tid for servicebranchen, har et flertal

på branchegeneralforsamlingen nu ansat undertegnede

som brancheleder til at arbejde, for branchens

medlemmer, inden for privat service samt på

det offentlige område. Det grønne område varetages

stadig af næstformand Kjeld Christensen og restaurationsbranchen

af John Bonnesen.

Kort om mig selv: Jeg hedder Steen Hansen og kommer

oprindelig fra statens område hvor jeg var beskæftiget

ved jernbanen gennem 18 år. Jeg har været

faglig aktiv gennem 24 år og pr. 1. juli d.å. har jeg været

ansat 10 år i fagbevægelsen, først i SID som faglig

medarbejder på samtlige områder, og senere i 3F med

industrien og staten som hovedområder.

Jeg glæder mig meget til, igen at arbejde med det

offentlige område og til den udfordring det bliver, at

lære det private serviceområde endnu bedre at kende.

Privat Service

Der er sket ændringer i serviceoverenskomsten pr. 15

marts 2009 med særlig opmærksomhed på præstationstimelønnen

som stiger med 3,- kr til 122,- kr og servicetillægget

der ligeledes stiger med 1,65 kr til 3,65

kr. Pensionsbidraget forhøjes til 12% henholdsvis 4%

og 8%.

Kom ind i afdelingen og få en overenskomst så du kan

se alle ændringerne!

Afdelingen behandler i øjeblikket en sag, der kan få

sindene lidt i kog. Det drejer sig om, at kommunen

har skiftet fra et tidligere privat rengøringsselskab til

et nyt, som ansætter medarbejdere fra det tidligere

selskab uden at aflønne med anciennitetstillæg på

4,65kr pr. time. Det betyder, at en rengøringsassistent

med mange års anciennitet nu sættes 4,65kr ned i løn

pr. time i et år fordi kommunen skifter selskab, hvilket

afdelingen finder yderst uretfærdigt overfor vore medlemmer

i den private servicebranche. Afdelingen ser

med spænding på sagens forløb og udfald.

Kommunerne

De fleste kommunale ansatte har pr. 1. april 2009 fået

en stigning i grundlønnen som ses ved trinforhøjelse.

Specialarbejdere, faglærte gartnere m.fl. stiger med 2

trin og der ydes et årligt tillæg 1048,15 i 2009 kroner.

Alle tekniske servicemedarbejdere og ledere stiger eksempelvis

med 2 trin. Du kan få nærmere oplysning om

din lønindplacering ved henvendelse til afdelingen.

Staten

Statens lønninger blev her 1. april forhøjet med 1,82%

i forhold til den centralt forhandlede løn i overenskomst

08. Der er nye satser for særlige ydelser og for

jubilæumsgratiale. retten til at forhandle sin løn en

gang i året i henhold til rammeaftale om ny løn i staten

er stadig gældende, så brug din mulighed for at forhandle

om de lokalt afsatte lønpuljer.

Det grønne område

Ændringer se overenskomst.

Restaurationsbranchen

Feriekontobeviser skal ikke længere underskrives

af arbejdsgiveren.

Den 2. marts ændrede beskæftigelsesministeren feriebekendtgørelsen

så en ansat nu selv kan underskrive

sit feriekontobevis.

På tro og love underskriver den ansatte nu beviset

med angivne feriedage og pengene kan herefter komme

til udbetaling.

Ved ledighed underskrives beviset stadig i A-kassen.

steen Hansen

Brancheleder


Opsigelse, advarsel

og bortvisning

Hvilke rettigheder og pligter har jeg, hvis jeg ønsker

at opsige mit arbejde? Hvad skal der til, for at min arbejdsgiver

er berettiget til at give mig en advarsel?

Den slags spørgsmål får vi ofte i afdelingen og der

kan være en god grund til at kende reglerne.

OPSIGELSE

Opsigelse skal ske skriftlig og kan ikke ske under ferie,

man kan dog sagtens blive fyret under sygdom.

De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det

gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. (Hoved

Overenskomsten – 3F – Horesta) Efter 3 måneders

ansættelse skal opsigelsen gensidigt være kommet

frem til modtageren senest den 15. i måneden kl. 24,

og fratræden kan kun ske til en måneds udgang.

Efter 2 års ansættelse er opsigelsesvarslet: 1 måned

Efter 5 års ansættelse : 2 måneder

Efter 8 års ansættelse : 4 måneder

Efter 10 års ansættelse: 6 måneder

Opsigelsesfristen fra lønmodtagerside er dog altid

højst én måned. Opsigelse i henhold til ovenstående

skal fra begge parter ske til fratræden til én måneds

udgang. - receptionspersonale er omfattet af funktionærlovens

opsigelsesbestemmelser.

Hvis du ikke selv overholder opsigelsesvarslet overfor

din arbejdsgiver, kan du risikere at skulle betale en

erstatning til arbejdsgiveren, der svarer til 33% af din

personlige månedsløn.

Service

ADVARSEL

En advarsel skal indeholde 3 forhold:

1: Konkret beskrivelse af hvorfor du modtager advarslen.

2: Hvilke krav arbejdsgiveren kræver af dig.

3: Hvilke konsekvenser det har for ansættelsesforholdet,

hvis der ikke sker nogen ændring inden

for en bestemt periode.

Hvis du ikke er enig i advarslen, skal du kun kvittere

for modtagelsen af opsigelsen. HUSK derfor at tilføje

teksten ” kvittering for modtagelsen” .

BORTVISNING

Du kan bortvises hvis du groft bryder ansættelsesforholdet.

Det kan f.eks. være, hvis du ikke møder på

arbejde uden afbud, hvis du stjæler, (så skal det politianmeldes)

eller begår vold m.m.

Bortvisning betyder at ansættelsesforholdet ophører

straks, og at du ikke modtager løn i opsigelsesperioden.

Hvis du er medlem af en A-kasse, vil du blive

idømt 3 ugers karantæne.

Modtager du en bortvisning, skal du henvende dig

til din tillidsrepræsentant eller fagforening med det

samme således at vi har mulighed for at vurdere din

sag.

Af John Bonnesen

3F –Restauration Grænsen

13


14

A-kassen

Feriedagpenge

- til udbetaling fra 1.maj 09 til 30. april 10!

Såfremt du ikke selv har optjent feriegodtgørelse til

25 dage, kan du søge om feriedagpenge i A-kassen.

Du kan få udbetalt feriedagpenge fra A-kassen, når

du har modtaget ydelser fra A-kassen eller sygedagpenge/barselsdagpenge

fra kommunen i optjeningsåret

2008.

Som hovedregel skal du afvikle egen optjent ferie

først, inden du kan få udbetalt feriedagpenge. Har

du modtaget ydelser fra en anden A-kasse end 3F´s

A-kasse, bedes du medbringe den optjeningsmeddelelse,

du har modtaget fra din tidligere a-kasse.

For at få udbetalt feriedagpenge, skal du være til rådighed

for arbejdsmarkedet, og i øvrigt have ret til

dagpenge fra A-kassen. Ønsker du at modtage dine

feriedagpenge inden du holder ferie, skal vi have din

ansøgning senest en måned før ferien.

Ansøgningsblanketten kan du få udleveret i A-kassen,

og vi hjælper dig gerne med at udfylde den.

Såfremt du er ledig, skal Jobcentret have besked så

snart du har besluttet dig for at holde ferie, dog senest

14 dage før 1. feriedag.

Husk – at A-kassen IKKE automatisk giver Jobcentret

besked om at du holder ferie!!!!

Overholder du ikke denne frist, kan det have konsekvenser

for dine dagpenge.

Der er særlige regler for udbetaling af feriedagpenge

til nyuddannede – kom og hør nærmere.

VIGTIGT:

Hvis du har fået udbetalt sygepenge i et ansættelsesforhold,

hvor du har været ansat i mindst 1

år indenfor en 2 års periode, skal arbejdsgiveren

betale feriedagpenge af de første 4 måneders

sygdom.

Er du i tvivl om du er berettiget til feriedagpenge, så

kontakt afdelingen.

Gurli Jonsson

A-kasseleder


VIGTIGT

vigtigt

Dit dagpengekort skal være

afdelingen i hænde

senest mandag morgen

i udbetalingsugen.

På grund af stigende arbejdsløshed

og dermed tryk på A-kassen,

bliver vi nødt til at indskærpe,

at kun de dagpengekort vi har

i afdelingen mandag morgen

kan forvente at få pengene rettidigt.

A-kassen

15


16

-nyt april 2009

Afdelingens

generalforsamling

den 21/3 2009

Jeg vil her lige lave et kort resume af afdelingens ordinære

generalforsamling 2009.

Formanden bød velkommen, gennemgik dagens program

og mindedes afdøde kammerater.

Der blev sunget en arbejdersang og godkendt en forretningsorden.

regionskonsulent Alis Dyg og næstformand Kjeld

Christensen blev valgt som dirigenter og Steen Hansen

blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev udpeget, Bente raeder, Anne

grethe Johansen, Niels Ejnar Schultz og Christian Krogh.

Beretning:

Der blev i korte træk orienteret om følgende:

Forløbet omkring Tove rasmussen´s sygdom.

De senere forslag til vedtægtsændringer, skal både ses

i forhold til denne sag og i forhold til at undgå en lignende

sag i fremtiden.

Skift af brancheformand i bygge- og anlægsbranchen,

idet gynther Honnens flyttede til forbundet i september

måned. Ny brancheformand blev Tom Brandt.

Der var stort tillykke til Tom og stor tak til gynther for

det arbejde han har ydet for afdelingen.

Kim´s indtræden i forbundets hovedbestyrelse.

Bemanding i faglig afdeling, som har været en noget

broget affære, af mange grunde, bl. a. Jytte´s afgang,

Tove´s sygdom, Kedde´s overgang til opmålerforeningen,

Kjeld´s arbejde i AOF og Kim´s indtræden i HB.

Det er nødvendigt at få kigget på bemandingen umiddelbart

efter denne generalforsamling.

Årets inddrivelser, som er på i alt ca. 24 mill. kr. som

fordeler sig med knap 8 mill. kr. i faglige sager, knap

13 mill. kr. i arbejdsskadesager, godt 3 mill. kr. i forsikringssager

+ lidt forskellige småsager.

Afdelingens hussituation som både omfatter netop

over stået flytning til mindre lokaler i gråsten, ønske

om flytning til større lokaler i Aabenraa samt salg af

hus i Padborg.

rabatordninger gennem LO-Plus som giver vore medlemmer

nogle hidtil usete fordele ved at være medlem

af en rigtig fagforening og der er yderligere ordningen

på vej.

Formandens kandidatur til folketinget, som kiksede i

Aabenraa kredsen men nu forsøges i Tønder kredsen.

regeringens flirt med DF giver mange hovsa løsninger.

Bl.a. var der udsigt til væsentlige forringelser på

dagpengeområdet. Dette fik vi dog forpurret. Efterfølgende

gennemførte man så kommunaliseringen af

hele arbejdsmarkedspolitikken, hvilket vi er mere end

skeptiske overfor. Det kan komme til at betyde yderligere

besparelser på børne- og ældreområdet i kommuner

med stor ledighed. Vi er næsten helt sikre på,

at disse ændringer betyder ringere vilkår for de ledige.

A-kassen i vores afdeling har udbetalt i alt ca. 114 mill.

Kr. i 2008. De store ”klumper” er: dagpenge med ca. 23

mill. kr. og efterløn med ca. 75 mill. kr. de øvrige udbetalinger

er til feriedagpenge, kursusgodtgørelse, efterlønspræmier,

orlovsydelser m.m.

I 2008 gik fra at have stor efterspørgsel efter arbejdskraft

først på året og til at have voldsom stigende ledighed

sidst på året.


Vi medvirkede til at få gennemført en række kursus- og

uddannelsesaktivivteter til gavn for vore medlemmer.

En række nye regler betyder væsentlige stramninger

for ledige, bl.a. skal alle uanset deres kundskaber på

PC nu hver uge bekræfte deres CV via internettet. reglerne

om supplerende dagpenge for medlemmer der

ikke har fuldtidsarbejde blev skærpet således at det

kun er muligt at supplere i 30 uger i stedet 52 uger.

Dette har stor betydning for bl.a. vore havnearbejdere,

murere, tagdækkere, tjenere og rengøringsassistenter.

Også reglen om at skulle søge 4 jobs pr. uge, førte til en

række gener for både ledige og virksomheder.

Sagen om efterlønnernes modregning ved ferie blev

tabt af beskæftigelsesministeren. Dette betød, at vi

skulle betale penge tilbage til en række af vore efterlønnere.

En stor administrativ byrde.

På social og arbejdsskadeområdet har vi i øjeblikket

374 aktive sager, hvoraf ca, 1/3 er sygedagpenge og

socialsager. resten er arbejdsskadesager.

Vi har igen i 2008 haft en række aktiviteter der har henvendt

sig til forskellige målgrupper.

Vi har bl.a. haft familiefiskedag, sommerudflugt til Legoland,

juletræsfest samt efterløns og pensionisttur.

Der blev til slut udtrykt en stor tak til personalet, til bestyrelsen,

til tillidsfolk og til alle der har været aktive i

forhold til afdelingens virke i 2008.

I den skriftlige beretning var der omtale af de 4 branchers

arbejde i året der er gået. Dette har ligeledes været

omtalt i afdelingsbladene.

Den skriftlige beretning kan stadig fås ved henvendelse

i afdelingen.

Udtalelse:

Efter beretningen vedtog generalforsamlingen en udtalelse

som kræver et forsøg med at sætte syge mennesker

i arbejde stoppet omgående.

Forsøget er sat i gang af beskæftigelsesministeren og

Aabenraa kommune er en af de 17 kommuner der deltager

i forsøget.

april 2009

Forsøget kan risikere at fratage syge mennesker den

lovbundne ret de har til sygedagpenge.

Regnskab:

Kasereren fremlagde regnskabet for 2008 som udviste

et underskud på ca. 300.000 kr. Dette skyldes fortrinsvist

et vigende medlemstal samt nogle ekstraordinære

udgifter i slutningen af året. Økonomiudvalget i afdelingen

gør ellers en stor indsats for at styre økonomien

løbende gennem året. Underskuddet skal dog også

ses i lyset af ”omsætningen” på ca. 15 mill. kr. Underskuddet

er derfor ”kun” på 2% af omsætningen. Alligevel

tager vi det alvorligt og ”reagerer” på det.

Forlag om mandat til hushandler:

Bestyrelsens forslag om at få mandat til at foretage de

hushandler der er nødvendige for at leve op til det der

lige er vedtaget underberetningen blev enstemmigt

vedtaget.

Forslag til strukturændring i afdelingen:

Der var 2 forslag til strukturændringer i afdelingen. 1

fra afdelingens bestyrelse og 1 fra 2 medlemmer.

Begge forslag gik ud på at ændre afdelingens daglige

ledelse og på at ændre proceduren omkring valg af

valgte personer.

Begge forslag er opstået fordi der har vist sig uhensigtsmæssigheder

omkring afdelingens pligt til at opfylde

reglerne om fair repræsentation som stammer

fra sammenlægningen af SID og KAD. Det var blevet

sådan, at servicebranchen var låst til at skulle vælge en

tidligere KAD´er til brancheformand. Dette viste sig at

være uholdbart i forhold til udviklingen i afdelingen.

Desuden var der uhensigtsmæssigheder i forhold til at

udskifte valgte personer.

Forslaget fra de 2 medlemmer blev trukket i forhold til

bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag blev derefter vedtaget med markant

flertal.

Forslaget betyder, at der nu er 1 formand og 2 næstformænd

i afdelingen. 1 administrativ og 1 faglig.

Mindst 1 af de 3 valgte skal komme fra henholdsvis det

gamle SID eller det gamle KAD´s organisationsområder.

-nyt

17


18

-nyt april 2009

De 4 brancher ledes af 4 ansatte brancheledere i stedet

for valgte brancheformænd.

Daglig ledelse består nu af 4 personer, formand, de 2

næstformænd og A-kasse lederen.

Valgte personer kan afsættes på 2 efter hinanden

holdte generalforsamlinger. Også ekstraordinære.

Vedtægtsændringer:

Der blev vedtaget en række ændringer af vedtægterne

som var nødvendiggjort af vedtagelse af strukturændringsforslag.

Der blev desuden vedtaget ændringer i valg af kongresdelegerede

samt nogle redaktionelle ændringer.

Valg:

Som konsekvens af ovenstående stillede nuværende

formand og nuværende næstformand deres mandat

til rådighed.

Følgende blev herefter valgt:

Formand: Kim Brandt

Administrativ næstformand: Kjeld Christensen

Faglig næstformand: Pia Walther

Valg fra brancherne blev godkendt.

Christel rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

med Bent Duus som suppleant.

revisionsinstituttet blev genvalgt som revisor.

Hans Erling Nissen blev genvalgt som bilagskontrollør

med Jette Christensen som suppleant.

Protokol:

Protokollen blev oplæst og godkendt.

Kjeld Christensen

Administrativ næstformand

Nu skal vi ha’ de udenlandske kolleger meldt ind i 3F...

Arbejdsgiverne tjener på, at udenlandske

arbejdere får lavere løn end danske arbejdere.

De udenlandske arbejdere, der står uden

for fagforeningen, er ikke solidariske med

deres danske kolleger, fordi de finder sig

i en lavere løn og dårlige arbejdsvilkår.

Hvis vi konkurrerer mod hinanden,

taber vi alle!

I foråret gør vi en ekstra indsats for at få de

udenlandske kolleger organiseret, når 3F

opsøger arbejdspladser i hele landet, og du

kan hjælpe os med at finde pladserne!

1. 2. og 3.

arbejdet går til...

180 kr.Ingen lavere?

104 kr.

Send en sms til 1919, hvis du ser eller hører noget...

Start din sms med: 3f ua og derefter din besked, hvor du skriver vejnavn og

postnummer på stedet, hvor du har observeret udenlandske arbejdere.

Byggegruppen

Arbejdere

antages

70 kr.

3f ua der er

polske arb.

på Drejervej 5

4200 Slagelse

vh Hans

60 kr.

Illustration: Jørgen Eivind Hansen


april 2009

Udtalelse fra

3F’s generalforsamling

den 21.03.09.

Beskæftigelsesforsøg med syge

mennesker skal standses.

17 kommuner er i gang med et beskæftigelsesforsøg,

hvoraf Aabenraa kommune er den ene. Uden at

spørge folketinget har beskæftigelsesminister Claus

Hjort Frederiksen sat gang i et forsøg, der fratager syge

mennesker den ret til sygedagpenge, de syge ellers har

ifølge loven.

Ministeren vil gerne vide, hvem der først bliver raske og

først kommer tilbage på jobbet. Den ene halvdel af de

sygemeldte, som bliver sendt i aktivering mindst 10 timer

om ugen risikerer at miste sygedagpenge, hvis de

ikke møder op. I Aabenraa kommune bliver de ”sendt”

i aktivering 4 uger efter 1. sygedag og udvælgelsen af

”den halvdel af syge” som skal deltage i aktivering, er i

Aabenraa de syge med ulige personnummer.

Forsøget deler de syge op i to lige store grupper. Den

ene gruppe har fortsat ret til sygedagpenge uden

aktivering. Personer i den anden udvalgte gruppe skal

aktiveres mindst 10 timer om ugen mens de er sygemeldte

fra deres job.

Familieudflugt 2009

Aktivitetsudvalget arbejder i skrivende stund med

at planlægge årets familieudflugt for afdelingens medlemmer.

Planen er, at udflugten i år skal gå til givskud ZOO sidst i august.

Hold øje med annoncering senere på sommeren.

Aktivitetsudvalget

Pia Walther

Møder de syge ikke op, risikerer de at miste sygedagpengene.

Beskæftigelsesministeren tilsidesætter de regler

landets demokratisk valgte forsamling har vedtaget

hvilket er ulovligt og skal stoppes med samme. De

syge mennesker der har været forsøgspersoner og fået

standset udbetalingen af sygedagpenge, skal have

tilbagebetalt de penge der er taget fra dem på grund

af forsøget.

Det er ligeledes i strid med Den europæiske Menneskerettighedskonvention,

at lave den form for forsøg med

syge mennesker.

Enstemmig godkendt på generalforsamlingen

den 21.3.2009

-nyt

19


20

-nyt april 2009

Afdelingsbestyrelsen pr. 1.4. 2009

Formand: Kim Brandt, Bovrup Kirkevej 64, Bovrup, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 74680596, tlf. arbejde 20141559, e-mail: kim.brandt@3f.dk

Administrativ næstformand: Kjeld Christensen, Mågevej 4, Hjordkær, 6230 rødekro

Tlf. privat 74666167, tlf. arbejde 40322187, e-mail: kjeld.christensen@3f.dk

Faglig næstformand: Pia Walther, Uglekær 129, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 74629213, tlf. arbejde 30259213, e-mail: bessi@adslhome.dk

Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Christensen, Ballebrovej 5 A, Blans, 6400 Sønderborg

Tlf. privat 74461139, tlf. arbejde 21470818, e-mail: jorgen.christensen@3f.dk

Tom Brandt, gammelhave 11, Lysabild, 6470 Sydals

Tlf. privat 74403094, tlf. arbejde 21222806, e-mail: Tom.brandt@3f.dk

Steen Hansen, Padborgvej 90, Smedeby, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 74626231, tlf. arbejde 21638910, e-mail: steen.hansen@3f.dk

Brian Andersen, Majkær 15, 6310 Broager

Tlf. privat 74449046, tlf. arbejde 20151507, e-mail: brian@3f.dk

Lajla Heldt, Holmberg 12, D-24955 Harrislee, Tyskland

Tlf. privat 24252718, tlf. arbejde 74885493, e-mail: f85640@danfoss.com

Marion Christensen, Nalmadebro 13, 6300 gråsten

Tlf. privat 24891702, tlf. arbejde 88834410, e-mail: mac1954@gmail.com

Christian Møller, Kådnervej 12, Uge, 6360 Tinglev

Tlf. privat 74643105, tlf. arbejde 51241516, e-mail: cdm0703@yahoo.dk

Christel rasmussen, Fællesgade 16, rise, 6230 rødekro

Tlf. privat 74661869, tlf. arbejde 26672526, e-mail: christel.r@ofir.dk

Arne Fogh Madsen, Solhøj 2, rinkenæs, 6300 gråsten

Tlf. privat 74650531, tlf. arbejde 22456799, e-mail: arne@guezz.dk

Jesper Schwartz, Thomhavevej 2, Miang, 6470 Sydals

Tlf. privat 74415095, tlf. arbejde 61162587, e-mail: famschwartz@hotmail.com

Jørn Høier, Solbakken 68, 6230 rødekro

Tlf. privat 41627077, tlf. arbejde 33615999, e-mail:joernhoeier@hotmail.com

ronnie Hansen, Løgumklostervej 43 1.tv., 6200 Aabenraa

Tlf. privat 24602659, e-mail: ronnieogmette@gmail.com

Egon Møller, Hovvej 4, Søgård, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 74687772, tlf. arbejde 23737957, e-mail: moellerpost@os.dk

Preben Wortmann, Slogbækvej 7, Søgård, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 74687288, tlf. arbejde 23354451, e-mail: p.wortmann@mail.tele.dk

Fritz Thier, rundemøllevej 15, Løjt, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 74617811, tlf. arbejde 61273862, e-mail: fritz.thier@gmail.com

Anne-Marie Koch, Østergade 31, 6230 rødekro

Tlf. privat 74694587, tlf. arbejde 30429987, e-mail: am@koch.mail.dk

Tom rasmussen, Tørsbølgade 34, Tørsbøl, 6300 gråsten

Tlf. privat 74659649, tlf. arbejde 40159649, e-mail: tomras1@live.dk

Ib Nielsen, Stationsvej 20, 6230 rødekro

Tlf. privat 74669032, tlf. arbejde 42182137, e-mail: ibgrib@hotmail.com

Christian Bertelsen, Jernbanegade 12, A.1., 6330 Padborg

Tlf. privat 73672173, tlf. arbejde 20166254

rBF best.medl.: Ninna Puggard, Præsteskoven 53, 6200 Aabenraa

Tlf. privat 35101979, tlf. arbejde 26682826, e-mail: nmpuggaard@hotmail.com

Tilforordnet: gurli Jonsson, Vesterbakke 18 A, 6310 Broager

Tlf. privat 74441829, tlf. arbejde 20461559, e-mail: gurli.jonsson@3f.dk

Tilforordnet: Kaj Schmidt, Kokhaven 9, genner, 6230 rødekro,

Tlf. privat 74698631, tlf. arbejde 21789622, e- mail: kaj.schmidt@3f.dk

Brancherne:

Transport Brancheleder: Jørgen Christensen, Ballebrovej 5 A, Blans, 6400 Sønderborg

Bygge-anlægs Brancheleder: Tom Brandt, gammelhave 11, Lysabild, 6470 Sydals

Service Brancheleder: Steen Hansen, Padborgvej 90, Smedeby, 6200 Aabenraa

Industri Brancheleder: Brian Andersen, Majkær 15, 6310 Broager


april 2009

Hvem skal skrive under på

dit feriebevis eller feriekort

Hvis du er i arbejde

Hvis du er i arbejde og modtager et feriebevis, er det

som udgangspunkt kun dig selv, der skal skrive dit

feriebevis under. Det samme gælder hvis du aftjener

værnepligt eller er selvstændig erhvervsdrivende og

modtager et feriebevis.

Hvis du modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge,

mens du er i arbejde, skal både du og din

a-kasse skrive dit feriebevis under, inden du sender det

til FerieKonto.

Reglen gælder kun de beviser, som er udstedt af

feriekonto i Hillerød (feriebeviser)

Hvis du er i arbejde og modtager et feriekort, er det din

arbejdsgiver på ferietidspunktet, der skal underskrive

dit feriekort.

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig og får penge fra din a-kasse på ferietidspunktet,

er det a-kassen, der skal underskrive dit

feriebevis eller feriekort.

Hvis du er ledig og modtager ydelser fra kommunen,

er det din bopælskommune der skal underskrive dit

feriebevis. Hvis du er i tvivl, om du modtager ydelser

fra kommunen, skal du kontakte din kommune for

yderligere vejledning herom.

I alle andre situationer er det din kommune, der skal

underskrive dit feriebevis eller feriekort, når du holder

ferie. Dette gælder f.eks., hvis du hverken modtager

ydelser fra en a-kasse eller fra kommunen samtidig

med, at du er ledig.

Ny faglig næstformand

Jeg hedder Pia Walther, og er nyvalgt faglig næstformand,

her i afdelingen.

Jeg er 44 år, gift og har 2 voksne børn.

Kommer fra en industrivirksomhed (Danlamp) hvor

der fremstilles glødelamper, der var jeg ansat i 20 år,

og har ligeledes fungeret som tillidsrepræsentant på

virksomheden i 10 år.

gennem mit erhverv som tillidsrepræsentant, har

jeg taget mange faglige kurser, som har gjort at jeg

har kunnet hjælpe mine kollegaer via forhandlinger

og vejledning.

Det at jeg blev valgt ind i afdelingen er en stor udfordring,

som jeg synes spændende, og er glad for at

kunne arbejde med det faglige på fuld tid.

Hilsen

Pia Walther

-nyt

21


22

-nyt april 2009

Kim Brandt og politik

Skal vi i 3F beskæftige os med politik? Dette er

et spørgsmål vi ofte stiller os selv. Vi er jo ikke et

politisk parti, men må alligevel konstatere, at vi for

at ændre samfundet i positiv retning for netop vores

medlemmer, er tvunget ti at involvere os i politik,

både lokalt og på landsplan.

Jeg har derfor også valgt at tage konsekvensen, og

ladet mig opstille som folketingskandidat i Tønderkredsen.

Jeg mener at kunne gavne både 3F medlemmer

og andre borgere ved at lade mig opstille

og forsøge at blive valgt på mine grundholdninger

om, at alle mennesker skal have lige mulighed for et

godt liv uanset om de kommer fra trange eller rige

kår.

Som mange sikkert ved stillede jeg også mit kandidatur

til rådighed for kredsen i Aabenraa, men

blev der ikke valgt. Det er jo ikke ensbetydende for

at man så blot skal sætte sig hen i et hjørne og ikke

længere forfølge ens ønske om at blive valgt.

På Tønderkredsens generalforsamling den 14. april

blev jeg så enstemmigt valgt som deres folketingskandidat,

og vil nu arbejde på at blive valgt

i folketinget som et af de forhåbentligt mange

folketingskandidater i den nye store valgkreds her i

Syd Danmark.

Jeg vil i folketinget og arbejde

for en politik:

• Der skaber lighed for alle.

• Der stopper afviklingen af det danske velfærdssystem.

• Der giver kommunerne selvstændighed til, at

servicere borgerne.

• Hvor fællesskabet er tilbage.

• Der sikrer folkeskolerne gode og udviklende uddannelsesmiljøer.

• Hvor alle bliver motiveret til livslang uddannelse

og der skabes økonomi og grobund for udviklende

uddannelsesmiljøer.

• Hvor det er muligt og naturligt, at alle lønmodtagere

får livslang uddannelse og mulighed for

at komme til i nye jobs.

• Der sikrer udvikling af pensionen, dagpenge i

samme takt, som det øvrige samfund.

• Hvor alle er en del af samfundet og alle har råd

til at være med, uanset om de er lønmodtagere

eller lever af en overførselsindkomst.

• Hvor Sønderjylland bliver sat på dagsordenen,

på lige fod med andre grænseområder som

Ørestaden.

• En politik der kommer fra hjertet og ikke fra

meningsmålinger.

Jeg håber også I som medlemmer

af 3F kan se en fordel i at have en

repræsentant i folketinget.


april 2009

KONKURRENCE

svar på følgende spørgsmål og vind flotte præmier

Hvad koster 1 fiskebillet for børn under 15 år?

20 kr.?

gratis?

10 kr.?

Hvilken kreds er Kim Brandt folketingskandidat?

Tinglev kredsen

Aabenraa kredsen

Tønder kredsen

Hvilken uge holdt transportbranchen kampagneuge?

Uge 12?

Uge 2?

Uge 8?

Hvor fik Fogh en toppost?

I Netto?

I Nato?

I EU?

Hvem blev valgt som faglig næstformand på

generalforsamlingen?

Pia Walther

Christel rasmussen

Kjeld Christensen

Besvarelsen skal være afdelingen i hænde senest den 1. aug. 2009

Alle svarene kan findes i bladet

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Tlf.:

Der var indsendt 94

besvarelser hvoraf

følgende er udtrukket

som vindere.

Michael Lotzkat

Sønderport 36

6200 Aabenraa

Guido Terdenge

Kværsvej 3, Lundtoft

6200 Aabenraa

Georg Hartmann

Langebro 4, Blans

6400 Sønderborg

Anne Lund

Tandsbusk 45

6470 Sydals

Orla Karing

Æblevænget 10

6330 Padborg

Der udtrækkes 5 heldige vindere som vil få besked direkte og blive

offentliggjort i næste nr. af bladet.

-nyt

23


Afsender: 3F-Aabenraa

Havnevej 2

6200 Aabenraa

Familie-fiskedag

for medlemmer i 3F Aabenraa

Søndag den 17. maj 2009 Kl. 7.00-13.00

i Rødekro Fiskepark,

Østermarkvej 3-5, 6230 Rødekro

SE EFTEr SKILTENE.

Afdelingerne afholder igen i år fiskekonkurrence for medlemmer med deres familie.

Børn og børnebørn skal være over 5 år.

Under konkurrencen vil der være mulighed for at købe grillpølser, fadøl og vand, til rimelige priser,

i teltet ved søen. Her kan du også få en snak med afdelingens repræsentanter.

Fiskereglementet findes som opslag ved søen.

Billetter kan købes i afdelingen på Havnevej 2, i Aabenraa og på servicekontorerne i gråsten og Padborg.

Pris 50,-kr pr. voksen og børn under 15 år deltager gratis.

Der er fine præmier at vinde.

Kom sammen med familien og få en rigtig hyggelig dag!

HOT · 74 66 64 31

More magazines by this user
Similar magazines