16.03.2022 Views

Kort Lydvandring Nivå

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LOKALHISTORISK

‘’’’

LYDVANDRING I NIVÅ

Lydvandringen starter og slutter ved Nivaagaards Malerisamling

og har 9 stop undervejs. Blandt gamle gamle huse og smuk natur

kommer du tilbage til enevælden, et dansk industrieventyr,

hemmelige jødeoversejlinger under 2. Verdenskrig, krigsplaner

mod Sverige og Danmarkshistoriens største kunstkup.

VARIGHED

Ca. 1,5 time

LÆNGDE

2,5 km

Find kort og lyd på

www.lydvandringer.dk

eller find lyden som podcast

Lydvandring i Nivå”

Lydvandringen er produceret af Travers Media med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!