20.04.2022 Views

Kopi af Socilademokraktiet invitere til 1. maj (Plakat) (A4-dokument)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOCIALDEMOKRATIET INVITERE TIL <strong>1.</strong> MAJ<br />

Den gamle biogr<strong>af</strong> i Gørlev danner igen rammen om Socialdemokratiet i<br />

Kalundborgs <strong>1.</strong> <strong>maj</strong>.<br />

Traditionen tro starter vi kl. 8 med sang og musik. Der vil være<br />

morgenbrød, k<strong>af</strong>fe, the og en lille en <strong>til</strong> halsen samt taler.<br />

MF, Rasmus Horn Langhoff<br />

DSU, Steffen Bagger<br />

Gruppeformand, Tina Beck-Nilsson Regionen, Kirsten Rask<br />

Østerled 25, 4281 Gørlev<br />

Musik: Lørdag formiddag

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!