25.04.2022 Views

MTB_ontrail_Tisvilde Hegn

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bips Absalonsvej<br />

Strandvej<br />

Strandsåterne<br />

Stængehus<br />

Stængehusvej<br />

Asserbo<br />

Plantage<br />

Troldeskovsporet<br />

Nordhuslinie<br />

Strandvej<br />

K A T T E G A T<br />

Bips Absalonsvej<br />

Bølleljungen<br />

Stængehage<br />

Troldeskoven<br />

Troldeskovvej<br />

Strandvejen<br />

Lerbjerg<br />

Bisp Absalonsvej<br />

Redningspost<br />

Strandsåterne Strandvej<br />

Kvindehøj<br />

Sorte<br />

høje<br />

Gamle gærde<br />

Ranglehøje<br />

Enebærdalen<br />

Bangshø j<br />

Horsekærslinie<br />

Bremerholms<br />

kær<br />

Stejleplads<br />

Vagtbakke<br />

Lille<br />

Brunebjerg<br />

Myrelinie<br />

Bremerholmsvej<br />

Torup Landsby<br />

205<br />

Skovkærsvej<br />

<strong>Tisvilde</strong>leje<br />

Nordhuslinie<br />

Røhlsdamsgab<br />

Røhls Dam<br />

Toelt<br />

Gadekær<br />

Lille Søhøj<br />

Rævebakker<br />

Nordhus<br />

jydelinie jydelinie jydelinie<br />

Nordhuslinie Nordhuslinie<br />

Asserbo Linie<br />

Strandvej<br />

Brantebjerg<br />

Brantebjergslinie<br />

Hjortedam<br />

Birkehøj<br />

Harehøje<br />

Lars Anders Linie<br />

Slotsport<br />

hus<br />

Asserbo<br />

Slotsruin<br />

Lejevej<br />

Lejevej<br />

Slotsbakke<br />

Mellem<br />

Jeppeslinie<br />

Stængehagevej<br />

<strong>Tisvilde</strong><br />

<strong>Hegn</strong><br />

Lars Anders Linie<br />

Store Søhøj<br />

<strong>Tisvilde</strong>vejen<br />

Møllevej<br />

Gærdevej<br />

Fynbolinie<br />

Ridebrovej<br />

Gærdevej<br />

Triangelsporet<br />

<strong>Tisvilde</strong>vejen<br />

Det grønne spor<br />

Grane have<br />

Kong Hans Høj<br />

Hilkers Krog<br />

Lars Anders Linie<br />

Niels Hansens<br />

Ege<br />

Galgedam<br />

Gamle<br />

Brændeplads<br />

Brantebjergslinie<br />

Fynbolinie<br />

Råbjerglinien<br />

<strong>Tisvilde</strong>vejen<br />

Ridebro<br />

Nørrevej<br />

Nørrevej<br />

Tøj restaget<br />

Runde Elle<br />

Galgebjerg<br />

Frederikshøj<br />

Davrehøj<br />

Brøndsporet<br />

Skovporter<br />

Det<br />

Lille arbejde<br />

<strong>Tisvilde</strong> bygade<br />

Røhls Ege<br />

Tyvekrogen<br />

Tyvehullet<br />

Skovhø j<br />

Horsebak<br />

ken<br />

Uglebakke<br />

<strong>Tisvilde</strong><br />

Toftebrovej<br />

Hjortebjerg<br />

Sandflugtsmonumentet<br />

Hjortebjergvej<br />

Kirkevej<br />

Horsekæ r<br />

Bækkebrovej<br />

Ramløse Å<br />

Tibirkevej<br />

Kædemose krog<br />

Helsinge<br />

Lillevang<br />

Toftebrokilde<br />

Hjortebjerg<br />

hus<br />

Tibirke<br />

Bakker<br />

Vejb y<br />

Tibirke<br />

Tibirke Kirke<br />

Ellemosen<br />

<strong>Tisvilde</strong><br />

Signaturforklaring<br />

Offentlig vej<br />

Skovvej, motorkørsel ikke tilladt<br />

Skovspor/sti<br />

Dige<br />

Løvskov<br />

Nåleskov<br />

Eng<br />

Ager<br />

Mose<br />

Lyng<br />

Strandeng<br />

Strand<br />

Hav / sø<br />

Gravhøj<br />

Grillhytte<br />

Madpakkehus<br />

Parkering<br />

Seværdighed<br />

Holløse<br />

Bredning<br />

205<br />

Helsinge<br />

Helsinge<br />

Primitiv overnatningsplads<br />

<strong>MTB</strong> spor<br />

Let<br />

<strong>MTB</strong> rytter med<br />

grundlæggende færdigheder<br />

0 1 km<br />

Bølleljungslinie<br />

Rævehuslinie<br />

Asserbolinie<br />

Nyhus<br />

Nyvej<br />

Paradissti<br />

Frederiksværk<br />

Arresø<br />

Ramløse

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!