29.04.2022 Views

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Årsberetning</strong><br />

<strong>2021</strong>


Indhold<br />

Beretning <strong>2021</strong> 3<br />

Overnatningsstatistik <strong>2021</strong> 5<br />

Besøgstal for nordsjællandske<br />

attraktioner og museer <strong>2021</strong> 6<br />

Målrettet markeds føring i en usikker tid 7<br />

Kig og klik på <strong>VisitNordsjælland</strong> 10<br />

Trykt markedsføring 12<br />

Viden, inspiration og oplevelses udvikling 13<br />

Synlig i medielandskabet 16<br />

Presseklip <strong>2021</strong> 17<br />

Udvikling skal sikre fremtidens turisme 18<br />

Offensiv kampagne for en hårdt<br />

presset mødeturismebranche 22<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> i tal 26


Overnatningsrekord<br />

i et Corona-år<br />

Turismeåret <strong>2021</strong> kom på mange<br />

måder til at ligne 2020 med<br />

nedlukninger og restriktioner. Og<br />

så alligevel ikke. For den danske<br />

rejselyst var så stor, at <strong>2021</strong> blev<br />

det bedste turismeår nogensinde<br />

for de nordsjællandske<br />

overnatningssteder.<br />

Aldrig har så mange turister og gæster tjekket ind i<br />

Nordsjælland, målt på overnatninger. Og det til trods for<br />

Corona-situationen, der ellers satte turismebranchen<br />

under pres med nedlukning i fire af årets måneder med<br />

aflyste events, møder og konferencer samt et markant fald<br />

i internationale gæster.<br />

I starten af året iværksatte <strong>VisitNordsjælland</strong> en<br />

handlingsplan for <strong>2021</strong>. Vi lod os ikke stirre blinde på<br />

turismens uforudsigelige natur i en Corona-tid, men valgte<br />

at fokusere på erfaringerne fra 2020. Første halvdel af<br />

året blev en gentagelse af 2020, hvor danskerne ferierede<br />

i Danmark og på egen krop oplevede, at Danmark er<br />

“meget mere end bare Danmark”, hvilket var sloganet bag<br />

den fælles markedsføringsindsats på tværs af de danske<br />

destinationer.<br />

Vi fulgte op med målrettede digitale kampagner, som<br />

vi kørte hen over året med fokus på de mange overnatningssteder<br />

i Nordsjælland og med sigte på at konvertere<br />

endagsturister til overnattende gæster; og det bar frugt.<br />

I <strong>2021</strong> har vi arbejdet tæt med turismens aktører og<br />

ildsjæle og mere end 200 nordsjællandske partnere og<br />

givet sparring og hjælp til markedsføring, oplevelsesudvikling<br />

og synlighed i vores kanaler. For at støtte op<br />

om et trængt erhverv, har vi hele tiden sørget for, at<br />

vores markedsføringsindsats ikke kun kommunikerede<br />

turismens gratis glæder, men også hvordan de kan<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 3


kombineres med at bo, spise, shoppe og opleve. Vi rettede<br />

især indsatsen mod københavnerne, som vi fik godt greb<br />

om; 42% af trafikken på hjemmesiden kom fra København.<br />

I løbet af foråret blev der også sat blus under markedsføringsindsatsen<br />

for mødeturismen; en kampagne, der gav<br />

meget flotte dataresultater og var med til at få mødeturismen<br />

tilbage på sporet.<br />

Også i <strong>2021</strong> har vi arbejdet på at udvikle og styrke<br />

attraktionskraften for Nordsjælland som destination og<br />

på at sikre den nordsjællandske turisme i fremtiden. Med<br />

Tourist Stay Safe-projektet gav vi værktøjer og viden til<br />

erhvervet om håndtering og kommunikation af hygiejneog<br />

sikkerhedstiltag, som skal være med til at skabe en<br />

tryg oplevelse for turisterne i lyset af Corona. Og så blev<br />

turismeudviklingsprojektet i Nationalpark Kongernes<br />

Nordsjælland afsluttet ved udgangen af året, hvor<br />

fundamentet for kommunernes drøftelser af indgange til<br />

nationalparken blev lagt, og nye overnatningsmuligheder<br />

og spændende oplevelseskoncepter udviklet; bl.a. en ny<br />

vandrefestival, der skal være med til at trække flere gæster<br />

til nationalparken.<br />

Til trods for de flotte overnatningstal, så er vi meget<br />

bevidste om, at dele af branchen stadig har det svært.<br />

Kulturinstitutionerne, museerne og nattelivet betalte en<br />

høj pris for nedlukningerne. Både de danske og især de<br />

udenlandske turister kommer for at opleve kulturen, der<br />

er helt central for at tiltrække besøgende til Nordsjælland.<br />

I <strong>2021</strong> stod de udenlandske gæster kun for 15% af alle<br />

overnatninger – et tal, der før krisen var på 30-35%, og især<br />

de større attraktioner og museer mærkede savnet af de<br />

udenlandske gæster.<br />

Pandemien har lært os, hvor sårbar turismen kan være<br />

og gjort os særligt bevidste om, i hvor høj grad turismen<br />

spiller en afgørende rolle i det danske samfund – og<br />

lokalt i Nordsjælland. Oplevelsesøkonomien har en af de<br />

mest omfattende værdikæder og dermed et af de mest<br />

markante socioøkonomiske aftryk som erhverv. Sagt med<br />

andre ord: Turismen påvirker rigtig mange mennesker.<br />

Alene i Nordsjælland beskæftiger turismen næsten 5000<br />

årsværk. Men turismen er også vigtig, fordi mødet mellem<br />

kultur, natur og mennesker åbner vores forståelse - for<br />

verden omkring os, for hinanden og for os selv. Som<br />

Statsministeren sagde i sin nytårstale 1. januar 2022, så<br />

har vi brug for oplevelser. For omtanken, refleksionen,<br />

indsigten og udsynet, de giver.<br />

Det tager vi med fra <strong>2021</strong> – endnu et turismeår, hvor<br />

Corona satte dagsordenen. I 2022 vil vi selvsagt have<br />

fokus på at få de internationale turister tilbage ved at<br />

markedsføre netop det - alle de stærke oplevelser vi har<br />

i Nordsjælland – og arbejde for at fastholde de mange<br />

danske gæster, der de seneste to år er blevet glade for at<br />

besøge Nordsjælland.<br />

Per Frost Henriksen<br />

Bestyrelsesformand<br />

Annette Sørensen<br />

Direktør<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 4


Overnatningsstatistik <strong>2021</strong><br />

17,5%<br />

Overnatninger fordelt på type<br />

<strong>2021</strong> 2020 2019<br />

–– Ændring i % ––<br />

2020-21 2019-21<br />

Camping 287.569 244.273 249.481 17,72 15,27<br />

Feriecenter og<br />

vandrerhjem<br />

81.680 62.491 88.865 30,71 -8,09<br />

Feriehus 464.120 451.660 444.941 2,76 4,31<br />

Hoteller 115.065 97.940 141.653 17,49 -18,77<br />

2,8%<br />

17,7%<br />

30,7%<br />

Lystbådehavne 41.768 44.634 40.671 -6,42 2,70<br />

Total 990.202 900.998 965.611 9,90 2,55<br />

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner<br />

-6,4%<br />

Antal overnatninger<br />

843.055<br />

83.310<br />

18.060<br />

14.525<br />

5.055<br />

↑ 10,3%<br />

↓ -3,6%<br />

↑ 48,0%<br />

↑ 90,1%<br />

↓ -51,8%<br />

Internationale overnatninger i alt 147.147 ↑ 7,6%<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 5


Besøgstal for nordsjællandske<br />

attraktioner og museer <strong>2021</strong><br />

Turismen hænger uløseligt sammen med kulturen. De nordsjællandske attraktioner,<br />

museer og kulturinstitutioner er vigtige fyrtårne, der tiltrækker turister og gæster<br />

med levende museumsoplevelser og kreative udstillinger, som underholder eller<br />

lader os reflektere over vores fortid, samtid og fremtid.<br />

Efter rekordmange besøgende hos flere af de<br />

nordsjællandske besøgssteder i 2019 blev <strong>2021</strong><br />

ligesom 2020 et svært år for flere af museerne.<br />

Indendørs museerne har været tvangslukkede<br />

store dele af året, og især de store besøgssteder<br />

er gået glip af de inter nationale turisters besøg.<br />

Louisiana Museum<br />

of Modern Art<br />

330.840<br />

-18% (2019: -56%)<br />

Det Nationalhistoriske<br />

Museum på Frederiksborg Slot<br />

84.005<br />

+2% (2019: -70%)<br />

Hundested<br />

Sandskulpturfestival<br />

56.450<br />

-15% (2019: -5%)<br />

Nivaagaard<br />

Malerisamling<br />

26.601<br />

-55% (2019: -70%)<br />

Esrum Kloster<br />

& Møllegård 1<br />

18.807<br />

+17% (n/a)<br />

Museum<br />

Nordsjælland<br />

18.025<br />

+8% (2019: -10%)<br />

Nordsjællands<br />

Fuglepark<br />

18.000<br />

+10% (n/a)<br />

Industrimuseet<br />

Frederiks Værk 2<br />

17.200<br />

+24% (2019: -31%)<br />

Munkeruphus<br />

14.394<br />

-11% (2019: -5%)<br />

Rudolph Tegners<br />

Museum 3<br />

12.736<br />

-13% (2019: -39%)<br />

Fredensborg<br />

Slot 4<br />

7.415<br />

+100% (2019: -32%)<br />

Procentvis udvikling fra 2020-<strong>2021</strong>. Til sammenligning vises også i<br />

parentes den procentvise udvikling fra 2019-<strong>2021</strong> (før Corona).<br />

1 Betalende gæster til museet. Besøg i alt på Esrum Kloster: 75.000, -6%.<br />

2 Inkl. Knud Rasmussens Hus og Krudtværksmuseet.<br />

3 Besøgstal til museet, ekskl. skulpturparken (104.668 besøg, -5%)<br />

4 Omvisninger på Fredensborg Slot og i den private slotshave var aflyst i 2020 pga. Corona.<br />

Dette er et udvalg af nordsjællandske besøgssteder, og dermed ikke en uudtømmelig liste.<br />

Med forbehold for fejl og cirkatal. Tal er indhentet hos besøgsstederne selv.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong><br />

6


Målrettet markedsføring<br />

i en usikker tid<br />

“Når tiderne er usikre, og der er meget på spil, så hold fokus på det, vi ved.”<br />

Det blev devisen for <strong>VisitNordsjælland</strong>s markedsføringsindsats i <strong>2021</strong>.<br />

Året var igen præget af stor usikkerhed, om end også en vis forudsigelse<br />

og tro på en gentagelse af det rejsemønster, vi så i 2020. Og så satte vi<br />

særskilt fokus på de steder i turismen, der var mest trængt. Og det bar frugt.<br />

Vores handlingsplan for <strong>2021</strong> tog<br />

udgangspunkt i vores bedste bud på et<br />

scenarie, der lød: De danske turister ville<br />

blive i Danmark, der ville ikke være nogen<br />

nævneværdige internationale gæster<br />

i første halve år, og arrangementer og<br />

festivaler ville for størstedelen være<br />

aflyst. Første halvår blev markedsføringen<br />

derfor målrettet et dansk publikum, og i<br />

særdeleshed et Københavner publikum.<br />

Epinion-undersøgelser viser, at størstedelen<br />

af gæsterne i Nordsjælland kommer<br />

fra København (67% i 2020 og 38% i <strong>2021</strong>).<br />

1. halvår: Ud, for at komme ind<br />

Danskerne havde forelsket sig i udendørs<br />

oplevelser, og temaet for vores kommunikation<br />

var, at kommunikere “ud for at<br />

komme ind”. Det vil sige plads, rum, luft og<br />

udendørsbilleder i alt kommunikation, hvor<br />

det var muligt.<br />

Men samtidig havde vi et skarpt fokus<br />

på at kombinere de “gratis” glæder i kombination<br />

med steder, der har et kasseapparat,<br />

for at give de besøgende inspiration<br />

til den fulde pakke, hvor de kan spise,<br />

sove, opleve kultur, og handle - og dermed<br />

hjælpe et trængt erhverv. Vi lavede digitale<br />

kampagner, der kørte hele året – som vi<br />

kunne skrue op og ned for, alt efter hvad<br />

markedet – og restriktionerne – bød os.<br />

2. halvår: Internationale gæster<br />

Vi forventede, at vacciner kombineret<br />

med sommervejr ville betyde en åbning af<br />

grænserne til omverdenen og, at restriktionerne<br />

ville bortfalde. Spørgsmålet var<br />

imidlertid, hvornår det ville ske. Ville det<br />

ske tids nok til, at udenlandske gæster<br />

kunne nå at gæste landet?<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> var til stede på<br />

marked Tyskland, Holland og Sverige - og<br />

havde fravalgt Norge som følge af Coronarestriktioner.<br />

Bl.a. så forsøgte vi at få<br />

tyskerne til Nordsjælland for at cykle over<br />

sommeren.<br />

Andet halvår bød fortsat på mange<br />

danskere på attraktionerne, men heldigvis<br />

begyndte de internationale gæster også<br />

at komme. Men desværre også for få og<br />

for sent til, at det kunne gøre en afgørende<br />

forskel på de attraktioner, som er meget<br />

afhængige af et internationalt publikum.<br />

Resultaterne på marked Tyskland,<br />

Holland og Sverige var – situationen taget i<br />

betragtning – tilfredstillende.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 7


OVERNATNINGSKAMPAGNE OG OVERNATNINGSREKORD<br />

Kom til Nordsjælland<br />

– og bliv lidt længere<br />

Turismen tilbyder mange gratis glæder, men i <strong>2021</strong><br />

har <strong>VisitNordsjælland</strong> haft endnu større fokus på at<br />

fremhæve den del af turismebranchen, som har kasseapparater,<br />

og hvor turismen er levegrundlag for<br />

de mennesker, der står bag.<br />

De nordsjællandske overnatningssteder – hoteller,<br />

campingpladser og vandrehjem – har været særligt<br />

udfordrede under krisen. For at understøtte deres<br />

salgsindsats har <strong>VisitNordsjælland</strong> kørt konstante<br />

kampagner hele året rundt på de sociale medier og<br />

Google med opfordring til turisterne om at overnatte<br />

og blive lidt længere. Med vores kampagneindsats<br />

har vi været gennem hele markedsføringstragten<br />

for at konvertere endagsbesøgene til overnattende<br />

gæster. Vi har fået et godt greb om netop københavnerne,<br />

som står for den altovervejende del af<br />

trafikken til <strong>VisitNordsjælland</strong>s hjemmeside, men<br />

resten af Sjælland har også taget godt imod vores<br />

direkte opfordring om at bruge længere tid og sove i<br />

Nordsjælland.<br />

Selvom forventningerne til <strong>2021</strong> ved årets<br />

begyndelse var beskedne, endte antallet af overnatninger<br />

på de nordsjællandske overnatningssteder<br />

med at blive det højeste nogensinde, og vores<br />

overnatningsside blev den mest besøgte side på hele<br />

hjemmesiden, da året var omme.<br />

GENSTARTSKAMPAGNE<br />

“Meget mere end bare Danmark”<br />

Også i år vendte vi vores fokus mod at mobilisere et dansk publikum, og den<br />

store Danmarks-kampagne fra året før, “Meget mere end bare Danmark”, blev<br />

lanceret i en 2.0 version. Den byggede videre på budskabet om at få danskerne<br />

til at genopdage dejlige Danmark som ferieland gennem tv-spots, annoncer<br />

i landsdækkende dagblade, billboards og via influencere. Og via danskerne<br />

selv, der blev inviteret til at dele deres egne oplevelser på sociale medier under<br />

hashtagget ”baredanmark”. VisitDenmark ledede kampagneindsatsen, og Visit-<br />

Nordsjælland leverede indhold sammen med de øvrige danske destinationer.<br />

Kampagnen var støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 8


Vi markedsfører<br />

Nordsjælland for og<br />

med erhvervet<br />

I <strong>2021</strong> arbejdede <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

sammen med cirka 200 turismeaktører i alle<br />

størrelser, som købte sig til markedsføring<br />

og eksponering i vores kanaler – som en del<br />

af enten en lille, mellem eller stor markedsføringspakke.<br />

Vi finder det bedste greb, når<br />

det gælder medier og kanaler, der passer til<br />

budskabet og målgruppen, hvad enten det er<br />

i print eller digitalt.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er en tæt<br />

samarbejdspartner, som er<br />

med til at understøtte vores<br />

markedsførings- og PR-aktiviteter<br />

– lokalt, nationalt og på udvalgte<br />

markeder. Partnerskabet har stor<br />

værdi for os i form af synlighed<br />

gennem <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

kanaler og kampagner, men<br />

også i forbindelse med foto- og<br />

videoproduktion samt sparring<br />

om bl.a. nye samarbejder og<br />

muligheder.<br />

8.000 modtagere af<br />

turistrettede nyheder<br />

SARA JUEL ANDERSEN<br />

PR og kommunikationsansvarlig,<br />

Det Nationalhistoriske Museum<br />

Frederiksborg Slot<br />

Direkte adgang<br />

til turisternes inbox<br />

De seneste år har vi arbejdet målrettet med at øge vores<br />

database af potentielle turister, der ønsker nyheder fra<br />

os. Nyhedsbrevet som medie er stærkt. Dels så “ejer” vi<br />

kontakterne selv, og dels er de sociale medieplatforme<br />

ikke “gatekeepers” for vores kommunikation. Vi kan<br />

derfor komme i direkte kontakt med vores målgruppe.<br />

Vi har genereret nye kontakter gennem konkurrencer<br />

i samarbejde med hhv. Gilleleje Badehotel og Hillerød<br />

Hotel, samt ved vores julekalender-kampagne, men også<br />

i forbindelse med tilsendelse af vores magasin og vores<br />

inspirationsguide til Tisvildevejen.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 9


Kig og klik på<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Hvor kom de<br />

besøgende på<br />

hjemmesiden fra?<br />

Danmark 90%<br />

Tyskland 2%<br />

Sverige 2%<br />

USA 1%<br />

Holland 1%<br />

Norge 0,5%<br />

Kina 0,5%<br />

Belgien 0,5%<br />

Storbritannien 0,5%<br />

København 42%<br />

Hillerød . . . . . . . 3%<br />

Aarhus 3%<br />

Helsingør 2%<br />

Odense 1%<br />

Roskilde 1%<br />

Frederiksværk 1%<br />

Birkerød 1%<br />

Lyngby 1%<br />

Instagram<br />

12.300<br />

følgere<br />

Eksponering til 1 mio. brugere<br />

Facebook<br />

18.000<br />

følgere<br />

Eksponering til 1,5 mio. brugere<br />

<strong>2021</strong><br />

Danmarks 6.<br />

mest besøgte<br />

officielle turismewebsite<br />

Website<br />

811.491<br />

besøgende<br />

YouTube<br />

191.152<br />

eksponeringer<br />

Google display annoncer<br />

22.906<br />

klik<br />

1.007.357 eksponeringer<br />

Vi lader algoritmerne finde turisterne<br />

Også i <strong>2021</strong> skabte vi digitalt indhold på<br />

platformene Facebook, Instagram og<br />

Google search, display og YouTube.<br />

Ved at segmentere vores budskaber<br />

på de sociale medier kan vi ramme meget<br />

præcist i vores markedsføring og fange<br />

yderst veldefinerede målgrupper. Vi lader<br />

algoritmerne arbejde med data, og med<br />

retargeting og look-a-like-målgrupper som<br />

værktøjer, når vi endnu tættere på den<br />

potentielle turist.<br />

Også i år havde vi stor succes med<br />

instant experience, et format på Facebook,<br />

som giver mulighed for at skræddersy en<br />

større fortælling i en kombination af tekst,<br />

video og billedkarrusel med den fordel,<br />

at brugerne bliver længere. Med instant<br />

experiences fortalte vi stærke fortællinger<br />

om de største byer i Nordsjælland og gjorde<br />

temaerne vandring, cykel og kunst levende.<br />

Timing is everything: Markedsføring<br />

der kan tændes og slukkes i en Corona-tid<br />

“Always on” er et marketingbegreb, der<br />

handler om at holde sin markedsføring<br />

kørende, således at man hurtigt kan skrue<br />

op og ned for sin indsats. I løbet af året har<br />

vi haft flere Facebook-kampagner – bl.a.<br />

vores overnatnings- og mødeturismekampagner<br />

– som vi kunne vælge at sætte højt<br />

eller lavt blus under. På den måde har vi<br />

været i stand til at reagere på adfærden i<br />

markedet – i en tid med restriktioner – og<br />

systematisere vores marketingsindsats,<br />

hvilket de sociale medier giver nye<br />

muligheder for.<br />

Mest besøgte under sider<br />

på hjemmesiden<br />

ʃ Overnatning<br />

(84.000 sidevisninger)<br />

ʃ Forside<br />

ʃ For Børn<br />

ʃ Oplevelser<br />

ʃ Pilgrimsveje og vandreruter<br />

i Nordsjælland<br />

ʃ Hvad-sker-der i<br />

Nordsjælland<br />

ʃ Cykelruter i<br />

Nordsjælland<br />

ʃ Nordkystcykelstien:<br />

Rute 47<br />

ʃ Glamping i<br />

Nordsjælland<br />

ʃ Naturoplevelser<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 10


Ud i ferielandet med<br />

EUROMANs Sommeravis<br />

Magasinet EUROMAN har kørt, svømmet, spist og drukket sig vej<br />

langs hele Nordkysten. Resultatet blev en inspirerende guide til<br />

det gode sommerliv i Nordsjælland, som magasinets redaktion<br />

producerede med input fra os. Med et oplag på 50.000 blev<br />

guiden omdelt til EUROMANs abonnenter, til 11.500 feriehuse og<br />

150 turistinspirationer i Nordsjælland samt hoteller i København.<br />

Mediesamarbejdet var en stor succes og bliver gentaget i 2022.<br />

JUNI / JULI / AUGUST - <strong>2021</strong><br />

Side 35<br />

GLOHEDT SOMMERHUSMARKED:<br />

HUSENE RYGER SOM VARMT BRØD<br />

Side 20<br />

FIND DIG SELV I NORDSJÆLLAND:<br />

SOMMERAVISEN<br />

OG CHRISTINE SOFIE JOHANSEN<br />

HVILKEN ARKETYPE ER DU?<br />

Side 12<br />

SILD, SNAPS OG SARKASME: TRE<br />

UDLÆNDINGE OM FERIE I DANMARK<br />

Side 10<br />

PÅ BESØG HOS RASMUS ROBERT<br />

LYSE NÆTTER, VIND I HÅRET, SAND MELLEM TÆERNE, FISK PÅ GRILLEN OG EUROMANS SOMMERAVIS UNDER ARMEN<br />

GRATIS<br />

Spring nu<br />

ud i det<br />

forår<br />

En verden af<br />

oplevelser<br />

venter<br />

derude<br />

Lynæs Surf Center<br />

Vi har i løbet af året<br />

annonceret i:<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

ʃ<br />

Politikens særtillæg<br />

“Aktiv ferie”<br />

Jysk Fynske Mediers<br />

tillæg “Turist i<br />

hovedstaden”<br />

Kristeligt Dagblad<br />

Jyllandspostens tillæg<br />

“Staycation – Rejs<br />

hjemme”<br />

Ud & Se<br />

Sjællandske medier<br />

inkl. Frederiksborg Amts<br />

Avis<br />

Alt for damerne<br />

Børn i byen<br />

Nord Magasin<br />

Tour de France-magasin<br />

Fisk i det grønne. Der er fuld fart på hovedgaderne og strandene i Nordsjælland,<br />

men roen ligger kun et stenkast fra sandet og vandet. På Rabarbergaarden er man<br />

selvforsynende på råvarer og sæsonbestemt velsmag — Side 30.<br />

360 graders markedsføring – fra digital til print<br />

Smash hit i sommerlandet. Tennisklubberne herhjemme oplever et veritabelt<br />

medlemsboom. Det mærker man i Nordsjælland, hvor flere klubber melder om op til<br />

50 procent tilgang af nye medlemmer. Vi trækker i tennisuniformen og besøger de<br />

mest idylliske klubber langs den nordsjællandske kyst — Side 26.<br />

SIDE 22<br />

SIDE 46<br />

10 gode og sommersikre<br />

Poul Madsen om<br />

køb til din garderobe.<br />

trangen til at vinde.<br />

Drik dig glad. På vingården Garbolund<br />

producerer de vin på den danske naturs<br />

præmisser, der smager let, sødt og<br />

syrligt. Vi siger skål — Side 38.<br />

SIDE 40<br />

VERDENS BEDSTE<br />

FISKEFRIKADELLE<br />

I bølgen blå. Johan og Jeppe Ingversen<br />

har gjort Lynæs Surfcenter til et samlingspunkt<br />

for vandsportsentusiaster.<br />

Vi sætter sejl — Side 16.<br />

SIDE 40<br />

3 topløse biler<br />

til landevejene.<br />

Det kræver mange kontaktpunkter og gentagelse af budskaber og opfordringer til den<br />

potentielle turist for at skabe en interesse, der kan føre til en beslutning om at tage af sted<br />

og ud at opleve Nordsjælland. Udover indhold og kampagner i egne kanaler, så er <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

derfor også synlig med annoncer i dagblade, magasiner, både print og digitalt –<br />

lige dér, hvor vores målgrupper søger inspiration.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 11


6<br />

8<br />

Ndr. Beddingsvej 21 · Dk-3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 25 77 97 24 · Facebook/Havfruen-Hundested<br />

Nordre Beddingsvej 26 · DK-3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 47 74 85 20 · www.backhaus-brown.dk<br />

coffee with a great view over the marina. In Havfruen’s<br />

Glassblower workshop at the harbour front.<br />

coffee shop you can buy a really good cup of espresso<br />

Unique glass art. Everything is mouth-blown and<br />

coffee, café latte, hot chocolate, home-baked<br />

handmade. Open every day of the year.<br />

pancakes – all to enjoy on the sun terrace, or “to go”.<br />

9<br />

11<br />

15<br />

13<br />

‘ARTISTERI’ STUDIO GALLERY<br />

16<br />

18<br />

V. ANDREA UCINI<br />

Kajgaden 9L, DK-3390 Hundested,<br />

tel. (+45) 25 37 14 66<br />

www.artisteri.dk<br />

Specialised in contemporary<br />

art and conceptual illustration.<br />

12<br />

SKJOLD BURNE VINHANDEL<br />

14<br />

Torup Market<br />

FJORDENS MINI GOLF, CAFÉ &<br />

Kirkegade 9, DK-3300 Frederiksværk,<br />

tel. (+45) 31 41 82 18<br />

ICE CREAM PARLOUR<br />

Havnegade 16, DK-3390<br />

www.skjold-burne.dk<br />

Nørregade 6 20 907A · DK-3300 Frederiksværk Nordre Beddingsvej 35 · DK-3390 Hundested<br />

Frøken Jensen<br />

The town’s<br />

Amtsvejen<br />

wine merchant.<br />

2 · Hundested Havn · DK-3390 Hundested<br />

+45) 26 16 70 46 · www.halsbryg.dk<br />

Good service,<br />

Tel.<br />

good<br />

(+45)<br />

mood,<br />

47 93 71 50 · www.hundested-roervig.dk<br />

Dyssekilde Station · Stationsvej 1, Torup<br />

good prices. The fast connection between Hundested and Rørvig.<br />

DK-3390 Hundested · Facebook/TorupMarked<br />

e Danish Rivera.<br />

for more information<br />

SHOP FOR INDUSTRIAL VINTAGE LAMPS,<br />

ART & RARE OBJECTS<br />

AUDERØD BYVEJ 10A<br />

3300 FREDERIKSVÆRK<br />

MOBILE 60167013<br />

SAT & SUN 11-17<br />

Store Orebjergvej<br />

Firhøjve<br />

Stenhøjen<br />

Byåsen<br />

Storkevej<br />

Linde Alle<br />

j<br />

Vipstjertvej<br />

j<br />

A<br />

Gøgevej<br />

Å<br />

Sol a<br />

11<br />

12<br />

BENDIX COPENHAGEN<br />

HUNDESTED HAVN ∙ NORDRE BEDDINGSVEJ 24<br />

31 79 10 60 ∙ M INFO@BENDIXCOPENHAGEN.COM<br />

WEBSHOP WWW.BENDIXCOPENHAGEN.COM<br />

15<br />

17<br />

19<br />

j<br />

Engvej<br />

S<br />

Bø<br />

Bomose Allé<br />

Nivå Tree Climbing Park: Open 1 April – 24 October<br />

Sølyst Alle 14 · DK-2990 Nivå<br />

Tel. (+45) 49 14 52 26 · www.nivaacamping.dk<br />

Nivå Camping: Open 27 March – 24 October<br />

Only open for Nivå Camping’s guests<br />

Nivå Camping<br />

Trykt markedsføring<br />

2<br />

Magasin og kort hjælper med at finde<br />

vej til og i Nordsjælland<br />

En vigtig markedsføringskanal for<br />

det nordsjællandske turisterhverv er<br />

målrettet annoncering i <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

tryksager overfor gæster<br />

og turister. Der har i <strong>2021</strong> været stor<br />

interesse fra turisterhvervet sådan, at<br />

vi kunne producere et 84 siders gratis<br />

magasin, “Mit Nordsjælland”, på dansk<br />

og engelsk, et Nordsjællandskort og<br />

syv bykort. Tryksagerne er primært<br />

blevet distribueret på destinationen<br />

via cirka 150 turistinspirationssteder<br />

7<br />

Food market throughout the summer.<br />

Every other Saturday at 10am-3pm.<br />

6<br />

Nivå Camping<br />

Sølyst Alle 14 · DK-2990 Nivå<br />

Tel. (+45) 49 14 52 26 · www.nivaacamping.dk<br />

Fredensborg Brødhus & Café<br />

Jernbanegade 20 · DK-3480 Fredensborg<br />

Tel. (45) 48 48 00 60<br />

Gammel håndværksbager<br />

hvor der bages efter gamle håndværkstraditioner.<br />

1<br />

www.livredningstjenesten.dk<br />

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.<br />

every day, on all beaches<br />

Training some of the falconer’s<br />

beautiful & exciting birds of prey.<br />

Fredensborg Museum<br />

www.falkonergaarden.com<br />

Avderødvej 19, Avderød · DK-2980 Kokkedal<br />

Tel. (+45) 48 28 01 76 · www.fredensborgmuseum.dk<br />

Art tiles, historical class room,<br />

rural culture and special exhibitions.<br />

1<br />

1<br />

Gjethuset<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

COUNTRY MARKET<br />

Jernbanegade 3, st. tv., DK-3480<br />

Fredensborg, tel. (+45) 48 48 48 99<br />

facebook.com/<br />

countrymarketfredensborg/<br />

Gjethuset is an active music and cultural house,<br />

where you can experience everything from rock<br />

concerts to children’s theater, professional tour<br />

theater, chamber music, classical concerts and<br />

international exhibitions. North of Copenhagen,<br />

Gjethuset is the largest and not least most beautiful<br />

cultural house, and the building itself is worth a visit.<br />

En markedsplads som summer<br />

af hygge og lokale madvarer.<br />

Check out all event at gjethuset.dk/program<br />

FREDENSBORG SLOTSMUSEUM<br />

Fredensborg Store Kro<br />

Slotsgade 6<br />

DK-3480 Fredensborg<br />

Tel. (+45) 48 28 01 76<br />

www.lokalhistorisk-museum.dk<br />

Gjethuset · Gjethusgade 5 · DK-3300 Frederiksværk<br />

Tel. (+45) 40 70 50 30 · www.gjethuset.dk<br />

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk<br />

2<br />

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.<br />

in weekends, on all major beaches<br />

04.01.2018_ann_visitnordsj_157,2x66,75.indd 1 04/01/2018 15.09<br />

FALKONERGÅRDEN<br />

Davidsvænge 11<br />

DK-3480 Fredensborg<br />

Tel. (+45) 48 48 25 83<br />

Lifeguard on duty<br />

Hundested Kro & Hotel<br />

Nørregade 10 · DK-3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 47 93 75 38 · www.hundested-kro.dk<br />

Rooms, restaurant and live music.<br />

Enjoy a hearty meal in our cozy, historic restaurant<br />

serving genuine, Danish food.<br />

Haugen Galleri<br />

Søndergade 31 B, Lynæs · DK-3390 Hundested<br />

Tlf. (+45) 22 59 10 52 · www.haugengalleri.com<br />

6<br />

5<br />

“Hygge”, atmosphere and nice food, cake and coffee.<br />

Enjoy your meal, fresh fish and seafood, cold beer or<br />

Hundested-Rørvig Ferry<br />

Restaurant Trekosten<br />

Enjoy your lunch or dinner in a unique environment.<br />

· DK-2990 Nivå<br />

Rævehau<br />

Gl. Strandvej 137 · DK-3050 Humlebæk<br />

Tel. (+45) 49 19 13 21 · www.sletten.dk<br />

Restaurant Sletten<br />

Mere end 350 feriehuse<br />

i Nordsjælland<br />

15<br />

17<br />

18<br />

28<br />

21<br />

F yrre<br />

The history of Fredensborg Palace.<br />

3<br />

4<br />

Havfruen Hundested<br />

FALKONERGÅRDEN<br />

Davidsvænge 11<br />

DK-3480 Fredensborg<br />

Tel. (+45) 48 48 25 83<br />

www.falkonergaarden.com<br />

Training some of the falconer’s<br />

beautiful & exciting birds of prey.<br />

5<br />

6<br />

22<br />

FREDENSBORG VANDRERHJEM<br />

Østrupvej 3, DK-3480 Fredensborg<br />

Tel. (+45) 60 54 97 00<br />

www.fredensborgvandrerhjem.dk<br />

Cozy, family-run hostel close to<br />

the city, Fredensborg Palace and<br />

Lake Esrum.<br />

6<br />

FEEL HABEN GOOD<br />

2<br />

illerødvej<br />

Your local holiday<br />

home rental partner.<br />

We are here to help!<br />

5<br />

Munkerup Strandvej 78<br />

3120 Dronningmølle<br />

www.munkeruphus.dk<br />

Argusvej<br />

Elsdyrvej<br />

Lifeguard on duty<br />

NORDKYSTENS CYKELUDLEJNING<br />

Tel. (+45) 51 29 29 43<br />

nordkystenscykeludlejning.dk<br />

vej<br />

Sikavej<br />

Knolden<br />

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.<br />

in weekends, on all major beaches<br />

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.<br />

every day, on all beaches<br />

for more information<br />

SCUSI COFFEE & TEASHOP<br />

Nørregade 32, 3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 53 86 19 48<br />

Facebook/Scusi<br />

Sikavej<br />

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:<br />

www.museumns.dk<br />

Lifeguard on duty<br />

Sculpture,<br />

architecture<br />

and nature<br />

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.<br />

in weekends, on all major beaches<br />

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.<br />

every day, on all beaches<br />

for more information<br />

www.livredningstjenesten.dk<br />

Krudtværksmuseet /<br />

Powder-Mill<br />

Café Frk. Jensen Halsnæs Bryghus (Brewery)<br />

www.livredningstjenesten.dk<br />

Egeho<br />

Grøndyssevej 11<br />

DK-3210 Vejby<br />

Tel. (+45) 48 70 61 90<br />

WWW.LNAS.DK<br />

øborg<br />

Bregnerød<br />

KUNST<br />

CAFÈ<br />

EVENTS<br />

BUTIK<br />

HAVE<br />

STRAND<br />

Hi lerødvejen<br />

Discover the beautiful<br />

North Coast by bike.<br />

We have bikes of high quality<br />

for you and your family. rudolphtegner.dk<br />

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:<br />

www.museumns.dk<br />

NOVASOL<br />

Smidstrup Strandvej 59<br />

3250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14<br />

30 20, www.novasol.dk<br />

3914 3020<br />

www.novasol.dk • www.dansommer.dk<br />

Lifeguard on duty<br />

Helsingørvej<br />

Græste<br />

For you who want to spoil<br />

yourself with clothes,<br />

accessories and handicrafts.<br />

Hi lerødvejen<br />

Sikavej<br />

Sikavej<br />

Lyshøjvej<br />

227<br />

Rensdyrvej<br />

Lundebakken<br />

Rørhavevej<br />

Hi lerødvejen<br />

Klitten<br />

Passebækgård<br />

Golfbane<br />

ej<br />

Li le Bregnerød<br />

Bregnerødvej<br />

Nivå lies like a unique green and natural pearl on the<br />

North Sealand coastline, surrounded by forest, moss,<br />

river, beach and clay pit lakes. Nivå’s nature and history<br />

are strongly linked to its brickwork production. Visit the<br />

unique Ring Oven. Admire Nivaagaard’s Art Collection and<br />

enjoy the giant rhododendron garden. Discover the rich<br />

known for Fredensborg bird life Palace in the – the unique royal protected salt marshes towards the<br />

lace Sound. is located The water right sport by area by the harbour and beach<br />

en. ging Sail fun for young and old alike. Nivå<br />

enjoy a steaming<br />

e<br />

Nivaagaard Teglværks Ringovn<br />

Teglværksvej 23 · DK-2990 Nivå · www.ringovn.dk<br />

Open at Whitsun, Sundays during summer holiday<br />

and autumn holiday in October.<br />

M/S Frederikke at Arresø<br />

HALSNÆS An LIBRARY exciting attraction for both children and adults.<br />

HUNDESTEDThe small open-air museum is one of the world’s<br />

Nørregade 61, best 3390 preserved Hundested Gunpowder Mills with buildings<br />

Tel. (+45) 47 93 and 80 working 70 machines from the 19th century.<br />

In the summertime, you can join the most beautiful<br />

bibliotekerne.halsnaes.dk<br />

Joint ticket with The House of Knud Rasmussen<br />

boat trip on Denmarks largest lake, Arresø.<br />

in Hundested. Valid for one Nørregade week. 11 · DK-3390 Hundested · Tel. (+45) 47 93 79 79<br />

Your local entrance to knowledge,<br />

information Krudtværksalleen & experiences. 1 · DK-3300 Frederiksværk<br />

www.msfrederikke.dk<br />

Open every day at 8am-8pm · www.meny.dk Arresødalvej 103 · DK-3300 Frederiksværk<br />

Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.indmus.dk<br />

Book online www.visitnordsjaelland.com<br />

ESRUM KLOSTER<br />

& MØLLEGÅRD<br />

Klostergade 11-12, Esrum<br />

DK-3230 Græsted, esrum.dk<br />

Tel. (+45) 48 36 04 00<br />

Exciting experiences for the<br />

whole family all year round.<br />

ERANTIS BLOMSTERKUNST<br />

Nørregade 43, DK-3390 Hundested,<br />

tel. (+45) 47 74 51 51<br />

www.erantis-hundested.dk<br />

Facebook/erantis<br />

Treat your loved ones with a<br />

beautiful bouquet, wine,<br />

chocolate or home decoration.<br />

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.<br />

in weekends, on all major beaches<br />

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.<br />

every day, on all beaches<br />

for more information<br />

4<br />

Nellerødvej<br />

3<br />

14<br />

PHOTO: VISIT NORDSJAELLAND<br />

www.livredningstjenesten.dk<br />

7<br />

Open at Whitsun, Sundays during summer holiday<br />

and autumn holiday in October.<br />

Nivaagaard Teglværks Ringovn<br />

1<br />

Teglværksvej 23 · DK-2990 Nivå · www.ringovn.dk<br />

SlotsArkaderne.dk<br />

3<br />

Søgårdsvej<br />

Kongernes Feriepark<br />

Hesbjergvej<br />

Jac<br />

Klintevangen<br />

Hasselvangen<br />

Hesbjergvej<br />

j<br />

F irhøjvej<br />

Firhøj<br />

Jørgenshv<br />

Blåmunke vej<br />

The largest &<br />

most attractive<br />

shopping centre in<br />

North Sealand<br />

60 shops & 4 cozy cafés<br />

Esrum Kloster<br />

& Møllegård<br />

og gode samarbejdspartnere. Vi<br />

har fået lokale fodboldklubber og<br />

spejdere til at hjælpe os med omdeling<br />

til 11.500 feriehuse i Halsnæs og<br />

Gribskov. Et mindre oplag er distribueret<br />

via udvalgte overnatningssteder,<br />

motorvejsinfoterier, færgerier<br />

og campingvognsforhandlere i resten<br />

af Danmark.<br />

Firhøj<br />

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk<br />

ilevej<br />

Blåmunkevangen<br />

Hørvang en<br />

Slåenvangen<br />

Vinkelåsen<br />

Rødkildeåsen<br />

04.01.2018_ann_visitnordsj_157,2x66,75.indd 1 04/01/2018 15.09<br />

4<br />

Stenhøjen<br />

Vestervang<br />

H esbjergåsen<br />

Højvejen<br />

Strandagervej<br />

Rågeleje Strandvej<br />

Munkerup Strandvej<br />

Holtesgårdvej<br />

Bynkevangen<br />

Skolestien<br />

Ferlevej<br />

BIJÉ FRITID & CAMPING<br />

Bomose Alle 19, DK-3200<br />

Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10<br />

Railway www.bije.dk station<br />

Cycle Everything route for your caravan. 6 Leif Nielsen A/S<br />

Sale of new and used<br />

caravans. Service Center.<br />

Legend<br />

SHOPPING __ I HILLERØD<br />

ʃ Samlet magasinoplag: 100.000<br />

ʃ<br />

Kort og magasin er set online<br />

næsten 200.000 gange<br />

19<br />

13<br />

8<br />

__<br />

9<br />

Backhaus Brown<br />

15<br />

Opening hours<br />

Monday - Friday<br />

10am - 7pm<br />

Saturday - Sunday<br />

10am - 5pm<br />

BILKA<br />

All days 7am - 11pm<br />

Nellerødvej<br />

We care<br />

for food<br />

MENY Hundested<br />

HUNDESTED<br />

TOURIST INFORMATION<br />

Havnegade 20<br />

DK-3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 47 93 77 88<br />

Open in the summertime<br />

www.visitnorthsealand.com<br />

5<br />

2<br />

4<br />

18<br />

Højvejen<br />

Munkerup<br />

Firhøjvej<br />

Skovåsen<br />

5<br />

Ved Skellet<br />

Tvær-Åsen<br />

HUNDESTED HARBOUR OFFICE<br />

Nordre Beddingsvej 24<br />

DK-3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 47 93 72 34<br />

www.hundestedhavn.dk<br />

Marina, culture port,<br />

industrial port and cruiseport.<br />

Østergade<br />

1<br />

Langåsen<br />

Rødkildevej<br />

Da<br />

Daleåsen<br />

3<br />

levænget<br />

Sophienlund A le<br />

2<br />

Dalehøjvej<br />

Sophienlund<br />

The town is brimming with first-class art and cultural<br />

experiences and many specialty shops, cafés and restaurants.<br />

Krogerup Farm Store and Louisiana – Museum of<br />

Modern Art – are always worth a visit. Humlebæk’s long<br />

coastline with harbours, beaches and cultural environments<br />

offer plenty of opportunities for fun, activities and<br />

relaxation.<br />

Bøgevangen<br />

Engledet<br />

DISCOVER NIVÅ<br />

THE FAMILY TOWN FOR ACTIVE FAMILIES<br />

Spurvevænget<br />

Esrum Å<br />

Helsingørvej<br />

10<br />

Munkerupvej<br />

Skovvænget<br />

Bakkevangen<br />

Åsvinget<br />

205<br />

Rypevej<br />

Hulerødvej<br />

237<br />

Kærsangervej<br />

DISCOVER<br />

HUMLEBÆK<br />

Tårnfalkeve<br />

Musvågevej<br />

5<br />

Mø ledalen<br />

4<br />

Mø le A le<br />

Sanglærkevej<br />

Discover<br />

FREDENSBORG<br />

2<br />

THE GREEN PALACE TOWN<br />

M ol<br />

Fredensborg<br />

Lifeguard on duty<br />

CAFÉ HAVEHUSET<br />

Rendelæggerbakken 2, DK-3400<br />

Hillerød, tel. (+45) 24 65 47 50<br />

www.cafehavehuset.dk<br />

Poppel Alle<br />

Ørnevej<br />

Rævebakken<br />

Hulerødve<br />

Birke A le<br />

Uglevej<br />

Tranevej<br />

E srum Å<br />

Kragevej<br />

Vi lingerødvej<br />

Vænget<br />

Ny-Ager<br />

Rågevej<br />

Vi lingerødvej<br />

Ny-Ager<br />

Ibisvej<br />

Drosselvej<br />

Solsortevej<br />

1<br />

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.<br />

in weekends, on all major beaches<br />

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.<br />

every day, on all beaches<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

Møllemarken<br />

Enjoy lunch in the middle of<br />

the beautiful and historic<br />

Frederiksborg Castle Gardens.<br />

SPISESTEDET LEONORA<br />

Møntportvej 2, DK-3400<br />

Hillerød, tel. (+45) 48 26 75 16<br />

www.leonora.dk<br />

Restaurant located in the<br />

beautiful historic surroundings<br />

of Frederiksborg Castle.<br />

KUNSTHUSET ANNABORG<br />

Frederiksværksgade 2A<br />

DK-3400 Hillerød<br />

hillerodkunstforening.dk<br />

Exhibitions by Hillerød Art<br />

Association. Thursday – Sunday<br />

12 – 4 pm. Admission free.<br />

CAFÉ SLOTSBIO<br />

Frederiksværksgade 11 C<br />

DK-3400 Hillerød<br />

www.slotsbio.dk<br />

North Sealand Art Cinema.<br />

Film, theatre, music and café.<br />

Run by dedicated locals.<br />

SCULPTURE01<br />

THE LIVING TOWN OF CULTURE<br />

Helsinge<br />

Drosselvej<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

Ternevej<br />

Dronningmølle<br />

Humlebæk<br />

& Nivå<br />

for more information<br />

Dronningmølle Strandvej<br />

Elme A le<br />

Pile A le<br />

Svalevej<br />

Hejrevej<br />

Sneppevej<br />

Sneppevej<br />

Sti lidsvej<br />

Skovduevej<br />

Skovduevej<br />

Skovduevej<br />

www.livredningstjenesten.dk<br />

Elme A le<br />

Park Alle<br />

Lærkevej<br />

Fuglevangen<br />

The House of<br />

Knud Rasmussen<br />

Gadekærve<br />

Valbyvej<br />

Gøgevej<br />

Knud Rasmussen, the great Danish polar explorer,<br />

built his amazing house in the hills above Hundested.<br />

The house was completed in 1917. Here he planned<br />

his expeditions, worked on his manuscripts, and here<br />

he met with friends, writers and colleagues.<br />

21<br />

Gøgevej<br />

HAVTYREN<br />

8<br />

FREE<br />

Agerhønevej<br />

Fasanvej<br />

likevej<br />

Allikevej<br />

Fasanvej<br />

Fasanvej<br />

Nature playground in Liseleje<br />

The house is now a museum and memorial for the<br />

famous polar explorer. Open from Easter until week 42.<br />

Tuesday-Sunday at 11am-4pm and Wednesdays<br />

open until 8pm. Joint ticket with the Krudtværks<br />

Museum in Frederiksværk. Valid for one week.<br />

Knud Rasmussens Vej 9 · DK-3390 Hundested<br />

Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.knudrasmus.dk<br />

7<br />

FREE<br />

The playground HAVTYREN is a large natural playground<br />

in Liseleje with many playground equipment. There is<br />

a swing, a roller coaster, balance beams, arm stands,<br />

a covered house where you can eat lunches and even<br />

HAVTYREN – the Sea Bull, which the children can climb.<br />

Open all year round. Lisehøjvej, DK-3360 Liseleje<br />

9<br />

Bogfinkevej<br />

Duevej<br />

Hundested<br />

Sandsculpture<br />

stival<br />

Rådhusvej<br />

6<br />

Vagtelvej<br />

Blåmejsevej<br />

Tourist inspiration point<br />

Railway station<br />

Cycle route<br />

Blåmejsevej<br />

Helsinge<br />

Skolegade Skolegade<br />

47<br />

Strandkrogen<br />

Rusland<br />

Villingebæk Strandvej<br />

Pa ndehave<br />

Legend<br />

18 Novasol<br />

17 Nordkystens Cykeludlejning<br />

Helsinge Apotek<br />

Østergade 35 · DK-3200 Helsinge<br />

Opening hours: Monday – Thursday: 9 – 17.30,<br />

Friday: 9 – 18, Saturday: 9 - 14<br />

11<br />

12<br />

Østergade<br />

Bym<br />

Ahornvej<br />

Rådhusapoteket – dit vagtapotek<br />

Frederiksborgvej 20 (Kvickly), 3200 Helsinge<br />

Open every day all year round. Opening hours:<br />

Mon-fri: 8 – 19, Sat: 8 – 18, Sun: 9 – 18, Holidays: 10 - 13<br />

GRIBSKOV SVØMMEHAL<br />

Boagervej 26 · DK-3200 Helsinge · www.gribskovsvøm.dk<br />

Rådhusvej<br />

j<br />

13<br />

9<br />

19 5<br />

10<br />

12<br />

Pandehave Å<br />

28<br />

Pandehavevej<br />

Solbakkevej<br />

Skulpturpark<br />

(Rudolf<br />

Tegner)<br />

Hotel Frederiksværk<br />

72 22 88<br />

Frederiksværk,<br />

Liseleje & Ølsted<br />

b kkevej<br />

8.Tangvej<br />

Månedalen<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

Horneby Fælledvej<br />

Solbakkevej<br />

Månehøjen<br />

Rudolf Tegnersvej<br />

Kullavej<br />

Solbakkevej<br />

The Little Ferry on the Castle Lake<br />

15 May–15 September weekdays 11–17, Sundays 13–17.<br />

In the autumn holidays, daily 12–16.<br />

Departure from the Town Square, the Rose Garden<br />

and the Baroque Garden every half hour. Last trip from<br />

the Town Square at 16.30. www.partrederiet.dk<br />

100.000 eks.<br />

4<br />

8<br />

Rundinsvej<br />

10<br />

Strandparken<br />

Maarevej<br />

Solbakkevej<br />

Enevej<br />

DEN DANSKE SKY<br />

Frederiksborg Slot 9, DK-3400<br />

Hillerød, tel. (+45) 48 22 40 00<br />

www.dendanskesky.net<br />

Beautiful jewellery store,<br />

specialising in crystals, natural<br />

gemstones and Danish amber.<br />

Horneby Fælledvej<br />

Grænsestien<br />

Grænsestien<br />

Krogvej<br />

Teilmanns A le<br />

Birkekrogen<br />

237<br />

Fridasvej<br />

Kildevej<br />

Solkrogen<br />

Rågeleje<br />

© OpenStreetMap contributors<br />

© OpenStreetMap contributors<br />

Dronningmølle<br />

SKÄNK HILLERØD<br />

Torvet 7, DK-3400 Hillerød<br />

Tel. (+45) 48 48 34 00<br />

www.skaenk.dk<br />

223<br />

Local danish craft beers. Min. 20<br />

wines on glass. Delicious tapas<br />

from small producers. 18+ years.<br />

Hundested,<br />

Lynæs & Torup<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

VP Arkaden<br />

Østergade · DK-3200 Helsinge<br />

Nice shopping center with playground for the kids.<br />

Boagervej<br />

Byens Pizza<br />

40<br />

Vestergade<br />

Idrætsvej<br />

Vestergade 9 B · DK-3200 Helsinge · Tel. (+45) 48 79 38 86<br />

Choose between eating in the restaurant or taking<br />

your food home. Large selection on the menu.<br />

11<br />

Helsingørvej<br />

Rønnevej<br />

FREE<br />

Bentsensvej<br />

Baroniet<br />

Kildekrog<br />

Villingebækvej<br />

Fyrrebakkeve<br />

9<br />

Soltoften<br />

Uglekrogen<br />

Lyngbakken<br />

Edenvej<br />

Granbovej<br />

Fasa nhaven<br />

FREE<br />

16<br />

Gyvelvej<br />

Ventegodtsvej<br />

Nordre Strandvej<br />

Skovskadevej<br />

Fuglevej<br />

Gyvelvej<br />

Gyvelvej<br />

Hornebakken<br />

FERIECENTER RÅGELEJE KLIT<br />

Rågeleje Strandvej 91, DK-3210<br />

Vejby, tel. (+45) 48 71 76 61<br />

www.raageleje-klit.dk<br />

dinner in our enclosed yard.<br />

Take away and events are<br />

also our passion.<br />

Enjoy Danish lunch &<br />

Christiansgade 1 • Tlf:7232 5800 • www.hilbib.dk<br />

• Free Wifi and cheap coffee<br />

• PC & Print Facilities<br />

• Art Exhibitions<br />

• Kids corner & creative space<br />

RESTAURANT SØSTJERNEN<br />

Rågelejevej 155, DK-3210<br />

Vejby, tel. (+45) 45 50 51 52<br />

• Books, magazines and movies<br />

Gilleleje,<br />

Dronningmølle<br />

& Rågeleje<br />

Birkevangsvej<br />

Teglhø<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

METERVARER<br />

TEXTILE KNITTING SEWING<br />

Elmevej<br />

Tennisvej<br />

Horneby<br />

Sand<br />

Vibevej Vibevej<br />

Strandlys<br />

HELSINGØRSGADE 8D HILLERØD<br />

WWW.METERVARER.SHOP<br />

10<br />

205<br />

17<br />

Tofte Industri<br />

ESRUM KLOSTER<br />

& MØLLEGÅRD<br />

Klostergade 11-12, Esrum<br />

DK-3230 Græsted, esrum.dk<br />

Tel. (+45) 48 36 04 00<br />

Hillerød Camping<br />

Exciting experiences for the<br />

whole family all year round.<br />

Tisvildeleje<br />

& Helsinge<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

Blytækkervej 18 · DK-3400 Hillerød<br />

Tel. (+45) 48 26 48 54 · info@hillerocamping.dk<br />

www.hillerodcamping.dk<br />

Welcome to a flowering oasis with a quiet<br />

atmosphere. Small and large cabins for rent.<br />

rvevej<br />

Duevej<br />

Kildevej<br />

Wide range of curtains, solar<br />

protection & soft home textiles.<br />

Expand your horizons<br />

Helsinge<br />

14<br />

OF HILLERØD<br />

THE LIBRARIES<br />

FREE<br />

Tel. (+45) 48 26 25 15<br />

www.agte<br />

Københavnsvej 19<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Recycling<br />

Station<br />

119.000 eks.<br />

15<br />

FREE<br />

1<br />

2<br />

CHOKOLADEMAGERIET<br />

Helsingørsgade 11 A<br />

DK-3400 Hillerød<br />

Tel. (+45) 48 25 48 26<br />

www.chokolademageriet.dk<br />

Genuine handmade chocolate<br />

of the highest quality.<br />

HILLERØD TOWN MUSEUM<br />

Helsingørsgade 65<br />

DK-3400 Hillerød<br />

www.museumns.dk<br />

Exhibitions about Hillerød’s history<br />

from medieval to present<br />

times. Space for kids to play.<br />

DANHOSTEL HILLERØD<br />

Lejrskolevej 4, DK-3400 Hillerød<br />

Tel. (+45) 48 26 19 86<br />

www.hillerodhostel.dk<br />

Offers a good night’s sleep,<br />

great food, indoor and outdoor<br />

facilities close to nature.<br />

Hillerød<br />

267<br />

Citymap <strong>2021</strong><br />

Frederiksværkvej<br />

Helsingørsgade 10<br />

DK-3400 Hillerød · Tel. (+45) 48 22 08 90<br />

www.hilleroedkrone.apoteke<br />

Pharmacy sit<br />

FREE<br />

11<br />

HILLERØD<br />

KRONE APOTEK<br />

205<br />

12<br />

riksværkvej<br />

13<br />

100.000 eksemplarer<br />

(80.000 danske og 20.000 engelske)<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 12


FRA SALGSLED TIL ERHVERV OG TURIST<br />

Viden,<br />

inspiration og<br />

oplevelsesudvikling<br />

Som iværksætter kan man til tider godt føle sig lidt alene.<br />

Der er mange spørgsmål og grublerier, alt fra “Holder<br />

min forretningsidé?” til “Hvor skal jeg søge tilladelser?”<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er en vigtig sparringspartner. Her bliver jeg<br />

altid mødt med begejstring og en positiv tilgang. Jeg er meget<br />

glad for den store støtte og hjælp, jeg har fået - fra at finde<br />

den rette indgangsvinkel hos kommunen til at lokalisere til<br />

de helt rigtige steder på ruten, også selvom jeg selv er ganske<br />

stedkendt. Jeg fik utrolig meget ud af <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

udviklingsforløb, hvor jeg fik trykprøvet mit koncept og<br />

vurderet markedspotentialet. Det har været guld værd at få<br />

testet mine teser og modtage feedback på min idé.<br />

LARS SCHMIDTSDORFF<br />

Iværksætter og idémager bag Gastrominoen<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er med<br />

helt fra de spæde idéer får<br />

liv, hvor vi deler ud af viden<br />

og sparrer med turismens<br />

aktører og hjælper med at<br />

konceptudvikle nye oplevelsestilbud<br />

og turismeprodukter.<br />

Vi bearbejder salgsleddet<br />

hjemme og ude i verden, så<br />

Nordsjælland er synlige hos<br />

turoperatørerne. Og vi er med,<br />

når ringen sluttes, og vi siger<br />

“velkommen” og viser turisterne<br />

vej på destinationen.<br />

Oplevelsesudvikling<br />

– fra fællesbillet til vandrefestival<br />

I <strong>2021</strong> stillede vi os selv spørgsmålet:<br />

Hvordan kan vi skabe synergi mellem<br />

de kulturelle attraktioner og tiltrække<br />

turister, ikke til ét, men til tre museer?<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> var tovholder på<br />

at sætte de tre museer Munkeruphus,<br />

Rudolph Tegners Museum og Esrum<br />

Kloster sammen om at lancere en<br />

fællesbillet. Billetten kom til salg ved<br />

sæsonstart via <strong>VisitNordsjælland</strong>s aftale<br />

hos BilletExpressen og blev lanceret<br />

sammen med et cykeltursforslag på 27 km.<br />

Fællesbilletten fik en del presseomtale,<br />

og en fotojournalist fik fotograferet og<br />

blogget sig igennem cykelturen og skabt<br />

indhold, som vi bruger i markedsføringen<br />

af billetten. Fællesbilletten og cykelruten<br />

fortsætter med få ændringer i 2022.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> har også været med<br />

til at skabe afsæt for Nordsjællands nye<br />

vandrefestival på Esrum Kloster, der var<br />

en af de udvalgte idéer i et projekt, der<br />

skulle udvikle nye turismeoplevelser i<br />

Nationalpark Kongernes Nordsjælland.<br />

Det var en stor opgave for Esrum Kloster<br />

og foreningen Tisvildevejen at håndtere<br />

alene, og vi satte os med til bordet og fik<br />

budt Gribskov og Halsnæs kommuner<br />

samt foreningen Gribskov Går Sammen<br />

indenfor som samarbejdspartnere.<br />

Vandrefestivalen løb af stablen med et<br />

fagligt program 2.-3. september og en<br />

publikumsdag den 4. september. Der var<br />

omkring 700 besøgende på klosteret og til<br />

de tilknyttede gå- og vandreture. Nordsjællands<br />

Vandrefestival står nu godt funderet<br />

og vil byde resten af Nationalparkens<br />

kommuner indenfor i 2022.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong><br />

13


Inspiration til endagsturister via<br />

København<br />

I <strong>2021</strong> indgik vi i et udvidet samarbejde<br />

med Copenhagen Visitor Service<br />

(Københavns Turistinformation) for at<br />

trække turister nordpå fra København,<br />

hvor vi fik vores egen søjle med<br />

bedste placering tæt på informationsskranken.<br />

Her kørte en iPad med<br />

visuel inspiration bakket op af fire små<br />

temafoldere om hhv. børneoplevelser i<br />

Nordsjælland, 3 muséer og en cykeltur,<br />

smag på Nordsjælland og nordsjællandske<br />

strande. Vi fik desuden distribueret<br />

vores materiale på ladcykler<br />

rundt i brokvarterne. I aftalen indgik<br />

også en tættere dialog med International<br />

House, et samlingssted<br />

for expats. I denne gruppe er der et<br />

stort potentiale for endagsture og<br />

miniferier.<br />

Gastroturisme: Meget på menuen i Nordsjælland<br />

Turister, hvad enten det er danskere, der udforsker nye<br />

egne af landet, eller udenlandske gæster, vil gerne rejse<br />

efter de gode smagsoplevelser. Gastro turisme er et vigtigt<br />

fokusområde for <strong>VisitNordsjælland</strong>.<br />

I oktober indbød Halsnæs Kommune til en workshop<br />

rettet mod virksomheder med interesse i gastroturisme,<br />

hvor <strong>VisitNordsjælland</strong> bød ind med internationale<br />

tendenser på området og diskuterede idéer til den<br />

fremtidige udvikling og positionering af Nordsjælland<br />

som kulinarisk destination.<br />

I Nordsjælland ligger gårdbutikker og madhåndværkere<br />

som perler på en snor. Mange af dem venter blot<br />

på at blive opdaget af turisterne, der søger ultralokale<br />

oplevelser som aldrig før. <strong>VisitNordsjælland</strong> vil gerne være<br />

med til at løfte den nordsjællandske madfortælling og<br />

skabe en platform for de fødevareaktører, der har smag og<br />

madkultur i højsædet. Vi tog derfor initiativ til at udvikle<br />

og formidle en smagsoplevelsesrute, som turisterne kan<br />

følge rundt til vingårde, gårdbutikker, destillerier og andre<br />

madhåndværkere. Ruten blev markedsført i <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

magasin og på <strong>VisitNordsjælland</strong>s hjemmeside og<br />

kom også i TV2 Lorry i et 15 minutters indslag.<br />

Og så har vi hjulpet et nyt initiativ på vej – Gastrominoen<br />

– der tilbyder kulinariske rundrejser i<br />

Nordsjælland på cykel.<br />

Verdens Bedste Skovtur<br />

Succesen fra 2020 fortsatte også i<br />

sommeren <strong>2021</strong>, hvor Claus Meyers<br />

“Verdens Bedste Skovtur” flyttede<br />

ind på AP Møller-grunden ved<br />

Udsholt Strand. Sammen med lokale<br />

kræfter fik Claus Meyer og hans<br />

team skabt et udendørs spisehus og<br />

kulturprogram med underfundige<br />

indslag, der tiltrak gæster to uger i<br />

juli. <strong>VisitNordsjælland</strong> var med som<br />

sparringspartner fra starten. Vi<br />

skabte lokal forankring af projektet<br />

ved at facilitere kontakt til lokale<br />

fødevare- kultur- og turismeaktører,<br />

der blev en del af Verdens Bedste<br />

Skovtur – fra udbydere af tangsafari<br />

til yogasessions ved stranden og<br />

cykeludlejning – og hjalp sågar med<br />

at finde et par kameler og et par<br />

præster til kulturprogrammet.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 14


Bearbejdning af salgsled: Fra Nordsjælland og ud i verden<br />

I løbet af foråret deltog vi i to 2-dages online workshops arrangeret af<br />

VisitDenmark, hvor turoperatører fra Central- og Sydeuropa, UK og USA var<br />

indbudt til at mødes med os og fem af vores partnere. Vi lagde vægt på at<br />

præsentere overnatningssteder og nye outdoor tiltag, som f.eks. Tisvildevejen.<br />

Under temaet cykling og vandring kunne vi præsentere nyheder i form<br />

af f.eks. Gastrominoen og et nyt cykelbureau BikingPeople. Vi kom hjem med<br />

20-25 nye kontakter, der har fået skærpet deres interesse for vores destination.<br />

Workshop-forløbet blev taget så godt imod, at det fortsætter i 2022.<br />

I juni fik vi afviklet en af ellers flere planlagte produktkendskabsture for<br />

det københavnske incomingerhverv. Incomingagenter sætter individuelle<br />

programmer sammen til internationale turister, fortrinsvis grupper. Turen gik<br />

til Fredensborg Store Kro, rundvisning i Gilleleje med fokus på fortællingen<br />

om oktober 1943, frokost på Cafe Kystgaarden, besøg hos Ørby Vingaard og<br />

en tur rundt i Naturlejren ved Auderød.<br />

Vi byder turisterne velkommen<br />

Turisterne søger information online, og selvom den traditionelle turistinformation<br />

for en stor del er blevet digital, så er gæsteservice stadig en central del<br />

af <strong>VisitNordsjælland</strong>s arbejde. Turisterne kan i dagtimerne ringe, sms’e, eller<br />

chatte med en af medarbejderne på kontoret i Hillerød. Brug for tips til bedste<br />

fiskesteder? Eller idéer til efterårsferie med børnebørnene? Vi har svaret.<br />

I fire sommermåneder fra maj til august har vi en bemandet turistinformation<br />

på havnen i Hundested. Mange glade sommergæster, sejlere og<br />

turister har i <strong>2021</strong> været omkring turistinformationen for at hente bykort, tage<br />

vores magasin, få tips til besøgsmål, leje cykler, spørge om færge- og togtider<br />

og meget andet.<br />

Besøgstallet nåede op på ca. 2.200 gæster, heraf ca. 1.800 danske og ca.<br />

400 udenlandske gæster. I forhold til 2020 er der et fald på ca. 37% for danske<br />

gæster, mens der er et større fald i de udenlandske gæster på ca. 67%, hvilket<br />

skyldes Covid-19 og rejserestriktionerne.<br />

Foruden turistinformationen på havnen i Hundested serviceres de mange<br />

turister via ca. 150 store og små såkaldte turistinspirationer placeret på f.eks.<br />

overnatningssteder, biblioteker og i detailhandlen. Her kan turisterne tage<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>s bykort og magasin til inspiration og få tips fra de lokale.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 15


STRATEGISK PRESSEINDSATS<br />

Synlig i medielandskabet<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>s PR-indsats står på to ben. <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

understøtter dels de forretningsstrategiske mål gennem<br />

kommunikation til vores interessenter om vores udviklings- og<br />

markedsføringsindsatser, og når vi agerer stemme for det<br />

nordsjællandske erhverv på den turismepolitiske scene.<br />

Samtidig synliggør vi Nordsjælland som destination direkte til<br />

potentielle gæster og nøje udvalgte målgrupper – i Danmark og<br />

udlandet – som en del af vores overordnede brandingindsats,<br />

hvor fortællingen om Nordsjælland foldes ud. Presseomtale af<br />

Nordsjælland er med til at skabe attraktionskraft og spiller en<br />

afgørende rolle i turisternes beslutningsproces, hvor mediernes<br />

anbefaling vejer tungt.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>s presseindsats var<br />

også i <strong>2021</strong> præget af Covid-19. Skiftende<br />

restriktioner og begrænsede indrejsemuligheder<br />

for internationale journalister<br />

og usikkerhed omkring de udenlandske<br />

markeder gav begrænsede muligheder<br />

for at arrangere pressebesøg, der er med<br />

til at sikre større magasinomtaler og<br />

rejsereportager.<br />

Mediemarkedet er fortsat presset<br />

som følge af pandemien. Rejsestoffet<br />

i dagbladene er skrumpet ind, og den<br />

tendens, vi så inden krisen, nemlig et<br />

presset marked for freelancere og færre<br />

dedikerede rejsejournalister på redaktionerne,<br />

er blevet mere tydelig. Det betyder<br />

færre steder at pitche historier, og den<br />

intense mediekonkurrence stiller derfor<br />

skærpede krav til skarpslebne historier,<br />

nyhedsværdi og evnen til at tænke i<br />

kreative vinkler. Alligevel lykkedes det i<br />

<strong>2021</strong> at skabe potentiel eksponering for 60<br />

millioner mennesker til en estimeret værdi<br />

på næsten 5 millioner kr.<br />

I <strong>2021</strong> havde vi fortsat overvejende<br />

fokus på de danske medier. De var især<br />

glade for naturoplevelser; bl.a. skrev<br />

Politiken en 2,5 siders artikel om Esrum Sø<br />

og omegn. Der kom også et dobbeltopslag i<br />

Børsen om Gilleleje Badehotel, og TV2 Lorry<br />

fortalte om lokale fødevareoplevelser i<br />

Nordsjælland i et 15 minutters indslag.<br />

Ugebladet SØNDAG skrev om Hundested i<br />

deres sommertillæg, og svenske Expressen<br />

omtalte den nordsjællandske kyst.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> fik megen omtale i<br />

de lokale medier; især fik nye initiativer<br />

og udviklingsprojekter som Nordsjællands<br />

Vandrefestival og turismeudvikling<br />

i Nationalpark Kongernes Nordsjælland<br />

meget bevågenhed. Pandemiens betydning<br />

for turismen prægede fortsat mediebilledet<br />

og <strong>VisitNordsjælland</strong>s stemme i<br />

turismedebatten.<br />

I <strong>2021</strong> skabte vi potentiel eksponering<br />

for 60 millioner mennesker ved hjælp<br />

af PR – i Danmark og i udlandet.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong><br />

16


Presseklip<br />

<strong>2021</strong><br />

www.sn.dk /nordsjaelland<br />

Løssalgspris kr. 23.00<br />

29. NOVEMBER <strong>2021</strong><br />

MANDAG<br />

147. årgang nr. 51<br />

5 708889310016<br />

00048<br />

Egedal<br />

2. sektion side 14<br />

Tilbage til<br />

Elvis og<br />

barndommen<br />

Foto: Kim Rasmussen<br />

Foto: Kim Rasmussen<br />

Jægerspris<br />

2. sektion side 15<br />

Villa brændte<br />

ned i voldsom<br />

brand<br />

Allerød<br />

2. sektion side 7<br />

Juleøllet<br />

skummede og<br />

stemningen<br />

boblede<br />

Hillerød<br />

2. sektion forsiden<br />

Hillerød Kirke<br />

fejrede dobbelt<br />

størrelse<br />

Halsnæs<br />

2. sektion side 16<br />

Ældreråd<br />

bekymret over<br />

venteliste<br />

Af Joram G. Menzer<br />

- Det, vi ser nu i en borgerlig højborg<br />

som Rudersdal Kommune, hvor<br />

Venstre og De Konservative har suverænt<br />

flertal, og hvor det alligevel<br />

ender med, at De Konservative laver<br />

en konstitueringsaftale, der hæver<br />

kommuneskatten med 0,33 procentpoint,<br />

er dybt kritisabelt.<br />

Sådan lyder kritikken fra cheføkonom<br />

i den uafhængige, borgerlige<br />

tænketank CEPOS, Mads Lundby<br />

Hansen, der blandt andet langer ud<br />

efter den kommende borgmester,<br />

Ann Sofie Orth (K).<br />

- Jeg er meget overrasket over, at<br />

en borgerlig borgmester vil lave en<br />

skatteforhøjelse, og jeg vil egentlig<br />

betegne det som en borgerlig falliterklæring,<br />

siger Mads Lundby Hansen.<br />

Ann Sofie Orth er ikke enig i, at en<br />

potentiel skattestigning er en falliterklæring.<br />

- Politik er det muliges kunst, og<br />

det, der er virkelig vigtigt for mig,<br />

er, at hele kommunalbestyrelsen<br />

står bag, herunder at de står bag et<br />

mål om at sænke grundskylden, siger<br />

Ann Sofie Orth.<br />

Rudersdal<br />

2. sektion side 11<br />

Borgerligt oplæg til højere<br />

skat møder kritik fra CEPOS<br />

Furesø<br />

2. sektion side 12-13<br />

Furesøs<br />

store<br />

forhandler<br />

forlader byråd<br />

Foto: Kim Rasmussen<br />

Hillerød<br />

2. sektion side 3<br />

Teater sætter<br />

fuldt blus på<br />

julestemningen<br />

Helsingør<br />

2. sektion side 4<br />

Holger Danske<br />

i julehumør<br />

Helsingør<br />

2. sektion side 5<br />

KL-direktør:<br />

- Opgaven<br />

bliver sværere<br />

og sværere<br />

REJSE: Erfaringer<br />

med sikkerhedsteknologi<br />

fra nordsjællandsk<br />

pilotprojekt<br />

skal nu deles med<br />

turisterhvervet i<br />

resten af landet.<br />

Af Jesper Sabroe<br />

Når gæsterne på Esrum<br />

Kloster og Møllegård får udleveret<br />

deres billet i form af<br />

et elektronisk nøglekort, så<br />

har det forinden været en<br />

tur i en boks med ultraviolet<br />

lys, der fjerner bakterier og<br />

virus.<br />

Klosteret er ét ud af 25 steder<br />

i Nordsjælland, hvor<br />

projektet »Tourist - Stay<br />

Safe« har fokus på at gøre<br />

det lettere for turisterhvervet<br />

at håndtere coronaudfordringerne<br />

og skabe tillid hos<br />

turisten.<br />

Projektet har kørt i et år,<br />

og erfaringerne skal nu bredes<br />

ud til turisterhvervet i<br />

resten af landet, fortæller<br />

projektchef i <strong>VisitNordsjælland</strong>,<br />

Bettina Kampmann<br />

- Hovedkonklusionen, som<br />

kan uddrages af det sidste<br />

års tid, er, at uanset om der<br />

skrues op eller ned for coronatiltag<br />

i samfundet, så er<br />

de ekstra sikkerhedstiltag<br />

i turisterhvervet kommet<br />

for at blive, og der er brug<br />

for løsninger, som aflaster<br />

personalet, så de kan bruge<br />

mere tid på det egentlige<br />

værtsskab og kontakten<br />

med gæsterne, siger hun.<br />

På Esrum Kloster glæder<br />

Vibeke Cavling Clausen,<br />

der har ansvaret for forretningsudvikling,<br />

sig over, at<br />

man nu med en opblussen<br />

af corona kan sikre sine gæster.<br />

- Nu skal uv-bænken stå<br />

sin prøve. Alle er på udkig<br />

efter teknologiske løsninger,<br />

som kan hjælpe med sikkerheden<br />

for gæsterne, siger<br />

hun.<br />

Nordsjælland<br />

1. sektion side 2<br />

Tryghed skal sikre turismen<br />

Nu er det - snart - jul igen<br />

Nu er det - snart - jul igen Helsingør 2. sektion side 6<br />

Foto: Mikkel Kjølby<br />

NORDSJÆLLAND SEKTION 1<br />

2<br />

Frederiksborg Amts Avis n TORSDAG 2. DECEMBER <strong>2021</strong><br />

Af Hans Jørgen<br />

Winther Jensen<br />

HØRSHOLM: ”Befolkningen<br />

flygter fra Øst-Tyskland”.<br />

Sådan lød overskriften i<br />

Hørsholm Avis 29. januar<br />

1945. Baggrunden var, at<br />

Nazi-Tyskland var ved at<br />

bryde sammen. Fra vest<br />

trængte englændere og amerikanere<br />

frem, og fra øst var<br />

det russerne, der langsomt,<br />

men sikkert, nedkæmpede<br />

de tyske styrker.<br />

14. september kunne<br />

samme avis lade en bombe<br />

sprænge med overskriften<br />

”100.000 Jægere protesterer<br />

mod at anvende de fredede<br />

Bygninger i Hørsholm til<br />

Flygtningelejr”.<br />

Sagen var nemlig den, at<br />

flygtningeadministrationen<br />

i Danmark havde planer<br />

om at bruge Jagt -og Skovbrugsmuseets<br />

bygninger<br />

og arealer til tyskere, der<br />

var flygtet fra den russiske<br />

hær. Sognerådet i Hørsholm<br />

bakkede op om de 100.000<br />

danske jægeres protest.<br />

Lige lidt hjalp det. Håndværkere<br />

gik snart i gang<br />

med at udgrave grunde til<br />

barakker, der skulle huse<br />

vaskerum og køkkenlokale,<br />

og at indrette museets bygninger<br />

til beboelse til dem,<br />

som Hørsholm Avis (18/10)<br />

kaldte ”de 400 uvelkomne<br />

Gæster” – altså de mennesker,<br />

der var flygtet for de<br />

russiske hære.<br />

I november eller december<br />

rykkede de tyske flygtninge<br />

ind på Jagt- og Skovbrugsmuseet.<br />

Og den ulmende<br />

utilfredshed i lokalsamfundet<br />

fik snart næring, da der<br />

blev arrangeret en gudstjeneste<br />

for ”de uvelkomne<br />

Gæster” i Hørsholm Kirke,<br />

og specielt da lejrlederen,<br />

forstander Rasch, gav flygtningene<br />

tilladelse til en halv<br />

times spadseretur i Slotshaven.<br />

Dette kunne Hørsholm<br />

Avis dog have set gennem<br />

fingre med som et isoleret<br />

tilfælde frembragt af julestemningen;<br />

men bægret<br />

flød over, da ”Tyske Flygtningebørn<br />

i Hørsholm fik<br />

lov at lege ude”, som overskriften<br />

lød 18. januar 1946.<br />

De 260 børn havde fået lov<br />

til at lege ude på Slotsdammens<br />

is. Ikke dem alle på<br />

en gang. Nej i hold på 10 ad<br />

gangen.<br />

Forstander Rasch forklarede<br />

i samme udgave af<br />

Hørsholm Avis, at han havde<br />

det fulde ansvar for de tyske<br />

flygtninges spadseretur<br />

i Slotshaven, som han selv<br />

havde givet tilladelse til fra<br />

kirkens kor.<br />

Han forsvarede sig med, at<br />

danskere ikke skulle anvende<br />

tyske metoder, men i stedet<br />

skulle forsøge at fremkalde<br />

et sindelagsskifte ved<br />

at vise retsind over for de<br />

kvinder og børn, der opholdt<br />

sig i lejren.<br />

Desuden påpegede han<br />

den ringe plads, der var til<br />

rådighed, og beklagede, at<br />

der var brugt pigtråd til at<br />

indhegne lejren. Han havde<br />

foretrukket en anden form<br />

for indhegning.<br />

Sagen endte med, at Rasch<br />

fik en påtale for at have givet<br />

lov til spadsereturen i Slotshaven,<br />

men den vagtkommandør,<br />

der havde givet<br />

tilladelse til udskejelserne<br />

på isen, blev fyret på gråt<br />

papir.<br />

Al færden på isen forbudt for flygtninge<br />

Her ses tyske flygtninge på Jagt-<br />

og Skovbrugsmuseet. I barakkerne<br />

var der køkken og vaskeri.<br />

1945-46.<br />

TURISME: Trods<br />

manglende udenlandske<br />

turister,<br />

har danskerne taget<br />

Nordsjælland til sig,<br />

og turismen i Nordsjælland<br />

viser igen<br />

positive tal.<br />

Af Jesper Sabroe<br />

NORDSJÆLLAND: Turismen<br />

i Nordsjælland har været<br />

hårdt ramt af coronakrisen,<br />

men viser dog spæde tegn<br />

på fremgang. Ser man på<br />

registrerede overnatninger<br />

på eksempelvis hoteller, feriehuse<br />

og campingpladser<br />

i <strong>VisitNordsjælland</strong>s fire<br />

kommuner, er tallet for september<br />

langt bedre end før<br />

coronakrisen. Faktisk med<br />

en stigning på 15,6 procent i<br />

forhold til september 2019.<br />

- De positive tal for september<br />

er et glimt i det mørke,<br />

der nu har varet i halvandet<br />

år. Vi viser forsigtig begejstring,<br />

velvidende at turisterhvervet<br />

fortsat er meget<br />

udsat og sårbart, siger direktør<br />

i <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Annette Sørensen.<br />

De nordsjællandske hoteller,<br />

campingpladser og vandrehjem<br />

har været særligt<br />

udfordrede under krisen.<br />

For at understøtte deres<br />

salgsindsats har <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

kørt kampagner<br />

på de sociale medier med<br />

opfordring til turisterne<br />

om at overnatte og blive lidt<br />

længere.<br />

- Vi har allerede godt fat i<br />

endagsturisterne, og tal fra<br />

vores hjemmeside viser, at<br />

vi især appellerer til det københavnske<br />

publikum, som<br />

står for den altovervejende<br />

del af trafikken til siden.<br />

Med vores kampagneindsats<br />

har vi været helt nede<br />

i marketingstragten for at<br />

konvertere<br />

endagsbesøgene<br />

til overnattende gæster.<br />

Vi har fået et godt greb om<br />

netop københavnerne, men<br />

resten af Sjælland og jyderne<br />

har også taget godt imod<br />

vores direkte opfordring om<br />

at bruge længere tid og sove<br />

i Nordsjælland, siger Annette<br />

Sørensen.<br />

Udlændinge fraværende<br />

Selvom hotelsengene i Nordsjælland<br />

er fyldt godt op, så<br />

er der en vigtig målgruppe,<br />

der fortsat er fraværende i<br />

statistikkerne, nemlig de<br />

udenlandske turister, som<br />

før krisen udgjorde 30 procent<br />

af overnatningerne i<br />

Nordsjælland. Det tal er nu<br />

nede på 13 procent.<br />

Fokus for <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

er at sparke gang i den<br />

internationale turisme igen<br />

- også selv om den stadig er<br />

meget skrøbelig.<br />

- Pandemien må vi leve<br />

med, og den vil skiftevis<br />

blusse op og aftage. Derfor<br />

bliver udfordringen at ramme<br />

de rigtige udenlandske<br />

målgrupper på de rigtige<br />

tidspunkter og satse endnu<br />

mere på nærmarkeder som<br />

Sverige, Tyskland og Holland,<br />

siger Anette Sørensen.<br />

Turismefremgang trods corona<br />

FAKTA<br />

• <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

kommuner totalt<br />

+15,6%<br />

• Fredensborg +8,8%<br />

(til 6.508 i <strong>2021</strong>)<br />

• Hillerød +9,1% (til<br />

12.218 i <strong>2021</strong>)<br />

• Halsnæs +20,9%<br />

(til 23.671 i <strong>2021</strong>)<br />

• Gribskov +15,9%<br />

(til 52.822 i <strong>2021</strong>)<br />

FAKTA<br />

• I samarbejde med<br />

Museum Nordsjælland<br />

bringer Frederiksborg<br />

Amts Avis en julekalender,<br />

hvor hver låge<br />

rummer en lille historie<br />

fra ”gamle dage”, som<br />

har med vinter eller jul<br />

at gøre. Kalenderen kan<br />

også ses på museets<br />

hjemmeside, museumns.dk<br />

og på sn.dk.<br />

130 131<br />

RESA Danska Guldkusten<br />

131<br />

RESA<br />

Guldkusten kallas Strandvejen mellan Köpenhamn<br />

och Helsingör, därefter tar Danska Rivieran vid.<br />

På några mil kan man året runt uppleva intressanta sevärdheter,<br />

storslagen natur, trevligt boende och god mat. När vi nu<br />

återigen kan besöka vårt grannland är en tur hit ett<br />

nära och härligt resmål.<br />

Av Susanne Cederberg Foto Peter Karlsson, Pressbilder<br />

En tripp till<br />

Guldkusten<br />

19<br />

Frederiksborg Amts Avis n TIRSDAG 4. MAJ <strong>2021</strong><br />

SEKTION 2<br />

VANDRING: Det<br />

er populært som<br />

aldrig før at tage på<br />

vandretur. Og det<br />

har nu sået kimet<br />

til en ny vandre-<br />

festival, der skal<br />

inspirere til nye<br />

oplevelser og<br />

samtidig gøre<br />

gæsterne klogere<br />

på videnskaben<br />

bag vandring.<br />

Af Camilla Nissen<br />

ESRUM: Når sommeren er<br />

gået på hæld i uge 35, ser en<br />

ny festival dagens lys. Det er<br />

Nordsjællands Vandrefestival,<br />

der som navnet antyder<br />

sætter fokus på vandring,<br />

og den opstår i samarbejde<br />

mellem DGI-projektet<br />

»Gribskov går sammen,« Esrum<br />

Kloster og Møllegård,<br />

Foreningen<br />

Esrum-Tisvildevejen,<br />

Gribskov Kommune<br />

og Visit Nordsjælland.<br />

Festivalen udspringer af,<br />

at der aldrig før har været<br />

større interesse for at snøre<br />

vandrestøvlerne og komme<br />

ud at gå - og at søerne, skovene,<br />

kysten slottene og de<br />

mange byer i Nordsjælland<br />

er en oplagt vandredestination.<br />

Festivalen vil bygge på de<br />

tre temaer: viden, oplevelser<br />

og fællesskab, lyder det fra<br />

parterne, som denne torsdag<br />

holder møde i omgivelserne<br />

ved klosteret.<br />

- Vi ser en stor stigning<br />

i søgninger på alt, der har<br />

med outdoor at gøre. Der er<br />

en kæmpe interesse for det,<br />

især under corona. Det er<br />

også en interesse for at vandre<br />

i Nordsjælland på nationalt<br />

og internationalt niveau,<br />

siger Anne-Marie von<br />

Vultejus, forretningsudvikler<br />

i <strong>VisitNordsjælland</strong>,<br />

Hun forventer derfor, at<br />

der vil blive rift om de guidede<br />

ture under festivalen, der<br />

hovedsagligt vil foregå den<br />

4. og 5. september.<br />

Et kæmpe boom<br />

Esrum Kloster, som skal<br />

danne rammen om festivalen,<br />

har også oplevet en stigende<br />

interesse for at komme<br />

ud og vandre i det naturskønne<br />

område omkring<br />

klosteret.<br />

- Vores parkeringsplads<br />

har været fuld under corona.<br />

Der er rigtig mange,<br />

der har besøgt området, og<br />

ofte spørger folk, om man<br />

kan komme videre herfra,<br />

og der kan jeg jo passende<br />

sende stafetten videre til<br />

Esrum-Tisvildevejen, siger<br />

Vibeke Cavling Clausen fra<br />

Esrum Kloster.<br />

Og<br />

Esrum-Tisvildevejen,<br />

som er en pilgrimsrute, der<br />

går gennem en lang række<br />

landsbyer, kan samstemmende<br />

fortælle, at der har<br />

været en kæmpe stigning i<br />

interesse for pilgrimsruten.<br />

- Vi har oplevet et enormt<br />

boom og en kæmpe interesse<br />

for at komme ud og vandre.<br />

For os er den her festival en<br />

drøm, der går i oplevelse. Vi<br />

arbejder også på at få flere<br />

ruter på vores vandrekort,<br />

siger Gitte Christiansen fra<br />

foreningen bag Esrum-Tisvildelevejen.<br />

Både Gitte Christiansen og<br />

Vibeke Cavling Clausen oplever,<br />

at de vandrende gerne<br />

vil lære noget, mens de går.<br />

De vil gerne følge i historiske<br />

fodspor rundt i Nordsjælland<br />

og samtidig møde<br />

de lokale.<br />

- Det er bare noget andet,<br />

når man også får noget viden<br />

undervejs. Det er godt at<br />

få foldet historien ud undervejs.<br />

Desuden kan guiderne<br />

finde skjulte veje og dele<br />

med andre, siger Vibeke<br />

Cavling Clausen, der peger<br />

på, at placeringen på klosteret<br />

giver god mening, da<br />

man gennem historien har<br />

budt vandrere og pilgrimme<br />

velkommen på stedet.<br />

- Den tradition er vi stolte<br />

af, og vi værner om den del<br />

af vores fælles historie og<br />

holder traditionerne i hævd,<br />

siger hun.<br />

Flemming Larsen, fritidskonsulent<br />

i Gribskov<br />

Kommune, peger på, at man<br />

gerne ser, at skoler og institutioner<br />

bliver involveret i<br />

festivalen, som på den måde<br />

kan nå bredt ud til flere målgrupper.<br />

Viden og inspiration<br />

- Vi vil gerne have institutioner<br />

og skoler ind og pege på,<br />

hvilke ting, man skal opleve<br />

lokalt på vandreturen, siger<br />

han.<br />

Festivalen skal være tilgængelig<br />

for alle, så det ikke<br />

kun er de garvede vandrere,<br />

der kan være med, men også<br />

dem, der først lige har fået<br />

øjnene op for vandringens<br />

lyksaligheder.<br />

Vandrefestivalen indledes<br />

med to fagdage den 2. og 3.<br />

september, hvor deltagerne<br />

får den nyeste viden og inspiration<br />

om vandring og<br />

gåture. Her vil kommuner,<br />

organisationer og patientforeninger<br />

blive inviteret.<br />

- Vi bevæger os, fordi vi<br />

ved, det er både sund og<br />

godt. Både kropsligt og for<br />

hovedet er det sundt.<br />

- Vi prøver at sætte fokus<br />

på viden og sundhed i forbindelse<br />

med vandring.<br />

Hvorfor er det vi vandrer,<br />

og hvad er det, vi søger. Tanken<br />

bliver sat fri, når man<br />

kommer væk fra skærmen.<br />

Vi vil gerne sikre noget videndeling.<br />

Der er masser af<br />

steder i Danmark, hvor man<br />

har gang i vandreprojekter,<br />

siger Jane Sunesen, projektleder<br />

i DGI og Gribskov Går<br />

Sammen, som allerede tilbyder<br />

gåture rundt i Nordsjælland.<br />

Idéen til vandrefestivalen<br />

er udsprunget af udviklingsprojektet<br />

»Turismeudvikling<br />

i Nationalpark Kongernes<br />

Nordsjælland« og<br />

det er planen, at det på sigt<br />

skal involvere flere kommuner.<br />

Snør vandrestøvlerne:<br />

Ny festival opstår nu på kloster<br />

De fem samarbejdspartnere om den kommende vandrefestival, der skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. Fra venstre: Gitte Christiansen, Esrum-Tisvildevejen, Vibeke Cavling Clausen, Esrum Kloster, Anne-Marie<br />

von Vultejus, <strong>VisitNordsjælland</strong>, Jane Sunesen, DGI - Gribskov går sammen og Flemming Larsen, Gribskov Kommune.<br />

Foto: Camilla Nissen.<br />

10 ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD<br />

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 11<br />

TEMA: NORDKYSTEN<br />

Den nordsjællandske kyst er ikke kun et eventyrligt<br />

sommerland, men byder på stor livskvalitet hele året,<br />

ikke mindst i december.<br />

Der er noget helt særligt ved at bo ved vandet. Lyden<br />

og synet af bølgerne, der slår mod stranden, har en<br />

beroligende virkning på de fleste, og havet inviterer til lange<br />

gåture i solskin såvel som blæst, hvilket gør godt for både<br />

krop og sjæl.<br />

Man bliver anderledes opmærksom på, hvordan årstiderne<br />

skifter, når man på den måde er helt tæt på naturen. Den<br />

kan være blid den ene dag og voldsom den næste.<br />

Den værdi, der ligger i at bo tæt på vandet, nyder rigtig<br />

mange mennesker i Danmark.<br />

Ifølge Geodatastyrelsen har Danmark en kyststrækning,<br />

der strækker sig over ikke færre end 8.754 km. En god<br />

del af disse finder man langs kysten i Nordsjælland, som<br />

er et yndet område for sommerhuse, men i høj grad også<br />

populært til helårsbolig.<br />

Det er en positiv spiral. I takt med at byerne langs den<br />

nordlige kyst er blevet mere aktive og levende hele året,<br />

får flere lyst til at flytte hertil – og det inspirerer igen til<br />

iværksætteri med spisesteder, gårdbutikker, gallerier og<br />

meget andet.<br />

Bro til Skandinavien<br />

Helsingør har alle dage været en livlig handelsby og en<br />

bro til Skandinavien via den hyppige færgeoverfart til<br />

Helsingborg. Byen er verdenskendt på grund af Kronbog og<br />

Hamlet, men har meget andet at byde på.<br />

Først og fremmest danner historiske palæer, ydmyge<br />

bindingsværksbyggerier og gotiske stenhuse i dag rammen<br />

om det moderne byliv i Helsingørs gader og stræder, men<br />

der er også blevet bygget mange nye boliger i de sidste 10<br />

år. Kronborg Strand tæller fx 156 nye luksusboliger med<br />

udsigt til både havet og Kronborg Slot.<br />

Også kulturelt går Helsingør forrest i udviklingen med<br />

investeringer i blandt andet Kulturværftet og Museet for<br />

Søfart, og så er byen en uddannelsesby med gymnasier<br />

og handelsskoler, SOPU-uddannelse, erhvervsskole,<br />

Marinbiologisk Universitet og teknisk skole – for blot at<br />

nævne nogle.<br />

Det hele ligger med kort afstand til København og med alle<br />

fordelene ved at bo tæt på naturen.<br />

Det har erhvervsvirksomheder set værdien i, og derfor har<br />

mange flyttet deres aktiviteter til byen.<br />

Julemarked i Den Gamle Skurby<br />

Hornbæk er året rundt et dejligt sted at bo, uanset om man<br />

bor i helårsbolig eller er heldig at have sommerhus i byen.<br />

Det naturlige samlingspunkt er havnen og stranden, men<br />

byen lever også godt om vinteren med et aktivt foreningsliv,<br />

et stort udvalg af butikker og ikke mindst talrige gode<br />

spisesteder.<br />

I december inviterer Hornbæk til Jul i den Gamle Skurby.<br />

Det autentiske havnemiljø på Hornbæk Havn består af 23<br />

små røde træskure, der kaldes Skurbyen. Normalt benyttes<br />

de til garn og ruser, men i december danner de rammen om<br />

et stemningsfuldt julemarked, hvor boder med<br />

julegaveideer og kunsthåndværk inspirerer, mens gløgg og<br />

æbleskiver frister.<br />

Forbi Søren Kierkegaards mindesten<br />

Videre langs kysten ankommer man til Gilleleje, som har<br />

taget imod gæster siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor<br />

de første turister begyndte at dukke op.<br />

Fiskerbyen ved Sjællands nordligste punkt har formået<br />

at bevare det oprindelige fiskerlejes charme og idyl, og<br />

samtidig er den en levende kultur- og handelsby hele året.<br />

Ikke alene er Gilleleje Havn Sjællands største fiskerihavn,<br />

det er også et kulturelt samlingspunkt med musik og<br />

foredrag, udstillinger, bibliotek, biograf, restaurant og meget<br />

andet. Her samles både lokale og sommerhusgæster året<br />

rundt.<br />

Når julemaden skal fordøjes, er det bedst at komme ud at<br />

bevæge sig. Langs kysten fra Gilleleje by til Gilbjerghoved<br />

findes vandrestien, Gilbjergstien. Her kan udsigten nydes<br />

fra de op til 33 m høje skrænter ud over Kattegat til halvøen<br />

Kullen i Sverige. Undervejs passerer man Gilbjergstenen<br />

og mindestenen for den kendte danske forfatter og filosof,<br />

Søren Kirkegaard.<br />

Altid hyggelige Tisvilde<br />

Tager man turen videre til Tisvilde, mødes man først og<br />

fremmest af en hyggelig hovedgade, der samler byen med<br />

adskillige gode spisesteder og hyggelige butikker.<br />

Tisvilde også rig på enestående naturoplevelser, ikke<br />

mindst takket være veletablerede grus- og skovstier, der<br />

giver mulighed for aktive ture på cykel eller mountainbike.<br />

Til gengæld kan man vandre i roligt tempo gennem<br />

Troldeskoen, der strækker sig fra Tisvildeleje langs<br />

kysten til Asserbo Plantage, og nyde synet af de krogede<br />

fyrretræer, hvoraf de ældste menes at stamme fra den<br />

sidste del af 1700-tallet.<br />

SOMMERLAND I VINTERKLÆDER<br />

Af: Christina Wex //<br />

Vinterbadning er blevet særdeles populært. Tendensen var<br />

allerede markant, men særligt under Coronanedlukningen,<br />

hvor socialt samvær var begrænset og helst skulle foregå<br />

udendørs, blev det populært at mødes til de kolde gys og<br />

måske en varmende kop kaffe bagefter.<br />

Langs Nordsjællands kyst er der rig mulighed for at dyrke<br />

den sunde interesse, der sætter gang i blodomløbet og<br />

giver kroppen et dejligt boost.<br />

De fleste foretrækker at hoppe i det kolde vand fra en lille<br />

badebro, og hvis de bader fra åben strand, er det rarest<br />

med en sandbund.<br />

I Gilleleje er der direkte adgang til sandstrand på østsiden<br />

af havnen, og man kan parkere på parkeringspladsen i<br />

umiddelbar nærhed af vandet. Bagefter kan man nyde<br />

kaffen på Hotel Gilleleje Strand, Gilleleje Badehotel,<br />

Restaurant Far til 4 eller på caféer i havnen eller i<br />

hovedgaden.<br />

Tisvilde er kende for sin langstrakte og brede sandstrand<br />

for enden af bygaden. I forbindelse med p-pladsen er der<br />

åbnet et hus kaldet Naturrum Tisvilde med omklædnings-<br />

og toiletfaciliteter, som gør oplevelsen endnu bedre.<br />

Når man skal varme sig efter dyppet, er Sankt Helene<br />

Feriecenter, Helenekilde Badehotel, Kildegaard og<br />

Tisvildeleje Strandhotel garanter for en god kop kaffe,<br />

ligesom der er vinteråbne restauranter og caféer i den<br />

julepyntede bygade.<br />

DE BEDSTE<br />

VINTERBADESTEDER<br />

Der har været meget fokus på badehoteller i de senere<br />

år, og TV2-serien ”Badehotellet” har ikke gjort interessen<br />

mindre. Heldigvis er der mange skønne af slagsen<br />

på Nordsjællands kyst, som er perfekte til et ophold i<br />

vintermørket med ild i pejsen og god mad.<br />

Fra Gilleleje Badehotel, der blev opført som pensionat i<br />

1895, kan man se helt til Kullen fra mange af værelserne.<br />

På et Weekend Wellness-ophold har man fri adgang<br />

til badeafdelingen med tyrkisk hamam, dampbad og<br />

mahognisauna og en god helkropsmassage i vente.<br />

Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje blev oprindelig bygget<br />

som privat sommerhus i 1896, men allerede otte år senere<br />

blev det omdannet til pensionat. Stedet er kendt for mad<br />

af høj klasse og en særlige stemning, hvor man tydeligt<br />

fornemmer historiens vingesus.<br />

Det samme kan man sige om Hotel Bretagne i Hornbæk.<br />

Det nyligt renoverede badehotel ligger i gåafstand fra<br />

stranden og havnen og har de mest charmerende værelser<br />

i ægte badehotelstil og en hyggelig restaurant og lobbybar.<br />

Her kan man fx vælge at tilbringe sin Nytårsaften, hvor der<br />

er lagt op til både 4-retters menu og fyrværkerishow over<br />

søen, med eller uden overnatning.<br />

BESØG PÅ BADEHOTEL<br />

Stranden inviterer til gåture hele året.<br />

Foto: Tine Uffelmann, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

De ældste af Troldeskovens krogede træer<br />

siges at stamme helt tilbage fra 1700-tallet.<br />

Foto: Daniel Overbeck , <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Gilleleje Havn er også smuk i vintersolen.<br />

Foto: Tine Uffelmann, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Det er balsam for sjælen at gå langs stranden i Gilleleje og mærke vinterkulden.<br />

Foto: Nikolaj Danielsen, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Historie og tradition mødes, når juletræet tændes med Kronborg i baggrunden.<br />

Foto: Thomas Rahbek, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Julstemning i Hornbæk. Foto: Tine Uffelmann, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Det handler bare om at være klædt godt på,<br />

så er havet det skønneste sted til en udflugt.<br />

Foto: Tine Uffelmann, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

136 137<br />

RESA<br />

RESA Danska guldkusten<br />

Guldkusten når sitt slut vid Helsingör, en idyllisk dansk<br />

småstad med trevliga butiker utmed gågatan i centrum. Kronborg<br />

syns tydligt på udden och kallas även ”Hamlets slott”, eftersom<br />

Shakespeares berömda pjäs utspelar sig här. På kajen<br />

en bit bort ligger M/S Museet för sjöfart. Även om man inte är<br />

intresserad av ämnet bör man inte missa detta underjordiska<br />

museum som har en arkitektur utöver det vanliga, byggd<br />

omkring och ovanför en gammal torrdocka.<br />

Konstmuseet Louisiana ligger nära Sletten, i Humlebaek.<br />

Alla älskare av konst har vallfärdat hit sedan slutet av<br />

1950-talet, men kombinationen av intressanta utställningar,<br />

arkitekturen och naturen omkring museet har även lockat<br />

de oinvigda. >><br />

Foto: Mette Jonson / Gilleleje Harbour<br />

Slettens hamn där det ligger en välbesökt restaurang strax<br />

ovanför, som är förärad med en Michelinstjärna.<br />

Konstmuseet Louisiana i Humlebaek. Konsten lockar många<br />

hit men även arkitekturen på byggnaden och omgivningarna.<br />

Foto: Ulrik Jantzen / Louisiana Museum of Modern Art<br />

132 133<br />

RESA Danska Guldkusten<br />

B<br />

ara några kilometer från Köpenhamns pulserande<br />

stadskärna befinner man sig på en av världens<br />

vackraste vägar – Strandvejen, som sträcker sig<br />

upp till Helsingör. Guldkusten kallar vi svenskar<br />

denna drygt fyra mil långa kustremsa, men danskarna säger<br />

whiskybältet! Namnet ska ha kommit av att Danmarks dyraste<br />

hus ligger här och att ägarna har råd att dricka whisky närhelst<br />

de önskar. Och visst är det många lyxvillor som kantar denna<br />

kust med utsikt över Öresund och Sverige.<br />

Förr i världen var det främst rika köpenhamnare som<br />

hade sina sommarställen här, men nu är det mest permanentboende.<br />

Närheten till stan, den egna privata stranden och tennis-<br />

banan på tomten förefaller som ett ganska behagligt leverne.<br />

Men det finns även hus och lägenheter för mindre väl-<br />

beställda. Dessa charmiga kvarter med små gatuhus, för en<br />

eller flera familjer, ser man främst då man viker in på gamla<br />

Strandvejen som går parallellt med den nya. Bland annat kan<br />

man strosa runt i Skovshoved och uppleva det mer ”vanliga<br />

livet”. Några kilometer därifrån ligger Orderupgaard, som<br />

är värt en omväg trots att man måste färdas lite inåt land. >><br />

RESA<br />

Foto: Daniel Overbeck<br />

Esrum Sø er pakket ind i grøn<br />

frodighed og idylliske småbyer<br />

Et par gode travesko, en vandflaske –<br />

og man er parat til en naturskøn og<br />

hyggelig oplevelse ved Esrum Sø<br />

i Nordsjælland. Turen kan strikkes<br />

sammen på mange måder, for der er<br />

gode pitstop ved søen, der har ligget<br />

her, lige siden istiden takkede af.<br />

T<br />

o motionscyklister, en enkelt kondiløber,<br />

tre stykker råvildt, et<br />

egern, en lille familie foruden et<br />

ungt par, der har slået telt op ved<br />

vandkanten.<br />

Det er de levende væsner, jeg har hilst<br />

på, på de flere timers gåtur langs Esrum<br />

Sø. Resten af tiden har naturens lydbillede<br />

fået lov at fylde: Søens blishøns og<br />

hvinænder konverserer i sivene, vinden<br />

kratter småbølger op på vandet, og et<br />

godt mikset kor af småfugle synger i kronerne<br />

på Gribskovs gamle træer, der står<br />

så flot, helt ned til søbredden.<br />

Esrum Sø har en egen skønhed, fordi<br />

den stort set er pakket ind i grøn frodighed.<br />

Læg dertil de velholdte småbyer<br />

Nødebo, Sørup og Fredensborg Slot på<br />

østsiden. Bådebroer og småhavne med<br />

hver sin historie er her også. Det går op<br />

for mig, hvor lidt jeg ved om området og<br />

det – på den gode måde – sammentømrede<br />

samfund omkring søen. For her tager<br />

man i fællesskab en tørn for både at<br />

skabe aktivitet og passe på naturen.<br />

Møllermel fra morgenstunden<br />

Det mærker jeg allerede , da dagen begynder<br />

med Strandvejsristeriets gode<br />

kaffe, brygget af Helle, der regerer køkkenet<br />

i Café Nr. 16 i Fredensborg. Denne<br />

hybrid af strikkeklub, brugskunst, tøj,<br />

smykker osv. er et rigtigt feelgood-sted,<br />

hvor man får tip til strikning og møder<br />

folk over en kaffe og endda rosé fra fad.<br />

Jeg satser, tidspunktet taget i betragtning,<br />

på Helles rustikke morgenbrød:<br />

»Melet er fra Nordsjællands Fællesmejeri,<br />

de maler det på stenkværn fra starten.<br />

Det kræver altså sin møller«, forklarer<br />

hun og tilføjer, at syltetøjet er kogt på<br />

lokale jordbær med hyldeblomst og vilde<br />

roser. Det bliver ikke mere sommerligt,<br />

tænker jeg, og hanker op i rygsækken<br />

med kurs mod Fredensborg Slotspark,<br />

der følger østbredden af Esrum Sø.<br />

Der er kun et par minutters gang fra<br />

Nr. 16 til parkens stisystem, der ligner en<br />

geometriopgave fra skoletiden med lige<br />

linjer arrangeret i et halvt edderkoppespind.<br />

Det giver<br />

mange kilometer<br />

på<br />

velfriserede<br />

grusstier at vælge<br />

imellem, og jeg fristes<br />

desuden af<br />

småstier i bløde<br />

buer mellem gamle<br />

træer og nu og<br />

da et monument<br />

til minde om slottets historie. Jeg får<br />

endda dvælet ved den store sten med<br />

navnene på kongehusets mange gravhunde.<br />

Det er nemlig her, de stedes til<br />

hvile.<br />

Hundenes gravsted befinder sig i den<br />

SUSSER FEIT (TEKST OG FOTO)<br />

Bådfartens to færger sejles af frivillige kaptajner, der finder glæde ved at give passagererne en oplevelse på søen, de selv holder så meget af. Gæsterne sejles på rundtur eller på tværs.<br />

4 POLITIKEN REJSER Søndag 15. august <strong>2021</strong><br />

Bådebroer og<br />

småhavne<br />

med hver sin<br />

historie er her<br />

også<br />

Danmark Esrum sø<br />

Esrum Sø er pakket ind i grøn<br />

frodighed og idylliske småbyer<br />

private del af haven, der er åben for alle i<br />

sommermånederne. Ligesom urtehaven,<br />

hvor gartnerne netop er ved at<br />

skræmme gulerodsfluer væk og luge<br />

ukrudt ved de kongelige rodfrugter.<br />

»Vi sørger for grøntsager og urter til<br />

dronningens og kronprinsens hof. Og vi<br />

sender også noget ned til Restaurant<br />

Skipperhuset, de har jo åbnet igen«, fortæller<br />

en gartner, mens vi betragter en<br />

række livskraftige pastinakker, der står<br />

så rankt på række, som var de gardere.<br />

Omtalte Skipperhuset ligger i vandkanten<br />

som nabo til Bådehuset med<br />

kongehusets chalup. Huset er fra Frederik<br />

den IV’s tid, og kongen nød efter sigende<br />

at gå ned ad alleen oppe fra slottet<br />

til Bådehuset, der var bygget til hans højmastede<br />

yacht. Også kong Frederik IX<br />

kom ofte ned for at snakke med skipper:<br />

»Jeg tror, han nød den uformelle stemning.<br />

Og senere kom prins Henrik flere<br />

gange, når vi indviede sæsonen med en<br />

lille reception. Han tog børnebørnene<br />

med – jeg har selv grillet pølser til dem«,<br />

fortæller Ole Olesen, kaptajn på færgerne<br />

’Viking’ og ’Rolf’, som har ligget ved<br />

Bådehuset i over 100 år.<br />

Han er en af de frivillige, der sejler færgerne<br />

i dag. Af lutter dedikation til traditionen<br />

og for at dele glæden ved søen<br />

med gæster på rundture, hvor der suppleres<br />

med gode lokal- og røverhistorier<br />

og gøres stop ved bådebroer og småhavne.<br />

Eller der sejles på tværs af søen til<br />

vestsiden, hvor folk holder barbecue og<br />

vandrer på stien mellem skov og sø. Det<br />

er netop min plan – men først efter frokost,<br />

for min tur rundt i slotsparken har<br />

givet appetit.<br />

Gode sager i vandkanten<br />

Gartneren havde ret: Den spanske kørvel<br />

og purløg på min ’Skippertoast’ er plukket<br />

i dronningens urtehave, fortæller<br />

Anders Pedersen, der sammen med Rune<br />

Sonnichsen åbnede Restaurant Skipperhuset<br />

igen denne sommer.<br />

»De sendte et par flotte kasser herned i<br />

morges, det dufter fantastisk«, siger han<br />

og sætter en indbydende anretning foran<br />

mig med hummer, krabbe og masser<br />

af ærteskud. Jeg sidder helt ude på den<br />

smalle træmole, hvor søen klukker mellem<br />

stenene. Vejret er mildt, så det er<br />

kun få, der trækker indenfor, skønt der<br />

er lyst og indbydende inden døre. Men<br />

det kan tidsnok blive efterår, så vi nyder<br />

søen og udsigten til den lille havn og de<br />

friske, der forsøger sig med farverige kanoer<br />

og kajakker. Det er en luksusudsigt<br />

– og ditto mad.<br />

Efter frokost påmønstrer jeg færgen<br />

’Viking’, og kaptajn Olesen sætter kurs<br />

mod den anden bred, hvor fine stier forbinder<br />

Nødebo i syd med norden-<br />

Søndag 15. august <strong>2021</strong> REJSER POLITIKEN 5<br />

2 km<br />

Sørup<br />

E S R U M S Ø<br />

Kongens Bøge<br />

Fændrikshus<br />

Nødebo<br />

Fredensborg Slot<br />

JBM<br />

Mylder er der ikke på stierne langs søen, heller ikke i om sommeren. Flokken her tog turen<br />

op til Esrom Kloster, og mødte næsten ingen undervejs.<br />

Den smukke park omkring Fredensborg Slot har kilometervis af stier og historiske<br />

monumenter undervejs. Alene turen langs yderkanten af parken er 4,5 km lang.<br />

Man sidder ved vandkanten udenfor Restaurant Skipperhuset, og indenfor er der ny istandsat<br />

med stengulve og hvide vægge. Helt enkelt, så det gamle hus får lov at spille hovedrollen.<br />

Det royale bådehus (tv.) ligger bag træerne. Den hvide bygning ved siden af rummer den<br />

genåbnede Restaurant Skipperhuset med kik til kano- og kajaksejlads og sejlklubben Esrum Sø.<br />

12 POLITIKEN REJSER Søndag 5. december <strong>2021</strong><br />

Hotelværelserne begynder fra 8. etage og opefter, og restauranten ligger på 17. etage med udsigt over Esbjerg og Vadehavet.<br />

A Place To Hotel Esbjerg er netop åbnet og kopierer det vestjyske landskab i et råt og urbant udtryk i stål og glas, men illustrerer også det<br />

bølgende klitlandskab i form af gule mursten og grøn natur mellem hotellets to tårne, som er tegnet af Bjarke Ingels Group. Foto: A Place To<br />

Et modeltog kører i fuld fart over kanalen<br />

– dog ikke den engelske – men derimod<br />

Zollkanalen i Hamburgs Speicherstadtkvarter,<br />

og toget suser fra Sydfrankrig til<br />

Sydamerika i løbet af få minutter.<br />

Den opmærksomme læser vil påstå, at det<br />

ikke kan lade sig gøre, og at geografiske destinationer<br />

er blandet sammen.<br />

Den er imidlertid god nok, for der er tale<br />

om verdens største modeljernbaneanlæg, Miniatur<br />

Wunderlands nye bylandskab på 46<br />

kvadratmeter: Rio de Janeiro.<br />

Da Politiken besøgte Miniatur Wunderland<br />

i 2017, fortalte den ene af grundlæggerne, Gerrit<br />

Braun, at hans tvillingebror og medejer<br />

havde en drøm:<br />

»Frederik (Braun, red.) håber, at vi kan bygge<br />

en bro over en af kanalerne i det historiske<br />

havneområde til nabobygningen. Broen skal<br />

indeholde vores helt egen Eurotunnel. Gæsterne<br />

forlader så kontinentet og kommer<br />

over til Storbritannien i den anden bygning<br />

med typiske engelske landskaber«.<br />

Konstruktionen begyndte i november samme<br />

år og sluttede her i december, men broen<br />

går altså ikke til Storbritannien.<br />

Fleet Brücke er nu en realitet i 40 meters<br />

højde. På den 25 meter lange glasgangbro kører<br />

tog fra den gamle verden gennem smukke<br />

landskaber til det nye Wunderland.<br />

Foreløbig kan besøgende beundre Rio de<br />

Janeiro i miniformat med Kristusstatuen, Copacabana,<br />

fattige favela-kvarterer og bjerget<br />

Sukkertoppen.<br />

Det har kostet 1,6 millioner euro (11,9 millioner<br />

kroner) at opføre Rio de Janeiro, og der<br />

er brugt 60.000 arbejdstimer på at lægge 423<br />

meter spor, hvor der kører 85 lokomotiver og<br />

300 vogne. I Rio er der 1.000 biler, 300 bygninger,<br />

to kirker, 1.000 biler og 12.000 træer. På de<br />

46 kvadratmeter boltrer 20.000 figurer sig.<br />

Rio de Janeiro er kun Miniatur Wunderlands<br />

første Sydamerika-skridt. Ved årsskiftet<br />

2022-2023 åbnes en afdeling med Patagonien<br />

og Antarktis. I 2024 kommer turen til Amazonas-regnskoven<br />

og Andesbjergene. Caribien<br />

indvies i 2025.<br />

Braun-brødrenes iværksættergen stopper<br />

ikke med Sydamerika. De planlægger også afdelinger<br />

med dele af Afrika eller Asien.<br />

poul.husted@pol.dk<br />

POUL HUSTED<br />

Verdens største modeljernbaneanlæg,<br />

Miniatur<br />

Wunderland i Hamburg,<br />

udvider med sydamerikansk<br />

afdeling på den anden side<br />

af Zollkanalen.<br />

Modeltog kører i fuld fart over Kanalen<br />

Rio de Janerios fattige favela-kvarterer<br />

ses også i nattens mulm og mørke på modeljernbaneanlægget.<br />

Foto: Miniatur Wunderland<br />

nemt at finde frem til afklædte destinationer<br />

på en ny, nøgen version af Airbnb<br />

– NaturistBnB.<br />

Hjemmesiden er oprettet af Petri og<br />

Minna Karjalainen, og der er allerede<br />

nøgne overnatningsmuligheder i Sydfrankrig,<br />

Spanien, Canada, USA, England,<br />

Sverige og Wales. Hust<br />

Luftfart. Flypassagerer er urolige,<br />

forstyrrer medpassagerer og kabinepersonale<br />

eller griber ligefrem til vold.<br />

Det fremgår af en undersøgelse fra<br />

den internationale luftfartsorganisation<br />

IATA. Tendensen har taget fart i 2020<br />

med coronaen, og den fortsætter i år.<br />

Hust<br />

Flypassagererne<br />

griber ofte til vold<br />

Annette<br />

Sørensen,<br />

direktør i Visit-<br />

Nordsjælland:<br />

»Vi navigerer i<br />

en ny virkelighed,<br />

hvor sikkerhed og<br />

hygiejne er et<br />

stærkt konkurrenceparameter,<br />

og det<br />

skal turisterhvervet<br />

være gearet til«<br />

SEKTION 1<br />

NORDSJÆLLAND<br />

4<br />

Frederiksborg Amts Avis n ONSDAG 14. JULI <strong>2021</strong><br />

TURISME: Syv nye<br />

oplevelsesprodukter<br />

i og omkring Nationalpark<br />

Kongernes<br />

Nordsjælland klar<br />

til affyring.<br />

Af Jesper Sabroe<br />

NORDSJÆLLAND: Turistorganisationen<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong><br />

er nu klar med en<br />

palet af oplevelser, som skal<br />

styrke muligheden for en<br />

bæredygtig turisme omkring<br />

Nationalpark Kongernes<br />

Nordsjælland. Og skal<br />

man sætte fællesnævner<br />

på de syv pakker, så må det<br />

være »tilbage til naturen de<br />

luxe«, fortæller projektchef<br />

Bettina Kampman, Visit-<br />

Nordsjælland:<br />

- De syv projekter spænder<br />

vidt, men de udspringer<br />

af mikrovirksomheder og<br />

ildsjæle, og handler alle om<br />

muligheden for oplevelser<br />

i nationalparken, fortæller<br />

projektchefen.<br />

Et af de syv projekter ligger<br />

lige uden for nationalparkens<br />

afgrænsning, men<br />

inden for de fem nationalpark-kommuner.<br />

Glamping<br />

Det drejer sig om tre luksus-<br />

shelters for to personer, hvor<br />

komforten er i top. Glamping-hytter<br />

kaldes de. En<br />

sammentrækning af Glamour<br />

og Camping.<br />

- De er forsynet med lækre<br />

tykke springmadrasser, lys,<br />

indlagt strøm så mobiltelefonen<br />

kan oplades, eller man<br />

kan sætte medbragt køletaske<br />

til og et retrokøleskab.<br />

Samtidig kan shelteret aflåses,<br />

så alle ejendele opbevares<br />

trygt, hvis man er på<br />

dagstur, fortæller campingchef<br />

Eva Mortensen.<br />

Shelterne, der har været<br />

i brug siden maj måned er<br />

isoleret så de holder regn,<br />

varme og kulde ude, og ved<br />

at booke et shelter på en<br />

campingplads får man sikkerhed<br />

for, at der ikke er optaget,<br />

når man ankommer,<br />

og der er samtidig toiletfaciliteter<br />

og bad til rådighed.<br />

Samtidig ligger de tre shelters<br />

lidt for sig selv op af en<br />

skov og sø, og der er bygget<br />

en træterrasse og et ildsted,<br />

hvor man kan spise, for der<br />

er kun 125 centimeter i højden<br />

indenfor i shelteret.<br />

Forældre med børn<br />

- Vi mente egentlig, at de<br />

ville være mest søgt af kærestepar,<br />

men vi har haft<br />

mange udlejningerne, hvor<br />

det er en forældre med barn,<br />

som tager af sted sammen -<br />

eller venindepar med halvstore<br />

børn. Det er folk, som<br />

gerne vil give deres barn en<br />

naturoplevelse,<br />

fortæller<br />

Eva Mortensen. Men også<br />

længere væk er der bud efter<br />

hytterne, selvom man ikke<br />

har markedsført dem.<br />

- I næste uge kommer en<br />

tysker, som har lejet et shelter<br />

for otte dage. Vi fortalte<br />

ham, at det altså er små hytter<br />

- men det var lige det, han<br />

gik efter, fortæller Eva Mortensen.<br />

Oplevelsesudvikling<br />

De tre shelters i Nivå - og de<br />

øvrige seks tiltag - udspringer<br />

af et projekt, som Visit-<br />

Nordsjælland inviterede til<br />

tilbage i september 2020,<br />

hvor der var kickoff på projektet<br />

»Oplevelsesudvikling<br />

i Nationalpark Kongernes<br />

Nordsjælland«.<br />

Formålet<br />

med projektet var at udvikle<br />

nye oplevelsesprodukter<br />

i nationalparken, så den bliver<br />

et endnu mere attraktivt<br />

turistmål for både nationale<br />

og internationale gæster.<br />

Projektet, der støttes af Danmarks<br />

Erhvervsfremmebestyrelse,<br />

er nu mundet ud i<br />

syv nye oplevelsesprodukter<br />

i naturen.<br />

- Interessen for at være<br />

med i projektet om forretnings-<br />

og produktudvikling<br />

af naturoplevelser i<br />

nationalparken har været<br />

overvældende. Mere end 100<br />

iværksættere og lokale virksomheder<br />

gav i efteråret deres<br />

bedste bud på, hvordan<br />

Nordsjælland kan tilbyde<br />

besøgende nye naturoplevelser,<br />

som gør, at gæsterne<br />

dels bliver længere i området,<br />

dels får »bedre« oplevelser<br />

end dem, naturen i sig<br />

selv byder på, fortæller projektchef<br />

Bettina Kampman,<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>.<br />

frederiksborg@sn.dk<br />

Glamping og<br />

nattemørke skal<br />

lokke turister til<br />

Der er opført tre af denne type super-shelters på Nivå Camping. Foto: Daniel Villadsen/<strong>VisitNordsjælland</strong><br />

FODBOLD: Den<br />

16-årige, der søndag<br />

eftermiddag blev<br />

overfaldet og fik<br />

revet sin FCK-trøje i<br />

stykker får nu tilbud<br />

om hjælp fra både<br />

fans, sponsorer og<br />

klubben selv.<br />

Af Nikolai Rosler Jørgensen<br />

ØLSTYKKE: Søndag eftermiddag<br />

fik en 16-årig dreng<br />

revet sin FCK-trøje i stykker,<br />

da en fremmed mand<br />

konfronterede ham på åben<br />

gade.<br />

Det har nu fået både FCKfans,<br />

sponsorer og klubben<br />

selv til at reagere med en<br />

kompenserende hånd, fortæller<br />

den drengens far,<br />

Mads Ladegaard.<br />

- Jeg var selvfølgelig rasende,<br />

da min søn kom hjem<br />

i søndags, men samtidig er<br />

jeg også dybt taknemelig for<br />

al den hjælp, de søde beskeder<br />

og tilbud, der er kommet<br />

i løbet af dagen, siger han.<br />

Blandt de mange tilbud<br />

kommer nogle af dem fra FC<br />

København selv.<br />

Her har kommunikationschef,<br />

Jes Mortensen, tilbudt<br />

billetter til kampe, og holdets<br />

materialemand, Mikkel<br />

With Pedersen, har sørget<br />

for en ekstra gave.<br />

- Jeg vil meget gerne tilbyde,<br />

at han kan komme med<br />

ud på træningsanlægget<br />

og sige hej til spillerne og få<br />

nogle autografer, billeder og<br />

selvfølgelig en ny trøje, fortæller<br />

Mikkel With Pedersen.<br />

Også fodboldfan Casper<br />

Fisher Raadvig har været på<br />

banen og har sammen med<br />

fans fra både FCK og rivalerne<br />

Brøndby IF samlet sammen<br />

til en ny trøje og to sæsonkort<br />

til den unge mand.<br />

- Mange fans fra begge lejre<br />

har oplevet at blive chikaneret,<br />

når man går i sin<br />

trøje, så det var faktisk ikke<br />

så svært at få Brøndby-fans<br />

med på idéen. Vi vil jo også<br />

alle sammen gerne se flere<br />

fodboldtrøjer i bybilledet, så<br />

det er ærgerligt, hvis en ung<br />

mand skal miste sin lyst til<br />

at støtte over det her, siger<br />

han.<br />

Den 16-årige har ikke selv<br />

ønsket at stille op til interview.<br />

I kø for at hjælpe 16-årig fodboldfan<br />

• Sanketure i naturen<br />

– »Spis med dyret«: Her<br />

samler gæsterne selv ingredienserne<br />

til en middag<br />

i naturen. Det kan<br />

være bær, frugter, grønt<br />

– og for eksempel harer,<br />

som så nydes ved en middag<br />

i nationalparken.<br />

• Glamping ved vandet:<br />

Her sover turisterne i<br />

mobile luksusshelters på<br />

Nivå Campingplads for<br />

på den måde at komme<br />

tættere på naturen end<br />

i en hytte eller campingvogn<br />

– og mere komfortabelt<br />

end i telt.<br />

• »Nat i Nordsjælland«:<br />

Ture i nationalparken<br />

med guidede oplevelser<br />

i at lytte til naturen<br />

om natten efter at have<br />

hygget sig med at lave aftensmad<br />

over bål. Én af<br />

turene har fokus på børnefamilier<br />

og på at gøre<br />

børnene trygge ved mørket<br />

og dyrene i naturen<br />

– både i buldrende mørke<br />

og i de lyse sommernætter.<br />

En anden tur har fokus<br />

på at skabe mindfulde<br />

nat- og naturoplevelser<br />

for voksne, som kan<br />

krydres med overnatninger<br />

på blandt andet bed &<br />

breakfasts i området.<br />

• »Natur gør godt«: Fokus<br />

på leder- og personlig<br />

udvikling, hvor naturvejledere<br />

og professionelle<br />

guider både private<br />

og erhvervsledere i deres<br />

søgen efter svar på essentielle<br />

spørgsmål og fokus<br />

på mentale pauser i naturen<br />

med henblik på personlig<br />

og faglig vækst.<br />

• En årligt tilbagevendende<br />

vandrefestival i<br />

uge 35 omkring Esrum<br />

Kloster og Møllegår: Festivalen<br />

bygges op om<br />

videnskabelige<br />

oplæg<br />

om vandring, guidede<br />

vandreture med fokus<br />

på fællesskab, salg fra<br />

boder og madoplevelser i<br />

naturen.<br />

• Gate Crashers (stadig<br />

under udvikling, da der<br />

endnu ikke er fundet tilstrækkelig<br />

finansiering):<br />

Mobile, nomadiske luksusovernatninger<br />

i arkitekttegnede<br />

glaskuber.<br />

Den overnattende gæst<br />

vælger enten selv placeringen<br />

af deres overnatning<br />

- eller vælger en<br />

»surprise«, hvor gæsten<br />

ikke på forhånd ved, hvor<br />

deres glaskube til overnatning<br />

placeres i nationalparken.<br />

• Cykelture rundt i nationalparken<br />

ad den nye<br />

»Gastromino«. På cykelturen<br />

ad Gastrominoen<br />

spiser de besøgende sig<br />

igennem lokale fødevarer<br />

og overnatter i tiny<br />

houses og shelters.<br />

Kilde: Visit Nordsjælland<br />

De syv projekter<br />

Publicatie : Nordic Magazine<br />

Datum : 31 dec <strong>2021</strong><br />

cm2 : 4648<br />

Pagina : 24<br />

AVE : € 12497,00<br />

Regio<br />

: Nederland<br />

Frequentie : 4x per jaar<br />

Oplage : 15000<br />

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: Visit Denmark<br />

Publicatie : Nordic Magazine<br />

Datum : 31 dec <strong>2021</strong><br />

cm2 : 4648<br />

Pagina : 24<br />

AVE : € 12497,00<br />

Regio<br />

: Nederland<br />

Frequentie : 4x per jaar<br />

Oplage : 15000<br />

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: Visit Denmark<br />

53<br />

KULTOUR 1 <strong>2021</strong><br />

Polarforskerens hus<br />

og Spodsbjerg Fyr<br />

Lidt nord for Hundested Havn ligger<br />

Spodsbjerg Fyr med en fantastisk udsigt<br />

over Kattegat. I nærheden findes<br />

polarforsker Knud Rasmussens hus,<br />

hvor han arbejdede mellem sine mange<br />

ekspeditioner i Grønland mellem<br />

1902 og 1933. Huset er i dag indrettet<br />

som museum og mindestue for Knud<br />

Rasmussen. Det store naturområde<br />

rundt om huset er værd at opleve, og<br />

på grunden står også en mindevarde<br />

til ære for Knud Rasmussen opført at<br />

forskellige sten fra Grønland.<br />

Knud Rasmussensvej 9, knudrasmus.dk<br />

Moderne kunstværksteder<br />

På havnen i Hundested ligger glassmedjen<br />

Backhaus-Brown, hvor<br />

Nanna og Andrew arbejder på værkstedet<br />

med deres unikke glaskunst<br />

hver dag. Hos glassmedjen kan man<br />

følge med i tilblivelsen af glasværkerne<br />

med udsyn til havet og indsejlingen<br />

til Isefjord. På havnen finder man<br />

også butikken Bendix Copenhagen,<br />

der laver unikke smykker i høj kvalitet<br />

og spændende design på deres eget<br />

værksted.<br />

Nordre Beddingsvej 26,<br />

backhaus-brown.com<br />

Spisesteder på havnen<br />

Frokostpause eller en kold øl er der<br />

mange muligheder for på Hundested<br />

Havn. Halsnæs Bryghus ligger med<br />

udsigt ud over Hundested Havn og serverer<br />

klassiske frokost- og aftenretter<br />

med forankring i lokalområdet. Øllet er<br />

også hjemmebrygget, og der er altid<br />

seks forskellige varianter på menukortet.<br />

Har man lyst til bistroklassikere<br />

med et søinspireret tvist, er Knud – Et<br />

spisehus et godt bud. Spisehuset ligger<br />

også på Hundested Havn og serverer<br />

alt fra friskbagte boller om morgenen<br />

til hummer og muslinger om aftenen.<br />

Halsnæs Bryghus, Nordre Beddigsvej 35,<br />

halsbryg.dk<br />

Knud – Et Spisehus,<br />

Havnegade 18, knud.biz<br />

Sandskulpturfestival<br />

For 10. år i træk afholdes der<br />

sandskulpturfestival i Hundested<br />

fra midten af maj til slutningen af<br />

oktober. Internationale kunstnere<br />

skaber sandskulpturer på Hundested<br />

Havn, hvor temaet for skulpturerne i<br />

år er ”Jorden rundt”. Det er en oplagt<br />

mulighed at få et udkig til verden,<br />

når mulighederne for at rejse ud er<br />

begrænset.<br />

Kajgaden 7, sandfestival.dk<br />

HUNDESTED<br />

19<br />

Frederiksborg Amts Avis n MANDAG 6. SEPTEMBER <strong>2021</strong><br />

SEKTION 2<br />

Debat<br />

GRIBSKOV: Det nære sundhedsvæsen<br />

- lad os finde<br />

løsningerne og sætte borgerne<br />

forrest. Der skal<br />

være tid til omsorg.<br />

Vi skal tænke langsigtet,<br />

visionært og med fokus på<br />

pleje og sundhed for alle<br />

borgerne i Gribskov.<br />

Op til valget har flere<br />

partier travlt med at finde<br />

noget, der kan kritiseres og<br />

andre, der kan gøres skyldige<br />

i fejl og mangler.<br />

Vi mange store udfordringer<br />

på sundhedsområdet,<br />

ikke kun i Gribskov,<br />

men i langt de fleste danske<br />

kommuner.<br />

Det kræver visioner, men<br />

frem for alt konkrete handlinger.<br />

Vi skulle gerne som<br />

politikere kunne byde på<br />

andet end kritik. Vi bevæger<br />

os kun i cirkler og ikke<br />

fremad, hvis det er det eneste,<br />

vi kan byde på. Det er<br />

ikke fordi, kritikken nødvendigvis<br />

er uberettiget,<br />

men det er simpelthen for<br />

let blot at læne sig tilbage<br />

og pege fingre.<br />

Vi kæmper stadig med<br />

efterveerne fra et ældreområde,<br />

der igennem de<br />

seneste mange år gang på<br />

gang har været udsat for<br />

massive besparelser og det<br />

må være slut. Hellere realistiske<br />

budgetter, hvor der<br />

kan findes tid til omsorg for<br />

den enkelte borger.<br />

De store udfordringer vi<br />

skal finde gode og holdbare<br />

løsninger på i Gribskov er:<br />

- Rekruttering, fastholdelse<br />

og dygtiggørelse af<br />

vores sundhedsfaglige personale.<br />

- Tidssvarende og inspirerende<br />

genoptræningsfadciliteter,<br />

der tiltrækker kompetent<br />

personale og giver<br />

borgerne de bedste muligheder<br />

for at komme tilbage<br />

på sporet.<br />

- Midlertidige pladser der<br />

tager hånd om borgeren,<br />

der ikke kan være hjemme,<br />

men ej heller kan være på<br />

sygehuset.<br />

- Borgere med demens<br />

skal have den tid og omsorg,<br />

de har behov for. Både<br />

på plejecenter og i eget<br />

hjem. De pårørende skal<br />

have mulighed for aflastning<br />

i hverdagen<br />

Nytgribskov går til budgetforhandlingerne<br />

med<br />

visioner og konkrete handlinger,<br />

så vi kan løse udfordringerne<br />

både nu og i<br />

fremtiden.<br />

Vi ser også på serviceniveauet,<br />

men her fokuserer<br />

vi på borgerens frie valg.<br />

Byrådsmedlem<br />

Pernille Kromann Sams<br />

(NytGribskov)<br />

Der skal være tid til omsorg<br />

FESTIVAL: Gang hitter.<br />

Det er konklusionen<br />

fra Jane Sunesen,<br />

DGI, efter 1000<br />

mennesker lørdag<br />

besøgte Nordsjællands<br />

Vandrefestival.<br />

Af Nicklas Thorup Clausen<br />

ESRUM: Omkring 1000 mennesker<br />

deltog lørdag ved den<br />

første udgave af Nordsjællands<br />

Vandrestival på og<br />

ved Esrum Kloster.<br />

Projektleder Jane Sunesen<br />

fra DGI Nordsjælland er<br />

en del af arrangørgruppen<br />

og hun tøver ikke med at<br />

kalde festivalen for en succes.<br />

- Det er helt vildt, og har<br />

vejret var med til at give en<br />

stemning, som man nærmest<br />

ikke kunne drømme<br />

om. Og så er Esrum Kloster<br />

jo fuldstændig unik i den<br />

ramme. Der var mange, der<br />

tilkendegav, at det ikke kunne<br />

have været afholdt andre<br />

steder. Man kan ikke vandre<br />

et meget smukkere sted,<br />

siger Jane Sunesen.<br />

Ideen om Nordsjællands<br />

Vandrefestival<br />

opstod<br />

som et samarbejde mellem<br />

DGI-projektet<br />

»Gribskov<br />

går sammen,« Esrum Kloster<br />

og Møllegård, Foreningen<br />

Esrum-Tisvildevejen,<br />

Gribskov Kommune og Visit<br />

Nordsjælland.<br />

Og med corona-usikkerheden<br />

konstant lurende<br />

over hovedet samt mange<br />

interessenter og interesser,<br />

der skulle finde fodslag, har<br />

planlægningen til tider været<br />

hektisk. Men alt er endt<br />

med at gå op i en højere enhed.<br />

- Vi har jo asfalteret, mens<br />

vi har kørt. Det er et helt<br />

nyt og et unikt samarbejde<br />

mellem kommune, turistorganisationer,<br />

kultursted og<br />

foreninger. Det har vi fundet<br />

ud af, at det kan vi altså<br />

bare. Nu har vi en fælles<br />

mission, siger Jane Sunesen.<br />

Gang og viden<br />

Vandrefestivalen har, så at<br />

sige, fulgt to stier. Torsdag<br />

og fredag stod i fagnørdernes<br />

tegn, hvor flere end 150<br />

deltagere udvekslede erfaringer<br />

og viden på området.<br />

-Der har været sindssygt<br />

mange gode bud på, hvordan<br />

man kan bruge gang<br />

og vandring til at få et bedre<br />

liv. Om man vandrer for<br />

sundheden eller sjælefredens<br />

skyld, så er der mange,<br />

der har et bud og kan hjælpe<br />

hinanden, siger Jane Sunesen.<br />

Vender tilbage næste år<br />

Lørdag stod så i folkets tegn,<br />

hvor oplægsholdere som<br />

Københavns tidligere kultur-<br />

og børne- og ungdomsborgmester<br />

Pia Allerslev<br />

og mediemanden Mikael<br />

Bertelsen var blandt trækplastrene.<br />

Samlet omkring 75 oplægsholdere<br />

og udstillere,<br />

siger Jane Sunesen.<br />

- Det har været en skøn<br />

blanding af folk, der virkelig<br />

ville det. Samtlige oplægsholdere<br />

har sagt, de gerne<br />

kommer igen, siger Jane Sunesen.<br />

Hun tør også garantere, at<br />

Nordsjællands Vandrefestival<br />

er kommet for at blive.<br />

- Det er 110 procent sikkert.<br />

Gang har momentum,<br />

og det har simpelthen så<br />

mange indflydelser på så<br />

mange ting, der kan give<br />

os en bedre hverdag, siger<br />

Jane Sunesen.<br />

Idéen til vandrefestivalen<br />

er udsprunget af udviklingsprojektet<br />

»Turismeudvikling<br />

i Nationalpark Kongernes<br />

Nordsjælland« og det<br />

er planen, at det på sigt skal<br />

involvere flere kommuner.<br />

Nordsjællands Vandrefestival var et hit:<br />

Arrangør vil vende tilbage næste år<br />

Omkring 1000 mennesker deltog lørdag på Esrum Kloster. Blandt oplægsholderne var mediemanden Mikael Bertelsen, der har lavet flere vandreprogrammer.<br />

Fotos: Marianne Lomborg, Esrum-Tisvildevejen<br />

SEKTION 1<br />

NORDSJÆLLAND<br />

FARUM: Et autoværksted på<br />

Hvedemarken 18 i Farum<br />

udbrændte helt natten til<br />

store bededag. Det oplyser<br />

Nordsjællands Politi.<br />

Alarmen gik klokken 22.51<br />

torsdag aften, og vagtchefen<br />

fortæller, at både Frederiksborg<br />

Brand Redning<br />

og Nordsjællands Politi var<br />

massivt til stede.<br />

- Det brænder voldsomt,<br />

men vindretningen er heldigvis<br />

sådan, at røgen fra<br />

2<br />

Frederiksborg Amts Avis n LØRDAG 1. MAJ <strong>2021</strong><br />

TURISME: <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

får 1,5 mio.<br />

kroner til at udvikle<br />

cykel-hubs og temature.<br />

Af Marianne Due<br />

NORDSJÆLLAND: Flere turister<br />

skal opleve Nordsjælland<br />

fra den tohjulede, og det<br />

kræver udvikling af en helt<br />

ny cykel-infrastruktur, cykel-hubs<br />

og cykel-ruter, som<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> har fået<br />

1,5 millioner kroner fra turismepuljen<br />

til at skabe hen<br />

over de næste tre år.<br />

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,<br />

der netop har tildelt midler<br />

fra turismepuljen, hvor fire<br />

nye turismeprojekter på<br />

Fyn og Sjælland skal udvikle<br />

og kvalificere vandre- og<br />

cykelturisme. Det nordsjællandske<br />

projekt har titlen: »<br />

Grøn mobilitet til og i Nationalpark<br />

Kongernes Nordsjælland«,<br />

og det handler<br />

om at gøre det nemt for turister<br />

og borgere at tage toget,<br />

bussen eller bilen ud til en<br />

cykel-hub og derfra komme<br />

ud på en rekreativ tur i<br />

Nationalpark<br />

Kongernes<br />

Nordsjælland. Som en del af<br />

projektet, der løber fra november<br />

<strong>2021</strong> til oktober 2024<br />

tilbydes overnatningsvirksomheder,<br />

spisesteder og attraktioner<br />

i området et forretningsudviklingsforløb,<br />

der kan understøtte ideerne.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong><br />

skal<br />

også bidrage til projeket<br />

med 1,5 millioner kroner i<br />

form af timer og projektstyring.<br />

Projektet er delt op i<br />

tre spor, Det første handler<br />

om kortlægning, udvikling<br />

og etablering af de såkaldte<br />

cykel-hubs, det andet spor<br />

handler om at udvikle tematiserede<br />

turforslag i samarbejde<br />

med lokale aktører for<br />

eksempel en gastrocykelrute<br />

eller en slotsrute, mens<br />

det tredje og sidste spor skal<br />

udvikle remtidens rekreative<br />

signaturoplevelser.<br />

De fysiske rammer<br />

- Det første spor om mobilitetshub<br />

handler om de fysiske<br />

rammer. Det er steder,<br />

hvor kan gæster leje, låne eller<br />

stille en cykel og som har<br />

de faciliter, som man har<br />

brug for, når man kommer<br />

cyklende eller vandrende.<br />

Det kan handle om adgang<br />

til en cykelpumpe, at få fyldt<br />

vandflasken op og at gæsterne<br />

føler sig godt modtaget,<br />

fordi der også er et cykelstativ<br />

måske under et halvtag,<br />

hvor de kan stille cyklen,<br />

fortæller direktør Annette<br />

Sørensen fra <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

og nævner lokale cykelhandlere<br />

som oplagte samarbejdspartnere<br />

men også at<br />

de øvrige nordsjællandske<br />

turistaktører på museer<br />

og restauranter har det ok<br />

med, at gæsterne ankommer<br />

med vind i håret og afslappet<br />

cykeltøj. Det kan også<br />

blive nødvendigt at have et<br />

flådestyringssystem til at<br />

understøtte projektet.<br />

- Det skal være nemt tilgængeligt<br />

at få fat på en cykel,<br />

og det kan både dreje sig<br />

om almindelige cykler og<br />

elcykler. På en elcykel har<br />

du jo kræfter til at komme<br />

lidt længere, for vi tænker<br />

ikke på de hurtige supercyklisterne<br />

i cykeltøj her, siger<br />

hun.<br />

- Det andet spor handler<br />

om at skabe ruter, ikke nødvendigvis<br />

med skilte men<br />

måske via digitale værktøjer,<br />

der viser rundt på en<br />

gastrotur, slotstur eller til<br />

særlige naturoplevelser, for<br />

det handler om at vi får så<br />

mange forskellige tilbud til<br />

gæsterne i nationalparken<br />

som muligt, lyder det fra direktøren,<br />

der ikke kan sige<br />

så meget om det tredje spor.<br />

Det tredje spor handler<br />

om at finde den eller de helt<br />

særlige, unikke signaturoplevelser,<br />

der kan ses fra en<br />

cykel og som slet ikke er opfundet<br />

endnu.<br />

- Der findes spændende<br />

eksempler ude i Europa, for<br />

eksempel i Belgien ved en sø,<br />

hvor det næsten føles som at<br />

cykle ned i søen. Signaturoplevelser,<br />

er oplevelser som<br />

man bare må prøve og som<br />

ikke findes andre steder i<br />

Danmark, siger Annette Sørensen.<br />

Da det nye projekt først går<br />

i gang til efteråret, så er det<br />

ikke noget denne sommers<br />

cykelturister får glæde af,<br />

men direktøren for Visit-<br />

Nordsjælland er glad for, at<br />

projektet er blevet tilgodeset<br />

med en bevilling.<br />

- Vi er glade for i denne tid<br />

med et erhverv i udfordring,<br />

at vi har fået en bevilling fra<br />

turismepuljen. Turismeudvikling<br />

går hånd i hånd med<br />

markedsføring, og vi bliver<br />

ikke ved med at være interessante<br />

som destination,<br />

hvis vi ikke også udvikler<br />

noget, der skaber værdi, så<br />

vi er optimistiske i forhold<br />

til at komme tilbage på sporet<br />

her i Nordsjælland, siger<br />

Annette Sørensen.<br />

Nu skal turisterne se<br />

Nordsjælland fra cykel<br />

NORDSJÆLLAND:<br />

Mange<br />

har brugt Corona-nedlukningen<br />

til at renovere, bygge<br />

til og bygge om, og det<br />

kan nu ses i regnskabet hos<br />

byggemarkedvirksomheden<br />

Johannes Fog A/S, der<br />

kommer ud af 2020 med en<br />

omsætning på 1.338 mio. kr.<br />

og et resultat før renter og<br />

afskrivninger (EBITDA) på<br />

71 mio. kr.<br />

- 2020 har for Fog og for<br />

branchen været et travlt og<br />

turbulent år, der har været<br />

præget af Covid-19 pandemien,<br />

som var medvirkende til<br />

at løfte aktiviteten, udtaler<br />

Carsten Ludvig, adm. direktør<br />

i Fog.<br />

- Både omsætning og<br />

indtjening ligger flot over<br />

2019-resultatet, så vi er tilfredse<br />

og taknemmelige,<br />

fortsætter han.<br />

Johannes Fog A/S er også<br />

selv i gang med at bygge nyt.<br />

Forretningen og hovedkontoret<br />

på Firskovvej i Lyngby<br />

bliver udbygget med et nyt<br />

6-etagers byggeri. Den nye<br />

ces, og vi er glade for at være<br />

kommet i gang – og glæder<br />

os til vores nye multifunktionshus<br />

kan slå dørene op,<br />

udtaler Carsten Ludvig.<br />

Fog er ejet af Johannes<br />

Fogs Fond. Fonden modtager<br />

udbytte fra Fog og uddeler<br />

blandt andet midler til<br />

alment velgørende formål<br />

og forbedring af miljø- og<br />

samfundsudvikling.<br />

Fonden<br />

har i 2020 doneret et<br />

større beløb til Woodlab on<br />

Wheels, hvis overordnede<br />

formål er at tiltrække flere<br />

elever til erhvervsuddannelserne.<br />

Woodlab on Wheels<br />

er et samarbejde med den<br />

nordsjællandske uddannelsesinstitution<br />

U/NORD, og<br />

formålet med projektet er at<br />

vække de ældste folkeskolelevers<br />

interesse for at tage<br />

en uddannelse som tømrer<br />

eller snedker.<br />

Fog rundede også en særlig<br />

mærkedag den 1. september<br />

2020, hvor firmaet havde<br />

100 års jubilæum. Det kunne<br />

dog ikke fejres som forven-<br />

Johannes Fog<br />

A/S kommer<br />

ud af 2020 med<br />

flot overskud<br />

Voldsom brand raserer autoværksted<br />

Johannes Fog rundede en særlig mærkedag den 1. september 2020,<br />

hvor firmaet havde 100 års jubilæum.<br />

Foto: Lars Schmidt<br />

BÄSTA RESORNA ◆ 2022<br />

41<br />

DANMARK. Ett stenkast från<br />

Sveriges sydvästkust ligger gröna,<br />

sköna Själland. Den norra delen<br />

kallas den danska rivieran med<br />

230 kilometer kust. Några pärlor:<br />

Tisvildeleje är en klassisk och<br />

fashionabel badort. Stranden är<br />

barnvänlig med rent vatten och<br />

små söta badhus. Flera klassiska<br />

badhotell finns i området.<br />

Öster om Tisvildeleje ligger<br />

charmiga Gilleleje med Själlands<br />

största fiskehamn och ett myller<br />

av fritidsbåtar i alla storleks- och<br />

prisklasser. Här finns gott om<br />

typiska danska hus med halmtak,<br />

prunkande trädgårdar och söta<br />

kaféer. Gilleleje Badehotel erbjuder<br />

klassisk badhotellatmosfär.<br />

Hornbæk har kustens längsta<br />

och mest välbesökta strand med<br />

fin sand, rent vatten och<br />

skyddande sanddyner.<br />

Helsingör är en kulturstad med<br />

tusenåriga anor. Bland annat kan<br />

man stoltsera med renässansslottet<br />

Kronborg, känt över hela<br />

världen från Shakespeares<br />

”Hamlet”. Marienlyst Strandhotel<br />

är Danmarks största badhotell.<br />

Missa inte: Det interaktiva M/S,<br />

Museet for Søfart i Helsingör som<br />

har fått utmärkelsen Europas<br />

bästa museum.<br />

NORDSJÄLLAND<br />

Danmarks<br />

riviera<br />

RESFAKTA<br />

Prisnivå: Semesterindex 128,<br />

alltså nästan 30 procent<br />

dyrare än i Sverige som har<br />

index 100.<br />

Resa hit: Flyg till Köpenhamn<br />

eller tåg från Malmö till<br />

Köpenhamn. Tåg från Köpenhamn<br />

till Helsingör. Färja/<br />

sundsbuss från Helsingborg<br />

till Helsingör, sedan Lokalbanen<br />

med vilken man når bland<br />

annat Gilleleje och Tisvildeleje.<br />

Bästa tiden: Året runt, men<br />

vill man bada är det sommaren<br />

som gäller.<br />

NORDEN ◆ DRÖMRESOR<br />

Små badhus på<br />

stranden vid<br />

Tisvildeleje.<br />

FOTO ISTOCK, SHUTTERSTOCK<br />

DANMARK. Soliga Bornholm brukar sägas<br />

vara ett Danmark i miniatyr, med böljande<br />

gröna landskap, vackra stränder<br />

och Danmarks enda granitklippor. Och<br />

visst får man en dos av det danska<br />

hygget här.<br />

Ta med eller hyr cykel, trampa i väg<br />

längs de gamla banvallarna som har<br />

gjorts om till cykelvägar och upptäck en<br />

unik ökultur med mysiga gamla byar och<br />

karakteristiska vitmenade rundkyrkor.<br />

Den mest berömda är Østerlars<br />

Rundkirke.<br />

Äter gott gör man också på Bornholm,<br />

ön är nämligen något av en kulinarisk<br />

destination. Ta en dag på Dueodde strand<br />

(en av Danmarks bästa stränder) och ät<br />

middag på Bornholms Michelinrestaurang,<br />

Kadeau, eller stanna till på någon av<br />

de trevliga serveringarna på vägen. Både<br />

rökt fisk i traditionell Bornholmsstil och<br />

modern matlagning i den höga klass som<br />

Danmark är världsberömd för ryms på<br />

denna ö sydost om Skåne.<br />

Missa inte: Gudhjem, den vackra<br />

kustpärlan med mysiga gränder, en<br />

livlig hamn och kullar som bjuder på en<br />

fantastisk utsikt över staden.<br />

DANMARK. Färöarna är en ögrupp som<br />

består av 18 öar, varav 17 är bebodda.<br />

Öarna förbinds med varandra via tunnlar<br />

och färje linjer. Färöarna tillhör Danmark,<br />

men har ett visst självstyre, sedan 2008<br />

en utrikes minister och dessutom egna<br />

sedlar och frimärken. Färöarna är inte<br />

stort, och det är lätt att göra dagsutflykter<br />

från huvudorten Tórshavn till de<br />

närmaste öarna. Hyra bil kan man göra<br />

på flygplatsen.<br />

Sørvágsvatn, eller Leitisvatn som den<br />

även kallas, är Färöarnas största sjö som<br />

ligger på ön Vágar. Den är sex kilometer<br />

lång och omges av klippor, varav vissa är<br />

över 200 meter höga. En synvilla bidrar<br />

till att sjön ser ut att ligga betydligt högre<br />

upp än vad den egentligen gör.<br />

Ta en båttur från byn Vestmanna och åk<br />

ut till fågelklippor och in<br />

i smala klyftor mellan branta bergväggar.<br />

Natur älskare älskar också Färöarnas<br />

dramatiska landskap, som gjort för korta<br />

eller långa vandringar.<br />

Missa inte: Att äta middag hemma hos<br />

är en färöisk familj. Konceptet kallas ”heimablídni”.<br />

En förteckning över var man<br />

kan göra detta finns på eatlocal.fo.<br />

Älskad<br />

solskensö<br />

Ögrupp med<br />

dramatisk natur<br />

RESFAKTA<br />

Prisnivå: Semesterindex 128, alltså<br />

nästan 30 procent dyrare än i Sverige<br />

som har index 100.<br />

Resa hit: Bilfärja från Ystad till<br />

Rønne, cirka 1,5 timmar.<br />

Bästa tiden: Hela året, men under<br />

sommaren kan man bada och alla<br />

restauranger är öppna.<br />

RESFAKTA<br />

Prisnivå: Semesterindex 128, alltså<br />

nästan 30 procent dyrare än i Sverige<br />

som har index 100.<br />

Resa hit: Drygt 2 timmar med flyg från<br />

Köpenhamn. Drygt<br />

1 timme med flyg från Stockholm till<br />

Köpenhamn. Ca 40 minuter med tåg<br />

från Malmö till Kastrups flygplats.<br />

Bästa tiden: Sommaren.<br />

BORNHOLM<br />

FÄRÖARNA<br />

Gudhjem med kullar<br />

och mysiga gränder.<br />

Leitisvatn är<br />

Färöarnas största<br />

sjö och ligger på<br />

ön Vágar.<br />

NORDSJÄLLAND Danmarks riviera<br />

Annonceværdi: EUR 1782.0<br />

©Bonnier<br />

Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras,<br />

överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 17


Udvikling<br />

skal sikre<br />

fremtidens<br />

turisme<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> arbejder løbende<br />

strategisk med at udvikle turismen for at<br />

sikre destinationens attraktionskraft, tilgængelighed<br />

og vækst. Udviklingsarbejdet er<br />

med til at skabe levende byer og attraktive<br />

naturoplevelser, der både kan give indtjening<br />

til turist erhvervet, arbejdspladser og sikre<br />

bæredygtige rammer for turismen.<br />

Med udviklingsprojekterne tiltrækker vi offentlige satsninger<br />

og investeringer i turismefremme og indgår i strategiske samarbejder<br />

med turismens aktører, både offentlige og private, for<br />

at skabe fornyet vækst og kapacitet og styrke Nordsjællands<br />

tiltrækningskraft som destination.<br />

I <strong>2021</strong> har vi arbejdet for at løfte det nordsjællandske oplevelsesprodukt<br />

og muligheder for helårsturisme i Nationalpark<br />

Kongernes Nordsjælland, der har stort turismepotentiale. Vi har<br />

haft fokus på at skabe bedre rammer for turismeinfrastrukturen<br />

og flere grønne løsninger, der skal tiltrække gæster fra storbyen.<br />

Og så har vi hjulpet turisterhvervet med at tackle en ny virkelighed<br />

i lyset af Corona.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 18


Oplevelsesudvikling i og omkring<br />

Nationalpark Kongernes Nordsjælland (2019 – <strong>2021</strong>)<br />

Projektet har haft fokus på at kortlægge turismepotentialet i<br />

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og bane vejen for nye<br />

oplevelsessteder og en kommerciel infrastruktur i og omkring<br />

Nationalparken. Visionen er at fremme erhvervsudvikling og<br />

optimere de besøgendes samlede oplevelse med tanke på<br />

bæredygtighed og i respekt for naturen. Projektet skal fremme<br />

oplevelseskæder og et “økosystem” bestående af turismevirksomheder,<br />

men også lokale, frivillige og foreninger og andre<br />

kommercielle aktører.<br />

Flere end 500 idéer til nye oplevelsestilbud, der skal trække<br />

flere gæster og turister til, blev i efteråret 2020 bragt til bordet<br />

ved et større kickoff-arrangement, hvor VisitNord sjælland satte<br />

lokale ildsjæle, turistaktører, Naturstyrelsen samt Nationalparkens<br />

kommuner og øvrige partnere i stævne. I løbet af <strong>2021</strong><br />

har de bedste idéer fået lov til at spire, og gennem workshops og<br />

en-til-en sparring med et panel af rådgivere er i alt 6 initiativer<br />

født ud af projektet. Oplevelsestilbuddene sigter mod at<br />

tiltrække flere købestærke gæster, også internationale, og fokus<br />

har været at få flere endagsturister til at overnatte i og omkring<br />

Nationalparken.<br />

Som afslutning på projektet, har <strong>VisitNordsjælland</strong> med hjælp<br />

fra konsulentvirksom heden Seismonaut fået udviklet en guide<br />

til oplevelsesbaseret forretningsudvikling, der skal inspirere<br />

andre, der har lyst til at udvikle turismen i Nationalparken.<br />

Sideløbende med oplevelsesudviklingen er der blevet<br />

arbejdet på at binde National parken bedre sammen. Nationalparken<br />

skal byde gæster velkommen fra alle verdenshjørner med<br />

formidling, service og oplevelser på en række knudepunkter,<br />

der skal være indgange til parken. Projektet har bidraget med<br />

en analyse, der ligger til grund for arbejdet med at skabe bedre<br />

infrastruktur i og omkring parken, herunder netop indgangene,<br />

som Nationalparkernes kommuner er ved at beslutte placeringen<br />

af.<br />

Projektet er etableret med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse<br />

og ledes af <strong>VisitNordsjælland</strong> i samarbejde<br />

med Erhvervshus Hovedstaden, Dansk Kyst- og Natur turisme,<br />

Sekretariatet for Nationalparken, Naturstyrelsen, Helsingør<br />

Kommune og kommunerne bag <strong>VisitNordsjælland</strong>.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong><br />

19


Grøn Tur/ Retur – grønne dagsture fra storbyen (<strong>2021</strong>)<br />

Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen, <strong>VisitNordsjælland</strong>, Destination<br />

Fjordlandet og Destination SydkystDanmark, der i samarbejde med PlanMiljø,<br />

Aalborg Universitet og Rostra Kommunikation står bag projektet Grøn Tur/Retur.<br />

For turister og lokale i storbyerne kan det være besværligt at besøge seværdigheder<br />

i kyst- og naturområderne med offentlig transport, fordi det ikke er nemt at komme<br />

den sidste bid vej. Det bæredygtige transportvalg bliver ofte nedprioriteret, og i stedet<br />

vælger man enten bilen eller dropper helt planerne om at tage på udflugt. Projektet<br />

undersøger, hvordan turisterne kan blive motiveret til at tage fra København til kendte<br />

såvel som mindre kendte oplevelser på Sjælland ved brug af bæredygtig transport.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> har testet cykling som såkaldt “last mile”-løsning i forbindelse med<br />

dagsture fra København til hhv. Hundested, Gilleleje og Hillerød. På cykelruterne har<br />

der været forslag til attraktioner, som brugerne har kunnet besøge undervejs. Testene<br />

viste, at brugerne var glade for idéen om dagsture med cykel, da det indfrier ønsker om<br />

at komme tættere på naturen, men at det er vigtigt, at turen giver plads til fleksibilitet.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> fortsætter samarbejdet med Wonderful Copenhagen og DOT med<br />

fokus på oplevelser uden for København.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 20


Tourist Stay Safe – tryghed som konkurrenceparameter (2020-<strong>2021</strong>)<br />

Turisterne gør sig store overvejelser om sikkerhed og hygiejne, når de vælger<br />

destination og overnatning i en pandemitid. Derfor tog <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

initiativ til dette 1-årige pilotprojekt sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme,<br />

der har haft fokus på at give turisterhvervet viden og redskaber til at<br />

håndtere Coronaudfordringerne og skabe tillid hos turisten. Som en del af<br />

projektet har en række nordsjællandske turistaktører testet teknologier og<br />

digitale løsninger, der skal optimere håndtering af rengøring og hygiejne og<br />

sikre afstand. F.eks. har Hillerød Madmarked testet en digital persontæller,<br />

Esrum Kloster en UV-boks til at rengøre entrékort og nøgler, og Hundested<br />

Havn har afprøvet intelligente vandsensorer, der kan måle vandforbrug og<br />

indikere behov for rengøring. Erfaringerne er blevet delt med resten af det<br />

danske turisterhverv i en guide, som også giver tips til kommunikation og<br />

synliggørelse af tiltagene – et alt vigtigere konkurrenceparameter, der skal<br />

bruges til at tiltrække gæster i en Corona-tid.<br />

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg<br />

Universitet, FLID (Foreningen af Danske Lystbådehavne) og <strong>VisitNordsjælland</strong>.<br />

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses<br />

såkaldte kickstartpulje.<br />

100% bæredygtigt feriehus – et bidrag til en mere grøn turisme (2020-2022)<br />

Bæredygtighed ligger i stigende grad feriegæsterne på sinde, når de skal<br />

vælge destination. Mange af de danske feriehuse er dog af ældre dato og<br />

opført før nutidens energikrav. Samtidig oplever mange feriehusudlejere, at<br />

det primært er nye eller nyligt renoverede feriehuse, der udlejes først.<br />

Projektet skal motivere de danske feriehusejere til at gøre deres feriehuse<br />

mere energieffektive og klimavenlige og på den måde kunne udbyde og<br />

markedsføre et overnatningsprodukt, der bidrager til en øget overnatningskapacitet<br />

og mere bæredygtig turisme i Danmark. Projektet undersøger den<br />

fysiske tilstand af 400 danske feriehuse, herunder 100 i Nordsjælland – en<br />

kortlægning, der skal give udlejningsbureauerne mulighed for at kategorisere<br />

feriehusene ud fra bæredygtighedsparametre, så turister får mulighed<br />

for at booke flere bæredygtige feriehuse fremover, bl.a. via en fælles<br />

mærkningsordning.<br />

Dansk Kyst- og Naturturisme gennemførte projektet i samarbejde med<br />

Feriehusudlejernes Brancheforening, <strong>VisitNordsjælland</strong> og en række andre<br />

destinationsselskaber i Danmark. Projektet var delvist finansieret af midler<br />

fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 21


Offensiv kampagne<br />

for en hårdt presset<br />

mødeturismebranche<br />

Også i <strong>2021</strong> var de nordsjællandske mødesteder hårdt<br />

ramt af Corona-situationen. Mødeturismen har haft hårde<br />

odds i en tid med skiftende restriktioner og bekymringer<br />

fra gæsterne om plads og hygiejne, og skærmen er blevet<br />

det nye sted at mødes. En storstilet kampagne satte i <strong>2021</strong><br />

fokus på det unikke ved Nordsjællands mødesteder.<br />

For vi skal mødes igen. I Nordsjælland.<br />

Mødeturismen er et vigtigt og prioriteret område for<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>. Før krisen genererede mødeturismen<br />

en omsætning på 1,28 mia. kr. i <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

område. Aldrig har der været mere brug for en stærk<br />

indsats og et netværk, der kan støtte branchen.<br />

Unikke Mødesteder er <strong>VisitNordsjælland</strong>s mødeturismenetværk,<br />

der giver møde- og eventplanlæggere én<br />

samlet indgang til 17 unikke mødesteder i Nordsjælland.<br />

Vi videndeler og markedsfører alt det særegne ved vores<br />

destination og det enkelte mødested – så vi står stærkt<br />

både sammen og hver for sig.<br />

Corona opsatte et nyt sæt spilleregler,<br />

men de nordsjællandske mødesteder<br />

har været gode til at læse de nye behov,<br />

opkvalificere med opsætning til f.eks.<br />

hybridmøder, og tage gæsternes bekymringer<br />

alvorligt.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> producerede en<br />

film til sociale medier “Vi passer på dig”<br />

for at fortælle om mødestedernes tiltag.<br />

I <strong>2021</strong> blev Unikke Mødesteder også en del<br />

af et nyt ERFA-netværk, der består af de<br />

sjællandske mødenetværk. Her blev der,<br />

som en del af projektet Land & By, afsat<br />

midler til at undersøge mødebookingadfærden<br />

hos 20 af de største danske<br />

virksomheder med base i København.<br />

Den har givet gode indsigter i behov og<br />

motiver for mødebookerne i en Corona-tid.<br />

Vi sætter det unikke i spil<br />

Pandemien gav anledning til at sætte<br />

Nordsjællands særlige konkurrenceparametre<br />

i spil. I Nordsjælland er der højt til<br />

himlen og plads til at mødes. Og med de<br />

mange unikke og naturnære locations – i<br />

grønne omgivelser langt fra og alligevel<br />

tæt på storbyen – har medlemmerne af<br />

Unikke Mødesteder noget helt særligt<br />

at tilbyde, der rammer det, som mange<br />

mødeplanlæggere nu leder efter.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 22


BAG OM KAMPAGNEN<br />

Vi skal mødes igen<br />

I alt blev<br />

kampagnen<br />

vist 3,9 mio.<br />

gange<br />

900.000 videovisninger<br />

Med nyt foto- og videomateriale,<br />

som vi fik skudt af mødestederne, blev<br />

videokampagnen, “Vi skal mødes igen”, vist<br />

på Facebook, LinkedIn og YouTube.<br />

10.000 emails<br />

Vi producerede et inspirationskatalog, der<br />

præsenterede Unikke Mødesteder. Det<br />

sendte vi til vores database i et særnyhedsbrev,<br />

og ved hjælp af en konkurrence i<br />

branchemediet Kursuslex’ nyhedsbrev fik<br />

vi gjort vores database endnu større. I alt<br />

blev der sendt 10.000 emails afsted med høj<br />

åbningsfrekvens.<br />

30.000 sidevisninger<br />

Vi understøttede kampagnen med<br />

digitale annoncer, og vi fik næsten 30.000<br />

side visninger på Unikke Mødesteders<br />

hjemmeside.<br />

Storstilet kampagne: Vi skal mødes igen<br />

Netop dét – alt det unikke for Nordsjælland<br />

– blev rammen for en offensiv kampagne<br />

og salgsdreven markedsføringsindsats<br />

“Vi skal mødes igen”, der blev rullet ud i<br />

løbet af året. For at få fuld effekt og ramme<br />

målgruppen bedst, kørte vi kampagnen<br />

bredt ud – på tværs af mange kanaler og<br />

platforme. Møde- og eventplanlæggere<br />

landet over kunne derfor møde kampagnen<br />

i både deres indbakke, på sociale medier,<br />

i høretelefonerne og i den trykte avis. I alt<br />

blev kampagnen set flere end 3,9 millioner<br />

gange og gav massiv synlighed.<br />

Politiken & Podcasts<br />

Vi fulgte kampagnen op med en betalt<br />

artikel og printannonce i Politiken for at<br />

skabe synlighed hele vejen rundt. Vi ville<br />

skabe eksponering der, hvor erhvervsfolk<br />

orienterer sig. Mange hører podcast på<br />

landevejen og er glade for fodbold. Derfor<br />

etablerede vi et mediesamarbejde med<br />

den populære podcastplatform Mediano,<br />

der nu i alt har rundet flere end 40 mio.<br />

afspilninger af deres forskellige podcasts.<br />

Mediano har optaget 4 udsendelser på flere<br />

af netværkets mødesteder -og flere kommer<br />

til i foråret 2022 – og inkluderet dem i<br />

programmet på en meget organisk måde.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 23


Den fælles fortælling som trækplaster<br />

Når man går i samlet flok, bliver det lettere<br />

at møde udfordringer i en krisetid, og med<br />

sparring og videndeling mellem netværkets<br />

medlemmer har vi kunne hjælpe hinanden.<br />

Netop Corona-tiden har gjort det tydeligt,<br />

at vi har en stærk fælles fortælling, der<br />

adskiller sig fra mødesteder i storbyen.<br />

Den tapper ind i de behov, som møde- og<br />

forretningsrejsende efterspørger netop nu,<br />

og den skal vi bruge som trækplaster.<br />

Unikke Mødesteder gør det muligt at<br />

tiltrække store medie- og samarbejdspartnere<br />

som f.eks. Politiken og Mediano,<br />

hvor vi kan skabe synlighed ikke blot for<br />

destinationen, men også det enkelte sted.<br />

Eksponering, som de enkelte mødesteder,<br />

kan have svært ved at skaffe selv, fordi det<br />

kræver ressourcer og båndbredde at drifte<br />

kampagner i den størrelse.<br />

Besøg Unikke Mødesteder<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 24


Tak for godt samarbejde<br />

I <strong>2021</strong> har knap 200 virksomheder og organisationer investeret i fælles udvikling og markedsføring<br />

af Nordsjælland i samarbejde med <strong>VisitNordsjælland</strong>. Tak for den store tillid og opbakning.<br />

Annette Sørensen<br />

Direktør<br />

Per Frost Henriksen<br />

Bestyrelsesformand<br />

Thomas Elong<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Michael Thomsen<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Brian Lyck Jørgensen<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong><br />

25


<strong>VisitNordsjælland</strong><br />

i tal<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong><br />

26


Resultatopgørelse<br />

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2020 <strong>2021</strong><br />

Nettoomsætning 11.368.021 8.843.089<br />

Vareforbrug 2.463.814 1.259.137<br />

Bruttofortjeneste 8.904.207 7.583.952<br />

Andre eksterne omkostninger 1.777.384 1.532.123<br />

Personaleomkostninger 6.979.877 6.012.106<br />

Resultat af primær drift 146.946 39.723<br />

Finansielle omkostninger 35.876 26.433<br />

Resultat før skat 111.070 13.290<br />

Skat af årets resultat 26.730 4.796<br />

Årets resultat 84.340 8.494<br />

Resultatdisponering:<br />

Overført af årets resultat 84.340 8.494<br />

Årets resultat, disponeret 84.340 8.494<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 27


Ejerkreds, bestyrelse og følgegruppe<br />

EJERKREDS<br />

Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg Kommune Halsnæs Kommune<br />

VISITNORDSJÆLLAND<br />

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN <strong>2021</strong><br />

FØLGEGRUPPE<br />

Formand PER FROST HENRIKSEN<br />

Formand for Børne- og skoleudvalget<br />

Fredensborg Kommune<br />

MORTEN ULRIK JØRGENSEN<br />

Formand for Kultur, erhverv<br />

og oplevelsesøkonomi<br />

Gribskov Kommune<br />

Næstformand THOMAS ELONG<br />

Formand for Erhverv, beskæftigelse og turisme<br />

Hillerød Kommune<br />

STEEN HASSELRIIS<br />

Byrådsmedlem<br />

Halsnæs Kommune<br />

SØREN BIRK-SØRENSEN<br />

Fredensborg Kommune<br />

VIBEKE STEEN<br />

Gribskov Kommune<br />

CHRISTELL BENTE THIELKE<br />

Gribskov Kommune<br />

MIA BRÆDSTRUP-HOLM<br />

Hillerød Kommune<br />

INGE IBBI BAK<br />

Halsnæs Kommune<br />

ANN LOUISE HASSELBALCH<br />

Halsnæs Kommune<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 28


Medlemmer af repræsentantskabet<br />

Hillerød Titel Organisation<br />

Erik Helmer Pedersen Direktør C4<br />

Katja Slüter Direktør Hotel Hillerød<br />

Carsten Larsen Direktør FrederiksborgCentret<br />

Thomas Elong Fmd. Erhverv, turisme og beskæftigelse Hillerød Kommune<br />

Vivi Vøldike Byrådsmedlem Hillerød Kommune<br />

Sara Juel Andersen PR og Kommunikationsansvarlig Frederiksborg Slot<br />

Fredensborg<br />

Per Frost Henriksen Fmd. Børne – og skoleudvalget Fredensborg Kommune<br />

Thomas Jürgensen Bestyrelsesmedlem Humlebæk Erhvervsforening<br />

Eva Mortensen Direktør Nivå Camping<br />

Lars Søndergaard Fmd. Borgerservice, arbejds marked og erhvervsudvalget Fredensborg Kommune<br />

Thomas Bendix Kommunikation og markedsføring Louisiana<br />

Gribskov<br />

Morten Ulrik Jørgensen Fmd. Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi Gribskov Kommune<br />

Jesper Behrensdorff Byrådsmedlem Gribskov Kommune<br />

Jørgen Simonsen Byrådsmedlem Gribskov Kommune<br />

Kirsten Rolfsager Politiker Udpeget af Gribskov Byråd<br />

Keld Lund Politiker Udpeget af Gribskov Byråd<br />

Ulla Dræbye Politiker Udpeget af Gribskov Byråd<br />

Halsnæs<br />

Steen Hasselriis Byrådsmedlem Halsnæs Kommune<br />

Ulrik Münster-Swendsen Kulturhusleder Gjethuset<br />

Jeppe Ingversen DirekCo Founder Surfcenter Lynæs<br />

Annie Christensen Klubsekretær Asserbo Golf Center<br />

Jens Heding Direktør Spisehuset Knud<br />

Direktion<br />

Annette Sørensen Direktør <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> <strong>Årsberetning</strong> <strong>2021</strong> 29


KOLOFON<br />

Ansv. redaktør: Annette Sørensen<br />

Redaktion: Christina Heinze Johansson (redaktør)<br />

Design og produktion: Sebastian Sejer & Co A/S<br />

Fotos: <strong>VisitNordsjælland</strong> m. fl.<br />

Krakasvej 17 • 3400 Hillerød • Tlf. (+45) 49 21 13 33<br />

info@visitnordsjaelland.com • www.visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!