24.05.2022 Views

Velkomstfolder_underleverandoerer

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TIL SAMARBEJDSPARTNERE

OG UNDERLEVERANDØRER

Retningslinjer på vores pladser i Viby Sj., Vejle og Galten


VELKOMMEN TIL CP!

For at sikre en effektiv arbejdsgang, et trygt

arbejdsmiljø i henhold til Arbejdstilsynets

regler og øvrig lovgivning samt et godt samarbejde

mellem vores virksomheder er det

vigtigt, at du læser denne folder om at arbejde

på CP’s pladser i Viby Sj., Vejle og Galten.

FÆRDSEL

CP er en arbejdsplads med masser af trafik: gående,

lastbiler, kranbiler, kassevogne, entreprenørmaskiner,

personbiler og små og store trucks med og uden

læs. Derfor er det vigtigt, at du kører hensynsfuldt

og overholder de hastighedsbegrænsninger, der er

angivet på den enkelte plads.

VÆRNEMIDLER

Du skal bruge sikkerhedsfodtøj, når du færdes på CP’s

pladser. Lokalt på pladserne og i de forskellige indendørs

faciliteter fremgår det af skiltningen, hvis der er

krav om, at du skal bruge yderligere værnemidler.

TOMGANGSKØRSEL

Vi henstiller til, at du maks. lader et køretøj stå i

tomgang i 3 minutter. Det gælder både personbiler,

kassevogne, lastbiler, kranbiler og trucks.

VARELEVERANCER

Alle vareleverancer til CP skal være tydeligt mærket

med rekvisitionsnummer, navn på CP-rekvirent samt

korrekt vejnavn og husnummer.

MATERIEL

Der må udelukkende anvendes CP-materiel eller eget

materiel til de arbejdsopgaver, der tildeles af CP. På

den måde kan vi styrke samarbejdet mellem vores

virksomheder.

AFFALD

CP har genbrugsstationer på alle sine pladser, hvor vi

sorterer vores affald. Skiltene giver et hurtigt overblik

over affaldskategorierne. Hvis du er i tvivl om sorteringen,

skal du kontakte din kontaktperson i CP.


OPRYDNING OG RENGØRING

Det påhviler samarbejdspartneren/underleverandøren,

at arbejdsstedet forlades i mindst samme

renholdte stand, som det forefindes ved arbejdets

begyndelse.

RYGNING, ALKOHOL OG EUFORISERENDE STOFFER

Rygning

Rygning er forbudt på alle CP’s indendørslokaliteter

og i CP’s biler, trucks og maskiner. Det er altså et

generelt og konsekvent indendørsforbud, der indbefatter

både almindelige cigaretter og e-cigaretter.

Der er ikke indrettet rygerum på virksomhedens

adresser. Derfor skal al rygning foregå udendørs.

Der henstilles til, at man ikke smider skodder på

jorden, men benytter de opstillede askebægre.

Alkohol og euforiserende stoffer

Indtagelse af alkohol og andre rusmidler i arbejdstiden

er ikke tilladt af hensyn til både sikkerhed, produktivitet

og trivsel. Det skal også understreges, at

man skal møde på arbejde i ædru/upåvirket tilstand,

uanset om det er inden for normal arbejdstid eller ved

overtid.

Gentagne overtrædelser af retningslinjerne i denne

folder medfører en skriftlig advarsel til samarbejdspartneren/underleverandøren

om, at gentagelse kan

medføre ophør af samarbejdet.

Vi ser frem til et godt samarbejde

med gensidig respekt

Yderligere oplysninger: cp.dk under ’Samhandel’


OM CP

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning

og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler,

containere, entreprenørmateriel,

lifte og pavilloner.

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren

over industrien til offentlige og private

virksomheder og institutioner.

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte

løsninger og branchens bedste service skal

bidrage til at skabe optimale processer og resultater

for vores kunder.

CP ApS blev grundlagt i 1986 og er en 100 % danskejet

virksomhed. Vi servicerer kunder i hele landet og

er ca. 140 medarbejdere.

CP APS

ØST VIBY SJ., TLF. +45 46 14 06 00

VEST GALTEN, TLF. +45 75 14 06 00 | VEJLE, TLF. +45 25 22 55 00

WWW.CP.DK | CP@CP.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!