14.06.2022 Views

Kræftpakkeforløb og Maksimale ventetider på kræftbehandling

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dette er lidt svært både at forstå <strong>og</strong> forklare, men jeg forsøger alligevel, da jeg under min 1. majtale<br />

<strong>og</strong> min beretning fortalte om, at Region Sjælland “kun” havde 12 patienter i 2021, som har<br />

ventet for længe på <strong>kræftbehandling</strong>, ifølge tal opgivet af en administrativ medarbejder i Region<br />

Sjælland - det gælder vel at mærke for alle kræftformer.<br />

Først glædede jeg mig over at det trods alt ikke er flere - selv om én er en for mange, når det<br />

gælder én selv - men jeg undrede mig d<strong>og</strong> efterfølgende over tallet, <strong>og</strong> har spurgt yderligere ind til<br />

det i administrationen. Jeg vil her gøre et forsøg på at forklare det nærmere.<br />

Der er 2 forskellige forløb - begge forløb tæller, <strong>og</strong> Regionerne bliver bedømt ud fra begge to:<br />

1. <strong>Kræftpakkeforløb</strong><br />

2. <strong>Maksimale</strong> <strong>ventetider</strong>.<br />

1. <strong>Maksimale</strong> <strong>ventetider</strong>:<br />

De maksimale <strong>ventetider</strong> er en lovfæstet patientrettighed, som<br />

patienten har på ialt 28 dage:<br />

Udredning:<br />

• Regionen har 14 kalenderdage fra modtaget henvisning til første<br />

fremmøde.<br />

• Reglen gælder for alle patienter med mistanke om kræft (Og<br />

alvorlig/livstruende hjerte sygdom) - ikke “kun” pakkeforløb.<br />

Behandling:<br />

• Regionen har 14 kalenderdage fra patienten har givet sit<br />

samtykke til behandling - <strong>og</strong> senest 28 kalenderdage fra dato for<br />

henvisning til behandling skal være påbegyndt.<br />

Hvis der anbefales efterbehandling har Regionen yderligere 14 dage fra<br />

informeret samtykke til at påbegynde efterbehandlingen.<br />

Det er disse maksimale <strong>ventetider</strong>, som Region Sjælland overholdt næsten alle af - på nær 12 i<br />

2021, <strong>og</strong> det er på samtlige kræftforløb.<br />

2. <strong>Kræftpakkeforløb</strong>ene:<br />

Dette er en aftale mellem Regeringen <strong>og</strong> Danske Regioner fra 2007,<br />

hvor de aftalte 30 pakkeforløb på 40 udvalgte kræftformer.<br />

Aftalen består af delaftaler, som siger hvor lang tid der må gå fra<br />

henvisning til sygehuset, <strong>og</strong> til behandlingen er opstartet.<br />

For feks brystkræft er forløbstiden 27 dage.<br />

Men fordi der er flere delmål/faser (se figur 2), så er der <strong>og</strong>så mere som<br />

kan gå galt tidsmæssigt.<br />

Som oftest drejer det sig om ganske få dage - <strong>og</strong> årsagerne varierer<br />

som oftest fra yderligere nødvendige undersøgelser, til en henvisning<br />

som desværre er havnet et forkert sted.<br />

I 2021 havde Region Sjælland overholdt pakkeforløbstiderne i 76% af tilfældene.<br />

Men husk - at af de 24% som desværre ikke overholdt alle “mellemregningerne/faserne” i<br />

pakkeforløbstiderne, var det ialt 12 ud af ca 3.600 patienter som i 2021 blev diagnostiseret med<br />

kræft, som samlet set desværre måtte vente længere end 28 dage.<br />

Det arbejder vi naturligvis på at gøre bedre.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!