03.10.2022 Views

Regnskab for KFUM-Spejderne i Danmark 2020-2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

i Danmark

Regnskab 2020-2021

REGNSKAB FOR

KFUM-SPEJDERNE

I DANMARK

2020-2021

1


KFUM-Spejderne i Danmark

Regnskab 2020-2021

Introduktion til regnskab

KFUM-Spejdernes regnskaber for 2020 og 2021 har

været præget af Covid-19. Det samlede resultat for de to

regnskabsår viser et underskud på 0,1 mio kr.

Det er fordelt således, at der i 2020 blev realiseret et

underskud på 1,1 mio kr. og efterfølgende et overskud i

2021 på 1,0 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår det, at de samlede indtægter i 2020

og 2021 har været påvirket af den landsdækkende

nedlukning af aktiviteter. Samtidig ses stigende indtægter

ved genåbningen i 2021. Således har Houens Odde i

august 2021 haft den største omsætning i nyere tid.

Regnskab 2020-2021

Udgivet august 2022

KFUM-Spejderne I Danmark

Wagnersvej 33, 2450 Kbh. SV

www.kfumspejderne.dk

Telefon 70 10 26 66

info@kfumspejderne.dk

Tal og tekst: Korpskasserer Niels Pathuel Larsen

og administrationschef Tue Skovgaard

Design og layout: KFUM-Spejdernes kommunikationsteam

Aktiviteterne i korpset har i lighed med indtægterne for

2020 og 2021 været reduceret og er ikke på højde med

2019, som man kan se som et “normalt år”. (2017 og 2018

var præget af Spejdernes Lejr 2017.)

På de følgende sider vil først indtægter og dernæst

omkostninger for 2020-2021 blive gennemgået i

hovedtræk.

Sat med Museo Sans Rounded og Source Sans Pro

Tryk: Tryk PR Offset

Oplag: 6.400

3


Regnskab 2020-2021

KFUM-Spejderne

i Danmark

Regnskab 2020-2021

Hovedtal for

perioden 2017-2021

TABEL 1

RESULTATOPGØRELSE 2017 2018 2019 2020 2021

Corona-aftryk på regnskaberne

Covid-19 har haft en stor indflydelse på de seneste regnskabsår, og det har

betydet en væsentlig nedgang i både indtægter og udgifter til aktiviteter.

Særligt gælder det indtægterne fra udlejning og eksterne projekter.

Indtægtsnedgangen kan også ses i form af en væsentlig mindre indtægt fra

landslotteriet.

Kompensationen for nedlukningerne grundet Covid-19 har medført

indtægter i de to år på henholdsvis 1.367 t.kr. i 2021 og 1.480 t.kr. i 2020.

Covid-19 har samtidig medført, at der i 2021 er modtaget et større tilskud

fra DUF, hvilket henføres til en omfordeling af ikke forbrugte midler fra

ordningen om kompensation for udenlandske aktiviteter.

Indtægter 69.334 34.895 35.419 27.219 30.274

Omkostninger -34.834 -60.684 -38.355 -28.349 -29.342

Resultat før finansielle poster 8.650 -1.538 -2.936 -1.130 932

Finansielle poster netto -88 -136 121 8 93

Årets resultat 8.562 -1.674 -2.815 -1.122 1.025

Mindre salg hos 55Nord

De manglede spejderaktiviteter er også mærkbare i resultatet fra vores

butik 55Nord, som havde et mindre salg til grupper og FDF-kredse. Således

har 55Nords aktiviteter påvirket de to årsresultater med henholdsvis et

underskud på 1.229 t.kr. i 2020 og et underskud i 2021 på 561 t.kr.

En resultatudvikling, som ikke er tilfredsstillende.

4

5


Regnskab 2020-2021

KFUM-Spejderne

i Danmark

Regnskab 2020-2021

Indtægter 2020-2021

KFUM-Spejderne har fire hovedgrupper af indtægter:

Indtægter i 2020-2021

TABEL 2

RESULTATOPGØRELSE 2020 2021

Korpsafgift 8.516.695 8.755.028

Driftstilskud, §44-tilskud m.v. 7.858.472 8.397.440

Ekstern projektindtægter 3.389.185 3.635.477

Kurser og arrangementer 776.545 2.173.042

Korpsaktivitet 286.146 274.303

Drift af ejendomme 2.682.322 4.745.238

Landslotteri 1.688.735 650.220

Landsmøde 308.740 0

Øvrige indtægter 1.712.529 1.643.632

Indtægter i alt 27.219.369 30.274.380

• Kontingent fra alle jer som er spejdere, ledere eller på anden måde

tilknyttet korpset kaldet korpsafgift.

• Udlodningsmidler fra DUF.

• Indtægter på af ejendom og øvrige indtægter (Drift af ejendom).

• Øvrige indtægter fra landslotteri, korpsaktiviteter samt kurser og

arrangementer.

Korpsafgiften (Indtægten her fra) er steget fra 2020 til 2021, hvilket

skyldes en stigning i medlemstallet. Med udgangspunkt i dette har vi

kunnet indsende en to-årig ansøgning om Udlodningsmidler (Tidl. kaldet

Tipsmidler) til DUF, hvor medlemstallet er over 19.000 unge medlemmer

under 30 år. Det viser, at vi i KFUM-Spejderne er kommet styrket ud efter

Covid-19 - med flere medlemmer end de foregående år.

Udlodningsmidler fra DUF har været højere end forventet, da der i puljen

for 2021 indgår ikke udbetalte midler til udenlandske aktiviteter.

Udlejning har i 2020 været hårdt ramt af, det ikke var muligt at udleje og

gennemføre arrangementer på vores ejendom. Når man ser på periodefordelingen

af indtægterne i 2021, er der en klar vækst, så snart landet

åbnede op igen.

Øvrige indtægter dækker over Covid-19-kompensation, salg af

administrativ assistance til Baptistspejderne, momskompensation

samt viderefakturering af forsikring til grupper, som er med i korpsets

forsikringsordning. Korpsets aktiviteter er indtægter fra spejderhjælpen og

støttegaver.

6

7


Regnskab 2020-2021

KFUM-Spejderne

i Danmark

Regnskab 2020-2021

Omkostninger 2020-2021

Personaleomkostningerne var lidt højere i 2021 end 2020. Det skyldes

i høj grad, at Covid-19 har medført mindre aktivitet i eksterne projekter.

Samtidig har den store aktivitet efter genåbningen medført et større behov

for flere hænder på Houens Odde. Omregnet til fuldtidsansatte har der i

2020 været 30 fuldtidsansatte og i 2021 28 fuldtidsansatte.

Administrationsomkostninger i 2021 er højere end 2020, da der blev

investeret i en længe ventet opdatering af Medlemsservice, vores

hjemmeside samt nødvendige opgraderinger af regnskabssystemet.

Mødeudgifter har været lavere end de tidligere år, da flere møder var online

grundet Covid-19. Som en positiv effekt af dette, har vores mødeaktivitet

været mere bæredygtig.

Omkostninger i 2020-2021

TABEL 3

2020 2021

Personaleudgifter -11.199.492 -12.129.013

Andre administrationsomkostninger -3.281.683 -4.707.302

Udvalgsarbejde og mødevirksomhed -355.220 -210.398

Kurser og arrangementer -1.142.854 -1.465.571

Korpsaktivitet -5.067.747 -4.537.406

Drift af ejendomme -2.468.701 -3.768.963

Medlemsblade og markedsføring -1.011.862 -957.878

Uddelinger til grupper og distrikter -1.324.219 -569.748

Kontingenter og gaver -367.970 -338.587

Landsmøde -916.101 1.529

Resultat fra tilknyttet virksomhed 1.256.202 -561.235

Tab på debitorer inkl. regulering af hensættelse 42.580 -67.839

Omkostninger i alt -28.349.471 -29.312.411

Resultat før finansielle poster -1.130.102 931.901

Kurser og arrangementer dækker over de direkte udgifter, hvor indtægter

står på foregående side.

Korpsaktiviteter er udgifter til aktiviteter og ekstern finansieret projekter

som styregrupper og hovedbestyrelsen sætter gang i, og som kommer alle

KFUM-spejdere til gavn og glæde.

Drift af ejendom er udgiftssiden af at have vores bygninger.

Medlemsblade og markedsføring er hovedsageligt udgifterne til vores

medlemsblade til ledere og spejdere.

Uddeling til grupper og distrikter er de skattefri gaver, som er afregnet til

grupper.

Landsmøde i 2020 er generalforsamling for KFUM-Spejderne og blev dyrt

pga. nedlukning grundet Covid-19.

Resultat af tilknyttet virksomhed udgøres af vores andel af resultatet i

butikken 55Nord.

Tab på debitorer vedrører primært tab på lukkede grupper. Der foretages

løbende en vurdering af de udestående beløb.

8

9


Regnskab 2020-2021

KFUM-Spejderne

i Danmark

Regnskab 2020-2021

Finansielle poster

TABEL 4

2020 2021

Finansielle poster i alt

Tabel 4 viser, om der er over- eller underskud af bankomkostninger og

investeringer. Kursreguleringer er renter og kursgevinster på korpsets

investeringer i obligationer og aktier.

Kursregulering 50.171 81.184

Finansielle indtægter 74.683 74.579

Finansielle omkostninger -117.241 62.552

Finansielle poster i alt 7.613 93.211

Årsregnskab

TABEL 5

2020 2021

Indtægter og omkostninger er renter. I lighed med alle andre har vi

desværre været pålagt negative renter af vores indestående i vores

pengeinstitut.

Årsregnskab 2020-2021

Tabel 5 er indtægter og udgifter inkl. finansielle poster trukket fra hinanden.

KFUM-Spejderne havde et underskud i 2020 på 1.1 mio. kr. og et overskud i

2021 på 1,0 mio. kr.

Samlet set har nedlukningen under Covid-19 i de påvirkede år medført et

økonomisk resultat på ca. 0 kr.

Årets resultat (i millioner kr.) 1.025 -1.122

10

11


KFUM-Spejderne i Danmark

Regnskab 2020-2021

Medlemsservice

Som det fremgår af regnskabet, har der i 2021 været afholdt en del

omkostninger til vores medlemssystem Medlemsservice.

De frivillige og korpskontoret har arbejdet intenst med at opgradere

systemet, og vi arbejder konstant med at gøre det mere brugervenligt.

Dette har medført, at vi den 1. juni 2022 kunne byde FDF velkommen som

en del af ejerkredsen af Medlemsservice.

En udvidelse af ejerkredsen som medfører, at vi får tilført ressourcer til

udvikling og support af medlemsservice og dermed mulighed for at gøre

Medlemsservice endnu mere brugervenligt.

Kontingentopkrævning via Medlemsservice

Efter opdateringen af Medlemsservice, er det blevet meget nemmere

at opkræve kontingent for de enkelte gruppers kasserer. Samtidig har

vi sat en process i gang med hjælp til de grupper, der ønsker at benytte

Medlemsservice til deres opkrævning af kontingent. Således kan grupperne

få hjælp til processen med at oprette og opsætte opkrævningen.

Udover at det bliver nemmere for grupperne at opkræve kontingent,

har det forbedret kvaliteten af vores medlemsdata væsentligt, at stadig

flere grupper anvender Medlemsservice til kontingentopkrævning. Det

giver en langt bedre mulighed for at bruge dataene til gruppeudvikling

samt bedre datasikkerhed i forbindelse med vores DUF-ansøgning om

udlodningsmidler. Dette er en væsentlig årsag til, at vi i dette års ansøgning

kan få anerkendt, at vi er flere end 19.000 medlemmer under 30 år, hvilket

giver et betydeligt større tilskud - et tilskud vi anvender til udvikling af

spejderarbejdet i hele landet.

12 13


Regnskab 2020-2021

KFUM-Spejderne i Danmark

i Danmark

Regnskab 2020-2021

Bæredygtige møder

Covid-19 har medført nye mødeformer med et mere bæredygtigt

perspektiv. Udover, at der har været færre udgifter til møder m.m., så har

nedlukningen af foreningsdanmark medført, at vi som spejdere har været

nødt til at finde nye mødemuligheder eller genopdage allerede kendte

former såsom online møder.

Selvom onlinemøder ikke kan dække alle fysiske møder - særligt ikke de

ugentlige spejdermøder - så er der også et bærdygtighedsperspektiv i dette.

Klimaet bliver mindre belastet af transport, og travle frivillige kan få en

bedre balance mellem frivilligt arbejde og privatliv, der måske gør, at de

har lyst til at være frivillige i længere tid og på flere planer - til gavn for hele

organisationen og spejderne.

14

15


Regnskab 2020-2021

KFUM-Spejderne

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!