07.10.2022 Views

Salg 2023 - Lille pakke

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LILLE PAKKE

PRIS 8.500 KR.

EKSKL. MOMS

Til dig, som har fokus på danske og lokale gæster

DET FÅR DU

TRYKT

Nævnt på byside

og/eller temaside i

feriemagasin Mit

Nordsjælland

Placering i en fx. "Top

5" liste over oplevelser

på oplevelseskort/

Nordsjællandskort

DIGITALT

Synlighed på dansk

hjemmeside og

kampagneside

En del af betalt digitale

kampagner

DISTRIBUTION & DEADLINES

Magasin og kort distribueres til alle partnerne og ca. 150

turistinspirationer, omdeles til ca. 11.000 sommerhuse samt

udleveres i samarbejde med f.eks. sommerhus

udlejningsbureauer og andre Visit-organisationer.

Ordredeadline 15. november 2022

Materialedeadline 1. december 2022

Udkommer primo marts 2023

Fakturering marts 2023

Kontakt os


Jesper Bækgaard

Markedsføringschef


Tel.: 26 81 49 18

jeb@visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!