10.10.2022 Views

Salg 2023 - Stor pakke

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STOR PAKKE

PRIS 60.000 KR.

EKSKL. MOMS

Til dig, som vil være tilstede på samtlige platforme, markeder og

ydermere skal sparke dørene ind til nye målgrupper

DET FÅR DU

TRYKT

2 sammenhængende

helsider i magasinet Mit

Nordsjælland.

Stor annonce. 1 billede,

tekst og egen QR kode

på oplevelseskortet/

Nordsjællandskort

DIGITALT

Topplacering på

kampagnesider

Topplacering i betalt

annoncering på

internationale og danske

kampagner

Særskilt annoncering af

store events, aktiviteter &

udstillinger

DISTRIBUTION & DEADLINES

Magasin og kort distribueres til alle partnerne og ca. 150

turistinspirationer, omdeles til ca. 11.000 sommerhuse samt

udleveres i samarbejde med f.eks. sommerhus

udlejningsbureauer og andre Visit-organisationer.

Ordredeadline 15. november 2022

Materialedeadline 1. december 2022

Udkommer primo marts 2023

Fakturering marts 2023

Kontakt os


Jesper Bækgaard

Markedsføringschef


Tel.: 26 81 49 18

jeb@visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!