10.10.2022 Views

Salg 2023 - Mellem pakke

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MELLEM PAKKE

PRIS 25.000 KR.

EKSKL. MOMS

Til dig, som vil være bredt repræsenteret og har fokus

på både danske og udenlandske gæster

DET FÅR DU

TRYKT

1 helside i magasinet Mit

Nordsjælland

Mellem annonce. 1 billede,

tekst og QR kode på

oplevelseskort/

Nordsjællandskort

DIGITALT

Fremhævet placering på

kampagnesider

Betalt annoncering i

udvalgte kampagner

DISTRIBUTION & DEADLINES

Magasin og kort distribueres til alle partnerne og ca. 150

turistinspirationer, omdeles til ca. 11.000 sommerhuse samt

udleveres i samarbejde med f.eks. sommerhus

udlejningsbureauer og andre Visit-organisationer.

Ordredeadline 15. november 2022

Materialedeadline 1. december 2022

Udkommer primo marts 2023

Fakturering marts 2023

Kontakt os


Jesper Bækgaard

Markedsføringschef


Tel.: 26 81 49 18

jeb@visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!