11.10.2022 Views

Salg 2023 - Annoncer

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ANNONCER

Prisliste for annoncer i trykt materiale 2023

MULIGHEDER

Digital pakke. Pris efter aftale. Minimum kr. 4.000,-

1/1 side i magasin kr. 30.000.-

Bagside magasin kr. 50.000.-

Bagside Oplevelseskort / Nordsjællandskort kr. 10.000.-

Lille annonce oplevelseskort kr. 3.000.-

Alle priser excl. moms

Materiale specifikationer:

Logo tilladt

Trykklar PDF (spec tilsendes)

Oplag:

Magasin: 100.000 eks.

Oplevelseskort/ Nordsjælland: 4 stk. á 25.000 eks.

DISTRIBUTION & DEADLINES

Magasin og kort distribueres til alle partnerne og ca. 150 turistinspirationer,

omdeles til ca. 11.000 sommerhuse samt udleveres i

samarbejde med f.eks. sommerhus udlejningsbureauer og andre

Visit-organisationer.

Ordredeadline 15. november 2022

Materiale deadline 1. december 2022

Udkommer primo marts 2023

Fakturering marts 2023

Kontakt os


Jesper Bækgaard

Markedsføringschef


Tel.: 26 81 49 18

jeb@visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!