11.10.2022 Views

Salg 2023 - Mellem pakke

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MELLEM PAKKE

PRIS 25.000 KR.

EKSKL. MOMS

Til dig, som vil være bredt repræsenteret og har fokus

på både danske og udenlandske gæster

DET FÅR DU

TRYKT

1 helside i magasinet Mit

Nordsjælland

Lille annonce. 1 billede,

tekst og QR kode på

oplevelseskort/

Nordsjællandskort

DIGITALT

Fremhævet placering på

kampagnesider

Betalt annoncering i

udvalgte kampagner

DISTRIBUTION & DEADLINES

Magasin og kort distribueres til alle partnerne og ca. 150

turistinspirationer, omdeles til ca. 11.000 sommerhuse samt

udleveres i samarbejde med f.eks. sommerhus

udlejningsbureauer og andre Visit-organisationer.

Ordredeadline 15. november 2022

Materialedeadline 1. december 2022

Udkommer primo marts 2023

Fakturering marts 2023

Kontakt os


Jesper Bækgaard

Markedsføringschef


Tel.: 26 81 49 18

jeb@visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!