14.11.2022 Views

CP GDPR politik

CP´s GDPR politik angående samarbejdspartnere

CP´s GDPR politik angående samarbejdspartnere

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GDPR-POLITIK SAMARBEJDSPARTNERE

CP ApS er dataansvarlig og tager behandlingen af persondata

seriøst. Nedenstående regler for beskyttelse af

persondata finder anvendelse for ethvert samarbejde samt

for enhver aftale indgået med CP ApS.

Retsgrundlaget for CP’s behandling af samarbejdspartnerens

personoplysninger er Databeskyttelsesforordningen og

Bogføringsloven.

Den, som samarbejdet eller aftalen indgås med, betegnes

i det følgende som samarbejdspartneren, og CP ApS som

CP.

I forbindelse med indgåelsen af samarbejdet eller aftalen

behandler CP en række almindelige personoplysninger

(navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse,

hjemmesideadresse, korrespondance, evt. kontaktperson

o.l.) om samarbejdspartneren, og CP skal derfor

i henhold til Databeskyttelsesforordningen oplyse samarbejdspartneren

om følgende:

1. KONTAKTOPLYSNINGER

CP ApS, Grønningen 10-12, 4130 Viby Sj.,

cvr-nr. 11779573, tlf. 46 14 06 00, cp@cp.dk.

2. FORMÅL MED BEHANDLING SAMT EVENTUEL VI-

DEREBRINGELSE OG INDSAMLING AF PERSONDATA

CP behandler samarbejdspartnerens almindelige personoplysninger

– herunder de data, der er nødvendige for, at

CP kan leve op til gældende lovgivning – fordi de er en

forudsætning for, at CP kan udføre den opgave, som der er

indgået aftale om med samarbejdspartneren, samt for, at

CP kan udføre de nødvendige administrative og regnskabsmæssige

opgaver i relation til den indgåede aftale. Der kan

også være tale om efter samtykke at bruge persondataene

til udsendelse af invitationer eller lignende.

Samarbejdspartnerens personoplysninger kan, hvis det er

nødvendigt for udførelsen af den opgave, der er indgået aftale

om, blive videregivet til eksempelvis underleverandører,

offentlige myndigheder eller rådgivere.

Ligeledes kan CP indsamle almindelige personoplysninger

om samarbejdspartneren hos samme entiteter, hvis det er

nødvendigt for at kunne løse den opgave, der er indgået

aftale om med samarbejdspartneren. CP kan desuden videregive

eller indsamle persondata om samarbejdspartneren

af lovgivningsmæssige årsager. CP indgår databehandleraftaler,

hvor det er nødvendigt.

CP opdaterer samarbejdspartnerens persondata på anmodning

fra samarbejdspartneren selv, eller hvis CP bliver

opmærksom på, at samarbejdspartnerens oplysninger ikke

er korrekte/ajourførte.

3. OPBEVARING AF SAMARBEJDSPARTNERENS DATA

CP opbevarer samarbejdspartnerens persondata, så længe

det er nødvendigt for, at CP kan opfylde sine forpligtelser

over for samarbejdspartneren og for at kunne leve op til de

administrative og regnskabsmæssige love og regler, som

opgaven implicerer.

4. SIKKERHED

Samarbejdspartnerens persondata er beskyttet hos CP,

som har en procedure for tildeling af adgangsrettigheder

til persondata og en intern databeskyttelsespolitik med

instrukser og procedurebeskrivelser, der beskytter samarbejdspartnerens

persondata mod hændeligt eller ulovligt

at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret

videregivelse og mod uvedkommende adgang eller

kendskab til dem.

Skulle der ske sikkerhedsbrud, der indebærer en risiko for

beskyttelsen af samarbejdspartnerens persondata, vil CP

informere samarbejdspartneren om sikkerhedsbruddet så

hurtigt som muligt og i det omfang, som beskrives i artikel

34 i Databeskyttelsesforordningen.

5. SAMARBEJDSPARTNERENS RETTIGHEDER

Samarbejdspartneren har efter Databeskyttelsesforordningen

ret til:

- indsigt i, hvilke personoplysninger CP har om samarbejdspartneren.

- at anmode om berigtigelse eller sletning af de personoplysninger,

CP har om samarbejdspartneren. Dog kan samarbejdspartneren

ikke kræve sletning af personoplysninger,

der er nødvendige for gennemførelsen af en indgået

aftale.

- at anmode om begrænsning af behandlingen af de personoplysninger,

CP har om samarbejdspartneren.

- at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger,

CP har om samarbejdspartneren.

- dataportabilitet (transmittering af de personoplysninger,

CP har om samarbejdspartneren).

Yderligere information om samarbejdspartnerens rettigheder

findes på www.datatilsynet.dk.

Klager kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300

København K., hvis samarbejdspartneren ikke finder, at CP

behandler dennes personoplysninger i overensstemmelse

med Databeskyttelsesforordningens regler.

CP APS | ØST VIBY SJ. TLF. 46 14 06 00 | VEST GALTEN TLF. 75 14 06 00 | VEJLE TLF. 25 22 55 00 |

WWW.CP.DK | CP@CP.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!