15.03.2023 Views

VisitNordsjælland Strategi 2030

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong><br />

FREMDRIFT<br />

OG BALANCE<br />

I TURISMEN


DIT<br />

NORDSJÆLLAND<br />

Nordsjælland er det Nordsjælland, du tror du<br />

kender – og meget mere, der vil overraske dig.<br />

Nordsjælland er pastelfarvet, stråtækt og<br />

hyggeligt. Grønt. Guldrandet og storslået.<br />

Råt og ægte og alt midt i mellem.<br />

Nordsjælland byder på ufortyndede oplevelser<br />

og minder, du sent vil glemme. Her er tid til<br />

at puste ud, til at tænke og være sig selv og<br />

nyde hinanden. Måske er Nordsjælland i<br />

virkeligheden mere en tilstand end et sted?<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 2


INDLEDNING<br />

I 2021 overnattede turister flere<br />

end 1 million gange i Nordsjælland. *<br />

Det er rekord og det højeste antal<br />

overnatninger i <strong>VisitNordsjælland</strong>s<br />

fire kommuners historie.<br />

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi ser ind i en tid<br />

med krig i Europa, høj inflation og høje forbrugspriser<br />

der gør turismen skrøbelig – især for et turisterhverv, der<br />

i Nordsjælland består af mange små og mellemstore<br />

virksomheder. Samtidig er serviceindustrien udfordret<br />

af mangel på arbejdskraft. At de udenlandske turister<br />

er udeblevet de seneste år kan mærkes mange steder,<br />

blandt andet på de større museer og kulturattraktioner.<br />

Flere danskere har fået øjnene op for at rejse i eget land.<br />

Gæstesammensætningen har ændret sig og gør det<br />

fortsat. I visse dele af København, og især i højsæsonen,<br />

lægger turismen pres på indre by, og der arbejdes på at<br />

få flere turister ud af byen. Stigende temperaturer i Sydog<br />

Centraleuropa gør, at helt nye målgrupper finder<br />

Nordeuropa attraktiv. Det kan give nye muligheder for<br />

vækst i turismen i Nordsjælland.<br />

* Hertil skal lægges overnatninger på mindre overnatningssteder, som<br />

f.eks. B&Bs, mindre badehoteller, pensionater og Airbnb-udlejning.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 3


VISITNORDSJÆLLANDS<br />

AMBITION<br />

Vi vil skabe de bedste forudsætninger for<br />

fremtidens turisme i Nordsjælland og skabe<br />

en destination i fremdrift og balance: et<br />

endnu grønnere Nordsjælland, og en turisme,<br />

som står solidt i den intense konkurrence.<br />

Vores ambition er at binde Nordsjælland<br />

endnu bedre sammen til én stærk og sammenhængende<br />

destination, der fortsat<br />

samler Nordsjælland på tværs af kommunegrænser,<br />

og som nyder bred opbakning fra<br />

turismeerhverv, kommuner og borgere.<br />

Men det er på en trist baggrund, og den fremtidige<br />

turismevækst skal balancere med en nødvendig<br />

grøn omstilling, som vil kræve noget af os alle. Også i<br />

Nordsjælland skal vi løfte ansvaret for en mere bæredygtig<br />

turisme. Den nationale turismestrategi for <strong>2030</strong>,<br />

udgivet i sommeren 2022, har bl.a. som mål, at 70% af<br />

alle overnatningssteder skal være certificerede. Helårsturismen<br />

skal styrkes, og 2/3 af alle overnatninger skal<br />

ske udenfor højsæsonen. Det er en stor opgave, som vi<br />

kun kan komme i mål med, hvis erhverv, lokalsamfund,<br />

borgere og kommuner og vi som destinationsselskab<br />

løfter i flok.<br />

For turismen angår os alle. Vi kan ikke se turismen som<br />

en ensidig eller afgrænset størrelse, hvis vi skal sikre en<br />

ansvarlig turisme, som vi alle kan leve både af og med.<br />

Turisternes forbrug i Nordsjælland udgjorde i 2020 3,7<br />

mia. kr., hvilket var med til at sikre et skatteprovenu på<br />

1,525 mia. kr. hos <strong>VisitNordsjælland</strong>s fire kommuner.<br />

Turismen i Nordsjælland beskæftiger mere end 4.200<br />

fuldtidsstillinger – på tværs af mange forskellige<br />

brancher. Dermed er Nordsjælland mere afhængig af<br />

turismen, end det er tilfældet for Danmark som helhed.<br />

Men verden har sat nye spilleregler, der kræver en anden<br />

tilgang og et nyt syn på turismen, og de mål, vi sætter<br />

os. Vi bliver nødt til at redefinere vækstbegrebet og se<br />

på andre parametre end blot økonomisk vækst som<br />

bundlinje. Vi skal arbejde efter værdier i turismen, der<br />

har fokus på fællesskab og social bæredygtighed, med<br />

minimalt aftryk på natur og klima. Det skal vi også for at<br />

stå stærkere i den alt mere intensive konkurrence om<br />

turisterne. Målet er en turisme der rummer både fremdrift<br />

og bedre balance. Et mål, som vi er fælles om at nå.<br />

For at leve op til ambitionen kræver det, at vi arbejder på<br />

en ny måde, hvor vi lettere kan tilpasse os en turismeverden,<br />

der er omskiftelig. Vi kan ikke lægge os fast på 10-<br />

årige handleplaner, når vi ikke ved hvilket scenarie,<br />

morgendagen bringer. Men med afsæt i den nationale<br />

turismestrategi og med en tydelig vision for en turisme i<br />

fremdrift og balance kan vi sætte en ambition for <strong>2030</strong>,<br />

der gør en forskel for erhverv, samfund og borgere i<br />

Nordsjælland. 1-årige handleplaner med et langsigtet<br />

perspektiv leder vejen dertil så vi hele tiden kan justere<br />

kursen på vej mod målet.<br />

Vi vil udvikle Nordsjællands oplevelsespotentiale,<br />

styrke og skabe nye værdikæder i<br />

turismen, og binde oplevelserne sammen<br />

for turisten. Vi vil samle alle Nordsjællands<br />

styrkepositioner og de gode historier, både<br />

de store og de små, i en samlet fortælling<br />

om Nordsjælland – som vi markedsfører<br />

herhjemme og ude i verden. Den skal gøre<br />

Nordsjælland til et af Danmarks mest markante<br />

og synlige turismebrands, der med en<br />

stærk identitet og national, regional og international<br />

attraktionskraft formår at øge kendskabsgraden<br />

til vores destination og tiltrække<br />

værdiskabende gæster – både endags- og<br />

overnattende gæster – hele året rundt.<br />

NORDSJÆLLAND, FEBRUAR 2023<br />

Per Frost Henriksen<br />

Formand for <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

Annette Sørensen<br />

Direktør, <strong>VisitNordsjælland</strong><br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 4


EN PLAN<br />

MED TO<br />

NIVEAUER<br />

STRATEGISK RAMME<br />

Den strategiske ramme beskriver pejlemærker og mål, der skal indfri<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>s ambition frem mod <strong>2030</strong>, og sætter retning for<br />

handlingsplanens indsatser.<br />

Det kræver ambition,<br />

retning og prioritering<br />

at indfri Nordsjællands<br />

turismepotentiale.<br />

Vores plan er derfor todelt.<br />

HANDLINGSPLAN<br />

Vi igangsætter markedsførings- og<br />

udviklingsindsatser som vi, i samarbejde<br />

med en lang række partnere, vil<br />

gennemføre i de kommende år.<br />

Vi arbejder primært med 1-årige<br />

handlingsplaner for at kunne arbejde agilt<br />

i en omskiftelig verden og nå vores mål.<br />

Hvis verden bliver mindre omskiftelig<br />

anbefales 2-årige handlingsplaner.<br />

Dog strækker udviklingsprojekter sig over<br />

flere år.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 5


HVEM ER<br />

VISITNORDSJÆLLAND?<br />

Med solid lokal forankring og<br />

globalt udsyn koordinerer,<br />

markedsfører og udvikler vi<br />

turismen på tværs af Nordsjælland<br />

– til gavn for både erhverv,<br />

lokalsamfund og turister.<br />

Dette gør vi i tæt samspil med lokale, regionale og<br />

nationale aktører for at skabe kendskab og gøre Nordsjælland<br />

til en foretrukken destination – både i Danmark<br />

og i udlandet.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> skal sikre en turisme i fremdrift og<br />

balance, som Nordsjælland kan leve af og med. Gennem<br />

markedsføring og udvikling arbejder vi for at fremme<br />

en attraktiv destination med kvalitetsoplevelser, der<br />

står stærkt i den nationale og internationale konkurrence,<br />

og arbejder for, at helårsturisme kan bidrage til<br />

ansvarlig vækst, beskæftigelse, livskvalitet og bosætning<br />

i Nordsjælland.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er et turismefælleskab, der arbejder<br />

på tværs af de fire nordsjællandske kommuner, Fredensborg,<br />

Gribskov, Halsnæs og Hillerød. Vi udnytter<br />

sammenhængskraften, samler og udvikler de styrkepositioner<br />

og den attraktionskraft, der findes på<br />

tværs af Nordsjælland. Vi løfter den fælles fortælling<br />

ud i verden, der styrker Nordsjælland som brand og<br />

destination. Det sker på de til enhver tid toneangivende<br />

digitale medier, fysiske materialer og ved en PR- og<br />

kommunikationsindsats.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> samler den lokale værdikæde og er<br />

bindeleddet, som sikrer sammenhængskraft mellem<br />

erhverv, borger, gæst og kommune. Vi skaber ejerskabet<br />

til fællesskabet og bestræber os på at være<br />

fysisk til stede løbende hen over hele året.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er en non-profit erhvervsdrivende<br />

forening, ejet af de fire kommuner, som finansieres af<br />

både offentlige midler og midler fra turisterhvervet, der<br />

går til markedsføring af destinationen. Som destinationsselskab<br />

har <strong>VisitNordsjælland</strong> adgang til at søge<br />

puljemidler bl.a. under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,<br />

der primært går til destinationsudvikling.<br />

Destinationsudvikling er ikke noget “der bare sker”.<br />

Det er koordineret og strategisk drevet udvikling, hvor<br />

destinationsselskabet varetager en central rolle som en<br />

markant spiller på tværs af alle led i værdikæden, der<br />

kender og forstår både lokalsamfundet og de nationale<br />

og internationale udviklingsindsatser.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 6


ROLLE OG<br />

FINANSIERING<br />

En tydelig rollefordeling<br />

mellem alle samarbejdspartnere<br />

er en forudsætning for en klar<br />

forventningsafstemning,<br />

optimalt brug af ressourcer og<br />

med et fælles afsæt om hvilken<br />

retning turismeindsatsen i<br />

Nordsjælland skal tage.<br />

Tæt åben og ærlig dialog, relevant sparring, videndeling<br />

og synlighed er fundamentet for et tæt konstruktivt<br />

samarbejde mellem alle vores partnere.<br />

KOMMUNERNE<br />

Kommunerne har ansvaret for de fysiske og strategiske<br />

rammer og myndighedsarbejdet. Derfor er det naturligt,<br />

at turismeområdet tænkes ind i både kommuneplanen<br />

og planstrategien. Det kommer samtidig borgerne og<br />

feriehusejerne til gode.<br />

En fortsat udvikling af destinationen med nye investeringer<br />

vil bidrage til nye arbejdspladser og øget turismeomsætning.<br />

Dertil skal det sikres at basisproduktet er i<br />

orden.<br />

En Klimapartneraftale mellem <strong>VisitNordsjælland</strong>,<br />

turismeerhvervet og kommunerne vil være med til at<br />

opnå de mål der er i kommunernes klimahandleplaner<br />

(DK 2020).<br />

TURISMEERHVERVET<br />

Vi bringer erhvervet sammen på tværs af kommunegrænser<br />

og andre brancher, og skaber muligheder for<br />

videndeling, erfaringsudveksling og værdikædesamarbejde.<br />

Vi har en tydeligt defineret rolle overfor erhvervet<br />

og øvrige lokale og nationale partnere – som klart viser<br />

hvilken assistance og partnerskab, vi tilbyder – og til<br />

hvem, og hvornår.<br />

Turismeerhvervet bidrager efter evne og understøtter<br />

dermed den fælles markedsføringsindsats og fortællingen<br />

om Nordsjælland.<br />

Målgruppen kan være lokal, regional, national eller<br />

international, afhængig af behov.<br />

VISITNORDSJÆLLANDS SAMARBEJDE MED<br />

LANDETS TURISTFREMMESYSTEM<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> spiller en aktiv, koordinerende rolle<br />

i indgåelsen af strategiske partnerskaber og projekter,<br />

der bidrager til turismefremmeindsatsen på<br />

destinationen.<br />

Dette sker blandt andet i samarbejde med:<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

VisitDenmark – international markedsføring<br />

Dansk Kyst- og Naturturisme – destinationsudvikling<br />

Wonderful Copenhagen – samarbejder om regionsudvikling<br />

og markedsføring<br />

Erhvervsstyrelsen – udviklingsprojekter<br />

Erhvervshus Hovedstaden – samspil og samarbejde<br />

med den eksisterende indsats om vejledning til forretningsudvikling<br />

i turismen<br />

Nationalpark Kongernes Nordsjælland – markedsføring<br />

og produktudvikling<br />

Naturstyrelsen – godkendelse og udvikling<br />

Dansk Erhverv – rådgivning og vejledning<br />

Danske Destinationer – videndeling og netværk<br />

samt fælles landsdækkende udviklingstiltag<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 7


MÅL FOR TURISMEN I VISITNORDSJÆLLAND<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> arbejder på at destinationen i <strong>2030</strong> har:<br />

■ En turismeomsætning på 6 mia. kr. (fra 4 mia. i 2021)<br />

■ Turismeomsætning udenfor juli og august på 4 mia. kr.<br />

■ Overnatninger der runder 1,5 mio. (fra 1 mio. i 2022)<br />

VISITNORDSJÆLLANDS<br />

FINANSIERINGSGRUNDLAG<br />

For at sikre destination Nordsjællands fortsatte udvikling<br />

er der behov for en fornyet finansieringsmodel for<br />

at opretholde konkurrenceevnen nationalt og internationalt<br />

og matche landets øvrige turismedestinationer.<br />

VISITNORDSJÆLLAND<br />

FINANSIERINGSGRUNDLAG BESTÅR AF:<br />

1.Kommunernes basisbevilling .<br />

– Kommunernes basisbevilling understøtter Visit-<br />

Nordsjællands public serviceforpligtelser og skal<br />

som minimum bibeholdes på samme niveau.<br />

2. Turismeerhvervets investering i markedsføring.<br />

– Der er behov for en partnerstrategi og fornyet<br />

finansieringsmodel henvendt til private partnere.<br />

3. Udvikling og eksterne projekter: Tilskud som tildeles<br />

af midler til udvikling via eksterne puljer.<br />

– En vigtig finansieringskilde for turismen i<br />

Nordsjælland er de statslige og øvrige udviklingsmidler,<br />

der er øremærket turismen. Vi skal<br />

vedblive at søge midler til gennemførelse af<br />

relevante projekter – alene eller i samarbejde med<br />

øvrige relevante turismeorganisationer. Det er<br />

aktiviteter (som eksempelvis kan have fokus på<br />

grøn udvikling), som gennemføres på toppen af<br />

vores basisfinansiering.<br />

NY PARTNERSTRATEGI<br />

Der skal være en større tydelighed af, hvad man får som<br />

en del af partnerskabet med <strong>VisitNordsjælland</strong>. At det<br />

udover at bidrage til egen synlighed, også bidrager til<br />

den samlede markedsføringsindsats af destinationen<br />

både nationalt og internationalt.<br />

A<br />

B<br />

Partnermodel som giver værdi for både de små og<br />

store aktører.<br />

Frigøre flere “frie midler” – flere større og pengestærke<br />

partnere, som kan se en professionel<br />

interesse i at være en del af fortællingen om<br />

Nordsjælland.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 8


SÅDAN ARBEJDER<br />

VISITNORDSJÆLLAND<br />

Vi vil opnå vores ambition og mål ved at være ...<br />

AUTENTISK<br />

Turister vil ikke tales til som turister. Vi sælger drømmen om Nordsjælland,<br />

men på en tillidsvækkende måde, der inspirerer mange<br />

forskellige mennesker til at besøge os ved hjælp af historier, der viser<br />

nuancerne og kontrasterne i Nordsjælland – at der er plads til alle og<br />

til at være sig selv.<br />

VIDENS- OG DATABASERET<br />

Vores mål skal være pejlemærker på daglig, ugentlig, månedlig og<br />

årlig basis. Vi har detailviden og baserer vores indsatser på data og<br />

fakta, solid indsigt i turisternes rejsemønstre og adfærd, viden om<br />

aktørerne og vores partnere, turisters og partneres tilfredshed, og<br />

vi ved, hvad der rører sig i vores lokalområde og inden for vores felt.<br />

Data og viden holdt op mod vores mål er basis for prioritering, valg<br />

og fravalg i alt, hvad vi gør, herunder prioritering af markeder, målgrupper,<br />

indsatser og temaer.<br />

AGIL<br />

Vi arbejder hurtigt og tilpasser os en omskiftelig verden. Det kræver<br />

faste arbejdsgange. Vi arbejder proces- og databåret fremfor at<br />

forlade os på individuel viden, for det gør os unødigt sårbare. Der er<br />

behov for viden og datadeling. Det er menneskene, der gør, at vi kan<br />

improvisere, det er processerne, der gør, at vi kan arbejde. Agilitet er<br />

ikke brandslukning; agilitet kræver systematisering, styring og<br />

retning.<br />

EVALUERENDE<br />

Som en naturlig del af vores workflow evaluerer vi kontinuerligt og<br />

lærer af vores fejl, men også af vores succeser, så vi kan blive dygtigere<br />

og nå vores mål. Vi evaluerer vores indsatser, arbejdsgange og<br />

partnertilfredshed med vores mål som rettesnor.<br />

KORT- OG LANGSIGTET<br />

Vi arbejder ud fra et sæsonbetonet workflow og årshjul, der styrer<br />

vores planlægning og arbejdsgang. Det gør vi for at skabe overblik<br />

over projekter og indsatser for os selv, for at styrke helårsturismen og<br />

sprede turisterne, og understøtte vores aktører med et timet marketingstryk,<br />

der giver mening for deres forretning.<br />

Vi er i stand til at veksle mellem at arbejde på den korte og den<br />

lange bane – destinationsudvikling er ofte kendetegnet ved at være<br />

langsigtede og udviklende indsatser (ex. grøn omstilling, fysisk strategiske<br />

planer, mobilitet), mens markedsføring har et kortere afsæt.<br />

BÆREDYGTIG<br />

Vi skal gå foran og tage ansvar for, at turismen i Nordsjælland bliver<br />

grønnere og arbejde for, at vi selv som destinationsselskab kan<br />

leve op til nutidens krav om certificering og grøn omstilling. Det<br />

gælder ikke kun den økonomiske (vækst) og den miljømæssige<br />

(grøn omstilling), men også den sociale bæredygtighed hvor der skal<br />

holdes fokus på fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft og flere<br />

gæster udenfor juli og august.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 9


NÆRVÆRENDE OG TROVÆRDIG<br />

Vi er en foretrukken samarbejdspartner, som erhvervet og turismefremmeorganisationer<br />

vil investere i, fordi vi er synlige, nærværende<br />

og har integritet i vores relationer. Vi er tæt på aktørerne – hele året.<br />

Vi skal endnu mere ud i marken, og vores arbejdsplads er mobil. Vi<br />

kender aktørerne og deres historier indgående og har fingeren på<br />

pulsen, og ved, hvad der rører sig i Nordsjælland. Vi kender frontløberne,<br />

og det der trender, og det, der kan trække turisterne til. Vi vil<br />

fortælle om mennesker mere end mursten – de nære fortællinger,<br />

der samler Nordsjælland, og som kan trække turister til.<br />

Vi er nærværende for turisterne, også selv om vi måske ikke møder<br />

dem ansigt til ansigt, men er til stede på de platforme, hvor vores<br />

målgrupper befinder sig. Vi interagerer med dem, direkte eller<br />

gennem gode ambassadører, medier og andre kanaler i tillæg til<br />

vores egne for at skabe troværdighed og word-of-mouth. Vores toneof-voice<br />

udtrykker integritet, er professionel, troværdig, nærværende<br />

og engagerende på en måde, så vores målgrupper vil dele vores<br />

indhold og får lyst til at rejse til Nordsjælland.<br />

SYNLIG<br />

Som organisation er vi synlige overfor erhverv, kommuner, borgere<br />

og medier med en klar profil, der udstikker retning og ambitioner<br />

for turismen. Vi viser, hvordan vi skaber værdi for erhvervet og for<br />

lokalsamfundene i Nordsjælland. Vi er ikke synlige for synligheden<br />

selv, men fordi vi har noget på hjerte med budskaber, der er funderet<br />

i strategi og klare målsætninger.<br />

DIGITAL OG INDHOLDSDREVET<br />

Vi tænker indhold først og dernæst kanaler. Vi tager et 360 graders<br />

blik på indhold og kommunikation, og vi er dér hvor vores målgrupper<br />

er til stede. Vi inspirerer til flere digitale løsninger der kan<br />

løfte turismen og aktørernes forretning.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 10


PEJLEMÆRKER, MÅL<br />

OG INDSATSER <strong>2030</strong><br />

Vi vil udfolde strategien på en række indsatsområder, som vi arbejder særligt på frem mod <strong>2030</strong><br />

PEJLEMÆRKE MÅL <strong>2030</strong> INDSATSER – HVAD SKAL DER TIL<br />

En ansvarlig og<br />

balanceret turisme i<br />

Nordsjælland<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Understøtte den nationale ambition<br />

om, at Danmark skal ligge nummer 1<br />

blandt landene i Nordeuropa i forhold<br />

til turisternes vurdering af landet som<br />

et bæredygtigt rejsemål.<br />

75% af alle overnatningssteder<br />

i Nordsjælland skal være<br />

bæredygtighedscertificerede.<br />

30% af andet turisterhverv<br />

(attraktioner, caféer, restauranter,<br />

gårdbutikker, festivaler, events, mv.)<br />

skal være bæredygtighedscertificeret.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er<br />

bæredygtighedscertificeret af Green<br />

Tourism Organization senest 2025.<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Grøn bundlinje: Fremlægge et grønt turismeregnskab for Nordsjælland.<br />

Styrke den grønne mobilitet og tilgængelighed, skabe mere sammenhængende<br />

turismeinfrastruktur og øge turisternes viden om den offentlige trafik – inkl. last mileløsninger<br />

samt flere ladestandere til biler og cykler.<br />

Styrke den naturvenlige turisme.<br />

Inspirere og hjælpe erhvervet til bæredygtig adfærd: facilitere certificerings- og<br />

udviklingsforløb – herunder overnatningssteder, feriehuse (udlejer og ejer) samt øvrigt<br />

turismeerhverv – uddannelse og videndeling, best practice fra erhvervets frontløbere og<br />

andre destinationer.<br />

Styrke livet i byerne uden for sæson gennem oplevelsesudvikling som understøtter<br />

arbejdet med at tiltrække og fastholde arbejdskraft.<br />

Øge synligheden i København for at sprede turisterne til Nordsjælland.<br />

Inspirere turister til mere bæredygtig og ansvarlig adfærd og markedsføre grønne<br />

turismeoplevelser.<br />

■<br />

Markedsføring, der spreder gæsterne hen over året og geografisk, for at sikre et<br />

ansvarligt turismetryk.<br />

■<br />

Klimapartnerskab med <strong>VisitNordsjælland</strong>s fire kommuner.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 11


PEJLEMÆRKE MÅL <strong>2030</strong> INDSATSER – HVAD SKAL DER TIL<br />

En turisme i<br />

Nordsjælland i<br />

fremdrift<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

En turismeomsætning på 6,0 mia. kr.<br />

(fra 4,0 mia. i 2021).<br />

1,5 mio. registrerede overnatninger (fra<br />

1 mio. i 2022) .<br />

Tiltrække flere turister og sprede dem<br />

hen over hele året: Antallet af<br />

overnatninger uden for højsæsonen<br />

(juli og august) udgør 1,1 mio.<br />

overnatninger.<br />

Besøg på attraktioner og museer skal<br />

som minimum op på 2019-niveau<br />

så hurtigt som muligt. Herefter<br />

skal attraktioner med international<br />

attraktionskraft øges med minimum<br />

20% frem mod <strong>2030</strong>. Øvrige<br />

attraktioner øges med minimum 25%.<br />

Stigning i forretningsorienteret<br />

omsætning med 20% i forhold til 2019.<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Sikre bredde og kvalitet i det nordsjællandske turismeudbud, der er gearet mod et<br />

internationalt publikum, og udvikle oplevelsespotentialer, der kan tiltrække turister hele<br />

året og styrke Nordsjællands konkurrenceevne.<br />

Tiltrække investeringer, der kan sikre fysisk udvikling, som understøtter lokal udvikling<br />

og oplevelsespotentialer.<br />

Øge overnatningskapaciteten.<br />

Øge turisternes døgnforbrug – herunder turisternes kulturforbrug.<br />

Fokus på stærke, attraktive og bæredygtige oplevelser, der kan tiltrække<br />

værdiskabende gæster, herunder mødeturisme.<br />

Udnytte momentum i natur- og outdoorturisme.<br />

Følge turisternes ændrede præferencer tæt.<br />

Øge turisternes kendskabsgrad og skærpe Nordsjællands brandprofil for at skabe en<br />

unik position i markedet.<br />

Tiltrække værdiskabende gæster med fokus på at trække turister fra hovedstaden og<br />

øge andelen af internationale turister.<br />

■<br />

Styrke mødeturismen i Nordsjælland.<br />

■<br />

Supportere indsatsen for at fastholde og tiltrække arbejdskraft i turismeerhvervet.<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong> er<br />

et stærkt turismefællesskab,<br />

med<br />

stor opbakning fra<br />

kommuner, erhverv,<br />

turismefremmeorganisationer<br />

og<br />

borgere<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Øge investeringer fra turismeerhverv<br />

eller andet relevant erhverv for at sikre<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>s eksistensgrundlag<br />

og konkurrenceevne med 5% om året<br />

fra 2022.<br />

Mindst 80% af det nordsjællandske<br />

turismeerhverv er enten tilfredse eller<br />

meget tilfredse med samarbejdet med<br />

<strong>VisitNordsjælland</strong>.<br />

Hvert år har <strong>VisitNordsjælland</strong> en<br />

projektportefølje til en værdi af mindst<br />

2 mio. kr. i turismefremmemidler.<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Partnerstrategi med fokus på at tiltrække investeringer fra værdiskabende turismeerhverv<br />

- udover de mange små, tiltrække flere store – herunder samarbejdspartnere fra<br />

andet erhverv, der kan se sig i brandingen af Nordsjælland.<br />

Synliggøre <strong>VisitNordsjælland</strong>s arbejde, resultater og sammenhængskraft.<br />

Undersøgelse af den lokale opbakning til turismen hvert andet år.<br />

Søge turismefremmepuljer relevante for at løfte destinationen.<br />

Forpligtende turismesamarbejder med f.eks. andre destinationer og kommuner,<br />

som udmunder i samarbejdsaftaler. Indsatser som f.eks. større fælles<br />

markedsføringskampagner der kan øge markedstrykket. Årlige undersøgelser af<br />

kvaliteten af samarbejder med turismefremmepartnere.<br />

■<br />

85% af borgerne i Nordsjælland bakker<br />

op om turismen i deres lokalområde.<br />

NORDSJÆLLAND <strong>2030</strong> · FREMDRIFT OG BALANCE I TURISMEN 12


Krakasvej 17 • 3400 Hillerød<br />

www.visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!