27.12.2012 Views

Skal vi lave forretning sammen? - Danmarks Optikerforening

Skal vi lave forretning sammen? - Danmarks Optikerforening

Skal vi lave forretning sammen? - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Skal</strong> <strong>vi</strong> <strong>lave</strong><br />

<strong>forretning</strong> <strong>sammen</strong>?<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Januar 2011<br />

Nr. 1


������������������<br />

��������������<br />

��������������������������������������������������<br />

���� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���<br />

��������� ����� ����������� ��������<br />

�����������������������������������<br />

������������������������������������<br />

����������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

������� �� ������ ������ ��� ��� �������<br />

������������<br />

�����������������������������������<br />

��������������������������������<br />

������������������������������<br />

����������������������������<br />

�����������������������������������<br />

������������������������������������<br />

������������������������������<br />

������������������������<br />

���������������������������������<br />

�������������������������������<br />

���������������<br />

����������������������������������<br />

�������������������������������<br />

�������������������������������<br />

���������������������������<br />

����������������������������������<br />

�������������������������������


Optikbranchen har<br />

høj konkurrence<br />

På et møde i en af foreningens netsværksgrupper<br />

blev regeringens forsalg til<br />

en ny planlov og regeringens beslutning<br />

om at sætte fokus på vækst blandt andet<br />

drøftet. Samtalen drejede sig om detailhandelens<br />

<strong>vi</strong>lkår i yderområderne, og regeringens<br />

ønske om mere konkurrence<br />

specielt indenfor apoteker – og tandlæge<br />

området. I den forbindelse blev rapporten,<br />

Creating Economic Growth In Denmark<br />

Through Competition udarbejdet<br />

af McKinsey & Company på bestilling af<br />

regeringen, omtalt.<br />

Umiddelbart efter downloadede <strong>vi</strong><br />

rapporten, blot for at se om optikbranchen<br />

var nævnt. Det blev til meget spændende<br />

læsning. For det første er Optikbranchen<br />

direkte nævnt, men ikke under<br />

detailhandel, som det ellers er kutyme i<br />

Danmark, men under sundhedssektoren<br />

og i direkte <strong>sammen</strong>ligning med netop<br />

apotekere og tandlæger. For det andet er<br />

rapportens konklusion om konkurrencesituationen<br />

meget interessant. Optikbranchen<br />

i Danmark er mest produktiv set i<br />

forhold til de andre lande, heriblandt England,<br />

Tyskland og Sverige, målt på salg<br />

pr. medarbejder, og samtidig er <strong>vi</strong> også<br />

det land, der har det <strong>lave</strong>ste antal ansatte<br />

pr. indbygger.<br />

Men det mest interessante er, at man<br />

i rapporten konkluderer, at konkurrencen<br />

er høj, h<strong>vi</strong>lket skyldes konsolidering og<br />

internationale <strong>vi</strong>rksomheders tilstedeværelse.<br />

Og det er godt nyt, fordi branchen<br />

i nogens be<strong>vi</strong>dsthed fortsat lider under<br />

konkurrencestyrelsens rapport fra 2002,<br />

hvor branchen som bekendt var i søgelyset<br />

for manglende konkurrence, for høje<br />

priser etc.<br />

Alle i branchen er klar over, at branchen<br />

stadig lider under en <strong>vi</strong>s recession,<br />

og at ud<strong>vi</strong>klingen i omsætningen ikke er<br />

som man måtte ønske. Det <strong>vi</strong>ser diverse<br />

salgsstatistikker tydeligt. Ud<strong>vi</strong>klingen i<br />

branchens omsætning siden 2005 er kun<br />

steget med 5 %, hvorimod apotekerne er<br />

steget med ca. 15%.<br />

Om 2011 bliver et bedre år er der ingen<br />

der ved, men noget tyder på, at billedet<br />

er ved at vende, så mon ikke 2011<br />

bliver året, hvor optikerbranchen igen er<br />

inde i en positiv ud<strong>vi</strong>kling.<br />

Godt nytår.<br />

Per Michael Larsen<br />

Formand for <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

LEDEREN<br />

3


Vi er stolte af og glade for at have vundet optikbranchens<br />

guldmedalje. Snart får danske optikere mulighed for at<br />

tilpasse glasset som vandt i Paris!<br />

Anateo Mio lanceres i starten af 2011<br />

- information om glasset kommer snarest!


<strong>Skal</strong> <strong>vi</strong> <strong>lave</strong><br />

<strong>forretning</strong> <strong>sammen</strong>?<br />

6<br />

12<br />

16<br />

24<br />

26<br />

28<br />

30<br />

32<br />

36<br />

40<br />

42<br />

44<br />

46<br />

48<br />

50<br />

52<br />

54<br />

Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi<br />

Farverig succes i dyster branche<br />

Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere<br />

Charles Bonnet Syndrom<br />

Årets hæderslegat fra Synoptik Fonden<br />

Louis Nielsen åbner nye butikker i Bilka<br />

Hoya åbner uddannelsescenter i Budapest<br />

Introduktion til bioinspireret design<br />

Kontaktlinse konferencen 2010<br />

Optometrist bliver en beskyttet titel<br />

Brillemesse på amerikansk<br />

Nyt liv i Niger<br />

Læserdebat<br />

Produktnyt<br />

Branchenyt<br />

Nyt fra uddannelsesudvalget<br />

Kurser / kalender<br />

Forsiden<br />

<strong>Skal</strong> <strong>vi</strong> <strong>lave</strong><br />

<strong>forretning</strong><br />

<strong>sammen</strong>?<br />

Se side 31<br />

6<br />

Lyserøde elefanter og farverige blomster,<br />

der slynger sig op af toiletkummen,<br />

er blot nogle af syner, mange<br />

ældre med nedsat syn oplever. Denne<br />

tilstand kendes i dag som Charles<br />

Bonnet Syndrom.<br />

24<br />

32<br />

12<br />

INDHOLD<br />

Arbejde og familie har gået hånd i<br />

hånd siden dag et hos parret bag<br />

danske Bellinger, der på rekordtid<br />

har slået sit navn fast på den interna-<br />

tionale scene<br />

Naturen og menneskekroppen<br />

er gode databaser for idéer<br />

og koncepter, der kan overføres til<br />

øjensundhed<br />

5


6<br />

FRA OPTIKERHØJSKOLEN<br />

Synsfejl: Astigmatisme<br />

og anisometropi<br />

AF IVAN NISTED,<br />

KONTAKTLINSE-<br />

OPTIKER, MPH,<br />

OPTIKER-<br />

HØJSKOLEN<br />

I<br />

forrige nummer af Optikeren<br />

forholdt jeg mig til<br />

klinisk håndtering af hyperopi og<br />

myopi. I denne artikel <strong>vi</strong>l jeg rette<br />

opmærksomheden mod astigmatisme<br />

og styrkeforskel mellem øjnene,<br />

også kaldet anisometropi.<br />

Udmåling af astigmatisme<br />

De fleste optikere bruger den samme<br />

metode til udmåling af synsfejl.<br />

Med afsæt i habituel korrektion eller<br />

autorefraktorresultat justerer <strong>vi</strong> den<br />

sfæriske styrke og udmåler astigmatismen<br />

med krydscylinder for et<br />

øje ad gangen. Så afbalancerer <strong>vi</strong><br />

akkommodationen; maksimal plusstyrke<br />

eller minimal minusstyrke,<br />

der giver patienten bedst mulig <strong>vi</strong>sus,<br />

er måleresultatet.<br />

Har patienten en <strong>vi</strong>sus på 0.5<br />

eller bedre, fungerer krydscylindermetoden<br />

efter hensigten[1]. Er patientens<br />

<strong>vi</strong>sus dårligere end 0.5 med<br />

såvel habituel korrektion som resultatet<br />

fra autorefraktoren, kan <strong>vi</strong> have<br />

glæde af at have følgende tre metoder<br />

i baghånden:<br />

1. Den astigmatiske <strong>vi</strong>fte<br />

Brug den sfæriske styrke fra autorefraktor-resultatet<br />

som udgangspunkt.<br />

Adder +1.00D i phoroptoren<br />

og undlad at indsætte cylinderen.<br />

Retinoskopi.<br />

Det astigmatiske øje danner to billedlinjer,<br />

der begge er placeret foran<br />

retina.<br />

Spørg patienten, om en af linjerne<br />

er skarpere end de øvrige. Bed<br />

patienten angive retningen som et<br />

klokkeslæt: Ved eksempel 1 <strong>vi</strong>l det<br />

være klokken 6 og 12, da den billedlinje,<br />

der er tættest på retina, er<br />

lodret. Minuscylinderaksen ligger<br />

<strong>vi</strong>nkelret på den retning, patienten<br />

angiver. Akseretningen kan også<br />

beregnes ved at tage det <strong>lave</strong>ste<br />

klokkeslæt og gange med 30. Minuscylinderen<br />

indsættes dermed<br />

med aksen i 180°. Cylinderstørrelsen<br />

forøges, indtil patienten oplever,<br />

at alle linjer er ca. lige skarpe. Skift<br />

derefter til en <strong>vi</strong>sustavle og reducer<br />

den sfæriske styrke indtil maksimal<br />

<strong>vi</strong>sus opnås.<br />

Cylinderaksen og størrelsen kan<br />

efterfølgende finjusteres med krydscylinderen.<br />

2. Retinoskopi<br />

Det kræver en del øvelse at blive<br />

rutineret i at retinoskopere. H<strong>vi</strong>s patienten<br />

blot opnår 0.5 <strong>vi</strong>sus med retinoskopiresultatet,<br />

kan <strong>vi</strong> finjustere<br />

den sfæriske styrke og cylinderen<br />

på vanlig <strong>vi</strong>s.<br />

Sæt retinoskopets slæde i klikket<br />

og roter stregen indtil den er<br />

lodret. Vi skal placere os foran pa-<br />

tienten, således at <strong>vi</strong> blokerer patientens<br />

udsyn til <strong>vi</strong>sustavlen på det<br />

øje, <strong>vi</strong> undersøger.<br />

Afstandsretinoskopi foregår i 4<br />

trin:<br />

a. Bevæg lyset meget langsomt<br />

henover øjet, mens patienten ser<br />

på en afstandstavle med bogstaver<br />

svarende til habituel <strong>vi</strong>sus. Bemærk<br />

om der er en skævhed i refleksen,<br />

eller hvordan »tæppet lukkes for«,<br />

når du fejer lyskeglen fordi pupillen.<br />

Denne skævhed angiver de to hovedsnit.<br />

b. Stil skifte<strong>vi</strong>s keglen i det ene<br />

og det andet snit mens du justerer<br />

den sfæriske styrke, indtil der er<br />

neutralt i det ene snit og modbevægelse<br />

i det andet.<br />

c. Indsæt minuscylinderen med<br />

aksen parallelt med lyskeglens retning<br />

i det snit hvor du ser modbevægelse.<br />

Forøg cylinderstørrelsen<br />

indtil modbevægelsen er neutraliseret.<br />

Er du i t<strong>vi</strong>vl, om du har ramt<br />

neutral, kan du fx addere +0.50D og<br />

-0.50 for at se, om du henholds<strong>vi</strong>s<br />

ser mod- og medbevægelse[2].<br />

d. H<strong>vi</strong>s <strong>vi</strong> sidder på 50 cm afstand,<br />

skal <strong>vi</strong> justere den sfæriske<br />

styrke 2D i minusretning (40 cm =<br />

2.5D, 67 cm =1.5D)<br />

K-mål<br />

Corneaastigmisme er den <strong>vi</strong>gtigste<br />

årsag til stor refraktionsastigmatisme.<br />

Corneas bagflade og linsen


i øjet kan også være toriske, men<br />

betydningen af disse krumningsforskelle<br />

<strong>vi</strong>l være meget lille for refraktionsastigmatismen.<br />

Årsagen er, at<br />

lyset bevæger sig gennem medier<br />

med næsten samme brydningsindeks,<br />

som de fremgår af nedenstående<br />

billede[3].<br />

Den franske øjenlæge Louis<br />

Émile Javal foreslog i 1890, at der<br />

var et simpelt matematisk forhold<br />

mellem cornea- og refraktionsastigmatisme,<br />

siden kendt som Javals<br />

regel. Siden har kliniske studier <strong>vi</strong>st,<br />

at refraktionsastigmatismen rimelig<strong>vi</strong>s<br />

kan forudsiges ud fra corneaastigmatismen.<br />

Patientens indre<br />

astigmatisme er i gennemsnit på<br />

0.5D i 90°[4, 5].<br />

En difference i K-mål på 0.05<br />

mm. Svarer til ca. 0.25D astigmatisme.<br />

Minuscylinderaksen ligger langs<br />

det fladeste k-mål. H<strong>vi</strong>s <strong>vi</strong> indsætter<br />

den beregnede cylinder i phoroptoren<br />

og justerer den sfæriske styrke,<br />

<strong>vi</strong>l patienten med stor<br />

sandsynlighed have bedre <strong>vi</strong>sus<br />

end 0.5, og krydscylindermetoden<br />

kan derfor anvendes[1].<br />

Case 1 <strong>vi</strong>ser, at problemer med at<br />

udmåle astigmatismen kan give<br />

patienten en forkert diagnose og<br />

anledning til unødig bekymring.<br />

Skolelægen havde konstateret nedsat<br />

<strong>vi</strong>sus på venstre øje og hen<strong>vi</strong>st<br />

drengen til øjenlæge. Øjenlæge havde<br />

konstateret nedsat <strong>vi</strong>sus, også<br />

med autorefraktor-resultat i prøvebrille.<br />

Anbefalingen fra øjenlægen<br />

var at acceptere den nedsatte <strong>vi</strong>sus<br />

på venstre øje. Patientens forældre<br />

henvendte sig for at få en vurdering<br />

af øjenlægens diagnose.<br />

Drengens ukorrigerede astigmatisme<br />

er fejltolket som amblyopi,<br />

fordi <strong>vi</strong>sus med autorefraktorre-<br />

Øje set fra siden.<br />

�����<br />

�����<br />

�����<br />

�����<br />

�������������������������<br />

���������������������<br />

��������������<br />

����������<br />

�����������������������������������<br />

���������<br />

������������������������<br />

�������<br />

���������������������������������������<br />

�������������������<br />

��������������������������������������<br />

������������������������������������������ ��������������������������<br />

��������������������������������������<br />

������������������������������������������<br />

������������������������������������<br />

�������������������������������������<br />

�����������������������������������������<br />

�������������������������������<br />

����������<br />

�������������������<br />

����������������������<br />

�����<br />

sultatet er under 0.5. Dermed kan<br />

astigmatismen heller ikke udmåles<br />

med krydscylindermetoden. Visus<br />

med pinhole afslører, at optisk korrektion<br />

kan forbedre <strong>vi</strong>sus. Vores<br />

opgave er her blot at finde en metode<br />

til at udmåle astigmatismen.<br />

Baggrund: Astigmatisme<br />

Emmetropisering reducerer forekomsten<br />

og graden af astigmatisme.<br />

4-åriges astigmatisme kan ikke<br />

forudsiges ud fra den astigmatisme,<br />

de har som nyfødte[6]; allerede fra<br />

5-6-årsalderen er astigmatisme forholds<strong>vi</strong>s<br />

stabil[7]. Små justeringer<br />

af astigmatismekorrektion kan dog<br />

være betydningsfulde for patientens<br />

synskomfort. Fra 40-80-årsalderen<br />

forandres astigmatismen i gennemsnit<br />

1D i retning af mod-regel-astigmatisme<br />

[7]. Ukorrigeret klinisk signifikant<br />

synsfejl kan give patienten<br />

>> 7


8<br />

FRA OPTIKERHØJSKOLEN<br />

En forskel i refraktionen på mere end 1D mellem<br />

højre og venstre øje defineres som anisometropi.<br />

samsyns- og/eller akkommodationsdysfunktion.<br />

Alene korrektion af<br />

synsfejlen <strong>vi</strong>l i gennemsnit løse ca.<br />

50 procent af samsynsproblemerne.<br />

Succesraten er 67 procent hos patienter<br />

med mod-regel astigmatisme<br />

og 45 procent hos patienter med<br />

med-regel astigmatisme. Endnu<br />

højere succesrater ses hos patienter<br />

med hyperopisk astigmatisme[8].<br />

Korrektion af astigmatisme er dermed<br />

ikke blot et spørgsmål om bedring<br />

af <strong>vi</strong>sus, men i høj grad også af<br />

kvaliteteten af samsynet.<br />

Klinisk håndtering<br />

af astigmatisme<br />

Som hovedregel gives den målte<br />

astigmatisme, h<strong>vi</strong>s der er en klinisk<br />

signifikant forskel i forhold til den<br />

habituelle korrektion[8-10]. Tabel 1<br />

<strong>vi</strong>ser, hvornår en synsfejl eller synsfejlsforandring<br />

typisk er betydningsfuld.<br />

������������������������������������<br />

��������������<br />

������������������������������<br />

����������������������<br />

I tilfælde, hvor patienten ikke<br />

synes, at subjektiv refraktion (#7a)<br />

giver optimal synskomfort, bør <strong>vi</strong><br />

forsøge at tilnærme habituel korrektion.<br />

Ved symptomfrie patienter med<br />

god afstands<strong>vi</strong>sus bør <strong>vi</strong> ligeledes<br />

overveje, om patienten reelt <strong>vi</strong>l have<br />

nogen ge<strong>vi</strong>nst ved at få korrektionen<br />

ændret.<br />

Desuden kan det være vanskeligt<br />

at afgøre, om der reelt er tale om<br />

en forandring af synsfejlen i tilfælde,<br />

hvor <strong>vi</strong> fx måler en lidt højere sfærisk<br />

styrke med tilsvarende højere astigmatisme.<br />

Demonstration af korrektion i<br />

prøvebrillen <strong>vi</strong>l i de fleste tilfælde<br />

kunne afklare, om patienten får<br />

forbedret synskomfort. Hos kontaktlinsebrugere<br />

er der en ekstra<br />

udfordring i at få tilpasset kontaktlinserne,<br />

så akseretningen er korrekt.<br />

Baggrund: Anisometropi<br />

En forskel i refraktionen på mere<br />

end 1D mellem højre og venstre øje<br />

defineres som anisometropi. Forskellen<br />

kan skyldes difference i sfæriske<br />

styrker eller cylinder.<br />

Ud<strong>vi</strong>klingen af synsfejlene afhænger<br />

hovedsageligt af, om patienten<br />

har myopi eller hyperopi. En<br />

kort beskrivelse af synsfejlsud<strong>vi</strong>klingen<br />

findes i forrige nummer af Optikeren<br />

i artiklen »Synsfejl: Myopi og<br />

hyperopi«.<br />

Ukorrigeret anisometropi hos<br />

0-6-årige forøger risikoen for, at <strong>vi</strong>sus<br />

ikke ud<strong>vi</strong>kles normalt, og patienten<br />

bliver amblyop. Risikoen<br />

for amblyopi afhænger af typen af<br />

synsfejl, som det fremgår af nedenstående<br />

tabel, er den højest for hyperop<br />

anisometropi.<br />

��������������������������������<br />

������������������������������<br />

��������<br />

������������<br />

�����<br />

��� ����<br />

����<br />

����<br />

����<br />

����<br />

����<br />

����<br />

Risiko for amblyopi er markant<br />

højere ved anisometropi i <strong>sammen</strong>ligning<br />

med patienter med ensartede<br />

styrker (isometropi)[10].<br />

H<strong>vi</strong>s <strong>vi</strong>sus er normalt ud<strong>vi</strong>klet,<br />

er der efter 6. leveår ikke længere<br />

risiko for amblyopi ved ukorrigeret<br />

anisometropi, men patienten <strong>vi</strong>l ofte<br />

have symptomer[11, 12]. Korrektion<br />

af anisometropi med brilleglas kan<br />

også give patienten to typer af bi<strong>vi</strong>rkninger.<br />

1. Statisk aniseikoni betyder, at<br />

patienten oplever billedstørrelsesforskel<br />

mellem højre og venstre øje.<br />

Dette kan fx udmåles med Østerbergs<br />

Koincidenstavler, der findes<br />

i de fleste klinikker (Se nedenfor).<br />

Statisk aniseikoni kan også undersøges<br />

med Breckers metode, hvor<br />

patienten ser på to penlights, mens<br />

der er en Maddoxcylinder for patientens<br />

ene øje. Nedenfor er <strong>vi</strong>st<br />

hvad patienten ser, h<strong>vi</strong>s han har<br />

henholds<strong>vi</strong>s ens billedstørrelser og<br />

uens billedstørrelse for de to øjne[9,<br />

10].<br />

Uanset metoden anvendes et<br />

sæt iseikoniske brilleglas med forstørrelse<br />

fra ca. 1 til 8 procent. Det<br />

iseikoniske glas sætter du foran<br />

øjet, der ser det mindste billede.<br />

Find den forstørrelse der ophæver<br />

forskellen i billedstørrelserne.<br />

2. Dynamisk aniseikoni fremkommer,<br />

når patienten ikke ser gennem<br />

brilleglassenes optiske centre.<br />

På grund af styrkeforskellen er der<br />

forskellige krav til øjenbevægelsernes<br />

størrelse på de to øjne. Øjet<br />

med den højeste plusstyrke skal<br />

bevæges mest. Dette giver hyppigst<br />

symptomer, når øjnene drejes opad<br />

eller nedad, fordi <strong>vi</strong> har <strong>lave</strong>re fusionsreserver<br />

vertikalt end horisontalt.<br />

Problemet betegnes også vertikal<br />

imbalance.<br />

Ud fra geometriske beregninger<br />

af billedstørrelserne på retina <strong>vi</strong>l<br />

mange patienter få problemer med<br />

statisk og/eller dynamisk aniseikoni.<br />

Vores <strong>vi</strong>suelle system er dog i stand<br />

til at adaptere til statisk og dynamisk<br />

aniseikoni. Når <strong>vi</strong> fx ser på et objekt<br />

20 grader til højre for os, er afstanden<br />

til objektet forskelligt for højre


Østerbergs klammer m.v..<br />

og venstre øje. Dette giver forskellige<br />

billedstørrelser på de to retinae,<br />

men det er de færreste, der oplever<br />

aniseikoni[10]. Akkommodationskravet<br />

er heller ikke ens, når en patient<br />

med anisometropi korrigeres<br />

med brilleglas. Akkommodationskravet<br />

på 40 cm. reduceres med ca.<br />

0.25D for hver 3D myopi. Modsat<br />

stiger kravet for patienter korrigeret<br />

med plusglas. Typisk er der større risiko<br />

for, at patienten får symptomer<br />

på grund af aniseikoni end forskel i<br />

akkommodationskrav.<br />

Klinisk håndtering<br />

af anisometropi<br />

Som hovedregel korrigeres anisometropi<br />

fuldt ud, og h<strong>vi</strong>s optikeren<br />

finder det optimalt at give en anden<br />

korrektion end subjektiv refraktion,<br />

skal højre og venstre øjes korrektion<br />

ændres lige meget. Ukorrigeret eller<br />

underkorrigeret anisometropi <strong>vi</strong>l ofte<br />

give patienten såvel <strong>vi</strong>suelle symptomer<br />

som samsyns- og akkommodationsproblemer[8,<br />

11, 12].<br />

Kontaktlinser er den mest succesfulde<br />

behandling af anisometropi:<br />

Patienterne har sjældent statisk<br />

aniseikoni og aldrig dynamisk aniseikoni[9,<br />

10]. Ved brug af brilleglas<br />

<strong>vi</strong>ser flere studier, at nogle patienter<br />

adapterer inden for 15 minutter<br />

således, at de hverken har statisk<br />

eller dynamisk aniseikoni[13-15].<br />

Med andre ord formår nogle patienter<br />

at ensarte de opfattede billeder<br />

�����������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������<br />

�����������������������������������������������<br />

Kontaktlinser<br />

er den mest<br />

succesfulde behandling<br />

af anisometropi.<br />

fra højre og venstre øje i størrelse.<br />

Samtidigt lærer mange patienter<br />

at tilpasse øjenbevægelserne til de<br />

krav, brilleglassene stiller: Det mest<br />

hyperope øje skal <strong>lave</strong> størst øjenbevægelser.<br />

Vi bør undersøge, om patienten<br />

får aniseikoni med brillekorrektionen,<br />

når styrkeforskellen overstiger<br />

1D. H<strong>vi</strong>s patienten oplever aniseikoni<br />

med brilleglas, bør <strong>vi</strong> forsøge at<br />

afhjælpe patientens problemer i følgende<br />

rækkefølge:<br />

1. Kontaktlinser<br />

I modsætning til brilleglas <strong>vi</strong>l kontaktlinser<br />

hverken forstørre eller<br />

formindre retinabillederne uanset<br />

styrken. Årsagen er, at toppunktsafstanden<br />

er 0 i kontaktlinser, og i de<br />

fleste tilfælde <strong>vi</strong>l patienten ikke opleve<br />

aniseikoni[9, 10].<br />

2. Kort toppunktsafstand<br />

H<strong>vi</strong>s patienten ikke ønsker kontaktlinser,<br />

kan <strong>vi</strong> forsøge at reducere<br />

toppunktsafstanden og dermed<br />

reducere forskellen i brilleglasforstørrelsen<br />

mellem højre og venstre<br />

brilleglas. Vi bør her både være opmærksomme<br />

på valget af brillestel<br />

og på hvor langt fremme på brilleglasset,<br />

facetten kan placeres.<br />

Patientens øjen<strong>vi</strong>pper lægger en<br />

naturlig begrænsning på hvor kort<br />

toppunktsafstanden kan blive.<br />

3. Iseikoniske glas<br />

Ekstra forstørrelse i det ene brilleglas<br />

kan opnås ved at ændre brilleglassets<br />

kurver og tykkelser. Når<br />

<strong>vi</strong> konstaterer statisk aniseikoni,<br />

kan <strong>vi</strong> ved hjælp af iseikoniske brilleglas<br />

udmåle, hvor mange procent<br />

forstørrelse det kræver at <strong>lave</strong> billederne<br />

ens. I gennemsnit giver 1D<br />

forskel i styrke ca. 1 procents aniseikoni.<br />

Brilleglasfabrikanterne <strong>vi</strong>l<br />

ud fra den ønskede forstørrelse beregne,<br />

h<strong>vi</strong>lke krumningsradier og<br />

tykkelse brilleglasset skal have for<br />

at give den ønskede forstørrelse.<br />

Iseikoniske glas er ikke en kosmetisk<br />

attraktiv løsning, men undersøgelser<br />

<strong>vi</strong>ser, at patienter med<br />

aniseikoni foretrækker iseikoniske<br />

brilleglas frem for at have aniseikoni;<br />

symptomer og øjenbevægelsesproblemer<br />

mindskes signifikant med<br />

iseikoniske glas[16].<br />

4. Visuel træning<br />

Anisometrope patienter, der med<br />

succes bruger brillekorrektion, har<br />

højere vertikale fusionsreserver end<br />

baggrundsbefolkningen[13]. Visuel<br />

træning kan forøge de vertikale fusionsreserver<br />

hos patienter med<br />

symptomer[17] og sandsynlig<strong>vi</strong>s<br />

>><br />

9


10<br />

FRA OPTIKERHØJSKOLEN<br />

reducere patientens problem med<br />

dynamisk aniseikoni.<br />

Den kliniske håndtering af patienter<br />

er ikke altid ligefrem, som<br />

det fremgår af case 2. Patienten var<br />

hen<strong>vi</strong>st til synstræning på grund af<br />

et samsynsproblem.<br />

��������������������<br />

�������������������������<br />

����������������������������������������<br />

������������������������������������<br />

�������������������������������������<br />

������������������<br />

��������������<br />

����������������������������������������<br />

����������������������������������������<br />

���������<br />

�����������������������������������<br />

�����������������������������������<br />

�������<br />

���������������������������������<br />

���������������������������������<br />

������������������������<br />

���������������������������������������� �����������������������������<br />

����������������������<br />

�����������������������������������������<br />

������������������������������<br />

�������������<br />

��������������������������<br />

���������������������������������������<br />

��������������������������������������<br />

������������������������������������<br />

�������������������������<br />

Case 2 er et eksempel på en<br />

astigmatisme, som ikke kan udmåles<br />

med krydscylindermetoden.<br />

Afstandsretinoskopi (#4) giver et<br />

brugbart udgangspunkt for højre<br />

øje, men ikke venstre. På venstre øje<br />

kan patienten ikke give en brugbar<br />

respons på den astigmatiske <strong>vi</strong>fte.<br />

Corneaastigmatisme indsættes som<br />

udgangspunkt for den subjektive refraktion<br />

på venstre øje. Herefter justeres<br />

den sfæriske styrke til bedst<br />

mulig <strong>vi</strong>sus, og cylinderen finjusteres<br />

med krydscylinderen. Patienten<br />

oplever 3 procents aniseikoni i lodret<br />

snit, hvor der er ca. 2.75D diffe-<br />

rence mellem højre og venstre brilleglas.<br />

I vandret snit er differencen<br />

kun ca. 0.5D, og patienten oplever<br />

ikke aniseikoni. Resultatet var uændret<br />

efter 15 minutters afprøvning i<br />

prøvebrillen. Patienten fik tilpasset<br />

formfaste toriske kontaktlinser af en<br />

kollega. Patienten følte ikke behov<br />

for yderligere behandling.<br />

Opsummering<br />

Ukorrigeret astigmatisme og anisometropi<br />

er tilstande, der ofte giver<br />

patienten symptomer. Som hovedregel<br />

korrigeres disse synsfejl fuldt<br />

ud, og korrektion fore<strong>vi</strong>ses i prøvebrillen.<br />

H<strong>vi</strong>s patienten ikke har god<br />

synskomfort, kan korrektionen modificeres<br />

i retning af den habituelle<br />

korrektion.<br />

Kontaktlinser afhjælper de fleste<br />

patienter med stor anisometropi; om<br />

end brillekorrektion ved anisometropi<br />

kan give anledning til statisk og dynamisk<br />

aniseikoni, <strong>vi</strong>l mange patienter<br />

adaptere inden for 15 minutter. Iseikoniske<br />

glas giver typisk høj synskomfort<br />

til patienter med aniseikoni.<br />

Anbefalet læsning<br />

Elliott, D., Clinical procedures<br />

in primary eye care -3.ed. 2008:<br />

Butterworth-Heinemann Medical.<br />

(Bog)<br />

Grosvenor, T., Primary care optometry.<br />

2006: Butterworth-Heinemann<br />

Medical. (Bog)<br />

Scheiman, M. and B. Wick, Clinical<br />

management of binocular<br />

<strong>vi</strong>sion: heterophoric, accommodative,<br />

and eye movement disorders.<br />

2008: Lippincott Williams &<br />

Wilkins. (Bog)<br />

Gwiazda, J., Treatment options<br />

for myopia. Optometry and <strong>vi</strong>sion<br />

science: official publication of the<br />

American Academy of Optometry,<br />

2009. 86(6): p. 624. (Artikel)<br />

Referencer<br />

1. Efron, N.,Optometry A-Z. 2007: Butterworth-Heinemann<br />

Medical, p.87<br />

2. Elliott, D., Clinical procedures in primary<br />

eye care. 2003: Butterworth-Heinemann<br />

Medical.<br />

3. Tunnacliffe, A., Introduction to <strong>vi</strong>sual<br />

optics. 1987: Association of British<br />

Dispensing Opticians.<br />

4. Grosvenor, T., S. Quintero, and D. Perrigin,<br />

Predicting refractive astigmatism:<br />

a suggested simplification of Javal’s<br />

rule. American journal of optometry<br />

and physiological optics, 1988. 65(4):<br />

p. 292.<br />

5. Dobson, V., J. Miller, and E. Harvey,<br />

Corneal and refractive astigmatism in a<br />

sample of 3-to 5-year-old children with<br />

a high prevalence of astigmatism. Optometry<br />

& Vision Science, 1999. 76(12):<br />

p. 855.<br />

6. Mayer, D., et al., Cycloplegic refractions<br />

in healthy children aged 1 through<br />

48 months. Archives of Ophthalmology,2001.<br />

119(11): p. 1625.<br />

7. Grosvenor, T., Primary care optometry.<br />

2006: Butterworth-Heinemann Medical,<br />

p.29,34-5<br />

8. Dwyer, P. and B. Wick, The influence of<br />

refractive correction upon disorders of<br />

vergence and accommodation. Optometry<br />

& Vision Science, 1995. 72(4): p.<br />

224.<br />

9. Scheiman, M. and B. Wick, Clinical<br />

management of binocular <strong>vi</strong>sion: heterophoric,<br />

accommodative, and eye<br />

movement disorders. 2008: Lippincott<br />

Williams & Wilkins, p.525-55; 625-662<br />

10. Rutstein, R. and K. Daum, Anomalies<br />

of binocular <strong>vi</strong>sion: diagnosis & management.<br />

1998: Mosby, p. 7-60, 95-<br />

110<br />

11. Marran, L. and C. Schor, Lens induced<br />

aniso-accommodation. Vision Research,<br />

1998. 38(22): p. 3601-3619.<br />

12. Marran, L. and C. Schor, Binocular<br />

Accommodation IN Accommodation<br />

and Vergence Mechanisms in the Visual<br />

System. Edt Franzén, O., H. Richter,<br />

and L. Stark, Accommodation and<br />

vergence mechanisms in the <strong>vi</strong>sual<br />

system. 2000: Birkhäuser, p.245-56<br />

13. Griebel, S., et al., Vertical fusional amplitudes<br />

in patients wearing vertical<br />

anisometropic correction1. Ophthalmology,<br />

1999. 106(9): p. 1731-1733.<br />

14. Lemij, H. and H. Collewijn, Long-term<br />

nonconjugate adaptation of human<br />

saccades to anisometropic spectacles.<br />

Vision Research, 1991. 31(11): p.<br />

1939.<br />

15. Averbuch-Heller, L., R. Lewis, and D.<br />

Zee, Disconjugate adaptation of saccades:<br />

contribution of binocular and<br />

monocular mechanisms. Vision Research,<br />

1999. 39(2): p. 341-352.<br />

16. Achiron, L., et al., The effect of relative<br />

spectacle magnification on aniseikonia.<br />

Journal of the American Optometric<br />

Association, 1998. 69(9): p. 591.<br />

17. Luu, C. and L. Abel, The plasticity of<br />

vertical motor and sensory fusion in<br />

normal subjects. Strabismus, 2003.<br />

11(2): p. 109-118.


model: 2377 REX design: eva-lena bäckström www.scandina<strong>vi</strong>aneyewear.com<br />

���������������������������������������<br />

>> 11


12 PORTRÆT<br />

i en dyster<br />

branche<br />

Med sine glade farver og<br />

karakteristiske håndskårne<br />

udskæringer har Bellinger<br />

på rekordtid slået sit navn<br />

fast på den internationale<br />

scene. Men det er ikke omkostningsfrit<br />

at bide skeer<br />

med de store.<br />

AF MALENE ØSTERBY


V<br />

i kiggede hinanden i øjnene<br />

og sagde: ’Jamen, hvad er<br />

det værste der kan ske? Det er, at<br />

det bare ikke går, og at <strong>vi</strong> må sælge<br />

vores hus’.«<br />

Med det i baghovedet gav Claus<br />

og Malene Bellinger Diederichsen<br />

sig i kast med at designe brillestel i<br />

hidtil usete farvekombinationer med<br />

sjove udskæringer – vel at mærke<br />

uden noget som helst kendskab til<br />

optik og uden en egentlig designuddannelse<br />

i ryggen.<br />

Og det skulle da hurtigt <strong>vi</strong>se sig,<br />

at de to brilleamatører havde fat i<br />

den lange ende. På SILMO-messen<br />

i 2003 slog parret benene væk under<br />

de besøgende med deres farvestrålende<br />

kollektion og vendte hjem<br />

med en fuld ordrebog.<br />

I dag syv år efter har de opbygget<br />

et navn, der giver genklang hos<br />

anerkendte optikere og modebe<strong>vi</strong>d-<br />

ste forbrugere verden over. ’Optikeren’<br />

fik en snak med det succesfulde<br />

par i Bellingers nye kontordomicil<br />

i Risskov lidt uden for Århus.<br />

Fra økologiske grøntsager<br />

til brilledesign<br />

Claus og Malene har altid <strong>vi</strong>dst, at<br />

de <strong>vi</strong>lle starte noget op <strong>sammen</strong>.<br />

Men det var ikke givet, at de skulle<br />

kaste deres kærlighed på high-end<br />

brilledesign.<br />

Med inspiration fra New Zealand,<br />

hvor Malene har arbejdet nogle år og<br />

blandt andet hjulpet en anerkendt diætist<br />

med at starte et firma op, som<br />

leverede økologiske grøntsager, var<br />

tanken i første omgang at føre dette<br />

koncept <strong>vi</strong>dere til Danmark.<br />

I mellemtiden havde Claus snust<br />

til brillebranchen – først som salgschef<br />

i ProDesign og senere som<br />

distributør for forskellige franske<br />

brillemærker. Og efter at have kørt<br />

rundt på landevejene med salgskufferten<br />

var han solgt.<br />

»Det var der, jeg havde fundet mit<br />

holdested. Brilleverdenen er en sjov<br />

og hjertevarm branche, og et sted<br />

hvor man også kan have gode relationer<br />

til folk, uden at det kun skal<br />

være <strong>forretning</strong>,« lyder det fra Claus.<br />

Sammen med sin kone Malene<br />

og nogle bekendte inden for<br />

branchen stiftede han derfor brillemærket<br />

Blue Eyes. Her lærte de en<br />

masse om produktion og design, og<br />

samtidig begyndte nogle af de træk,<br />

der senere blev genoptaget i Bellinger,<br />

at spire frem. For eksempel lancerede<br />

Blue Eyes, som nogle af de<br />

første på markedet, tofarvede titaniumsbriller<br />

i 2001.<br />

To år senere valgte Claus og Malene<br />

at gå egne veje med et ønske<br />

om at <strong>lave</strong> briller til folk, der satte<br />

pris på et godt design med et strejf<br />

af humor.<br />

»Vi besluttede os for at <strong>lave</strong> vores<br />

helt eget firma, der skulle udstråle<br />

de passioner og den lidenskab,<br />

<strong>vi</strong> havde for briller. Så <strong>vi</strong> gik i<br />

gang med at ud<strong>vi</strong>kle hele konceptet<br />

for Bellinger. Ingen af os er design-<br />

Brillebranchens svar<br />

på iPhonen, er den<br />

blevet kaldt. Kulfiberbrillen<br />

fra Bellingers<br />

Blac-kollektion er til<br />

mænd, der elsker<br />

gadgets og lir. Bl.a. er<br />

hele Audis Le Mans<br />

team med Tom Christensen<br />

i spidsen<br />

udstyret med denne<br />

brille.<br />

>><br />

Inspirationen til den<br />

nok mest solgte Bellinger<br />

brille BEC1024<br />

stammer fra en kuglepen<br />

designet af<br />

den danske formgiver<br />

Verner Panton,<br />

som Claus fik i fødselsdagsgave<br />

af sin<br />

hustru og partner<br />

Malene.<br />

Selv om Bellingers design er blevet mere stilrent og nedtonet, så er der<br />

fuld knald på firmaets nye image-kampagne.<br />

13


14 PORTRÆT<br />

Efter halvandet år<br />

nåede Bellinger den<br />

position på markedet,<br />

Claus og Malene<br />

Bellinger Diederichsen<br />

havde håbet på<br />

inden for ti år. Og det<br />

er blandt andet takket<br />

være et stærkt partnerskab.<br />

uddannede, så <strong>vi</strong> blev enige om, at<br />

det nok ikke var på fronten, <strong>vi</strong> skulle<br />

udfolde vores kreati<strong>vi</strong>tet. Til gengæld<br />

kunne <strong>vi</strong> lege med farverne<br />

og <strong>lave</strong> nogle fede udskæringer på<br />

stængerne,« fortæller Malene.<br />

Kulør på brillebranchen<br />

Og netop farver var en mangelvare,<br />

da Claus og Malene gjorde deres<br />

entré på den optiske scene i 2003.<br />

På det tidspunkt var branchen domineret<br />

af sorte og brune farver, og<br />

en stang var blot en stang. Derfor var<br />

timingen helt rigtig for Bellinger, som<br />

havde en <strong>vi</strong>sion om at sætte kulør på<br />

brilleverdenen og bringe glæde ind i<br />

branchen.<br />

Som modsvar til tidens tynde lige<br />

stænger i afdæmpede mørke farver<br />

kom Bellinger med en iøjnefaldende<br />

kollektion med briller i både orange,<br />

pink og limegrøn sat <strong>sammen</strong> i<br />

mærkværdige farvekombinationer.<br />

Den traditionelle brillestang var erstattet<br />

med en bredere udgave med<br />

spektakulære udskæringer.<br />

Her var et brillefirma, der på én<br />

gang satte en ære i at skabe briller<br />

med et glimt i øjet, og som samtidig<br />

besad et åbenlyst designtalent. Og<br />

med kommentarer fra leverandører<br />

som: ’Endelig noget, der er totalt<br />

anderledes, men salgbart’, <strong>vi</strong>ste det<br />

sig hurtigt, at branchen netop hungrede<br />

efter fornyelse og design, hvor<br />

der var tænkt ud af brilleboksen.<br />

På Silmo-messen i 2003 lykkedes<br />

det mod alle forventninger de<br />

to stiftere at få afsat selv de mest<br />

spraglede briller, der blot var tænkt<br />

som et gimmick for at lokke nysgerrige<br />

optikere i butikken.<br />

»Vi regnede med, at det var de<br />

sorte, brune og røde briller, de <strong>vi</strong>lle<br />

købe. Men det, der var så unikt,<br />

var, at de købte alle farverne,« siger<br />

Claus og lader Malene fortsætte:<br />

»Jeg tror også, <strong>vi</strong> ramte noget<br />

ved, at vores briller ikke bare var<br />

crazy for at være det, de var også<br />

funktionelle. Vores fronter var rimeligt<br />

enkle, og så var der knald på<br />

stængerne i stedet for. Alle kunne<br />

lige som bære dem.«<br />

Fra entreprenør til<br />

professionel brilledesigner<br />

Efter messen i Frankrig gik det stærkt<br />

for Bellinger. På kort tid var den lille<br />

ukendte iværksætter<strong>vi</strong>rksomhed, der<br />

holdt til i kælderen af ejernes parcelhus,<br />

pludselig blevet et kendt navn<br />

blandt mange optikere herhjemme<br />

og i udlandet. Det betød, at der nu<br />

blev stillet høje krav til firmaet.<br />

»I mit og Malenes hoved var <strong>vi</strong><br />

stadig det lille bitte firma, der hver<br />

dag løb med hundred kilometer i timen<br />

for at få det hele til at hænge<br />

<strong>sammen</strong>. Men ude hos mange optikere<br />

var <strong>vi</strong> pludselig blandt deres tre<br />

største leverandører, og det betød, at<br />

de også forventede en <strong>vi</strong>s professio-<br />

nalisme,« fortæller Claus og tilføjer:<br />

»Det der med at sige til kunderne;<br />

’Vi er lige startet, og <strong>vi</strong> har ikke<br />

helt styr på vores computerprogram<br />

endnu. Og i øvrigt har <strong>vi</strong> udsolgt de<br />

næste seks måneder, fordi <strong>vi</strong> ikke<br />

har kunnet finde ud af at bestille, ‘<br />

den accepterede de ikke længere.«<br />

I 2006 tog Bellinger derfor skridtet<br />

fra at være et lille entreprenørfirma,<br />

hvor Claus og Malene blandt<br />

andet selv pakkede briller, fejede<br />

gulve og udskrev fakturaer mm., til<br />

en professionel <strong>vi</strong>rksomhed med<br />

større fokus på selve <strong>forretning</strong>en.<br />

Og i dag syv år – en masse hårdt<br />

arbejde, mange lange nætter og<br />

spekulationer – senere er Bellinger<br />

blevet et verdensomspændende<br />

firma med en stor medarbejderstab,<br />

egen produktion og salgs- og marketingafdeling.<br />

En position de to<br />

ejere aldrig i deres <strong>vi</strong>ldeste fantasi<br />

havde drømt om, da de i 2002 kastede<br />

sig ud i projektet.<br />

»Da <strong>vi</strong> startede, havde <strong>vi</strong> ikke<br />

nogle planer om, at <strong>vi</strong> skulle være 30<br />

ansatte herhjemme og sælge briller<br />

i over 40 lande. Kunne <strong>vi</strong> sælge briller<br />

i Danmark og Norden og have et<br />

par enkelte ansatte, så var det fint,<br />

» lyder det beskedent, men stolt fra<br />

Claus.<br />

Kreati<strong>vi</strong>tet koster<br />

Den jyske Beskedenhed er dog aftaget<br />

med tiden. Med en <strong>vi</strong>sion om at<br />

være intet mindre end det mest innovative<br />

firma i branchen, har Bellinger<br />

hele tiden måtte forny sig selv på<br />

designfronten. På meget kort tid er<br />

firmaet derfor kommet med det ene<br />

nyskabende design efter det andet<br />

lige fra to-farvede titaniumsbriller,<br />

udskiftelige stænger, fræsning i acetatstænger<br />

til seneste skud på stammen;<br />

den justerbare kulfiberbrille.<br />

Men denne e<strong>vi</strong>ge søgen efter nye<br />

former, nyt materiale og nye teknikker<br />

har kostet mange ressourcer og<br />

tæret på økonomien. Særligt ondt<br />

gjorde det, da Bellinger kom ud med<br />

et voldsomt underskud i 2008. Det<br />

var blandt andet takket være firmaets<br />

nye produktlinje og store satsning<br />

på herrebriller, ’Blac’, at <strong>vi</strong>rksomheden<br />

tabte mange millioner.<br />

»Fra at have tjent gode penge<br />

og vokset derudaf fik <strong>vi</strong> pludselig et


ordentligt rap over nallerne. Vores<br />

kulfiberbriller alene kostede os<br />

mellem 5-7 millioner det første år<br />

bare i ud<strong>vi</strong>klingsomkostninger, og<br />

oveni det kom så finanskrisen,«<br />

fortæller Claus.<br />

Men selv om de mange knubs<br />

har gjort ondt, så har de, ifølge<br />

de to ejere, samtidig været med til at<br />

manifestere, hvem Bellinger er.<br />

»Selv om <strong>vi</strong> <strong>vi</strong>dste, at Blac-projektet<br />

<strong>vi</strong>lle blive s<strong>vi</strong>nedyrt og komme<br />

til at koste rigtig mange ressourcer,<br />

fordi <strong>vi</strong> skulle starte egen produktion<br />

op i Danmark og ansætte ti mennesker<br />

uden at kunne fakturere en<br />

eneste brille, så var det det, <strong>vi</strong> <strong>vi</strong>lle.<br />

Og når <strong>vi</strong> går ind i noget, så gør <strong>vi</strong><br />

det hundred procent,« lyder det fra<br />

Claus.<br />

Efterligninger sender<br />

Bellinger på ny kurs<br />

Selv om grundidéen i Bellinger fortsat<br />

er at formidle glæde til slutbrugeren,<br />

så har firmaet, de seneste par år, bevæget<br />

sig mod et mere stilrent udtryk<br />

med mere afdæmpede farver og detaljer.<br />

Det skyldes blandt andet, at Bellinger<br />

i 2008 tog en beslutning om at<br />

ændre kurs, fordi markedet kom med<br />

så meget, der til forveksling mindede<br />

om deres design.<br />

»Det her har været Bellinger fra<br />

2003 og frem til 2006-2007,« siger<br />

Claus og hiver den nok mest solgte<br />

Bellinger Brille frem, BEC1024, med<br />

orange og h<strong>vi</strong>de detaljer på de brede<br />

bølgede stænger.<br />

»Det har været meget farverigt<br />

med mange detaljer. Men det <strong>vi</strong> har<br />

oplevet igen og igen er, at mange discountkæder<br />

har solgt kopier af vores<br />

design til billige penge. Derfor har <strong>vi</strong><br />

været nødt til at gå i en ny retning for<br />

at differentiere os. Samtidig er <strong>vi</strong> blevet<br />

meget mere teknisk orienterede i<br />

vores design, så det i dag er sværere<br />

at efterligne os,« lyder det fra Claus.<br />

Ingen succes uden<br />

et godt bagland<br />

Mens <strong>vi</strong> sidder her og snakker, er<br />

Malene nødt til at smutte; »Der er<br />

nogle børn, der venter på mig,« som<br />

hun siger.<br />

Det er nemlig ikke kun firmaet de<br />

to partnere og ægtefæller skal styre<br />

i den rigtige retning. Familielivet skal<br />

Fakta om Bellinger:<br />

Bellinger blev stiftet i 2003 af Claus (39 år) og Malene Bellinger Diederichsen<br />

(38 år). Parret mødte hinanden på eksportakademiet i Århus i 1993 og<br />

er derfor selvlærte inden for den optiske branche. Sammen har de to piger<br />

på henholds<strong>vi</strong>s fem og ni år.<br />

Bellinger producerer tre produktlinjer; Bellinger, Blac og Kamæleon. Bellinger<br />

er designet til både mænd og k<strong>vi</strong>nder og er kendetegnende ved dets<br />

særprægede detaljer og iøjnefaldende farvekombinationer. Blac er en herrebrille<br />

i kul- og glasfiber med titaniumsforstærkninger, inspireret af racerbiler.<br />

Kamæleon er kendt for dets udskiftelige stænger med håndskårne<br />

udskæringer.<br />

Bellinger kan købes i 42 lande verden over og produceres hovedsageligt<br />

på firmaets egen fabrik i Danmark og i Japan.<br />

også hænge <strong>sammen</strong>. Inden for et år<br />

blev Claus og Malene nemlig både<br />

gift, fik børn og stiftede firma. Og selv<br />

om mange måske <strong>vi</strong>l mene, at man<br />

bør adskille job og familieliv, så har<br />

denne cocktail netop været opskriften<br />

på succes hos Bellinger-parret.<br />

»Det er ekstremt svært at starte<br />

et projekt op helt fra bunden, hvor<br />

man skal arbejde rigtig meget. Det<br />

kræver stor forståelse fra ens partner.<br />

Havde en af os startet Bellinger<br />

op uden den anden, så tror jeg ikke,<br />

<strong>vi</strong> <strong>vi</strong>lle være gift den dag i dag,« lyder<br />

det oprigtigt fra den succesfulde<br />

familiefar og ægtefælle.<br />

Der er højt til loftet,<br />

plads til store armbevægelser<br />

og ingen løftede<br />

pegefingre i det<br />

åbne kontormiljø hos<br />

Bellinger. Og gennem<br />

de runde huller i gulvet<br />

kan man se ned til<br />

lageret, så alle medarbejdere<br />

er forbundet.<br />

15


16 FAGLIGT<br />

Nye resultater vedrørende<br />

kontaktlinser til børn og teenagere<br />

Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og <strong>vi</strong>l dine yngre patienter <strong>vi</strong>rkelig have glæde af at<br />

bruge kontaktlinser? Jeff Walline afslører resultaterne fra de seneste forsøg med børn og kontaktlinser<br />

AF DR. JEFFREY<br />

WALLINE et er måske intuitivt, at de D mange fordele ved kontaktlinser<br />

skulle gælde både for unge og<br />

voksne patienter, men det <strong>vi</strong>lle være<br />

uklogt at antage, at det er tilfældet<br />

uden be<strong>vi</strong>ser.<br />

Tidligere var der kun få forsøg<br />

med kontaktlinser til børn, men tilpasning<br />

af kontaktlinser til børn og<br />

teenagere er nu et fokusområde inden<br />

for igangværende kontaktlinseforskning,<br />

og flere forsøg har resulteret<br />

i mange publikationer på dette<br />

område (Tabel 1).<br />

Nu er der er faktisk kommet<br />

flere be<strong>vi</strong>ser, der støtter tilpasning<br />

af kontaktlinser til børn og tager fat<br />

på nogle af de <strong>vi</strong>gtige spørgsmål og<br />

problemstillinger omkring kontaktlinser<br />

til børn og de overvejelser, der<br />

hører med. Da der er igangværende<br />

undersøgelser inden for begrænsning<br />

af myopiprogression ved brug<br />

af kontaktlinser, <strong>vi</strong>l der sandsynlig<strong>vi</strong>s<br />

komme endnu mere fokus på dette<br />

område.<br />

I denne artikel ser <strong>vi</strong> på nogle af<br />

de seneste publikationer for at besvare<br />

de mest almindelige spørgsmål<br />

vedrørende kontaktlinser til<br />

børn og teenagere og foreslår, hvordan<br />

disse resultater kan anvendes i<br />

daglig klinisk praksis.<br />

Hvor stor succes har børn<br />

med kontaktlinser?<br />

Mange af de større forsøg har <strong>vi</strong>st<br />

høje succesrater og stor tilfredshed<br />

med kontaktlinser i denne aldersgruppe.<br />

I CLIP-forsøget i Singapore<br />

fik børn i alderen fra 8-11 tilpasset<br />

endagslinserne 1•DAY ACUVUE®<br />

eller 1•DAY ACUVUE® for ASTIG-<br />

MATISM, og 90% gennemførte forsøget<br />

med succes. 1 Den samlede<br />

synskvalitet og komfort også sidst<br />

på dagen blev vurderet væsentligt<br />

bedre af brugerne af kontaktlinser<br />

end af brugerne af briller ved hvert<br />

af opfølgningsbesøgene, der strakte<br />

sig over tre måneder.<br />

De fleste børn og forældre foretrak<br />

kontaktlinser frem for briller af<br />

mange forskellige grunde, herunder<br />

syn, komfort, håndtering og udseende,<br />

og 95% var enten ‘meget tilfredse’<br />

eller ‘tilfredse’ med brugen<br />

af kontaktlinser, da forsøget sluttede.<br />

Disse resultater understøtter<br />

resultaterne fra CLIP-forsøget i<br />

USA, hvor man brugte en lignende<br />

protokol og <strong>sammen</strong>lignede brug af<br />

kontaktlinser og opfølgning på børn<br />

fra 8 til 12 og teenagere fra 13 til<br />

17. 2,3 De linser,<br />

der blev brugt,<br />

var 14-dages<br />

silikonehydrogellinserne<br />

ACUVUE®<br />

ADVANCE<br />

med HYDRA-<br />

CLEAR eller<br />

ACUVUE®<br />

ADVANCE<br />

for ASTIGMA-<br />

TISM.<br />

Dette forsøg undersøgte også<br />

deltagerne tre måneder efter det<br />

sidste besøg for at afgøre procentdelen<br />

af de deltagere, som fortsatte<br />

med at bruge kontaktlinser. 4 80%<br />

af teenagernes forældre og 63%<br />

af de yngre børns forældre købte<br />

linser efter forsøget. Tilfredsheden<br />

med kontaktlinserne var høj både<br />

blandt dem, der købte kontaktlinser<br />

og dem, der ikke gjorde. Både børn<br />

og teenagere gav udtryk for samme<br />

komfort med kontaktlinser og ringe<br />

forekomst af de fleste symptomer.<br />

Den seneste publikation fra<br />

ACHIEVE-forsøget <strong>sammen</strong>lignede<br />

De fleste børn<br />

og forældre<br />

foretrak kontaktlinser<br />

frem for briller af<br />

mange forskellige<br />

grunde, herunder syn,<br />

komfort, håndtering<br />

og udseende.<br />

brugstiden mellem 1•DAY ACU-<br />

VUE® og ACUVUE® 2 kontaktlinser<br />

og briller hos nærsynede børn<br />

og teenagere. 5 Ca. 93% af forsøgspersonerne,<br />

som tilfældigt fik tildelt<br />

kontaktlinser, fortsatte med at bruge<br />

dem igennem hele det 3-årige forsøg,<br />

så tilpasningsevnen for bløde<br />

kontaktlinser er meget høj i denne<br />

aldersgruppe.<br />

De yngre kontaktlinsebrugere<br />

havde deres linser på i kortere perioder<br />

end dem, der brugte briller,<br />

havde deres briller på, men samlet<br />

brug til synskorrektion (den tid, der<br />

blev brugt briller og kontaktlinser i<br />

alt) var den samme i begge grupper.<br />

I gennemsnit havde brugerne af<br />

kontaktlinser dem<br />

på i 74 timer om<br />

ugen, h<strong>vi</strong>lket antyder,<br />

at kontaktlinser<br />

er et godt<br />

primært alternativ<br />

til synskorrektion<br />

for børn.<br />

Børn og<br />

teenagere kan<br />

have stor succes<br />

med kontaktlinser,<br />

når<br />

det gælder første forsøg, tilpasning,<br />

genbrugslinser og brugstid.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Opbygge din egen selvtillid med<br />

hensyn til tilpasning af kontaktlinser<br />

til børn og unge<br />

Forklare børnene og deres forældre,<br />

at op til 9 ud af 10 har<br />

succes med kontaktlinser<br />

Understrege budskabet om, at<br />

kontaktlinser kan være tilfredsstillende<br />

og problemfri for enhver<br />

aldersgruppe


Hvordan har børn gavn<br />

af kontaktlinser?<br />

De synsmæssige fordele ved kontaktlinser<br />

til børn og teenagere er<br />

indlysende, men nylige forsøg har<br />

undersøgt mindre håndgribelige,<br />

ikke-synsmæssige fordele og er<br />

kommet frem til nogle interessante<br />

resultater. Opfattelsen af det fysiske<br />

udseende, den atletiske kompetence<br />

og social accept blev i højere<br />

grad forbedret for de 8 til 11-årige,<br />

som brugte kontaktlinser, end for de<br />

børn, som brugte briller. Øjenspecialister<br />

skal derfor overveje både<br />

de sociale og de synsmæssige fordele<br />

ved at bruge kontaktlinser. 6<br />

Et andet nyligt forsøg <strong>sammen</strong>lignede<br />

livskvaliteten mellem brugere<br />

i alderen 8 til 12 og brugere i<br />

alderen 13 til 17. 3 Forsøgspersonerne<br />

besvarede også spørgsmål<br />

vedrørende den tid, de brugte kontaktlinserne,<br />

og tilfredsheden med<br />

dem under specifikke akti<strong>vi</strong>teter.<br />

Kontaktlinserne forbedrede livskvaliteten<br />

lige meget hos begge aldersgrupper.<br />

Forsøgspersonernes<br />

livskvalitet forbedredes mest med<br />

hensyn til udseende og deltagelse i<br />

akti<strong>vi</strong>teter, h<strong>vi</strong>lket førte til en dramatisk<br />

forbedring af tilfredsheden med<br />

den synsmæssige korrigering, når<br />

de brugte kontaktlinser.<br />

Udover at forbedre synet har<br />

kontaktlinser mange mindre<br />

håndgribelige, men meget reelle<br />

fordele i forhold til briller for<br />

de unge patienter.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Minde dig om, at synet ikke er<br />

den eneste faktor, der skal overvejes,<br />

når der vælges synskorrektion<br />

Forklare, at kontaktlinser kan<br />

forbedre livskvaliteten og mange<br />

aspekter af selvværd<br />

Understrege, at børn og unge,<br />

der skifter fra briller til kontaktlinser,<br />

får mere selvtillid med hensyn<br />

til deres udseende, atletiske<br />

evner og sociale accept<br />

Hvornår skal børn begynde<br />

at bruge kontaktlinser?<br />

Interessen for kontaktlinser starter i<br />

en tidlig alder, og der er mange faktorer<br />

med hensyn til syn og livsstil, der<br />

taler for brugen af kontaktlinser hos<br />

børn. Men gennemsnitsalderen, hvor<br />

øjenspecialisten begynder at foreslå<br />

kontaktlinser, er 13 år 7 til trods for<br />

be<strong>vi</strong>ser for, at yngre børn også er i<br />

stand til at anvende kontaktlinser. 1-6<br />

Faktisk burde beslutningen, om<br />

et barn er klar til kontaktlinser, ikke<br />

tages på basis af alder. Der er <strong>vi</strong>gtigere<br />

faktorer at overveje såsom motivation,<br />

modenhed og moderens<br />

rolle (de 3 M’er).<br />

>><br />

Bekymringer om korrekt brug<br />

og overholdelse af instrukser kan<br />

være nogle af grundene til, at kontaktlinser<br />

ikke anbefales til yngre<br />

børn, men nylige forsøg <strong>vi</strong>ser, at de<br />

kan have lige så stor succes med<br />

kontaktlinser som teenagere. 8 til<br />

11-årige børn er lige så kompetente<br />

som de 12 til 17-årige, når det handler<br />

om at passe deres kontaktlinser,<br />

h<strong>vi</strong>lket resulterer i samme resultater<br />

med hensyn til øjensundhed i de to<br />

grupper. 2 Når de har lært at sætte<br />

dem i og tage dem ud, bruger de to<br />

aldersgrupper linserne i næsten lige<br />

lang tid (henholds<strong>vi</strong>s 80 og 84 timer<br />

om ugen).<br />

Alder skal ikke bruges til at<br />

afgøre, om et barn er en egnet<br />

kandidat til kontaktlinser. Barnets<br />

motivation og modenhed<br />

og moderens engagement er<br />

langt <strong>vi</strong>gtigere faktorer til at afgøre,<br />

om et barn skal have kontaktlinser.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Forlænge dine kontaktlinsepatienters<br />

aldersspredning<br />

Forklare forældrene og børnene,<br />

at de ’3 M’er’ er <strong>vi</strong>gtigere overvejelser<br />

end alder<br />

Forsikre dem om, at yngre børn<br />

har lige så stor gavn og glæde af<br />

kontaktlinser som teenagere<br />

17


18 FAGLIGT<br />

H<strong>vi</strong>lken type linser er bedst?<br />

Fordelene og ulemperne ved forskellige<br />

linsetyper er blevet gennemgået<br />

i detaljer tidligere 8 , men<br />

nylige forsøg har givet flere be<strong>vi</strong>ser,<br />

som du kan basere dine ordineringsbeslutninger<br />

på.<br />

CLAMP-forsøget har <strong>vi</strong>st, at<br />

børn godt kan bruge både hårde<br />

RGP-linser og bløde kontaktlinser,<br />

men på sigt er tilpasning til bløde<br />

linser mere sandsynlig. 9 Ca. 93%<br />

af de børn, der fik enten endagslinser<br />

eller 14-dages linser, fortsatte<br />

med at bruge dem i 3 år 5 <strong>sammen</strong>lignet<br />

med blot 55% af brugerne af<br />

RGP-linser. 9 End<strong>vi</strong>dere blev de bløde<br />

kontaktlinser brugt 87 timer om<br />

ugen <strong>sammen</strong>lignet med 76 timer<br />

om ugen for RGP-linser, h<strong>vi</strong>lket kan<br />

skyldes, at brugerne af RGP-linser<br />

oplevede flere symptomer.<br />

Bekymringer om, at bløde kontaktlinser<br />

kan være med til at øge<br />

nærsynethed, er ubegrundede. Der<br />

er ingen klinisk relevant forøgelse af<br />

aksiallængden, hornhindens krumning<br />

eller øget nærsynethed med<br />

bløde kontaktliner i forhold til briller.<br />

10<br />

I dag er bløde linser det mest<br />

rimelige valg af kontaktlinser til unge<br />

brugere. Modalitet, materiale, udskiftningsfrekvens,<br />

behandling og<br />

indbygning af UV-beskyttelse er<br />

faktorer, man skal huske, når man<br />

vælger den mest hensigtsmæssige<br />

linse. 11 Livsstil, øjensundhed<br />

og budgettet skal også tages med i<br />

betragtning. 12<br />

Øjenspecialister diskuterer ofte<br />

fordelene ved endagslinser i forhold<br />

til silikonehydrogellinser, men denne<br />

debat kan være irrelevant, efter at<br />

endags silikonehydrogellinser er<br />

kommet frem. Fremtidig forskning<br />

<strong>vi</strong>l uden t<strong>vi</strong>vl undersøge disse lin-<br />

TABEL 1<br />

Nye omfattende forsøg med kontaktlinser til børn og teenagere<br />

ACHIEVE Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment<br />

CLAMP Contact Lens and Myopia Progression<br />

CLAY Contact Lenses and Youth<br />

CLESG Contact Lens Evolution Study Group<br />

CLIP Contact Lenses in Paediatrics<br />

COOKI Children’s Overnight Orthokeratology Investigation<br />

CRAYON Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness<br />

LORIC Longitudinal Orthokeratology Research in Children<br />

sers kliniske performance hos yngre<br />

patienter.<br />

Med hensyn til omkostninger har<br />

prisen for 14-dages og månedslinser<br />

for nylig <strong>vi</strong>st sig at være næsten<br />

den samme. 12 Endagslinser er ligeså<br />

rentable som genbrugslinser, når de<br />

bruges fem dage om ugen, og mere<br />

økonomiske, når de bruges 1-4<br />

dage om ugen.<br />

Der er be<strong>vi</strong>s for, at UV-stråling<br />

er farligt for øjnene på sigt. 13 Børn<br />

er særlig sårbare for UV-skader, da<br />

kun få bruger solbriller udendørs,<br />

og større pupiller og klare krystallinske<br />

linser betyder, at flere UVstråler<br />

rammer nethinden. Det er<br />

også blevet beregnet, at en person<br />

har været udsat for UV-stråler svarende<br />

til en fjerdedel af sin livstid<br />

inden 18-års alderen. 14 Derfor skal<br />

øjenspecialisterne fortælle deres<br />

unge patienter om UV-beskyttelse<br />

af øjnene og anbefale UV-blokerende<br />

kontaktlinser til denne gruppe af<br />

brugere.<br />

Flere børn kan vænne sig<br />

til bløde kontaktlinser end til<br />

hårde RGP-linser, og både endagslinser<br />

og genbrugslinser er<br />

gode muligheder for børn.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Informere om dine ordineringsbeslutninger<br />

til denne aldersgruppe<br />

Bidrage til at undgå, at børn hol-<br />

der op med at bruge kontaktlinser<br />

Holde øje med nye oplysninger<br />

om fordelene ved forskellige typer<br />

af bløde kontaktlinser til børn<br />

Er børn nemme at<br />

tilpasse linser til?<br />

Til trods for forsøg, der <strong>vi</strong>ser, at<br />

børn og unge kan bruge forskellige<br />

kontaktlinsemodaliteter med<br />

held, har øjenspecialisterne måske<br />

en tendens til at antage, at det er<br />

vanskeligere og mere tidskrævende<br />

at tilpasse linser til børn. Men den<br />

samlede konsultation for børn fra 8<br />

til 12 år var kun 15 minutter længere<br />

end for unge fra 13 til 17 år.2<br />

Det meste af forskellen skyldes,<br />

at det tog længere tid at lære børnene<br />

at sætte linserne i og tage dem<br />

ud. At lære indsætning og udtagning<br />

er normalt personalets ansvar,<br />

så øjenspecialistens tid med patienterne<br />

er den samme for børn og<br />

teenagere. End<strong>vi</strong>dere er der megen<br />

overlapning med hensyn til den tid,<br />

der bruges på at lære børn og teenagere<br />

om pleje af kontaktlinserne.<br />

Den primære grund til forskellen i tid<br />

var, at nogle få børn havde behov<br />

for flere besøg for at lære at indsætte<br />

kontaktlinserne. Ved at eliminere<br />

disse yderpunkter og <strong>sammen</strong>ligne<br />

gennemsnitstiderne, blev forskellen<br />

i tid mellem børn og teenagere kun<br />

fem minutter.<br />

Investigatorerne kunne afgøre,


Thomas Møller Harries og Joachim Schulz,<br />

blev partnere hos Louis Nielsen i City Vest i Århus og i<br />

Louis Nielsen butikken i Bilka i Tilst den 18. november 2010<br />

VI KAN KONCENTRERE<br />

OS OM KUNDERNE<br />

“Da <strong>vi</strong> åbnede Louis Nielsen i Bilka i Tilst, fik <strong>vi</strong> overdraget en <strong>forretning</strong> i tip-top stand. Alt var, som<br />

det skulle være, og når der er noget, der skal <strong>lave</strong>s, så bliver det bare <strong>lave</strong>t. I Louis Nielsen har man en<br />

meget professionel tilgang til den slags ting.<br />

Det er meget kendetegnende for Louis Nielsen, at alle godt ved, hvornår der skal rykkes igennem. Det<br />

er en <strong>vi</strong>rkelig god oplevelse at være en del af en <strong>vi</strong>rksomhed, hvor alle simpelthen er så engagerede i,<br />

at tingene bare skal lykkes. Det giver tryghed som partner at <strong>vi</strong>de, at man er på hold med <strong>vi</strong>rkelig topmotiverede<br />

kollegaer.<br />

Team-ånden er i det hele taget et kapitel for sig. Står du en dag og mangler folk i din butik, er der altid<br />

nogen, der står på spring for at hjælpe i en vanskelig situation.<br />

Vi oplever en stor vel<strong>vi</strong>lje i forhold til at gøre tingene så enkle og lette som muligt for os som partnere.<br />

Louis Nielsens kundecenter er et godt eksempel. De tager telefoner, booker synsprøvetider og meget<br />

andet. Imens kan <strong>vi</strong> koncentrere os om de kunder, der er i butikken. Det er en kæmpe fordel”.<br />

I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre<br />

mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på<br />

mail tru@louisnielsen.dk eller telefon 30381882. Vi søger lige nu <strong>Danmarks</strong> mest engagerede og<br />

erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.<br />

Partnerne<br />

strømmer til Louis Nielsen.<br />

Mød de seneste otte i dette<br />

blad, og læs hvorfor de har<br />

valgt Louis Nielsen<br />

>><br />

19


20 FAGLIGT<br />

om det <strong>vi</strong>lle tage længere tid at arbejde<br />

med en forsøgsperson baseret<br />

på deres første indtryk af barnets<br />

motivation, bekymring, modenhed,<br />

hygiejne og størrelsen af det åbne<br />

øje samt forældrenes entusiasme.<br />

Børn er nemmere at behandle,<br />

end man skulle tro, og børn<br />

tager kun lidt mere konsultationstid<br />

end teenagere.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Over<strong>vi</strong>nde bekymringer om øget<br />

konsultationstid med børn<br />

Afsæt konsultationstid i henhold<br />

til den indi<strong>vi</strong>duelle patient og<br />

ikke efter alder<br />

Overlad under<strong>vi</strong>sning i indsætning<br />

og udtagning til personalet<br />

Kan børn passe på deres<br />

kontaktlinser?<br />

Vanskeligheder med at følge instruktioner<br />

og passe på linserne er<br />

primære bekymringer blandt forældre<br />

og øjenspecialister, men der er<br />

nylige be<strong>vi</strong>ser for, at disse bekymringer<br />

stort set er ubegrundede.<br />

Børn og teenagere er lige gode<br />

til at passe på deres bløde linser og<br />

har god forståelse for linsepleje. 2<br />

I et tidligere forsøg sagde 90% af<br />

børnene i aldersgruppen 8-11 år,<br />

der brugte endagslinser, at de enten<br />

‘aldrig havde problemer’ eller ‘normalt<br />

ikke have problemer’ med pleje<br />

af linserne. 15 Andre forfattere har<br />

konstateret, at overholdelse blandt<br />

børn ikke er dårligere end blandt andre<br />

brugere, og at de er udmærket i<br />

stand til at håndtere og pleje deres<br />

linser. 16<br />

En undersøgelse af børn fra 11 til<br />

13 år, der brugte bløde linser over en<br />

periode på 6 måneder, <strong>vi</strong>ste en høj<br />

grad af overholdelse og evner til at<br />

følge instruktioner. Ca. 90% <strong>vi</strong>dste,<br />

at daglig rengøring var nødvendig,<br />

96% forstod risikoen for linseinfektion,<br />

og 99% gav udtryk for, at de var<br />

gode til at passe på deres linser. 7<br />

Som det er tilfældet med alle<br />

brugere af kontaktlinser, er det<br />

<strong>vi</strong>gtigt at understrege instruktionerne<br />

ved hvert opfølgningsbesøg.<br />

Børn og teenagere besvarede alle<br />

spørgsmålene om kontaktlinsepleje<br />

korrekt ca. 93% af gangene ved<br />

udlevering, men ved besøget efter<br />

tre måneder faldt scoren i den yngre<br />

aldersgruppe til 88%, mens teenagernes<br />

score forblev lidt højere på<br />

92%. 17<br />

Børn og teenagere kan passe<br />

på deres kontaktlinser og overholdelsesniveauet<br />

er højt, men<br />

instruktionerne skal understreges<br />

især over for yngre børn.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Understrege budskabet om, at<br />

selv yngre børn er i stand til at<br />

passe på deres kontaktlinser<br />

Bede patienterne ved hvert besøg<br />

om at <strong>vi</strong>se, hvordan de plejer<br />

deres linser<br />

Overveje en enkelt skriftlig quiz<br />

for at teste børnenes <strong>vi</strong>den om<br />

plejeprocedurerne og bruge svarene<br />

til at fremhæve de områder,<br />

hvor der er behov<br />

Er det sikkert for børn at<br />

bruge kontaktlinser?<br />

CLIP-forsøgene har <strong>vi</strong>st god øjensundhed<br />

hos børn, der brugte kontaktlinser.<br />

I det amerikanske forsøg<br />

var der ingen forskel i spaltelamperesultaterne<br />

mellem de to aldersgrupper,<br />

og der blev ikke rapporteret<br />

om nogen alvorlige bi<strong>vi</strong>rkninger. 2<br />

Kun konjunktival misfarvning var<br />

væsentlig mere udbredt ved opfølgningsbesøgene<br />

end ved baseline,<br />

og de fleste biomikroskopiske tegn<br />

svandt til eller under baseline inden<br />

for tre måneder.<br />

Et nyt stort forsøg gennemført<br />

af CLAY-gruppen understøtter det<br />

synspunkt, at yngre børn kan bruge<br />

kontaktlinser uden sikkerhedsrisiko.<br />

18 Ved den retrospektive gennemgang<br />

af 3.549 brugere af bløde<br />

linser i alderen fra 8 til 33 år ved besøg<br />

mellem 2006 og 2009 blev der<br />

konstateret 522 bi<strong>vi</strong>rkninger, som<br />

resulterede i afbrydelse af brugen af<br />

kontaktlinser blandt 426 brugere.<br />

Procentdelen af besøg med en<br />

bi<strong>vi</strong>rkning var mindre end 3 i hver<br />

ende af aldersfordelingen (8-13 og<br />

30-33). Blandt de 14 til 25-årige var<br />

der en bi<strong>vi</strong>rkning ved 5% af besøgene,<br />

med størst risiko blandt de 20<br />

til 22-årige. Forfatterne mener, at risikoen<br />

for bi<strong>vi</strong>rkninger, der afbryder<br />

brugen af bløde kontaktlinser, topper<br />

i ungdomsårene og det tidlige<br />

voksenliv. I forhold til teenagere og<br />

unge har de 14-årige færre afbrydelser<br />

i brugen af linser, mulig<strong>vi</strong>s fordi<br />

en større del af dem bruger endagslinser,<br />

som er forbundet med mindre<br />

risiko.<br />

CLAY-gruppen så også på risikofaktorerne<br />

for væsentlige og alvorlige<br />

bi<strong>vi</strong>rkninger i den samme kohorte<br />

af brugere af bløde linser. Brugen af<br />

bløde linser hos unge patienter i alderen<br />

fra 8-13 år var forbundet med<br />

en lav risiko for hornhindeinfiltrative<br />

bi<strong>vi</strong>rkninger eller infektioner <strong>sammen</strong>lignet<br />

med teenagere og unge. 19<br />

En ny undersøgelse af risikofaktorer<br />

for mikrobiel keratitis ved brug af<br />

endagslinser <strong>vi</strong>ser, at en ung alder<br />

og mere hyppige undersøgelser kan<br />

have en beskyttende effekt mod alvorlig<br />

infektion. 20


Som forventet var forældre, som selv bruger kontaktlinser,<br />

mere tilbøjelige til at acceptere deres børns ønske<br />

om at bruge linser, og mødre, som ofte ledsager de unge til<br />

øjenundersøgelsen, var især bekymrede for pasning og sikkerhed.<br />

Et forsøg, der for nylig blev offentliggjort<br />

i USA, 21 belyste omfanget<br />

af skadestuebesøg forbundet<br />

med kontaktlinser, herunder ridser<br />

og øjenbetændelse. Forsøget<br />

gennemgik medicinske optegnelser<br />

over to år fra 100 hospitaler og<br />

skønnede, at 23% af tilfældene, der<br />

involverede medicinsk udstyr, var<br />

forbundet med brug af linser. Hovedparten<br />

var i aldersgruppen 16 til<br />

21 efterfulgt af børn i alderen fra 11<br />

til 15. Selvom tilfældene generelt var<br />

overfladiske og ikke krævede hospitalsindlæggelse,<br />

kunne mange<br />

af disse skader være undgået. De<br />

mest almindelige risikofaktorer var<br />

ændring af de anbefalede brugs-<br />

eller udskiftningsplaner og manglende<br />

overholdelse af brug og pleje,<br />

h<strong>vi</strong>lket understreger behovet for at<br />

involvere forældrene i tilpasning og<br />

pleje og at understrege <strong>vi</strong>gtigheden<br />

af overholdelse og undgåelse<br />

af potentielle komplikationer. Begrænsninger<br />

i forsøget omfattede<br />

manglende skøn over omfanget af<br />

kontaktlinsebrugere i populationen<br />

kombineret med flere bi<strong>vi</strong>rkninger,<br />

der er almindelige hos børn, såsom<br />

ridser i hornhinden og øjenbetændelse,<br />

og manglende undersøgelse<br />

af tilfælde blandt unge, der ikke<br />

brugte kontaktlinser.<br />

Bi<strong>vi</strong>rkninger forekommer<br />

sjældent hos børn, der bruger<br />

kontaktlinser, og det er mindre<br />

sandsynligt, at det <strong>vi</strong>l afbryde<br />

brugen hos børn end hos teenagere<br />

og unge mennesker.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Forsikre forældrene om, at forekomsten<br />

af sundhedsproblemer<br />

hos unge brugere af kontaktlinser<br />

er lav<br />

Overveje den relative risiko for<br />

bi<strong>vi</strong>rkninger blandt brugerne i de<br />

forskellige aldersgrupper<br />

Påminde patienterne og forældrene<br />

om at kontakte deres<br />

øjenlæge med det samme, h<strong>vi</strong>s<br />

de får nogen form for problemer<br />

Hvordan har forældrene<br />

det med kontaktlinser<br />

til deres børn?<br />

Forældrenes indflydelse har længe<br />

været kendt som en afgørende faktor<br />

for, om børn bruger kontaktlinser,<br />

men nylig forskning har kastet<br />

mere lys på forældrenes holdning til<br />

synskorrektion.<br />

I et forsøg i USA sagde mere<br />

end halvdelen (56%) af forældrene<br />

til børn i aldersgruppen 8-17, der<br />

fik deres syn korrigeret, at deres<br />

barn var interesseret i kontaktlinser,<br />

men næsten en tredjedel havde aldrig<br />

overvejet kontaktlinser til deres<br />

barn. 22 Fire ud af ti var ikke trygge<br />

ved kontaktlinser til børn, og deres<br />

største bekymring var, at kontaktlinserne<br />

var vanskeligere at rengøre og<br />

passe end briller.<br />

CLESG-forsøget, som blev gennemført<br />

i Italien, Spanien og Portugal,<br />

så på, hvordan forældrene<br />

på<strong>vi</strong>rker deres børns holdning til<br />

kontaktlinser og adspurgte unge<br />

mennesker i alderen 12 til 18 samt<br />

deres forældre. 23 De fleste unge<br />

(77%) og forældrene (66%) gav udtryk<br />

for stor interesse for brug af<br />

kontaktlinser, selvom ingen af de<br />

unge brugte kontaktlinser. Begge<br />

grupper var enige om, at kontaktlinser<br />

opfyldte et æstetisk behov<br />

hos de unge. Forældrene, men ikke<br />

de unge, havde en opfattelse af, at<br />

kontaktlinser var væsentlig mindre<br />

sikre at bruge for de unge end generelt<br />

i befolkningen.<br />

>><br />

Som forventet var forældre, som<br />

selv bruger kontaktlinser, mere tilbøjelige<br />

til at acceptere deres børns<br />

ønske om at bruge linser, og mødre,<br />

som ofte ledsager de unge til øjenundersøgelsen,<br />

var især bekymrede<br />

for pasning og sikkerhed.<br />

Forældre kan være en barriere<br />

for børns brug af kontaktlinser, og<br />

især mødre er bekymrede for pasning<br />

og sikkerhed.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Fortælle forældrene om fordele,<br />

brugervenlighed og sikkerheden<br />

ved kontaktlinser<br />

Tage fat på især mødrenes bekymringer<br />

omkring kontaktlinser<br />

Give både forældre og børn<br />

praktiske demonstrationer af<br />

håndtering af linserne<br />

Kan kontaktlinser<br />

begrænse nærsynethed?<br />

En nylig ud<strong>vi</strong>kling inden for begrænsning<br />

af nærsynethed har<br />

skabt endnu mere interesse omkring<br />

tilpasning af kontaktlinser til<br />

børn og kontaktlinsernes rolle til<br />

behandling samt rettelse af en bygningsfejl.<br />

Hårde linser, bløde linser,<br />

linser der omformer hornhinden og<br />

nye anti-myopi bløde linser er alle<br />

blevet undersøgt.<br />

Natlinser (orthokeratologi) har<br />

fået opmærksomhed i den seneste<br />

litteratur. COOKI-forsøget har <strong>vi</strong>st,<br />

at børn kan opleve klart syn hele<br />

dagen, når de bruger disse formfaste<br />

natlinser, mens de sover, og de<br />

oplevede ingen bi<strong>vi</strong>rkninger over<br />

en periode på seks måneder. 24 To<br />

forsøg (LORIC og CRAYON) har undersøgt<br />

natlinser til behandling af<br />

nærsynethed, og de kunne begge<br />

konstatere, at linserne forsinker<br />

21


22 FAGLIGT<br />

øjets vækst med ca. 50%, selvom<br />

der var en væsentlig forskel i effek-<br />

25, 26<br />

ten blandt forsøgspersonerne.<br />

Men et randomiseret klinisk forsøg<br />

skal stadig gennemføres for at afgøre<br />

de formfaste natlinsers <strong>vi</strong>rkelige<br />

effekt på øjets vækst.<br />

Selvom orthokeratologi er effektivt<br />

til at forsinke øjets vækst, er<br />

der også potentielle begrænsninger.<br />

Principielt er risikoen for mikrobiel<br />

keratitis (MK) ved orthokeratologi<br />

ukendt. Men man mener, at den<br />

svarer til brug af enhver form for<br />

kontaktlinse om natten. 27<br />

Metoder til at begrænse nærsynethed<br />

hos børn ved daglig brug<br />

af bløde linser er også blevet rapporteret<br />

for nylig baseret på det faktum,<br />

at perifær hyperopisk retinal<br />

defokus kan være et tegn på øget<br />

øjenvækst og gå forud for nærsynethed.<br />

28<br />

Vision CRC’s forsøgsgruppe<br />

inden for myopibegrænsning rapporterede,<br />

at efter seks måneders<br />

brug var myopiprogressionen med<br />

en kontaktlinse designet til at reducere<br />

perifær hyperopi 54% mindre<br />

end med standard brillelinser hos<br />

kinesiske børn i alderen fra 7 til 14. 29<br />

Forskere på New Zealand har beskrevet<br />

en dobbeltfokal blød linse<br />

med en central korrigeringszone<br />

og koncentriske behandlingszoner,<br />

som reducerede myopiprogressionen<br />

væsentligt over 10 måneder hos<br />

børn i alderen 11-14 <strong>sammen</strong>lignet<br />

med en standard single-<strong>vi</strong>sion kontaktlinse.<br />

30 Der er behov for mere erfaring<br />

med disse linser, men de giver<br />

et <strong>vi</strong>st løfte om, at nærsynethed <strong>vi</strong>l<br />

kunne begrænses med bløde kontaktlinser<br />

i fremtiden.<br />

Formfaste natlinser synes at<br />

reducere myopiprogressionen<br />

hos mange børn, selvom der er<br />

behov for yderligere forsøg, og<br />

andre metoder, der p.t. undersøges,<br />

lover godt for fremtiden.<br />

BRUG DETTE I DIN<br />

PRAKSIS FOR AT:<br />

Kende nuværende status på<br />

forskningen inden for kontaktlinser<br />

og begrænsningen af nærsynethed<br />

Kunne opfylde forældrenes forventninger<br />

og fortælle dem, at<br />

livsstil og andre faktorer også<br />

spiller en rolle<br />

Gøre din praksis mere børnevenlig<br />

i forventningen om øget<br />

interesse inden for dette område<br />

Kort sagt er kontaktlinser til børn et<br />

stort fokusområde for nuværende<br />

og fremtidig forskning, hvor nye resultater<br />

hele tiden kommer frem.<br />

Øjenspecialister skal være bekendt<br />

med den seneste ud<strong>vi</strong>kling for at<br />

kunne besvare de spørgsmål, som<br />

forældre og børn ofte stiller, og for at<br />

sikre, at procedurerne i praksis nøje<br />

afspejler nutidens tanker.<br />

Disse forsøg fortæller os, at børn<br />

og teenagere sagtens kan bruge<br />

kontaktlinser og nyde de mange<br />

væsentlige fordele forbundet hermed.<br />

Børn i alle aldre burde have<br />

muligheden for at prøve kontaktlinser,<br />

som skal præsenteres som en<br />

mulighed for synskorrektion så tidligt<br />

som muligt.<br />

Om forfatteren<br />

Dr. Jeffrey Walline er assisterende professor<br />

ved Ohio State University, College of Optometry.<br />

Han har gennemført flere undersøgelser<br />

inden for kontaktlinser til børn og begrænsning<br />

af nærsynethed.<br />

Referencer<br />

1. Li L, Moody K, Tan DTH et al. Contact Lenses in Pediatrics<br />

Study in Singapore. Eye & Contact Lens<br />

2009;35:4 188-195.<br />

2. Walline JJ, Jones LA, Rah MG et al. Contact lenses in<br />

pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health.<br />

Optom Vis Sci 2007;84:896-902.<br />

3. Walline JJ, Gaume A, Jones LA et al. Benefits of contact<br />

lens wear for children and teens. Eye & Contact<br />

Lens 2007;33:317-321.<br />

4. Jones LA, Walline JJ, Gaume A et al. Purchase of contact<br />

lenses and contact-lenses-related symptoms following<br />

the Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study.<br />

Cont Lens & Anterior Eye 2009;32:157–63.<br />

5. Jones-Jordan LA, Chitkara M, Coffey B et al. A comparison<br />

of spectacle and contact lens wearing times in<br />

the ACHIEVE study. Clin Exp Optom 2010;93:3 157-63.<br />

6. Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. Randomized trial<br />

of the effect of contact lens wear on self-perception in<br />

children. Optom Vis Sci 2009;86:222–32.<br />

7. Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part one.<br />

Optician 2009;237:6192 26-30.<br />

8. Christie C and Ruston D. Kids and contact lenses –<br />

Part 2. Optometry Today 2007;47:24 40-44.<br />

9. Jones-Jordan LA, Walline JJ, Mutti DO et al. Gas permeable<br />

and soft contact lens wear in children. Optom<br />

Vis Sci 2010;87:6.<br />

10. Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. A randomized trial<br />

of the effects of soft contact lenses on myopia progression<br />

in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49:1<br />

4702-4706.<br />

11. Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part two.<br />

Optician 2009;237:6192 26-30.<br />

12. Efron N, Efron SE, Morgan PB et al. A ‘cost-per-wear’<br />

model based on contact lens replacement frequency.<br />

Clin Exp Optom 2010;93:4 253-260.<br />

13. Walsh K. How exposed are you? UV and your practice.<br />

Optician 2010; 239 (6246): 24-27<br />

14. Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV<br />

doses of young adults. Photochem Photobiol 2003;<br />

77(4): 453-7<br />

15. Walline JJ, Long S and Zadnik K. Daily disposable<br />

contact lens wear in myopic children. Optom Vis Sci<br />

2004;81:255–9.<br />

16. Soni PS, Horner DG, Jimenez et al. Will young children<br />

comply with and follow instructions to successfully<br />

wear soft contact lenses? CLAO J 1995;21:2 86-92.<br />

17. CLIP Study. Unpublished data.<br />

18. Wagner H, Chalmers RL, Mitchell GL et al. Age and<br />

events that interrupt contact lens wear in’ youth. Invest<br />

Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 1510.<br />

19. Chalmers RL, Wagner H, Mitchell G et al. Age and<br />

other risk factors for serious and significant events with<br />

contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci<br />

2010;51: E-Abstract 1524.<br />

20. Stapleton F, Nadu<strong>vi</strong>lath T, Keay LJ et al. Risk factors<br />

for microbial keratitis in daily disposable contact lens<br />

wear. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract<br />

1305.<br />

21. Wang C, Hefflin B, Cope J et al. Emergency Department<br />

Visits for Medical De<strong>vi</strong>ce-Associated Adverse<br />

Events Among Children. Pediatrics published online<br />

Jul 26, 2010; DOI: 10.1542/peds.2010-0528<br />

22. Survey by Fairfield Research for US Good Housekeeping<br />

Reader Ad<strong>vi</strong>sory Panel, 2009.<br />

23. Zeri F, Durban JJ, Hidalgo F et al. Attitudes towards<br />

contact lenses: A comparative study of teenagers and<br />

their parents. Contact Lens Anterior Eye 2010;33:3<br />

119-123.<br />

24. Walline JJ, Rah MJ and Jones LA. The Children’s Overnight<br />

Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study.<br />

Optom Vis Sci 2004;81 407-413.<br />

25. Cho P, Cheung SW and Edwards M. The longitudinal<br />

orthokeratology research in children (LORIC) in Hong<br />

Kong; a pilot study on refractive changes and myopia<br />

control. Curr Eye Res 2005;30 71-80.<br />

26. Walline JJ, Jones LA and Sinnott LT. Corneal reshaping<br />

and myopia progression. Br J Ophthalmol<br />

2009;93:1181-1185.<br />

27. Bullimore MA, Jones-Jordan LA, Sinnott L. The risk<br />

of microbial keratitis with overnight corneal reshaping<br />

lenses. Optom Vis Sci 2009; abstract 90583.<br />

28. Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL et al. Refractive error,<br />

axial length, and relative peripheral refractive error before<br />

and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol<br />

Vis Sci 2007;48:2510-2519.<br />

29. Holden BA, Sankaridurg P, Lazon de la Jara et al. Reduction<br />

in the rate of progress of myopia with a contact<br />

lens designed to reduce relative peripheral hyperopia.<br />

Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract 2220.<br />

30. Phillips JR and Anstice NS. Myopic retinal defocus<br />

with a simultaneous clear retinal image slows childhood<br />

myopia progression. Invest Ophthalmol Vis Sci<br />

2010;51: E-Abstract 2232.


% Kumulativt bevaret internt<br />

fugtmiddel (ug/linse)<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Kompenserer<br />

nu også for<br />

bygningsfejl<br />

LACREON TM<br />

-teknologi for<br />

fugtighed, der varer ved<br />

Intet tab af<br />

fugtbevarende<br />

middel under<br />

anvendelse<br />

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20<br />

Tid (timer)<br />

Ændringer i linsens egenskaber pga.<br />

anvendelse bidrager væsentligt til ubehag<br />

sidst på dagen. Med LACREON- teknologien indbygges et fugtbevarende<br />

middel i linsematerialet og det forbliver<br />

i linsen under hele bæretiden1 . Det fugt-<br />

Komfort, der varer fra morgen til sen aften<br />

>><br />

bevarende middel simulerer mucinlagets<br />

naturlige fugtighedsgivende fordele. Det<br />

opbruges ikke ved anvendelse og hjælper<br />

med at bevare tårefilmsstabiliteten og de<br />

hydrofile egenskaber ved linsen, så komforten<br />

sidst på dagen forbedres markant.<br />

1. Sheraton H et al. Chemical Characterisation of 1���� ACUVUE ® MOIST ® and 1���� ACUVUE ® Contact Lenses. ����� �����<br />

UV-absorberende kontaktlinser er ingen erstatning for beskyttende, UV-absorberende solbriller, fordi de ikke dækker øjet og dets omgivelser fuldstændigt.<br />

ACUVUE ® , 1���� ACUVUE ® MOIST ® , 1���� ACUVUE ® MOIST ® for ASTIGMATISM og LACREON er varemærker, der tilhører Johnson & Johnson Vision Care. ©JJVC 2010.<br />

23


24 FAGLIGT<br />

Charles Bonnet Syndrom<br />

Studier <strong>vi</strong>ser, at ældre mennesker, der lever alene, hyppigere oplever at se syner ved nedsat syn end<br />

mennesker, med et socialt netværk.<br />

AF HENRIK HOLTON<br />

OPTIKER, F.A.A.O. Som optikere møder <strong>vi</strong> ofte O<br />

ældre mennesker, der har<br />

vanskeligheder med at klare daglige<br />

gøremål pga. synsnedsættelse. De<br />

fleste ældre er sædvanlig<strong>vi</strong>s gode til<br />

at oplyse og forklare optikeren om<br />

deres synsproblemer. Det falder de<br />

fleste nemt at fortælle, at de f.eks.<br />

har problemer med at se de små<br />

bogstaver i a<strong>vi</strong>sen, men langt vanskeligere<br />

er det at berette, at man<br />

f.eks. ser lyserøde elefanter i haven!<br />

Faktum er, at det er ikke usædvanligt,<br />

at ældre personer med synsnedsættelse<br />

oplever at se syner. Problemet<br />

er, at de fleste ældre er bange for<br />

at fortælle sin nærmeste familie eller<br />

læge om disse oplevelser, idet de<br />

frygter, at bliver betragtet som enten<br />

demente eller psykisk syge.<br />

Den tilstand, hvor ældre i forbindelse<br />

med nedsat syn oplever at<br />

se syner, kendes i dag som Charles<br />

Bonnet Syndrom. Det specielle ved<br />

Charles Bonnet Syndrom er, at patienten<br />

er fuld be<strong>vi</strong>dst om, at synerne<br />

ikke er <strong>vi</strong>rkelige. Charles Bonnets<br />

Syndrom er derfor ikke et symptom<br />

på demenssygdom eller anden psykiatrisk<br />

lidelse, men blot en følgetilstand,<br />

man som øjenpatient kan<br />

opleve, når ens syn er forringet. Man<br />

regner med, at ca. 27% med øjendiagnosen<br />

AMD, oplever at se syner<br />

flere gange om måneden eller hyppigere,<br />

men tilstanden ses også ved<br />

glaukom og katarakt, samt ved diabetisk<br />

maculapati.<br />

De syner, man kan opleve ved<br />

Charles Bonnets syndrom, varierer<br />

fra lysglimt, mønstre, surrealistiske<br />

flydende farvede firkanter og cirkler,<br />

til billeder af mennesker, dyr og<br />

landskaber, og typisk har man ikke<br />

kontrol over, hvornår synerne op-<br />

står, eller hvor lang tid de varer. Varigheden<br />

for en synshallucination<br />

kan veksle fra få minutter til flere<br />

timer og kan forekomme ved både<br />

åbne og lukkede øjne. Desuden er<br />

det almindeligt, at det er det samme<br />

tilbagevendende tema, man ser.<br />

Ser man f.eks. lyserøde elefanter,<br />

<strong>vi</strong>l man typisk blive ved med at se<br />

disse.<br />

I det følgende <strong>vi</strong>l jeg beskrive<br />

nogle patientberetninger, der <strong>vi</strong>ser<br />

hvor forskelligt syner kan opleves<br />

i forbindelse med Charles Bonnet<br />

syndrom:<br />

Når jeg mødes med mine logebrødre,<br />

bærer <strong>vi</strong> altid h<strong>vi</strong>de<br />

skjorter. Men ved sidste møde<br />

havde alle, til min store undren,<br />

»udskiftet« deres h<strong>vi</strong>de skjorte til<br />

stærkt blomsterspraglede skjorter.<br />

(mand 77 år)<br />

Når jeg sidder i min stol og slapper<br />

af, ser jeg <strong>Danmarks</strong> gamle<br />

konger træde ud af væggen.<br />

(k<strong>vi</strong>nde 82 år)<br />

Når jeg kigger ud af<br />

mit stue<strong>vi</strong>ndue og<br />

ned i min have, ser<br />

jeg et lokomotiv, der<br />

kører tværs igennem<br />

haven. (k<strong>vi</strong>nde 76 år)<br />

Når jeg ser ned i min baghave,<br />

kan jeg se en masse børn der<br />

løber rundt og leger. Det sjove<br />

er, at de har samme type tøj på,<br />

som jeg selv brugte, da jeg var<br />

barn for over 70 år siden. (k<strong>vi</strong>nde<br />

83 år)<br />

Når jeg kigger ud på vejen fra mit<br />

køkken<strong>vi</strong>ndue, står der ofte en<br />

ko midt på vejen og spærre for<br />

trafikken. I starten var jeg bange<br />

for hvad der <strong>vi</strong>lle ske, h<strong>vi</strong>s der<br />

kom en bil kørende og den ikke<br />

kom væk fra vejen hurtigt nok.<br />

(mand 79 år)<br />

Når jeg ser over på min nabos<br />

hus, er det skotskternet. (mand<br />

84 år)<br />

Når jeg ser ud over mine marker<br />

en mørk januar dag, er marken<br />

fyldt af de smukkeste røde tulipaner.<br />

(k<strong>vi</strong>nde 84 år)<br />

Når jeg står op og tisser og ser<br />

ned i toilettet, ser jeg de frodigste<br />

og farverige blomster, der<br />

slynger sig op af toiletkummen.<br />

(Mand 80 år)<br />

Som <strong>vi</strong> kan læse af patientberetningerne<br />

kan synerne opleves fra almindelige<br />

til surrealistiske »Salvador<br />

Dali« billeder. Den egentlige årsag<br />

til disse syner er stadig uafklaret,<br />

men forskning <strong>vi</strong>ser, at den grundlæggende<br />

årsag kan <strong>sammen</strong>lignes<br />

med fantomsmerter. Når et menneske<br />

eksempel<strong>vi</strong>s kan mærke smerte<br />

i et ben, der er amputeret, skyldes<br />

det, at hjernen stadig oplever at<br />

modtage signaler fra benets nerver.<br />

H<strong>vi</strong>s man skal overføre dette<br />

til synet, kan man forklare Charles<br />

Bonnet Syndrom med, at hjernens<br />

synscenter modtager forkerte signaler<br />

fra retinas receptorceller, fordi<br />

disse ikke fungerer optimalt pga.<br />

øjensygdom. Dyreforsøg har <strong>vi</strong>st, at<br />

en dårligt fungerende afferent receptorcelle<br />

giver forstyrrelser i nabocellens<br />

receptive område i hjer-


nebarken. Denne iagttagelse passer<br />

fint i overensstemmelse med en<br />

undersøgelse, der <strong>vi</strong>ser, at man ved<br />

hjernescanning kan på<strong>vi</strong>se en overaktivering<br />

i hjernens farvesynscenter,<br />

når der er forstyrrelser i maculas<br />

sensoriske celler hos AMD patienter<br />

med Charles Bonnet Syndrom<br />

(Santhouse et al). Yderligere mener<br />

forskere, at den hyppige forekomst<br />

af synshallucinationer hos ældre<br />

over 65 år, skyldes alders forandringer<br />

i centralnervesystemet kombineret<br />

med dårligt fungerende receptorceller<br />

i retina.<br />

Man kender ikke den udløsende<br />

årsag til Charles Bonnet syndrom.<br />

Men studier <strong>vi</strong>ser, at ældre mennesker,<br />

der enten lever alene, er socialt<br />

isoleret, stressede eller inaktive,<br />

hyppigere oplever at se syner<br />

ved nedsat syn end mennesker, der<br />

er aktive og som har et socialt netværk.<br />

Varigheden af Charles Bonnet<br />

syndrom kan variere fra få måneder<br />

til flere år. Der findes ingen behandling<br />

for Charles Bonnets syndrom,<br />

men tilbagemeldinger fra patienter<br />

<strong>vi</strong>ser, at man til tider kan få synerne<br />

til at gå væk, ved enten at blinke,<br />

lukke øjnene, eller be<strong>vi</strong>dst at fokusere<br />

på noget helt andet. Hvad der<br />

hjælper bedst skal patienten selv<br />

afprøve, men <strong>vi</strong>gtigst af alt er, at optikeren<br />

med sikkerhed kan lindre sin<br />

klients ængstelse ved at oplyse, at<br />

Charles Bonnet syndrom ikke er et<br />

symptom på psykisk lidelse eller demens,<br />

men blot hjernen, der spiller<br />

en et puds (Lannon et al., 2006).<br />

Kilde: Journal of Visual Impairment & Blindness,<br />

May 2010, volume 104 number 5.<br />

Charles Bonnet (1720-<br />

1793). Charles Bonnet<br />

var en svejtsisk <strong>vi</strong>denskabsmand,<br />

der levede<br />

i det 17. århundrede. I<br />

1769 opserverede han,<br />

at hans oldefar begyndte<br />

at se syner i forbindelse<br />

med, at hans syn<br />

blev tiltagende dårligere.<br />

Oldefaderen var<br />

fuldstændig klar over, at<br />

hans syner var indbildning,<br />

idet de opstod og<br />

forsvandt spontant,<br />

varierede i størrelse<br />

samt var lydløse. Hans<br />

syner <strong>vi</strong>ste sig som<br />

bygninger, landskaber,<br />

mennesker og fugle.<br />

Den tilstand, hvor man<br />

ved erhvervet synsnedsættelse<br />

oplever at se<br />

syner, er i dag kendt<br />

som Charles Bonnet<br />

Syndrom.<br />

25


26 FAGLIGT<br />

Årets hæderslegat<br />

fra Synoptik-Fonden<br />

AF POUL O. KUHBERG,<br />

MARKETINGCHEF Mere end 100 øjenlæger og M<br />

optikere havde taget imod<br />

in<strong>vi</strong>tation fra Synoptik Fonden og tilbragte<br />

første søndag i november på<br />

Radisson SAS Scandina<strong>vi</strong>a Hotel på<br />

Amager.<br />

Anledningen var årets seminar<br />

med emnet Cancer i og omkring øjet<br />

og i samme forbindelse uddelte Synoptik-Fonden<br />

årets hæderslegat til<br />

professor dr.med Tero Kivelä fra Helsingfors.<br />

Efter velkomst ved formand for<br />

Synoptik-Fondens bestyrelse Rolf<br />

Kuhberg indledte lektor dr.med. Steffen<br />

Heegaard seminaret med et indlæg<br />

om Cancer i Øjenregionen. Dette<br />

blev fulgt op af øjenlæge Niels Rath<br />

med et indlæg om knaster på øjenlåget.<br />

Efter en kort pause forsatte overlæge<br />

dr.med. Peter Toft med et indlæg<br />

om brune pletter på conjunctiva og<br />

stud. med. Ann-Cathrine Larsen slut-<br />

tede formiddagen af med en genetisk<br />

analyse af uvealt malignt melanom.<br />

Efter frokost motiverede professor<br />

dr. med., dr.h.c. Jan Ulrik Prause valget<br />

af professor dr.med. Tero Kivelä til<br />

årets modtager af Synoptik-Fondens<br />

hæderslegat og formand for Synoptik-<br />

Fondens bestyrelse Rolf Kuhberg<br />

overrakte hæderslegatet til den glade<br />

modtager. Dagen sluttede med hædersgavemodtagerens<br />

foredrag om<br />

New insights into progression of uveal<br />

melanoma – Slow growth but early<br />

metastasis.<br />

Hvert år uddeler Synoptik-Fondens<br />

Bedømmelsesudvalg et hæderslegat<br />

på 100.000 kr. plus forskningsbe<strong>vi</strong>llinger<br />

efter ansøgning på i alt 600.000 kr.<br />

og rejselegater på i alt 50.000.<br />

Yderligere information om Synoptik-<br />

Fonden kan læses på:<br />

www.synoptik-fonden.dk<br />

Fra venstre Rolf Kuhberg, professor<br />

dr.med.Tero Kivelä og professor,<br />

dr.med. dr. h.c. Jan Ulrik Prause


Eddie A. Madsen og Jeanette Petersen,<br />

blev partnere hos Louis Nielsen i Bilka i Slagelse<br />

den 18. november 2010<br />

TILFREDSE KUNDER<br />

GØR LIVET DEJLIGT<br />

“Noget af det, der er rigtig godt ved Louis Nielsen-stilen, er den meget sociale og menneskelige indstilling.<br />

Kunderne er <strong>vi</strong>rkelig i centrum, og det er ikke bare tomme ord, når <strong>vi</strong> siger, at <strong>vi</strong> gør alt for at sætte<br />

kunderne og deres behov først. Som partnere er det en fornøjelse at være repræsentant disse meget<br />

sympatiske værdier.<br />

Det er fantastisk at tænke på, at <strong>vi</strong> som partnere i Louis Nielsen kan skabe en <strong>forretning</strong> samtidig med,<br />

at <strong>vi</strong> hver dag står og sælger kvalitetsprodukter til særdeles fornuftige priser.<br />

I Louis Nielsen føler <strong>vi</strong> os aldrig presset til at stå og forsøge at sælge mest muligt til kunden. Vi kan<br />

rådgive ærligt og oprigtigt ud fra kundens behov, så kunden bliver tilfreds, og samtidig kan <strong>vi</strong> drive en<br />

fornuftig <strong>forretning</strong>, der hænger godt <strong>sammen</strong>. Det er unikt, og det er sådan noget, der blandt andet<br />

kan lade sig gøre, fordi <strong>vi</strong> også er en del af verdens største privatejede optikerkæde, Specsavers.<br />

Det, at <strong>vi</strong> kan sælge gode ting til den halve pris, gør, at <strong>vi</strong> har så mange positive kunder. Det er sjovt - <strong>vi</strong><br />

oplever smil og glæde, og tilfredse kunder gør simpelthen bare livet dejligt”.<br />

I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre<br />

mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på<br />

mail tru@louisnielsen.dk eller telefon 30381882. Vi søger lige nu <strong>Danmarks</strong> mest engagerede og<br />

erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.<br />

Partnerne<br />

strømmer til Louis Nielsen.<br />

Mød de seneste otte i dette<br />

blad, og læs hvorfor de har<br />

valgt Louis Nielsen<br />

>><br />

27


28 FAGLIGT<br />

Joint managing<br />

director John Perkins,<br />

Specsavers, tv, og<br />

administrerende<br />

direktør Mads<br />

Nygaard, Louis<br />

Nielsen foran butikken<br />

i Bilka Tilst.<br />

AF BJARNE HANSEN<br />

Louis Nielsen åbner nye butikker<br />

i Bilka varehuse landet over<br />

O<br />

ptikerkæden Louis Nielsen<br />

har indgået en strategisk<br />

samarbejdsaftale med Bilka og<br />

Dansk Supermarked. Aftalen betyder,<br />

at Louis Nielsen <strong>vi</strong>l etablere<br />

optikerbutikker i et tocifret antal<br />

Bilka varehuse landet over inden<br />

næste sommer.<br />

Allerede den 18. november blev<br />

samarbejdet indledt med butiksåbninger<br />

i Bilka i Tilst, Odense og<br />

Slagelse. Rent fysisk bliver butikkerne<br />

etableret under samme tag<br />

som Bilkas øvrige akti<strong>vi</strong>teter, men<br />

med selvstændig butik, adskilt fra<br />

Bilkas eget salgsareal.<br />

For både Louis Nielsen og<br />

Specsavers er det en historisk aftale.<br />

Det er et stort skridt for Louis<br />

Nielsen at åbne butikker i <strong>Danmarks</strong><br />

største varehuskæde, som<br />

tiltrækker kunder fra et stort opland.<br />

For Specsavers er det første<br />

gang, at der indledes et egentligt<br />

strategisk samarbejde med en varehuskæde.<br />

»Vi har Specsavers butikker i<br />

varehuse i andre lande, men der<br />

har <strong>vi</strong> blot almindelige lejeaftaler.<br />

Her har <strong>vi</strong> et egentligt samarbejde<br />

om at skabe en synergieffekt med<br />

Bilka, og aftalen er indgået med<br />

håndtryk med den øverste ledelse<br />

i Bilka. Det er et stort skridt for os,<br />

og det tager <strong>vi</strong> som udtryk for en<br />

stor anerkendelse af vores koncept«,<br />

siger John Perkins, joint<br />

managing director, Specsavers.<br />

John Perkins, der er søn af stifterne<br />

af Specsavers, var I Danmark<br />

i anledning af åbningen af de<br />

tre butikker og, OPTIKEREN benyttede<br />

lejligheden til et kort inter<strong>vi</strong>ew.


I alle andre lande har Specsavers<br />

hurtigt ændret navne på<br />

de optikerkæder Specsavers har<br />

opkøbt. Hvad er grunden til, at<br />

Specsavers har valgt at beholde<br />

navnet Louis Nielsen i Danmark?<br />

»Det har for os fra starten været<br />

tydeligt, at <strong>vi</strong> i Danmark har<br />

købt et stærkt brand. Min far og<br />

jeg tilbragte en hel uge i Danmark,<br />

før <strong>vi</strong> besluttede os til at<br />

købe Louis Nielsen. Samtidig <strong>vi</strong>ste<br />

vores markedsundersøgelser,<br />

at kæden var kendt for kvaliteter,<br />

<strong>vi</strong> forbinder med Specsavers.<br />

Beslutningen med købet og bibeholdelse<br />

af navnet har <strong>vi</strong>st sig<br />

rigtigt. Direktør Mads Nygaard og<br />

hele personalet i Louis Nielsen<br />

har med det samme taget Specsavers<br />

ånden til sig. Vi har derfor<br />

kunnet udnytte styrken med det<br />

lokale brand samtidig med, at <strong>vi</strong><br />

har kunnet tilføre hele logistikken<br />

og det faglige niveau fra Specsavers.<br />

Når <strong>vi</strong> kommer til et nyt land,<br />

er det ikke sådan, at <strong>vi</strong> absolut<br />

synes, <strong>vi</strong> skal efterligne måden,<br />

<strong>vi</strong> gør det på i UK. Den lokale tilpasning<br />

til markedet har givet<br />

os store muligheder i Danmark«,<br />

siger John Perkins.<br />

Den foreløbige plan er, at parterne<br />

<strong>vi</strong>l følge op med yderligere<br />

et antal nye butikker i begyndelsen<br />

af næste år.<br />

Også i Dansk Supermarked<br />

er der tilfredshed med aftalen.<br />

Louis Nielsen er nemlig i dag den<br />

optikerkæde i Danmark, der sælger<br />

flest briller i Danmark.<br />

»Vi ved, at de to butikskæder<br />

har meget til fælles. Mange forbrugere<br />

har behov for både briller<br />

og kontaktlinser, og er samtidig<br />

meget prisbe<strong>vi</strong>dste – præcis ligesom<br />

det gælder med de daglige<br />

indkøb. Bilkas slogan »Tænk<br />

stort – betal småt« passer derfor<br />

også perfekt til Louis Nielsen«,<br />

siger indkøbsdirektør Jean Ladehoff,<br />

Dansk Supermarked.<br />

LOUIS NIELSEN:<br />

Louis Nielsen A/S har 67 butikker og cirka 570 medarbejdere<br />

Optikerkæden sælger mere end en kvart million briller og 25 millioner kontaktlinser årligt<br />

Omsætningen oversteg i regnskabsåret 2009/10 for første gang en halv milliard kroner<br />

Louis Nielsen er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen. Han solgte i 2005 sit livsværk<br />

Louis Nielsen er i dag en del af verdens største privatejede optikerkæde, Specsavers, der har mere end 1.400<br />

optikerbutikker i 10 lande<br />

Specsavers sælger årligt mere end 15 millioner briller og omsætter for mere end 10 milliarder kroner.<br />

BILKA OG DANSK SUPERMARKED:<br />

Bilka har 15 varehuse og to A-Z varehuse (nonfood). Kæden har knap 9000 ansatte.<br />

Bilka er grundlagt i Tilst i 1970 af Århus-købmanden Herman Salling.<br />

Bilka er i dag <strong>Danmarks</strong> eneste egentlige kæde af lavprisvarehuse. Kædens varehuse har mere end 100.000<br />

varenumre.<br />

Bilka er en del af Dansk Supermarked, <strong>Danmarks</strong> største detailkoncern.<br />

Dansk Supermarked driver mere end 1300 butikker i fem lande – og har mere end 1,3 millioner ugentlige<br />

kasseekspeditioner.<br />

Dansk Supermarkeds årlige omsætning overstiger 67 milliarder kr. inkl. moms.<br />

����������������������<br />

���������������������������<br />

��������������������������������<br />

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

29


30 FAGLIGT<br />

AF BJARNE HANSEN<br />

Den lokale borg-<br />

mester og Hans<br />

Warntjes, Hoya<br />

klipper snoren.<br />

Mr. Hans Warntjes,<br />

leder af Hoya Faculty<br />

taler til gæsterne.<br />

Hoya åbner uddannelsescenter<br />

i Budapest<br />

H<br />

oya Vision Care markerede<br />

etableringen af Hoya Faculty<br />

i Budapest med en flot ind<strong>vi</strong>else for<br />

110 gæster og med deltagelse af<br />

Hoyas europæiske ledelse, den japanske<br />

ambassadør og den lokale<br />

borgmester.<br />

For Hoya er Hoya Faculty starten<br />

på en ny æra i samarbejdet med<br />

optikere i hele Europa. Visionen med<br />

Hoya Faculty er, at det skal blive mødestedet<br />

for de forskellige aktører i<br />

branchen, uanset om <strong>vi</strong>nklen er <strong>vi</strong>den<br />

om de nyeste produkter, salgspsykologi<br />

eller erfaringsudveksling mellem<br />

optikere og produktud<strong>vi</strong>klere i Hoya.<br />

Fakultetet <strong>vi</strong>l tilbyde under<strong>vi</strong>sning<br />

af Hoyas faste stab, praktiserende<br />

eksperter og specielt in<strong>vi</strong>terede gæsteforelæsere.<br />

Der <strong>vi</strong>l komme både<br />

internationalt anerkendte optometrister<br />

og oftalmologer.<br />

»Viden er magt«, sagde Mr. Hans<br />

Warntjes, leder af Hoya Faculty i sin<br />

indledende tale. »Og med <strong>vi</strong>den følger<br />

også ansvaret for at få den bredt<br />

ud. Hoya ønsker med det nye uddannelsescenter<br />

at med<strong>vi</strong>rke til det<br />

samtidig med, at centeret skal være<br />

med til at styrke og synliggøre Hoyas<br />

position som førende i innovation og<br />

ud<strong>vi</strong>kling.«<br />

Teori og praksis mødes<br />

Uddannelsesprogrammet er modulopbygget,<br />

så den enkelte kan skræddersy<br />

sit eget program, og det er muligt<br />

at få ud<strong>vi</strong>klet helt indi<strong>vi</strong>dualiserede<br />

forløb. Med et samlet areal på 400<br />

m 2 , der inkluderer et under<strong>vi</strong>sningslokale<br />

med plads til 60 deltagere,<br />

fuldt fuld udstyrede synsprøverum og<br />

en MultiVice (multifokal og anbefaling)<br />

ling lounge.<br />

I en tid, hvor nye produkter<br />

hele he tiden kommer på markedet,<br />

er det i sig selv en stor opgave<br />

for fo optikerne at holde sig opdateret.<br />

te På det nye fakultet. Bliver<br />

det bliver nu muligt at erhverve sig<br />

hele den <strong>vi</strong>den, der ligger bag innovationen<br />

af de nye produkter.<br />

Fokus på presbyopi<br />

Det faste uddannelsesprogram <strong>vi</strong>l<br />

have speciel fokus på presbyopi.<br />

Både fordi det er den største målgruppe<br />

for optikere og andre linseeksperter,<br />

og fordi det er den gruppe,<br />

der udgør de største udfordringer for<br />

optikerne. Mulighederne for indi<strong>vi</strong>duel<br />

tilpasning er øget radikalt de seneste<br />

år, og samtidig er der kommet en<br />

øget <strong>vi</strong>den om, hvordan tilvænningsvanskeligheder<br />

minimeres.<br />

Budapest som Europas centrum<br />

Hoya Faculty er placeret lige i centrum<br />

af Budapest, der ligger som et<br />

metropolis midt i det nye Europa.<br />

Efter et seminar har deltagerne brug<br />

for afslapning, og den ungarske hovedstad<br />

har meget at byde på. Byen<br />

er rig på historie, og samtidig er der<br />

meget flot arkitektur, og når vejret er<br />

til det tilbydes der flotte sejlture på<br />

Donau.


Eksklusiv brilledesign<br />

Drømmer du om at starte<br />

din egen <strong>forretning</strong>?<br />

Går du med drømmen om at åbne din egen eksklusive<br />

optik <strong>forretning</strong>, kan Heiko Stumbeck A/S nu tilbyde<br />

samarbejde/partnerskab.<br />

Vi har ud<strong>vi</strong>klet et totalkoncept med alt fra indretning<br />

af <strong>forretning</strong>, kundeopbygning, salgsarbejde og personalehåndtering<br />

til varelager med vore eksklusive<br />

Heiko by Heiko kollektioner. Vores erfaring giver dig<br />

en solid start.<br />

Har <strong>vi</strong> fanget din interesse,<br />

er du velkommen til at kontakte<br />

adm. direktør Rasmus Dalsgaard<br />

på telefon 2883 2933.<br />

Al henvendelse behandles<br />

fortroligt.<br />

Heiko Stumbeck A/S<br />

Briller og kontaktlinser<br />

info@heiko-by-heiko.com<br />

www.heiko-by-heiko.com<br />

>><br />

31


32 FAGLIGT<br />

AF DR. PETER VUKUSIC<br />

OG PROFESSOR<br />

JOE BARR<br />

DR. PETER VUKUSIC ER<br />

ASSISTERENDE PROFES-<br />

SOR VED SCHOOL OF<br />

PHYSICS, UNIVERSITY<br />

OF EXETER. PROFESSOR<br />

JOE BARR ER VICE<br />

PRESIDENT FOR DET<br />

GLOBALE KLINISKE OG<br />

MEDICINSKE OMRÅDE<br />

SAMT PROFESSIONEL<br />

SERVICE (VISION CARE)<br />

HOS BAUSCH & LOMB.<br />

OVERSAT AF<br />

BAUSCH & LOMB<br />

FØRSTE GANG UDGIVET<br />

I OPTICIAN DEN 9. APRIL<br />

2010<br />

Introduktion til bioinspireret design<br />

Mange dagligdags ting er inspireret af naturen, men <strong>vi</strong>l fremtidens øjenplejeprodukter være<br />

bioinspireret af øjet? Dr. Peter Vukusic og professor Joe Barr ser på nogle gængse eksempler<br />

på bioinspireret design og på, hvordan dette princip kan anvendes inden for kontaktlinseområdet.<br />

D<br />

en biologiske verden har<br />

mange eksempler på yderst<br />

funktionelt og tilpasset design, som<br />

dyr og planter drager fordel af i deres<br />

interaktion med hinanden og med<br />

deres omgivelser.<br />

Videnskaben søger ofte inspiration<br />

i naturens verden, der kan give<br />

løsninger på teknologiske, biomedicinske<br />

eller industrielle udfordringer.<br />

Bioinspireret design, der undertiden<br />

kaldes biomimetisk design, 1 har<br />

mange anvendelser i dagligdagens<br />

produkter. En opfindelse, der ofte<br />

bruges som eksempel, er Velcro (Figur<br />

1).<br />

Opdagelsen af mekanismen bag<br />

Velcro tilskrives en schweizisk ingeniør,<br />

George de Mestral, i 1941. Da<br />

han vendte hjem efter en vandretur<br />

med hunden i Alperne, bemærkede<br />

han, at hundens pels var fuld af burreplantens<br />

frø. En nærmere undersøgelse<br />

afslørede, at frøene bestod<br />

af mange små kroge ge for enden af de<br />

beskyttende torne. Ved hjæ hjælp jæ j lp af<br />

f kr kroo<br />

gene havd havde frøene hægt hægtet gtet et e sig fast på<br />

løkkerne i hundens<br />

hår hår.<br />

George de Mest Mestral tral så mul muligheden u igheden ig<br />

for at sæt sætte æt ætte te to synte syntetiske etis is iske ke k over overflader erfl r ader<br />

samm <strong>sammen</strong> m en ved at <strong>lave</strong><br />

e et<br />

t ti tilsvar tilsvarende are rende<br />

kunstigt system be bestående eståe åe ående aaf<br />

af kroge<br />

og løkker, der kunn kunne e fastgø fastgøres øres til hver<br />

sin overflade. Hans<br />

ns<br />

opfinde opfindelse delse ble blev lev v<br />

efterhånden pate patenteret, tentteret,<br />

og<br />

en kom-<br />

merciel produkti produktion t on blev sat ssat<br />

i værk.<br />

Siden da har<br />

ar princip princippet ppet oopfyldt<br />

opfyldt en e en<br />

lang række funktion funktioner ner mmed<br />

med forskel-<br />

lige personl personlige, nl nlige, <strong>vi</strong>de <strong>vi</strong>denskabelige, ensk kabelige,induu strielle og militære fform<br />

formål. mål.<br />

Dyreanalogier<br />

Dy Dyre re r analogier<br />

Senere har studier af<br />

biologien og<br />

naturen turen afsløret, at dder<br />

er potentiale<br />

for mange andre bi bioinspirerede pro-<br />

dukter. Blandt disse kan nævnes<br />

gekkotape, en selvklæbende tape<br />

baseret på det princip, hvorefter gekkoernes<br />

fødder klæber kraftigt til<br />

glatte overflader (Figur 2).<br />

Gekkoer er kendt for deres ekstraordinære<br />

klatreevne, som gør dem<br />

i stand til at løbe hurtigt hen over de<br />

fleste overflader, også lodrette, og<br />

dermed også slippe føddernes klæbeevne<br />

på millisekunder.<br />

Gekkoernes overfladeklæbeevne<br />

skyldes tilstedeværelse af mikroskopiske<br />

grenlignende fibre, der dækker<br />

undersiden af deres fødder. Disse fibre,<br />

der kaldes setae (<strong>vi</strong>st i baggrunden<br />

i Figur 2), består af stiv, fjeder-<br />

lignende hydrofobisk keratin og er r<br />

selvrensende. Det giver mulighed d for<br />

hurtig fastgørelse og løsrivelse, og<br />

evnen holder til konstant brug i mange<br />

måneder, ofte under forskellige lige<br />

både rene og snavsede naturforhold. orhold.<br />

Syntetiske overflader, der r er designet<br />

til at fungere på denne e måde,<br />

er endnu på et tidligt stade i uud<strong>vi</strong>k<br />

ud<strong>vi</strong>k-<br />

lingen. Gekkotape kan tilbyde tilbyd yde meget<br />

mere mere effektive og passende<br />

e klæbeegenskaber<br />

be beeg eg e enskaber end konven konventionelle ntionelle<br />

<strong>vi</strong>skoelastiske <strong>vi</strong>skoe oe oela l stiske polymerbas<br />

polymerbaserede aserede de d<br />

klæbemidler klæbemid id idler til forskellige e ni nich nichean- c ean-<br />

vendelser.<br />

Såning af frø<br />

rø<br />

Selv om dyrene dyrenes nes s syst systemer stem e er udgør<br />

et et stærkt potent potentiale nt ntia iale for<br />

o bioinspiration<br />

inden for teknologi teknologi, gi g , industri og<br />

biomedicinske biomedicinsk sk ske områder,<br />

r, har også<br />

planterne væ vværet ret en <strong>vi</strong>gtig ki kkilde. lde. Et<br />

eksempel el er bladet på lotu lotusplanten, tusp sp s lanten,<br />

der ud<strong>vi</strong> ud<strong>vi</strong>ser <strong>vi</strong> <strong>vi</strong>ser »superhydrofob »superhydrofobicitet«, ic icit ci<br />

et«,<br />

ofte t kaldet »lotuseffekten« på grund<br />

af plantens kraftigt vandaf<strong>vi</strong>sende<br />

blade (Figur 3a).<br />

Lotusbladene har nogle fremspring<br />

i mikrostørrelse og nogle hår-<br />

lignende strukturer i nanostørrelse<br />

kombineret med en voksagtig overflade.<br />

Når en regndråbe falder ned<br />

på bladet, danner den en meget høj<br />

kontakt<strong>vi</strong>nkel til overfladen, h<strong>vi</strong>lket<br />

får dråben til at skabe en helt rund<br />

perle (Figur 3b).<br />

Sådanne perler har mindre end<br />

5 procent af overfladearealet i kontakt<br />

med bladet og <strong>vi</strong>l rulle hen n ov over<br />

overfladen, når bladet <strong>vi</strong>pper, , hjulpet<br />

af overfladestrukturen og af den lu luft luft, ft ft, ,<br />

der fanges under perlen. Dette ette res resul- esul ulterer<br />

i samling og hurtig fjernelse rnelse af<br />

snavs og bakterier fra bladets dets over-<br />

flade. 2<br />

Blandt de anvendelser, er, der er<br />

inspireret af denne<br />

effekt, kt, er aerosolbaserede<br />

so s lbas aser er ered e e arkitektonis<br />

arkitektoniske iskespray- coatings, de der giver yde ydervægge ervægge og<br />

udvendige glas glasoverflader as asoverflad ader en vandaff<strong>vi</strong>sende<br />

<strong>vi</strong> v sende og selvren selvrensende en e sennde<br />

effekt.<br />

Lys L og farver<br />

Design og ud<strong>vi</strong>kling af anvendelser<br />

til optiske funktioner ved brug af<br />

bioinspiration er styrket i løbet af de<br />

sidste ti år. Mange biologiske systemer<br />

har ud<strong>vi</strong>klet særprægede måder<br />

at manipulere spredningen af lys og<br />

farver på.<br />

Videnskaben fotonik er baseret<br />

på principper, hvorefter elektromagnetisk<br />

stråling kan manipuleres kraftigt,<br />

mens den interagerer med periodiske<br />

variationer i refraktivt indeks. 3<br />

Design og ud<strong>vi</strong>kling<br />

unkt<br />

r styrket i løbe bet t af<br />

nge biol olog ogiske ke systet<br />

særpræg æg æ ed ede e måder<br />

predn dn dnin inge g n af lys og<br />

n fotonik er bas aseret<br />

vorefter elektroma m gkan<br />

manipuleres kr k afnteragerer<br />

med per er eriot<br />

indeks.<br />

Simple systemer såsom rillerne på<br />

en CD eller antireflekscoating på brilleglas<br />

er hverdagseksempler på dette<br />

fænomen.<br />

I disse eksempler ser man spektrets<br />

farver, fordi CD-rillerne har en<br />

diffraktiv effekt, mens man ser farvereflektioner<br />

fra linserne på grund<br />

af interferensen i deres mange coatingslag.<br />

3<br />

g af anvendelse<br />

s r til optiske fu tioner er ved brug af a<br />

bi bioi oi oins ns n pi pira rati tion on e løbe bet af a de e<br />

si sidste ti år år. Man<br />

mer har ud<strong>vi</strong>klet<br />

at manipulere sp<br />

farver på.<br />

Videnskaben<br />

på princippe per, r, h<br />

neti netisk str tr trål ål ålin i g k<br />

ti tigt gt gt, mens den in<br />

disk sk ske variatione<br />

Simp mple systeme<br />

en CD eller antir<br />

legl g as er hverda<br />

te fænomen.<br />

I disse eksem<br />

trets farver, ford


Figur 1: De Den n kkrog<br />

rogog-løkke-struktur,og-løkke-struktur<br />

ur, ur<br />

der ligger til grund d for fo for f<br />

Velcro’s <strong>sammen</strong>kob kob oblingsevne,<br />

bruges som<br />

et populært eksempel<br />

på bioinspireret design.<br />

Figur Figu gur 2: Øglen G<br />

gekko gek med den ene ene<br />

fod klæbende nde fast til<br />

en glasplade (i forgrunden)<br />

samt de<br />

setale strukturer er r i iv i vedhæftningsorganernehæftningsorg<br />

org rg rgane anerne<br />

(i (ii baggrunden). bag baggru gru grunde nde nden). (Billede<br />

er er venligst udlå udlånt dlå dlånt nt<br />

af Stanislav Stanisl Go Gorb. GGorb. rbb<br />

Copyright ght ht (2 (2005) (2 ( (2005)<br />

National Nat Na Nat Na ion on onal al Academy A of<br />

Sciences, Sci c enc ences, es,<br />

USA).<br />

Figur Fi Figu g r 3 3a: Vand rul-<br />

ler ned ne n d ad a overfladen<br />

på dette dett tte lotusblad<br />

(Nelum (Nelumbo umbo<br />

nucifera) nucifera)<br />

på gru grund ru rund ru af bladets<br />

supe superhydrofobicitet.<br />

erh rhyd ydr y ofobicitet.<br />

Sam Samtidig mtidig ig med mmed at vand-<br />

drå<br />

dråberneåberne rul ru rruller ler he hen<br />

ove over erbladet, bladet, samler de<br />

pa partikler af snavs og<br />

bbakterier<br />

fra overfladen<br />

oog<br />

efterlader således<br />

en renere overflade<br />

(billede venligst udlånt<br />

af Ralf Pfeifer).<br />

Figur 3b: Vanddråber<br />

på en overflade<br />

behandlet med<br />

BASF’s lotusspray,<br />

som har gjort overfladen<br />

ekstremt vandaf<strong>vi</strong>sende(superhydrofobisk)<br />

(billede venligst<br />

udlånt af BASF).<br />

Figur 4b: L’Oreal<br />

har ladet sig inspirere<br />

af biologiske fotoniske<br />

systemer til design af<br />

en fotonisk baseret<br />

kosmetikserie (billede<br />

venligst udlånt af<br />

L’Oreal).<br />

Denne form for farvedannelse<br />

af<strong>vi</strong>ger fra den, der<br />

skabes ved lysabsorption i pigment<br />

eller farve. Sidstnævnte dannes<br />

af kromoforer, dvs. pigmenter der<br />

selektivt absorberer <strong>vi</strong>sse bølgelængder<br />

og spreder andre – mens<br />

fotoniske systemer manipulerer<br />

lys direkte ved <strong>sammen</strong>hængende<br />

spredning, h<strong>vi</strong>lket betyder at nogle<br />

bølgelængdeområder forplanter sig<br />

gennem systemet, og andre områder<br />

hindres.<br />

Disse områder, der hindres i at<br />

forplante sig, bliver reflekteret og<br />

skaber eller bidrager til systemets<br />

farvede udseende. Gængse eksempler<br />

på dette er de blå fjer på påfugle<br />

eller sølvskællene på <strong>vi</strong>sse fisk.<br />

Hos bestemte dyre- og plantearter<br />

er fotonisk baserede farvetegninger<br />

meget højt ud<strong>vi</strong>klet. Blandt disse<br />

kan nævnes de klare blå farvespil<br />

hos Morpho-sommerfugle (Figur<br />

4a). Denne arts intense farveskær<br />

og bemærkelsesværdige iøjnefaldenhed<br />

skyldes en række lagdelte,<br />

<strong>sammen</strong>hængende spredningsstrukturer,<br />

der dækker <strong>vi</strong>ngeskællene.<br />

Lagstrukturen og kanterne skaber<br />

den klare glans og øger desuden<br />

sommerfuglens <strong>vi</strong>nkelsynlighed. 4<br />

Denne form for farvedannelse<br />

af<strong>vi</strong>ger fra den, de der r<br />

skabes ved lysabso so sorption i pigment<br />

eller farve. Sid id idst stnæ nævnte dannes<br />

af kromofo fo fore r r, dvs. pigmenter der r<br />

se s lekt kt ktiv iv ivt absorberer <strong>vi</strong>sse bølgelæng<br />

ng n der og spreder andre – men e s<br />

foto toni n ske systemer manipuler erer<br />

ly lys s direkte ved <strong>sammen</strong>hæ hæng ngende<br />

spre re redning, dning, h<strong>vi</strong>lket h betyder e at nogle<br />

bølg lg lgelængdeområde åder forplanter sig<br />

ge genn nn nnem em sys ysteme met, og o an andre områ-<br />

der hi h nd n res.<br />

Diss sse områ råde der, r, der d hindres i at<br />

fo forplante p si sig, g bliver er reflekteret og<br />

skaber ell ll ller er bidrag bidragger<br />

til systemets<br />

farvede e udseende se ekse<br />

pler på å dette er d<br />

el eller r sø s lvskællen<br />

Hos bestem<br />

ter er fotonisk<br />

ge ger meget høj<br />

kan nævnes d<br />

hos Morpho<br />

4a). Denne a<br />

og bemærk<br />

nhed sk<br />

Kosmetik til efterligninger<br />

Ved design af kosmetik er der fundet<br />

inspiration hos Morpho og andre<br />

sommerfugle. Især L’Oreal har<br />

været pioner inden for inspiration<br />

fra biooptik til kosmetikindustrien.<br />

Ved at efterligne den måde, hvorpå<br />

lys og farve manipuleres i Morphosommerfuglens<br />

skæl, og ved at<br />

bruge inaktive syntetiske materialer<br />

til at skabe en serie af periodiske<br />

mikro- og nanotrukturer har L’Oreal<br />

ud<strong>vi</strong>klet æstetikken i sine kosmeti-<br />

>><br />

Figur 4a: Den<br />

meget iøjnefaldende<br />

blå farve på<br />

sommerfuglen<br />

Morpho’s<br />

<strong>vi</strong>nger (M rhetenor,<br />

som er <strong>vi</strong>st<br />

her), opstår på grund<br />

af <strong>sammen</strong>hængende<br />

spredning af lys i<br />

de periodiske egenskaber<br />

på nano- og<br />

mikronniveau på og i<br />

sommerfuglens <strong>vi</strong>ngeskæl.<br />

ske produkter ved hjælp af naturinspireret<br />

design (Figur 4b).<br />

Mange dyrearters umiddelbare<br />

udseende ligger i optiske egenskaber,<br />

der er tydelige for menneskeøjet,<br />

og andre egenskaber, der<br />

går ud over det menneskelige øjes<br />

følsomhed. Dette har givet direkte<br />

bioinspiration til andre uventede<br />

anvendelser, anti-efterligninger.<br />

Selv om en del af det kommercielle<br />

ud<strong>vi</strong>klingsarbejde inden for dette<br />

område holdes yderst hemmeligt,<br />

kan patentansøgningerne give <strong>vi</strong>sse<br />

oplysninger.<br />

Papilio palinurus opfattes som<br />

grøn af det menneskelige øje, men<br />

dens <strong>vi</strong>ngeskæl har nogle mikronstore<br />

områder af sidestillede gule og<br />

blå farvecentre. 5 sk<br />

sp<br />

u<br />

Menneskeøjet kan<br />

ikke opløse så små enkelte farvecenterområder,<br />

så <strong>vi</strong>a nogle additive<br />

blandingsprocesser skabes indtrykket<br />

at en helt grøn <strong>vi</strong>nge.<br />

I en syntetisk analog til dette<br />

øges potentialet for en skjult sikkerhedsfunktion<br />

som følge af arten af<br />

refleksion af en af de to indi<strong>vi</strong>duelle<br />

farver (Figur 6). Kun de blå centrale<br />

komponenter danner en dobbelt<br />

refleksion af indfaldende lys fra de<br />

skrå sider af hver flerlaget struktur.<br />

Dette har den effekt, at den blå refleksion<br />

polariserer, og den får en<br />

egenskab, der ikke findes i forbindelse<br />

med den reflekterede gule<br />

komponent.<br />

Syntetiske strukturelle variationer<br />

i dette biologiske system har<br />

bestemte fordele i forbindelse med<br />

anti-efterligningsformål, og disse<br />

variationer er i øjeblikket under ud<strong>vi</strong>kling<br />

hen imod nogle state-ofthe-art<br />

aktualitetsrelaterede anvendelser<br />

som f.eks. produktet OVD<br />

Kinegram, der ses i Figur 5b.<br />

33


34 FAGLIGT<br />

Lang afstand<br />

Mellem afsta afstand and<br />

Nær afstand<br />

Figurer 5a og<br />

5b: Den klare grønne<br />

<strong>vi</strong>ngefarve på Papilio<br />

palinurus er resultatet<br />

af en additiv farveblanding<br />

fra mikroskopiske<br />

sidestillede<br />

farvecentre, der samtidigt<br />

reflekterer strukturelle<br />

farver, gule og<br />

blå (venstre), fra den<br />

samme enkelte fotoniske<br />

nanostruktur.<br />

Sådanne egenskaber<br />

kan bruges som basis<br />

for avanceret antiefterlignende<br />

logoer i<br />

aktualitet (højre).<br />

Figur 6: B+L Crystalens<br />

HD: en forbedretakkommoderende<br />

optisk IOL, der<br />

er designet ligesom<br />

den naturlige linse.<br />

Imitation af det naturlige øje<br />

Bioinspirerede koncepter kan spille<br />

en stor rolle i ud<strong>vi</strong>klingen af medicinske<br />

anordninger, der tilbyder<br />

fremragende produkter til patienter.<br />

Inden for oftalmologien prøver man<br />

med intraokulært tilpasningsdesign<br />

at imitere den naturlige krystallinske<br />

linse så godt som muligt, så den<br />

flytter sig med øjet og lader bruge-<br />

ren se både e korte, mellem og lange<br />

afstande med samme klarh klarhed. B+L<br />

Crystalens s HD,<br />

D, en<br />

n IO IOL<br />

L med øget akkommoderendeerende<br />

de optik, der<br />

r gi ggiver ver brugerne<br />

det et bedste<br />

te fra begge ver verdener er erdener<br />

ved at øge fokusdy fokusdybden, d bden, er desig designet igne n t<br />

på samme mme måde<br />

e som den naturlige<br />

e<br />

linse. Crystalens’<br />

s’ s daglige funktion,<br />

dvs. den måde, hvorpå den faktisk<br />

bevæger æger sig i øjet øjet, et e , ligger så tæt på<br />

det naturlige øje, som<br />

om man kan kom- komme<br />

(Figur 6).<br />

Inden for kontaktlinseområdet<br />

har ar <strong>vi</strong>denskaben allerede benyttet<br />

sig sig ig g af bioinspiration bioinspirat bioinspiration atio i n til fremstilling af<br />

f<br />

kontaktlinsematerialer kkontaktlinsemateri<br />

r aler for at efterligne<br />

lligne<br />

egenskaberne ne i øjets ove overflade, verfl rfl r ad ade,<br />

og og <strong>vi</strong>rksomheden <strong>vi</strong>rksomhe <strong>vi</strong>rksomheden har<br />

r ud uud<strong>vi</strong>klet <strong>vi</strong> <strong>vi</strong>klet et øjen-<br />

dråber, der afhjælper<br />

r de ddehydrering dehydrering hydre af<br />

øjet, på baggrund af a af en forståelse af<br />

f<br />

øjets øj ø ets fysiologi og efterligning af den.<br />

Forståelse se af menneskeøjets tårefilmrefil<br />

film m og oog tårernes tår år å ernes komponenter kan<br />

også så inspi inspirere pirere til opfindelse af ny nye<br />

e<br />

designs, design gn g s, der tilbyder optimale løs<br />

øsningerning<br />

ng nger er til kon kontaktlinsebrugere. on ontaktlinsebrugere. For<br />

eksempel ek eksempel er de dder r proteiner og lipider<br />

i tårefilmen, tå t refilmen, der der er spiller en betydeligli<br />

lig g rolle i beskyttelsen beskyt ytte te t lsen og smøringen smørin in ingen<br />

af hornhinden og øje øjets j ts binde bindehinde. de dehinde.<br />

Proteiner Proteiner såsom lysozym og laktoferrin<br />

beskytter naturligt øjet mod<br />

infektioner <strong>vi</strong>a deres antimikrobielle<br />

egenskaber.<br />

Tårelipocalin er et protein, der<br />

binder sig til lipider, og er kendt for at<br />

forhindre udtørring af hornhindens<br />

overflade. Teknologier, der efterligner<br />

øjet for at beskytte tårelipocalinets<br />

struktur og funktion, kan bevare<br />

homøostasen, h<strong>vi</strong>lket er et <strong>vi</strong>gtigt<br />

problemkompleks inden for bioinspiration.<br />

Fremtiden<br />

Forbedring af oplevelsen med kontaktlinser<br />

for vores kunder er en af<br />

prioriteterne for producenter og forhandlere<br />

af kontaktlinser og linse-<br />

produkter. Forskere inden for marketing,<br />

R&D og produktion søger<br />

konstant efter nye veje frem mod<br />

designs, der opfylder dette <strong>vi</strong>gtige<br />

kundebehov.<br />

Naturen og menneskekroppen<br />

er <strong>vi</strong>dunderlige databaser for ideer<br />

og koncepter, som <strong>vi</strong> frit kan låne af.<br />

Bioinspiration bringer os i nye retninger,<br />

der ikke er produkter af vores<br />

egne begrænsede erfaringer, men<br />

derimod af naturens evolution over<br />

millioner mi af år. Bioinspirerede materialer<br />

rialer og behandling behandlinger trænger ind i<br />

alle alle segmenter indenfor sundhedsfa-<br />

sundheds<br />

gene, herunder også øjensundhed.<br />

Synskorrigering med kontak kontaktlin- ak aktl tl t inser,<br />

hvor fornemmelsen en af naturlige<br />

forhold forhold bevares, kan<br />

an a ud<strong>vi</strong>kles på<br />

baggrund baggrund af en bioinspireret tilgang.<br />

H<strong>vi</strong>s de<br />

e polymerer, der bruges<br />

til ti til fr ffremstilling em emst s illing af kontaktlinserne, er<br />

r<br />

naturligt na naturl r ig igt t afledt, eller h<strong>vi</strong>s linserne er<br />

designet de design gn gnet på en sådan måde, at<br />

t tå ttåre reflowet<br />

flo fl we t mellem linsen og hor hornhindens<br />

ornh n indens<br />

overflade ov o erflflade<br />

d efterligner øjets biologi, <strong>vi</strong>l<br />

brugerne br brug ugeerne<br />

ne sætte linserne ind i øjet og<br />

derefter de d reft ter er glemme alt om, at de har lin-<br />

ser på på. å. De <strong>vi</strong>l forts fortsætte t ætte med at bruge<br />

linserne linse linserrne<br />

hel hele ele da dage dagen ge gen i alle omgivelser<br />

og sta stadig ikke føle hverken irritation<br />

eller uubehag.<br />

Efterhånden Ef som <strong>vi</strong>denskabsfolk<br />

inden for øjensundhed lærer mere<br />

om øjet øj og om, hvordan det vedligeholder<br />

holde sig selv, <strong>vi</strong>l der komme flere<br />

produkter, produ som er baseret på dette<br />

fantastiske fantas organ. Den dag kan <strong>vi</strong><br />

kalde bioinspiration en succes for<br />

vores vores kontaktlinsebrugere.<br />

Referencer<br />

1. Sanchez C, Arribart H and Guille<br />

MMG. Biomimetism and bioinspiration<br />

as tools for the design of innovative<br />

materials and systems. Nature<br />

Materials 2005; 4:4 277-288.<br />

2. Barthlott W and Neinhuis C. The<br />

lotus-effect: nature’s model for self<br />

cleaning surfaces. International Textile<br />

Bulletin (2001); 1: 8–12.<br />

3. Vukusic P and Sambles JR. Photonic<br />

structures in biology. Nature 2003;<br />

424:6950 852-855.<br />

4. Vukusic P, Sambles JR, Lawrence CR<br />

and Wootton RJ. Quantified interference<br />

and diffraction in single Morpho<br />

butterfly scales. Proc Roy Soc<br />

Lond B 1999;266: 1403-11.<br />

5. Vukusic P, Sambles JR and Lawrence<br />

CR. Structural colour: colour mixing<br />

in the wing scales of a butterfly. Nature<br />

2000;404: 457.


Jens Preisler,<br />

blev partner hos Louis Nielsen i Roskilde<br />

den 1. oktober 2010<br />

LOUIS NIELSEN<br />

LYTTER TIL PARTNERNE<br />

“I Louis Nielsen er man ikke bare partner af navn. Det betyder noget, og der er stor lydhørhed over for<br />

idéer. H<strong>vi</strong>s en god ellers kan omsættes til praksis, så er der stor åbenhed over for at gøre det - og man<br />

kan blive forbløffet over, hvor hurtigt der bliver taget action på tingene. Godt købmandskab tæller stadig<br />

mere end layoutet på regnearket. I det hele taget er firmaets stil “nede på jorden”. Det er dejligt at<br />

opleve, at alle medarbejdere tages seriøst.<br />

Team-ånden i hele firmaet er unik, og der er stor opbakning fra hovedkontoret til os som partnere. Det<br />

er en <strong>vi</strong>gtig ting. Alle er indstillet på at hjælpe hinanden, og man føler aldrig, at man er til ulejlighed,<br />

h<strong>vi</strong>s der er noget, som man har brug for råd omkring. Ved den første rund<strong>vi</strong>sning på hovedkontoret var<br />

alle <strong>vi</strong>rkelig fremme i skoene med at fortælle, hvordan de kunne hjælpe, og at man altid er velkommen<br />

til at tage kontakt.<br />

Som person passer det rigtig godt til mig, at <strong>vi</strong> altid er i stand til at give kunden det gode tilbud. Faktisk<br />

reagerer kunder ofte på, at <strong>vi</strong> kan gøre det så billigt. Som partner synes jeg, det er meget sjovere at<br />

forklare kunderne, hvordan <strong>vi</strong> kan sælge kvalitetsprodukter så billigt end at skulle bortforklare en høj<br />

pris”.<br />

I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre<br />

mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på<br />

mail tru@louisnielsen.dk eller telefon 30381882. Vi søger lige nu <strong>Danmarks</strong> mest engagerede og<br />

erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.<br />

Partnerne<br />

strømmer til Louis Nielsen.<br />

Mød de seneste otte i dette<br />

blad, og læs hvorfor de har<br />

valgt Louis Nielsen<br />

>><br />

35


36 FAGLIGT<br />

AF BJARNE HANSEN<br />

FOTO: PER MICHAEL<br />

LARSEN<br />

Kontaktlinsekonferencen 2010<br />

I weekenden d. 13. og 14. november løb Kontaktlinsekonkonferencen af stablen på Hotel<br />

Scandic i København. Og trods et beskedent fremmøde var arrangementet en stor succes.<br />

P<br />

rogrammet var spækket<br />

med interessante talere –<br />

danske såvel som udenlandske – og<br />

spændende præsentationer. Og lørdagen<br />

blev rundet af med et brag<br />

af en fest, da <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

afholdt Kontaktlinsekonferencen<br />

2010 i november.<br />

Konferencen satte fokus på<br />

mange forskellige aspekter ved brugen<br />

og tilpasningen af kontaktlinser,<br />

som netop var årets tema. I løbet af<br />

to dage blev de godt 100 deltagere<br />

præsenteret for den nyeste <strong>vi</strong>den og<br />

forskning fra nogle af de førende eksperter<br />

på området.<br />

Lørdagens forskningsresultater<br />

Kontaktlinsekonferencen startede<br />

med et foredrag om det ydre øje af<br />

Martin Poulsen, MPH. Her blev det<br />

præciseret, h<strong>vi</strong>lket område af patienten,<br />

der skulle være i fokus på konferencen.<br />

Næste foredragsholder var<br />

Johanna Tukler Henriksson, B.Sc.<br />

Optom, der fortalte om de nyeste<br />

forskningsresultater, der har bidraget<br />

til vores <strong>vi</strong>den om tårefilmen. 50% af<br />

kontaktlinsebærere klager over tørre<br />

øjne, og der er stadig mange ukendte<br />

faktorer, om hvordan tårevæsken<br />

produceres i øjet.<br />

De accessoriske kirtler, (Krause<br />

& Wolfrings kirtler) producerer den<br />

tårevæske som <strong>vi</strong> bruger under normale<br />

omstændigheder (altså ikke når<br />

<strong>vi</strong> f.eks. græder).<br />

Gobletcellerne, der producerer<br />

den slim der holder på tårerne, kan<br />

blive ødelagt, så man får nedsat slimproduktion<br />

i sin tårefilm og dermed et<br />

mere tørt øje.<br />

Jonathan Walker, B.Sc. FAAO<br />

FCOptom, DipClp fortalte om betydningen<br />

af linsedesign som en <strong>vi</strong>gtig<br />

faktor i forbindelse med »sidst på dagen«<br />

komfort.<br />

Efter en konstatering af, at han<br />

befandt sig i hovedstaden for endagslinsen,<br />

indledte Jonathan<br />

Walker med at fortælle om store<br />

fremskridt med den nye siliconehydrogelmaterialers<br />

betydning for<br />

komfort. Men, at det i en periode<br />

nok havde fjernet fokus på linsedesign,<br />

både hvad angår kantdesign<br />

og kantløft, men også overgangen<br />

mellem de forskellige kurver i linsen.<br />

»Skarpe« kanter og bratte kurvespring<br />

i linsen kan irritere både øjenlåg<br />

og cornea.<br />

Philip Morgan, PhD, MCOptom<br />

FAAO,FBCLA holdt under overskriften:<br />

»Den gode, den onde og den grusomme«<br />

et indlæg om kontaktlinsevæsker.<br />

Konklusionen var, at med den<br />

rigtig rense og gnubbemetode renser<br />

væskerne generelt udmærket. – Og<br />

der er faktisk lidt færre komplikationer<br />

med infektioner med månedslinser<br />

end med endagslinser.<br />

Danske Karin McCharty holdt<br />

et meget engageret indlæg om børn<br />

og kontaktlinser. Karin talte varmt<br />

for kontaktlinser til børn allerede fra<br />

8-års alderen. Argumentationen var,<br />

at den traditionelle brilleløsning er<br />

hæmmende for børns fysiske udfoldelse.<br />

Det gælder i ganske særlig<br />

grad ved udendørsakti<strong>vi</strong>teter.<br />

En <strong>sammen</strong>ligning af børns evne<br />

til at håndtere linser <strong>vi</strong>ser kun en lille<br />

forskel <strong>sammen</strong>lignet med andre aldersgrupper.<br />

Den ekstra tid, det tager at lære<br />

de yngste at håndtere kontaktlinser,<br />

belønnes i form af den glæde børnene<br />

udstråler, når de kan bevæge sig frit<br />

uden briller ligesom kammeraterne.<br />

Kriterierne for tilpasning er alene<br />

god kommunikation med børn og<br />

forældre samt god hygiejne og ansvarlighed<br />

hos barnet.<br />

Den faglige del af lørdagen<br />

sluttede med fire korte<br />

indlæg (papers).<br />

Karin McCarthy fortalte om farvede<br />

linser efter nye principper. Der er ikke<br />

tale om ændring af øjets farve, men


alene om en »forstørret« iris. Resultatet<br />

er et »dådyr look«, som er meget<br />

populært især i Østen. Linsen<br />

har en farvet zone på kun nogle få<br />

millimeter, der ideelt ligger som en<br />

ud<strong>vi</strong>delse af iris. Den lille farvezone<br />

betyder kun minimalt for iltgennemtrængeligheden<br />

i linsen.<br />

Karin er med i hele tre patenter<br />

med de nye farvede linser.<br />

Johanna Tukler Henriksson fortalte<br />

om flap-cells, der er almindeligt<br />

forekommende i forbindelse med<br />

kontaktlinsebæring. De ses som en<br />

bølgelinje i spaltelampen, og de giver<br />

normalt ikke komplikationer. De<br />

fors<strong>vi</strong>nder ofte med en lidt løsere<br />

linse.<br />

Philip Morgan fortalte om keratitis,<br />

og at det faktisk kun er en<br />

procent af tilfældene, der ender i<br />

komplikationer på grund af tårevæskende<br />

evne til at slå infektioner<br />

ned, straks de når øjet. Bløde<br />

kontaktlinser er imidlertid med til at<br />

nedsætte øjets naturlige immunforsvar.<br />

Philip Morgan fortalte om arbejdet<br />

med at ud<strong>vi</strong>kle en antibakteriologisk<br />

kontaktlinse for at løse problemerne<br />

af den vej.<br />

Jonathan Walker kunne berette<br />

om nye land<strong>vi</strong>ndinger i kampen mod<br />

myopiud<strong>vi</strong>klingen. Ny <strong>vi</strong>den om årsagen<br />

til, at øjet vokser på grund<br />

af den perifere retina, har medført,<br />

at der eksperimenteres med en<br />

ny type brilleglas og kontaktlinser.<br />

Foreløbig foregår forsøgene kun i<br />

Fjernøsten, fordi det er her, at problemerne<br />

er størst.<br />

Jonathan Walker forventer, at<br />

netop arbejdet med at forebygge<br />

myopi bliver et stort arbejdsområde<br />

for fremtidens optometrister.<br />

Karin McCarthy og<br />

Bo Lauenborg<br />

Dansker med succes i USA<br />

En god dansk optikeruddannelse kan føre<br />

langt internationalt, når evner, kreati<strong>vi</strong>tet og<br />

energi går op i en højere enhed.<br />

Optikren mødte Karin McCarthy, FAAO ved<br />

kontaktlinsekonferencen, hvor hun holdt to<br />

spændende indlæg om to af hendes store passioner,<br />

børn og kontaktlinser og farvede kontaktlinser.<br />

Med en elevtid i Synoptik og en træning i<br />

Synoptiks ud<strong>vi</strong>klingsafdeling for kontaktlinser<br />

i bagagen tog Karin McCarthy i 1993 til Johnson<br />

& Johnson Vision Care i USA.<br />

Egentlig er det de farvede »one design«<br />

kontaktlinser med en farvet ring, der alene har<br />

til hensigt af få kontaktlinsebæreren til at se<br />

bedårende ud med store dådyrlignende iris,<br />

der i dag er Karins primære arbejdsområde i<br />

Johnson & Johnson. Karin er med i hele tre patenter<br />

inden for området.<br />

»Jeg har et meget spændende job, hvor<br />

ikke to uger er ens«, fortæller Karin. »Jeg arbejder<br />

som project manager på de farvede linser,<br />

som ligger i det, <strong>vi</strong> kalder »beauty«-segmentet.<br />

Der skal <strong>lave</strong>s kliniske undersøgelser ud fra<br />

meget detaljeorienterede projektbeskrivelser<br />

og undersøgelsesprotokoller, og det er mit<br />

ansvar, at <strong>vi</strong> overholder love og regler. Jeg arbejder<br />

med patentansøgninger og har ansvaret<br />

for, at specifikationerne på produkterne er<br />

i orden.<br />

Jeg har været involveret i markedsundersøgelser<br />

i Østen og Japan, hvor det største<br />

marked er. Det har betydet, at jeg har lært nogle<br />

nye kulturer at kende på en måde, som jeg<br />

aldrig havde kunnet, h<strong>vi</strong>s jeg have været turist«,<br />

fortæller Karin McCarthy.<br />

Karin McCarthy interesserer sig også meget<br />

for børn og kontaktlinser.<br />

»Når jeg har været så heldig at få sådan<br />

en in<strong>vi</strong>tation her til kontaktlinsekonferencen,<br />

springer jeg til med det samme. Jeg arbejdede<br />

med børn i min praktiktid i Synoptik. Netop<br />

sikkerhedsaspektet i forbindelse med børn og<br />

kontaktlinser interesserer mig meget. Der er så<br />

mange myter og misforståelser omkring børn<br />

og kontaktlinser. Misforståelser, der betyder, at<br />

der ikke tilpasses kontaktlinser til børn. De får<br />

bare briller, og det synes jeg er synd for dem.<br />

Det <strong>vi</strong>rker hæmmende for skolebarnet både i<br />

leg og idræt. Vi skal blive dygtigere til at foreslå<br />

kontaktlinser til børn. Allerede fra 8-årsalderen<br />

er mange børn modne nok til at bære kontaktlinser«,<br />

siger Karin McCarthy.<br />

Karin McCarthy er ikke til briller og er varm<br />

fortaler for endagslinser, som hun er overbe<strong>vi</strong>st<br />

om er den mest sikre løsning. H<strong>vi</strong>s hun ikke<br />

kunne få linser <strong>vi</strong>lle en operation være et sandsynligt<br />

alternativ. Briller er ikke til sportsaktive<br />

mennesker, fortæller hun.<br />

»H<strong>vi</strong>s optometristerne ikke er dygtige og<br />

modige nok til at tilpasse kontaktlinser også til<br />

de helt unge børn, tror jeg flere <strong>vi</strong>l benytte sig<br />

af operation. Men der er altid en risiko, selv om<br />

den nok er lille. Med kontaktlinser er den væk.<br />

For mig er det en stor glæde at se udstrålingen<br />

i barnets ansigt, når brillen er væk, og det ser<br />

gennem kontaktlinsen. Den glæde giver tilfredshed<br />

i arbejdet«, slutter Karin Mccarthy.<br />

>><br />

37


38<br />

Udstillere på kontaktlinsekonferencen.<br />

Søndagens forskningsresultater<br />

Søndagen startede med indlæg af<br />

Jonathan Walker og Philip Morgan.<br />

Under den lidt provokerende<br />

overskrift: »Hvad ved <strong>vi</strong> <strong>vi</strong>rkeligt<br />

om staining?«, fortalte Philip Morgan<br />

om den traditionelle måde at<br />

kontrollere staining på, nemlig med<br />

Frihed til selv at vælge…<br />

fluorescein. Men hvad er det <strong>vi</strong> ser?<br />

Er det blot døde celler, der er en del<br />

af den naturlige afstødning, eller er<br />

det utilsigtet slidtage på øjets hornhinde<br />

forårsaget af kontaktlinsen.<br />

En af hans pointer er, at egentlig<br />

generende komplikationer kan ses<br />

i spaltelampen uden brug af fluorescein.<br />

Jonathan Walker fortalte om<br />

forskellene på øjengener forårsaget<br />

af allergi og toxiner. En væsentlig<br />

forskel er at immunforsvaret har en<br />

hukommelse over for allergi og derfor<br />

reagerer voldsomt på selv små<br />

doser af det allergifremkaldende<br />

stof. I forbindelse med vurderingen<br />

af det tørre øje anbefalede Jonathan<br />

Walker farvestoffet lissamine<br />

green.<br />

Øjenlæge Jesper Skov fortalte<br />

om kontaktlinsekomplikationer set<br />

fra hans <strong>vi</strong>nkel. Blandt flere gode<br />

hints var en opfordring til kontaktlinseoptikerne<br />

til at være lidt skarpere<br />

overfor en-dags linsebærerne.<br />

Hos Nyt Syn vælger <strong>vi</strong> selv, h<strong>vi</strong>lke stel <strong>vi</strong> fører i vores butik. Sådan kan <strong>vi</strong> godt li’ det. Frihed<br />

til at vælge og alligevel opnå alle de fordele, der er ved at være fl ere. Vil du <strong>vi</strong>de mere om<br />

alle de andre fordele, der er ved at være en del af Nyt Syn, er du meget velkommen til at<br />

kontakte direktør Tom Skovbon, på mobil: 20 21 99 00 - eller <strong>vi</strong>a: ts@nytsyn.dk.<br />

Det har været et godt år, hvor otte nye butikker har sluttet sig til os. Vi ser frem til næste år,<br />

hvor <strong>vi</strong> håber, endnu fl ere dygtige optikere har lyst til at blive en del af Nyt Syn - godt nytår.<br />

Komplikationer skyldes som oftest<br />

at de bruges som døgnlinser i kortere<br />

eller længere perioder. Derfor<br />

<strong>vi</strong>l det være naturligt at spørge:<br />

»Hvor ofte sover du med linserne<br />

på?« i stedet for det traditionelle:<br />

»Har du sovet med linser på?«.<br />

Optometrist Sarah Morgan talte<br />

om kommunikation i en optikerpraksis.<br />

Sarah lagde særlig vægt<br />

på hvordan optometristen får presbyopipatienten<br />

til at vælge kontaktlinser.<br />

Den spændende og indholdsrige<br />

weekend sluttede med Sarah<br />

Morgans nyfortolkning af Abba hittet<br />

Mamma Mia.<br />

Hør Sarah Morgans nyfortolkning af Abba hittet<br />

Mamma Mia. på You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=rxZ8IjdpzDg<br />

Om søndagen var der Kontaktlinsekonferencen<br />

for assistenter, den bliver omtalt i næste nummer<br />

af optikeren.<br />

Dit syn betyder alt for os


BLØD<br />

FLEKSIBEL<br />

ILTGENNEM-<br />

TRÆNGELIGHED<br />

FUGTGIVNING<br />

UV-BESKYTTELSESKLASSE 1 4,5<br />

������������������������������������<br />

���<br />

�������������������������������<br />

������ � ������ � ��������������������������������������<br />

����������������������������������<br />

Når <strong>vi</strong> sidder foran computeren, blinker <strong>vi</strong> i gennemsnit 5 gange mindre 3 ,<br />

og det kan resultere i ubehag og tørhed.<br />

Flere <strong>vi</strong>gtige egenskaber gør ACUVUE ® OASYS ® til en komfortabel kontaktlinse –<br />

blødhed, fleksibilitet, fugtgivning og iltgennemtrængelighed. 1<br />

Tilbyd dine kunder ACUVUE ® OASYS ® og produktets fordele allerede i dag!<br />

Findes også til korrektion af astigmatisme/bygningsfejl.<br />

1. JJVC Data on File 2006. 84% af de kunder, som bruger computer mere end 25 timer pr. uge, var enige i/del<strong>vi</strong>st enige i, at ACUVUE ® OASYS ® fik dem til at glemme, at de havde kontaktlinser på. N=174. 2. Young G, Riley CM, Chalmers RL, Hunt C. Hydrogel lens comfort in<br />

challenging en<strong>vi</strong>ronments and the effect of refitting with SiH lenses. OVS 2007; 84; 4: 302-308. 3. Patel S, Henderson R, Bradley L et.al. Effect of <strong>vi</strong>sual display unit use on blink rate and tear stability. Optom Vis Sci, 1991;68:11 888-92. 4. UV-absorberende kontaktlinser kan ikke erstatte<br />

solbriller med UV-beskyttelse, eftersom de ikke dækker hele øjet og området omkring det. 5. JJVC Data on File, 2010. ACUVUE ® , ACUVUE ® OASYS ® , HYDRACLEAR ® og SEE WHAT COULD BE er registrerede varemærker, der tilhører Johnson & Johnson Vision Care. ©JJVC 2010.<br />

>><br />

39


40 FAGLIGT<br />

AF JETTE<br />

ROSENSTAND MØLLER,<br />

DANMARKS<br />

OPTIKERFORENING<br />

Optometrist bliver<br />

en beskyttet titel<br />

Ændring af autorisationsloven pr. 1. januar 2011.<br />

S<br />

undhedsstyrelsen har fremsat<br />

et lovforslag, der tilpasser<br />

autorisationsloven til den nye<br />

uddannelse for professionsbachelorer.<br />

Forslaget indebærer, at de<br />

nye professionsbachelorer i optometri<br />

meddeles autorisation som<br />

optometrister med ret til at betegne<br />

sig som optometrist, kontaktlinseoptiker<br />

og optiker. Og med ret til<br />

at udøve såvel optiker<strong>vi</strong>rksomhed<br />

som kontaktlinse<strong>vi</strong>rksomhed.<br />

Betegnelsen optometrist <strong>vi</strong>l<br />

fremover være beskyttet på samme<br />

måde som betegnelsen optiker og<br />

kontaktlinseoptiker. Det betyder, at<br />

uberettiget anvendelse af betegnelsen<br />

optometrist fremover <strong>vi</strong>l være<br />

strafbart.<br />

Da optometrister og kontaktlinseoptikere<br />

har samme<br />

<strong>vi</strong>rksomhedsområde, forslår<br />

Sundhedsministeriet, at kontaktlinseoptikere<br />

også skal<br />

have ret til at betegne sig som<br />

optometrister. Derimod <strong>vi</strong>l de,<br />

der alene har en optikerautorisation,<br />

ikke længere kunne benytte<br />

betegnelsen optometrist. Optometrister<br />

<strong>vi</strong>l også kunne betegne<br />

sig som optiker og kontaktlinseoptikere.<br />

Baggrunden er, at betegnelsen<br />

optiker fortsat <strong>vi</strong>l være den<br />

mest almindelige betegnelse, og<br />

dermed være den betegnelse som<br />

optometristen kan have brug for at<br />

anvende i <strong>forretning</strong>smæssig henseende.<br />

Frist for at ansøgning<br />

Det er <strong>vi</strong>gtig at være opmærksom<br />

på, at mulighederne for at opnå<br />

autorisation som optiker og<br />

kontaktlinseoptiker bortfalder<br />

efter udløbet at fastsatte frister.<br />

H<strong>vi</strong>s man ønsker at<br />

opnå autorisation<br />

som optiker, skal der<br />

indgives ansøgning<br />

til Sundhedsstyrelsen<br />

inden den 1. juli 2014<br />

Ansøgning om<br />

autorisation som<br />

kontaktlinseoptiker<br />

skal være indgivet til<br />

Sundhedsstyrelsen<br />

inden 1. januar 2016.<br />

Autoriseret sundheds person:<br />

Uddannelsen som kontaktlinseoptiker<br />

<strong>vi</strong>l blive nedlagt senest i<br />

løbet af første halvår af 2014. Fristen<br />

giver dem, der gennemfører<br />

kontaktlinseuddannelse mindst<br />

halvandet år til at indgive ansøgningen.<br />

Herefter <strong>vi</strong>l det ikke være muligt<br />

at opnå autorisation som optiker og<br />

kontaktlinseoptiker.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> opfordre<br />

alle, der bliver uddannet eller<br />

som allerede er uddannet optiker/<br />

kontaktlinseoptiker, og som ikke<br />

har ansøgt om autorisation, om<br />

hurtigst muligt at indsende en ansøgning<br />

til Sundhedsstyrelsen.<br />

Udannelsesinstitutionerne <strong>vi</strong>l<br />

løbende udbyde kontaktlinsekurser,<br />

men da holdene kan være overtegnet,<br />

opfordres alle til at tilmelde sig<br />

efteruddannelsen så hurtigt som<br />

muligt, så de ikke risikere at forpasse<br />

muligheden for at opnå kontaktlinseautorisation.


Rico Nielsen,<br />

blev partner hos Louis Nielsen i H<strong>vi</strong>dovre<br />

den 4. november 2010<br />

DET SPILLER MAX<br />

I LOUIS NIELSEN<br />

“Som ny partner er det dejligt at kunne konstatere, at tingene holder hele vejen rundt i Louis Nielsen.<br />

Det spiller max – lige fra opbakningen fra hovedkontoret og til det håndværkerteam, der kommer ud<br />

for at <strong>lave</strong> noget i butikken.<br />

Hjælpsomheden er <strong>vi</strong>rkelig slående i organisationen, og uanset hvad man har brug for hjælp med, er<br />

der aldrig nogen, der vrisser, så man føler, man er til ulejlighed. Man føler, at alle går på arbejde hver<br />

dag for at hjælpe lige præcis dig bedst muligt, og det giver en rigtig god fornemmelse, når man er ny<br />

partner. Det er fedt at være en del af.<br />

Det gode ved at have et super-professionelt team i ryggen, når man starter op, er, at så kan man selv<br />

koncentrere sig om andre ting - eksempel<strong>vi</strong>s rekrutteringen, der jo er <strong>vi</strong>gtig, fordi <strong>vi</strong> taler om mennesker,<br />

som du skal ansætte og arbejde tæt <strong>sammen</strong> med hver dag.<br />

Louis Nielsens landsdækkende kundeser<strong>vi</strong>ce er en anden af de mange fordele. De fortjener stor ros for<br />

professionelt at tage hånd om det, når kunderne ringer. Det giver os god ro på tingene i butikken, og <strong>vi</strong><br />

kan koncentrere os fuldt ud om kunderne”.<br />

I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre<br />

mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på<br />

mail tru@louisnielsen.dk eller telefon 30381882. Vi søger lige nu <strong>Danmarks</strong> mest engagerede og<br />

erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.<br />

Partnerne<br />

strømmer til Louis Nielsen.<br />

Mød de seneste otte i dette<br />

blad, og læs hvorfor de har<br />

valgt Louis Nielsen


42 FAGLIGT<br />

AF BJARNE HANSEN<br />

FOTO: BJARNE HANSEN<br />

Hæder til Shamir.<br />

På Vision Expo West<br />

uddeler “Optical LaboratoriesAssociation«<br />

awards inden for<br />

forskellige kategorier.<br />

Shamirs topproduct<br />

Autograph Freeframe<br />

vandt prisen<br />

»Award of Exellence«<br />

i kategorien:«Best in<br />

lens design«.<br />

Brillemesse på amerikansk<br />

F<br />

or optikere, der har lyst til at<br />

opleve en helt anderledes<br />

messe, er Vision Expo West i Las Vegas<br />

en oplagt mulighed. Hvor det i<br />

Europa opleves som piratlignende<br />

<strong>vi</strong>rksomhed at have udstilling på hoteller<br />

i byen i stedet for at deltage direkte<br />

på messerne, har amerikanerne et<br />

helt anderledes koncept. Messen holdes<br />

på Sands Expo and Convention<br />

Center, der er et kæmpe kompleks set<br />

med danske øjne.<br />

På messerne i Europa starter messestemningen<br />

allerede i lufthavnen<br />

med store reklamer og shuttle busser<br />

direkte til messerne. Smarte briller ses<br />

i et pænt antal i ankomsthallen i lufthavnen,<br />

og det er en sport at spotte,<br />

hvem der skal på messe.<br />

Helt anderledes er det i Las Vegas.<br />

OPTIKERENS udsendte så ikke en<br />

eneste reklame eller hen<strong>vi</strong>sning til Vision<br />

Expo West. Der er så mange akti<strong>vi</strong>teter<br />

i Las Vegas<br />

Stacy Smith og Natalie<br />

Johnson, ProDesign<br />

og på selve messecentret, at det først<br />

er når gæsterne kommer på selve etagen<br />

for udstillingen, at der er hen<strong>vi</strong>sning<br />

til messen, og gæsterne kan se,<br />

at de er på rette vej.<br />

Messen er delt op i to. Dels et<br />

stort traditionelt udstillingscenter med<br />

mange stande, og dels en afdeling i<br />

komplekset, hvor de største og mest<br />

kendte mærker har lejet suiter. Der er<br />

hele tre etager med hver sin selvstændige<br />

reception, der hjælper de besøgende<br />

på vej, og som overalt i USA er<br />

hjælpsomheden stor.<br />

Der er flere danske mærker, der er<br />

repræsenteret ved agenter, men det er<br />

alene Lindberg og ProDesign, der er<br />

indlogeret på egne suiter.<br />

International sales manager Thomas<br />

Fleischer Christensen, Lindberg<br />

nurser om de ventende gæster og har<br />

god kontakt til alle i Lindbergs lokale.<br />

Der er travlt ved de små salgsborde,<br />

og bakkerne med de flotte briller fylder<br />

godt i lokalet. Der er en af-<br />

slappet stemning, og de købelystne<br />

optikere har ro til at se kollektionerne.<br />

Både sælgere og kunder ser ud til at<br />

trives. Der er en helt anden stemning<br />

end på de traditionelle store stande,<br />

som <strong>vi</strong> kender dem i Europa.<br />

Hos ProDesign er det Stacy Smith<br />

og Natalie Johnson, der tager imod<br />

og <strong>vi</strong>ser kollektionerne. Også her<br />

hersker der en god stemning. Stort<br />

set alle gæster har <strong>lave</strong>t aftaler i god<br />

tid, og der er tid til at nyde samværet<br />

med kunderne. Det er tydeligt, at der<br />

er gode personlige relationer mellem<br />

gæster og kunder.<br />

Set udefra <strong>vi</strong>rker det, som om kunderne<br />

vælger at have et meget bredt<br />

udvalg i de mærker, de vælger at have<br />

i butikken. Det kan også være et naturligt<br />

resultat af måden, varerne <strong>vi</strong>ses<br />

frem på.<br />

Det amerikanske marked er svært<br />

at komme ind på, men for både Lindberg<br />

og ProDesign er det lykkedes<br />

med stor succes.<br />

Thomas Fleischer Christensen,<br />

Lindberg.


43


44 FAGLIGT<br />

AF MARIE THERESE<br />

JOHANSEN,<br />

STUDENTER-<br />

MEDHJÆLPER,<br />

CARITAS DANMARK<br />

Kontakt Susanne<br />

Møller Andersen på<br />

sma@caritas.dk ,<br />

h<strong>vi</strong>s du er interesseret<br />

i at donere et<br />

apparat, starte en<br />

brille-indsamling i<br />

din butik eller bare<br />

høre mere om projektet.<br />

Læs også mere på<br />

www.caritas.dk.<br />

Nyt liv i Niger<br />

B<br />

edre uddannelse er lig med<br />

bedre leve<strong>vi</strong>lkår. Bedre skoler<br />

er lig med bedre uddannelse.<br />

Bedre skoler <strong>vi</strong>rker kun, h<strong>vi</strong>s eleverne<br />

kan se tavlen – det kan de ikke så<br />

godt i Niger.<br />

Niger er verdens fattigste land –<br />

og samtidig et af de steder i verden,<br />

hvor behovet for briller er størst.<br />

Det skyldes flere grunde, men dels<br />

at sult og fejlernæring er med til at<br />

hæmme synet. Især mangel på A<strong>vi</strong>tamin<br />

kan medføre sår på hornhinden,<br />

natteblindhed og i sidste ende<br />

øge risikoen for total blindhed.<br />

I Nigers hovedstad Niamey ligger<br />

der en brilleklinik. Den er drevet af to<br />

polioramte mænd, der er uddannet<br />

til at stå for salg, montering og vedligeholdelse<br />

af briller. Briller er dyre i<br />

Niger, og mange mennesker har ikke<br />

råd til at købe briller. Et par briller til<br />

50 kr. kan for nogen være en byrde,<br />

der er så stor, at handicappet ikke<br />

afhjælpes. Derfor er brilleklinikken<br />

særdeles <strong>vi</strong>gtig for de fattige mennesker<br />

i Niger. Klinikken modtager<br />

donationer af brugte briller fra forskellige<br />

partnere. Brillerne sættes<br />

i stand og sælges til social priser,<br />

h<strong>vi</strong>lket <strong>vi</strong>l sige, at køberens økonomiske<br />

situation tages i betragtning,<br />

når prisen fastsættes.<br />

Klinikken har eksisteret siden<br />

begyndelsen af 1990’erne, og den<br />

bærer meget præg af de mange års<br />

flittige brug. Apparaterne, der bruges<br />

til slibning, måling af styrke og<br />

montering af glassene er gamle og<br />

slidte, og det kan derfor være svært<br />

for Mohammed Goumey og hans<br />

assistent, at udføre deres arbejde.<br />

Derfor…<br />

H<strong>vi</strong>s du har et apparat i din butik,<br />

der trænger til at skiftes ud, eller<br />

et du ikke bruger, så tænk på at<br />

det måske kan gøre gavn et andet<br />

sted i verden. Brilleklinikken i Niger<br />

trænger desperat til nye apparater.<br />

Caritas Danmark, der arbejder i Niger,<br />

og som indsamler briller til klinikken,<br />

<strong>vi</strong>l gerne bringe det derned<br />

for dig.


Tilbyd dine kunder vores mest bekvemme endagslinse<br />

– med blinkaktiveret genfugtning<br />

Tårefilm<br />

Tårefilm<br />

Linse<br />

Linse<br />

Øje<br />

Øje<br />

Unik, tredobbelt<strong>vi</strong>rkende fugtgivende effekt<br />

- smører, genfugter og frisker op ved hvert blink!<br />

Traditionelle endagslinser<br />

1 Tårefilmen er mindre stabil hen over linsens overflade.<br />

2 Linsen behandles med fugtgivende stoffer, der holdes tilbage<br />

inde i linsen, og <strong>vi</strong>rkningen deraf aftager, efterhånden som<br />

dagen skrider frem.<br />

DAILIES ® AquaComfort Plus ®<br />

1 Linsens overflade genfugtes hele dagen, idet der udskilles fugt<br />

fra linsen, hver gang der blinkes.<br />

2 Fugten holdes tilbage i linsen, men er ikke bundet irreversibelt.<br />

3 Fugten frigives til linsens overflade med forskellig hastighed.<br />

De små PEG-molekyler udskilles hurtigt, hvorimod de længere<br />

PVA-kæder udskilles senere hen på dagen.


46 FAGLIG DEBAT<br />

AF STEEN SAUST<br />

Menneskers anvendelse af deres syn<br />

Steen Saust’s respons: Optikeren nr. 6 side 46: Ivan Nisted: Respons på Steen Saust: Er<br />

OEP fortid? (Optikeren nr. 4) Som var en kommentar på Ivan Nisteds artikel »Fra OEOanalyse<br />

til e<strong>vi</strong>densbaseret optometri« (Optikeren nr. 3)<br />

K<br />

ære Ivan Nisted. Det er jo<br />

påfaldende, så enige <strong>vi</strong> er.<br />

Selvom der er en diskrepans, der<br />

gør det værdifuldt at holde debatten<br />

i gang. Du skriver på skolens<br />

vegne, og gør derfor din udmelding<br />

mere officiel og meget mere generel.<br />

Det er lige pludselig ikke din<br />

mening, men skolens mening du<br />

udtrykker, og på en eller anden forunderlig<br />

måde »hænger« du så på,<br />

at repræsentere hele under<strong>vi</strong>sningens<br />

samlede fortid.<br />

Det er egentlig ikke min opgave<br />

at forsvare OEPs gamle system.<br />

OEP har jo også selv ændret det<br />

af den årsag, at det var for omstændeligt<br />

og kompliceret både<br />

at under<strong>vi</strong>se i og at lære. Alligevel<br />

synes jeg, at du underkender betydningen<br />

af OEP, som alt andet<br />

lige har fungeret som nyttigt værktøj<br />

i mange år og som stadig benyttes<br />

af rigtig mange optometrister i<br />

vores land. For mig <strong>vi</strong>rker det, som<br />

om du gør det uden at indhente<br />

oplysninger om OEPs ændrede<br />

metoder, samt om det forholds<strong>vi</strong>s<br />

store e<strong>vi</strong>densmateriale, som OEP<br />

allerede har liggende. Det er jo ikke<br />

for ingenting, at rigtig mange skoler<br />

i USA anvender OEPs metoder ved<br />

evaluering til <strong>vi</strong>suel terapi.<br />

Du angriber mig for, at sige noget<br />

jeg ikke har sagt. Det kan jeg<br />

nu godt leve med, når det kommer<br />

fra dig, for jeg ved, at det ikke er af<br />

ond <strong>vi</strong>lje. Jeg må sige: »Hus forbi«<br />

når du siger: »Steen Saust hævder,<br />

at vor krydscylindermåling anses<br />

for at være pseudo<strong>vi</strong>denskabelig<br />

i den e<strong>vi</strong>densbaserede kontekst.«<br />

Jeg siger i min tekst: »Tag for eksempel<br />

en simpel test- procedure,<br />

som <strong>vi</strong> alle <strong>sammen</strong> kender: »Hvad<br />

er bedst – et eller to«. Jeg nævner<br />

ikke noget som helst om krydscylindermålinger.<br />

Jeg ved godt<br />

at man kan bruge udtrykket ved<br />

krydscylindermålingerne, men jeg<br />

kender mange, der også bruger det<br />

f.eks. ved de sfæriske målinger.<br />

Du irettesætter mig, når jeg siger<br />

at, man på mange uddannelser<br />

»glemmer« at sige, hvorfra målingerne<br />

kommer og nævner, at OEP<br />

som hovedregel ikke som de første<br />

har beskrevet målingerne. Din irettesættelse<br />

er accepteret og taget<br />

til efterretning. Men jeg <strong>vi</strong>l da gerne<br />

lige have lejlighed til at fortælle,<br />

hvorfor jeg siger, som jeg gør. Som<br />

du selv skriver, er OEP grundlagt i<br />

1928 og OEPs 21 punkts-analyse<br />

er ud<strong>vi</strong>klet som en samlet sekvens<br />

af målinger, der bruges, når man<br />

anvender phoropter. Denne sekvens<br />

er beskrevet nøje. Der bliver<br />

i det oprindelige materiale gjort tydeligt<br />

opmærksom på, at rækkefølgen<br />

og udførelsen af målingerne er<br />

<strong>vi</strong>gtig for at kunne drage fordel af<br />

den efterfølgende analyse af målingerne.<br />

Vi er enige om, at der er andre<br />

samtidige, der har ud<strong>vi</strong>klet lignende<br />

enkeltmålinger /tests, men<br />

OEP er de første, der har sat dem i<br />

system og beskrevet dem specifikt<br />

med henblik på at få et pålideligt<br />

resultat ved brug af en <strong>sammen</strong>sat<br />

sekventiel undersøgelse med<br />

phoropter. Så når man nævner et<br />

nummer fra OEP analysen, er det<br />

ikke blot en hen<strong>vi</strong>sning til en bestemt<br />

måling, det forudsættes<br />

også, at de målinger, der kommer<br />

forud, er foretaget i den foreskrevne<br />

sekvens. Der er nemlig i det oprindelige<br />

bedømmelsesmateriale<br />

fra OEP taget hensyn til, at hver enkelt<br />

måling har indflydelse på den<br />

efterfølgende måling. Det er derfor<br />

ikke korrekt brug af målingerne at<br />

oversætte den enkelte måling fra et<br />

»OEP nummer« til en enkeltstående<br />

måling. Som <strong>vi</strong> tidligere har talt om,<br />

er OEP analysen blot et udpluk af<br />

de testprocedurer, <strong>vi</strong> har til vores<br />

rådighed. Den er ud<strong>vi</strong>klet for, at optometristen<br />

skal kunne finde frem<br />

til recepten på en »safe lens«. Altså<br />

en brillestyrke, som patienten kan<br />

acceptere.<br />

Årsagen til, at jeg ønsker at fortsætte<br />

denne debat er, at påpege,<br />

at de fleste af os har en tendens til<br />

at være meget subjektive i vores<br />

bedømmelse af det, <strong>vi</strong> læser. Også<br />

når det gælder <strong>vi</strong>denskabelige artikler<br />

og udgivelser af forskningsresultater.<br />

Officielt er <strong>vi</strong> et fag af<br />

pseudohåndværkere, der er ved<br />

at blive omdannet til at fag af akademikere.<br />

Det er <strong>vi</strong>gtigt, at <strong>vi</strong> ikke<br />

taler hen over hovedet på alle dem,<br />

der har taget den »gamle uddannelse«.<br />

Der er rigtig mange og meget<br />

seriøse og kompetente optikere<br />

og mange af dem har gjort rigtig<br />

meget for at efteruddanne sig løbende.<br />

Vi skal heller ikke glemme,<br />

at hele snakken om e<strong>vi</strong>dens er noget,<br />

som det akademiske miljø har<br />

fremelsket, og det er der efter min<br />

mening intet galt i. Som jeg nævner<br />

i mit tidligere indlæg, synes jeg<br />

netop, at det er dejligt, at skolerne<br />

er opmærksomme på, at under<strong>vi</strong>sningen<br />

skal funderes på under<strong>vi</strong>sningsmateriale,<br />

der har en solid<br />

forankring i fagets normer samt<br />

hævdvundne og gennemprøvede<br />

metoder. Det er <strong>vi</strong>gtigt, at <strong>vi</strong> ikke<br />

drukner os selv i beruselse over, at<br />

der er noget, der hedder e<strong>vi</strong>dens.<br />

Jeg er enig i, at det er fint med<br />

e<strong>vi</strong>dens. Men når <strong>vi</strong> sidder i prø-


er meget indi<strong>vi</strong>duelt<br />

verummet med en patient, er det<br />

<strong>vi</strong>gtigst, at patienten får den rigtige<br />

behandling, det være sig i form af<br />

briller eller kontaktlinser, kompenserende<br />

eller terapeutiske. Det kan<br />

selvfølgelig også være et tilbud om<br />

<strong>vi</strong>suel terapi. H<strong>vi</strong>s <strong>vi</strong> for at yde vores<br />

bedste for patienten er nødt til<br />

at anvende en metode af en <strong>lave</strong>re<br />

e<strong>vi</strong>dens, må det være af mindre<br />

betydning. Når jeg siger det på den<br />

måde, er det fordi jeg ved, at det<br />

også er den måde, der benyttes af<br />

andre faggrupper inden for sundhedssektoren.<br />

Jeg har haft hele<br />

e<strong>vi</strong>densbegrebet tæt inde på livet,<br />

da min kone Janne, der er fysioterapeut,<br />

har været hyret til at e<strong>vi</strong>densevaluere<br />

fysioterapiens arbejde på<br />

Frederiksberg Hospital med henblik<br />

på, at <strong>lave</strong> kliniske retningslinjer.<br />

Vi havde e<strong>vi</strong>densmateriale fra<br />

hele verden liggende på vores spisebord<br />

i næsten 2 år, og jeg benyttede<br />

mig selvfølgelig af muligheden<br />

for at blive opdateret på emnet. I<br />

Juli måned i år var jeg på Southern<br />

College of Optometry til en tredages<br />

konference om emnet E<strong>vi</strong>densbaseret<br />

Optometri. Pudsigt nok<br />

var det en konference arrangeret af<br />

OEP. Her var mange af USA’s optometriskoler<br />

repræsenteret. Den<br />

generelle holdning, der blev luftet<br />

på disse tre dage, er det samme<br />

som jeg giver udtryk i denne debat.<br />

Du nævner også at Cochranes e<strong>vi</strong>densbegreb<br />

er udbredt i den vestlige<br />

verden, det har du ret i. Man<br />

stræber efter at gøre analyserne så<br />

dækkende som muligt for eksempel<br />

mht. antal patienter (metaanalyser),<br />

tidsforløb, kontrolgrupper<br />

og at man har en reel hensigt om at<br />

<strong>vi</strong>lle behandle. Det er desværre ikke<br />

altid muligt at få alle faktorer med<br />

på grund af f.eks. etiske forhold.<br />

Prøv at gå ind på denne hjemmeside<br />

fra Videncenter for Hjerneskade<br />

med følgende link: http://www.vfhj.<br />

dk/default.asp?PageID=2090. Det<br />

er en omtale af en oversigtsartikel<br />

om e<strong>vi</strong>dens for effekten af tværfaglig<br />

rehabilitering efter en erhvervet<br />

hjerneskade. Blot for at påpege, at<br />

der er andre i sundhedssektoren,<br />

der mener, at kravene om højt e<strong>vi</strong>densniveau<br />

ikke altid medfører pålidelige<br />

resultater. Du nævner også,<br />

at der ikke er noget galt i at støtte<br />

sig til ekspertvurderinger, men eksperters<br />

erfaringer <strong>vi</strong>l naturlig<strong>vi</strong>s ikke<br />

kunne hamle op med <strong>vi</strong>denskabelige<br />

undersøgelser, der baseres på<br />

store grupper af mennesker. Det er<br />

netop det, der er mit problem. Man<br />

undersøder et <strong>vi</strong>suelt problem ud<br />

fra den hypotese, at synsproblemer<br />

er ens hos store grupper af mennesker,<br />

når neurologien nu fortæller<br />

os, at der er meget få menneskers<br />

syn, der kan siges at være bare tilnærmelses<strong>vi</strong>s<br />

ens. Menneskers<br />

anvendelse af deres syn er meget<br />

indi<strong>vi</strong>duelt.<br />

Til slut <strong>vi</strong>l jeg blot sige, at OEP<br />

i dag anvender et andet og meget<br />

enkelt system til vurdering af målingerne.<br />

Faktisk er systemet så<br />

simpelt at lære, at de fleste kan lære<br />

det i løbet af ganske få dage, selv<br />

om de ikke har forudgående kendskab<br />

til OEP.<br />

47


48 NYT OM<br />

Adidas<br />

goggles<br />

med styrke<br />

Adidas Eyewear har sendt den nye udgave<br />

af deres populære ID2 ski- og<br />

snowboard-goggle på markedet. Den<br />

nye ID2 pure har en smallere ramme,<br />

så ski- og snowboardentusiaster med<br />

smallere hovedform kan bruge den pris<strong>vi</strong>ndende<br />

goggle. ID2 vandt i 2008 den<br />

eftertragtede ispo Boardsports Award<br />

2008 i kategorien »Accessories«.<br />

Et afgørende element er muligheden<br />

for at udstyre gogglen med et Performance<br />

Insert: En optisk indsats til<br />

personer med nedsat syn. Adidas Performance<br />

Insert kan anvendes med<br />

både bifokale linser og linser med glidende<br />

overgang.<br />

Begge goggles har »dual frame«,<br />

hvor den forreste ramme og ho-<br />

vedrammen består af to forskellige<br />

dele, der fungerer som én. Elastikremmen<br />

er fæstnet til den forreste ramme,<br />

mens hovedrammen fastholder glassene.<br />

Der er flere fordele ved denne<br />

konstruktion. Blandt andet sikrer den,<br />

at gogglen passer til alle hjelme, fordi<br />

den forreste ramme følger hjelmens<br />

kant, mens hovedrammen slutter tæt<br />

om ansigtet.<br />

Derudover er det revolutionerende<br />

ventilationssystem baseret på<br />

ClimaCool-princippet og integreret i<br />

både frontrammen og hovedrammen.<br />

Den hævede frontramme sørger for, at<br />

sneen ikke så let samler sig oven på<br />

gogglen, imens den brede bue over<br />

næsen beskytter imod sne, <strong>vi</strong>nd og sol.<br />

Nyt skræddersyet glas fra Zeiss<br />

Med Zeiss Gradal Indi<strong>vi</strong>dual® EyeFit er<br />

det muligt at tage hensyn til kundens indi<strong>vi</strong>duelle<br />

nærprofil.<br />

ZEISS har ud<strong>vi</strong>klet en helt ny generation<br />

af progressive brilleglas, der er skræddersyet<br />

til syn på alle afstande. Her tages<br />

der ikke alene hensyn til de indi<strong>vi</strong>duelle<br />

mål, men også til brillebrugerens indi<strong>vi</strong>duelle<br />

præference for synet i nærområdet.<br />

3 forskellige designtyper<br />

Glasset fås i henholds<strong>vi</strong>s afvejet, mellemzone<br />

og nær. Afvejet er basisglasset til personen,<br />

der vægter alle synssituationer lige<br />

meget. Mellemzone er til personen, der<br />

vægter mellemområdet (arbejdsafstand<br />

60-90 cm.) højest. Mellemområdet er op til<br />

28% større end ved afvejet design. Nær er<br />

til personen, der arbejder mest i området<br />

30-60 cm, her er nærområdet op til 60%<br />

større end ved afvejet design.<br />

C.O.R.E. (Center Of Rotation<br />

Evaloation) teknologi<br />

Zeiss har i mere end 40 år taget hensyn<br />

til placeringen af øjets rotationscenter i<br />

beregningen af sine brilleglas, og i det<br />

nye glas er det lykkedes gennem intensiv<br />

forskning at forfine teknikken. Det har<br />

især positiv effekt for personer med høje<br />

styrker.<br />

Tyndeste progressive glas<br />

Ved hjælp af nye tykkelsesoptimering-<br />

NYT FRA HOYA<br />

Summit Pro og Summit<br />

CD i TrueForm udgave<br />

De gennemprøvede og meget populære flerstyrkeglas,<br />

Summit Pro og Summit CD (til<br />

smalle stel) har gennemgået en modernisering.<br />

Resultatet af de optimerede glas har fået<br />

navnet: Trueform.<br />

Hoya bruger benævnelsen TrueForm,<br />

når et konventionelt glas – som her Summit<br />

Pro og CD – bliver slebet med freeform bagflade.<br />

Fordelen er, at styrkerne korrigeres,<br />

så de passer til den <strong>vi</strong>nkel, øjet ser gennem<br />

glasset. Det <strong>vi</strong>l sige, at utallige punkter i<br />

glasset slibes med hver sin unikke styrke.<br />

Resultatet med de nye udgaver er glas med<br />

større skarphed, mere behageligt syn og lettere<br />

tilvænning. Glassene tilpasses fuldstændigt<br />

som Summit Pro og CD.<br />

De nye glas er et godt alternativ til kunden,<br />

der ikke <strong>vi</strong>l spendere et par iD Mystyle.<br />

salgoritmer kan Zeiss Gradal Indi<strong>vi</strong>dual®<br />

EyeFit fremstilles ultratyndt.<br />

Nyt »fjervægter« fra Zeiss<br />

Clarlet® 1,74, der er det tyndeste brilleglas<br />

fra Zeiss i kunststof, fås nu også i<br />

FreeForm design. Det betyder mulighed<br />

for et kosmetisk flot, ultralet brilleglas<br />

med maksimal bærekomfort.<br />

Glasset er udstyret med en specialud<strong>vi</strong>klet<br />

coatning, der er <strong>sammen</strong>sat af<br />

en hard coatning, en bredspektret antirefleksbehandling<br />

og en Clean-Coat, der er<br />

vand og smudsaf<strong>vi</strong>sende. Den diskrete,<br />

blålige restrefleks gør brilleglassene næsten<br />

usynlige i brillen og nemme at holde<br />

rene.


VIVE LA REVOLUTION DE<br />

BRILLEBRANCHEN<br />

Er du også træt af de mange ens butikskoncepter, og den store grå<br />

masse i optikerbranchen? Lad os være ærlige, vores branche er ikke<br />

den mest revolutionerende... Og det <strong>vi</strong>l <strong>vi</strong> gerne gøre op med!<br />

Vi tilbyder et netværk i to stærke spor, ‘Feinschmecker’ eller ‘Alliance<br />

Optics’. Begge giver dig muligheden for at revolutionere din butik. Vi<br />

kæmper nemlig for butikker, som gør en forskel for kunden, og ikke<br />

kun i udtryk men også i selve oplevelsen. – De nyeste brille brands, helt<br />

unikke koncepter og ser<strong>vi</strong>ces.<br />

To netværk, hvor selvstændighed og frihed faktisk er slagord. Sammen<br />

med jer, trækker <strong>vi</strong> butikkens personlighed helt frem.<br />

Det kræver ikke kun <strong>vi</strong>sioner fra os, men også fra jer. Kom og vær med<br />

til at tage kampen op mod de ensartede koncepter!<br />

– Vær mere dig selv, ved at blive en del af os.<br />

Kontakt os og hør mere om Danmark’s mest attraktive netværk for<br />

indi<strong>vi</strong>duelle optikere:<br />

Adm. Direktør: Jarl Riise · Jarl@alliance-optics.com · +45 2136 1904<br />

Direktør: Klaus Kjær · klaus@alliance-optics.com · +45 2211 7789<br />

49


50 NYT OM<br />

Håndholdt <strong>vi</strong>deolup<br />

fra Eschenbach Optik<br />

Eschenbach Optik er gået digitalt<br />

med den første håndholdte <strong>vi</strong>deo<br />

lup, Mobilux Digital.<br />

Luppen er med den nye AMOLED<br />

teknologi (Active Matrix Light-<br />

Emitting Diode), hvor displayet<br />

giver en hurtig billedbehandling<br />

og høj kontrast. Det 2.0 megapixel<br />

kamara sikres brugeren, at billedet<br />

på skærmen er skarpt.<br />

Der er mulighed for forstørrelse<br />

på 3x og 6x i farver, sort på h<strong>vi</strong>dt<br />

og h<strong>vi</strong>dt på sort. Vægten er kun<br />

162 gram og <strong>vi</strong>deoluppen er udstyret<br />

med frysefunktion, så billedet<br />

kan tages på afstand og ses på<br />

nært hold.<br />

Nyt Opti 2011rykker op<br />

ad rangstigen<br />

Dette års Opti bringer den tyske messe et stort skridt fremad.<br />

I år <strong>vi</strong>l de store international firmaer Luxottica, Marcolin, Charmant<br />

and Alain Mikli også være på messen. Dermed er messens<br />

mål om at <strong>vi</strong>se det fulde spektrum inden for optik og brillestel<br />

kommet nærmere.<br />

I den anden ende af skalaen er der “opti-boxen«, der er<br />

små stande, hvor nye firmaer <strong>vi</strong>ser deres produkter frem. Området<br />

er placeret centralt i YES!-området (YES! Young Eye<br />

Styles).<br />

Der forventes at komme mere end 430 udstillere på messen<br />

og mere end 20.00 besøgende.<br />

28. - 30. januar 2011<br />

www.opti-munich.com<br />

Glaskonsulenterne fra venstre:<br />

Lea Sommer, Michael Hyldtoft og Michael Svendsen.<br />

Stelkonsulenterne fra venstre:<br />

Rikke Kolbe Jørgensen og Morten Hansen.


Alliance Optics Group Nordics ud<strong>vi</strong>der<br />

med »Feinschmecker«<br />

Det er to kendte personer i branchen,<br />

Jarl Riise, tidligere administrerende direktør<br />

i Nyt Syn, og Klaus Kjær, der har<br />

en fortid som ejer af Optikjær i Kolding<br />

og senest som arbejdende coach i Profil<br />

Optik, der står bag den nye nordiske<br />

gruppe i Alliance Optics Group ApS.<br />

Gruppen er en del af det verdensomspændende<br />

Alliance Optics Group LTD,<br />

RODENSTOCK UDVIDER<br />

SALGSSTYRKEN<br />

Som led i en yderligere satsning på stelmarkedet<br />

<strong>vi</strong>l Rodenstock over de kommende<br />

år introducere en række nye<br />

stelmærker. Derfor er der ansat to nye<br />

salgskonsulenter, der bliver ansvarlige<br />

for de eksisterende og de kommende<br />

stelmærker.<br />

Rikke Kolbe Jørgensen, 42 år, er ansat<br />

som ny stelkonsulent og <strong>vi</strong>l få ansvaret<br />

for kunder på Sjælland og Fyn.<br />

Morten Hansen, 32 år, der har været<br />

ansat i Rodenstock i et par år, får ansvaret<br />

for Jylland.<br />

De tre Rodenstock konsulenter, Lea<br />

Sommer, Michael Hyldtoft og Michael<br />

der skal sikre gode indkøbsmuligheder<br />

for de tilsluttede 31 optikere.<br />

Samtidig er der under navnet “Feinschmecker«<br />

oprettet et nyt fri<strong>vi</strong>lligt netværk<br />

i alliancen, som udover at fokusere<br />

på indkøb tilbyder medlemmer et<br />

kvalitetskoncept. Målet er, at yderligere<br />

30–35 meget indi<strong>vi</strong>duelle butikker i Danmark,<br />

der i sortiment, markedsføring og<br />

Svendsen, der igennem en årrække<br />

har besøgt butikkerne med både stel<br />

og glas, <strong>vi</strong>l fremover udelukkende blive<br />

glaskonsulenter.<br />

Rodenstock har igennem de sidste år<br />

lanceret en del nye glas og ikke mindst<br />

en række nye salgsværktøjer, der kræver<br />

en mere detaljeret rådgivning. Rodenstock<br />

prioriterer uddannelse og rådgivning<br />

om glas rigtig højt og håber meget<br />

på, at alle <strong>vi</strong>l få stor glæde af de ekstra<br />

ressourcer, der nu sættes ind på dette<br />

område.<br />

Administrerende<br />

direktør Jarl Riise t.v.<br />

og direktør/manager<br />

Klaus Kjær<br />

udstråling i butikken, <strong>vi</strong>l satse på mid-<br />

og highend segmentet.<br />

De tilknyttede butikker <strong>vi</strong>l få adgang<br />

til flere forskellige butikskoncepter med<br />

tilhørende butikssupport og hjælp til<br />

markedsføring.<br />

Det bliver også muligt fremover at<br />

hjælpe etablerede butikker med et generationsskifte.<br />

51


52<br />

NYT FRA UDDANNELSESUDVALGET<br />

I 2011 kan du se frem til en lang række spændende kurser og arrangementer bl.a.:<br />

AFTENKURSER:<br />

SLUT AUGUST OG SEPTEMBER<br />

Datoerne er endnu ikke fastlagt<br />

Syn og trafik<br />

Under<strong>vi</strong>ser: Steen Aalberg,Optometrist<br />

Til lands, til vands og i luften er synet<br />

en afgørende faktor for, hvordan <strong>vi</strong><br />

kommer frem, hvad enten det drejer<br />

sig om den professionelle chauffør<br />

eller privatpersonen.<br />

Der kan selvfølgelig være forskel<br />

på, hvad der kræves af <strong>vi</strong>suelle færdigheder<br />

af luftkaptajnen, lastvognschaufføren<br />

og kaptajnen på supertankeren.<br />

Men fælles for dem er, at <strong>vi</strong><br />

som samfund kræver, at deres syn og<br />

<strong>vi</strong>suelle færdigheder er så gode, at<br />

de kan betjene os borgere på en betrykkende<br />

måde.<br />

Vi <strong>vi</strong>l se på, h<strong>vi</strong>lke <strong>vi</strong>suelle færdigheder<br />

<strong>vi</strong> som optometrister skal<br />

koncentrere os om, når <strong>vi</strong> har vores<br />

patienter i prøverummet. Vi <strong>vi</strong>l også<br />

fokusere på, hvad <strong>vi</strong> som samfund<br />

skal fokusere på for at støtte det optimale<br />

syn. For eksempel kan man<br />

gøre meget for, at vejskilte bliver så<br />

tydelige, at de nemt lader sig afkode.<br />

Alt i alt et kæmpe område, der er<br />

værd at gøre sig bekendt med som<br />

optometrist.<br />

AFTENKURSER:<br />

17. MAJ,TEC – FREDERIKSBERG<br />

18. MAJ, DCOVS – RANDERS<br />

Elektrodiagnostik i Optometrisk Praksis<br />

Under<strong>vi</strong>ser: Steen Aalberg, Optometrist<br />

Ud<strong>vi</strong>klingen sniger sig ind på os, og elektronikken er en stigende del af optometristens<br />

hverdag. Det er svært for den enkelte at tage stilling til værdien af de nye værktøjer og at<br />

overskue de faldgruber, der kan være i brugen af dem.<br />

Dette kursus er en rundtur med en præsentation af nogle elektroniske redskaber, der<br />

er tilgængelige for optometristen, og som uden t<strong>vi</strong>vl snart <strong>vi</strong>l komme til at fylde mere i vores<br />

hverdag, samt en introduktion af nogle undersøgelsesmetoder, som <strong>vi</strong> måske ikke selv<br />

benytter, men som <strong>vi</strong> <strong>vi</strong>l komme til at tage stilling til. Vi <strong>vi</strong>l nemlig i stigende omfang blive<br />

konfronteret med patienter, klienter, kunder (vælg din egen favorit), som har gennemgået<br />

en eller anden undersøgelse og medbringer et resumé eller udskrift af resultatet. Uden lidt<br />

<strong>vi</strong>den om, hvad disse undersøgelsesresultater indikerer, er <strong>vi</strong> ude af stand til at <strong>vi</strong>de om situationen<br />

<strong>vi</strong>l på<strong>vi</strong>rke vores eget arbejde, og <strong>vi</strong> er dermed på glatis med vores rådgivning.<br />

Sideløbende <strong>vi</strong>l udstyr fra den optiske industri muliggøre stadig større præsision i vores<br />

målinger og kompensationsmuligheder (linser, brilleglas), og kravet til os om at kunne<br />

afgøre, hvem det har værdi for, vokser tilsvarende.<br />

Kurset er en blanding af oplæg og information, lidt praktik og løbende diskussion af de<br />

præsenterede muligheder. Berøringsfladen bliver bred, fra den automatiske fokusmåler –<br />

over scanning af øjenbevægelser og <strong>vi</strong>suelt genererede potentialer i synsbarken – til hjernescanninger.<br />

Der er ingen specielle krav om forudsætninger for at kunne deltage. Intentionen er at<br />

væbne dig bedre til at overskue mulighederne i den elektroniske jungle.<br />

Kan du møde folk i øjenhøjde, når de kommer med en smartphone med et synsprøveprogram<br />

og spørger, hvad det er, du kan mere end den.<br />

7. OG 8. MAJ, KØBENHAVN<br />

Optometri-konference<br />

Så er datoen lagt fast for den næste konference, som sætter fokus<br />

på refraktiv kirurgi.<br />

Programmet lader dog stadig vente på sig. Men allerede nu<br />

kan Uddannelsesudvalget afsløre, at to anerkendte amerikanske<br />

eksperter lægger vej forbi – Optometrist dr. Louis Catania,<br />

der, af Optometry Journal og 20/20 Magazine, er blevet udråbt<br />

som en af de mest indflydelsesrige optometrister i 20. århundrede,<br />

samt øjenlæge og stifter af klinikken Nicolitz Eye<br />

Consultants, dr. Ernst Nicolitz. De <strong>vi</strong>l bl.a. fortælle om<br />

samarbejdet mellem øjenlæger og optometrister.


Charlotte Møller Rhode og Christian Ulrik Gerhardt,<br />

blev partnere hos Louis Nielsen i Rosengårdcentret og i<br />

Louis Nielsen butikken i Bilka i Odense den 18. november 2011<br />

VI KAN GØRE DET,<br />

VI ER BEDST TIL<br />

“Som partner er det dejligt at komme ind i en organisation med et professionelt bagland, som tager sig<br />

af det, de er gode til. Så kan <strong>vi</strong> gøre det, <strong>vi</strong> er bedst til. Det giver også en god sikkerhed.<br />

Det er rigtig dejligt, at man ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i alle mulige forskellige ting, der er<br />

forbundet med det at drive sin egen <strong>forretning</strong>. H<strong>vi</strong>s man skulle det, <strong>vi</strong>lle man slet ikke kunne gå så<br />

hurtigt frem, og løsningerne <strong>vi</strong>lle heller ikke i alle tilfælde bliver lige så gode, som når man har et stærkt<br />

bagland. Det gør alt i alt, at man <strong>sammen</strong> kan opbygge og drive en langt bedre <strong>forretning</strong>, end man <strong>vi</strong>lle<br />

være i stand til på egen hånd.<br />

Partnerskab i Louis Nielsen er en god måde at være sin egen herre på. Det er jo spændende at være<br />

med til at tage beslutninger – selvfølgelig omkring sine egne butikker, men mere generelt bliver der<br />

også lyttet til det, som <strong>vi</strong> partnere siger. Man har en god fornemmelse af at være med til at bestemme<br />

i Louis Nielsen.<br />

Det er en stor tilfredsstillelse at være partner i et firma, hvor man behandler andre, som man gerne<br />

selv <strong>vi</strong>l behandles, og hvor man behandler kunderne ens og med respekt. Det er meget <strong>vi</strong>gtige værdier<br />

i vores måde at drive <strong>forretning</strong> på”.<br />

I efteråret 2010 har Louis Nielsen indgået aftaler med 14 partnere. Er du interesseret i at høre<br />

mere om dine muligheder for at få din egen Louis Nielsen butik, så kontakt Trine Uhrenholdt på<br />

mail tru@louisnielsen.dk eller telefon 30381882. Vi søger lige nu <strong>Danmarks</strong> mest engagerede og<br />

erfarne chefer til spændende partnerprojekter i Ishøj og Nordsjælland.<br />

Partnerne<br />

strømmer til Louis Nielsen.<br />

Mød de seneste otte i dette<br />

blad, og læs hvorfor de har<br />

valgt Louis Nielsen


54 KURSER / KALENDER<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING 2011<br />

Uge Dato Længde Emne Sted<br />

2 11. januar Aftenkursus Hvordan vendes reklamation til succes? TEC – Frederiksberg<br />

2 12. januar Aftenkursus Hvordan vendes reklamation til succes? DCOVS – Randers<br />

2 12. januar 1 dag Optometri og ernæring – Thorkild Rasmussen København<br />

8 22. februar Aftenkursus Refraktiv kirurgi – Jesper Hjortdal TEC – Frederiksberg<br />

8 23. februar Aftenkursus Refraktiv kirurgi – Jesper Hjortdal DCOVS – Randers<br />

12 23. marts Aftenkursus Intra Okulære Linser – Thomas Olsen TEC – Frederiksberg<br />

12 24. marts Aftenkursus Intra Okulære Linser – Thomas Olsen DCOVS – Randers<br />

18 7. og 8. maj 2 dage Optometri-konference København<br />

19 10. og 11. maj 2 dage<br />

Basal motorisk integration og ernæring ifm. synstræning<br />

– Thorkild Rasmussen (2 første af 4 dage)<br />

København<br />

20 17. maj Aftenkursus Elektrodiagnostik i optometrisk praksis – Steen Aalberg TEC – Frederiksberg<br />

20 18. maj Aftenkursus Elektrodiagnostik i optometrisk praksis – Steen Aalberg DCOVS – Randers<br />

23 7. og 8. juni 2 dage<br />

Basal motorisk integration og ernæring ifm. synstræning<br />

– Thorkild Rasmussen (2 sidste af 4 dage)<br />

Tilmelding til: Maj-Britt Frigast. Tlf.: 4586 1533, fax: 4576 6576. E-mail: mbf@optikerforeningen.dk<br />

ANDRE KURSER 2011<br />

Uge Dato Længde Emne Sted<br />

København<br />

3-5-8 Alle dage 3 uger KL2-kurser **** TEC, Frederiksberg<br />

15-18-21 Alle dage 3 uger KL2-kurser **** TEC, Frederiksberg<br />

43 29. og 30. okt. 2 dage Årsmøde i svagsynsforeningen FASS, se mere på www.svagsyn.net **<br />

Kurser med **** tilmelding til: Annette Antonsen, TEC: aan@tec.dk Kurser med ** tilmelding se venligst www.svagsyn.net<br />

Kalender<br />

28. - 30. januar 2011<br />

opti ‘11<br />

International Trade Show<br />

for Trends in Optics<br />

New Munich Trade Fair Centre,<br />

Munich<br />

www.opti-munich.com<br />

12. - 13. februar 2011<br />

Optometridagarna 2011<br />

Stockholm City Conference Center,<br />

Sverige<br />

www.optikerforbundet.se<br />

4. - 6. marts 2011<br />

Mido 2008 International messe<br />

for briller og optik.<br />

Rho-Pero, Milano.<br />

www.mido.it<br />

18. - 20. marts 2011<br />

International Vision EXPO East 2009<br />

New York<br />

www.<strong>vi</strong>sionexpoeast.com<br />

26. - 27. marts 2011<br />

Drømmesyn<br />

Øksnehallen i København<br />

www.drommesyn.dk<br />

26. - 29. maj 2011<br />

BCLA, Manchester, U.K.<br />

www.bcla.org.uk<br />

29. september - 2. oktober 2011<br />

SILMO 2011<br />

International messe<br />

for briller og optik.<br />

Paris-Nord Villepinte<br />

udstillingscenter<br />

Promosalons tlf. 33 93 62 66<br />

www.silmo.fr<br />

3. - 5. november 2011<br />

Hong Kong Optical Fair. Hong Kong<br />

www.hktdc.com/fair/hkopticalfair-en/<br />

6. november 2011<br />

Synoptik-Fondens seminar<br />

for øjenlæger og optikere<br />

Radisson SAS Scandina<strong>vi</strong>a Hotel,<br />

København.<br />

www.synoptik-fonden.dk


OPTIKEREN<br />

REDAKTION:<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax. 45 76 65 76<br />

E-mail: optikeren@optikerforeningen.dk<br />

Redaktør: Bjarne Hansen<br />

Tlf. 88 51 23 23<br />

E-mail: bjh@optikerforeningen.dk<br />

ANNOCEBESTILLING:<br />

DG Media as<br />

Gammel Torv 18<br />

1457 København K<br />

Tlf. 70 27 11 55<br />

Fax. 70 27 11 56<br />

E-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANNONCEMATERIALE<br />

SENDES TIL:<br />

DG Media as<br />

Gammel Torv 18<br />

1457 København K<br />

Tlf. 70 27 11 55<br />

Fax. 70 27 11 56<br />

E-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANSVARLIG OVERFOR<br />

PRESSELOVEN:<br />

Per Michael Larsen<br />

Formand for <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

ÅRSABONNEMENT:<br />

6 numre: Kr. 420,- ekskl. moms + porto.<br />

Ekstra blade til samme adresse:<br />

6 numre: Kr. 220,- – ekskl. moms + evt.<br />

mer-porto.<br />

LAYOUT, PRODUKTION OG TRYK:<br />

Stibo Zone<br />

Njalsgade 19 D, 2. sal<br />

2300 København S<br />

Tlf. 8939 8833<br />

www.stibozone.com<br />

Eftertryk af bladets artikelstof er kun<br />

tilladt med skriftlig tilladelse.<br />

Næste nummer, OPTIKEREN nr. 2, 2011,<br />

udkommer 25.02.2011.<br />

Stof til dette nummer skal være redaktionen<br />

i hænde senest 11.01.2011<br />

Annoncebestilling senest den<br />

24.02.2011.<br />

Annoncer skal være Stibo Zone i hænde<br />

senest den 02.02.2011.<br />

ADRESSER OG TELEFONNUMRE<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING<br />

Sekretariatet,<br />

Langebrogade 5,<br />

1411 København K<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76 Telefontid: 9-16,<br />

fredag 9-15<br />

E-mail: do@optikerforeningen.dk<br />

www.optikerforeningen.dk<br />

Arbejdende formand<br />

Per Michael Larsen,<br />

Kontorchef Jette R. Møller<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand:<br />

Per Michael Larsen, tlf. 20 28 82 37<br />

Næstformand:<br />

Steen Saust tlf. 40 19 96 60<br />

Erik Sewerin, tlf. 44 97 05 06<br />

Anders Sinding Kristiansen,<br />

tlf. 75 13 11 88<br />

Jeanet Lembeck, tlf. 76 50 01 50<br />

Rasmus Planck, tlf. 38 78 58 22<br />

Søren Broberg, tlf. 36 88 86 86<br />

DANSK ERHVERVSOPTIK<br />

Sekretariatet,<br />

Langebrogade 5, 1411 København K<br />

Tlf. 45 16 26 80 – Fax 45 76 65 76<br />

Telefontid: 9-15, fredag 9-12<br />

E-mail: deo@danskerhvervsoptik.dk<br />

www. danskerhvervsoptik.dk<br />

BESTYRELSEN<br />

Formand:<br />

Michael Bruun, tlf. 48 79 66 30<br />

Næstformand:<br />

Gert Larsen, tlf. 47 77 12 13<br />

Hans Jacobsen, tlf. 20 64 46 00<br />

Jens Malmborg, tlf. 48 24 72 70<br />

OPTIKERFAGETS FÆLLESUDVALG<br />

Sekretariatet,<br />

Langebrogade 5,<br />

1411 København K<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76<br />

Telefontid: 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: mbf@optikerforeningen.dk<br />

Formand:<br />

Anette Pedersen, tlf. 35 47 34 00<br />

Næstformand:<br />

Per Michael Larsen, tlf. 20 28 82 37<br />

OPTIKBRANCHENS<br />

LEVERANDØRFORENING<br />

Formand:<br />

Jesper Jensen<br />

Sekretariatet:<br />

Advokat Christiane Schaumburg,<br />

Klampenborgvej 27,<br />

2930 Klampenborg<br />

Tlf. 33 13 33 31<br />

Fax 44 91 00 81<br />

SERVICEFORBUNDET<br />

– URMAGERNE OG OPTIKERNE<br />

Formand: Anette Pedersen<br />

Upsalagade 20, 4.,<br />

2100 København Ø<br />

Tlf. 35 47 34 00 – Fax 35 47 34 90<br />

www.uol.dk<br />

TEC – TEKNISK ERHVERVSSKOLE<br />

CENTER<br />

Optometriafdelingen, Nordre Fasanvej<br />

27, 2000 Frederiksberg<br />

Tlf. 38 17 70 11 – fax 38 17 71 06<br />

OPTIKERHØJSKOLEN<br />

Vester Allé 26, 8900 Randers C<br />

Tlf. 87 10 04 74<br />

www.optikerskolen.dk<br />

ØJENFORENINGEN<br />

VÆRN OM SYNET<br />

Ny Kongensgade 20, 1.,<br />

1557 København V<br />

Tlf. 33 69 11 00 – Fax 33 69 11 01<br />

DET DANSKE OPTIKMUSEUM<br />

Formand Pia Nygaard<br />

Bilstrupvej 73, 7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 32 05<br />

Bankkontonummer:<br />

9260 265-57-32945<br />

55


TIL BEGYNDENDE PRESBYOPI<br />

AIR OPTIX ® AQUA MULTIFOCAL<br />

Klart, tydeligt syn på alle afstande*<br />

� Precision Profi le med glidende overgang mellem nær- og<br />

afstandszonen.<br />

� Blød overgang fra begyndende til senere stadier af presbyopi<br />

takket være 3 ADD-systemet.<br />

� På 86% af alle personer med begyndende presbyopi passer<br />

de først prøvede AIR OPTIX ® AQUA MULTIFOCAL-linser ved<br />

tilpasningen. 1<br />

LAV ADD ≤ +1.25D<br />

H<strong>vi</strong>s du har spørgsmål, kontakt da din CIBA VISION<br />

repræsentant eller vores kundeser<strong>vi</strong>ce.<br />

*In emerging presbyopes. AIR OPTIX AQUA Multifocal (lotrafi lcon B) Dk/t = 138 @ -3.00D. AIR OPTIX AQUA Multifocal:<br />

For daily wear or up to 6 nights extended wear for presbyopia. References: 1. CIBA VISION, data on fi le, 2008.<br />

TIL SENERE STADIER AF PRESBYOPI<br />

MEDIUM ADD +1.50D TIL +2.00D HØJ ADD > +2.50D<br />

CIBA VISION Nordic AB, Tlf. 46 38 00 00, Datavägen 24, S–436 32 Askim, www.ciba<strong>vi</strong>sion.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!