Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

� Interesse for

� Interesse for området (93,3 % af de respondenter, der har besvaret dette spørgsmål angiver, at de er enige eller meget enige i, at dette var en grund til at de meldte sig til aktiviteten) � Jeg blev bedt om det/opfordret til det (87,7 % af de respondenter, der har besvaret dette spørgsmål angiver, at de er enige eller meget enige i, at dette var en grund til at de meldte sig til aktiviteten) � Det lød mest spændende (85,1 % af de respondenter, der har besvaret dette spørgsmål angiver, at de er enige eller meget enige i, at dette var en grund til at de meldte sig til aktiviteten) I den anden ende af skalaen, er de mindst angivne årsager 2: � Som led i min uddannelse/for at få nye kompetencer (57,2 % af de respondenter, der har besvaret dette spørgsmål angiver, at de er uenige eller meget uenige i, at dette var en grund til at de meldte sig til aktiviteten) � Har pårørende, der er berørt af sagen (52,6 % af de respondenter, der har besvaret dette spørgsmål angiver, at de er uenige eller meget uenige i, at dette var en grund til at de meldte sig til aktiviteten) Respondenterne er blevet spurgt om, hvilken aktivitet de senest er blevet engageret i. Svarene herpå falder i tre hovedgrupper: � lidt over en fjerdedel (28,8 %) er senest blevet aktive i genbrugsbutik, � lidt over hver femte (21,9 %) har angivet nørkleprogram som den aktivitet de senest er blevet aktive i og � igen en femtedel (19,9 %) angiver besøgstjeneste i private hjem, som den aktivitet, de senest er blevet aktive i. 4.15 Bestyrelsesarbejde Lige knap hver fjerde af respondenterne (23,8 %) er med i bestyrelsen i den afdeling de er aktive i. 87,8 % af de bestyrelsesaktive respondenter svarer, at de i bestyrelsen inden for 2 år havde diskuteret afdelingens fremtidige udvikling. Kun 12,2 % havde ikke diskuteret dette. Ud af de respondenter, der har diskuteret afdelingens fremtidige udvikling, har 76,8 % inden for det sidste år, diskuteret aktiviteter målrettet mod de mest sårbare. De blev også bedt om at angive, hvilken målgruppe blandt sårbare det drejede sig om. Svarene falder i følgende kategorier: 2 � Døende � Enlige forsørgere – Børnefamilier med én forsørger � Ensomme � Fattige � Handicappede � Misbrugere � Nødhjælp - katastrofe � socialt belastede familier � Syge og deres pårørende � Sygehustjenesten � Udlændinge (indvandrere, asylsøgere, flygtninge) � Udsatte børn og unge Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 28

� unge mødre � Voldsramte kvinder � vågetjenesten � ældre Af de respondenter der er medlem af bestyrelsen, og som har diskuteret aktiviteter målrettet mod de mest sårbare, svarer 55,6 % endvidere, at de indenfor det sidste år har udviklet nye aktiviteter målrettet mod disse sårbare. De blev også bedt om at angive, hvilke aktiviteter der var tale om. Svarene falder i følgende kategorier: � Besøgsvenner � Flere feriebørn � Forretningsmæssige tiltag � Genbrug � Gå-tjeneste � Indsamling, indsamlingsbøsser i lokalområdet � Julepakker og julekurve � Lejr, lejrskoler og udflugter � Lektiecafe � Lynskole for børn og unge � Psykisk førstehjælp � Pulje eller fond til støtte for sårbare grupper � Røde Kors Ungdomsafdeling � Støttekoncert � Svømning for etniske kvinder i lokalområdet � Sygehustjeneste, sygehusbesøgstjeneste � Værested, café, kaffestue, opholdsstue, varmestue � Vågetjeneste 4.16 I gang som frivillig De adspurgte er blevet bedt om at svare på, hvorfor de kom i gang med den frivillige indsats (årsager/motiver). Svarene viser, at de frivilliges årsager og motiver til at komme i gang med den frivillige indsats fordeler sig med hovedvægt på 4 forskellige årsager/motiver. ”Jeg havde overskud og vil gerne gøre en forskel for andre mennesker” (88,7 % af de frivillige svarer, at de enten er ’meget enige’ eller ’enige’ i, at dette var en væsentlig årsag til at de kom i gang med den frivillige indsats) ”Jeg havde stor interesse for området” (86,7 % er enten enige eller meget enige heri) ”Jeg fik tid til overs” (85,8 % er enten enige eller meget enige heri) ”Jeg blev opfordret” (84,7 % svarer at de enten er ’meget enig’ eller ’enig’ i at årsagen/motivet til at komme i gang med den frivillige indsats var dette). Nedenstående søjlediagram viser andelen, der enten har svaret, at de er meget enige eller enige: Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 29

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors