Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Desuden havde 5,8 %

Desuden havde 5,8 % af respondenterne sat kryds i andet, se kategorisering nedenfor. � Alderen � At man i Dansk Røde Kors bruger økonomiske midler på undersøgelser som denne � At Dansk Røde Kors fraviger sine grundlæggende principper � Svindel og Korruption � Moms i genbrugsforretningerne � Manglende anerkendelse � At nørklearbejdet ikke anerkendes som en rigtig, selvstændig del af det store Røde Kors arbejde � For meget bureaukrati og papirarbejde � Der bør være en aldersbegrænsning ved 75 år � At ens indsats ikke har positive resultater i ens aktivitet � Mangel på frivillige Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 40

5. Analyse og konklusioner Formålene med undersøgelsen var som tidligere nævnt at få svar på følgende hovedspørgsmål: � Hvem er frivillig i Dansk Røde Kors? � Varierer kendetegnene ved de frivillige fra aktivitet til aktivitet? � Hvilke bevæggrunde og anledninger var afgørende for, at de frivillige i sin tid blev frivillige i Dansk Røde Kors? � Hvad fastholder i dag de frivilliges engagement i organisationen? � Hvordan vurderer de frivillige selv, at deres frivillige indsats indvirker på deres livskvalitet? I dette kapitel drøfter vi svarene på disse spørgsmål, og drager de konklusioner som datamaterialet giver grundlag for. Hvem er frivillig i Dansk Røde Kors? Dette spørgsmål blev i LFA processen præciseret til et ønske om, at der gennem undersøgelsen skulle tegne dsig et billede af, hvem der er de nuværende frivillige. Det blev ligeledes formuleret som et succeskriterium at Dansk Røde Kors med undersøgelsen skulle få en viden om de typiske frivilligprofiler (segmenter), som grundlag for det fortsatte arbejde med udviklingen af afdelingerne og deres indsatser. Som resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne viser, er de frivillige i Dansk Røde Kors en ret homogen gruppe: Langt størstedelen er kvinder (85%) over 56 år med dansk etnicitet. Desuden er størstedelen (83,6%) pensionister, førtidspensionister eller efterlønnere. 7 ud af 10 frivillige er medlemmer og 87 % støtter Dansk Røde Kors økonomisk. Alt sammen data som viser, at de frivillige i Dansk Røde Kors er en meget homogen gruppe: I den sammenhæng er det lidt interessant, at 80,8% af de frivillige karakteriserer Dansk Røde Kors som en organisation med stor mangfoldighed blandt de frivillige. Evaluator formoder, at der i denne opfattelse af mangfoldighed også knyttes an til, at der i det lokale arbejde deltager mange forskellige mennesker på tværs af de skrevne og uskrevne skel som hyppigt deler et lokalsamfund. Det er altså kvinder i pensionsalderen som er grundstammen i frivillig-indsatsen, og i denne gruppe ligger der jo, med de ”unge” pensionister som vi allerede oplever i dag, en stor ressource. De kvinder som går på pension i dag vil typisk kunne virke som frivillige i 20 – 30 år. Derfor er der meget god grund til at fortsætte rekrutteringen af denne kernegruppe, som også socialt passer godt ind i de eksisterende sociale og mellemmenneskelige netværk i afdelingerne. Det er dog spørgsmålet om der ikke i fremtiden kunne ligge en meget stor ressourcetilgang i at få opbygget en tilsvarende stor mandlig frivillig gruppe. En sådan indsats må bygge på interesser og aktiviteter som tiltrækker mænd – og det vil formentlig bedst kunne lade sig gøre, hvis man skaber rum og indsatser, hvor mænd kan opbygge deres egne sociale net. Et godt udgangspunkt er naturligvis at tage udgangspunkt i de erfaringer man allerede har i afdelinger med møbelgenbrug og lignende aktiviteter. Vi ved fra andre undersøgelser af civilsamfundet, at der faktisk totalt set er flere mænd end kvinder i det frivillige segment (SFI 2004 fx). Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 41

ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors