Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

1. Indledning Hermed

1. Indledning Hermed præsenteres resultaterne af den frivilligundersøgelse, som Dansk Røde Kors satte i gang i oktober 2009. Undersøgelsen er gennemført af Konsulenthuset Cubion A/S i perioden december 2009 til marts 2010. Baggrunden for undersøgelsen er, at Dansk Røde Kors, til trods for en relativ stor viden om sine frivillige, stadigvæk kun har begrænset viden om, hvilke omstændigheder, der konkret fører til, at de rent faktisk er blevet frivillige, hvorfor de har valgt netop den aktivitet, de er engageret i, om de frivillige selv oplever, der er en sammenhæng mellem deres engagement og deres livskvalitet, og hvad der får en ”ildsjæl” til at blive ved med at brænde. Dansk røde Kors har derfor ønsket at gennemføre en undersøgelse, der kan besvare følgende fem spørgsmål: � Hvem er frivillig i Dansk Røde Kors? � Varierer kendetegnene ved de frivillige fra aktivitet til aktivitet? � Hvilke bevæggrunde og anledninger var afgørende for, at de frivillige i sin tid blev frivillige i Dansk Røde Kors? � Hvad fastholder i dag de frivilliges engagement i organisationen? � Hvordan vurderer de frivillige selv, at deres frivillige indsats indvirker på deres livskvalitet? 1.1 Yderligere begrundelse for undersøgelsen Undersøgelsen ønskes endvidere gennemført af primært tre grunde: � For det første fordi organisationen har brug for yderligere viden om de frivillige for i fremtiden at kunne rekruttere mere målrettet. � For det andet fordi organisationen gerne vil imødekomme de frivilliges ønsker og behov, så de føler sig godt behandlet og fastholder deres frivillige engagement. � For det tredje fordi Dansk Røde Kors gerne vil vide mere om, hvad de frivillige selv synes, de får ud af at gøre en frivillig indsats. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 4

2. Undersøgelsens metoder Arbejdet med undersøgelsen blev indledt med en workshop, hvor CUBIONs undersøgelsesteam i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Røde Kors fik udviklet en Logisk Projektramme for undersøgelsen. Arbejdet skete ud fra metoden Logical Framework Analysis og resulterede i fastlæggelsen af en række formål, forventede resultater og succeskriterier. Denne logiske projektramme har siden styret udarbejdelsen af spørgeskema og spørgerammer for dataindsamlingen. Den logiske projektramme danner også baggrund for systematikken i analyseafsnittet. Undersøgelsen blev herefter delt op i en kvantitativ og en kvalitativ del. 2.1 Den kvantitative undersøgelse Den kvantitative del af undersøgelsen består igen af 2 dele: 1. En undersøgelse gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med udsendelse af trykte spørgeskemaer til en respondentgruppe på oprindeligt 1000 tilfældigt udtrukne frivillige fra databasen, som Dansk Røde Kors har under opbygning. Da det tilfældige udvalg blev foretaget var der imidlertid kun data på ca. 6.500 ud af de ca. 20.000 frivillige. Det er lidt uklart, hvorvidt der er en klar systematik bag de 6.500 frivillige, som på dette tidspunkt var oprettet i databasen. Der har således været rejst tvivl om, hvorvidt der er tale om en ligelig repræsentation af de forskellige aktiviteter i afdelingerne i databasen. 2. Med henblik på at få et grundlag for at vurdere dette - samt for at få en baggrund for evt. at kunne korrigere med en vægtning af resultaterne - blev der udvalgt 5 afdelinger som cases. Ideen var, at der ved at foretage en systematisk og dækkende kvantitativ undersøgelse af disse 5 afdelinger beliggende i hver sin region - og udvalgt som "typiske" repræsentanter for afdelingerne - kunne opnås et vægtningsgrundlag, som kunne anvendes som "kalibreringsenhed" i forhold til den mere omfattende landsdækkende undersøgelse med de 1000 respondenter. Der blev samlet uddelt 220 spørgeskemaer i de 5 afdelinger. Vi bad afdelingerne om at fordele skemaerne, så alle deres aktiviteter var godt og ligeligt repræsenteret. Afdelingerne blev også bedt om at indsamle de udfyldte skemaer og returnere dem samlet til Cubion. Vi modtog i alt 126 udfyldte skemaer tilbage, svarende til en svarprocent på 57,3 %. En sammenligning af baggrundsdata, og svarene på nogle af de centrale spørgsmål om aktiviteter, viser, at der ikke er nogen væsentlige forskelle i de 2 respondentgruppers svarfordelinger. Dette indikerer, at det faktisk er et repræsentativt udsnit vi har fat i, og at der ikke umiddelbart er noget behov eller grundlag for at foretage vægtninger i materialet. For med endnu større sikkerhed at kunne erklære undersøgelsen for statistisk repræsentativ ville det kræve, at vi kunne sammenligne udvalgte frivillige data fra totalpopulationen med vores respondentudvalg. Vi har drøftet repræsentativitetsproblematikken med vor eksterne statistik-ekspert, som påpeger, at der under alle omstændigheder er tale om en strategisk repræsentativitet i undersøgelsen. Det indebærer, at Dansk Røde Kors kan tage fat i de indhøstede resultater og lægge dem til grund for deres fremtidige handlinger og strategier på frivilligområdet. Der er stor sikkerhed for, at det er valide resultater, som er i overensstemmelse med situationen i totalpopulationen og som der derfor trygt kan handles ud fra. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 5

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Barnelandet - Røde Kors
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Røde Kors - Dansk Kommunikationsforening
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Røde Kors' asylarbejde
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors