Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

2.2 Den Kvalitative

2.2 Den Kvalitative undersøgelse Den kvalitative undersøgelse blev gennemført som besøg med indlagt fokusgruppeinterview hos de førnævnte 5 udvalgte afdelinger, der som nævnt dækker Danmarks 5 regioner. I februar og marts måned 2010 gennemførte CUBIONs konsulentteam således et besøg i en Dansk Røde Korsafdeling i hver region. De besøgte afdelinger havde medlemstal mellem 96 og 200 personer. De var valgt ud, så der var mulighed for at få et tilbundsgående indblik i deres aktiviteter. Derfor var der bevidst udgået afdelinger i de største byer. Ved besøgene har der været gennemført fokusgruppeinterviews med aktive i afdelingerne. De interviewede har været aktive i DRK fra 1 måned til 35 år, men gennemsnitligt i ca. 10 år. Hovedparten har været kvinder og den aldersmæssige spredning har været fra ca. 40 – 80 år, med en overvægt af personer på 60 år og opefter. De interviewede har været aktive i forskellige aktiviteter i afdelingen og har repræsenteret aktive i én aktivitet, aktive i flere aktiviteter, aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer. Som forberedelse til interviewene blev der med udgangspunkt i undersøgelsens fokusområder samt den udarbejdede logiske projektramme udarbejdet en semistruktureret spørgeramme. Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 6

3. Sammenfatning af fokusgruppeinterview I det følgende bringes en sammenfatning af resultaterne af de 5 gennemførte fokusgruppeinterviews i de 5 Dansk Røde Kors afdelinger. 3.1 Aktiviteter I de besøgte afdelinger er følgende aktiviteter repræsenteret: � Nørklerprogram � Tøjgenbrugsbutik � Møbelgenbrugsbutik � Besøgsvenner � Besøgsvenner (demente) � Vågetjeneste � Førstehjælp � Lektiehjælp � Flygtninge- og integrationsaktiviteter � Landsindsamling � Lejeraktivitet � Julehjælp 3.2 Det lokale engagement Under besøgene har det været tydeligt, at det lokale engagement er stort og at der i de enkelte afdelinger gøres et stort arbejde for at skabe gode rammer for det sociale fællesskab, der er vigtigt for at fastholde de frivilliges engagement. De frivillige er engagerede i forskelligt omfang fra 2 timer til 4 dage om ugen, men holdningen er, at alle yder det, de kan og vil. Der er således anerkendelse i forhold til alles engagement. ”Rummelighed i DRK er meget vigtigt. Man gør meget for, at man kan yde det, man kan bidrage med og alle er ligeværdige.” Det skal være sjovt og hyggeligt, men det bliver dog også understreget i interviewene, at det er altafgørende, at der er ildsjæle i lokalafdelingerne. ”Man kan sagtens nøjes med at bruge 4 timer om ugen på det, hvis det er det man vil, men de fleste møder ind tidligt, fordi man så sidder og får kaffe inden man skal i gang og få snakket med de andre. Ildsjælene i DRK er vigtige, for det står og falder med dem. Det er fint, at der også er nogle som kommer og er der de 4 timer. Alle har deres berettigelse. Mange kunder har også behov for at snakke, når de kommer i butikken. Så det er vigtigt, at man har tid til at lytte til dem. Butikkerne er også et socialt samlingssted for ældre mennesker. Hos os har vi en dame på 84, der kommer og laver kaffe. Her i vinter, hvor der har været så meget sne, så turde hun ikke køre i bil derned, så gik hun gennem snedriverne med sin rollator, for at komme ned og lave kaffe og evt. sy en knap i et stykke tøj, hvor den mangler en. Man gør det fordi man har lyst til det.” 3.3 Årsager og motiver til at være frivillig i Dansk Røde Kors ”Man gør det fordi man har lyst til det”. I interviewene fremhæves det, at der i lokalsamfundene er mange foreninger og aktiviteter, der baseres på frivilligt engagement. Det billede, der tegner sig i de besøgte lokalafdelinger er, at det typisk er når en person får ’tid til overs’, at engagementet i DRK starter. Mange af de interviewede er således startet som frivillig, da de gik på efterløn eller folkepension eller fik tilkendt en førtidspension. De har oplevet, at der var ekstra tid, som kunne bruges på andre aktiviteter. Flere er blevet opfordret af andre til at engagere sig i DRK’s aktiviteter. Andre har besluttet, at det skulle være aktiviteter indenfor DRK, enten fordi de kendte andre, der allerede var aktive dér, eller det tilfældigvis er DRK, der står for den aktivitet, de har interesse for i deres lokalområde. En del har valgt det, Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 7

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Barnelandet - Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Røde Kors - Dansk Kommunikationsforening
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
Røde Kors' asylarbejde
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors