02.08.2023 Views

Turismens oekonomiske betydning VisitNordsjaelland 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Turismens</strong> økonomiske <strong>betydning</strong> i VisitNordsjælland <strong>2021</strong><br />

Udarbejdet af:<br />

VisitDenmark for VisitNordsjælland<br />

juli 2023<br />

Adresse:<br />

VisitDenmark<br />

Islands Brygge 43, 3.<br />

2300 København S<br />

Tlf. +45 3288 9900<br />

Forside:<br />

Daniel Villadsen<br />

Forfattere:<br />

Malthe Dyrby Thomassen<br />

Studentermedhjælper hos VisitDenmark<br />

E-mail: maltho@visitdenmark.com<br />

Martin Fonnesbech-Sandberg<br />

Seniorøkonom hos VisitDenmark<br />

E-mail: mfs@visitdenmark.com<br />

© VisitDenmark 2023<br />

Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.<br />

1


Indhold<br />

Om rapporten .............................................................................................................................................................................................. 4<br />

Rapportens struktur ..................................................................................................................................................................................... 4<br />

Hvad er turisme? ............................................................................................................................................................................................ 4<br />

Ændringer i forhold til sidste års rapport ..................................................................................................................................... 5<br />

Sammenfatning ......................................................................................................................................................................................... 6<br />

Turismeøkonomiske nøgletal for VisitNordsjælland.............................................................................................................. 6<br />

Resume: <strong>Turismens</strong> økonomiske <strong>betydning</strong> i VisitNordsjælland ................................................................................... 7<br />

1. Turismeforbruget i VisitNordsjælland ........................................................................................................................................ 8<br />

1.1 Turisterne brugte 4,4 mia. kr. i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong> ........................................................................................ 8<br />

1.2 Danske turister står bag 76 pct. af turismeforbruget i VisitNordsjælland ................................................ 12<br />

1.3 Især ferieturismen er vigtig for VisitNordsjælland .................................................................................................... 13<br />

1.4 Feriehuse og endagsturister er vigtige for turismen i VisitNordsjælland ................................................. 13<br />

1.5 Turisterne bruger flest penge inden for detailhandlen ......................................................................................... 15<br />

2 Samfundsøkonomiske effekter ..................................................................................................................................... 16<br />

2.1 Turismen skabte 2,1 mia. kr. i værditilvækst i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong> ...................................................... 16<br />

2.2 Turismen bidrager til vækst i mange brancher ......................................................................................................... 19<br />

2.3 Turismen skabte i <strong>2021</strong> i alt 4.235 fuldtidsjob i VisitNordsjælland.................................................................. 19<br />

2.4 Der skabes især beskæftigelse inden for turismeerhvervene ......................................................................... 22<br />

2.5 Skatteindtægter på 1.735 mio. kr. afledt af turismen .............................................................................................. 23<br />

2.6 Turismeafledte skatteindtægter på 5,5 pct. af de samlede skatter og afgifter ................................... 24<br />

3 Overnatninger og kapacitet ........................................................................................................................................... 25<br />

3.1 Mindre stigning i overnatningskapaciteten ................................................................................................................. 25<br />

3.2 VisitNordsjællands feriehuse benyttes primært af ejerne selv ....................................................................... 26<br />

3.3 Overnatninger i feriehuse dominerer i VisitNordsjælland ................................................................................. 26<br />

3.4 Flere udenlandske overnatninger i 2022 end i <strong>2021</strong>. ...............................................................................................27<br />

3.5 Turismesæsonen i VisitNordsjælland ............................................................................................................................... 29<br />

4 Bag om rapporten .............................................................................................................................................................. 30<br />

4.1 Beregning af turismeforbrug ................................................................................................................................................ 30<br />

4.1.1 Beregning af døgnforbrug ............................................................................................................................................ 30<br />

4.1.2 Beregning af døgnforbrug for erhvervsturisme .............................................................................................. 31<br />

4.2 Beskrivelse af turismesatellitregnskabet ........................................................................................................................ 31<br />

4.2.1 Efterspørgselssiden ............................................................................................................................................................. 31<br />

4.2.2 Udbudssiden ........................................................................................................................................................................... 32<br />

4.3 Ændringer i data og metode siden sidste rapport .................................................................................................. 32<br />

4.3.1 Dataændringer og nye data......................................................................................................................................... 32<br />

2


4.3.2 Modelændringer .................................................................................................................................................................. 33<br />

Fejlrettelse af forbrugsgrupper i modellen ..................................................................................................................... 33<br />

Korrektion i udregning af det lokale privatforbrug ................................................................................................... 33<br />

Coronapåvirkning af indsamlede nationalregnskabstal ........................................................................................ 33<br />

4.4 Estimat på turismeforbruget 2022...................................................................................................................................... 33<br />

4.5 Større revision næste år ............................................................................................................................................................. 34<br />

4.6 Usikkerhed i turismeøkonomiske beregninger ........................................................................................................ 34<br />

4.7 Beregning af afledte effekter i LINE-modellen ......................................................................................................... 34<br />

4.7.1 LINE-modellens multiplikatorer ................................................................................................................................ 35<br />

4.7.2 Turismeafledte effekter i 2020 og <strong>2021</strong> ................................................................................................................. 36<br />

4.8 Kilder til overnatninger ............................................................................................................................................................... 37<br />

4.9 Kilder til døgnforbrug ................................................................................................................................................................. 38<br />

4.10 Turismebrancher og -produktafgrænsninger ........................................................................................................... 39<br />

4.10.1 Turismeerhverv (turismespecifikke brancher i TSA) .................................................................................... 39<br />

4.10.2 Detailhandel og turismerelevante erhverv (aggregerede branchegrupper)<br />

(turismeforbundne brancher i dansk TSA) .........................................................................................................40<br />

4.10.3 Turismeprodukter (turismekarakteristiske produkter i dansk TSA) .................................................. 41<br />

4.10.4 Turismeprodukter (turismeforbundne produkter i TSA) .......................................................................... 42<br />

Bilag ............................................................................................................................................................................................................... 43<br />

Bilag 1.A Turismeforbruget fordelt på overnatningsformer, <strong>2021</strong>. .............................................................................. 43<br />

Bilag 1.B Turismeforbruget fordelt på produkter per kommune, <strong>2021</strong> ................................................................... 44<br />

Bilag 1.C Turismeforbrug, fordelt på nationaliteter og forretnings-/ferierejser, <strong>2021</strong> .................................... 46<br />

Bilag 2.A Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher per kommune, <strong>2021</strong> ............................................ 47<br />

Bilag 2.B Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i VisitNordsjælland, <strong>2021</strong> ...... 49<br />

Bilag 2.C Skatter og afgifter afledt af turismen i VisitNordsjælland, <strong>2021</strong> ............................................................... 51<br />

3


Om rapporten<br />

Denne rapport belyser turismens økonomiske <strong>betydning</strong> i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong>. VisitNordsjælland<br />

dækker over kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.<br />

Rapporten analyserer turisternes samlede forbrug i destinationen og ser på, hvordan dette forbrug skabes.<br />

Det belyses, hvor meget forskellige typer af turisme bidrager med økonomisk, og hvilke produkter turisterne<br />

køber. Rapporten perspektiverer turismens størrelse i forhold til resten af Region Hovedstaden og landet<br />

som helhed.<br />

<strong>Turismens</strong> samfundsøkonomiske <strong>betydning</strong> for beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu<br />

dokumenteres. Rapporten ser også på, hvordan de samfundsøkonomiske effekter fordeler sig på<br />

branchegrupper.<br />

Rapportens analyser følger de internationale standarder for et regionalt turismesatellitregnskab (RTSA).<br />

Termen satellitregnskab er udviklet af FN og måler størrelsen af økonomiske sektorer, der ikke er defineret<br />

som industrier i nationalregnskabet. Turisme går dermed på tværs af brancher, da man følger turistens køb<br />

af varer og tjenester inden for forskellige produkttyper sammenholdt med udbuddet.<br />

Den regionale, makroøkonomiske ligevægtsmodel, LINE, drevet af Center for Regional- og<br />

Turismeforskning (CRT), anvendes til beregning af de lokale samfundsmæssige effekter.<br />

Rapportens struktur<br />

Kapitel 1 omhandler turismeforbruget og kapitel 2 ser på de afledte samfundsøkonomiske effekter af<br />

turisternes forbrug. Kapitel 3 indeholder data om udviklingen i antal overnatninger og<br />

overnatningskapacitet fra 2015 til 2022 fra Danmarks Statistik. I kapitel 4 findes dokumentation for og<br />

beskrivelse af metode og datakilder. Bagest i rapporten findes detaljerede bilag for VisitNordsjælland.<br />

Hvad er turisme?<br />

Denne rapport følger den officielle, internationale definition af turisme, som lyder:<br />

”Turister er en delmængde af rejsende, for hvem rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i<br />

mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet.”<br />

Definitionen betyder, at turisme i rapporten defineres og opgøres bredere, end man normalt finder i de<br />

officielle statistikker. Rapporten medtager således turisme, der normalt ikke indgår i fx Danmarks Statistiks<br />

overnatningsstatistikker. Det drejer sig om bl.a. turisme på små overnatningssteder, krydstogtturisme,<br />

endagsturisme, besøg hos familie og venner, turisme i lejede helårsboliger samt brug af eget eller lånt<br />

feriehus.<br />

4


Ændringer i forhold til sidste års rapport<br />

Denne rapport afløser VisitDenmarks seneste opgørelse af turismens økonomiske <strong>betydning</strong> 2020, udgivet<br />

i 2022. Fokus i rapporten er på turismeforbruget <strong>2021</strong>, der på mange måder var et unormalt år – og andet år<br />

i skyggen af corona-pandemien.<br />

Pga. enkelte data- og modelændringer er 2019-2020 revideret. På landsplan er det samlede turismeforbrug<br />

revideret ned fra 139,2 mia. kr. til 137,0 i 2019 og fra 103,7 til 102,5 mia. kr. i 2020. Det svarer til ændringer i<br />

størrelsesordenen -1,6 pct. i 2019 og -1,2 pct. i 2020. Ændringerne kan dog være større eller mindre på lokalt<br />

niveau.<br />

Herudover er den turismeskabte beskæftigelse på landsplan revideret ned fra 174.700 til 168.700 årsværk i<br />

2019 inkl. afledte effekter og fra 128.500 til 121.100 i 2020.<br />

Revisionen skyldes primært tre forhold:<br />

• Fejlrettelser af forbrugsgrupper i modellen<br />

Ændringerne retter bl.a. op på, at visse transport-forbrugsgrupper i turismeforbruget blev<br />

dobbelttalt i overgangen fra simple omsætningsberegninger (overnatninger ganget døgnforbrug)<br />

til turismeforbrugets nationalregnskabsbaserede produktfordeling. Ændringen nedjusterer<br />

turismeforbruget og de afledte effekter heraf.<br />

• Korrektion i udregning af det lokale privatforbrug<br />

Der er i den seneste modelversion foretaget en præcisering i udregningen af det lokale<br />

privatforbrug, så der nu kontrolleres for, at summen af det lokale privatforbrug og turismeforbruget<br />

ikke kan overstige det samlede privatforbrug. Ændringen har kun <strong>betydning</strong> for udregningen af de<br />

turismeafledte økonomiske effekter, der som følge heraf er nedjusteret.<br />

• Dataopdateringer af nationalregnskabstal<br />

Som følge af corona-pandemien, nedlukninger af samfundet mm. har ikke alle<br />

nationalregnskabsdata været tilgængelige. Derfor var det nødvendigt at estimere produktionstal af<br />

visse forbrugsgruppers udvikling på basis af mere aggregerede størrelser. Forbrugsgrupperne er<br />

essentielle, da turisternes forbrug bliver afstemt med disse. Det gælder bl.a. turistforbrugets andel<br />

af det samlede udbud af hotel-overnatningsproduktet, der som følge af dataopdateringen er<br />

nedjusteret i 2019 og 2020.<br />

Ændringerne er beskrevet i flere detaljer i afsnit 4.3. Desuden<br />

• Beskriver afsnit 4.4 de foreløbige 2022-estimater og inflationspåvirkningen.<br />

• Varsler afsnit 4.5 en større revision af turismeforbrugstallene næste år som følge af opdaterede<br />

kilder.<br />

• Nævner afsnit 4.7.2 forbeholdene omkring de turismeafledte effekter 2020-<strong>2021</strong> givet de<br />

ekstraordinære omstændigheder.<br />

5


Sammenfatning<br />

Turismeøkonomiske nøgletal for VisitNordsjælland<br />

Turisterne i VisitNordsjælland brugte i <strong>2021</strong> ca. 4,4 mia. kr. under opholdet i destinationen. I <strong>2021</strong> foretog<br />

turisterne 1.001 000. registrerede overnatninger i VisitNordsjælland, hvilket er 2,5 pct. flere end i 2019. Fra<br />

<strong>2021</strong> til 2022 steg antallet af overnatninger med 1,7 pct. til 1.018.000 overnatninger.<br />

Turismeforbruget skabte, inklusiv afledte effekter, 2.112 mio. kr. i værditilvækst 1 , 4.235 fuldtidsjob (årsværk)<br />

og 1.735 mio. kr. i skatteindtægter i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong>. Herved står turismen bag 3,7 pct. af al<br />

værditilvækst, 6,0 pct. af alle fuldtidsjob og 5,5 pct. af det samlede skatteprovenu i VisitNordsjælland.<br />

Turismeforbruget har positiv <strong>betydning</strong> for den økonomiske aktivitet. Når VisitNordsjælland opnår én mio.<br />

kr. i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 481.000 kr. i værditilvækst, 0,97 job<br />

(årsværk) og skatteindtægter på 395.000 kr. 2<br />

Oversigtstabel 1. VisitNordsjælland, 2019-<strong>2021</strong><br />

2019 <strong>2021</strong><br />

Turismeforbrug i VisitNordsjælland, mio. kr. 3.866 4.388<br />

Andel af kommunernes samlede udbud, pct. 3,0 2,8<br />

Største markeder, 2019-<strong>2021</strong><br />

Danmark 2.520 3.355<br />

Sverige 651 658<br />

Tyskland 214 145<br />

Forbrug på største kommercielle overnatningsformer, 2019-<strong>2021</strong><br />

Lejet feriehus 598 617<br />

Camping 183 211<br />

Hotel – forretning 231 173<br />

Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2019-<strong>2021</strong><br />

2019 <strong>2021</strong><br />

Turismeskabt værditilvækst, mio. kr. 2.421 2.112<br />

Andel af VisitNordsjællands samlede værditilvækst, pct. 4,6 3,7<br />

Turismeskabt beskæftigelse, årsværk 4.726 4.235<br />

Andel af alle VisitNordsjællands beskæftigede, pct. 7,0 6,0<br />

Turismeskabt skatteprovenu, mio. kr. 1.676 1.735<br />

<strong>Turismens</strong> andel af samlet provenu i VisitNordsjælland, pct. 6,4 5,5<br />

Inklusiv direkte, afledte og inducerede effekter.<br />

*Note: Tallene for ”Største markeder, 2019-<strong>2021</strong>” adskiller sig fra tallene i tabel 1.3, da disse kun dækker<br />

turismeomsætning fra kommercielle overnatningsformer<br />

1<br />

Den formelle betegnelse er ”bruttoværditilvækst”, men i denne rapport anvendes blot ”værditilvækst”. Værditilvæksten<br />

er formelt produktion minus forbrug i produktion og dermed udtryk for, hvad der er tilbage af den samlede omsætning<br />

i virksomhederne til aflønning af de ansatte og profit. Det svarer til BNP i basispriser – ekskl. produktskatter og -subsidier.<br />

2<br />

Skatteindtægterne kommer ikke udelukkende kommunen til gode – fx går nogle af skatteindtægterne til staten.<br />

6


Resume: <strong>Turismens</strong> økonomiske <strong>betydning</strong> i VisitNordsjælland<br />

Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug under deres ophold i VisitNordsjælland og de<br />

samfundsøkonomiske effekter heraf, tegnes i denne rapport en profil af turismen i destinationen og<br />

<strong>betydning</strong>en af erhvervet.<br />

Udvalgte hovedresultater:<br />

• På trods af corona-pandemien har turismeforbruget i VisitNordsjælland oplevet en positiv udvikling.<br />

Fra 2019-<strong>2021</strong> steg det samlede turismeforbrug i VisitNordsjælland med 522 mio. kr. (fra 3,9 mia. kr.<br />

til 4,4 mia. kr.). Det tyder på, at turismeforbruget oplever en lille tilbagegang i 2022, som følge af et<br />

tilbagefald i forbruget blandt danske turister.<br />

• Turismeforbruget i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong> svarer til 11,5 pct. af det samlede turismeforbrug i Region<br />

Hovedstaden.<br />

• Turismeforbruget i VisitNordsjælland udgjorde i <strong>2021</strong> i alt 2,8 pct. af områdets samlede udbud af<br />

varer og tjenesteydelser. Det ligger over niveauet for Region Hovedstaden (1,5 pct.) og landet som<br />

helhed (1,8 pct.).<br />

• Omkring en tredjedel (31 pct.) af turismeforbruget i VisitNordsjælland stammer fra turister, der<br />

benytter kommercielle overnatningsformer som fx camping og lejet feriehus. De øvrige 69 pct. kan<br />

henføres til turister, der benytter ikke-kommercielle overnatningsformer, og i høj grad turister med<br />

eget feriehus (32 pct.) og endagsturister (30 pct.).<br />

• Turismen i VisitNordsjælland favner både danske og udenlandske gæster. Danskerne tegner sig for<br />

størstedelen (76 pct.) af turismeomsætningen, og de udenlandske gæster står for 24 pct. Tyskland<br />

er det største udenlandske marked.<br />

• Med en andel på 91 pct. af den samlede turismeomsætning i VisitNordsjælland har ferieturismen en<br />

større tyngde end forretningsturismen.<br />

• 75 pct. af omsætningen fra ferieturismen stammer fra danske ferieturister. Det tilsvarende gælder<br />

90 pct. af omsætningen inden for forretningsturismen.<br />

• Turisterne i VisitNordsjælland bruger flest penge i detailhandlen (52 pct.) samt på restaurantbesøg<br />

(13 pct.).<br />

• I <strong>2021</strong> skabte turismen i VisitNordsjælland 2.112 mio. kr. i værditilvækst. Det svarer til 3,7 pct. af den<br />

samlede værditilvækst i området. Dette er over niveauet i Region Hovedstaden (2,0 pct.) og niveauet<br />

som Danmark samlet set (2,7 pct.).<br />

• Turismen i VisitNordsjælland bidrager til vækst i en række brancher. 22 pct. af den turismeafledte<br />

værditilvækst i VisitNordsjælland stammer fra turismeerhvervet, 32 pct. stammer fra detailhandel,<br />

og resten (46 pct.) kan henføres til ”andre brancher” herunder fx ejendomsmæglere, bolig-/husleje<br />

og erhvervsservice.<br />

• Turismen skaber 4.235 fuldtidsstillinger i VisitNordsjælland, hvilket svarer til 6,0 pct. af det samlede<br />

antal beskæftigede i området. Målt på antal fuldtidsbeskæftigede er destinationen mere afhængig<br />

af turismen, end tilfældet er i landet som helhed (3,9 pct.) og i regionen (3,5 pct.).<br />

• Overnatningskapaciteten i VisitNordsjælland steg med 5,1 pct. fra <strong>2021</strong> til 2022. Dette skyldes bl.a.<br />

fremgang i lystbådehavne, feriecentre og små hoteller og campingpladser<br />

• Overnatninger i feriehuse udgjorde 41 pct. af alle registrerede kommercielle overnatninger i<br />

VisitNordsjælland i 2022, og overnatninger på campingpladser udgjorde 29 pct.<br />

• Fra 2019 til 2020 faldt antallet af overnatninger i VisitNordsjællands område med 6,7 pct. Både fra<br />

2020-<strong>2021</strong> og <strong>2021</strong>-2022 steg antallet af overnatninger (samlet med 10,9 pct.). Stigningen fra <strong>2021</strong>-<br />

2022 er drevet af en fremgang i udenlandske overnatninger, mens danske overnatninger er faldet.<br />

• Turismen i VisitNordsjælland er sæsonbetonet. Destinationen tiltrækker flest overnatninger i<br />

sommermånederne (juli og august) i 2022 (37 pct.).<br />

7


1. Turismeforbruget i VisitNordsjælland<br />

Dette kapitel redegør for turisternes forbrug i VisitNordsjælland. På baggrund af VisitDenmarks<br />

turismesatellitregnskab tegner kapitlet et billede af, hvordan turisternes samlede forbrug fordeler sig på<br />

produkter og hvilken turisme, der står bag forbruget.<br />

Følgende spørgsmål besvares:<br />

• Hvor stort er turisternes samlede forbrug?<br />

• Hvilken form for turisme står bag forbruget?<br />

• Hvad bruger turisterne penge på?<br />

1.1 Turisterne brugte 4,4 mia. kr. i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong><br />

Turismeforbruget i Visitnordsjælland er steget fra 2019 til <strong>2021</strong>, på trods af corona-pandemien.<br />

Turismeforbruget steg med 522 mio. kr. (fra 3,9 mia. til 4,4 mia.). Denne stigning er drevet af en stigning i<br />

danske turister, hvis forbrug er steget med 836 mio. kr., mens turismeforbruget blandt udenlandske turister<br />

er faldet. Estimatet for 2022 på 4,2 mia. kr. er mindre end i <strong>2021</strong>, grundet et fald i det danske turismeforbrug,<br />

men estimatet er dog fortsat højere end i 2019.<br />

Tabel 1.1. Turismeforbrug fordelt på markeder, VisitNordsjælland, 2019-2022<br />

2019 <strong>2021</strong> 2022*<br />

mio. kr.<br />

I alt 3.866 4.388 4.243<br />

Kommerciel 1.412 1.367 1.609<br />

Ikke-kommerciel 2.454 3.021 2.633<br />

Danmark 2.520 3.355 2.951<br />

Kommerciel 837 1.095 1.036<br />

Ikke-kommerciel 1.682 2.260 1.915<br />

Udlandet 1.346 1.032 1.292<br />

Kommerciel 575 272 574<br />

Ikke-kommerciel 771 761 718<br />

*Note: 2022 er et foreløbigt estimat, der ikke følger satellitregnskabsmetoden, men er fremskrevet med udviklingen i<br />

overnatninger og priser. Cirka 10 pct. af udviklingen fra 2019-2022 skyldes prisudviklingen.<br />

I <strong>2021</strong> brugte turisterne i VisitNordsjælland 4.388 mio. kr. i alt. I samme periode var det samlede<br />

turismeforbrug i Region Hovedstaden 38.115 mio. kr. Det betyder, at turisterne i VisitNordsjælland stod for<br />

11,5 pct. af det samlede turismeforbrug i regionen.<br />

8


Figur 1.1 illustrerer den geografiske fordeling af turismeforbruget i VisitNordsjælland og Region<br />

Hovedstaden. Gribskov Kommune var den kommune i VisitNordsjælland, hvor turisterne brugte flest penge.<br />

Fredensborg var modsat den kommune, hvor turisterne brugte færrest penge i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong>.<br />

Figur 1.1 Turismeforbruget i Region Hovedstadens kommuner<br />

Figur 1.2 illustrerer turismens andel af det samlede udbud i VisitNordsjællands og Region Hovedstadens<br />

kommuner. I alt udgjorde turismeforbruget i VisitNordsjælland 2,8 pct. af det samlede udbud af varer og<br />

tjenesteydelser i <strong>2021</strong>. Turismeforbrugets andel af det samlede udbud i destinationen ligger dermed over<br />

niveauet i Region Hovedstaden (1,5 pct.) og landsgennemsnittet (1,8 pct.).<br />

Gribskov er den kommune i VisitNordsjælland, hvor turismen betyder relativt mest. Her udgør turismen 9,1<br />

pct. af det samlede udbud. Omvendt fylder turismen relativt lidt i forhold til det samlede udbud i<br />

kommunerne Hillerød og Fredensborg, hvor turismeforbruget udgør henholdsvis 1,1 pct. og 1,5 pct. af det<br />

samlede udbud. I Halsnæs Kommune udgør turismeforbruget 4,1 pct. af det samlede udbud.<br />

Variationen kommunerne imellem kan tilskrives erhvervslivets sammensætning samt størrelsen af det<br />

samlede udbud i de enkelte kommuner. Derudover spiller kommunernes attraktivitet og tilgængelighed<br />

for turisterne også ind.<br />

9


Figur 1.2 <strong>Turismens</strong> andel af det samlede udbud i Region Hovedstadens kommuner<br />

Tabel 1.2 viser turismeforbruget opdelt på kommercielle samt ikke-kommercielle overnatningsformer og<br />

endagsturisme i VisitNordsjælland og samtlige af Region Hovedstadens kommuner sammenholdt med det<br />

samlede udbud af varer og tjenesteydelser i hver kommune.<br />

10


Tabel 1.2 Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter<br />

turismeforbrug, Region Hovedstaden, <strong>2021</strong><br />

I alt<br />

Turismeforbruget<br />

Kommerciel<br />

overnatning<br />

Ikke-kommerciel<br />

overnatning og<br />

endagsrejsende<br />

mio. kr.<br />

Samlet<br />

udbud<br />

Turismeandel<br />

af samlet<br />

udbud<br />

Danmark 118.202 64.923 53.279 6.529.121 1,8<br />

Region Hovedstaden 38.115 20.043 18.072 2.623.638 1,5<br />

VisitNordsjælland 4.388 1.367 3.021 154.059 2,8<br />

pct.<br />

København 18.291 11.725 6.566 1.205.923 1,5<br />

Bornholm 3.643 2.638 1.006 31.789 11,5<br />

Gribskov 2.061 762 1.300 22.590 9,1<br />

Helsingør 1.532 741 791 37.322 4,1<br />

Tårnby 1.431 894 537 55.847 2,6<br />

Halsnæs 1.071 327 744 26.138 4,1<br />

Frederikssund 1.043 246 797 32.739 3,2<br />

Frederiksberg 954 338 617 71.016 1,3<br />

Hillerød 824 181 643 76.087 1,1<br />

Rudersdal 785 381 405 61.851 1,3<br />

Gentofte 683 191 493 180.256 0,4<br />

Lyngby-Taarbæk 616 233 384 76.403 0,8<br />

Gladsaxe 556 31 525 133.415 0,4<br />

Høje-Taastrup 467 150 317 84.337 0,6<br />

Fredensborg 431 97 334 29.244 1,5<br />

Hørsholm 406 133 273 24.601 1,6<br />

Brøndby 383 168 215 46.673 0,8<br />

Hvidovre 377 147 230 55.890 0,7<br />

Ballerup 368 108 259 127.821 0,3<br />

Furesø 349 54 295 25.721 1,4<br />

Egedal 330 24 305 24.103 1,4<br />

Glostrup 280 118 161 42.296 0,7<br />

Dragør 225 84 141 5.108 4,4<br />

Rødovre 221 88 132 24.301 0,9<br />

Allerød 211 22 189 28.372 0,7<br />

Albertslund 184 46 138 31.930 0,6<br />

Herlev 175 35 140 35.774 0,5<br />

Ishøj 164 78 87 15.662 1,0<br />

Vallensbæk 54 5 49 10.428 0,5<br />

Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festival,<br />

bondegårdsferie, krydstogt, lejet feriehus og lejet helårsbolig. Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende<br />

omfatter turister, der benytter eget feriehus, overnatter privat hos familie og venner samt endagsgæster.<br />

11


1.2 Danske turister står bag 76 pct. af turismeforbruget i VisitNordsjælland<br />

Turismeforbruget i VisitNordsjælland er kendetegnet ved en stor andel af danske gæster. De danske gæster<br />

bidrager med 76 pct. (3.355 mio. kr.) af turismeomsætningen, mens de udenlandske tegner sig for 24 pct.<br />

(1.032 mio. kr.). Dette er en stigning i forhold til 2019, hvor danske turister stod for 65 pct. at<br />

turismeomsætningen i VisitNordsjælland.<br />

Selvom corona-pandemien har påvirket den udenlandske turisme, var Tyskland det største udenlandske<br />

marked i både 2019 og <strong>2021</strong> inden for kommercielle overnatninger i VisitNordsjælland.<br />

Tabel 1.3. Turismeforbrug fordelt på markeder, VisitNordsjælland, 2019-<strong>2021</strong><br />

Turismeforbru<br />

g<br />

Fordeling <strong>2021</strong> for<br />

2019 <strong>2021</strong><br />

VisitNordsjællan<br />

d<br />

Region<br />

Hovedstade<br />

n<br />

Danmar<br />

k<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 3.866 4.388 100 100 100<br />

Danmark 2.520 3.355 76 69 74<br />

Udlandet 1.346 1.032 24 31 26<br />

Kommercielle overnatningsformer 1.412 1.367 31 53 55<br />

Danmark 837 1.095 25 31 36<br />

Udlandet 575 272 6 22 19<br />

Tyskland 189 125 3 5 10<br />

Sverige 76 34 1 3 1<br />

Holland 27 16 0 1 1<br />

Norge 105 14 0 2 1<br />

USA 19 13 0 2 1<br />

Storbritannien 20 12 0 1 1<br />

Øvrige lande 139 59 1 8 4<br />

Ikke-kommercielle<br />

overnatningsformer 2.454 3.021 69 47 45<br />

Danmark 1.682 2.260 52 38 38<br />

Udlandet 771 761 17 10 7<br />

Sverige 575 624 14 5 2<br />

Norge 54 42 1 1 1<br />

Tyskland 25 21 0 1 1<br />

USA 22 19 0 0 1<br />

Storbritannien 8 5 0 0 0<br />

Øvrige lande 88 49 1 2 2<br />

12


1.3 Især ferieturismen er vigtig for VisitNordsjælland<br />

Turismeforbruget i VisitNordsjælland stammer særligt fra ferieturister. Således har ferieturisterne et<br />

turismeforbrug på 3.986 mio. kr. svarende til 91 pct. af destinationens samlede turismeforbrug.<br />

Forretningsturismen står for 402 mio. kr., svarende til de resterende 9 pct. af det samlede turismeforbrug i<br />

destinationen.<br />

Danskerne tegner sig med 90 pct. af omsætningen for langt størstedelen af forretningsturismen i<br />

VisitNordsjælland. Det skal her nævnes, at VisitDenmark ikke har oplysninger om udenlandske endagsforretningsrejsende<br />

(dvs. uden overnatning) og derfor muligvis undervurderer den udenlandske<br />

omsætning. Inden for ferieturismen vejer danskerne med en andel på 75 pct. af det samlede<br />

ferieturismeforbrug også tungere end udenlandske ferieturister.<br />

Tabel 1.4. Turistforbrug fordelt på formål og Danmark/udlandet, VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

I alt Forretningsrejser Ferierejser<br />

mio. kr. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 4.388 402 100 3.986 100<br />

Danmark 3.355 360 90 2.995 75<br />

Udlandet 1.032 42 10 990 25<br />

1.4 Feriehuse og endagsturister er vigtige for turismen i VisitNordsjælland<br />

I VisitNordsjælland var det samlede turismeforbrug ca. 4,4 mia. kr. i <strong>2021</strong>. Heraf tegner turister, der overnatter<br />

på kommercielle overnatningsformer, sig for 31 pct. af turismeomsætningen i VisitNordsjælland. De<br />

resterende 69 pct. kan henføres til turister på ikke-kommercielle overnatningsformer eller på endagsbesøg.<br />

Corona-pandemien har ændret turisternes overnatningsmønster. Fra 2019 til <strong>2021</strong> gik overnattende turister<br />

i feriehuse (eget, lånt og lejet) fra at stå for 40 pct. til at stå for 49 pct. af turismeforbruget i VisitNordsjælland.<br />

Turismeforbruget forbundet med disse overnatningsformer steg med 615 mio. kr. fra 2019 til <strong>2021</strong>, her drevet<br />

af en stor stigning i turismeforbruget forbundet med eget feriehus.<br />

Med 31 pct. bliver en stor andel af turismeforbruget i VisitNordsjælland lagt af endagsturister på ferie eller<br />

forretning. Dette er en smule lavere end niveauet for Region Hovedstaden (33 pct.), men lidt højere end<br />

landet som helhed (27 pct.).<br />

Turister på hotel (ferie og forretning) tegner sig for 8 pct. af det samlede turismeforbrug i VisitNordsjælland.<br />

Det er markant under niveauet i regionen (36 pct.) og landsgennemsnittet (23 pct.).<br />

13


Tabel 1.5. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, VisitNordsjælland, 2019-<strong>2021</strong><br />

Turismeforbrug<br />

Fordeling <strong>2021</strong> for<br />

Region<br />

2019 <strong>2021</strong> VisitNordsjælland<br />

Hovedstaden<br />

mio. kr.<br />

Hele<br />

landet<br />

I alt 3.866 4.388 100 100 100<br />

Kommercielle 1.412 1.367 31 53 55<br />

Hotel – ferie 168 160 4 22 13<br />

Hotel – forretning 231 173 4 14 10<br />

Feriecenter 43 54 1 1 2<br />

Camping 183 211 5 3 7<br />

Vandrerhjem 38 25 1 3 1<br />

Lystbådehavn 37 36 1 0 1<br />

Lejet feriehus 598 617 14 5 18<br />

Lejet helårsbolig 114 92 2 4 3<br />

Festival 0 0 0 0 0<br />

Krydstogt 0 0 0 0 0<br />

Ikke-kommercielle 2.454 3.021 69 47 45<br />

Eget feriehus 859 1.406 32 8 10<br />

Lånt feriehus 74 124 3 1 2<br />

Familie/venner 207 151 3 6 6<br />

Endagsturister - ferie 1.058 1.110 25 19 16<br />

Endagsturister - forretning 255 229 5 14 11<br />

pct.<br />

0<br />

Bilag 1.A udspecificerer destinationens turismeforbrug på overnatningsformer <strong>2021</strong> per kommune i<br />

VisitNordsjælland.<br />

14


1.5 Turisterne bruger flest penge inden for detailhandlen<br />

En af turismesatellitregnskabets hovedtabeller viser turismeforbrugets fordeling på forskellige<br />

produkttyper. Regnskabet inddeler produkterne i tre typer: turismekarakteristiske produkter<br />

(turismerelaterede erhverv), turistforbundne produkter (primært detailhandlen) og ”ikke-turismespecifikke<br />

produkter” (andre produkter), som omfatter alle andre produkter.<br />

I VisitNordsjælland kan 32 pct. af turismeforbruget henføres til turismeprodukter (overnatning, restaurant,<br />

lokal transport, mm.), 52 pct. kan henføres til detailhandlen, og 16 pct. stammer fra andre produkter.<br />

Sammensætningen af de udenlandske turisters forbrug er lidt anderledes end danskernes med en lavere<br />

andel på turismeprodukter på 20 pct. sammenlignet med danskernes andel på 36 pct. Omvendt bruger<br />

udenlandske turister en større andel inden for detailhandlen og andre produkter sammenlignet med<br />

danske turister.<br />

Tabel 1.6. Turismeforbruget fordelt på produkter, VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

I alt Danskere Udlændinge<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 4.388 100 3.355 100 1.032 100<br />

Turismeprodukter 1.415 32 1.205 36 209 20<br />

Heraf:<br />

Overnatning 219 5 170 5 49 5<br />

Restaurant 569 13 463 14 107 10<br />

Lokal transport 318 7 283 8 34 3<br />

Rejseservice 54 1 49 1 5 0<br />

Kultur og forlystelser 250 6 237 7 13 1<br />

Lystbådehavne 5 0 3 0 1 0<br />

Detailhandel 2.264 52 1.633 49 631 61<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 1.104 25 659 20 444 43<br />

Benzin og andet brændstof 370 8 347 10 23 2<br />

Andet 790 18 627 19 163 16<br />

Andre produkter 709 16 517 15 192 19<br />

Bilag 1.B udspecificerer destinationens turismeforbrug på produkter per kommune i VisitNordsjælland.<br />

15


2 Samfundsøkonomiske effekter<br />

Turismeefterspørgslen i Danmark skaber afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse,<br />

værditilvækst og offentlige provenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter på nationalt og lokalt niveau<br />

anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA) sammen med den generelle<br />

ligevægtsmodel LINE. Effekterne inkluderer såvel direkte som afledte turismeeffekter.<br />

I dette kapitel beskrives de samfundsøkonomiske effekter af turismen i form af job, værditilvækst og skatter<br />

i VisitNordsjælland. De samlede effekter i et område kan være et resultat af turismeforbrug andre steder i<br />

landet, som giver anledning til øget økonomisk aktivitet og produktion i destinationen. Omvendt kan<br />

turismeforbruget i en given kommune give anledning til effekter i form af fx skabte job andre steder i landet,<br />

og disse indgår ikke i beskrivelsen af turismeeffekterne i de pågældende kommuner. Ligeledes skal det<br />

bemærkes, at beskæftigelseseffekterne er opgjort efter arbejdssted, mens skatteindtægter følger<br />

arbejdstagers bopælskommune (se også metodebeskrivelsen i kapitel 4).<br />

2.1 Turismen skabte 2,1 mia. kr. i værditilvækst i VisitNordsjælland i <strong>2021</strong><br />

En anerkendt målestok for <strong>betydning</strong>en af et erhverv i samfundet er værditilvækst. Værditilvæksten er<br />

defineret som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget i produktionen er<br />

fratrukket. Værditilvækst går således til løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer). Værditilvæksten er<br />

dermed en målestok for, hvad der er tilbage til løn og profit, når restauranterne har købt råvarer, hotellerne<br />

er blevet vedligeholdt, og el mm. er blevet produceret. Værditilvæksten er sammenlignelig med BNP og er<br />

dermed et udtryk for, hvad turismen bidrager med af værdi i samfundet.<br />

Den turismeskabte værditilvækst i VisitNordsjælland udgjorde i <strong>2021</strong> 2.112 mio. kr. inkl. afledte effekter (jf.<br />

tabel 2.1.), hvilket svarer til 12 pct. af den samlede turismeskabte værditilvækst i Region Hovedstaden.<br />

<strong>Turismens</strong> andel af den samlede værditilvækst i VisitNordsjælland udgør 3,7 pct. Dette er over niveauet for<br />

både Region Hovedstaden (2,0 pct.) og landet som helhed (2,7 pct.).<br />

16


Tabel 2.1 Værditilvækst skabt af turismen, Region Hovedstaden, <strong>2021</strong><br />

Turismeskabt<br />

værditilvækst<br />

mio. kr.<br />

Samlet værditilvækst i<br />

kommunen<br />

Turismeandel af samlet<br />

værditilvækst<br />

Danmark 57.824 2.175.760 2,7<br />

Region Hovedstaden 18.253 926.791 2,0<br />

VisitNordsjælland 2.112 56.554 3,7<br />

pct.<br />

København 8.627 408.452 2,1<br />

Bornholm 1.962 10.095 19,4<br />

Gribskov 1.059 7.129 14,8<br />

Helsingør 744 14.162 5,3<br />

Tårnby 650 12.095 5,4<br />

Frederikssund 518 11.227 4,6<br />

Halsnæs 505 5.123 9,9<br />

Frederiksberg 454 26.850 1,7<br />

Rudersdal 402 23.912 1,7<br />

Hillerød 344 29.672 1,2<br />

Gentofte 323 50.786 0,6<br />

Lyngby-Taarbæk 278 27.064 1,0<br />

Gladsaxe 241 56.374 0,4<br />

Høje-Taastrup 228 30.377 0,8<br />

Fredensborg 205 14.630 1,4<br />

Hvidovre 187 21.968 0,9<br />

Brøndby 186 19.222 1,0<br />

Hørsholm 174 7.495 2,3<br />

Ballerup 172 57.522 0,3<br />

Furesø 164 9.847 1,7<br />

Egedal 159 8.681 1,8<br />

Glostrup 136 15.798 0,9<br />

Dragør 98 1.899 5,1<br />

Albertslund 88 13.229 0,7<br />

Rødovre 87 8.579 1,0<br />

Herlev 82 14.532 0,6<br />

Allerød 81 10.659 0,8<br />

Ishøj 74 5.152 1,4<br />

Vallensbæk 25 4.259 0,6<br />

17


København<br />

Bornholm<br />

Gribskov<br />

Helsingør<br />

Tårnby<br />

Frederikssund<br />

Halsnæs<br />

Frederiksberg<br />

Rudersdal<br />

Hillerød<br />

Gentofte<br />

Lyngby-Taarbæk<br />

Gladsaxe<br />

Høje-Taastrup<br />

Fredensborg<br />

Hvidovre<br />

Brøndby<br />

Hørsholm<br />

Ballerup<br />

Furesø<br />

Egedal<br />

Glostrup<br />

Dragør<br />

Albertslund<br />

Rødovre<br />

Herlev<br />

Allerød<br />

Ishøj<br />

Vallensbæk<br />

Mio. kr.<br />

Pct.<br />

Figur 2.1 viser sammenhængen mellem størrelsen af den turismeskabte værditilvækst for kommunerne i<br />

Region Hovedstaden og turismeandelen af kommunernes samlede værditilvækst i forhold til<br />

regionsgennemsnittet. Som det fremgår, ligger turismeandelen i Gribskov og Halsnæs Kommune over<br />

regionsgennemsnittet, mens Hillerød og Fredensborg Kommune ligger under regionsgennemsnittet.<br />

Figur 2.1 Værditilvækst skabt af turisme i Region Hovedstaden, <strong>2021</strong><br />

2.500<br />

20,0<br />

18,0<br />

2.000<br />

16,0<br />

14,0<br />

1.500<br />

12,0<br />

10,0<br />

1.000<br />

8,0<br />

6,0<br />

500<br />

4,0<br />

2,0<br />

0<br />

0,0<br />

Turismeskabt værditilvækst, mio. kr.<br />

Turismeandel af kommunens samlede værditilvækst, pct.<br />

Regionens gennemsnitlige andel af turismeskabt værditilvækst<br />

18


2.2 Turismen bidrager til vækst i mange brancher<br />

Turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet - ikke kun i turismeerhvervene. Af<br />

VisitNordsjællands samlede turismeafledte værditilvækst på 2.112 mio. kr. stammer 457 mio. kr. (22 pct.) fra<br />

turismeerhvervene. Dette er under niveauet i regionen (35 pct.) og landet som helhed (31 pct.).<br />

Når man ser på turismen i VisitNordsjælland, stammer en betragtelig del (46 pct.) af værditilvæksten fra<br />

turisternes forbrug i ”andre brancher”, der dækker en bred vifte af erhverv fx ejendomsmæglere, bolig-<br />

/husleje (som ”producerer” feriehusudlejning), erhvervsservice (der producerer biludlejning), finans og<br />

forsikring. Niveauet i VisitNordsjælland er nogenlunde ens med niveauet i Region Hovedstaden (46 pct.) og<br />

landet som helhed (48 pct.).<br />

Detailhandlen kan tilskrives 32 pct. af den turismeafledte værditilvækst i VisitNordsjælland, hvilket er over<br />

regionsgennemsnittet (19 pct.) og landsgennemsnittet (21 pct.)<br />

Som en gennemsnitsbetragtning kan beregnes en multiplikator for, hvor meget værditilvækst 1 mio. kr. i<br />

turismeforbrug skaber i destinationen. Effekten af én mio. kr. i turismeforbrug giver i VisitNordsjælland<br />

anledning til 481.000 kr. i værditilvækst, inklusiv afledte effekter. Multiplikatoren for værditilvækst i<br />

VisitNordsjælland er således 0,48. Dette er cirka det samme som niveauet for landet som helhed, hvor<br />

multiplikatoren også er 0,49.<br />

Tabel 2.2. Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

værditilvækst VisitNordsjælland<br />

Region<br />

Hovedstaden Danmark<br />

mio. kr.<br />

I alt 2.112 100 100 100<br />

Turismeerhverv 457 22 35 31<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 77 4 8 8<br />

Restauranter og værtshuse 208 10 13 11<br />

Transportvirksomheder 82 4 9 6<br />

Rejseservice -10 0 1 1<br />

Kultur, forlystelser og sport 100 5 5 5<br />

Detailhandel 681 32 19 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 53 2 2 2<br />

Andre 620 29 17 18<br />

Andre brancher 974 46 46 48<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 273 13 12 15<br />

Erhvervsservice 152 7 8 8<br />

Andre 549 26 26 26<br />

Bilag 2.A udspecificerer destinationens turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher per kommune i<br />

VisitNordsjælland.<br />

2.3 Turismen skabte i <strong>2021</strong> i alt 4.235 fuldtidsjob i VisitNordsjælland<br />

Turisternes forbrug skaber en mængde arbejdspladser. Det kaldes turismeskabte årsværk, da antallet tælles<br />

i enheder, der modsvarer fuldtidsjob. Turismen i VisitNordsjælland skabte i <strong>2021</strong> gennem direkte og afledte<br />

effekter 4.235 årsværk, hvilket er 6,0 pct. af områdets samlede antal årsværk. Dette er over niveauet i Region<br />

Hovedstaden (3,5 pct.) og landet som helhed (3,9 pct.).<br />

19


Tabel 2.3. Antal årsværk skabt af turismen, Region Hovedstaden, <strong>2021</strong><br />

Turismeskabte<br />

årsværk<br />

årsværk<br />

Samlet antal<br />

beskæftigede i<br />

kommunen<br />

Turismeandel af samlet<br />

beskæftigelse pr.<br />

kommune<br />

Danmark 120.257 3.045.791 3,9<br />

Region Hovedstaden 38.319 1.108.380 3,5<br />

VisitNordsjælland 4.235 70.385 6,0<br />

pct.<br />

København 18.745 456.196 4,1<br />

Bornholm 3.426 17.443 19,6<br />

Gribskov 2.110 12.823 16,5<br />

Helsingør 1.784 24.753 7,2<br />

Tårnby 1.390 24.654 5,6<br />

Frederikssund 1.101 16.120 6,8<br />

Halsnæs 1.011 9.433 10,7<br />

Frederiksberg 902 45.436 2,0<br />

Rudersdal 879 28.745 3,1<br />

Hillerød 696 34.021 2,0<br />

Lyngby-Taarbæk 663 39.218 1,7<br />

Gentofte 649 49.079 1,3<br />

Høje-Taastrup 471 38.368 1,2<br />

Hvidovre 432 29.854 1,4<br />

Fredensborg 418 14.108 3,0<br />

Brøndby 407 26.142 1,6<br />

Gladsaxe 401 40.842 1,0<br />

Ballerup 378 48.067 0,8<br />

Hørsholm 377 11.085 3,4<br />

Furesø 336 15.076 2,2<br />

Glostrup 304 20.778 1,5<br />

Egedal 296 12.726 2,3<br />

Dragør 220 3.235 6,8<br />

Rødovre 201 16.256 1,2<br />

Herlev 174 23.092 0,8<br />

Allerød 170 15.378 1,1<br />

Albertslund 170 20.615 0,8<br />

Ishøj 155 9.079 1,7<br />

Vallensbæk 53 5.757 0,9<br />

20


København<br />

Bornholm<br />

Gribskov<br />

Helsingør<br />

Tårnby<br />

Frederikssund<br />

Halsnæs<br />

Frederiksberg<br />

Rudersdal<br />

Hillerød<br />

Lyngby-Taarbæk<br />

Gentofte<br />

Høje-Taastrup<br />

Hvidovre<br />

Fredensborg<br />

Brøndby<br />

Gladsaxe<br />

Ballerup<br />

Hørsholm<br />

Furesø<br />

Glostrup<br />

Egedal<br />

Dragør<br />

Rødovre<br />

Herlev<br />

Allerød<br />

Albertslund<br />

Ishøj<br />

Vallensbæk<br />

Årsværk<br />

Pct.<br />

Figur 2.2 viser antallet af årsværk sammenholdt med turismens andel af de skabte årsværk pr. kommune.<br />

Som det fremgår, ligger andelen af turismeskabte job i Gribskov og Halsnæs Kommune over<br />

regionsgennemsnittet, mens Hillerød og Fredensborg Kommune ligger under regionsgennemsnittet.<br />

Figur 2.2 Årsværk skabt af turisme i Region Hovedstaden, <strong>2021</strong><br />

4.000<br />

3.500<br />

3.000<br />

2.500<br />

25,0<br />

20,0<br />

15,0<br />

2.000<br />

1.500<br />

1.000<br />

500<br />

0<br />

10,0<br />

5,0<br />

0,0<br />

Turismeskabte årsværk<br />

Turismeandel af kommunens samlede beskæftigelse pr. kommune, pct.<br />

Regionens gennemsnitlige andel af turismeskabte årsværk<br />

21


2.4 Der skabes især beskæftigelse inden for turismeerhvervene<br />

Størstedelen af den turismeskabte beskæftigelse i VisitNordsjælland kan henføres til turismeerhvervet.<br />

Inden for turismeerhvervet skabes størstedelen af beskæftigelsen på restauranter og værtshuse (25 pct.).<br />

Dette er under niveauerne i Region Hovedstaden (31 pct.) og landsgennemsnittet (31 pct.).<br />

Beskæftigelsesmultiplikatoren beregnes som turismeskabt beskæftigelse pr. mio. kr. i turismeforbrug. I<br />

VisitNordsjælland var denne multiplikator 0,97 i <strong>2021</strong> . For hver mio. kr. der bliver brugt af turister i<br />

destinationen, vil der blive skabt 0,97 fuldtidsstilling, når de afledte effekter af forbruget medregnes.<br />

Turismen er mindre beskæftigelsesintensiv i VisitNordsjællands område end i landet som helhed, hvor der i<br />

gennemsnit skabes 1,02 job af en mio. kr. i turismeforbrug.<br />

Tabel 2.4. Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

beskæftigelse<br />

årsværk<br />

VisitNordsjælland<br />

pct.<br />

Region<br />

Hovedstaden<br />

Danmark<br />

I alt 4.235 100 100 100<br />

Turismeerhverv 1.673 40 58 54<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 203 5 13 12<br />

Restauranter og værtshuse 1.047 25 31 31<br />

Transportvirksomheder 91 2 4 3<br />

Rejseservice 38 1 3 2<br />

Kultur, forlystelser og sport 295 7 7 6<br />

Detailhandel 1.444 34 19 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 99 2 2 2<br />

Andre 1.338 32 17 20<br />

Andre brancher 1.118 26 23 25<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 33 1 1 1<br />

Erhvervsservice 286 7 6 6<br />

Andre 800 19 16 17<br />

Bilag 2.B udspecificerer destinationens beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen per<br />

kommune i VisitNordsjælland.<br />

22


2.5 Skatteindtægter på 1.735 mio. kr. afledt af turismen<br />

I VisitNordsjællands område skaber turismen offentlige indtægter på 1.735 mio. kr. Heraf går 1.200 mio. kr.<br />

eller 69 pct. til vareskatter (især moms). Personskatterne beløber sig til 535 mio. kr. (31 pct.), hvoraf<br />

størstedelen går til kommuneskatter og statsskatter.<br />

Fordelingen mellem person- og vareskatter er i høj grad den samme i VisitNordsjælland som i landet som<br />

helhed (jf. tabel 2.5).<br />

Tabel 2.5. Skatter og afgifter afledt af turismen i VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledte<br />

skatter og<br />

afgifter<br />

VisitNordsjælland<br />

Fordeling for<br />

Region<br />

Hovedstaden<br />

Danmark<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 1.735 100 100 100<br />

Personskatter 535 31 36 32<br />

Statsskatter 268 15 18 16<br />

Kirkeskatter 6 0 0 0<br />

Kommuneskatter 261 15 18 16<br />

Vareskatter 1.200 69 64 68<br />

Selskabsskatter 94 5 1 5<br />

Vareafgifter/punktafgifter 308 18 15 19<br />

Moms/merværdiafgift 798 46 48 44<br />

Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter. Ikke alle statsskatter er dækket af LINE-modellen,<br />

derfor er andelen lavere ved brug af skatteindtægter fra www.statistikbanken.dk/off12<br />

Bilag 2.C udspecificerer destinationens skatter og afgifter afledt af turismen per kommune i<br />

VisitNordsjælland.<br />

23


2.6 Turismeafledte skatteindtægter på 5,5 pct. af de samlede skatter og afgifter<br />

Turismen i VisitNordsjællands område skaber 5,5 pct. af det samlede skatteprovenu, hvilket er over niveauet<br />

i Region Hovedstaden (3,2 pct.) og landsgennemsnittet (4,2 pct.).<br />

I VisitNordsjælland er multiplikatoren for effekten af en mio. kr. i turismeforbrug på skatter og afgifter 0,40.<br />

Dette ligger lidt højere end multiplikatoren for hele landet, der er på 0,37. For hver mio. kr. i turismeforbrug<br />

opnår VisitNordsjælland, inklusiv afledte effekter, således indtægter til stat og kommune på 395.000 kr.<br />

Tabel 2.6. Turismeafledte skatter og afgifter og andele af samlede skatter og afgifter i<br />

VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledte<br />

skatter og<br />

afgifter<br />

VisitNordsjælland<br />

Fordeling for<br />

Region<br />

Hovedstaden<br />

Danmark<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 1.735 5,5 3,2 4,2<br />

Personskatter 535 2,6 2,0 2,3<br />

Statsskatter 268 2,5 1,8 2,1<br />

Kirkeskatter 6 3,0 2,7 2,5<br />

Kommuneskatter 261 2,8 2,3 2,4<br />

Vareskatter 1.200 10,7 4,8 7,0<br />

Selskabsskatter 94 4,1 0,4 2,2<br />

Vareafgifter/punktafgifter 308 16,0 6,2 9,9<br />

Moms/merværdiafgift 798 11,4 6,8 7,9<br />

Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter.<br />

24


3 Overnatninger og kapacitet<br />

Dette kapitel omhandler udviklingen i kapacitet og antal overnatninger i VisitNordsjælland jf. Danmarks<br />

Statistiks overnatningsstatistik. Opgørelsen af overnatninger omfatter kun de overnatningskategorier, som<br />

indberetter til Danmarks Statistik. Kapitlet omhandler 2022 og udviklingen siden 2015.<br />

Antallet af registrerede overnatninger i VisitNordsjælland udgør en delmængde af alle overnatninger på<br />

destinationen. De registrerede overnatninger omfatter hoteller, vandrerhjem og feriecentre med mindst 40<br />

senge, lystbådehavne, der frivilligt indberetter til Danmarks Statistik, campingpladser med mindst 75<br />

enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med mindst 25 huse. For 2019-<strong>2021</strong> er der opgjort kapacitet<br />

og overnatninger på små hoteller (10-39 senge) og campingpladser (10-74 enheder).<br />

Antallet af ikke-kommercielle overnatninger i egne og lånte feriehuse m.m. kan ikke opgøres.<br />

Privatudlejning såsom Airbnb indgår heller ikke i Danmarks Statistiks tal. Der arbejdes pt. på en metode til<br />

at kunne inkludere overnatninger på deleøkonomiske tjenester i Danmarks Statistiks officielle opgørelser.<br />

3.1 Mindre stigning i overnatningskapaciteten<br />

Tabel 3.1 viser kapaciteten for overnatningsstederne i VisitNordsjælland registeret af Danmarks Statistik.<br />

Som anført oven for dækker tallene ikke samtlige overnatningssteder i destinationen. Samlet (inkl. de små<br />

overnatningssteder) set er overnatningskapaciteten i VisitNordsjælland steget med 5,1 pct. i 2022<br />

sammenlignet med <strong>2021</strong>. Dette skyldes bl.a. fremgang i lystbådehavne, feriecentre og små hoteller og<br />

campingpladser.<br />

Tabel 3.1. Kapacitetsudviklingen i overnatningsfaciliteter, VisitNordsjælland<br />

Antal senge<br />

2015 2016 2017 2018 2019 2020 <strong>2021</strong> 2022<br />

I alt inkl. små hoteller og campingpladser 12.003 12.018 11.486 12.074<br />

I alt 10.685 10.912 11.789 11.803 11.818 11.834 11.312 11.829<br />

Camping 7.245 6.849 7.284 7.380 7.380 7.380 7.683 7.398<br />

Lystbådehavne 1.603 1.623 1.843 2.013 1.888 1.888 1.557 2.132<br />

Hotel 1.071 1.073 1.160 1.167 1.172 1.174 1.152 1.254<br />

Feriecenter 766 766 901 766 901 901 604 729<br />

Vandrerhjem 601 601 477 477 491 316 316<br />

Små hoteller og campingpladser 185 184 174 245<br />

Antal indberettende virksomheder 3<br />

I alt inkl. små hoteller og campingpladser 46 46 42 45<br />

I alt 36 35 39 38 38 38 35 36<br />

Camping 13 12 13 13 13 13 13 12<br />

Lystbådehavne 6 6 7 7 7 7 5 7<br />

Hotel 10 10 12 11 11 11 11 11<br />

Feriecenter 3 3 3 3 3 3 3 3<br />

Vandrerhjem 4 4 4 4 4 4 3 3<br />

Små hoteller og campingpladser 8 8 7 9<br />

1: Opgjort pr. juni. Kapaciteten på vandrerhjem er ikke opgivet i 2015<br />

2: Camping er hos Danmarks Statistik defineret som antal enheder ganget med 3.<br />

3: Antal virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik.<br />

25


3.2 VisitNordsjællands feriehuse benyttes primært af ejerne selv<br />

I VisitNordsjælland var der i alt 20.083 feriehuse i 2023 ifølge BBR 3 . Gribskov Kommune havde flest feriehuse,<br />

nemlig 12.358, mens der var 7.461 feriehuse i Halsnæs Kommune. Hillerød og Fredensborg Kommune havde<br />

færrest feriehuse, nemlig hhv. 174 og 90. Der var 48.762 feriehuse i Region Hovedstaden og 220.066 feriehuse<br />

på landsplan.<br />

Det er ikke alle feriehuse, der udlejes. I Danmarks Statistiks udgivelse ”Udlejning af feriehuse størst i Jylland” 4<br />

opgøres den maksimale udlejning for feriehusudlejningsbureauer på kommunalt niveau. Den maksimale<br />

kapacitetsudnyttelse opgøres som andelen af sommerhuskapaciteten i hver kommune, der var udlejet på<br />

den travleste dag i juli 2022.<br />

Analysen fra Danmarks Statistik viser, at Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune har en<br />

kapacitetsudnyttelse af feriehuse på hhv. 2,8 og 1,8 pct. Dette betyder, at 2,8 og 1,8 pct. af feriehusene i disse<br />

kommuner anvendes til udlejning på den travleste dag i juli (2022-tal). Der ingen data for Hillerød og<br />

Fredensborg Kommune.<br />

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2020 udlejet 39.725 feriehuse på landsplan, mens der i <strong>2021</strong> og 2022 blev<br />

udlejet hhv. 39.280 og 38.727 feriehuse . Sammenholdes dette med antallet af feriehuse i BBR, svarer det til,<br />

at knap en femtedel af landets feriehuse udlejes gennem feriehusbureauerne.. Sammenlignet med landet<br />

som helhed har feriehuse i Nordsjælland en ret lav udlejningsgrad.<br />

Kapacitetsudnyttelsen vil sandsynligvis ikke være ligeligt fordelt mellem feriehusene. Nogle feriehuse vil<br />

være kendetegnet ved en stor kapacitetsudnyttelse, mens andre feriehuse slet ikke lejes ud. Det forventes,<br />

at ingen eller meget få feriehuse udlejes i alle årets tilladte 43 uger. Normalt vil udlejningen af feriehuse<br />

koncentrere sig om højsæsonen.<br />

I tabel 3.2 er udviklingen i udlejede feriehusuger fra 2015 til 2022 vist. Som det fremgår af tabellen, blev der i<br />

2022 udlejet 2,9 pct. flere feriehusuger i VisitNordsjælland end i 2015, men 9,6 pct. færre end i <strong>2021</strong>.<br />

Tabel 3.2 Udlejning af feriehusuger, VisitNordsjælland<br />

2015 2016 2017 2018 2019 2020 <strong>2021</strong> 2022<br />

Udv.<br />

2015 -<br />

2022<br />

(pct.)<br />

Udv.<br />

<strong>2021</strong> -<br />

2022<br />

(pct.)<br />

VisitNordsjælland 11.416 12.409 12.248 12.130 12.158 12.951 12.997 11.749 2,9 -9,6<br />

Gribskov 9.027 9.669 9.371 9.106 8.903 9.658 9.460 8.794 -2,6 -7,0<br />

Halsnæs 2.389 2.740 2.877 3.024 3.255 3.293 3.537 2.955 23,7 -16,5<br />

Fredensborg* . . . . . . . .<br />

Hillerød* . . . . . . . .<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

*Diskretioneret<br />

3.3 Overnatninger i feriehuse dominerer i VisitNordsjælland<br />

I løbet af 2022 blev der foretaget i alt ca. 1 mio. kommercielle overnatninger i VisitNordsjælland inkl. små<br />

overnatningssteder (jf. tabel 3.3). Det er en stigning på 17.000 overnatninger eller 1,7 pct. i forhold til <strong>2021</strong>, og<br />

ligeledes højere end i både 2020 og 2019. Generelt har der været en positiv udvikling i hele landet i antallet<br />

af overnatninger fra <strong>2021</strong>-2022, som på landsplan er steget med 22,1 pct.<br />

3<br />

https://statistikbanken.dk/bol101 (benytter 2023 tal, da 2022 tal er midlertidig utilgængelige)<br />

4<br />

Udlejning af feriehuse størst i Jylland - Danmarks Statistik (dst.dk)<br />

26


Feriehuse var den dominerende overnatningsform i VisitNordsjælland med 419.000 overnatninger eller i alt<br />

41 pct. af det samlede antal overnatninger i 2022. Der var i 2022 flere overnatninger inden for næsten alle<br />

overnatningsformer i VisitNordsjælland sammenlignet med <strong>2021</strong> (med undtagelse af feriehuse).<br />

Tabel 3.3. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på overnatningsformer,<br />

VisitNordsjælland<br />

2015 2016 2017 2018 2019 2020 <strong>2021</strong> 2022<br />

Fordelin<br />

g i 2022<br />

Udv.<br />

<strong>2021</strong>-<br />

2022<br />

Overnatninger i tusinde<br />

I alt inkl. små hoteller og campingpladser 977 910 1.001 1.018 100 1,7<br />

I alt 907 953 959 973 966 901 990 1.001 98 1,1<br />

Feriehus 390 440 427 436 445 452 464 419 41 -9,6<br />

Camping 241 249 251 255 249 244 288 291 29 1,3<br />

Feriecenter 60 45 62 51 53 40 60 63 6 5,6<br />

Hotel 131 133 137 148 142 98 115 149 15 29,3<br />

-ferie 48 54 54 60 58 46 52 56 6 7,9<br />

-forretning 83 80 83 88 83 52 63 93 9 47,0<br />

Vandrerhjem 60 60 44 40 36 23 22 34 3 54,8<br />

Lystbådehavne 25 26 38 42 41 45 42 44 4 5,9<br />

Små hoteller og<br />

campingpladser<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

Pct.<br />

11 9 11 17 2 55,8<br />

3.4 Flere udenlandske overnatninger i 2022 end i <strong>2021</strong>.<br />

I 2022 foretog danske turister 726.000 overnatninger (inkl. små overnatningssteder) i VisitNordsjælland,<br />

hvilket svarer til 71 pct. af samtlige overnatninger i destinationen. Udenlandske turister havde 292.000.<br />

overnatninger (inkl. små overnatningssteder) i VisitNordsjælland i 2022, svarende til 29 pct. af<br />

overnatningerne i destinationen. Det største udenlandske marked er Tyskland med 128.000 overnatninger<br />

i 2022, svarende til 13 pct. af alle overnatningerne i VisitNordsjælland og 45 pct. af samtlige udenlandske<br />

overnatninger i destinationen.<br />

Den positive udvikling i antallet af overnatninger (inkl. små overnatningssteder) fra <strong>2021</strong> til 2022 på 1,7 pct.<br />

er drevet af en stigning i antallet af udenlandske overnatninger på 95,1 pct., mens antallet af danske<br />

overnatninger er faldet med 14,7 pct.<br />

27


Tabel 3.4. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på nationalitet,<br />

VisitNordsjælland<br />

2015 2016 2017 2018 2019 2020 <strong>2021</strong> 2022<br />

Fordeling<br />

2022<br />

Udv.<br />

<strong>2021</strong> -<br />

2022<br />

Overnatninger i tusinde<br />

Pct.<br />

I alt inkl. små hoteller og campingpladser 977 910 1.001 1.018 1,7<br />

I alt 907 953 959 973 966 901 990 1.001 100 1,1<br />

Danmark<br />

Inkl. små hoteller og campingpladser<br />

656 772 851 726 -14,7<br />

I alt<br />

617 638 634 639 649 764 843 715 71 -15,2<br />

Udlandet<br />

Inkl. små hoteller og campingpladser 320 138 150 292 95,1<br />

I alt 290 315 325 334 317 137 147 286 29 94,3<br />

Tyskland<br />

Sverige<br />

Norge<br />

120 117 135 125 131 86 83 128 13 53,2<br />

34 41 45 49 40 12 18 37 4 107,0<br />

45 45 43 41 45 10 5 36 4 607,8<br />

Holland<br />

24 30 31 29 30 8 15 31 3 116,0<br />

Andre<br />

lande 66 81 71 89 71 20 26 54 5 105,1<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

Tabel 3.5. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på kommuner, VisitNordsjælland<br />

2015 2016 2017 2018 2019 2020 <strong>2021</strong> 2022<br />

Udv.<br />

2015 -<br />

2022<br />

Udv.<br />

<strong>2021</strong> -<br />

2022<br />

Hele landet 48.996 51.280 52.272 53.831 56.059 44.558 51.478 62.869 28,3 22,1<br />

VisitNordsjælland 907 953 959 973 966 901 990 1.001 10,4 1,1<br />

Fredensborg* 63 68 66 65 66 49 51 70 11,0 36,6<br />

Gribskov 538 559 573 565 546 564 594 586 8,9 -1,3<br />

Kilde: Danmarks Statistik<br />

28


3.5 Turismesæsonen i VisitNordsjælland<br />

Tabel 3.6 viser sæsonfordelingen af overnatninger i VisitNordsjælland fordelt på overnatningsformer.<br />

Overnatningerne koncentrerer sig om sommermånederne juli og august, hvor 37 pct. af alle årets<br />

kommercielle overnatninger i 2022 fandt sted. Den mest intensive turismemåned målt på antal<br />

overnatninger er juli, hvor over 21 pct. af alle årets kommercielle overnatninger registreres. Til<br />

sammenligning finder 36 pct. af hele landets overnatninger sted i disse måneder i 2022.<br />

Tabel 3.6. Procentfordeling af overnatninger pr. måned, VisitNordsjælland, 2022<br />

Alle Hotel – ferie – forretning Feriecenter Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehus<br />

jan. 3 4 2 5 5 1 2 0 4<br />

feb. 4 5 3 6 8 1 3 0 5<br />

mar. 5 8 5 10 7 2 8 0 5<br />

apr. 8 8 8 9 9 9 9 0 8<br />

maj. 9 9 10 9 8 11 11 5 8<br />

jun. 12 10 14 8 10 14 10 16 10<br />

jul. 21 10 20 4 18 27 14 48 19<br />

aug. 16 13 16 11 11 18 14 25 15<br />

sep. 8 11 9 13 8 8 10 5 8<br />

okt. 6 9 7 10 8 2 8 0 9<br />

nov. 4 8 5 10 6 2 7 0 5<br />

dec. 3 4 4 5 2 2 4 0 4<br />

I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />

Kilde: Danmarks Statistik.<br />

29


4 Bag om rapporten<br />

Formålet med ”<strong>Turismens</strong> økonomiske <strong>betydning</strong> <strong>2021</strong>” er at beregne det samlede turismeforbrug i Danmark<br />

samt afdække, hvilke samfundsøkonomiske effekter i form af bl.a. beskæftigelse, som forbruget<br />

medfører. I dette kapitel gennemgås metoderne mere detaljeret, og der redegøres for brugen af datakilder,<br />

usikkerheder mv.<br />

Rapporten følger de internationale standarder for et turismesatellitregnskab (TSA) til belysning af turismeforbruget<br />

og anvender den økonomiske model LINE til beregning af de samfundsmæssige effekter. 5<br />

Figuren nedenfor giver et overblik over, hvilke nøgletal rapporten frembringer på grundlag af hhv. turismesatellitregnskabet<br />

og LINE-modellen.<br />

Figur 4.1.1 Opbygning af turismesatellitregnskab og LINE-model<br />

4.1 Beregning af turismeforbrug<br />

Døgnforbruget og overnatningstallene danner basis for beregning af det samlede turismeforbrug, men der<br />

sker en yderligere bearbejdning af data i forbindelse med udarbejdelse af satellitregnskabet:<br />

1. VisitDenmark indhenter detaljerede data om døgnforbrug og overnatninger, der sendes til Center<br />

for Regional- og Turismeforskning, CRT<br />

2. På baggrund af data fra nationalregnskabet estimerer CRT det turismeforbrug, der ikke dækkes af<br />

VisitDenmarks turistundersøgelser 6<br />

3. CRT konsoliderer VisitDenmarks resultater med nationalregnskabet og fordeler turismeforbruget<br />

på produkter i overensstemmelse med klassifikationen for TSA.<br />

Disse trin betyder, at VisitDenmarks estimat af turismeforbruget, baseret på de oprindelige data for døgnforbrug<br />

og overnatninger, ikke er helt identisk med forbruget i det af CRT beregnede satellitregnskab.<br />

4.1.1 Beregning af døgnforbrug<br />

Beregningen af døgnforbrug bygger primært på VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017, hvor der spørges<br />

til 15 forbrugskomponenter. I Turistundersøgelsen blev der foretaget ca. 14.000 personlige interview med<br />

turister på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem, i lejede feriehuse og lystbådehavne. Af disse<br />

var 9.700 udenlandske turister. Interviewstederne blev udtrukket af Danmarks Statistik, og undersøgelsen<br />

er repræsentativ for turismen i Danmark på de seks overnatningsformer. I Turistundersøgelsen svarer<br />

turisterne på, hvor mange penge de bruger, og på hvad.<br />

5<br />

Både det regionale turismesatellitregnskab og turismemodulet i LINE er udviklet for VisitDenmark af Center for<br />

Regional- og Turismeforskning (CRT) ved seniorforsker, ph.d. Jie Zhang og professor Bjarne Madsen.<br />

6<br />

Det vedrører forbrug til rejsebureauer, rejsearrangører og turistbureauer i forbindelse med billetter, transport og<br />

pakkerejser i Danmark.<br />

30


Turistundersøgelsen bruges til at beregne døgnforbrug på overnatningsformerne hotel-forretning, hotelferie,<br />

camping, vandrerhjem, lejet feriehus og lystbådehavn. For hver overnatningsform beregnes døgnforbruget<br />

på nationalitet og region.<br />

4.1.2 Beregning af døgnforbrug for erhvervsturisme<br />

For nogle typer erhvervsturister fanger Turistundersøgelsens døgnforbrug ikke det samlede forbrug<br />

præcist, da en del udgifter betales af arbejdsgiver før eller efter rejsen. Det gælder f.eks. kongres- og konferencegæster,<br />

messedeltagere, faglige studierejser og belønningsrejser. VisitDenmark estimerer dette<br />

ekstra forbrug - det såkaldte MICE-tillæg 7 - og lægger det oven i døgnforbruget. MICE-tillægget er forskelligt<br />

for de forskellige typer af formål med erhvervsrejsen og tillægges ca. halvdelen af erhvervsovernatningerne.<br />

Tillægget afspejler således mødespecifikke udgiftsposter, som arrangørerne har haft i forbindelse med<br />

mødet. MICE-tillægget udgør i gennemsnit ca. en femtedel af det samlede døgnforbrug for forretningsgæster<br />

på hotel.<br />

4.2 Beskrivelse af turismesatellitregnskabet<br />

Analyserne af turismeforbruget i denne rapport er udarbejdet i henhold til retningslinjerne for turismesatellitregnskaber,<br />

der knytter turismen til nationalregnskabet.<br />

Det danske turismesatellitregnskab følger de internationale anbefalinger til turismesatellitregnskaber fra<br />

UNWTO (verdensturismeorganisationen), OECD og Eurostat, og opfylder kriterierne for et regionalt turismesatellitregnskab<br />

(RTSA). Det officielle turismesatellitregnskab indeholder 10 tabeller, hvoraf alle er mere eller<br />

mindre repræsenteret i denne rapport. Tabel 4.2.1 viser de tabeller, der indgår. Tabel 1-6 er de vigtigste.<br />

Ideen med turismesatellitregnskabet er at sørge for, at resultaterne er i overensstemmelse med de officielle<br />

tal for et lands økonomi, som findes i nationalregnskabet. Man sammenholder oplysninger om turisternes<br />

efterspørgsel med tal for udbud og efterspørgsel i dansk økonomi. I de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse,<br />

”vinder” nationalregnskabets data, f.eks. må turisternes totale forbrug på hoteller, der af Visit-<br />

Denmark beregnes ved at gange hoteldøgnforbruget med antallet af overnatninger på hoteller, ikke<br />

overstige nationalregnskabets opgørelse af det samlede forbrug på hotellerne. I så fald må det beregnede<br />

døgnforbrug være for højt og vil blive nedjusteret.<br />

4.2.1 Efterspørgselssiden<br />

På efterspørgselssiden beregnes turismeforbruget set fra turistens side. Dette gøres ved at gange antallet<br />

af overnatninger med et gennemsnitligt døgnforbrug. Denne rapport arbejder med 15 forskellige typer af<br />

overnatningsformer: Hotel (opdelt på forretning og ferie), camping, vandrerhjem, feriehus (opdelt på lejet,<br />

lånt og eget), feriecenter, lystbådehavn, festival, krydstogt, lejet helårsbolig, overnatning hos familie/venner<br />

og endagsturisme (opdelt på forretning og ferie, hvor hvert endagsbesøg tæller som et døgn/én<br />

overnatning).<br />

I afsnit 4.8 og 4.9 findes en oversigt over hvilket datagrundlag, der ligger til grund for oplysningerne på<br />

efterspørgselssiden (overnatninger og døgnforbrug) for de forskellige overnatningsformer. Oversigten<br />

angiver endvidere graden af usikkerhed for hver overnatningsform.<br />

Overnatningstallene kommer fra en række forskellige kilder. De kommercielle overnatningsformer er bedst<br />

belyst, idet de i vidt omfang er omfattet af Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Oplysninger stammer<br />

fra forskellige kilder.<br />

Opgørelsen af dansk endagsturisme kræver en præcis afgrænsning af denne turismeform, da definitionen<br />

heraf har meget stor <strong>betydning</strong> for omfanget af endagsturismen. Metoden beskrives kort nedenfor. Kilden<br />

til dansk endagsturisme - både ferie- og forretningsrelateret - er DTU's Transportvaneundersøgelse. Endagsrejser<br />

er kategoriserede som enten ferie- eller forretningsrelaterede på baggrund af undersøgelsens<br />

opdeling efter rejseformål. DTU’s undersøgelse er en stikprøve, og for visse kommuner er der et begrænset<br />

7<br />

MICE står for meetings, incentives, conventions, exhibitions, og afspejler den del af erhvervsturismen, der vedrører<br />

møder.<br />

31


antal interview pr. år – især for forretningsrejsende på kommuneniveau. For at sikre soliditet i analysen<br />

beregnes endagsrejser som flerårige glidende vægtede 8 gennemsnit. For ferierejser bruges et treårigt<br />

glidende vægtet gennemsnit (2019-<strong>2021</strong>). For forretningsrejser bruges et femårigt glidende vægtet<br />

gennemsnit (2017-<strong>2021</strong>).<br />

Fordelingen på kommuner er sket på baggrund af et 11-årigt glidende gennemsnit (2011-<strong>2021</strong>). Der er<br />

beregnet en kommunematrix, der viser bopæls- og destinationskommune. Antal rejser på kommuneniveau<br />

beregnes ved at gange de nationale rejser på kommunematricen.<br />

Definitionen af turisme er, at man opholder sig uden for sit normale miljø. I VisitDenmarks beregning af<br />

dansk endagsturisme betyder det, at kun endagsrejser uden for turistens bopælskommune indgår. Dog er<br />

det for endagsturisme besluttet, at borgere fra Frederiksberg, der tager til Københavns Kommune, ikke er<br />

turister og vice versa. Desuden er endagsbesøg defineret som minimum tre timers varighed inklusive<br />

transport og med minimum en times ophold på destinationen. Samlet svarer antallet af endagsferieture til,<br />

at hver dansker i gennemsnit tog 8,1 af disse om året.<br />

Døgnforbruget er i overvejende grad indsamlet ved hjælp af VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. Der<br />

spørges i undersøgelsen til forbruget på en række forbrugskomponenter, og vha. disse oplysninger kan man<br />

danne sig et billede af, på hvilke varer og i hvilke brancher turisterne lægger deres penge. Idet der spørges<br />

til økonomisk rejsegruppe og opholdslængde kan forbruget fordeles ud på personligt forbrug pr. døgn i<br />

overensstemmelse med overnatningsstatistikken.<br />

4.2.2 Udbudssiden<br />

Oplysningerne fra udbudssiden – dvs. fra virksomhedernes side – stammer primært fra nationalregnskabet.<br />

De anvendte oplysninger om turismeudbuddet kategoriseres i satellitregnskabet i tre hovedkategorier: (1)<br />

turismeprodukter, (2) turismerelaterede produkter (detailhandel o. lign.) og (3) andet.<br />

I afsnit 4.9 findes en oversigt over, hvilke produkter og brancher der regnes som hhv. ”turisme” og<br />

”turismerelaterede”.<br />

I nationalregnskabet udarbejdes en række såkaldte input/output-tabeller, der beskriver det økonomiske<br />

kredsløb i Danmark – dvs. hvordan penge og ressourcer bevæger sig rundt mellem brancher, det private og<br />

offentlige erhvervsliv mv. Den regionale og kommunale nedbrydning af nationalregnskabstal, beskæftigelsestal<br />

mv. i turismesatellitregnskabet sker på basis af CRT’s samfundsøkonomiske model, SAM-K, bl.a.<br />

med input fra Danmarks Statistik.<br />

4.3 Ændringer i data og metode siden sidste rapport<br />

4.3.1 Dataændringer og nye data<br />

Denne rapport afløser VisitDenmarks seneste opgørelse af turismens økonomiske <strong>betydning</strong> 2020, udgivet<br />

i 2022. Fokus i rapporten er på turismeforbruget <strong>2021</strong>, der på mange måder var et unormalt år – og andet år<br />

i skyggen af corona-pandemien. Pga. enkelte dataændringer er 2019-2020 revideret. Ændringerne er<br />

uddybet nedenfor.<br />

På landsplan er det samlede turismeforbrug revideret ned fra 139,2 mia. kr. til 137,0 i 2019 og fra 103,7 til 102,5<br />

mia. kr. i 2020. Det svarer til ændringer i størrelsesordenen -1,6 pct. i 2019 og -1,2 pct. i 2020. Ændringerne kan<br />

dog være eller større eller mindre på lokalt niveau.<br />

Herudover er den turismeskabte beskæftigelse på landsplan revideret ned fra 174.700 til 168.700 årsværk i<br />

2019 inkl. afledte effekter og fra 128.500 til 121.100 i 2020.<br />

Årsagerne til revisionen af 2019-2020-tal findes i nedenstående afsnit.<br />

8<br />

Vægtene halveres hvert år bagud.<br />

32


4.3.2 Modelændringer<br />

Fejlrettelse af forbrugsgrupper i modellen<br />

Der er sket en fejlrettelse af turismeforbruget i CRT’s model for specifikke forbrugsgrupper, som både har<br />

effekt på turismeforbruget og de afledte økonomiske effekter. Ændringerne retter op på, at transportforbrugsgrupper<br />

i turismeforbruget blev dobbelttalt, mens andre grupper blev reduceret i overgangen fra<br />

simple omsætningsberegninger (overnatninger ganget døgnforbrug) til turismeforbrugets<br />

nationalregnskabsbaserede produktfordeling. Samlet er der tale om en nedjustering i turismeforbruget og<br />

de afledte effekter heraf.<br />

Fejlrettelsen gør sig primært gældende for de udenlandske hotel (ferie og forretning) overnattende, som<br />

har et højt døgnforbrug af transporttjenesterne, og det er især forbruget i København, som bliver påvirket.<br />

Herudover er mængden af endagsturister opdateret med DTU’s seneste Transportvaneundersøgelse,<br />

hvilket har nedjusteret turismeforbruget marginalt.<br />

Korrektion i udregning af det lokale privatforbrug<br />

Der er i den seneste modelversion foretaget en præcisering i udregningen af det lokale privatforbrug, dvs.<br />

den del af privatforbrug der ikke er fra turister, så det nu summerer til det samlede privatforbrug, når man<br />

summerer det med turismeforbruget. Det lokale privatforbrug angiver, hvor meget lokalbefolkningen i en<br />

kommune forbruger på de forskellige forbrugs- og produktgrupper.<br />

Denne ændring har ikke <strong>betydning</strong> for selve turismeforbruget, men nedjusterer samlet de afledte<br />

økonomiske effekter af turismen. Årsagen er, at et ændret lokalt privatforbrug ændrer<br />

efterspørgselsfunktionen i modellen.<br />

Coronapåvirkning af indsamlede nationalregnskabstal<br />

Samtidig har corona-pandemien og nedlukninger af samfundet udfordret de normale praksisser omkring<br />

dataindsamling af nationalregnskabsdata og udregning af turismeforbrug, hvilket har medført forsinkelser<br />

og revisioner.<br />

Da ikke alle data været tilgængelige har det været nødvendigt at estimere produktionstal af visse<br />

forbrugsgruppers udvikling på basis af mere aggregerede størrelser. Forbrugsgrupperne er essentielle, da<br />

turisternes forbrug bliver afstemt med disse.<br />

Det gælder bl.a. turistforbrugets andel af det samlede udbud af hotel-overnatningsproduktet, der i 2019 og<br />

2020 er nedjusteret.<br />

Da det ikke var muligt at indsamle forbrugsdata via Turistundersøgelsen i hverken 2020 eller <strong>2021</strong>, er<br />

døgnforbrugstal fra seneste undersøgelse i 2017 desuden fremskrevet med prisudviklingen i<br />

turismeprodukterne.<br />

Forbeholdene tillægger generelt turismeforbrugstallene en større usikkerhed end sædvanligt.<br />

4.4 Estimat på turismeforbruget 2022<br />

For at kunne belyse udviklingen i dansk turisme på et mere aktuelt grundlag har VisitDenmark udviklet en<br />

model, der kan give foreløbige estimater af turismeforbruget 2022. I rapporten henvises således til<br />

turismeforbruget 2022 enkelte steder. 2022-tallene følger ikke satellitregnskabsmetoden, men fremskriver<br />

turismeforbruget med udviklingen i overnatningstal og priser.<br />

Stigende priser gennem 2022 spiller en rolle for forbrugstallene, der i rapporten er opgjort i årets priser. Den<br />

store fremgang i turismeforbruget <strong>2021</strong>-2022 afspejler således ikke kun en realfremgang, men også<br />

generelle prisstigninger. Sammenlignes 2022 med <strong>2021</strong> driver stigende priser i turistdøgnforbruget i<br />

gennemsnit 10 pct. af udviklingen, mens det generelle forbrugerprisindeks steg 8 pct. Priser på<br />

hotelovernatning, fødevarer og benzin steg med hhv. 15, 12 og 29 pct., hvilket drev den markante vækst.<br />

33


Kilderne til overnatninger/besøg og døgnforbrug opdateres når resultater af nye undersøgelser kan<br />

implementeres. Derfor erstatter resultater i denne rapport tidligere udgivne tal, ligesom døgnforbrug fra<br />

Turistundersøgelsen 2022 erstatter de prisfremskrevne 2022-estimater i denne rapport.<br />

Det foreløbige turismeforbrug 2022 skal derfor snarere ses som et supplement end en erstatning for de<br />

endelige 2022-resultater, der udgives i 2024.<br />

4.5 Større revision næste år<br />

Forbrugstallene gennemgår en større revision næste år med nye data for døgnforbrug fra<br />

Turistundersøgelsen 2022, privat feriehusbrug og -udlejning fra Sommerhusundersøgelsen 2022 samt<br />

foreløbige udenlandske endagsturisters forbrug fra Endagsundersøgelsen 2023.<br />

De to sidstnævnte undersøgelser spørger ind til årene 2019-2022 for at afdække udviklingen tilbage til 2019,<br />

før corona. Hermed kan forbruget fra turister i eget/lånt feriehus og på endagsbesøg fra andre lande opgøres<br />

mere præcist end nuværende tal, der antager, at udviklingen har fulgt udviklingen i kommerciel turisme.<br />

4.6 Usikkerhed i turismeøkonomiske beregninger<br />

De største usikkerheder er knyttet til opgørelsen af turismeeffekter på lokalt niveau, idet en stor del af<br />

oplysningerne fra såvel efterspørgsels- som udbudssiden ikke er lokalt fordelte. 9<br />

En række usikkerheder er indbygget i data, ligesom der kontinuerligt sker forbedringer af de metodikker,<br />

der anvendes. Desuden arbejder LINE-modellen løbende med opdatering af nationalregnskabstidsserier og<br />

fremskrivninger for ikke-endelig data af bl.a. antal fuldtidsbeskæftigede og værditilvækst vha. den makroøkonomiske<br />

model ADAM. På nuværende tidspunkt er 2019 det seneste endelige referenceår i nationalregnskabet.<br />

En central antagelse bag beregning af forbruget i kommunerne er, at hele turistens forbrug finder sted i<br />

den kommune, hvor turisten overnatter (eller slutdestinationen for endagsrejsende). Dette er naturligvis<br />

ikke altid korrekt. En følge af den antagelse er, at kommuner med stor tiltrækningskraft på overnattende<br />

turister med bopæl i andre kommuner - i kraft af f.eks. attraktioner - alt andet lige undervurderes i opgørelserne.<br />

VisitDenmark og CRT arbejder løbende på at forbedre metoden for at kunne give det mest retvisende<br />

billede af turismen. Dette giver ændringer i niveauerne for nøgletallene - især på regionalt og lokalt niveau.<br />

4.7 Beregning af afledte effekter i LINE-modellen<br />

<strong>Turismens</strong> afledte effekter er ikke en del af satellitregnskabet. VisitDenmark beregner de afledte effekter<br />

vha. LINE-modellen, 10 som bygger på data fra satellitregnskabet. Figur 4.7.1 illustrerer, hvordan og hvor de<br />

forskellige effekter opstår.<br />

9<br />

At udarbejde et satellitregnskab for turisme samt beregne de afledte effekter af turismen helt ned på kommunalt niveau<br />

kræver antagelser, som giver anledning til forbehold. Det danske satellitregnskab på kommuneniveau er en udfordring,<br />

idet data fra nationalregnskabet på produktniveau sjældent er geografisk opdelt. Derfor fordeler CRT og Danmarks<br />

Statistik bl.a. omsætningen på kommuner vha. estimeringsmetoder. En af metoderne er at anvende lønsummen på<br />

arbejdsstederne til at fordele en branches omsætning.<br />

10<br />

VisitDenmark anvender LINE-modellen, fordi den er kommunalt baseret og dermed mere anvendelig til analyser på<br />

kommunalt og regionalt niveau end andre makroøkonomiske modeller, som f.eks. ADAM-modellen, der er nationalt<br />

baseret.<br />

34


Figur 4.7.1 Det turismeøkonomiske flow af effekter<br />

Udgangspunktet er turistens direkte forbrug i forskellige virksomheder. Virksomhederne tilhører en lang<br />

række brancher, og i hver branche kan en større eller mindre andel af den samlede omsætning tilskrives<br />

turismeforbrug, f.eks. har hoteller en stor del af omsætningen fra turister, mens detailhandlen har en<br />

mindre. De virksomheder, som turisten har brugt penge i, køber råvarer og andet i andre virksomheder, som<br />

således også påvirkes af det oprindelige turismeforbrug. Dette kaldes den indirekte effekt. Desuden<br />

udbetaler virksomhederne løn til sine medarbejdere, som anvender en del af denne til forbrug. Dette kaldes<br />

den inducerede effekt. Endelig er der en del af omsætningen, som bliver anvendt til import, og som derfor<br />

forsvinder ud af den danske økonomi. På engelsk kaldes dette ”leakage” – lækage.<br />

4.7.1 LINE-modellens multiplikatorer<br />

Alle effekterne kan kobles sammen, og den såkaldte tekniske multiplikator kan beregnes:<br />

Teknisk multiplikator =<br />

Direkte + indirekte + induceret − import<br />

Direkte<br />

35


Den tekniske multiplikator viser, hvor meget den direkte effekt bliver ganget op, når den siver ud i<br />

økonomien. Til at beregne disse effekter anvendes en økonomisk model. 11<br />

Ud over den tekniske turismemultiplikator anvender VisitDenmark såkaldte turismemultiplikatorer, der<br />

relaterer turismeomsætningen (mio. kr.) til den turismeafledte beskæftigelse (fuldtidsbeskæftigede),<br />

værditilvækst (mio. kr.) og skatteprovenu (mio. kr.). VisitDenmarks turismemultiplikatorer er ikke multiplikatorer<br />

i gængs forstand, men forholdstal mellem omsætning og afledte effekter. De opgøres således:<br />

Multiplikator =<br />

Samlet turismeafledt effekt<br />

Samlet turismeforbrug<br />

VisitDenmark anvender bl.a. turismemultiplikatorerne til at analysere, hvordan ændringer i turismeforbruget<br />

forplanter sig i samfundet gennem ændringer i jobskabelse, værditilvækst og skatteindtægter.<br />

4.7.2 Turismeafledte effekter i 2020 og <strong>2021</strong><br />

De turismeafledte effekter såsom beskæftigelsen i årene 2020 og <strong>2021</strong> blev i høj grad påvirket af<br />

nedlukninger og begrænsninger i turisters mobilitet. Man skal derfor være varsom med at lægge for meget<br />

vægt på unormale bevægelser i disse år.<br />

Et eksempel er produktivitetsudviklingen i hotel og restaurationsbranchen. Virksomhederne var i 2020<br />

tøvende med at afskedige medarbejdere, da der var en formodning om, at krisen var midlertidig, og da der<br />

generelt er store omkostninger forbundet med at fyre og hyre personale. Modsat var det i <strong>2021</strong> svært at øge<br />

beskæftigelsen i takt med at omsætningen igen begyndte at stige.<br />

Udviklingen kan aflæses af produktivitetstallene som angiver produktionsværdien eller<br />

bruttoværditilvæksten i forhold til mængden af arbejdskraft (eller erlagte arbejdstimer). Som konsekvens<br />

faldt produktiviteten per beskæftiget fra 2019 til 2020 med 19 pct., da produktionen fald markant mere end<br />

beskæftigelsen, bl.a. som følge af lønkompensationsordninger, der gjorde virksomhederne i stand til at<br />

fastholde arbejdskraften. Lønkompensationsordningen holdt godt nok medarbejderne i beskæftigelse,<br />

men de ansatte lagde et lavere antal arbejdstimer end under normale forhold. I <strong>2021</strong> steg produktiviteten<br />

22 pct. i forhold til 2020 på trods af et stadigt vigende antal besøgende og udfordringer ved at tiltrække<br />

arbejdskraft.<br />

Man kan sammenholde udviklingen i produktivitetsvæksten med udviklingen i<br />

turismeforbrugsmultiplikatoren som udtrykker, hvor mange beskæftigede der kræves per mio. kr. i<br />

turismeforbrug – en form for inverst produktivitetsmål. Det noteres, at multiplikatoren ligeledes skifter<br />

kraftigt fra et niveau på 1,18 beskæftigede pr. mio. kr. i turismeforbrug i 2020 til et niveau på 1,02<br />

beskæftigede pr. mio. kr. i <strong>2021</strong>.<br />

11<br />

CRT publicerede i 2016 notatet ”En introduktion til multiplikatorer inden for området turisme og dansk praksis på<br />

området”, der uddyber anvendelsen af multiplikatorer med udgangspunkt i litteraturen på området, og bl.a. analyserer<br />

historiske TSA-multiplikatorer. Herudover analyseres, hvilke faktorer, der påvirker størrelsen af turismemultiplikatorer i<br />

danske regioner og kommuner. Notatet egner sig til læsere med interesse i analyse af turismeøkonomiske effekter.<br />

36


4.8 Kilder til overnatninger<br />

Feriecenter Kommuner Totaltælling<br />

min. 40 senge<br />

Overnatning<br />

Komplet<br />

Geografi Dækning Kilde Producent År<br />

Usikkerhed<br />

Hotel Kommuner Totaltælling<br />

min. 40 senge<br />

Overnatningsstatistikken<br />

Danmark<br />

Statistik*<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

Overnatningsstatistikken<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

Camping Kommuner Totaltælling<br />

min. 75 enheder<br />

Overnatningsstatistikken<br />

Danmarks<br />

Statistik*<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

Vandrerhjem Kommuner Totaltælling<br />

min. 40 senge<br />

og Danhostelmedlemmer<br />

Lystbådehavn Kommuner Totaltælling<br />

(betalte)<br />

(frivillig)<br />

Lejet feriehus Kommuner Totaltælling<br />

gennem<br />

min. 25<br />

udlejningsbureau<br />

disponible huse<br />

Overnatningsstatistikken<br />

Overnatningsstatistikken<br />

Feriehusstatistikken<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

Danmarks<br />

Statistik*<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

Krydstogt Kommuner Totaltælling Havneanløbslister Cruise<br />

Copenhagen<br />

Network/WOCO<br />

<strong>2021</strong> Lille<br />

Lejet helårsbolig Kommuner Airbnb, Booking,<br />

Expedia,<br />

Tripadvisor<br />

Udlejningsstatistik,<br />

korrigeret for<br />

feriehusudlejning<br />

Eurostat,<br />

bedømmelser til<br />

kommunefordeling,<br />

BBR<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

<strong>2021</strong> Medium<br />

Eget feriehus Amter Stikprøve Undersøgelsen af<br />

2005 Medium<br />

feriehusudlejningen<br />

i Danmark/<strong>2021</strong>-<br />

estimat<br />

Lånt feriehus Amter Stikprøve Sommerhusundersøgelsen/<br />

Danmarks 2014 Medium<br />

Statistik<br />

<strong>2021</strong>-estimat<br />

Festival<br />

Kommuner Totaltælling Indsamling VisitDenmark <strong>2021</strong> Lille<br />

(overnattende)<br />

Udenlandske National Stikprøve Undersøgelse/<strong>2021</strong>- Institut for 2003 Stor<br />

endagsferierejsende<br />

estimat<br />

Grænseregionsforskning<br />

Danske<br />

endagsferierejsende<br />

Dansk endagsforretningsrejsende<br />

Udlændinges<br />

ophold hos familie<br />

og venner i<br />

Danmark<br />

Kommuner Stikprøve Transportvaneundersøgelsen<br />

Kommuner Stikprøve Transportvaneundersøgelsen<br />

Kommuner Stikprøve Ferie- og<br />

Forretnings-<br />

rejsende/<strong>2021</strong>-<br />

estimat<br />

Amter Stikprøve Ferie- og<br />

forretningsrejsende<br />

Danskeres ophold<br />

v. familie og venner<br />

Noter: VisitDenmark opregner for små enheder.<br />

DTU <strong>2021</strong> Medium<br />

DTU <strong>2021</strong> Medium<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

2018 Medium<br />

2004 Medium<br />

Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende<br />

undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget<br />

blandt en stikprøve af befolkningen.<br />

37


4.9 Kilder til døgnforbrug<br />

Overnatningsform<br />

Komplet<br />

Geografi Kilde Producent År Usikkerhed<br />

Hotel Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Lille<br />

Feriecenter Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Lille<br />

Camping Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Lille<br />

Vandrerhjem Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Lille<br />

Lystbådehavn (betalte) Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Lille<br />

Lejet feriehus gennem<br />

udlejningsbureau<br />

Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Lille<br />

Krydstogt<br />

CCN’s passenger survey<br />

Krydstogtskommuner<br />

og VisitDenmarks<br />

beregninger<br />

CNN/WOCO 2016 Medium<br />

Lejet helårsbolig Kommuner Turistundersøgelsen VisitDenmark 2017 Medium<br />

Eget feriehus<br />

Amter<br />

Ferie-<br />

og Danmarks<br />

forretningsrejsende Statistik<br />

2006 Medium<br />

Lånt feriehus Amter Turistundersøgelsen VisitDenmark 2014 Medium<br />

Festival (overnattende) Kommuner Indsamling VisitDenmark 2002 Medium<br />

Udenlandske<br />

Institut for<br />

National Undersøgelse<br />

endagsferierejsende<br />

Grænseforskning<br />

2003 Stor<br />

Danske endagsferierejsende<br />

forretningsrejsende Statistik<br />

Ferie-<br />

og Danmarks<br />

Amter<br />

2004 Stor<br />

Dansk<br />

Beregnet<br />

fra Danmarks<br />

endagsforretningsrejsende<br />

National<br />

udbudssiden<br />

Statistik<br />

2006 Stor<br />

Udlændinges ophold<br />

hos familie og venner i National<br />

Danmark<br />

Danskeres ophold hos<br />

Amter<br />

familie og venner<br />

Noter: Opregnet til <strong>2021</strong>-priser.<br />

Ferie-<br />

og<br />

forretningsrejsende,<br />

Forbrugsundersøgelsen<br />

Ferie-<br />

og<br />

forretningsrejsende<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

Danmarks<br />

Statistik<br />

2018 Medium<br />

2005 Medium<br />

Usikkerhed: Lille: Baseret på løbende statistik. Medium: Baseret på enkeltstående undersøgelse eller løbende<br />

undersøgelse foretaget blandt en stikprøve af befolkningen. Stor: Estimeret eller enkeltstående undersøgelse foretaget<br />

blandt en stikprøve af befolkningen.<br />

38


4.10 Turismebrancher og -produktafgrænsninger<br />

4.10.1 Turismeerhverv (turismespecifikke brancher i TSA)<br />

NACE (rev. 2) DB07 Turismeerhverv<br />

Overnatningssteder<br />

55.10 55.10.10 Hoteller<br />

55.10 55.10.20 Konferencecentre og kursusejendomme<br />

55.20 55.20.00 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold<br />

55.30 55.30.00 Campingpladser<br />

55.90 55.90.00 Andre overnatningsfaciliteter<br />

68.31 68.31.20 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.<br />

Restauranter m.v.<br />

56.10 56.10.10 Restauranter<br />

56.10 56.10.20 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.<br />

56.21 56.21.00 Event catering<br />

56.29 56.29.00 Anden restaurationsvirksomhed<br />

56.30 56.30.00 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.<br />

Transportvirksomheder<br />

49.10 49.10.00 Passagertransport med regional- eller fjerntog<br />

49.31 49.31.10 Rutebuskørsel, by - og nærtrafik<br />

49.31 49.31.20 S-togstrafik, metro og andre nærbaner<br />

49.32 49.32.00 Taxikørsel<br />

49.39 49.39.20 Turistkørsel og anden landpassagertransport<br />

50.10 50.10.00 Sø - og kysttransport af passagerer<br />

50.30 50.30.00 Transport af passagerer ad indre vandveje<br />

51.10 51.10.10 Ruteflyvning<br />

51.10 51.10.20 Charter- og taxiflyvning<br />

52.21 52.21.30 Drift af betalingsveje, - broer og tunneller*<br />

77.11 77.11.00 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer**<br />

Rejseservice<br />

79.11 79.11.00 Rejsebureauer<br />

79.12 79.12.00 Rejsearrangører<br />

79.90 79.90.00 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed<br />

Kultur, forlystelser og sport<br />

90.01 90.01.10 Teater- og koncertvirksomhed<br />

91.01 91.01.10 Biblioteker<br />

91.02 91.02.00 Museer<br />

91.03 91.03.00 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner<br />

91.04 91.04.00 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater<br />

93.11 93.11.00 Drift af sportsanlæg<br />

93.19 93.19.00 Andre sportsaktiviteter<br />

93.21 93.21.00 Forlystelsesparker o.l.<br />

93.29 93.29.10 Lystbådehavne ***<br />

93.29 93.29.90 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter<br />

39


4.10.2 Detailhandel og turismerelevante erhverv (aggregerede branchegrupper) (turismeforbundne<br />

brancher i dansk TSA)<br />

NACE (rev. 2)<br />

DB07 Turismeerhverv<br />

10.11-10.92 Fremstilling af fødevarer<br />

11.01-11.07 Fremstilling af drikkevarer<br />

12.00 12.00.00 Fremstilling af tobaksprodukter<br />

19.20 19.20.00 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter<br />

13.10-33.20 Fremstillingsindustrien af diverse varer<br />

46.11-46.90 Engroshandel<br />

47.11-47.99 Detailhandel<br />

82.30 82.30.00 Organisering af kongresser, messer og udstillinger****<br />

Anm: NACE: Nomenclature of activity of European Communities. DB07: Dansk Branchekode 2007<br />

*Under ”hjælpevirksomhed i forbindelse med transport”.<br />

**Under ”udlejning og leasing”.<br />

***Lystbådehavne var tidligere placeret i ”Rejseservice”.<br />

****Denne branche indgår kun i satellitregnskabet for mødeindustrien.<br />

Reference: Danmarks Statistik, Dansk Branchekode 2007 - Kompendium.<br />

40


4.10.3 Turismeprodukter (turismekarakteristiske produkter i dansk TSA)<br />

Kode i nationalregnskab<br />

Overnatning:<br />

T551010<br />

T551020<br />

T552000<br />

T553000<br />

T559000<br />

T683120<br />

Restaurant:<br />

T561000<br />

T562100<br />

T562900<br />

T563000<br />

Transport:<br />

T491000<br />

T493110<br />

T493120<br />

T493920<br />

T501000<br />

T503040<br />

T511010<br />

T511020<br />

T522130<br />

T771100<br />

Rejseservice:<br />

T791100<br />

T791200<br />

T799000<br />

Kultur, forlystelser og sport:<br />

T900110<br />

T910110<br />

Q910200<br />

S910200<br />

T910200<br />

T910400<br />

T931100<br />

T931900<br />

K930020<br />

Q932100<br />

S932100<br />

T932100<br />

T932910<br />

Turismeprodukter<br />

Hoteller<br />

Konferencecentre, kursusejendom<br />

Ferieboliger og lign.<br />

Campingpladser<br />

Andre overnatningsfaciliteter<br />

Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.<br />

Restauranter, pizzeriaer mv.<br />

Event catering<br />

Kantiner, anden restaurantvirksomheder<br />

Caféer, værtshuse, diskoteker<br />

Jernbaner, passagertransport<br />

Rutebuskørsel, by og nærtrafik<br />

Bus, S-togstrafik, metro, nærbaner<br />

Turistkørsel, landpassage transport<br />

Sø - og kysttransport af passagerer<br />

Transport ad indre vandveje<br />

Ruteflyvning<br />

Charter- og taxiflyvning<br />

Betalingsvej, - bro og - tunneller<br />

Personbiludlejning<br />

Rejsebureauer<br />

Rejsearrangører<br />

Turistbureauer, mv.<br />

Teater- og koncertvirksomhed<br />

Biblioteker<br />

Museer, offentlige ikke-markedsmæssige<br />

Museer, offentlige salgsindtægter<br />

Museer, markedsmæssige<br />

Botaniske og zoologiske haver<br />

Idrætsanlæg, markedsmæssige<br />

Andre sportsaktiviteter<br />

Drift af egne forlystelser mv.<br />

Forlystelsesparker, offentlige ikke-markedsmæssige<br />

Forlystelsesparker, offentlige salgsindtægter<br />

Forlystelsesparker o.l.<br />

Lystbådehavne<br />

41


4.10.4 Turismeprodukter (turismeforbundne produkter i TSA)<br />

Detailhandel mm. (aggregerede produkter)<br />

100010-100050 Fødevareindustrien<br />

110000-120000 Drikkevare- og tobaksindustrien<br />

190000 Benzin og andre brændselsprodukter<br />

130000-330000 Fremstillingsindustrien<br />

T460000-T470000<br />

T823000-VAK82meet<br />

Detail- og engroshandelsavance<br />

Kongres- og messeudstilling*<br />

Bemærkninger:<br />

*Dette produkt indgår kun i satellitregnskabet for mødeindustrien<br />

Det skal i øvrigt bemærkes, at ikke alle turismeprodukter bliver produceret i turismebrancherne. Når turismeprodukterne<br />

i LINE-modellen bliver aggregeret, bliver f.eks. produktet ”Udlejning af sommerhuse” produceret<br />

af branchen ”Ejendomsmægler, bolig og husleje”, der pga. størrelsen af den ikke-turismerelaterede del af<br />

branchen er placeret i ”Andre brancher” i tabellerne i rapporten. Tilsvarende indgår produktet ”biludleje” (lokal<br />

transport) nu i branchen ”Erhvervsservice”, der ligeledes er placeret i ”Andre brancher”.<br />

42


Bilag<br />

Bilag 1.A Turismeforbruget fordelt på overnatningsformer, <strong>2021</strong>.<br />

Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Gribskov Halsnæs Hillerød Fredensborg VisitNordsjælland<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

Fordeling for<br />

Region<br />

Hovedstaden<br />

I alt 2.061 100 1071 100 824 100 431 100 100 100 100<br />

Kommercielle 762 37 327 31 181 22 97 23 31 53 55<br />

Hotel – ferie 78 4 30 3 32 4 20 5 4 22 13<br />

Hotel – forretning 52 3 13 1 86 10 22 5 4 14 10<br />

Feriecenter 53 3 0 0 1 0 0 0 1 1 2<br />

Camping 98 5 67 6 22 3 23 5 5 3 7<br />

Vandrerhjem 0 0 3 0 13 2 8 2 1 3 1<br />

Lystbådehavn 15 1 19 2 1 0 2 0 1 0 1<br />

Lejet feriehus 435 21 176 16 3 0 2 1 14 5 18<br />

Lejet helårsbolig 31 1 19 2 23 3 20 5 2 4 3<br />

Festival 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Krydstogt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Hele<br />

landet<br />

Ikke-kommercielle 1.300 63 744 69 643 78 334 77 69 47 45<br />

Eget feriehus 862 42 503 47 33 4 8 2 32 8 10<br />

Lånt feriehus 100 5 21 2 2 0 1 0 3 1 2<br />

Familie/venner 39 2 28 3 55 7 29 7 3 6 6<br />

Endagsturister - ferie 299 15 191 18 330 40 290 67 25 19 16<br />

Endagsturister - forretning 0 0 0 0 224 27 6 1 5 14 11<br />

43


Bilag 1.B Turismeforbruget fordelt på produkter per kommune, <strong>2021</strong><br />

Turismeforbruget fordelt på produkter, Gribskov, <strong>2021</strong><br />

I alt Danskere Udlændinge<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 2.061 100 1.770 100 291 100<br />

Turismeprodukter 575 28 507 29 69 24<br />

Heraf:<br />

Overnatning 107 5 87 5 21 7<br />

Restaurant 278 13 246 14 32 11<br />

Lokal transport 49 2 39 2 10 4<br />

Rejseservice 9 0 9 0 0 0<br />

Kultur og forlystelser 131 6 126 7 5 2<br />

Lystbådehavne 2 0 1 0 1 0<br />

Detailhandel 1.124 55 963 54 161 55<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 495 24 400 23 94 32<br />

Benzin og andet brændstof 194 9 186 10 8 3<br />

Andet 435 21 377 21 59 20<br />

Andre produkter 362 18 301 17 61 21<br />

Turismeforbruget fordelt på produkter, Halsnæs, <strong>2021</strong><br />

I alt Danskere Udlændinge<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 1.071 100 880 100 191 100<br />

Turismeprodukter 267 25 229 26 38 20<br />

Heraf:<br />

Overnatning 43 4 34 4 9 4<br />

Restaurant 130 12 110 13 20 10<br />

Lokal transport 24 2 18 2 6 3<br />

Rejseservice 2 0 2 0 0 0<br />

Kultur og forlystelser 66 6 63 7 3 1<br />

Lystbådehavne 2 0 2 0 0 0<br />

Detailhandel 616 58 500 57 116 61<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 292 27 213 24 79 41<br />

Benzin og andet brændstof 86 8 81 9 4 2<br />

Andet 238 22 205 23 33 17<br />

Andre produkter 188 18 151 17 37 19<br />

44


Turismeforbruget fordelt på produkter, Hillerød, <strong>2021</strong><br />

I alt Danskere Udlændinge<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 824 100 518 100 306 100<br />

Turismeprodukter 440 53 377 73 63 21<br />

Heraf:<br />

Overnatning 49 6 34 7 15 5<br />

Restaurant 98 12 67 13 31 10<br />

Lokal transport 225 27 214 41 11 3<br />

Rejseservice 37 4 34 6 4 1<br />

Kultur og forlystelser 31 4 27 5 3 1<br />

Lystbådehavne 0 0 0 0 0 0<br />

Detailhandel 291 35 103 20 188 61<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 172 21 29 6 143 47<br />

Benzin og andet brændstof 54 7 48 9 6 2<br />

Andet 65 8 26 5 39 13<br />

Andre produkter 93 11 37 7 56 18<br />

Turismeforbruget fordelt på produkter, Fredensborg, <strong>2021</strong><br />

I alt Danskere Udlændinge<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 431 100 187 100 243 100<br />

Turismeprodukter 132 31 92 49 40 16<br />

Heraf:<br />

Overnatning 20 5 15 8 5 2<br />

Restaurant 63 15 39 21 24 10<br />

Lokal transport 19 4 12 7 7 3<br />

Rejseservice 6 1 5 3 1 0<br />

Kultur og forlystelser 23 5 21 11 2 1<br />

Lystbådehavne 0 0 0 0 0 0<br />

Detailhandel 232 54 67 36 165 68<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 145 34 17 9 129 53<br />

Benzin og andet brændstof 36 8 32 17 4 2<br />

Andet 51 12 19 10 32 13<br />

Andre produkter 67 15 28 15 38 16<br />

45


Bilag 1.C Turismeforbrug, fordelt på nationaliteter og forretnings-/ferierejser, <strong>2021</strong><br />

I alt Forretningsrejser Ferierejser<br />

mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />

I alt 4.388 100 402 100 3.986 100<br />

Danmark 3.355 76 360 90 2.995 75<br />

Udlandet 1.032 24 42 10 990 25<br />

Heraf<br />

Sverige 658 15 7 2 651 16<br />

Tyskland 145 3 5 1 141 4<br />

Norge 57 1 2 0 55 1<br />

USA 31 1 4 1 27 1<br />

Storbritannien 17 0 6 1 11 0<br />

Holland 16 0 2 0 14 0<br />

Frankrig 10 0 2 1 7 0<br />

Schweiz 7 0 1 0 7 0<br />

Polen 7 0 1 0 6 0<br />

Italien 6 0 3 1 3 0<br />

Brasilien 4 0 0 0 4 0<br />

Belgien og Luxembourg 4 0 1 0 3 0<br />

Spanien 3 0 1 0 2 0<br />

Irland 2 0 1 0 1 0<br />

Østrig 1 0 1 0 1 0<br />

Indien 1 0 0 0 1 0<br />

Finland 1 0 0 0 0 0<br />

Canada 1 0 0 0 0 0<br />

Portugal 0 0 0 0 0 0<br />

Rusland 0 0 0 0 0 0<br />

Australien 0 0 0 0 0 0<br />

Kina 0 0 0 0 0 0<br />

Sydkorea 0 0 0 0 0 0<br />

Japan 0 0 0 0 0 0<br />

Grækenland 0 0 0 0 0 0<br />

Øvrige Amerika 8 0 0 0 7 0<br />

Øvrige Asien 18 0 1 0 18 0<br />

Øvrige Europa 6 0 2 0 4 0<br />

Øvrige lande 22 1 1 0 22 1<br />

Øvrige Østeuropa 5 0 1 0 4 0<br />

46


Bilag 2.A Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher per kommune, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Gribskov, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

værditilvækst Gribskov VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

I alt 1.059 100 100 100<br />

Turismeerhverv 194 18 22 31<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 30 3 4 8<br />

Restauranter og værtshuse 95 9 10 11<br />

Transportvirksomheder 17 2 4 6<br />

Rejseservice 1 0 0 1<br />

Kultur, forlystelser og sport 50 5 5 5<br />

Detailhandel 359 34 32 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 26 2 2 2<br />

Andre 330 31 29 18<br />

Andre brancher 506 48 46 48<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 151 14 13 15<br />

Erhvervsservice 76 7 7 8<br />

Andre 279 26 26 26<br />

Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Halsnæs, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

værditilvækst Halsnæs VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

I alt 505 100 100 100<br />

Turismeerhverv 93 18 22 31<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 10 2 4 8<br />

Restauranter og værtshuse 46 9 10 11<br />

Transportvirksomheder 9 2 4 6<br />

Rejseservice 0 0 0 1<br />

Kultur, forlystelser og sport 27 5 5 5<br />

Detailhandel 169 33 32 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 13 3 2 2<br />

Andre 154 30 29 18<br />

Andre brancher 243 48 46 48<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 68 13 13 15<br />

Erhvervsservice 37 7 7 8<br />

Andre 138 27 26 26<br />

47


Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Hillerød, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

værditilvækst Hillerød VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

I alt 344 100 100 100<br />

Turismeerhverv 126 37 22 31<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 28 8 4 8<br />

Restauranter og værtshuse 44 13 10 11<br />

Transportvirksomheder 52 15 4 6<br />

Rejseservice -12 -3 0 1<br />

Kultur, forlystelser og sport 14 4 5 5<br />

Detailhandel 80 23 32 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 8 2 2 2<br />

Andre 71 21 29 18<br />

Andre brancher 137 40 46 48<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 33 9 13 15<br />

Erhvervsservice 25 7 7 8<br />

Andre 80 23 26 26<br />

Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Fredensborg, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

værditilvækst Fredensborg VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

I alt 205 100 100 100<br />

Turismeerhverv 45 22 22 31<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 8 4 4 8<br />

Restauranter og værtshuse 23 11 10 11<br />

Transportvirksomheder 4 2 4 6<br />

Rejseservice 1 0 0 1<br />

Kultur, forlystelser og sport 8 4 5 5<br />

Detailhandel 72 35 32 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 6 3 2 2<br />

Andre 65 32 29 18<br />

Andre brancher 88 43 46 48<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 21 10 13 15<br />

Erhvervsservice 14 7 7 8<br />

Andre 52 26 26 26<br />

48


Bilag 2.B Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Gribskov, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

beskæftigelse Gribskov VisitNordsjælland Danmark<br />

årsværk<br />

pct.<br />

I alt 2.110 100 100 100<br />

Turismeerhverv 731 35 40 54<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 84 4 5 12<br />

Restauranter og værtshuse 465 22 25 31<br />

Transportvirksomheder 23 1 2 3<br />

Rejseservice 9 0 1 2<br />

Kultur, forlystelser og sport 149 7 7 6<br />

Detailhandel 787 37 34 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 49 2 2 2<br />

Andre 735 35 32 20<br />

Andre brancher 592 28 26 25<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 16 1 1 1<br />

Erhvervsservice 157 7 7 6<br />

Andre 418 20 19 17<br />

Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Halsnæs, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

beskæftigelse Halsnæs VisitNordsjælland Danmark<br />

årsværk<br />

pct.<br />

I alt 1.011 100 100 100<br />

Turismeerhverv 361 36 40 54<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 28 3 5 12<br />

Restauranter og værtshuse 240 24 25 31<br />

Transportvirksomheder 14 1 2 3<br />

Rejseservice 2 0 1 2<br />

Kultur, forlystelser og sport 77 8 7 6<br />

Detailhandel 380 38 34 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 23 2 2 2<br />

Andre 354 35 32 20<br />

Andre brancher 270 27 26 25<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 8 1 1 1<br />

Erhvervsservice 65 6 7 6<br />

Andre 196 19 19 17<br />

49


Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Hillerød, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

beskæftigelse Hillerød VisitNordsjælland Danmark<br />

årsværk<br />

pct.<br />

I alt 696 100 100 100<br />

Turismeerhverv 401 58 40 54<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 68 10 5 12<br />

Restauranter og værtshuse 225 32 25 31<br />

Transportvirksomheder 49 7 2 3<br />

Rejseservice 21 3 1 2<br />

Kultur, forlystelser og sport 40 6 7 6<br />

Detailhandel 149 21 34 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 15 2 2 2<br />

Andre 133 19 32 20<br />

Andre brancher 146 21 26 25<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 4 1 1 1<br />

Erhvervsservice 35 5 7 6<br />

Andre 106 15 19 17<br />

Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Fredensborg, <strong>2021</strong><br />

Fordeling for<br />

Turismeafledt<br />

beskæftigelse Fredensborg VisitNordsjælland Danmark<br />

årsværk<br />

pct.<br />

I alt 418 100 100 100<br />

Turismeerhverv 179 43 40 54<br />

Heraf:<br />

Overnatningssteder 23 6 5 12<br />

Restauranter og værtshuse 117 28 25 31<br />

Transportvirksomheder 5 1 2 3<br />

Rejseservice 5 1 1 2<br />

Kultur, forlystelser og sport 29 7 7 6<br />

Detailhandel 128 31 34 21<br />

Heraf:<br />

Føde- og drikkevarer samt tobak 12 3 2 2<br />

Andre 116 28 32 20<br />

Andre brancher 111 26 26 25<br />

Heraf:<br />

Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 3 1 1 1<br />

Erhvervsservice 28 7 7 6<br />

Andre 79 19 19 17<br />

50


Bilag 2.C Skatter og afgifter afledt af turismen i VisitNordsjælland, <strong>2021</strong><br />

Skatter og afgifter afledt af turismen i Gribskov, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledte<br />

skatter og<br />

afgifter<br />

Fordeling for<br />

Gribskov VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 889 100 100 100<br />

Personskatter 273 31 31 32<br />

Statsskatter 136 15 15 16<br />

Kirkeskatter 3 0 0 0<br />

Kommuneskatter 133 15 15 16<br />

Vareskatter 616 69 69 68<br />

Selskabsskatter 54 6 5 5<br />

Vareafgifter/punktafgifter 158 18 18 19<br />

Moms/merværdiafgift 404 45 46 44<br />

Skatter og afgifter afledt af turismen i Halsnæs, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledte<br />

skatter og<br />

afgifter<br />

Fordeling for<br />

Halsnæs VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 428 100 100 100<br />

Personskatter 125 29 31 32<br />

Statsskatter 62 15 15 16<br />

Kirkeskatter 1 0 0 0<br />

Kommuneskatter 61 14 15 16<br />

Vareskatter 303 71 69 68<br />

Selskabsskatter 19 4 5 5<br />

Vareafgifter/punktafgifter 78 18 18 19<br />

Moms/merværdiafgift 206 48 46 44<br />

51


Skatter og afgifter afledt af turismen i Hillerød, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledte<br />

skatter og<br />

afgifter<br />

Fordeling for<br />

Hillerød VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 246 100 100 100<br />

Personskatter 86 35 31 32<br />

Statsskatter 43 18 15 16<br />

Kirkeskatter 1 0 0 0<br />

Kommuneskatter 42 17 15 16<br />

Vareskatter 160 65 69 68<br />

Selskabsskatter 8 3 5 5<br />

Vareafgifter/punktafgifter 42 17 18 19<br />

Moms/merværdiafgift 110 45 46 44<br />

Skatter og afgifter afledt af turismen i Fredensborg, <strong>2021</strong><br />

Turismeafledte<br />

skatter og<br />

afgifter<br />

Fordeling for<br />

Fredensborg VisitNordsjælland Danmark<br />

mio. kr.<br />

pct.<br />

I alt 172 100 100 100<br />

Personskatter 51 29 31 32<br />

Statsskatter 25 15 15 16<br />

Kirkeskatter 1 0 0 0<br />

Kommuneskatter 25 14 15 16<br />

Vareskatter 122 71 69 68<br />

Selskabsskatter 13 8 5 5<br />

Vareafgifter/punktafgifter 31 18 18 19<br />

Moms/merværdiafgift 78 45 46 44<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!