Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 937

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

1989

KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES

1 989

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO-KONGSVINGER 1990

ISBN 82-537-2977-4

ISSN 0801-5139


EMNEGRUPPE

25 Sosiale forhold og sosialvesen

ANDRE EMNEORD

Daginstitusjoner

Forskolelærere


Forord

For barnehager og fritidshjem gir denne publikasjonen

for 1989 opplysninger om barna i institusjonene,

de enkelte institusjoner og de ansatte.

Noen hovedresultater er tidligere gitt i Statistisk

ukehefte nr. 26, 1990.

Konsulent Ingunn Monsen har stått for arbeidet med

publikasjonen.

Preface

For kindergartens and leisure time centres this

publication presents statistics for 1989 on the

children, the institutions and persons employed.

The publication has been prepared under the supervision

of Ms. Ingunn Monsen.

S tatistisk sentralbyrå, Central Bureau of Statistics,

Oslo/Kongsvinger, 22. august 1990 Oslo/Kongsvinger, 22 August 1990

Arne Øien

Paul Inge Severeide

3


innhold Contents

Side

Figurregister 6

Tabellregister 7

Tekstdel

1. Opplegg og gjennomfOring 9

1.1. Grunnlag for statistikken 9

1.2. Omfang 9

2. Begrep og kjennemerker 9

3. Noen hovedresultater 9

Sammendrag pd engelsk 11

Figurdel 12

Tabelldel 15

Vedlegg

1. Barn 0-6 år etter alder pr. 1. januar

1990. Fylke 52

2. Årsmelding for barnehager pr.

15. desember 1989. Skjema 53

3. Årsmelding for fritidshjem pr.

15. desember 1989. Skjema 55

Utkomne publikasjoner

Tidligere utkommet på emneområdet . . . 57

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk

sentralbyrå etter 1. juli 1989. Emneinndelt

oversikt 58

Utkommet i serien Standarder for

norsk statistikk (SNS) 65

5

Page

Index of figures 6

Index of tables 7

Text

1 Survey design 9

1.1. Statistical basis 9

1.2. Coverage 9

2 Terms and variables 9

3 Some main results 9

Summary in English 11

Figures 12

Tables 15

Annexes

1. Children 0-6 years by age 1 January

1990 County 52

2. Annual report for kindergartens per

15 December 1989. Questionnaire . . . 53

3. Annual report for leisure time centres

per 15 December 1989. Questionnaire 55

Publications

Previously issued on the subject

Publications issued by the Central

Bureau of Statistics since 1 July

1989. Survey arranged by subject matter

Issued in the series Standards for Norwegian

Statistics (SNS)

Standardtegn i tabeller Explanation of Symbols in Tables

. Tall kan ikke forekomme . Category not applicable

Oppgaver mangler Data not available

- Null - Nil

57

58

65


6

Figurregister Index of figures

Side

1. Barn i barnehager i prosent av alle barn

0-6 år. Fylke. 1989 12

2. Barn i barnehager i ulike aldersgrupper,

i prosent av alle barn.

1977-1989 13

3. Barn i barnehager i ulike grupper

for oppholdstid pr. uke.

1977-1989 14

1. Children in kindergartens in per cent of

all children 0-6 years. County. 1989

2. Children in kindergartens in different

age groups, in per cent of all

children 1977-1989

3. Children in kindergartens in different

groups of attendance per week.

1977-1989

Page

12

13

14


Tabellregister Index of tables

BARNEHAGER 1989

1. Barnehager, barn og ansatte. Fylke.

1977-1989

2. Barn i barnehager etter alder. Fylke.

1977-1989

3. Barn i barnehager i ulike aldersgrupper,

etter oppholdstid pr. uke. Absolutte tall

og prosent

4. Barn i barnehager etter oppholdstid pr.

uke. Prosent. Fylke

S. Barn i barnehager pr. 1 000 barn under

7 år, etter oppholdstid pr. uke i

barnehagen. Fylke

6. Barn med oppholdstid i barnehage 6-15

timer pr. uke, etter alder. Fylke

7. Barn med oppholdstid i barnehage 16-30

timer pr. uke, etter alder. Fylke

8. Barn med oppholdstid i barnehage 31-40

timer pr. uke, etter alder. Fylke

9. Barn med oppholdstid i barnehage

41 timer og over pr. uke, etter alder.

Fylke

10. Barn i barnehager etter oppholdstid

pr. uke og barnehagens eierforhold.

Fylke

11. Barn med spesielle behov etter barnehagens

eierforhold

12. Fremmedspråklige barn som fir morsmålstrening

i barnehage. Fylke

13. Barn i barnehager etter familiens

månedlige betaling. Fylke

14. Barn i barnehager etter familiens

månedlige betaling og oppholdstid

pr. uke

15. Barnehager etter eierforhold. Fylke

16. Barnehager etter eierforhold og åpningstid

pr. uke

17. Barnehager etter eierforhold og kommunal

tilskottsordning. Fylke

18. Barnehager etter tallet på ansatte og

tallet på ansatte med førskolelærerutdanning

19. Barnehager etter åpningstid pr. uke.

Fylke

20. Barnehager etter dager åpent pr. uke.

Fylke

21. Barnehager etter tallet på måneder åpent i

året. Fylke

22. Familiebarnehager. Tallet på hjem med

barn i dagpleie og barn i dagpleie.

Fylke

23. Ansatte i barnehager etter stilling.

Fylke

24. Ansatte i barnehager etter

stilling, barnehagens eierforhold

og utdanning

Side

15

16

17

18

18

19

19

20

20

21

22

23

24

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

24

25 15.

16.

25

17.

26

18.

27

19.

27

20.

28

21.

28

22.

29

30

30

23.

24.

KINDERGARTENS 1989

7

Page

Kindergartens, children and persons

employed. County. 1977-1989 15

Children in kindergartens by age. County.

1977-1989 16

Children in kindergartens in different age

groups, by hours of attendance per week.

Number and per cents 17

Children in kindergartens by hours of

attendance per week. Per cent. County 18

Children in kindergartens per 1 000

children under 7 years, by hours of

attendance per week County 18

Children with 6-15 hours of attendance per

week in kindergarten, by age. County . . . 19

Children with 16-30 hours of attendance

per week in kindergarten, by age. County 19

Children with 31-40 hours of attendance

per week in kindergarten, by age. County 20

Children with more than 40 hours of

attendance per week in kindergarten,

by age County 20

Children in kindergartens by hours of

attendance per week and ownership of the

establishment. County 21

Children with special needs by ownership

of the kindergarten 22

Foreign children receiving mother tongue

training in kindergarten County 23

Children in kindergartens by monthly fee

paid by the parents. County 24

Children in kindergartens by monthly fee

paid by the parents and hours of

attendance per week 24

Kindergartens by ownership. County . . . 25

Kindergartens by ownership and opening

hours per week 25

Kindergartens by ownership and municipal

subsidy arrangement. County 26

Kindergartens by the number of employed

persons with pre-school teacher education 27

Kindergartens by opening hours per day.

County 27

Kindergartens by number of opening days

per week. County 28

Kindergartens by number of opening

months per year. County 28

Family day-homes. Number of homes

taking care of children and children taken

care of. County 29

Persons employed in kindergartens, by

position County 30

Persons employed in kindergartens, by

position, ownership of the establishment

and education 30


8

BARNEHAGER 1989 (forts.)

25. Ansatte i barnehager etter kjønn

og stilling. Fylke

26. Ansatte i barnehager etter barnehagens

åpningstid pr. uke og eierforhold.

Fylke

27. Ansatte og årsverk i barnehager, etter

stilling. Fylke

28. Ansatte og årsverk i barnehager, etter

stilling og barnehagens eierforhold og

åpningstid

29. Barnehager, barn og ansatte, etter

kommunetype/kommunestørrelse

30. Barn, ansatte og utførte Arsverk i

barnehager, etter barnehagens

åpningstid pr. uke og

eierforhold

31. Barnehager, barn og ansatte.

Kommune

FRITIDSHJEM 1989

32. Fritidshjem, ansatte og bun i

fritidshjem. Fylke

33. Barn i fritidshjem etter fritidshjemmets

eierforhold. Fylke

34. Barn i fritidshjem etter oppholdstid

pr. uke. Fylke

35. Barn i fritidshjem etter familiens

månedlige betaling og oppholdstid

pr. uke

36. Barn i fritidshjem etter alder.

Fylke

37. Fritidshjem og barn i fritidshjem,

etter fritidshjemmets eierforhold.

Fylke

38. Fritidshjem etter åpningstid pr.

dag. Fylke

39. Ansatte i fritidshjem etter

stilling. Fylke

KINDERGARTENS 1989 (cont.)

Side

Page

31

25. Persons employed in kindergartens,

by sex and position. County

26. Persons employed in kindergartens, by

opening hours per week and owner-

31

32 ship of the establishment. County . .

27. Persons employed and man-years

32

33

worked in kindergartens, by position.

County

28. Persons employed and man-years

worked in kindergartens, by position

33

34

and ownership and opening hours of

the establishment

29. Kindergartens, children and persons

34

35 employed, by type/size of municipality

30. Children, persons employed and

man-years worked in kindergartens,

by opening hours per week and

35

36 ownership of the establishment

31. Kindergartens, children and persons

36

37 employed. Municipality 37

LEISURE TIME CENTRES 1989

47

32. Leisure time centres, persons employed

and children in leisure time centres.

County

33. Children in leisure time centres, by

47

48 ownership of the establishment. County

34. Children in leisure time centres, by

48

48 hours of attendance per week. County .

35. Children in leisure time centres, by

monthly fee paid by the parents and

48

49 hours of attendance per week

36. Children in leisure time centres,

49

49 by age. County

37. Leisure time centres and children

in leisure time centres, by ownership

49

50 of the establishment. County

38. Leisure time centres by opening hours

50

50 per day. County

39. Persons employed in leisure time

50

51 centres, by position. County 51


1. Opplegg og gjennomforing

1.1. Grunnlag for statistikken

Statistikken over barnehager og fritidshjem er utarbeidet

på grunnlag av årsmeldinger fra den enkelte

barnehage/fritidshjem (se vedlegg). Meldinger og

skjema sendes via fylkesmannen til Familie- og forbrukerdepartementet

og Statistisk sentralbyrå.

1.2. Omfang

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager og

fritidshjem. Det gis opplysinger om tallet på barn innmeldt

pr. 15. desember, institusjoner, ansatte og

årsverk.

Når det gjelder barna i barnehagene er det gitt opplysninger

om deres alder og oppholdstid i barnehagen.

I tillegg er barna fordelt etter barnehagens eierforhold

og åpningstid, og etter foreldrenes månedlige betaling

barnehagen. Det gis opplysninger om antall barn pr.

ansatt, og om andelen barn i barnehager i forhold til

barn totalt i alderen 0-6 AI,

Dessuten er det gitt fordelinger over barn som er

prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, barn

som får tildelt ekstra ressurser og barn som får

morsmålstrening.

Statistikken gir oversikt over ,barnehager etter eierforhold,

kommunal tilskottsordning og åpningstid.

Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og

utdanningstype, og etter kjennemerker ved barnehagene

slik som eierforhold og åpningstid.

Statistikken over fritidstim gir oversikt over barn i

fritidshjem etter alder og oppholdstid pr. uke, institusjoner

etter eierforhold og åpningstid pr. dag og

ansatte etter stillingskategori. Det gis også oversikt

over foreldrebetaling i fritidshjemmene.

I hovedtrekk presenteres statistikken i fylkesvise

oversikter. I tillegg gis noen sentrale tall for hver

kommune samt for bydelene i Oslo, i en tabell (tabell

31).

2. Begrep og kjennemerker

Barnehage er i lov om bamehager av 6. juni 1975

definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet

på dagtid for barn under opplæringspliktig

alder. Familie- og forbrukerdepartementet fastsetter

forskrifter og retningslinjer for barnehagene.

En familiebarnehage er en barnehage som organiserer

sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en

førskolelærer er ansatt som pedagogisk veileder.

Førskolelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig

barnehage eller den kommunale administrasjon.

Fritidshjem er regulert som daginstitusjoner i samsvar

med lov om barnevern av 17. juli 1953. Fritidshjem

må godkjennes av fylkesmannen. Retningslinjer

fastsettes av Familie- og forbrukerdepartementet.

Fritidshjem kan organiseres som egne institusjoner

(rene fritidshjem), frittstående eller i tilknytning til

skole, men kan også organiseres i kombinasjon med

barnehager.

Der hvor kommunen gir tilskott til barnehager kan den

stille som vilkår bl.a. A:

godkjenne barnehagens budsjett

- fastsette foreldrebetalingen

- fastsette kriterier for opptak av barn

- foreta opptak

oppnevne en representant til barnehagens styre

Ett årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5

timer pr. uke) i ett år.

as alder oppgis i fylte år ved utgangen av 1989.

Et barns oppholdstid i barnehagen refererer seg til den

avtalte oppholdstiden pr. uke, og ikke til faktisk

oppholdstid.

Med familijnliejetalin for en barnehageplass

menes den faktiske innbetaling til barnehagen,

eksklusive kostpenger.

BamAtIggjaysmiaragraf 10 har følgende ordlyd:

"Kommunen har ansvar for at barn med funksjonshemminger

sa langt det er mulig, får plass i vanlig

barnehage. Barnet skal ha prioritet ved opptak såfremt

det kan ha nytte av oppholdet".

Barn med særlige behov kan få tildelt ekstra ressurser

i form av friplass, ekstra utstyr i barnehagen, ekstra

ansatt hjelp o.a.

Kommunenminndelingen bygger på kommunenes

næringsstruktur, bosemingstetthet og sentralitet.

Nærmere beskrivelse er gitt i Standarder for norsk

statistikk nr. 4, Standard for kommuneklassifisering.

3. Noen hovedresultater

15. desember 1989 hadde 128 200 barn plass i

barnehager. Dette utgjør 34 prosent av alle barn under

7 Ar, og er 8 prosent flere enn året før.

9


1 0

Av disse barna var 71 500, eller 19 prosent av alle

barn under 7 år, i barnehage mer enn 30 timer pr. uke.

16 prosent av barna i den aktuelle aldersgruppen var

i barnehage mer enn 40 timer pr. uke.

Det var i alt 4 310 barnehager i drift her i landet Av

disse hadde 66 prosent åpent mer enn 30 timer pr.

uke.

Det var langt flere store førskolebarn enn smi barn i

barnehagene. Av alle 6-åringer hadde 70 prosent plass

i barnehage, mens det tilsvarende tall for barn under

2 år var snaut 6 prosent.

Det var også store geografiske forskjeller når det

gjaldt tallet på barnehageplasser i forhold til tallet på

barn under 7 år. Best dekket var Oslo der 47 prosent

av barna hadde plass i barnehage. Også i Hedmark,

Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark var det

forholdsvis mange barn som gikk i barnehage. Agderfylkene,

Østfold og Telemark var de fylkene som

hadde færrest barn i barnehage i forhold til barnetallet.

I disse fylkene hadde om lag 27 prosent av alle barn

under 7 år plass i barnehage.

Forskjellen mellom fylkene er særlig tydelig for barn

med lang oppholdstid i barnehagene. Av alle barn

under 7 Ar i Oslo var 42 prosent i barnehage mer enn

30 timer pr. uke, og 37 prosent var i barnehage mer

enn 40 timer. De tilsvarende tallene for Aust-Agder

var 8 prosent og 7 prosent (figur 1).

Utbyggingen av barnehager var særlig kraftig i årene

1976-1979, men i disse Arene førte utbyggingen i

fOrste rekke til økning i tallet på plasser for de eldste

aldersgruppene. Tallet på barn under 2 år med plass i

barnehager har vist liten økning (figur 2). Det ble og

bygget ut mange korttidsplasser.

I 1980-årene har det derimot vært sterkere økning i

tallet på heltidsplasser enn korttidsplasser (figur 3). I

1976 hadde 25 prosent av barnehagebarna en ukentlig

oppholdstid på mer enn 40 timer. I 1979 var denne

andelen redusert til 15 prosent, men har etter det økt

slik at i 1989 hadde 48 prosent av barnehagebarna en

ukentlig oppholdstid på mer enn 40 timer.

I alt var 33 000 personer ansatt i barnehagene 15.

desember 1989. Av disse hadde 9 300 godkjent

utdanning som førskolelærer.

I 1989 var det 417 fritidshjem i drift her i landet, med

til sammen vel 1 500 ansatte og 8 900 barn. I alt 6

prosent av barna i aldersgruppen 7-9 år hadde fritidshjemsplass.

Det var flest fritidshjemsbarn i Oslo

(2 760) og Akershus (1 190).


The statistics on kindergartens relate to kindergartens

defined in the Kindergarten Act 1975. Leisure time

centres are regulated according to the Child Welfare

Act 1953. Leisure time centres are centres where

children mainly in the age 7-9 years are looked after

before and after school hours. The directions for both

kindergartens and leisure time centres are given by the

Ministry of Family and Consumer Affairs. The statistics

are based on annual reports to the Ministry from

the kindergartens/leisure time centres and the municipalities.

Information is provided on kindergartens,

leisure time centres, children and persons employed.

15 December 1989 128 200 children were accommodated

in kindergartens. This is about 34 per cent of

all children under 7 years. 56 per cent of these

children, or 71 5(X), stayed in the kindergarten more

than 30 hours per week.

Among a total of 4 300 kindergartens, 66 per cent

were open 30 hours or more per week.

Summary in English

11

Among children under 2 years, only 6 per cent were

accommodated in kindergartens. The figure for 6

years old children was 70 per cent.

The kindergarten coverage among children under 7

years in Oslo was 47 per cent, which was the highest

in the country. The counties of Østfold, Telemark,

Aust-Agder and Vest-Agder had the lowest coverage,

about 27 per cent.

The number of children accommodated in kindergartens

increased by 8 per cent in the period

1988-1989 and by 80 per cent in the period

1979-1989. Short-time kindergartens, less than 15

hours per week, increased more than full-time

kindergartens. 15 December 1989 33 000 persons

were employed in kindergartens. Among these 9 300

were educated pre-school teachers. On the average

there were 4 children per employed person, 14

children per educated employee.

There were 417 leisure time centres, with 8 900

children and 1 600 employed persons.


12

FIGUR 1.

Barn i barnehager i prosent av alle barn 0-6 Ar. Fylke. 1989

Children in kindergartens in per cent of all children 0-6 years. County. 1989

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

*ZZ:A; ;;!. :■3;;:;:;.:*':;.3.t:****4

C•:•:•»:+:444+W444

titt6:44.46:6:44646.t4

RIONNENIMUM


C4444 4:•»:44444.W4

111101111Mailiiii


igaggegagaggigiggEN

INSIMERMEN

Barn med oppholdstid

31 timer og over pr. uke

Children with more than 30

hours of attendance per week

10 20 30 40 50

Prosent

Per cent

Barn med oppholdstid

30 timer eller mindre pr. uke

Children with less than 31

hours of attendance per week


FIGUR 2.

Barn i barnehager i ulike aldersgrupper, i prosent av alle barn. 1977-1989

Children in kindergartens in different age groups, in per cent of all children. 1977-1989

Prosent

Per cent

100

80

60

40

20

........ .

..........

• • • • • • .......

so ....... • ...

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

0-6 år Under 2 år

0-6 years Under 2 years

6 år

6 years

13


14

FIGUR 3.

Barn i barnehager I ulike grupper for oppholdstid pr. uke. 1977-1989

Children in kindergartens in different groups of attendance per week. 1977-1989

Antall barn

Number of children

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

-

-

,-

-

,...

-

-

0

r °

.••••

.•• '

0 I.

0

0 .. v.

•• • • • • •

.• ''

0 ••• ..• ss lin

wo 0

0 0

0 ..*

0 .•

a*

0

0

0

0 °

0

I

0 °

.•

o

I
ðe

e4

I

........................... ......

..... .

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Barn med oppholdstid Barn med oppholdstid

31 timer og over pr. uke 6-15 timer pr. uke

Alle barn i barnehage Children with more than 30 Children with 6-15 hours

All children in kindergarten hours of attendance per week of attendance per week


Tabell 1. Barnehager, barn og ansatte. Fylke. 1977 - 1989

Kindergartens, children and persons employed. County. 1977 - 1989

Barnehager

Kindergartens

15

Ansatte Barn i barnehager

Persons employed Children in kindergartens

Med god-

Fylke kjent for- Pr. 1 000

County I alt Offent- Pri-skolelærerbarn under

Total lige vate I alt utdanning I alt 7 år

Public Pri- Total With app- Total Per 1 000

vate roved pre- children

school under 7 years

teacher

education

1977 1472 747 725 9875 3082 49796 121

1978 1866 1 962 897 12761 3783 61372 154

1979 2295 1 1177 1111 14733 4346 71483 186

1980 2554 1370 1184 16866 4773 78189 209

1981 2756 1 1512 1238 18115 5214 82933 226

1982 2886 1624 1262 19343 5733 86315 239

1983 2984 1708 1276 20662 6398 89898 251

1984 3149 1815 1334 21791 6859 94443 264

1985 3281 1893 1388 23593 7413 98454 275

1986 3487 1 2052 1434 25578 7898 104302 291

1987 3779 2277 1502 27911 8605 110981 306

1988 4044 2452 1592 30628 8763 118852 322

1989 4310 2584 1726 33075 9353 128237 340

1989

Østfold 147 96 51 1220 437 5238 278

Akershus 435 264 171 3703 1055 13740 357

Oslo 505 284 221 5697 1575 16970 473

Hedmark 183 124 59 1373 • 371 5479 383

Oppland 214 160 54 1216 313 5673 403

Buskerud 185 129 56 1449 416 5744 304

Vestfold 155 112 43 1171 413 4772 283

Telemark 124 83 41 814 265 3798 278

Aust-Agder 79 42 37 533 162 2425 273

Vest-Agder 135 74 61 768 296 3770 273

Rogaland 292 155 137 2789 722 11005 309

Hordaland 488 193 295 3085 936 13871 353

Sogn og Fjordane . . . 175 116 59 1065 213 4351 431

More og Romsdal 241 137 104 1504 388 6694 302

Sør-Trøndelag 235 145 90 1954 651 7376 331

Nord-Trøndelag 147 83 64 862 231 4006 346

Nordland 296 183 113 1783 415 6658 308

Troms 168 125 43 1229 312 4026 297

Finnmark 105 79 26 851 179 2596 • 361

Svalbard 1 - 1 9 3 45 -

1) I 1978 og 1979 hadde 7 barnehager uoppgitt eierforhold, i 1981 hadde 6 barnehager uoppgitt eierforhold og i

1986 hadde 1 barnehage uoppgitt eierforhold.

1) In 1978, 1979, 1981 and 1986 there were minor groups of kindergartens with unknown ownership.


16

Tabell 2. Barn i barnehager etter alder. Fylke. 1977 - 1989

Children in kindergartens by age. County. 1977 - 1989

Pr. 1000

7 år Uopp- barn

og gitt under

Fylke I alt 0 ir 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år over Un- 7 år

County Total years years known Per 1000

and children

over under

7 years

1977 49796 685 1819 3017 6271 9021 11729 16303 839 115 121

1978 61372 703 1975 3501 7605 11274 14348 21095 836 32 154

1979 71483 733 2289 4080 9095 13269 17405 23528 1084 - 186

1980 78189 749 2549 4484 10256 14683 18930 25494 1044 - 209

1981 82933 733 2830 5042 11665 15774 19901 25936 1002 50 226

1982 86315 683 2955 5421 12538 17266 20360 26135 957 - 239

1983 89898 728 3168 5556 13173 18229 21651 26459 933 - 251

1984 94443 749 3219 6040 13751 19015 22897 27932 840 - 264

1985 98454 773 3251 6125 14136 19911 24190 29819 • • 249 275

1986 104302 669 3483 6351 15018 21193 25613 31065 712 198 291

1987 110981 762 3874 7093 16033 22277 27230 33040 640 32 306

1988 118852 906 4419 8040 17519 24030 28583 34784 546 25 322

1989 128237 980 5573 9484 20046 25861 30039 35671 561 22 340

1989

Østfold 5238 26 150 267 702 983 1296 1789 25 - 278

Akershus 13740 119 669 1154 1893 2603 3340 3900 62 - 357

Oslo 16970 318 1522 2139 2793 3327 3490 3307 52 22 473

Hedmark 5479 26 172 303 881 1159 1390 1518 30 - 383

Oppland 5673 12 96 244 804 1200 1430 1832 55 - 403

Buskerud 5744 31 228 404 800 1073 1332 1848 28 - 304

Vestfold 4772 18 120 293 714 878 1164 1555 30 - 283

Telemark 3798 11 90 208 478 798 1012 1189 12 - 278

Aust-Agder 2425 7 38 102 318 469 566 886 39 - 273

Vest-Agder 3770 16 68 195 513 717 895 1351 15 - 273

Rogaland 11005 118 507 791 1720 2171 2407 3267 24 - 309

Hordaland 13871 53 444 831 2313 2856 3263 4068 43 - 353

Sogn og Fjordane 4351 26 193 338 778 906 1013 1090 7 - 431

More og Romsdal 6694 27 164 361 1030 1476 1712 1893 31 - 302

Sør-Trøndelag 7376 42 341 515 1234 1562 1725 1914 43 - 331

Nord-Trøndelag 4006 13 106 151 639 908 1035 1139 15 - 346

Nordland 6658 37 254 529 1211 1386 1561 1658 22 - 308

Troms 4026 50 225 351 705 868 875 942 10 297

Finnmark 2596 30 186 304 504 510 519 525 18 - 361

Svalbard 45 - - 4 16 11 14 - - -


Tabell 3. Barn i barnehager i ulike aldersgrupper, etter oppholdstid pr. uke. Absolutte tall og prosent. 1989

Children in kindergartens in different age groups, by hours of attendance per week. Number and

per cent. 1989

Barn i

31 timer og over barnehage

6-30 timer hours hours and over pr. 1 000

barn i

alt ulike al-

Total 41 dersgrupper

Alder timer Children

Age I alt 6-15 16-20 21-30 I alt 31-40 og in kinder-

Total timer timer timer timer over garten per

hours hours 1 000

and children in

over different

age groups

Absolutte tall Number

Alle aldersgrupper

60561 All age groups 128237 56718 24966 16989 14763 71519 10958

340

0 . 0 ..... C.0000.0 980 92 3 34 55 886 75

1

2

5573

--------------------

...... 00.00.0 ..... .0 9484

628

1504

57

327

143

427

428

750

4945

7980

400

703

3 20046 7259 2883 2058 2318 12787 1659

4 O ..... 080600.4 25861 11176 4514 3345 3317 14685 2426

5 .. .. 600.060 30039 14534 6262 4355 3917 15505 2805

6 .. 35671 21206 10813 6484 3909 14465 2824

7 .. masesarassoasaasaa 561 297 107 121 69 264 66

Prosent Per cent

Alle aldersgrupper

All age groups 100 44 19 13 12 56 9

0 ... 0 0 ............ ak 100 9 - 3 6 91 8

1 100 11 1 3 8 89 7

2 .. 00.0000 ......... 00 100 16 3 5 8 84 7

3 . . 0 +R 0 .... 0 0 I 0 0 0 0 0 0 100 36 14 10 12 64 8

4 ..•-• 100 43 17 13 13 57 9

5 ea ow weaaeasam•dom 100 48 21 14 13 52 9

6 ........ 0 ..... M.O. 100 59 30 18 11 41 8

7 . ........... . . . • • . . . 100 53 19 22 12 47 12

813 17

4545 97

7277 175

11128 378

12259 500

12700 589

11641 703

198

47

83

82

77

56

47

42

33

35

17


18

Tabell 4. Barn i barnehager etter oppholdstid pr. uke. Prosent. Fylke. 1989

Children in kindergartens by hours of attendance per week. Per cent. County. 1989

31 timer og over

6-30 timer hours hours and over

Fylke I alt 41

County Total timer

I alt 6-15 16-20 21-30 I alt 31-40 og

Total timer timer timer timer over

hours hours

and

over

Hele landet

The whole country .. 100 44 19 13 12 56 9 47

Østfold 100 46 19 19 9 54 9 45

Akershus 100 34 14 15 5 66 10 56

Oslo .......... 100 11 - 6 5 89 11 78

Hedmark 100 58 26 12 20 42 8 34

Oppland 100 73 34 20 20 27 4 22

Buskerud 100 53 25 13 15 47 9 38

Vestfold 100 45 24 10 11 55 7 48

Telemark 100 65 40 8 17 35 4 31

Aust-Agder 100 69 33 24 12 31 6 25

Vest-Agder 100 68 34 20 13 32 6 26

Rogaland 100 51 23 13 15 49 4 45

Hordaland 100 49 26 16 7 51 11 40

Sogn og Fjordane . . 100 59 17 20 22 41 11 30

More og Romsdal .. 100 59 27 15 17 41 12 30

Sør-Trøndelag 100 45 17 17 10 55 4 51

Nord-Trøndelag 100 63 • 36 12 15 37 9 28

Nordland 100 34 12 11 12 66 10 55

Troms 100 27 7 5 15 73 5 69

Finnmark 100 17 2 9 6 83 9 74

Svalbard 100 - - - - 100 100 -

Tabell 5. Barn i barnehager pr. 1 000 barn under 7 år, etter oppholdstid pr. uke i barnehagen. Fylke. 1989

Children in kindergartens per 1 000 children under 7 years, by hours of attendance per week.

County. 1989

Fylke I alt 6-15 timer 16-30 timer 31-40 timer 41 timer og over

County Total hours hours and over

Hele landet

The whole country 340 66 84 29 161

Østfold 278 52 77 24 125

Akershus 357 49 71 37 200

Oslo 473 2 52 53 367

Hedmark 383 99 124 31 129

Oppland 403 135 160 17 91

Buskerud 304 75 87 28 115

Vestfold 283 67 60 21 135

Telemark 278 112 70 11 86

Aust-Agder 273 91 97 16 68

Vest-Agder 273 93 91 17 71

Rogaland 309 70 86 14 139

Hordaland 353 93 80 39 141

Sogn og Fjordane 431 71 182 47 131

More og Romsdal . 302 81 96 35 89

Sør-Trøndelag , 331 58 90 14 169

Nord-Trøndelag 346 123 94 32 96

Nordland 308 37 69 31 171

Troms 297 20 59 14 204

Finnmark 361 6 55 34 267

Svalbard - - - - -


Tabell 6. Barn med oppholdstid i barnehage 6-15 timer pr. uke, etter alder. Fylke. 1989

Children with 6-15 hours of attendance per week in kindergarten, by age. County. 1989

Fylke I alt 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Ar 6 år 7 år

County Total years

Hele landet

10813 The whole country 24966 3 57 327 2883 4514 6262

107

Østfold 981 - - 74 187 265

Akershus 1896 - 3 59 201 470

Oslo 69 3 2 3 10 19

Hedmark 1421 1 22 233 330 375

Oppland 1903 3 12 194 358 498

Buskerud ..... 1423 1 - 6 118 211 327

Vestfold 1130 - 4 61 120 311

Telemark 1530 11 25 145 312 458

Aust-Agder 812 2 7 78 134 191

Vest-Agder 1291 5 24 154 234 297

Rogaland 2497 3 8 222 388 479

Hordaland 3666 7 46 477 616 926

Sogn og Fjordane 718 3 39 136 137 171

More og Romsdal .. 1789 1 38 278 437 499

Sør-Trøndelag 1284 4 17 245 299 340

Nord-Trøndelag 1429 4 17 236 336 394

Nordland ... . 809 2 8 46 124 149 167

Troms 275 2 10 45 52 74

Finnmark ...... 43 - 1 1 3 1

Svalbard

Tabell 7. Barn med oppholdstid i barnehage 16-30 timer pr. uke, etter alder. Fylke. 1989

Children with 16-30 hours of attendance per week in kindergarten, by age. County. 1989

453 2

1154 9

32 -

451 9

820 18

754 6

627 7

575 4

386 14

573 4

1393 4

1587 7

230 2

529 7

375 4

437 5

311 2

90 2

36 1

Fylke I alt 0 Ar 1 Ar 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år

County Total years

Hele landet

The whole country . 31752 89 571 1177 4376 6662 8272 10393 190

Ostfold .... 1451 4 20 32 156 205 356 668 10

Akershus 2741 4 29 45 197 487 884 1069 26

Oslo 1847 2 17 25 113 379 567 704 18

Hedmark 1772 7 39 75 271 367 489 517 7

Oppland 2255 2 29 111 359 503 590 636 25

Buskerud 1632 3 29 70 234 329 410 551 6

Vestfold 1019 4 13 28 127 189 263 386 9

Telemark ..... .. 950 4 26 67 120 208 266 255 4

Aust-Agder 865 - 8 21 110 167 212 332 15

Vest-Agder .. 1261 4 12 47 130 228 311 522 7

Rogaland .. ... . .. 3072 15 60 104 497 717 813 855 11

Hordaland 3140 4 53 102 500 685 740 1037 19

Sogn og Fjordane . . 1837 9 46 89 356 420 454 462 1

More og Romsdal . 2141 5 36 82 283 474 555 696 10

Sør-Trøndelag 2007 5 41 58 270 475 486 661 11

Nord-Trøndelag .. . 1090 2 36 42 169 248 269 321 3

Nordland 1482 5 27 80 281 336 352 394 7

Troms 795 6 33 63 134 170 178 210 1

Finnmark 395 4 17 36 69 75 77 117 -

Svalbard - - - - - - - - -

19


20

Tabell 8. Barn med oppholdstid i barnehage 31-40 timer pr. uke, etter alder. Fylke. 1989

Children with 31-40 hours of attendance per week in kindergarten, by age. County. 1989

Fylke I alt 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år

County Total years

Hele landet

The whole country 10958 75 400 703 1659 2426 2805 2824 66

Østfold 455 1 14 38 69 92 112 126 3

Akershus 1405 11 55 101 220 326 386 302 4

Oslo 1885 6 58 91 266 453 509 493 9

Hedmark 444 2 17 34 68 82 121 118 2

Oppland 240 2 4 9 42 46 54 79 4

Buskerud 520 3 20 33 81 115 130 133 5

Vestfold 346 - 5 23 56 71 83 105 3

Telemark 144 1 2 11 24 36 27 43 -

Aust-Agder 142 4 10 18 27 35 19 26 3

Vest-Agder 235 3 10 10 26 46 68 70 2

Rogaland 493 13 51 81 76 86 91 93 2

Hordaland 1544 3 13 28 229 370 468 426 7

Sogn og Fjordane 478 5 33 51 62 97 119 108 3

Mere og Romsdal .. . 787 6 21 40 113 161 201 238 7

Sør-Trøndelag 314 - 17 16 51 80 70 79 1

Nord-Trøndelag 376 3 14 22 43 84 82 126 2

Nordland 675 6 22 53 115 138 167 170 4

Troms 188 2 12 10 32 43 45 43 1

Finnmark 242 4 22 30 43 54 39 46 4

Svalbard 45 - - 4 16 11 14 - -

Tabell 9. Barn med oppholdstid i barnehage 41 timer og over pr. uke, etter alder. Fylke. 1989

Children with more than 40 hours of attendance per week in kindergarten, by age. County 1989

Fylke I alt 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år

County Total years

Hele landet

The whole country 60561 813 4545 7277 11128 12259 12700 11641 198

Østfold 2351 21 116 197 403 499 563 542 10

Akershus 7698 104 585 1005 1417 1589 1600 1375 23

Oslo 13169 310 1444 2021 2411 2485 2395 2078 25

Hedmark 1842 17 115 172 309 380 405 432 12

Oppland 1275 8 60 112 209 293 288 297 8

Buskerud 2169 24 179 295 367 418 465 410 11

Vestfold 2277 14 102 238 470 498 507 437 11

Telemark 1174 6 51 105 189 242 261 316 4

Aust-Agder 606 3 18 56 103 133 144 142 7

Vest-Agder 983 9 41 114 203 209 219 186 2

Rogaland 4943 90 393 598 925 980 1024 926 7

Hordaland 5521 46 371 655 1107 1185 1129 1018 10

Sogn og Fjordane 1318 12 111 159 224 252 269 290 1

More og Romsdal . 1977 16 106 201 356 404 457 430 7

Sør-Trøndelag 3771 37 279 424 668 708 829 799 27

Nord-Trøndelag .. 1111 8 52 70 191 240 290 255 5

Nordland 3692 24 197 350 691 763 875 783 9

Troms 2768 42 178 268 494 603 578 599 6

Finnmark 1916 22 147 237 391 378 402 326 13

Svalbard - - - - - - - - -


Tabell 10. Barn i barnehager etter oppholdstid pr. uke og barnehagens eierforhold. Fylke. 1989 Children in

kindergartens by hours of attendance per week and ownership of the establishment. County. 1989

Eierforhold

og fylke

Ownership

and county

I alt

Total

6- 15

Oppholdstid. Timer pr. uke

Hours of attendance per week

16 - 20 21 - 30 31 - 40 41 -

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS 128237 24966 16989 14763 10958 60561

Østfold 5238 981 984 467 455 2351

Akershus — .... 13740 1896 2034 707 1405 7698

Oslo 16970 69 947 900 1885 13169

Hedmark 5479 1421 679 1093 444 1842

Oppland 5673 1903 1117 1138 240 1275

Buskerud 5744 1423 765 867 520 2169

Vestfold 4772 1130 494 525 346 2277

Telemark 3798 1530 291 659 144 1174

Aust-Agder 2425 812 577 288 142 606

Vest-Agder 3770 1291 761 500 235 983

Rogaland 11005 2497 1421 1651 493 4943

Hordaland 13871 3666 2185 955 1544 5521

Sogn og Fjordane 4351 718 871 966 478 1318

More og Romsdal . 6694 1789 1022 1119 787 1977

Sør-Trøndelag . 7376 1284 1234 773 314 3771

Nord-Trøndelag 4006 1429 478 612 376 1111

Nordland 6658 809 705 777 675 3692

Troms 4026 275 189 606 188 2768

Finnmark 2596 43 235 160 242 1916

Svalbard 45 - - - 45 -

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS 83339 12219 10023 9506 7054 44537

Østfold 3627 197 655 394 273 2108

Akershus 9731 818 751 293 1021 6848

Oslo 11403 27 416 90 1052 9818

Hedmark 4086 769 498 910 391 1518

Oppland 4379 1421 815 951 144 1048

Buskerud 4304 776 588 599 392 1949

Vestfold 3633 680 394 388 290 1881

Telemark 2733 884 214 557 115 963

Aust-Agder 1412 503 270 134 90 415

Vest-Agder 2103 891 567 237 82 326

Rogaland 6147 1055 827 875 314 3076

Hordaland 5968 825 799 538 608 3198

Sogn og Fjordane 2917 363 569 615 379 991

More og Romsdal . 4117 932 721 743 542 1179

Sør-Trøndelag 4914 753 818 516 255 2572

Nord-Trøndelag 2442 636 314 441 309 742

Nordland 4333 475 478 564 477 2339

Troms 3040 187 161 541 128 2023

Finnmark 2050 27 168 120 192 1543

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS 44898 12747 6966 5257 3904 16024

Østfold 1611 784 329 73 182 243

Akershus 4009 1078 1283 414 384 850

Oslo 5567 42 531 810 833 3351

Hedmark 1393 652 181 183 53 324

Oppland 1294 482 302 187 96 227

Buskerud 1440 647 177 268 128 220

Vestfold 1139 450 100 137 56 396

Telemark 1065 646 77 102 29 211

Aust-Agder 1013 309 307 154 52 191

Vest-Agder 1667 400 194 263 153 657

Rogaland 4858 1442 594 776 179 1867

Hordaland 7903 2841 1386 417 936 2323

Sogn og Fjordane 1434 355 302 351 99 327

Metre og Romsdal . 2577 857 301 376 245 798

Sør-Trøndelag 2462 531 416 257 59 1199

Nord-Trøndelag 1564 793 164 171 67 369

Nordland 2325 334 227 213 198 1353

Troms 986 88 28 65 60 745

Finnmark 546 16 67 40 50 373

Svalbard 45 - - - 45 -

21


22

Tabell 11. Barn med spesielle behov etter barnehagens eierforhold. 1989

Children with special needs by ownership of the kindergarten. 1989

Barn som er tatt opp etter Barn som får tildelt

barnehagelovens paragraf 10 ekstra ressurser

Children who are admitted by the Children who receive

Kindergarten Act, section 10 additional support

Eierforhold

Ownership

Tallet

på barn

Number of

children

Pr. 1 000

barn i

barnehage

Per 1 000

children in

kindergartens

Pr. 1 000

Tallet barn i

på barn barnehage

Number of Per 1 000

children children in

kindergartens

Alle barnehager All kindergartens . 3702 29 4949 39

Kommune Municipality 2876 36 3809 48

Stat Central government 4 5 11 14

Fylkeskommune County 50 15 40 12

Andelslag/Samvirke

Cooperative undertaking 30 12 45 19

Stiftelse Foundation 54 16 55 17

Privat organisasjon/forening/lag

Private organization/housing

co-operative 455 17 654 25

Privat bedrift Private industry .. 15 13 16 14

Menighet /trossamfunn

Community in the church of Norway/

Other religious communities 176 20 284 33

Enkeltperson Person 21 12 16 9

Aksjeselskap Joint-stock company .. 10 12 5 6

Annet Others 11 17 14 22


Tabell 12. Fremmedspråklige barn som får morsmålstrening i barnehage. Fylke. 1989

Foreign children receiving mother tongue training in kindergarten. County. 1989

Fylke

County I alt

Total

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Fremmedspråklige

barn pr.

1 000 barn

i barnehage

Av dette Fremmedspråklige Foreign

fremmed- som får morsmåls- children

språklige trening per 1000

Of which Foreign children children in

foreign receiving mother kindergarten

tongue training

23

Barn som får morsmålstrening

Children receiving mother

tongue training

Pr. 1 000

barn i

barnehage

Per 1 000

children in

kindergarten

Pr. 1 000

fremmedspråklige

barn

Per 1 000

foreign

children

Hele landet

The whole country .. 128237 3824 1753 30 14 458

Østfold 5238 127 55 24 11 433

Akershus 13740 402 135 29 10 336

Oslo 16970 1446 646 85 38 447

Hedmark 5479 111 75 20 14 676

Oppland 5673 124 82 22 14 661

Buskerud 5744 182 107 32 19 588

Vestfold 4772 105 35 22 7 333

Telemark 3798 94 42 25 11 447

Aust-Agder 2425 57 15 24 6 263

Vest-Agder 3770 102 45 27 12 441

Rogaland 11005 373 195 34 18 523

Hordaland 13871 237 93 17 7 392

Sogn og Fjordane . 4351 46 11 11 3 239

More og Romsdal .. 6694 68 30 10 4 441

Sør-Trøndelag 7376 150 87 20 12 580

Nord-Trøndelag 4006 30 15 7 4 500

Nordland 6658 56 20 8 3 357

Troms 4026 44 29 11 7 659

Finnmark 2596 70 36 27 14 514

Svalbard 45


24

Tabell 13. Barn i barnehager etter familiens månedlige betaling. Fylke. 1989

Children in kindergartens by monthly fee paid by the parents. County.

Månedlig betaling. Kr

1989

Monthly fee. Kroner

Fylke I alt Fri- Uopp-

County Total plass 1- 400- 800- 1200- 1600- 2000- 2500- gitt

Free- 399 799 1199 1599 1999 2499 Unplace

known

Hele landet

The whole country .. 128237 9935 18199 25451 18195 18981 19288 11680 4368 2140

Østfold 5238 431 971 1091 482 769 1057 262 23 152

Akershus 13740 1330 868 2361 1910 1928 1844 2045 1133 321

Oslo 16970 2784 354 1302 2570 3227 3649 1947 932 205

Hedmark 5479 288 998 1339 860 1445 342 131 40 36

Oppland 5673 267 1705 1753 884 291 459 286 15 13

Buskerud 5744 364 1177 1444 894 527 784 414 85 55

Vestfold 4772 526 913 775 472 785 525 583 154 39

Telemark 3798 348 1198 762 469 256 473 256 8 28

Aust-Agder 2425 132 723 653 306 211 237 115 24 24

Vest-Agder 3770 267 864 956 513 345 247 327 50 201

Rogaland 11005 1019 1268 2386 1535 1240 1126 1313 876 242

Hordaland 13871 701 2458 3350 1724 1895 1977 799 518 449

Sogn og Fjordane . • • 4351 77 550 1428 902 516 612 231 - 35

More og Romsdal .. 6694 290 1136 1537 1142 793 950 684 123 39

Sør-Trøndelag 7376 424 985 1366 1213 1142 1497 557 141 51

Nord-Trøndelag 4006 143 1138 789 641 293 806 143 4 49

Nordland 6658 315 629 1032 779 1512 1774 366 72 179

Troms 4026 82 186 610 366 1036 472 1146 108 20

Finnmark 2596 147 78 517 533 770 412 75 62 2

Svalbard 45 - - - - - 45 - - -

Tabell 14. Barn i barnehåger etter familiens månedlige betaling og oppholdstid pr. uke. 1989 Children in

kindergartens by monthly fee paid by the parents and hours of attendance per week. 1989

Oppholdstid. Månedlig betaling. Kr Monthly fee. Kroner

Timer pr. uke

Hours of I alt Friattendance

Total plass 1- 400- 800- 1200- 1600- 2000- 2500- Uoppgitt

per week Free- 399 799 1199 1599 1999 2499 Unknown

place

I alt Total 128237 9935 18199 25451 18195 18981 19288 11680 4368 2140

6-15 24966 923 15474 7835 137 1 1 - - 595

16-20 16989 892 1392 10530 3555 330 50 3 28 209

21-30 14763 889 439 3578 6783 2128 529 182 31 204

31-40 10958 1116 124 709 2554 3887 1352 803 177 236

41- 60561 6115 770 2799 5166 12635 17356 10692 4132 896


Tabell 15. Barnehager etter eierforhold. Fylke. 1989 Kindergartens by ownership. County. 1989

Privat Menigorg./

het/

Andels- fore- tros-

Fylke lag/ ning/ samfunn

County Stat samvirke Stift- lag Commun- Aksje- Annen

I alt Kommune Central Fylkes- Co- else Private Bedrift ity in Enkelt- selskap eier-

Total Munici- govern- kommune operative Found- organi- Private the person Joint- form

pality ment County under- ation zation/ industry Church Person stock Others

taking housing of company

co-ope- Norway/

rative other

religiouscommunities

Hele landet

The whole

country 4310 2495 22 67 87 117 1050 42 280 94 28 28

Østfold 147 95 - 1 1 2 23 1 18 4 1 1

Akershus . 435 245 3 16 6 15 105 2 30 8 3 2

Oslo 505 272 12 - 10 14 127 12 37 13 8 -

Hedmark 183 124 - - 4 5 32 2 12 3 1 -

Oppland 214 156 1 3 5 3 34 1 5 3 1 2

Buskerud .. . . 185 124 - 5 2 3 36 4 7 2 - 2

Vestfold .. 155 109 1 2 2 2 21 1 12 4 - 1

Telemark 124 81 - 2 1 3 24 1 11 - - 1

Aust-Agder . . 79 42 - - 1 3 15 - 12 4 1 1

Vest-Agder . . 135 73 1 1 4 32 - 16 2 1 5

Rogaland 292 149 - 6 8 15 63 4 41 4 - 2

Hordaland .. . 488 185 1 7 8 8 208 2 39 27

Sogn og

Fjordane . . . 175 114 1 1 1 44 6 2

Moire og

Romsdal 241 131 - 6 7 8 71 2 11 3

Sør-Trøndelag 235 138 1 6 2 10 64 3 7 2

Nord-

Trøndelag .. . 147 81 - 2 5 4 45 1 5 1

Nordland ... . 296 181 - 2 14 9 63 4 6 12 1

Troms 168 119 - 6 4 5 28 1 3 - 2

Finnmark .. 105 76 1 2 5 3 14 1 2 - 1

Svalbard .. 1 - - - - - 1

Tabell 16. Barnehager etter eierforhold og åpningstid pr. uke. 1989

Kindergartens by ownership and opening hours per week. 1989

Privat Menigorg./

het/

Andels- fore-tros-

Åpningstid.lag/ ning/ samfunn

Timer pr. uke Stat samvirke Stift- lag Commun- Aksje- Annen

Opening hours I alt Kommune Central Fylkes- Co- else Private Bedrift ity in Enkelt- selskap eierper

week Total Munici- govern- kommune operative Found- organi- Private the person Joint- form

pality ment County under- ation zation/ industry Church Person stock Others

taking housing of company

co-ope- Norway/

rative other

religiouscommunities

Alle barnehager

All kindergartens

4310 2495 22 67 87 117 1050 42 280 94 28 28

6-15 499 296 - - 1 2 168 1 29 1 - 1

16-20 608 258 - - 4 4 239 2 84 12 - 5

21-30 355 162 1 - 1 8 130 - 44 9 - -

31-40 428 200 1 1 3 19 135 5 38 18 1 7

41- 2420 1579 20 66 78 84 378 34 85 54 27 15

25


26

Tabell 17. Barnehager etter eierforhold og kommunal tilskottsordning. Fylke. 1989

Kindergartens by ownership and municipal subsidy arrangement. County. 1989

Privat Privat Privat el.

barnehage, barnehage, offentlig

kommunen kommunen barnehage

gir til- gir til- uten

Kommunal skott med skott uten kommunalt

Fylke I alt barnehage vilkår vilkår tilskott

County Total Municipal Private Private Kinder- Uoppgitt

kinder- kindergar- kindergar- garten Unknown

garten ten with ten with without

conditioned uncondi- municipal

municipal tioned subsidies

subsidies municipal

subsidies

Hele landet

The whole country 4310 2496 868 312 577 57

Østfold 147 95 34 10 8 -

Akershus 435 246 60 78 45 6

Oslo 505 271 84 42 97 11

Hedmark 183 124 32 6 18 3

Oppland 214 156 35 4 19 -

Buskerud 185 124 29 10 22 -

Vestfold 155 109 25 10 9 2

Telemark 124 82 23 8 10 1

Aust-Agder 79 42 20 7 9 1

Vest-Agder 135 73 37 3 21 1

Rogaland 292 149 97 18 24 4

Hordaland 488 185 132 33 128 10

Sogn og Fjordane . . • • 175 114 32 14 14 1

More og Romsdal 241 131 53 9 43 5

Sør-Trøndelag 235 138 47 8 38 4

Nord-Trøndelag 147 81 42 8 16 -

Nordland 296 181 57 21 30 7

Troms 168 119 16 23 9 1

Finnmark 105 76 13 - 16 -

Svalbard 1 - - - 1 -


Tabell 18. Barnehager etter tallet på ansatte og tallet på ansatte med førskolelærerutdanning. 1989

Kindergartens by the number of employed persons with pre-school teacher education. 1989

Antall ansatte med

førskolelærerutdanningAlle barne-

Number of employed hager

persons with pre- All kinderschool

teacher gartens

education

Alle barnehager All kindergartens . 4310

0 625

1- 2 2293

3-4 811

5-6 410

7-9 154

10 og over and over 17

Tabell 19. Barnehager etter åpningstid pr. dag. Fylke. 1989

Kindergartens by opening hours per day. County. 1989

Antall ansatte

1-2 3-4

Number of persons employed

27

10 og

5-6 7-9 over

and over

600 1173 673 550 1309

216 293 81 21 11

384 869 544 292 202

- 11 48 228 524

- - - 9 401

- - - - 154

- - - - 17

Under Over 9

4 timer 4 timer

Fylke I alt Less timer 5 6 7 8 9 More

County Total than hours timer timer timer timer timer than

4 hours 9 hours

Hele landet

The whole country 4310 106 706 156 451 273 193 1805 620

Østfold 147 4 32 7 5 7 2 54 36

Akershus .... 435 29 75 18 23 29 17 48 196

Oslo 505 1 42 12 25 42 8 289 86

Hedmark 183 - 32 14 28 8 1 66 34

Oppland 214 9 35 5 50 6 23 70 16

Buskerud 185 17 23 8 28 6 12 47 44

Vestfold 155 2 33 5 11 11 4 60 29

Telemark 124 2 35 6 6 6 6 47 16

Aust-Agder 79 3 17 5 10 6 6 31 1

Vest-Agder 135 2 38 10 24 8 5 47 1

Rogaland 292 7 36 7 34 12 17 170 9

Hordaland 488 19 107 12 61 50 16 201 22

Sogn og Fjordane . . 175 - 24 10 35 23 12 70 1

Moire og Romsdal .. . 241 2 60 13 19 26 6 98 17

Sør-Trøndelag 235 2 29 12 34 10 9 94 45

Nord-Trøndelag .. 147 - 46 9 11 3 6 50 22

Nordland 296 3 24 3 30 14 20 182 20

Troms 168 - 13 - 13 5 7 115 15

Finnmark 105 4 5 - 4 1 15 66 10

Svalbard 1 - - - - 1 - -


28

Tabell 20. Barnehager etter dager åpent pr. uke. Fylke. 1989

Kindergartens by number of opening days per week. County. 1989

Fylke

County

I alt

Total

2

dager

days

3

dager

4

dager

5

dager

Hele landet

The whole country .. 4310 385 257 302 3333 33

Østfold 147 3 5 13 126 -

Akershus 435 9 22 28 364 12

Oslo 505 1 3 11 480 10

Hedmark 183 28 12 15 128 -

Oppland 214 52 26 16 120 -

Buskerud 185 24 14 8 135 4

Vestfold 155 12 3 15 125 -

Telemark 124 22 11 17 73 1

Aust-Agder 79 7 7 12 52 1

Vest-Agder 135 17 6 25 87 -

Rogaland 292 13 21 13 245 -

Hordaland 488 61 34 49 341 3

Sogn og Fjordane . . . . 175 21 31 10 113 -

More og Romsdal 241 36 12 22 171 -

Sør-Trøndelag 235 20 17 11 187 -

Nord-Trøndelag 147 31 5 22 89 -

Nordland 296 17 18 10 250 1

Troms 168 9 8 3 148 -

Finnmark 105 2 2 2 98 1

Svalbard 1 - - - 1

Tabell 21. Barnehager etter tallet på måneder åpent i Aret. Fylke. 1989

Kindergartens by number of opening months per year. County. 1989

Fylke

County

I alt

Total

1-9

måneder

months

10

måneder

11

måneder

12

måneder

Hele landet

The whole country .. 4310 15 1153 1450 1690 2

6

dager

Uoppgitt

Unknown

Østfold 147 - 48 31 68

Akershus 435 - 115 108 212

Oslo 505 - 89 91 325

Hedmark 183 2 70 26 85

Oppland 214 - 65 79 70

Buskerud 185 - 59 41 85

Vestfold 155 - 49 56 50

Telemark 124 1 46 32 44

Aust-Agder 79 - 32 36 11

Vest-Agder 135 - 56 49 30

Rogaland 292 1 54 95 141 1

Hordaland 488 3 179 199 107

Sogn og Fjordane . . . 175 1 56 67 51

More og Romsdal 241 4 51 152 34

Sør-Trøndelag 235 1 38 90 106

Nord-Trøndelag 147 - 56 65 26

Nordland 296 1 66 97 132

Troms 168 - 13 89 66

Finnmark 105 1 11 47 46

Svalbard 1 - - - 1


Tabell 22. Familiebarnehager. Tallet på hjem med barn i dagpleie og barn i dagpleie. Fylke. 1989

Family day-homes. Number of homes taking care of children and children taken care of.

County. 1989

Fylke Hjem

County Homes

Barn i familiebarnehager

Children in family day-homes

I alt

Total

Oppholdstid pr. uke

Hours of attendance per week

Under 31 timer 31 timer og

Under 31 hours over hours

and over

Gjennomsnittlig

antall

barn pr.

hjem

Average

number of

children

per home

Hele landet

The whole country .. 899 3051 398 2653 3 24

Østfold 18 64 10 54 4 12

Akershus 206 611 6 605 3 44

O slo .......... 040800 35 107 107 3 6

Hedmark ........ ... . . 25 82 32 50 3 15

Oppland 18 72 37 35 4 13

Buskerud . . .... 62 244 26 218 4 42

Vestfold ....... .. 37 137 4 133 4 29

Telemark ........ 10 40 16 24 4 11

Aust-Agder ........,. .

22 74 3 71 3 31

Vest-Agder ...... 8 26 6 20 3 7

Rogaland .. ... 139 408 49 359 3 37

Hordaland ....... 0000 103 375 63 312 4 27

Sogn og Fjordane 36 129 37 92 4 30

More og Romsdal . 12 62 33 29 5 9

Sør-Trøndelag 000 0 61 194 6 188 3 26

Nord-Trøndelag AO' 42 171 27 144 4 43

Nordland ........ AAA. 27 108 12 96 4 16

Troms 29 115 29 86 4 29

Finnmark 9 32 2 30 4 12

Svalbard ,

29

Barn i familiebarnehage

pr. 1 000 barn

i barnehage

Children in

family day-homes

per 1 000

children in

kindergarten


30

Tabell 23. Ansatte i barnehager etter stilling. Fylke. 1989

Persons employed in kindergartens, by position. Fylke. 1989

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS

Av dette Of which

Med godkjent førskolelærerutdanning

With

approved pre-school

teacher education

Med assistentutdanning

With kindergarten assistant

education

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS

Av dette

Med godkjent førskolelærerutdanning

Med assistentutdanning

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS ..

Av dette

Med godkjent førskolelærerutdanning

Med assistentutdanning

Styrer

Director

Avdelingsleder

Section leader

Ansatte Med god- Med god- Morsmåls- Annen

i alt kjent for- kjent fair- Assis- trener lønnet Uoppgit

Fylke Persons skolelærer- skolelærer- tent Mother hjelp stillin

County employed, I alt utdanning I alt utdanning Assis- tongue Other Unknown

total Total With app- Total With app- tant trainer persons

roved pre- roved pre- employed

school school

teacher teacher

education education

Hele landet

The whole country .. 33075 4372 3735 5938 4647 15811 450 6464 40

Østfold 1220 155 148 236 216 585 10 234

Akershus 3703 450 405 690 541 1843 52 660 8

Oslo 5697 510 483 1211 951 2852 135 989

Hedmark 1373 185 154 239 189 634 22 293

Oppland 1216 205 172 186 120 572 24 229

Buskerud 1449 197 175 259 191 683 24 286

Vestfold 1171 155 147 227 209 520 11 258

Telemark 814 125 115 156 121 381 12 140

Aust-Agder 533 82 70 96 82 237 4 114

Vest-Agder 768 147 141 146 136 320 10 145

Rogaland 2789 301 266 540 407 1414 49 485

Hordaland 3085 493 387 531 436 1235 20 802 4

Sogn og Fjordane . 1065 167 118 168 84 554 5 171 -

More og Romsdal .. 1504 237 191 221 156 707 10 325 4

Sør-Trøndelag 1954 244 221 345 314 893 29 422 21

Nord-Trøndelag 862 147 116 117 95 427 9 161 1

Nordland • 1783 294 215 239 169 873 8 369 -

Troms 1229 170 137 175 125 633 8 243 -

Finnmark 851 107 73 153 103 443 8 138 2

Svalbard 9 1 1 3 2 5 - -

Tabell 24. Ansatte i barnehager etter stilling, barnehagens eierforhold og utdanning. 1989

Persons employed in kindergartens, by position, ownership of the establishment and education. 1989

Ansatte Avdelings- Assis- Morsmåls- Annen Ion-

Eierforhold og i alt ledere tenter trenere net hjelp Uoppgitt

utdanning Persons Styrere Section Assis- Mother Other stilling

Ownership and employed, Directors leaders tants tongue persons Unknown

education total trainers employed

33075 4372 5938 15811 450 6464 40

9353 3735 4647 225 17 726 3

5286 156 512 4091 81 437 9

23701 2618 4550 11599 368 4547 19

6654 2345 3542 160 13 591 3

3936 72 418 3042 68 327 9

9374 1754 1388 4212 82 1917 21

2699 1390 1105 65 4 135

1350 84 94 1049 13 110


Tabell 25. Ansatte i barnehager etter kjønn og stilling. Fylke. 1989

Persons employed in kindergartens, by sex and position. County. 1989

Kvinner Females Menn Males

Styrer og Andre Styrer og Andre

Ansatte avdelings- Assis- stillings- avdelings- Assis- stillingsi

alt I alt leder tent grupper I alt leder tent grupper

Fylke Persons Total Director Assis- Other Total Director Assis- Other

County employed, and tant persons and tant persons

total section employed section employed

leader leader

Hele landet

The whole country 33075 31537 9965 15406 6166 1538 345 405 788

Østfold 1220 1172 379 568 225 48 12 17 19

Akershus 3703 3547 1097 1803 647 156 43 40 73

Oslo 5697 5260 1659 2705 896 437 62 147 228

Hedmark 1373 1274 406 612 256 99 18 22 59

Oppland 1216 1155 380 565 210 61 11 7 43

Buskerud 1449 1389 442 678 269 60 14 5 41

Vestfold 1171 1143 371 512 260 28 11 8 9

Telemark 814 788 268 377 143 26 13 4 9

Aust-Agder 533 509 172 231 106 24 6 6 12

Vest-Agder 768 746 286 313 147 22 7 7 8

Rogaland 2789 2689 814 1380 495 100 27 34 39

Hordaland .... 3085 2975 991 1218 766 110 33 17 60

Sogn og Fjordane 1065 1025 319 545 161 40 16 9 15

More og Romsdal 1504 1462 446 698 318 42 12 9 21

Sør-Trøndelag 1954 1850 562 878 410 104 27 15 62

Nord-Trøndelag 862 835 256 422 157 27 8 5 14

Nordland 1783 1719 522 855 342 64 11 18 35

Troms 1229 1176 338 611 227 53 7 22 24

Finnmark 851 814 253 430 131 37 7 13 17

Svalbard 9 9 4 5 - - - - -

31


32

Tabell 26. Ansatte i barnehager etter barnehagens åpningstid pr. uke og eierforhold. Fylke. 1989 Persons employed

in kindergartens, by opening hours per week and ownership of the establishment. County. 1989

Eierforhold og fylke

Ownership and county

I alt

Total

Åpningstid. Timer pr. uke

Opening hours per week

6-15 16-20 21-30 31-40 41-

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS 33075 1456 1952 1584 2135 25948

Østfold 1220 25 129 44 50 972

Akershus 3703 91 192 108 192 3120

Oslo 5697 7 118 164 224 5184

Hedmark 1373 107 95 106 56 1009

Oppland 1216 139 126 62 126 763

Buskerud 1449 94 85 103 94 1073

Vestfold 1171 46 69 49 76 931

Telemark 814 75 55 78 33 573

Aust-Agder 533 38 54 44 85 312

Vest-Agder 768 70 114 73 70 441

Rogaland 2789 86 163 152 169 2219

Hordaland 3085 163 301 161 277 2183

Sogn og Fjordane 1065 82 77 61 150 695

More og Romsdal 1504 154 100 71 164 1015

Sør-Trøndelag 1954 99 85 137 92 1541

Nord-Trøndelag 862 84 86 52 36 604

Nordland 1783 54 61 75 124 1469

Troms 1229 35 19 37 45 1093

Finnmark 851 7 23 7 63 751

Svalbard 9 - - - 9 -

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS 23701 881 871 775 1144 20030

Østfold 950 4 60 7 13 866

Akershus 3007 62 32 39 37 2837

Oslo 4253 2 62 32 60 4097

Hedmark 1096 61 45 87 43 860

Oppland 989 118 82 30 86 673

Buskerud 1200 72 29 49 61 989

Vestfold 959 46 39 23 54 797

Telemark 659 48 22 74 19 496

Aust-Agder 340 24 25 33 40 218

Vest-Agder 383 43 76 45 54 165

Rogaland 1670 54 72 62 97 1385

Hordaland 1611 59 74 17 109 1352

Sogn og Fjordane 764 45 45 34 114 526

More og Romsdal 994 85 48 50 118 693

Sør-Trøndelag 1353 48 61 81 63 1100

Nord-Trøndelag 580 35 33 33 24 455

Nordland 1253 38 29 47 78 1061

Troms 948 32 16 29 34 837

Finnmark 692 5 21 3 40 623

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS 9374 575 1081 809 991 5918

Østfold 270 21 69 37 37 106

Akershus 696 29 160 69 155 283

Oslo 1444 5 56 132 164 1087

Hedmark 277 46 50 19 13 149

Oppland 227 21 44 32 40 90

Buskerud 249 22 56 54 33 84

Vestfold 212 - 30 26 22 134

Telemark 155 27 33 4 14 77

Aust-Agder 193 14 29 11 45 94

Vest-Agder 385 27 38 28 16 276

Rogaland 1119 32 91 90 72 834

Hordaland 1474 104 227 144 168 831

Sogn og Fjordane 301 37 32 27 36 169

More og Romsdal 510 69 52 21 46 322

Sør-Trøndelag 6C: 1 51 24 56 29 441

Nord-Trøndelag 2b 2 49 53 19 12 149

Nordland 530 16 32 28 46 408

Troms 2.. 3 8 11 256

Finnmark 1 , 2 2 4 23 128

Svalbard 9 - - - 9 -


Tabell 27. Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling. Fylke. 1989 Persons employed and man-years

worked in kindergartens, by position. County. 1989

Avdelings- Morsmåls- Annen

leder trener lønnet hjelp Uoppgitt

Alle stillinger Styrer Section Assistent Mother tongue Other persons stilling

Fylke All positions Director leader Assistant trainer employed Unknown

County

An- Arssatte

verk An- Ars- An- Ars- An- Ars- An- Ars- An- Ars- An- Ars-

Persons Man- satte verk satte verk satte verk satte verk satte verk satte verk

emp- years

loyed worked

Hele landet

The whole

country 33075 25250 4372 3512 5938 5096 15811 12954 450 355 6464 3322 40 12

Østfold

Akershus . . .

1220

3703

934

2999

155

450

128

363

236

690

197

615

585

1843

483

1594

10

52

9

41

234

660

117

381

-

8

-

5

Oslo 5697 4965 510 475 1211 1161 2852 2613 135 127 989 590 - -

Hedmark 1373 920 185 145 239 180 634 465 22 15 293 113 - 1

Oppland 1216 776 205 147 186 133 572 398 24 16 229 82 - -

Buskerud .. . . 1449 1028 197 147 259 208 683 529 24 13 286 131 -

Vestfold . . 1171 871 155 117 227 189 520 411 11 7 258 148

Telemark 814 572 125 95 156 117 381 287 12 9 140 64 - -

Aust-Agder 533 353 82 62 96 67 237 172 4 1 114 52 -

Vest-Agder . . 768 508 147 106 146 95 320 236 10 7 145 64 - -

Rogaland ... .

Hordaland .. .

Sogn

2789

3085

2120

2347

301

493

255

375

540

531

444

461

1414

1235

1156

975

49

20

39

16

485

802

225

519

-

4

1

2

og Fjordane

Møre

1065 744 167 128 168 133 554 413 5 2 171 68 -

og Romsdal . . 1504 1042 237 182 221 185 707 528 10 5 325 140 4 2

Sør-Trøndelag

Nord-

1954 1441 244 192 345 293 893 735 29 24 422 196 21 -

Trøndelag 862 562 147 108 117 86 427 293 9 6 161 68

Nordland ... . 1783 1396 294 250 239 216 873 745 8 4 369 182 -

Troms ... . . 1229 970 170 148 175 166 633 534 8 6 243 116 -

Finnmark 851 693 107 90 153 147 443 385 8 6 138 65 2

Svalbard .. . . 9 9 1 1 3 3 5 5 - - - -

33


34

Tabell 28. Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling og barnehagens eierforhold og åpningstid. 1989

Persons employed and man-years worked in kindergartens, by position and ownership and opening

hours of the establishment. 1989

Eierforhold

og åpningstid

pr. uke

Ownership and

opening hours

per week

Alle stillinger Styrer

All positions Director

An- Arssatte

verk An- Års -

Persons Man- satte verk

emp- years

loyed worked

Avdelingsleder

Section

leader

An- Arssatte

verk

Assistent

Assistant

An- Arssatte

verk

Morsmåls- Annen

trener lønnet hjelp Uoppgitt

Mother tongue Other persons stilling

trainer employed Unknown

An- Arssatte

verk

An- Arssatte

verk

An- Arssatte

verk

ALLE

BARNEHAGER

ALL

KINDERGARTENS 33075 25250 4372 3512 5938 5096 15811 12954 450 355 6464 3322 40 12

6-15 timer

6-15 hours .. 1456 466 476 188 109 45 622 199 16 4 213 29 20 1

16-20 s, .. 1952 960 612 382 120 67 835 412 21 12 364 87 - -

21-30 t■ .. 1584 969 376 300 193 126 667 429 19 12 329 102 - 1

31-40 iii. .. 2135 1534 428 368 258 195 986 766 36 27 426 178 1 -

41 timer og over

hours and over 25948 21321 2480 2274 5258 4664 12701 11148 358 300 5132 2926 19 10

OFFENTLIGE

BARNEHAGER

PUBLIC

KINDERGARTENS 23701 18437 2618 2161 4550 3933 11599 9631 368 299 4547 2402 19 12

6-15 timer

6-15 hours . . 881 297 277 114 91 38 385 124 11 3 117 16 1

16-20 ■,, • • • 871 435 258 164 64 37 388 190 16 9 145 35

21-30 it, . . 775 457 177 140 94 62 334 202 10 6 160 46 1

31-40 " .. 1144 824 200 174 132 103 569 436 27 23 215 88 1

41 timer og over

hours and over 20030 16424 1706 1569 4169 3693 9923 8679 304 257 3910 2216 18 10

PRIVATE

BARNEHAGER

PRIVATE

KINDERGARTENS 9374 6813 1754 1350 1388 1164 4212 3323 82 56 1917 920 21

6-15 timer

6-15 hours . . 575 169 199 73 18 7 237 75 5 1 96 13 20

16-20 i, • • 1081 525 354 218 56 30 447 222 5 3 219 53 -

21-30 u • • 809 512 199 160 99 64 333 227 9 6 169 56 -

31-40 ,,, • • 991 710 228 194 126 92 417 330 9 4 211 90 -

41 timer og over

hours and over 5918 4897 774 705 1089 971 2778 2469 54 43 1222 710 1


Tabell 29. Barnehager, barn og ansatte etter kommunetype/kommunestørrelse. 1989

Kindergartens, children and persons employed, by type/size of municipality. 1989

Ansatte Barn i barnehager

Persons employed Children in kindergartens

Tallet på

barnehager Med godkjent Pr. Pr. 1 000 barn 0-6 år

Number of I altførskolelærer-ansatt Per 1 000 children 0-6 years

kinder- Total utdanning I alt Children

gartens With approved Total per em- Med frammøtetid

pre-school ployed I alt 31 timer og mer

teacher person Total With hours of

education attendance 31

hours and more

Hele landet

The whole country 4310 33075 9353 128237 3,9 340 68

KOMMUNETYPE

TYPE OF MUNICIPALITY

Primeernaringskommuner

Primary industry municipalities

........ ....... 615 3440 701 14711 4,3 409 113

Blandede landbruks- og

industrikommuner Mixed

agriculture and manufacture

municipalities 330 1790 380 8852 4,9 375 79

Industrikommuner Manufacture

municipalities . 341 2241 596 9629 4,3 289 64

Mindre sentrale, blandede

tjenesteytings- og industrikommuner

Less central

mixed service and manufacture

municipalities 324 1973 530 8554 4,3 309 61

Sentrale, blandede tjenesteytings-

og industrikommuner

Central, mixed

service and manufacture

municipalities ....... . 707 5450 1738 22547 4 4 264 48

Mindre sentrale tjenesteytingskommuner

Less

central service municipalities

....... ..... 442 3264 884 11687 3,6 326 76

Sentrale tjenesteytingskommuner

Central

service municipalities . 1550 14908 4521 52212 3,5 386 67

Svalbard • 1 9 45 5,0

KOMMUNESTØRRELSE

SIZE OF MUNICIPALITY

- 1 999 198 1182 218 4806 4,1 468 142

2 000 - 2 999 278 1522 311 6467 4,2 439 114

3 000 - 4 999 .. 510 2838 632 12818 4,5 371 87

5 000 - 9 999 .. 0 ... .0 700 4462 1155 19557 4,4 312 73

10 000 - 14 999 504 3405 963 14490 4,3 276 50

15 000 - 19 999 ...... 231 2070 594 7466 3,6 258 63

20 000 - 29 999 341 2768 862 11142 4,0 343 57

30 000 - 39 999 255 1941 632 7737 4,0 285 53

40 000 - 49 999 120 1012 309 3980 3,9 305 52

50 000 - 99 999 351 3412 1081 12170 3,6 366 65

100 000 - 149 999 103 1194 439 4032 3,4 328 29

150 000 - 718 7260 2154 23527 3,2 427 74

35


36

Tabell 30. Barn, ansatte og utførte årsverk i barnehager, etter barnehagens åpningstid pr. uke og eierforhold.

1989 Children, persons employed and man-years worked in kindergartens, by opening hours per week

and ownership of the establishment. 1989

Eierforhold I alt 6-15 16-20 21-30 31-40 41 timer og

Ownership Total timer timer timer timer over

hours and over

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS

Barn Children

Ansatte Persons employed

Årsverk Man-years

Barn pr. ansatt Children

per person employed

Årsverk pr. 100 barn Manyears

per 100 children

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS

Barn

Ansatte

Årsverk

Barn pr. ansatt

Årsverk pr. 100 barn

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS

Barn

Ansatte

Årsverk

Barn pr. ansatt

Årsverk pr. 100 barn

128237 9019 14271 10043 10066 84838

33075 1456 1952 1584 2135 25948

25250 466 960 969 1534 21321

3,9 6,2 7,3 6,3 4,7 3,3

20 5 7 10 15 25

83339 5389 5660 4247 4960 63083

23701 881 871 775 1144 20030

18437 297 435 457 824 16424

3,5 6,1 6,5 5,5 4,3 3,1

22 6 8 11 17 26

44898 3630 8611 5796 5106 21755

9374 575 1081 809 991 5918

6813 169 525 512 710 4897

4,8 6,3 8,0 7,2 5,2 3,7

15 5 6 9 14 23


Tabell 31. Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Ansatte

Barnehager Persons Barn i barnehager

Kindergartens employed Children in kindergartens

Med

god-

Av kjent Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette for- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige lærer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Kommune Total Of utdan- Total

Municipality which I alt ning

public Total With

approved

0-3 4-6

pre- år år 6-15

school years

teachereducation

HELE LANDET

THE WHOLE COUNTRY .. 4310 2584 33075 9353 128237 36083 91571 24966

ØSTFOLD ...... ........ 147 96 1220 437 5238 1145 4068 981

Halden .............

Sarpsborg ..........

17

9

6

8

126

64

51

24

602

265

120

79

481

185

184

56

Fredrikstad ... ..... 16 9 166 68 678 161 512 9

Moss 14 10 145 51 514 162 350 -

Hvaler

Borge

. ... MOM 000004 2

6

2

6

8

46

3

20

61

197

2

45

59

151

31

-

Varteig . . .. . 2 - 14 4 55 10 45

Skjeberg .. . . . . 06000 4 2 36 11 127 25 102 -

Aremark .

Marker

Romskog ... . . . . * OM

Trøgstad ......

Spydeberg

Askim .... .

Eidsberg ... . . . . 00010

Skiptvedt .. . . . . We

1

5

1

3

4

7

6

4

-

1

1

2

3

5

3

3

6

24

6

24

31

65

79

23

2

4

-

7

10

21

27

4

54

93

32

137

140

269

306

107

11

14

6

9

39

55

63

18

43

79

26

128

100

210

238

88

54

20

17

68

3

72

127

41

Rakkestad .... ..... .

Tune ......

6

6

3

5

41

72

14

26

270

226

60

55

209

171

176

-

Rolvsøy

Kråkerøy .. . . . . .

Onsøy

Råde

Rygge .........

Våler .......

3

4

8

3

10

3

3

3

6

2

10

1

23

22

41

23

92

22

11

7

20

8

34

6

111

102

239

132

323

90

16

26

23

20

81

27

94

75

216

112

241

63

-

46

36

-

-

Hobo]. 3 2 21 4 109 18 90 41

AKERSHUS .. 0 • 06000000 435 264 3703 1055 13740 3835 9843 1896

Vestby 7 4 58 17 257 36 218 96

Ski 21 10 198 64 783 192 588 280

As 18 15 121 40 407 104 301 120

Frogn 7 3 67 19 281 64 213 70

Nesodden 22 8 145 35 548 145 398 -

Oppegård 26 21 249 82 954 292 656 114

Bærum ...... 128 72 1150 347 4075 1279 2781 149

Asker 56 27 480 150 1834 536 1290 22

Aurskog-Holand 8 5 54 7 239 34 205 110

&arum . ..... ... 5 4 76 15 159 41 117 -

Fet 6 4 31 11 177 44 133 48

Rælingen 10 8 84 23 299 81 216 2

Enebakk 8 5 56 12 265 46 218 130

Lørenskog .... 27 24 298 86 1037 380 654 198

Skedsmo 31 24 260 62 989 248 739 265

Nittedal . 20 10 115 22 464 85 378 161

Gjerdrum ..... 2 1 12 2 73 8 63 40

Ullensaker 11 7 83 20 292 53 237 38

Nes 5 5 46 9 140 43 96 -

Eidsvoll 9 4 63 20 249 78 170 17

Nannestad 5 3 35 8 127 19 108 17

Hurdal ... ........ 3 - 22 4 91 27 64 19

37

I alt

Med oppholdstid

31 timer

og mer

16-30 31- Total Hours of

attendance

31

hours

and more

per week

31752 71519 340 190

1451 2806 278 149

124 294 309 151

41 168 342 217

251 418 384 237

72 442 289 248

30 - 229 -

110 87 197 87

35 20 304 110

34 93 9 7 71

- - 406 -

59 14 363 55

13 2 681 43

28 41 349 105

88 49 347 122

41 156 248 144

58 121 392 155

13 53 369 183

27 67 458 114

58 168 154 115

51 60 232 125

26 76 200 149

117 76 225 72

40 56 249 106

83 240 306 228

37 53 220 129

15 52 293 141

2741 9103 35 7 237

43 118 230 106

73 430 364 200

41 246 396 239

50 161 327 187

237 311 386 219

225 615 467 301

933 2993 486 357

548 1264 467 322

22 107 242 108

3 156 135 132

- 129 214 156

56 241 223 180

32 103 344 134

137 702 415 281

63 661 361 241

99 204 306 134

- 33 206 93

57 197 190 128

- 140 97 97

55 177 172 122

13 97 181 138

54 18 435 86


38

Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Kommune

Municipality

OSLO

Bygdøy-Frogner

Uranienborg-

Majorstuen

St.Hanshaugen-

Ullevål

Sagene-Torshov

Grunerløkka-

Sofienberg

Gamle Oslo

Ekeberg-Bekkelaget

Nordstrand

Sondre Nordstrand

Lambertseter

Bøler

Manglerud

Ostensjø

Hel sfyr-Sinsen

Hellerud

Furuset

Stovner

Romsås

Grorud

Bjerke

Grefsen-Kjelsås .

Sogn

Vinderen

Rom

Ullern

HEDMARK

Hamar

Kongsvinger

Ringsaker

Vang

Loten

Stange

Nord-Odal

Sør-Odal

Eidskog

Grue

Åsnes

Våler

Elverum

Trysil

Åmot

Stor-Elvdal

Rendalen

Engerdal

Tolga

Tynset

Alvdal

Folldal

Os

Ansatte

Barnehager Persons Barn i barnehager

Kindergartens employed Children in kindergartens

Av

dette

offent-

I alt lige

Total Of

which I alt

public Total

Med

godkjentførskolelærer-

I alt

utdan- Total

ning

With

approvedpreschoolteachereducation

505 284 5697 1575 16970 6772 10124 69

19 6 142 43 487 218 266

13 6 104 30 374 120 254

46 18 546 162 1596 743 847

18 11 219 65 546 224 320 5

23 20 247 72 693 293 400 -

20 17 188 51 524 243 281 6

13 4 90 30 364 94 267 -

16 4 149 45 502 149 349 12

31 26 417 129 1276 447 797 13

13 9 106 30 333 88 245 -

11 9 165 40 452 190 261 -

8 4 62 17 237 62 175 16

12 6 143 32 424 187 237 -

13 7 142 42 415 159 252 -

16 11 225 43 635 248 385 -

29 27 485 104 1327 502 825 -

25 24 430 111 1094 498 596 -

8 8 140 28 349 153 194 -

13 11 186 44 480 187 289 -

23 16 264 78 779 308 470 16

16 4 169 45 539 194 342 -

25 7 231 62 691 320 370 -

29 6 232 76 881 368 512 -

33 13 316 108 996 368 625 1

32 10 299 88 976 409 565 -

183 124 1373 371 5479 1382 4067 1421

14 12 193 57 590 162 426 -

8 6 124 32 360 141 217 17

29 13 159 42 807 89 712 358

8 7 78 30 342 83 259 17

6 3 51 16 196 54 139 -

16 8 110 33 555 105 447 249

6 5 50 13 199 58 137 29

4 1 32 10 138 28 110 13

7 7 47 10 183 37 145 14

3 2 36 7 170 37 133 70

5 2 27 8 140 41 99 113

4 3 26 9 106 36 68 16

8 6 97 33 334 83 251 -

10 10 47 11 233 61 172 106

6 3 31 5 132 21 110 56

7 3 24 4 127 45 82 46

7 7 38 11 117 55 62 59

5 2 21 3 69 22 43 10

5 5 29 3 105 38 67 37

11 7 80 20 293 107 185 101

5 4 27 6 94 22 72 5

6 5 26 4 90 30 60 58

3 3 20 4 99 27 71 47

Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

timer pr. uke 0-6 år

Hours of atten- Per 1 000 child-

Alder Age dance per week ren 0-6 years

0-3 4-6

år år 6-15

years

I alt

Med oppholdstid

31 timer

og mer

16-30 31- Total Hours of

attendance

31

hours

and more

per week

1847 15054 473 420

123 364 486 363

123 251 400 268

133 1463 1035 949

85 456 404 338

69 624 433 390

27 491 359 336

66 298 351 288

68 422 416 350

152 1111 365 318

59 274 459 378

20 432 477 456

72 149 283 178

16 408 423 407

49 366 400 353

34 601 535 506

76 1251 467 441

41 1053 591 569

2 347 495 492

65 415 415 359

24 739 505 479

57 482 427 382

48 643 558 519

76 805 561 512

254 741 605 450

108 868 461 410

1772 2286 383 160

135 455 507 391

73 270 269 201

230 219 315 85

212 113 468 155

108 88 295 133

133 173 402 125

84 86 573 248

26 99 259 186

78 91 410 204

60 40 512 120

1 26 255 47

44 46 352 153

52 282 238 201

98 29 431 54

63 13 430 42

58 23 527 95

31 27 696 161

45 14 527 107

49 19 538 97

76 116 638 253

71 18 431 83

11 21 596 139

34 18 627 114


Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Barnehager

Kindergartens

Ansatte

Persons

employed

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Av

Med

godkjent

Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette fair- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige lærer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Kommune Total Of utdan- Total

Municipality which I alt ning Med opppublic

Total With holdstid

app- 31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- ir år 6-15 16-30 31- Total Hours of

school years attentea-

dance 31

cher hours

edu- and more

cation per week

OPPLAND 214 160 1216 313 5673 1156 4462 1903 2255 1515 403 108

Lillehammer 25 13 171 56 771 197 571 251 103 417 434 235

Gjøvik 32 23 170 49 785 163 620 273 148 364 397 184

Dovre 3 3 17 5 89 11 78 8 63 18 408 83

Lesja 4 4 26 4 127 31 95 78 27 22 538 93

Skjåk 4 4 22 7 82 7 75 51 31 - 408 -

Lom 4 4 14 4 85 17 67 63 14 8 390 37

Vågå 5 5 34 11 144 25 118 10 115 19 490 65

Nord-Fron 7 2 33 6 157 38 115 - 147 10 370 24

Sel 6 5 40 9 175 25 150 11 141 23 344 45

Sør-Fron 5 4 29 5 139 32 105 103 28 8 517 30

Ringebu 4 3 29 9 146 23 115 47 81 18 387 48

Oyer 5 2 28 9 174 32 122 80 60 34 445 87

Gausdal 8 7 27 7 209 26 182 131 53 25 418 50

Østre Toten 11 8 70 16 360 75 285 68 241 51 341 48

Vestre Toten 11 6 68 18 320 51 267 196 51 73 340 77

Jevnaker 3 3 34 9 137 23 112 63 10 64 275 129

Lunner 6 6 53 12 239 33 204 23 139 77 325 105

Gran 15 10 86 15 390 64 325 159 192 39 396 40

Søndre Land 10 10 43 12 202 50 151 108 50 44 426 93

Nordre Land 9 9 44 8 200 45 154 52 123 25 366 46

Sør-Aurdal 7 5 20 3 126 13 113 50 69 7 460 26

Etnedal 3 - 12 3 54 9 43 - 50 4 568 42

Nord-Aurdal 13 12 67 22 246 60 186 38 97 111 492 222

Vestre Slidre 3 3 25 4 95 34 60 - 73 22 552 128

øystre Slidre 6 5 29 6 119 33 86 35 68 16 478 64

Vang 5 4 25 4 102 39 63 5 81 16 634 99

BUSKERUD 185 129 1449 416 5744 1463 4253 1423 1632 2689 304 143

Drammen 32 18 339 116 1171 379 790 141 280 750 274 176

Kongsberg 20 10 163 49 726 176 544 313 33 380 426 223

Ringerike 25 22 152 39 608 117 490 220 93 295 277 135

Hole 3 3 19 4 82 14 68 33 4 45 230 126

Flå 1 1 5 2 42 9 33 15 23 4 494 47

Nes 6 6 34 9 127 35 92 23 43 61 447 215

Gol 7 7 53 9 163 41 122 62 8 93 481 274

Hemsedal 2 2 13 5 63 15 48 35 12 16 516 131

Al 8 6 42 13 199 61 138 - 157 42 422 89

Hol 8 8 49 14 182 37 144 36 105 41 454 102

Sigdal 5 - 30 3 146 36 110 26 100 20 523 72

Krødsherad 3 2 18 2 99 36 63 - 78 21 488 103

Modum 9 3 52 15 296 57 235 155 53 88 294 87

Ovre Eiker 12 6 85 30 306 56 244 74 113 119 234 91

Nedre Eiker 8 8 89 20 242 85 154 2 65 175 138 100

Lier 15 11 152 47 590 166 422 36 260 294 360 180

Røyken 7 4 62 18 209 48 160 61 - 148 162 115

Hurum 5 3 29 6 225 18 205 148 40 37 353 58

Flesberg 3 3 22 7 99 33 66 27 44 28 465 131

Rollag 2 2 16 2 58 23 35 - 46 12 558 115

Nore og Uvdal 4 4 25 6 111 21 90 16 75 20 505 91

39


40

Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Barnehager

Kindergartens

Ansatte

Persons

employed

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Av

Med

godkjent

Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette for- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

Kommune

Municipality

I alt

Total

lige

Of

which I alt

lærerutdanning

I alt

Total

Alder Age dance per week ren 0-6 years

Med opppublic

Total With holdstid

app- 31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- år år 6-15 16-30 31- Total Hours of

school years attentea-

dance 31

cher hours

edu- and more

cation per week

VESTFOLD 155 112 1171 413 4772 1145 3597 1130 1019 2623 283 156

Borre 16 12 106 31 453 114 335 64 150 239 235 124

Holmestrand 7 4 41 15 228 30 198 90 28 110 285 138

Tønsberg 28 17 218 83 866 238 626 172 190 504 351 204

Sandefjord 21 12 218 90 683 213 467 55 125 503 230 169

Larvik 36 29 238 83 978 246 719 307 198 473 297 144

Svelvik 7 6 49 14 194 45 148 48 20 126 363 236

Sande 5 4 37 10 134 44 88 32 6 96 207 149

Hof 3 3 15 8 61 8 51 15 17 29 296 141

Våle 2 2 13 5 126 - 126 108 - 18 310 44

Ramnes 3 2 23 7 126 21 104 63 20 43 353 120

Andebu 2 2 19 8 131 14 117 93 14 24 328 60

Stokke 6 5 40 12 170 46 123 16 53 101 200 119

Nøtterøy 13 11 112 36 424 86 338 22 108 294 281 195

Tjøme 4 3 30 9 118 28 89 - 59 59 373 187

Lardal 2 - 12 2 80 12 68 45 31 4 442 22

TELEMARK 124 83 814 265 3798 787 2999 1530 950 1318 278 97

Porsgrunn 18 13 151 56 583 166 416 91 116 376 233 150

Skien 33 12 199 67 933 155 775 401 157 375 228 92

Notodden 10 7 48 18 251 45 205 136 70 45 255 46

Siljan 3 2 19 6 123 21 102 71 25 27 589 129

Bamble 8 5 59 19 225 37 187 58 80 87 161 62

Kragerø 5 2 27 9 126 11 115 41 26 59 149 70

Drangedal 4 3 21 6 114 14 99 78 24 12 319 34

Nome 7 7 36 12 184 38 144 86 11 87 383 181

Bø 3 2 24 9 160 22 138 90 8 62 413 160

Sauherad 5 3 32 12 171 20 151 54 83 34 401 80

Tinn 5 4 40 8 208 47 160 93 31 84 399 161

Hjartdal 2 2 7 2 60 6 54 60 - - 392 -

Seljord 5 5 28 10 119 31 87 48 57 14 474 56

Kviteseid 4 4 19 5 74 10 64 10 64 - 312 -

Nissedal 1 1 13 3 53 10 43 27 20 6 384 43

Fyresdal 1 1 9 3 55 21 34 27 22 6 556 61

Tokke 2 2 27 6 146 59 87 88 36 22 611 92

Vinje 8 8 55 14 213 74 138 71 120 22 649 67

AUST-AGDER 79 42 533 162 2425 465 1921 812 865 748 273 84

Risør 7 2 29 8 136 23 112 46 37 53 229 89

Arendal 11 5 96 30 368 97 267 - 182 186 359 182

Grimstad 12 4 71 28 266 49 214 48 91 127 174 83

Gjerstad 1 1 7 3 88 18 70 88 - - 451 -

Vegårshei 1 1 8 2 40 4 36 21 - 19 222 106

Tvedestrand 5 2 22 5 85 17 68 - 70 15 162 29

Moland 3 3 27 8 142 11 117 98 23 21 194 29

Froland 5 4 21 6 100 19 77 40 25 35 242 85

Øyestad 4 2 43 15 191 24 167 108 13 70 223 82

Tromøy 5 1 28 7 175 46 128 73 42 60 410 141

Hisøy 4 3 20 8 90 14 73 - 46 44 289 141

Lillesand 6 3 45 13 184 26 156 81 52 51 234 65

Birkenes 3 - 20 7 109 22 83 22 71 16 277 41

Amli 3 2 22 5 88 21 67 47 23 18 489 100

Iveland 2 2 10 4 75 8 67 69 6 - 472 -

Evje og Hornnes 3 3 16 2 116 15 101 32 73 11 388 37

Bygland 1 1 9 4 49 9 39 - 49 - 516 -


Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Kommune

Municipality

AUST-AGDER (forts.)

Ansatte

Barnehager Persons Barn i barnehager

Kindergartens employed Children in kindergartens

Med

god-

Av kjent Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette for- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige larer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Total Of utdan- Total

which I alt ning Med opppublic

Total With holdstid

app- 31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- Ar Ar 6-15 16-30 31- Total Hours of

school years attentea-

dance 31

cher hours

edu- and more

cation per week

Valle 1 1 20 3 64 24 38 21

Bykle 2 2 19 4 59 18 41 18

VEST-AGDER 135 74 768 296 3770 792 2963 1291

Kristiansand 57 28 348 156 1650 387 1257 212

Mandal 10 • 5 63 26 255 48 207 59

Farsund 9 3 48 16 212 44 168 73

Flekkefjord 7 5 31 8 181 43 137 78

Vennesla 5 - 40 13 215 13 201 140

Songdalen 6 5 22 11 168 28 138 139

Soigne 7 1 38 9 214 23 190 130

Marnardal 5 5 16 6 100 8 92 67

Aseral 1 1 10 3 38 12 26 14

Audnedal 2 2 8 3 56 9 47 49

Lindesnes 6 3 25 8 132 22 110 83

Lyngdal 4 2 30 12 186 28 157 66

Hægebostad 2 2 7 3 47 14 33 44

Kvinesdal 12 10 54 16 213 60 151 99

Sirdal 2 2 28 6 103 53 49 38

ROGALAND 292 155 2789 722 11005 3136 7845 2497

Eigersund 10 1 58 14 377 67 309 215

Sandnes 31 17 333 92 1213 354 856 181

Stavanger 85 44 1109 314 3827 1256 2569 616

Haugesund 21 11 199 48 750 227 520 33

Sokndal 1 - 14 4 46 12 34 -

Lund 2 2 10 3 78 14 64 49

Bjerkreim 2 1 13 1 59 6 53 -

HA 9 7 101 19 460 90 367 50

Klepp 10 5 81 23 363 84 279 128

Time 10 4 73 18 339 48 289 158

Gjesdal 6 6 50 11 182 45 136 47

Sola 19 15 193 52 709 274 435 64

Randaberg 8 6 80 28 383 112 268 124

Forsand 1 1 17 2 58 30 28 10

Strand 7 4 42 9 229 26 203 97

Hjelmeland 8 4 40 8 164 49 115 28

Suldal 10 9 67 11 250 75 175 70

Sauda 3 3 31 11 107 29 78 17

Finnøy 6 - 21 3 141 33 108 113

Rennesøy 4 4 23 3 85 14 70 24

Kvitsøy 1 1 3 1 19 2 17 6

Bokn 1 1 5 1 25 6 19 7

Tysvær 10 3 51 10 292 92 197 116

Karmøy 18 1 138 32 616 135 479 245

Utsira 1 1 4 1 9 1 8 -

Vindafjord 8 4 33 3 224 55 169 99

36

26

1261

734

63

63

58

23

9

32

24

20 6

27

86

3

77

36

3072

36

311

660

325

32

13

54

296

84

14

67

233

76

31

54

114

118

76

23

47

8

11

109

188

9

83

7 615 67

15 756 192

1218 273 88

704 276 118

133 221 115

76 259 93

45 240 60

52 172 42

20 268 32

52 267 65

9 420 38

4 514 54

1 331 6

22 317 53

34 267 49

- 341 -

37 398 69

29 563 158

5436 309 152

41

126 285 95

721 242 144

2551 403 269

392 300 157

14 132 40

16 223 46

5 218 18

114 291 72

151 286 119

167 228 112

68 188 70

412 380 221

183 399 190

17 604 177

78 210 72

22 543 73

62 644 160

14 208 27

5 448 16

14 290 48

5 442 116

7 379 106

67 308 71

183 167 50

- 563 -

42 455 85


4 2

Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Ansatte

Barnehager Persons Barn i barnehager

Kindergartens employed Children in kindergartens

Av

Med

godkjent

Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette for- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige lærer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Kommune Total Of utdan- Total

Municipality which I alt ning Med opppublic

Total With

appholdstid

31 timer

roved

pre-

0-3

år

4-6

år 6-15 16-30 31-

I alt

Total

og mer

Hours of

school

years attenteadance

31

cher

hours

edu-

and more

cation

per week

HORDALAND 488 193 3085 936 13871 3641 10187 3666 3140 7065 353 180

Bergen 213 47 1563 579 6557 1860 4674 977 862 4718 341 245

Etne 5 5 28 3 147 26 120 52 61 34 369 85

Olen 5 4 24 5 128 26 100 8 108 12 381 36

Sveio 8 3 30 6 218 48 170 152 51 15 447 31

Bomlo 10 3 47 14 219 42 176 79 77 63 189 54

Stord 15 11 125 42 471 148 322 32 139 300 288 184

Fitjar 4 2 19 8 145 44 101 96 17 32 430 95

Tysnes 9 8 39 10 139 31 108 94 17 28 502 101

Kvinnherad 25 15 141 28 573 127 444 245 128 200 437 153

Jondal 1 1 10 3 51 11 40 27 17 7 567 78

Odda 7 7 67 8 238 67 171 17 44 177 378 281

Ullensvang 9 9 36 2 182 41 141 5 130 47 531 137

Eidfjord 4 4 23 6 83 38 42 21 47 15 922 167

Ulvik 2 • 2 21 5 66 35 31 - 22 44 660 440

Granvin 1 1 10 2 53 12 41 - 40 13 520 127

Voss 20 12 115 33 470 82 386 130 111 229 392 191

Kvam 13 8 68 18 421 107 311 97 245 79 496 93

Fusa 10 3 40 4 150 31 119 8 109 33 449 99

Samnanger 2 1 11 4 77 10 67 66 1 10 329 43

Os 16 4 108 29 646 176 469 358 77 211 476 155

Austevoll 12 2 53 7 233 69 164 57 113 63 464 125

Sund 13 1 48 11 330 105 225 187 104 39 561 66

Fjell 13 3 65 16 424 75 347 315 5 104 246 60

Askøy 11 9 80 25 307 60 246 26 87 194 167 105

Vaksdal 8 6 43 8 179 40 138 8 79 92 464 238

Modalen 1 1 6 1 35 8 27 12 23 - 729 -

Osterøy 8 6 33 13 126 31 95 26 53 47 168 63

Meland 10 4 42 8 214 55 159 121 46 47 412 91

Øygarden 4 2 30 6 153 30 123 45 79 29 430 81

Radøy 6 4 33 7 164 33 131 22 118 24 376 55

Lindås 17 1 67 8 406 86 320 307 25 74 352 • 64

Austrheim 2 2 27 11 110 30 80 23 36 51 495 230

Fedje 1 1 5 1 37 9 28 17 11 9 607 148

Masfjorden 3 1 28 5 119 48 71 36 58 25 680 143

SOGN OG FJORDANE 175 116 1065 213 4351 1335 3009 718 1837 1796 431 178

Flora 14 13 117 21 352 121 231 29 70 253 339 244

Gulen 11 7 30 5 148 40 108 39 80 29 599 117

Solund 2 2 10 2 44 15 29 27 14 3 440 30

Hyllestad 3 3 10 1 54 14 40 - 46 8 365 54

Høyanger 14 13 61 14 214 75 139 13 52 149 535 373

Vik 4 4 30 7 114 45 69 1 67 46 525 212

Balestrand 4 4 19 3 106 40 66 14 73 19 624 112

Leikanger 3 2 12 3 87 16 71 19 40 28 315 101

Sogndal 7 3 45 13 234 43 191 26 109 99 394 167

Aurland 5 4 34 7 109 47 61 23 38 48 645 284

Lerdal 4 4 51 6 129 54 75 4 67 58 705 317

Årdal 8 8 58 7 240 72 168 50 79 111 454 210

Luster 8 8 48 10 215 65 150 61 105 49 463 106

Askvoll 7 - 31 3 144 34 110 95 35 14 503 49

Fjaler 6 5 36 4 128 34 94 23 76 29 474 107

Gaular 3 - 28 6 149 41 107 19 109 21 580 82

Jølster 5 1 23 5 123 34 89 22 81 20 430 70

Førde 12 6 127 34 473 177 296 4 155 314 457 303

Naustdal 6 2 38 5 161 49 111 31 76 54 599 201


Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Barnehager

Kindergartens

Ansatte

Persons

employed

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Av

dette

Med

godkjent

fair-

Oppholdstid,

timer pr. uke

Pr. 1 000 barn

0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige larer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Kommune Total Of utdan- Total

Municipality which I alt ning Med opppublic

Total With

holdstidapp-

31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- år år 6-15 16-30 31- Total Hours of

school

years attenteadance

31

cher

hours

edu-

and more

cation

per week

SOGN OG FJORDANE (forts.)

Bremanger 8 7 42 7 165 62 102 13 108 44 476 127

Vågsøy 7 3 40 9 197 37 160 49 73 75 338 129

Selje 7 5 26 6 118 20 98 33 52 33 379 106

Eid 6 5 41 12 148 39 107 - 26 122 253 208

Hornindal 2 1 8 2 62 19 43 29 29 4 521 34

Gloppen 9 4 46 11 168 59 108 4 50 114 301 204

Stryn 10 2 54 •10 269 83 186 90 127 52 413 80

MORE OG ROMSDAL 241 137 1504 388 6694 1582 5081 1789 2141 2764 302 125

Molde 22 9 184 60 784 214 570 118 212 454 355 206

Kristiansund 10 9 100 29 336 88 247 - 52 284 247 209

Ålesund 30 16 207 63 904 209 693 112 309 483 277 148

Vanylven 5 5 26 6 126 33 89 74 35 17 333 45

Sande 3 3 34 5 129 30 99 97 19 13 399 40

Herøy 8 6 34 8 129 37 90 7 24 98 158 120

Ulstein 5 3 32 8 125 31 91 38 27 60 227 109

Hareid 3 1 20 5 75 11 62 2 27 46 164 101

Volda 17 6 98 39 439 156 283 123 83 233 573 304

Ørsta 16 3 65 20 333 72 260 137 55 141 352 149

Ørskog 2 1 9 5 37 5 32 13 23 1 191 5

Norddal 5 2 28 2 127 48 79 48 60 19 672 101

Stranda 5 4 36 9 147 48 98 - 102 45 359 110

Stordal 1 1 5 2 38 4 34 21 17 - 442 -

Sykkylven 7 4 43 16 221 43 178 38 128 55 322 80

Skodje 2 1 20 5 106 25 80 46 51 9 286 24

Sula 4 3 26 8 95 24 71 - 9 86 138 125

Giske 7 4 32 7 181 22 159 62 40 79 261 114

Haram 8 2 53 15 264 32 229 44 147 73 328 91

Vestnes 4 2 32 3 147 31 116 71 26 50 244 83

Rauma 9 3 49 9 208 46 162 84 36 88 304 129

Nesset 3 3 19 3 81 23 57 33 37 11 263 36

Midsund 4 3 18 3 63 12 50 28 18 17 373 101

Sandøy 3 3 12 1 69 16 53 37 24 8 566 66

Aukra 3 3 20 6 60 14 45 - 28 32 229 122

Fræna 3 - 17 6 88 7 81 8 48 32 100 36

Eide 4 4 23 4 114 27 87 - 87 27 365 87

Averøy 6 2 20 2 126 33 92 59 34 33 239 63

Frei 3 2 28 5 91 17 72 - 44 47 174 90

Gjemnes 4 2 21 2 100 20 80 16 71 13 380 49

Tingvoll 3 3 15 3 94 15 79 47 28 19 342 69

Sunndal 8 5 49 14 233 39 194 94 57 82 354 124

Surnadal 9 7 52 4 222 56 166 91 80 51 417 96

Rindal 2 2 11 2 75 13 59 53 19 3 457 18

Aure 1 1 13 1 88 16 72 88 - - 417 -

Halsa 4 1 17 4 75 24 51 43 15 17 408 92

Tustna 4 4 12 1 71 17 53 57 4 10 657 93

Smola 4 4 24 3 93 24 68 - 65 28 443 133

43


44

Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Kommune

Municipality

Ansatte

Barnehager Persons Barn i barnehager

Kindergartens employed Children in kindergartens

Av

dette

offent-

I alt lige

Total Of

which I alt

public Total

Med

godkjentførskolelærer-

I alt Alder

utdan- Total

ning

With

approvedpreschoolteachereducation

0-3

år

years

Oppholdstid,

timer pr. uke

Hours of atten-

Age dance per week

4-6

Ar 6-15

SØR-TRØNDELAG 235 145 1954 651 7376 2132 5201 1284

Trondheim 103 55 1194 439 4032 1373 2634 283

Hemne 5 3 28 6 109 13 96 -

Snillfjord 1 1 9 2 49 12 37 25

Hitra 6 6 24 7 107 11 96 -

Frøya 7 6 35 7 105 21 82 8

Orland 10 8 47 11 212 63 149 15

Agdenes 1 1 5 2 46 6 40 46

Rissa 10 3 31 6 198 45 153 82

Bjugn 5 4 30 9 140 36 102 23

Åfjord 3 2 28 9 127 27 100 38

Roan 1 1 9 2 50 17 33 26

Osen 2 2 13 1 57 22 35 45

Oppdal 9 4 42 10 249 50 198 172

Rennebu 5 5 23 6 117 28 88 87

Meldal 5 4 32 8 145 37 108 45

Orkdal 14 10 72 22 327 62 264 153

Roros 7 5 45 9 157 58 97 -

Holtålen 4 4 22 4 71 17 53 20

Midtre Gauldal 4 3 19 7 103 15 87 86

Melhus 10 6 64 23 237 49 188 48

Skaun 4 3 32 9 181 28 153 36

Klæbu 4 4 32 12 124 17 106 -

Malvik 6 4 61 21 192 47 142 -

Selbu 8 - 44 14 180 50 127 46

Tydal 1 1 13 5 61 28 33 -

NORD-TRØNDELAG 147 83 862 231 4006 909 3082 1429

Steinkjer 26 6 129 34 650 135 508 365

Namsos 9 6 77 24 292 80 212 7

Meråker 3 3 17 2 64 1 63 47

Stjørdal 12 8 102 36 449 100 348 111

Frosta 2 2 13 3 69 1 68 14

Leksvik 3 2 23 5 104 24 80 -

Levanger 19 5 122 42 511 115 396 166

Verdal 18 12 88 25 439 96 343 182

Mosvik 1 1 10 3 44 19 25 -

Verran 1 1 10 3 32 14 16 -

Namdalseid 3 3 18 6 103 26 76 43

Inderøy 9 3 45 11 215 45 170 92

Snåsa 7 7 28 7 127 36 91 73

Lierne 3 - 12 3 62 13 49 14

Røyrvik 2 2 15 - 61 21 40 6

Namsskogan 5 5 24 1 61 24 37 8

Grong 4 4 23 7 130 31 99 72

Høylandet 1 1 12 1 56 14 42 19

Overhalla 3 2 22 7 138 14 124 48

Fosnes 2 2 7 - 43 11 32 43

Flatanger 2 2 5 2 49 13 36 34

Vikna 4 2 18 4 113 19 94 43

Nærøy 6 2 33 5 163 48 111 38

Leka 2 2 9 - 31 9 22 4

Pr. 1 000 barn

0-6 år

Per 1 000 children

0-6 years

I alt

Med oppholdstid

31 timer

og mer

16-30 31- Total Hours of

attendance

31

hours

and more

per week

2007 4085 331 183

836 2913 328 237

79 30 283 78

24 - 467 -

94 13 314 38

44 53 297 150

70 127 438 262

- - 258 -

83 33 379 63

55 62 335 148

77 12 428 40

14 10 495 99

11 1 559 10

24 53 459 98

2 28 472 113

67 33 438 100

40 134 349 143

34 123 376 295

39 12 433 73

2 15 199 29

72 117 198 98

105 40 326 72

24 100 294 237

72 120 210 131

89 45 547 137

50 11 629 113

1090 1487 346 128

65 220 369 125

134 151 274 142

17 - 295 -

81 257 289 165

44 11 288 46

64 40 322 124

106 239 305 143

70 187 351 149

31 13 489 144

8 24 135 101

27 33 569 182

54 69 398 128

12 42 527 174

44 4 419 27

47 8 649 85

34 19 570 178

25 33 605 153

22 15 475 127

44 46 383 128

- - 462 -

7 8 398 65

43 27 320 76

85 40 313 77

26 1 425 14


Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Barnehager

Kindergartens

Ansatte

Persons

employed

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Av

Med

godkjent

Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette for- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

Kommune

Municipality

I alt

Total

lige

Of

which I alt

lærerutdanning

I alt

Total

Alder Age dance per week ren 0-6 years

Med opppublic

Total With

holdstidapp-

31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- år år 6-15 16-30 31- Total Hours of

school

years attenteadance

31

cher

hours

edu-

and more

cation

per week

NORDLAND 296 183 1783 415 6658 2031 4605 809 1482 4367 308 202

Bodo ....... .... ... . 44 16 352 121 1311 456 853 108 125 1078 356 293

Narvik ... .. ....

Bindal

15

3

8

3

146

14

27

3

422

73

136

11

284

62

-

34

21

28

401

11

268

386

254

58

Somna .......

Brønnøy

5

6

5

4

25

30

6

5

87

121

26

20

61

100 20

43

15

44

86

451

176

228

125

Vega ..... .... 2 2 10 2 37 23 14 - - 37 285 285

Vevelstad M. 06 25 2 2 19 8 11 8 11 - 432 -

Henn, .... .. .. .06060 4 2 17 2 76 29 47 27 26 23 369 112

Alstahaug 8 4 41 6 160 37 120 18 34 108 215 145

Leirfjord . • .. 6.6060

Vefsn .... . 606600060

8

11

7

3

20

70

3

14

91

268

20

81

69

184

68

-

10

48

13

220

357

223

51

183

Grane

Hattfjelldal

Donna

Nesna

. .

1

3

6

2

1

1

6

2

15

19

11

19

6

3

2

6

59

65

64

84

19

27

14

23

40

37

50

61

24

11

9

5

12

45

31

61

23

9

24

18

369

442

444

469

144

61

167

201

Hemnes

Rana

........ a 00 6 6 5

14

5

7

26

143

6

45

125

507

33

186

92

320

9

40

87

52

29

415

325

234

75

192

Lurøy ........

Træna

5

2

5

2

19

7

2

1

92

16

27

9

65

6

-

2

83

13

9

1

460

281

45

18

Regiray

Meløy ...a . . . • .

2

6

1

5

13

40

-

7

49

114

20

22

29

92

1

-

11

-

37

114

263

161

199

161

Gildeskål 5 5 24 2 83 13 70 37 39 7 395 33

Beiarn 2 2 8 1 46 22 24 2 33 11 351 84

Saltdal 8 3 40 10 134 31 103 - 32 102 288 219

Fauske 9 9 56 19 269 40 228 109 60 100 322 120

Skjerstad 4 4 14 1 58 25 33 9 23 26 518 232

Sørfold 4 4 31 5 98 35 63 32 15 51 421 219

Steigen

Hamarøy

6

7

5

5

28

30

7

3

112

106

25

39

87

67

25

33

70

39

17

34

399

507

60

163

Tysfjord

Lødingen

4

5

3

5

22

27

6

4

91

105

36

24

55

81

-

25

30

20

61

60

404

413

271

236

Tjeldsund

Evenes

4

2

2

2

18

11

1

2

62

46

19

4

42

41

8

-

20

34

34

12

434

426

233

111

Ballangen

Rost

3

1

3

1

11

5

1

-

46

16

9

7

37

9

5

-

24

1

17

15

187

340

69

319

Værøy ......... . . . . 3 2 10 38 22 16 2 14 22 458 265

Flakstad 3 1 13 2 37 14 23 - 9 28 264 200

Vestvågøy

Vågan

12

12

9

2

76

45

16

10

234

225

57

60

177

165

15

-

14

54

205

171

247

270

216

205

Hadsel 12 2 70 17 280 97 182 28 53 199 366 260

Bo

Oksnes

Sortland

Andøy

Moskenes

3

8

12

10

3

3

7

6

4

3

25

30

62

62

23

3

5

15

13

3

69

111

239

247

66

16

27

62

87

33

52

83

177

160

33

8

31

56

-

24

18

44

47

9

45

85

164

144

57

261

265

330

433

550

170

203

226

253

475

TROMS 168 125 1229 312 4026 1331 2685 275 795 2956 297 218

Harstad 19 16 169 49 540 154 386 9 112 419 256 199

Tromso 49 20 466 148 1447 568 876 69 48 1330 282 259

Kvæfjord 4 3 25 3 101 21 80 11 19 71 361 254

Skånland 4 3 22 1 100 22 78 40 39 21 328 69

Bjarkøy 1 1 4 1 20 5 15 - 10 10 455 227

Ibestad 5 5 18 4 73 14 59 39 2 32 490 215

Gratangen 3 3 18 4 44 13 31 - 11 33 393 295

Lavangen 6 5 24 6 68 22 46 23 15 30 756 333

45


4 6

Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Kommune

Municipality

TROMS (forts.)

Ansatte

Barnehager Persons Barn i barnehager

Kindergartens employed Children in kindergartens

Med

god-

Av kjent Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette for- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige lierer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Total Of utdan- Total

which I alt ning Med opppublic

Total With holdstid

app- 31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- år år 6-15 16-30 31- Total Hours of

school years attentea-

dance 31

cher hours

edu- and more

cation per week

Bardu 5 5 34 10 105 24 81 - 32 73 304 212

Salangen 8 7 35 9 130 47 83 - 60 70 588 317

Målselv 7 6 59 10 221 61 159 9 91 121 297 162

Sørreisa 5 4 19 5 83 16 67 - 20 63 269 204

Dyrøy 2 2 10 3 45 13 31 - 28 17 388 147

Tranøy 2 2 25 6 77 25 51 - 53 24 513 160

Torsken 3 2 21 2 58 34 24 - 9 49 509 430

Berg 2 2 15 1 58 18 40 - 19 39 483 325

Lenvik 9 8 61 15 193 44 149 17 35 141 204 149

Balsfjord 7 7 42 5 166 50 115 50 55 61 337 124

Karlsøy 5 4 27 2 97 44 53 - 55 42 390 169

Lyngen 3 3 21 4 56 10 44 - - 56 175 175

Storfjord 1 1 4 1 24 7 17 - 16 8 160 53

Kåfjord 4 4 24 4 55 19 36 - 17 38 219 151

Skjervøy 4 3 19 4 63 13 49 - 7 56 227 202

Nordreisa 7 6 47 9 145 58 87 - 27 118 332 270

Kvænangen 3 3 20 6 57 29 28 8 15 34 500 298

FINNMARK 105 79 851 179 2596 1024 1554 43 395 2158 361 300

Hammerfest 8 6 104 28 298 131 166 - 3 295 449 445

Vardø 4 3 32 4 99 42 57 - 28 71 413 296

Vadsø 9 7 83 19 246 95 151 4 37 205 418 348

Kautokeino 6 5 26 2 110 36 72 - 7 103 324 303

Alta 16 7 137 42 438 166 271 11 23 404 258 238

Loppa 4 3 19 1 56 25 31 - 22 34 421 256

Hasvik 3 3 25 2 55 18 37 - 2 53 466 449

Sørøysund 2 2 25 9 61 27 34 - - 61 256 256

Kvalsund 2 2 15 2 44 23 21 - 14 30 564 385

Måsøy 1 1 16 1 50 10 40 - 20 30 309 185

Nordkapp 5 5 42 7 118 53 65 - - 118 318 318

Porsanger 9 7 59 10 186 68 118 - 74 112 431 259

Karasjok 3 3 32 4 94 33 61 - - 94 321 321

Lebesby 2 2 23 2 58 27 30 1 16 41 369 261

Gamvik 3 3 19 3 58 31 27 - - 58 496 496

Berlevåg 2 2 15 1 48 15 33 - 16 32 390 260

Tana 5 3 30 4 103 35 68 - 57 46 381 170

Nesseby 3 2 11 1 43 19 24 - 15 28 448 292

Båtsfjord 5 4 33 8 104 44 60 22 9 73 443 311

Sør-Varanger 13 9 105 29 327 126 188 5 52 270 393 325

SVALBARD 1 9 3 45 20 25 45


Tabell 32. Fritidshjem, ansatte og barn i fritidshjem. Fylke. 1989

Leisure time centres, persons employed and children in leisure time centres. County. 1989

Fritidshjem

Leisure time centres

47

Ansatte Barn i fritidshjem

Persons employed Children in leisure time centres

Med god

Fylkekjent

County Rene Kombinerte pedagog Rene Kombinerte

I alt fritids- fritids- I alt utdanning I alt fritids- fritids-

Total hjem ' hjem/ Total With Total hjem ihjem/

barne- approved barnehager

apedagogic hager a

education

1985

1986

1987

1988

1989

1989

130

237

271

334

417

..

158

198

241

326

..

79

73

93

91

Østfold 9 7 2 39 11 205 186 19

Akershus 60 48 12 217 83 1193 1078 115

Oslo 96 90 6 501 334 2761 2693 68

Hedmark 11 9 2 25 15 206 175 31

Oppland ... 13 12 1 43 24 307 297 10

Buskerud 18 14 4 53 31 347 320 27

Vestfold • 20 16 4 65 34 431 368 63

Telemark 5 4 1 27 13 92 89 3

Aust-Agder 5 5 - 23 16 186 186 -

Vest-Agder 9 8 1 30 15 158 151 7

Rogaland 13 11 2 65 41 312 296 16

Hordaland 49 38 11 161 88 810 680 130

Sogn og Fjordane 10 4 6 27 14 159 93 66

Mere og Romsdal 8 4 4 12 6 90 64 26

Sør-Trøndelag 21 18 3 84 39 509 472 37

Nord-Trøndelag 15 8 7 28 19 214 169 45

Nordland 28 11 17 78 46 371 276 95

Troms 14 7 7 37 16 272 239 33

Finnmark 13 12 1 5 0 17 266 246 20

582

680

1131

1425

1565

1) Leisure time centres without kindergarten divisions.

2) Combined institutions with kindergarten division and leisure time division.

243

320

440

764

864

3538

4719

5713

6805

8889

••

4132

4981

5950

8078

••

587

732

855

811


48

Tabell 33. Barn i fritidshjem etter fritidshjemmets eierforhold. Fylke. 1989

Children in leisure time centres, by ownership of the establishment. County. 1989

Privat Menigorg./

het/

Andels- fore- tros-

Fylke lag/ ning/ samfunn

County Stat samvirke Stift- lag Commu- Aksje- Annen

I alt Kommune Central Fylkes- Co- else Private Bedrift nity in Enkelt- selskap eier-

Total Munici- govern- kommune opera- Found- organi- Private the person Joint- form

pality ment County tive ation zation/ industry Church Person stock Others

under- housing of company

taking co- Norway/

opera- other

tive religiouscommunities

Hele landet

The whole

country 8889 5920 6 94 361 2067 117 22 61 241

Østfold 205 119 - - 54 31 - 1 - - -

Akershus . . . . 1193 866 - 6 105 194 7 - _ 15

Oslo 2761 2563 - 11 24 143 _ 20 _ _

Hedmark 206 40 - - 31 94 - - _ _ 41

Oppland 307 10 _ - 45 221 _ _ _ 31

Buskerud 347 203 - - 18 104 _ - _ _ 22

Vestfold .. . . 431 299 - _ - 132 _ - _ _ -

Telemark 92 51 - _ - 41 _ _ _ _ -

Aust-Agder . . 186 151 - - _ 35 _ - - - -

Vest-Agder . . 158 72 - _ _ 71 _ - - - 15

Rogaland 312 284 - - - 28 - - - - -

Hordaland .. . 810 334 6 _ 75 253 - 65 22 38 17

Sogn og

Fjordane . . . . 159 67 - _ - 28 _ - - 16 48

Møre og

Romsdal 90 .14 9 64 3

Sør-Trøndelag 509 288 221

Nord-

Trøndelag 214 73 5 102 34

Nordland ... 371 260 43 40 24 4

Troms 272 97 29 128 18

Finnmark .. . . 266 129 137

Tabell 34. Barn i fritidshjem etter oppholdstid pr. uke. Fylke. 1989

Children in leisure time centres, by hours of attendance per week. County. 1989

Fylke I alt 6-15 timer 16-20 timer 21 timer og over

County Total hours hours and over

Hele landet

The whole country 8889 1783 1762 5344

Østfold 205 24 49 132

Akershus 1193 179 161 853

Oslo 2761 386 663 1712

Hedmark 206 47 27 132

Oppland 307 96 91 120

Buskerud 347 79 62 206

Vestfold 431 119 105 207

Telemark 92 65 14 13

Aust-Agder 186 126 33 27

Vest-Agder 158 41 42 75

Rogaland 312 139 50 123

Hordaland 810 179 190 441

Sogn og Fjordane 159 32 20 107

More og Romsdal 90 2 18 70

Sør-Trøndelag 509 32 42 435

Nord-Trøndelag 214 58 62 94

Nordland 371 46 62 263

Troms 272 81 30 161

Finnmark 266 52 41 173


Tabell 35. Barn i fritidshjem etter familiens månedlige betaling og oppholdstid pr. uke. 1989 Children

in leisure time centres, by monthly fee paid by the parents and hours of attendance per week. 1989

Oppholdstid.

Timer pr. uke

Hours of

attendance

per week

I alt Total

6 - 15

16 - 20

21 -

Månedlig betaling. Kr Monthly fee. Kroner

I alt Fri-

Total plass 1- 300- 500- 700- 1000- 1300-

Free- 299 499 699 999 1299

place

8889 962 729 1357 1584 2511 1143 395

1783 348 523 504 137 157 11 6

1762 170 120 344 489 494 99 23

5344 444 86 509 958 1860 1033 366

Tabell 36. Barn i fritidshjem etter alder. Fylke. 1989

Children in leisure time centres, by age. County. 1989

UoppgittUnknown

Pr. 1 000

Fylke 11 ir barn 7-9 år

County I alt 6 år 7 år 8 år 9 år 10 ir og over Per 1 000

Total years years children

and over 7-9 years

Hele landet

The whole country ..

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane . . .

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

8889 255 4213 2960 1194 150 117 57

205 3 71 79 36 12 4 24

1193 38 530 452 149 21 3 78

2761 49 1570 874 246 9 13 231

206 - 102 63 36 4 1 33

307 1 134 123 48 1 - 49

347 22 156 102 53 12 2 44

431 10 162 143 85 19 12 60

92 6 39 30 17 - - 16

186 1 77 68 38 1 1 46

158 2 57 51 33 5 10 26

312 3 121 110 71 5 2 21

810 32 334 253 112 31 48 50

159 13 78 42 25 1 - 37

90 1 41 31 17 - - 9

509 18 224 189 73 4 1 56

214 4 107 75 24 3 1 43

371 18 173 114 63 2 1 40

272 - 135 86 20 14 17 49

266 34 102 75 48 6 1 100

208

49

97

23

88


50

Tabell 37. Fritidshjem og barn i fritidshjem, etter fritidshjemmets eierforhold. Fylke. 1989 Leisure time

centres and children in leisure time centres, by ownership of the establishment. County. 1989

Fritidshjem Barn i fritidshjem

Fylke Leisure time centres Children in leisure time centres

County

I alt

Total

Offentlige

Public

Private

Private

I alt Offentlige Private

Hele landet

The whole country .. 417 263 154 8889 5926 2963

Østfold 9 5 4 205 119 86

Akershus 60 41 19 1193 866 327

Oslo 96 88 8 2761 2563 198

Hedmark 11 2 9 206 40 166

Oppland 13 1 12 307 10 297

Buskerud 18 11 7 347 203 144

Vestfold 20 14 6 431 299 132

Telemark 5 3 2 92 51 41

Aust-Agder 5 4 1 186 151 35

Vest-Agder 9 4 5 158 72 86

Rogaland 13 11 2 312 284 28

Hordaland 49 23 26 810 340 470

Sogn og Fjordane . . . 10 5 5 159 67 92

More og Romsdal 8 2 6 90 14 76

Sør-Trøndelag 21 11 10 509 288 221

Nord-Trøndelag 15 5 10 214 73 141

Nordland 28 17 11 371 260 111

Troms 14 7 7 272 97 175

Finnmark 13 9 4 266 129 137

Tabell 38. Fritidshjem etter åpningstid pr. dag. Fylke. 1989 Leisure time centres by opening hours per

day. County. 1989

Under Over 9

4 timer 4 timer Uopp-

Fylke I alt Less timer 5 6 7 8 9 More gitt

County Total than hours timer timer timer timer timer than Un-

4 hours 9 hours known

Hele landet

The whole country 417 16 40 83 74 24 32 119 23 6

Østfold 9 - 1 2 2 - 1 1 2 -

Akershus 60 - 3 6 3 5 3 28 12 -

Oslo 96 1 2 13 47 11 2 11 3 6

Hedmark 11 1 1 2 - 1 2 3 1

Oppland 13 - 2 10 - - - - 1

Buskerud 18 1 1 - 3 1 - 11 1 -

Vestfold 20 - 2 2 2 - 1 13 - -

Telemark 5 - 1 1 - - 1 2 - -

Aust-Agder 5 1 - 1 1 - - 2 - -

Vest-Agder 9 - 2 4 1 - 2 - - -

Rogaland 13 1 - 3 2 - 1 6 - -

Hordaland 49 7 10 19 1 2 3 7 - -

Sogn og Fjordane . . 10 - 1 1 1 1 3 3 - -

Moire og Romsdal .. . 8 - 2 2 1 1 1 - 1 -

Sør-Trøndelag 21 - - 2 - - 2 16 1 -

Nord-Trøndelag .. 15 1 1 4 4 - - 4 1 -

Nordland 28 1 4 3 3 2 6 9 -

Troms 14 - 6 2 - - 4 2 -

Finnmark 13 2 1 6 3 - - 1 -


Tabell 39. Ansatte i fritidshjem etter stilling. Fylke. 1989

Persons employed in leisure time centres, by position. County. 1989

Styrer

Director

Avdelingsleder

Section leader

Ansatte Med god- Med god- Annen

i alt kjent kjent Assis- lønnet Uoppgitt

Fylke Persons pedagog- pedagog- tent hjelp stilling

County employed, I alt utdanning I alt utdanning Assis- Other Unknown

total Total With app- Total With app- tant persons

roved pre- roved pre- employed

school school

teacher teacher

education education

Hele landet

The whole country 1565 353 314 264 231 706 230 12

Østfold 39 9 9 4 2 20 6

Akershus 217 55 50 9 6 123 30

Oslo 501 67 57 162 150 183 77 12

Hedmark 25 10 7 - - 11 4

Oppland 43 14 13 2 1 20 7

Buskerud 53 15 13 4 4 30 4

Vestfold 65 16 16 9 7 31 9

Telemark 27 6 6 2 2 10 9

Aust-Agder 23 5 5 4 4 11 3

Vest-Agder 30 9 9 1 1 16 4

Rogaland 65 15 14 13 13 30 7

Hordaland 161 41 37 17 14 76 27

Sogn og Fjordane . . . . 27 10 10 2 - 13 2

Moire og Romsdal 12 6 4 - - 6 -

Sør-Trøndelag 84 21 19 6 6 40 17

Nord-Trøndelag 28 9 8 4 3 9 6

Nordland 78 21 19 11 9 35 11

Troms 37 11 8 8 7 14 4

Finnmark 50 13 10 6 2 28 3

51


5 2

Vedleggl

Annex 1

Tabell 1. Barn 0-6 år etter alder pr. 1. januar 1990. Fylke Children 0-6 years by age 1 January 1990. County

Fylke I alt 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år

County Total years

The whole country 377169 59058 57422 54269 53009 51695 50998 50718

Østfold 18875 2835 2803 2733 2590 2654 2658 2602

Akershus 38487 6064 5978 5595 5462 5198 5186 5004

Oslo 35856 6751 5998 5343 4901 4583 4260 4020

Hedmark 14322 2115 2071 2021 2007 2012 2037 2059

Oppland 14077 2059 2081 2003 1962 1989 1962 2021

Buskerud 18867 2911 2798 2750 2598 2625 2602 2583

Vestfold 16866 2519 2537 2416 2426 2270 2320 2378

Telemark 13641 2016 2072 1986 1862 1937 1893 1875

Aust-Agder 8882 1248 1244 1194 1333 1249 1322 1292

Vest-Agder 13830 2108 2073 1990 1899 1903 1919 1938

Rogaland 35671 5432 5435 5187 5052 4898 4816 4851

Hordaland 39281 6260 5994 5598 5594 5347 5215 5273

Sogn og Fjordane 10095 1502 1471 1464 1437 1403 1436 1382

More og Romsdal 22194 3274 3175 3105 3110 3149 3167 3214

Sør-Trøndelag 22269 3640 3475 3165 3112 3009 2903 2965

Nord-Trøndelag 11583 1711 1727 1622 1674 1639 1611 1599

Nordland 21610 3334 3291 3032 3075 2967 2975 2936

Troms 13578 2088 2072 2009 1922 1888 1799 1800

Finnmark 7185 1191 1127 1056 993 975 917 926


Forbruker- og administrasjonsdeparte entet

Familie- og likestillingsavdelingen

ti er

Årsmelding for barnehager v e

pr. 15. desember 1989

Årsmelding fylles ut for hver barnehage kommunen og vedlegges kommunens søknad om statstilskudd 'tit drift av barnehager

De utfylte blanketter sendes av kommunen til fylkesmannen. Blanketten er selvkopierende,

arnehagens navn Kommuneifylk

2 . Ejerens navn

a„ Eier

Kommune

4. Har

6. Bamehagens

Apnindstid

Stat

Fylkeskommtn ,

Andelslag f Samvirke

i'ntidsniern barn,'' vis a. hylr

Nei

Tim r pr, d aq

,

Dager i uken

Sti

Priv. mg /Fa ening/La

edrlft

PostnrI Posti ten

7 . Amall ben tilkn

enighet/Trossairat

Enkeltpers

Aksjeselskap

Kommune

Antall barn for hver

opptaksmyndighet

S. Antaii barn etter alder og opphokistld 'nkludert barn t

_......._.___r..______,mi

famdjebarr

.4.4,41.414.4444,444444444.444444

,...,, FoO1 i

Ar

Oppholds-

',

0E21 ukt,

' ri ar

t , ,,,39

! ,','

1 ,,,e&,

2 Ar

t, 1987

3 Ar

I, 1986

4år:54r

1985 I, 1984

23O

.111641r

31 ,..iroer

i'l :i mar

,

.

4..4,,,,....,4,4.4.4,......44.54.40414..4 4,..4.44,...........

. ,...'=.*4,.........om..4•.,•,,444......44.44...4.•-e.,..x.,.....,...4..44,444,,.x..4..04...............'4.s.A.4.i

la, ntill1/4.. ....,i ..1.rn .F.-, !..•....1rrl: korniTier

Barr,: IN,eic.1 inri i....ir ,..leir !::),,,,rn:i.4.1eiciiivens ,k i0 (lunksionsf)..)

It særl.ir.;ii,,...._,....._.•••...... ................,•,_.............. ................................„____..................................______

behov ;n1,,`'.1 baro

•..,nrr iF .!;, v tiieleh -,-,,, ,...;t ,i'a ressurser

.44•4 4-4.444wgr**.4r.m,...,44m4,e4444.4444.,4444e44..44.4*.444, 4,■44PW..44444444,,,,,.44-,444.4..4rn,4,4.,d44,4 44,4 .4.4,44444444,44

Clki-,ing av personale som fciiqe av potb,ket

br; med S1VItge betiov (antaq Arsverk)

1.4.+44.1.1.4 4.1.4...141.10WWWW41.

et tsmvannna3e

.444.

, 12,

KornmunA ba n-ehage

1

--, 1---•iival wlizir ;.--:-,.1ri".:,•''.• -,

2, ,ivaii barnehage hvor knmmune ,igir . frils ,,,tid,i , -.40,d•virc.'0- : lg, ba,ne'r,,,,•oti,

r .,. ...,.....,„„...—....

. ,totler

_ ._ :._:::„•-..... , ....‘....,.',,...:.:...7 Li .-.:,..4...c......:-....,........:--,:_,...„,„••„•,.., š! 14. Fordemnri. - -- av :4ntall ii7„arn E.13tne i',±;rilifty::,r;o: rrAr.,: .., ,....:ii.ic.i,';

Pers°n • betality',4 for .1)affiehageplass -

Stillings,. I,

Antall r-------- :."-- 1. -,n,:h2

:"--7-77,77

ut.(1a,i,iin9

t'ete"4"elsekrsverk •.1'' 1....3...rilti i• . asist.

Onolvaninger

om

barnenagetype

Styrer e44444

Avd, leder

Assitenter

-rsmålsener

Anmat lonnet

nje!p

44447.44■444444,4 4,...444

Totalt

Antall

sivilarbeid

P-0008

a

OPP- I, 400- 12CO, • .;

Plc "CI Stfri nsa 'z::.)1 •

uke -

21-30

time ,

41 timer

er

t.)ato

.4414144.411.444.44.4494.444

4.4.'4 ,44,4.4444,444,14.444 44.4444444.444, • 4444 4,44 4,44.44,4444

.444 444 444 .44,4,4 .44 .4,44 4., •


, 4 .44. 444

.44444.4.4.4444,444.4

,4:4"


54

Arsmelding fylles ut for hver barnehage, helst med maskin av barnehagens

styrer eller styrets formann. Blanketten, som består av 5 ark

i ett sett, er selvkopierende.

Det er viktig at den fylles ut nøyaktig. Barnehagen beholder sitt

eksemplar, det underste i settet, og sender alle de øvrige samlet til

kommunens barnehageadministrasjon.

1. Her skrives opplysninger om barnehagen som navn, adresse hvis

dette ikke er utfylt av Statistisk Sentralbyrå på forhånd.

2. Eierens navn

3. Kryss av for eierform. Kryss kun i en rute.

4. Her krysses av for om barnehagen i tillegg til barnehagebarn og

har skolebarn som benytter barnehagen som fritidshjem, og i tilfelle

hvor mange skolebarn.

5.Opptaksmyndighet

Spørsmålet gjelder hvem som har myndighet til opptak av barna,

eieren eller kommunen. Dersom det er avtalt en fordeling angis antall

barn som tas opp av eieren og antall barn som kommunen tar

opp.

6.Barnehagens åpningstid

Her fores barnehagens daglige Apningstid, antall dager i uken og

antall måneder i året (ikke den tiden barna er tilstede i barnehagen).

Familiebarnehager regnes ikke med her.

7.Antall hjem brukt til barnehage

Hvis det er knyttet en eller flere familiebarnehager til barnehagen,

føres opp hvor mange hjem dette omfatter.

8.Antall barn etter alder og oppholdstid

Tabellen fylles ut ved angi hvor mange barn i hvert årskull som har

en oppholdstid på henholdsvis 6-15 timer, 16-20 timer pr uke osv.

Barnas oppholdstid er den tiden barnet er tildelt ved opptak og som

foreldreavgiften er beregnet etter. Tallene i tabellen danner grunnlaget

for beregning av statstilskuddet til kommunens barnehagedrift

og må fylles ut nøyaktig. Kolonnen 7 år er for barn fodt 1982 og som

går i barnehagen med utsatt skolestart.

Sum barnehagebarn med lik oppholdstid får man ved A summere

vannrett kolonnen 0 år, 1 år, 2 Ar osv.

For fritidshjemsbarn som går i barnehagen og barn som går i egne

fritidshjem, benyttes blankett P-0127 Arsmelding for fritidshjem.

9.Herav antall barn i familiebarnehage

For familiebarnehagene er framgangsmåten helt identisk som ovenfor.

Hjemmenes egne barn skal her medregnes innenfor rammen av

godkjenningen.

OBS! Barn i familiebarnehager skal altså føres både under pkt. 8 og

pkt. 9.

10.Barn med særlige behov

Det første spørsmålet gjelder antall funksjonshemmede barn i barnehagen.

Dette gjelder både fysisk og psykisk funksjonshemning.

Det andre spørsmålet omfatter de barn som har et særlig behov for

hjelp og trening og hvor det blir tildelt ekstra ressurser for å dekke

behovet, enten gjennom øremerket tilskudd fra skoleverket, kommunens

midler eller annet. Eksempler på slike ressurser kan være

fysioterapi, spesialpedagogisk hjelp etc. Barn som er funksjonshemmet

skal ikke tas med i denne ruten da de forutsettes å være

nevnt i ruten ovenfor.

Det tredje spørsmålet gjelder økning i det faste personalet p.g.a. at

barnehagen har tatt opp funksjonshemmede barn eller andre barn

som trenger ekstra ressurser. Vi er her ute etter antall årsverk. Hvis

det er ansatt ekstra personale uten at disse ansatte er «øremerket »

for disse barna, oppgis likevel anslag over hvor stor andel av en hel

stilling som kan knyttes til barna med særlige behov (f.eks 0,5 Arsverk).

Årsmelding for barnehager

11.Fremmedspråklige barn

Vi er her ute etter å få fram det antallet barn som har et morsmål

som er svært forskjellig fra det norske språket, og hvor det er behov

for morsmålstrening/tolking.

12.Opplysninger om barnehagetype

Privat barnalage hvor kommunen gir tilskudd med vilkår, omfatter

de private barnehager hvor kommunen gir tilskudd mot å godkjenne

barnehagens budsjett, stå for opptaket i barnehagen, eller har

stilt andre vilkår for tilskudd.

Privat barnehage hvor kommunen gir tilskudd uten vilkår omfatter

de private barnehager hvor kommunen gir tilskudd uten at den stiller

noen vilkår for tilskuddet.

Privat eller offentlig barnehage uten kommunalt tilskudd omfatter

de barnehager som ikke mottar tilskudd fra kommunen ut over

statstilskuddet som overføres via kommunen.

13.Opplysninger om stillinger og personsale

Med et årsverk menes den tid en fulltidsansatt i en heldagsbarnehage

arbeider, dvs. 371/2 timer pr. uke i 12 måneder. folk som arbeider

deltid eller mindre del av Aret, regnes om til årsverk. En person som

f.eks. arbeider 75 prosent av full stilling registreres med 0,75 årsverk.

En som arbeider full uke 8 måneder i Aret registreres med

- 8 årsverk = 0,7 årsverk

12

Merk forøvrig at det skal føres opp totaltall for hver stillingskategori.

Det vil f.eks. si at 3 avdelingsledere som hver arbeider 1 årsverk,

registreres med 1 årsverk x 3 = 3 ärsverk.

Merk også at det er den tid det er avtalt at de ansatte skal arbeide,

somn registreres. Det vil f.eks. si at for personer som har hatt midlertidig

fravær på grunn PV sykdom oppgis den avtalte arbeidstid.

Vikarer ansatt på grunn av sykdomsfravær tas ikke med.

Med antall personer menes det reelle antall personer som var ansatt

i barnehagen i desember 1989, både heltids- og deltidsansatte, fordelt

på de forskjellige stillingskategorier og fordelt på kvinner og

menn.

kotcnnen far antall personer med forskolela3rerutdanning føres

opp det antall personer i hver stillingskategori som har førskolelærerutdanning.

I kolonnen for antall personer med assistentutdanning føres opp det

antall personer i hver stillingskategori som har assistentutdanning.

En ansatt som har både førskolelærer- og assistentutdanning, føres

opp under førskolelærerutdanning.

Med annen lønnet hjelp menes først og fremst praktikanter, rengjoringshjelp,

vaktmestre, eventuelt også kjøkkenhjelp.

14.Familiens månedlige betaling for 6n barnehageplass

Antall barn føres opp etter oppholdstid i timer pr. uke og størrelsen

på foreldrebetalingen for én barnehageplass, eksklusive kostpenger.

Det er den faktiske betaling fra foreldrene som skal oppgis

også når det er gitt friplass, søskenmoderasjon e.l.

Kostpenger

Her føres opp det bolo') i kroner som det betales for kosten for et

barn.


ig

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Familie- og likestillingsavdelingen Årsmelding for fritidshjem Vedlegg

pr. 15. desember 1989

Annex 3

Årsmelding fylles ut for hvert fritidshjem i kommunen og vedlegges kommunens søknad om statstilskudd til drift av fritidshjem.

De utfylte blanketter sendes av kommunen til fylkesmannen. Blanketten er selvkopierende.

1. Fritidshjemmets navn Kommune/fylke

Bedriftsnr.

Gate/vei Postnr.I Poststed Telefon

Eierens navn

-

Styrers/leders navn Nemnd Etatstilknytning

2.

Kommune

_

Stat

Fylkeskommune

Andelslag/Samvirke ----

Stiftelse

Priv. org./Forening/lag

Bedrift

ftilenighetarossamf. 1._.1•Annet, i tilfelle hva?

Enkeltperson

Aksjeselskap

3. Antall søknader om opptak i 1989 Antall avslag pá søknad om opptak 4, Er fritidshjemmmet lagt til en barnehage?

s. Opplysninger om fritidshjemmets

Apningstid og antall grupper

(Familietritidshjem ikke medregnet)

Antall timer pr dag

Ja Nei

8. Antall barn etter alder og oppholdstid, inkl. barn i familiefritidshjem

Oppholdstid

pr uke

Antall dager i uken 6-15 timer

Antall mined& i året 16-20 timer

Fodt

år

Antall grupper 21 timer og mer

7. Opplysninger om familiefritidshjem

(Hjemmenes egne barn medregnet, se velledningen)

Antall barn

T

Antall hjem som

tar imot barn

9. Stillinger og personale pr. 15. desember 1989

Styrer/leder

Avdelingsleder

Assistent

Stillingsbetegnelse

Annen lønnet hjelp

Totalt

Sivilarbeidere

Antall

Arsverk

Sum årskull

11 Ar eller

mer

f. 1978

eller tidi.

Kvinner 'Menn

10 år

f. 1979

9ãr

f. 1980

8r

f. 1981

7ár

. 1982

8. Barn med spesielle behov

(Inkl. barn I familiefritidshjem medregnet hjemmenes egne barn)

Antall barn prioritert vec

opptak pga. funkjonshemning

Antall sersoner

med pedagogisk utdanninc

ferskoleallmennbarnevernlærerlærerpedagog 10.Fordeling av antall barn etter familiens månedlige betaling for fritidshjemsplass og barnas ukentlige oppholdstid

Oppholdstimer pr. uke Friplass Kr 1-

299

6-15 timer

, ..

Kr 300-

499

Kr 500-

699

Kr 700-

999

Kr 1000-

1299

,

........—_—

1

Kr 1300og

mer

annen

Høyeste

sats (kr)

6ár

L. 1983

55

■•1111111=11111111UNIMINIIIIM.

Kostpenger

21 timer og mer I _ i , .

Opplysningene gitt av (navn) Sted og dato Underskrift av styrer eller styrets formann

P-0127


56

Årsmeldingen fylles ut for hvert fritidshjem, hels': ned maskin,

av styreren i fritidshjemmet eller styrets formann. Blanketten,

som er selvkopierende, består av 5 ark i settet. Fritidshjemmet

beholder sitt eksemplar, det underste i settet, og

sender de øvrige samlet til kommunenes fritidshjemsadministrasjon.

Det er viktig at årsmeldingen fylles ut nøyaktig.

1. Her skrives opplysninger om fritidshjemmet som navn, adresse,

eierens navn mv. hvis dette er utfylt av Statistisk Sentralbyrå

på forhånd.

2. Opplysninger om eierforhold

Her krysses av for eierform.

3. Opplysninger om antall søknader

Hvor mange søknader om opptak som er mottatt og hvor

mange ayslag om opptak som er gitt ved opptak for året

1989.

4. Om fritidshjemmet ligger til en barnehage

Her krysses av for ja eller nei avhengig av om fritidshjemmet

ligger i tilknytning til en barnehage eller ikke, eller om institusjonen

er en kombinert barnehage/fritidshjem.

5. Fritidshjemmets åpningstid

Her føres fritidshjemmets totale daglige åpningstid, antall dager

i uken og måneder i Aret (ikke barnas oppholdstid).

6. Antall barn etter alder og oppholdstid

Tabellen fylles ut ved å angi hvor mange barn i hvert årskull

som har en oppholdstid pa 6-15 timer i uken, 16-20 timer i

uken mv og fordelt etter barnas alder. Barnas oppholdstid er

den tiden barnet er tildett ved opptak og som foreldrebetalingen

er beregnet etter.

Tallene i tabellen danner grunnlaget for statstilskuddet for

kommunens fritidshjemsdrift og må fy!;es ut noyaktg.

Sum barn med lik alder får man ved å summere loddrett hver

kolonne.

7. Antall hjem brukt som familiebarnehage

Hvis det er knyttet et eller flere familiefritidshjem til fritidshjemmet,

føres det opp hvor mange hjem dette omfatter.

Årsmelding for fritidshjem

8. Antall barn med spesielle behov

Spørsmålet omfatter de barna i fritidshjemmet som er prioritert

ved opptak på grunn av funksjonshemming og hvor situasjonen

er vurdert slik at barnet kan ha nytte av oppholdet.

9. Stillinger og personale

Med et årsverk menes den tid en fulltidsansatt arbeider, dvs.

12 måneder i året, 37 1/2 timer i uken. Personer som arbeider

deltid, omregnes til årsverk. En person som for eksempel arbeidet

75% av full stilling, registreres som 0,75 årsverk. En

som arbeider 8 måneder i (wet, registreres som 8/12 årsverk

= 0,7.

Merk for øvrig at det skal fores opp totaltall for hver stillingskategori.

Det vil f.eks. si at 3 avdelingsledere som hver arbeider

1 årsverk, registreres med 1 årsverk x 3 = 3 årsverk.

Det er den avtalte arbeidstid som registreres. Det vil si at

personer som er midlertidig fraværende på grunn av sykdom

eller annet, oppgis etter den avtalte arbeidstid. Vikarer ansatt

på grunn av sykefravær eller annet registreres ikke.

Antall personer. Her føres opp det antall personer som er

ansatt i fritidshjemmet desember 1989 og fordelt på kvinner

og menn, og etter stillingskategori.

I kolonnen for antall personer med pedagogisk utdanning

føres opp det antall personer i hver stillingskategori som har

utdanning som henholdsvis førskolelærer, allmennlærer,

barnevernpedagog eller annen pedagogisk utdanning.

Annen lønnet hjelp er praktikant, renajoringshjelp, vaktmester

eller annet.

10. Fordeling av barn etter familiens månedlige betaling

Antall barn føres opp etter oppholdstid pr. uke og størrelsen

på foreldrenes månodlige betaling, for en fritidshjemsplass

eksklusive kostpenger. Det er den faktiske betalingen fra foreldrene

som skal oppgis også når det er gitt friplass, søskenmoderasjon

o.l.

Med høyeste sats menes det høyeste beløp i kroner som er

vedtatt for de ulike oppholdstider.

Kostpenger

Her føres opp det beløp i ki oner som betales for kosten for et

barn.


Daginstitusjoner for barn

Nursery Schools and Day Nurseries

A 148 1963

A 162 1965

A 191 1965

Barneomsorg

Child Welfare Statistics

A 233 1966

A 265 1967

A 328 1968

A 372 1969

A 481 1970

A 547 1971

A 626 1972

A 757 1974

A 843 1975

A 978 1976

Sosialstatistikk

Social Statistics

B 99 1977

B 130 1978

B 192 1979

B 264 1980

B 375 1981

B 447 1982

B 522 1983

B 615 1984

B 685 1985

B 848 1987

Barnehager og fritidshjem

Kindergartens and Leisure Time Centres

B 656 1985

B 722 1986

B 804 1987

B 854 1988

Tidligere utkommet på emneområdet

Previously issued on the subject

57


58

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. juli 1989.

Emneinndelt oversikt

Publications issued by the Central Bureau of Statistics since i July 1989.

Survey arranged by subject matter

0. Generelle emner General subject

matters

Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen

pr. 1. januar 1989.

1989-39s. (SNS; 3) 35 kr

ISBN 82-537-2806-9

Statistisk årbok 1989 Statistical Yearbook of

Norway. 1989-496s. (NOS B; 835) 75 kr

ISBN 82-537-2780-1

Statistisk årbok 1990 Statistical Yearbook of

Norway. 1990-491s. (NOS B; 921) 80 kr

ISBN 82-537-2946-4

1. Naturressurser og naturmiljø Natural

resources and environment

10. Ressurs- og miljøregnskap Resource and

environment accounts

Naturressurser og miljø 1989 Energi, fisk,

skog, jordbruk, luft, ressursregnskap og

analyser. 1990-136s. (RAPP; 90/1) 75 kr

ISBN 82-537-2918-9

Natural Resources and the Environment 1989

Energy, Fish, Forests, Agriculture, Air

Resource Accounts and Analyses. 1990-144s.

(RAPP; 90/IA) 75 kr ISBN 82-537-2931-6

12. Energi Energy

Energisubstitusjon i treforedlingssektoren/

Torstein Bye og Tor Arnt Johansen.

1990-40s. (RAPP; 89/22) 60 kr

ISBN 82-537-2873-5

19. Andre ressurs- og miljøemner Other

subject matters related to resources and

environment

Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av

metode og resultater fra prøveregnskap 1986

og 1987/Øystein Engebretsen. 1989-58s.

(RAPP; 89/6) 70 kr ISBN 82-537-2724-0

2. Sosiodemografiske emner Sociodemographic

subject matters

20. Generelle sosiodemografiske emner General

sociodemographic subject matters

Sosialt utsyn 1989 Social Survey 1989-230s.

(SOS; 70) 125 kr ISBN 82-537-2776-3

21. Befolkning Population

Befolkningsstatistikk 1989 Hefte II Folkemengd

1. januar Population Statistics Volume

II Population 1 January. 1989-148s.

(NOS B; 853) 55 kr ISBN 82-537-2815-8

Befolkningsstatistikk 1989 Hefte III

Oversikt Population Statistics Volume III

Survey. 1990-138s. (NOS B; 875) 55 kr

ISBN 82-537-2855-7

Befolkningsstatistikk 1990 Hefte I

Endringstal for kommunar 1988-1990

Population Statistics 1990 Volume I

Population Changes in Municipalities.

1990-57s. (NOS B; 904) 45 kr

ISBN 82-537-2920-0

Belfolkningsstatistikk 1990 Hefte II

Folkemengd 1. januar Population Statistics

Volume II. 1990-148s. (NOS B; 930) 55 kr

ISBN 82-537-2965-0

Flytting og arbeidsmarked i fylkene

1972-1986/Lasse Sigbjørn Stambøl.

1990-111s. (RAPP; 90/10) 75 kr

ISBN 82-537-2935-9

Fruktbarhet og dødelighet i Norge 1771-1987.

1989-44s. (RAPP; 89/17)

60 kr ISBN 82-537-2840-9

Husholdningsstørrelse og -sammensetning

1960, 1970 og 1980 Noen utvalgte

alderstrinn/Bjørg Moen. 1989-50s.

(RAPP; 89/15) 60 kr ISBN 82-537-2847-6


International Migration to Norway, 1988

Report for the Continuous Reporting System

of Migration of OECD (SOPEMI)

Internasjonal flytting til Norge En rapport til

OECDs Continuous Reporting System of

Migration (SOPEMI)ILars østby. 1990-66s.

(RAPP; 90/8) 70 kr ISBN 82-537-2928-6

Who has a Third Child in Contemporary

Norway? A Register-Based Examination of

Socio-demographic Determinants/Øystein

Kravdal. 1990-100s. (RAPP; 90/6) 75 kr

ISBN 82-537-2919-7

22. Helseforhold og helsetjeneste Health

conditions and health services

Dødsårsaker 1988 Hovedtabeller Causes of

Death Main Tables. 1990-172s.

(NOS B; 887) 65 kr ISBN 82-537-2878-6

Helseinstitusjoner 1988 Health Institutions.

1990-97s. (NOS B; 877) 45 kr

ISBN 82-537-2858-1

Helsetilstanden i Norge Status og

utviklingstrekk. 1990-95s. (RAPP; 90(7)

70 kr ISBN 82-537-2924-3

Helsestatistikk 1988 Health Statistics.

1990-109s. (NOS B; 918) 55 kr

ISBN 82-537-2940-5

Klassifikasjon av sykdommer, skader og

dødsårsaker Norsk utgave av International

Classification of Diseases, Ninth Revision

(ICD-9). 1990-310s. (SNS; 6) 100 kr

ISBN 82-537-2966-9

Kommunehelsetjenesten Årsstatistikk for

1988. 1990-83s. (RAPP; 89/21) 70 kr

ISBN 82-537-2870-0

Utsyn over helsetjenesten Endringer i

ressursbruk og aktivitet/Anders Barstad og

Arne S. Andersen. 1990-113s. (RAPP; 90/5)

75 kr ISBN 82-537-2914-6

23. Utdanning og skolevesen Education and

educational institutions

Standard for utdanningsgruppering i offentlig

norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian

Standard Classification of Education Revised

1989. 1989-161s. (SNS; 7) 60 kr

ISBN 82-537-2793-3

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september

1989 Educational Statistics Primary

and Lower Secondary Schools. 1990-90s.

(NOS B; 909) 45 kr ISBN 82-537-2927-8

59

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler

1. oktober 1987 Educational Statistics

Universities and Colleges. 1989-144s. (NOS

B; 868) 55 kr ISBN 82-537-2838-7

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1.

oktober 1987 Educational Statistics Upper

Secondary Schools. 1989-148s.

(NOS B; 861) 60 kr ISBN 82-537-2829-8

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1.

oktober 1988 Educational Statistics Upper

Secondary Schools. 1990-125s.

(NOS B; 912) 55 kr ISBN 82-537-2933-2

24. Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie

og fritid Culture, time use, holidays and

leisure

Kulturstatistikk 1988 Cultural Statistics.

1989-177s. (NOS B; 871) 60 kr

ISBN 82-537-2846-8

Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1988.

1989-83s. (RAPP; 89/18) 60 kr

ISBN 82-537-2832-8

25. Sosiale forhold og sosialvesen Social

conditions and social services

Barnehager og fritidshjem 1988 Kindergartens

and Leisure Time Centres. 1989-66s.

(NOS B; 854) 45 kr ISBN 82-537-2817-4

De eldres inntekter Nivå og ulikhet Income

of Aged People Level and Inequality.

1989-156s. (RAPP; 89/12) 95 kr

ISBN 82-537-2785-2

Sosialstatistikk 1987 Social Statistics.

1989-121s. (NOS B; 848) 55 kr

ISBN 82-537-2804-2

Sosialstatistikk 1988 Social Statistics.

1990-126s. (NOS B; 900) 55 kr

ISBN 82-537-2917-0

26. Rettsforhold og rettsvesen The law and

legal institutions

Kriminalstatistikk 1987 Criminal Statistics

1989-128s. (NOS B; 864) 55 kr

ISBN 82-537-2834-4

Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket

Reaksjoner Fengslinger 1988 Criminal

Statistics Crimes Investigated Sanctions

Imprisonments. 1990-129s. (NOS B; 886)

55 kr ISBN 82-537-2877-8


60

Sivilrettsstatistikk 1988 Civil Judicial

Statistics. 1990-46s. (NOS B; 881) 35 kr

ISBN 82-537-2866-2

3. Sosioøkonomiske emner

Socioeconomic subject matters

30. Generelle sosioøkonomiske emner General

socioeconomic subject matters

Ensliges inntekt og forbruk. 1989-107s.

(RAPP; 89/14) 75 kr ISBN 82-537-2796-8

32. Arbeidskraft Labour

Arbeidsmarkedstatistikk 1987-1988 Labour

Market Statistics. 1989-186s. (NOS B; 843)

60 kr ISBN 82-537-2819-0

Arbeidstilbudet i MODAG En analyse av

utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike

sosiodemografiske grupper/Kjersti-Gro

Lindquist, Liv Sannes og Nils Martin Stølen.

1990-178s. (RAPP; 90/4) 85 kr

ISBN 82-537-2911-1

Normalisering av deltidsarbeidet En analyse

av endring i kvinners yrkesaktivitet og

arbeidstid i 80-årene Normalization of

Part-Time Work , A Study of Women's

Employment and Working Time Patterns in

the 1980s. 1989-127s. (SOS; 71) 75 kr

ISBN 82-537-2779-8

33. Lvirm Wages and salaries

Indirekte personalkostnader i enkelte

tjenesteytende næringer 1988 Indirect

Labour Cost in Some Service Industries.

199043s. (NOS B; 922) 35 kr

ISBN 82-537-2947-2

Lønninger og inntekter 1986 Wages,

Salaries and Income. 1989-96s.

(NOS B; 838) 55 kr ISBN 82-537-2786-0

Lønnsstatistikk 1988 Wage Statistics.

1989-108s. (NOS B; 852) 55 kr

ISBN 82-537-2812-3

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet

1. september 1989 Wage Statistics for Bank

Employees. 1990-46s. (NOS B; 888) 35 kr

ISBN 82-537-2881-6

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig

tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1.

september 1989 Wage Statistics for

Employees in Business Services and in

Business, Professional and Labour

Associations. 1990-79s. (NOS B; 889) 45 kr

ISBN 82-537-2882-4

Lønnsstatistikk for ansatte i

forsikringsvirksomhet 1. september 1989

Wage Statistics for Employees in Insurance

Activity. 1990-50s. (NOS B; 894) 35 kr

ISBN 82-537-2904-9

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og

sosial omsorg 1. oktober 1988 Wage

Statistics of Employees in Health Services and

Social Welfare. 1989-121s.

(NOS B; 858) 55 kr ISBN 82-537-2825-5

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og

restaurantdrift oktober 1989 Wage Statistics

for Employees in Hotels and Restaurants.

1990-49s. (NOS B; 911) 45 kr

ISBN 82-537-2930-8

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1.

oktober 1988 Wage Statistics for Employees

in Publicly Maintained Schools. 1989-50s.

(NOS B; 846) 35 kr ISBN 82-537-2801-8

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1.

oktober 1989 Wage Statistics for Employees

in Publicly Maintained Schools. 1990-47s.

(NOS B; 923) 45 kr ISBN 82-537-2948-0

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1.

september 1989 Wage Statistics for

Employees in Wholesale and Retail Trade.

1990-135s. (NOS B; 907) 55 kr

ISBN 82-537-2923-5

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kvartal 1989 Wage Statistics

for Workers in Mining and Manufacturing.

1990-44s. (NOS B; 903) 35 kr

ISBN 82-537-2916-2

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. oktober 1988 Wage Statistics for

Local Government Employees. 1989-88s.

(NOS B; 855) 45 kr ISBN 82-537-2818-2

Lønnsstatistikk for statens embets- og

tjenestemenn 1. oktober 1989 Wage Statistics

for Central Government Employees. 1990-90s.

(NOS B; 913) 45 kr ISBN 82-537-2934-0


34. Personlig inntekt og formue Personal

income and property

Individ, arbeid og inntekt En

fordelingsanalyse Individuals, Jobs and

Earnings A Study of Distribution.

1989-198s. (SOS; 72) 85 kr

ISBN 82-537-2850-6

Inntekts- og formuesstatistikk 1986 Income

and Property Statistics. 1990-204s.

(NOS B; 867) 65 kr ISBN 82-537-2837-9

Inntekts- og formuesstatistikk 1987 Income

and Property Statistics. 1990-203s.

(NOS B; 882) 65 kr ISBN 82-537-2871-9

Skattestatistikk 1987 Oversikt over

skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax

Assessment. 1989-146s. (NOS B; 865) 60 kr

ISBN 82-537-2835-2

35. Personlig forbruk

Forbruksundersøkelse 1986-1988 Survey of

Consumer Expenditure. 1990-172s.

(NOS B; 919) 60 kr ISBN 82-537-2941-3

4. NæringsOkonomiske emner

Industrial subject matters

40. Generelle næringsøkonomiske emner

General industrial subject matters

Produktivitetsutviklingen i meierisektoren/Ann-Lisbet

Brathaug og Anders

Harildstad. 1990-75s. (RAPP; 90/12) 70 kr

ISBN 82-537-2969-3.

Regnskapsstatistikk 1987 Industri og

varehandel Statistics of Accounts

Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.

1990-148s. (NOS B; 873) 60 kr

ISBN 82-537-2851-4

Regnskapsstatistikk 1988 Industri og

varehandel Statistics of Accounts

Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.

1990-146s. (NOS B; 924) 60 kr

ISBN 82-537-2949-9

41. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst

Agriculture, forestry, hunting, fishing,

sealing and whaling

Fiske og oppdrett av laks mv. 1987 Fishing

and Rearing of Salmon etc. 1989-113s.

(NOS B; 840) 55 kr ISBN 82-537-2788-7

Fiske og oppdrett av laks mv. 1988 Fishing

and Rearing of Salmon etc. 1990-110s.

(NOS B; 906) 55 kr ISBN 82-537-2922-7

Fiskeristatistikk 1987 Fishery Statistics.

1989-141s. (NOS B; 869) 55 kr

ISBN 82-537-2841-7

Jaktstatistikk 1988 Hunting Statistics.

1989-58s. (NOS B; 862) 45 kr

ISBN 82-537-2830-1

Jordbruksstatistikk 1988 Agricultural

Statistics. 1990-153s. (NOS B; 884) 55 kr

ISBN 82-537-2869-7

Skogavvirkning til salg og industriell

produksjon 1987/88 Roundwood Cut for

Sale and Industrial Production. 1989-59s.

(NOS B; 844) 45 kr ISBN 82-537-2794-1

Skogavvirkning til salg og industriell

produksjon 1988/89 Roundwood Cut for

Sale and Industrial Production. 1990-56s.

(NOS B; 915) 45 kr ISBN 82-537-2937-5

Skogstatistikk 1988 Forestry Statistics.

1990-119s. (NOS B; 898) 55 kr

ISBN 82-537-2907-3

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen

1983-1986. 1989-38s. (RAPP; 89/13) 60 kr

ISBN 82-537-2783-6

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen

1984-1987. 1990-38s. (RAPP; 90/11) 60 kr

ISBN 82-537-2944-8

Veterinærstatistikk 1988 Veterinary

Statistics. 1990-84s. (NOS B; 880) 45 kr

ISBN 82-537-2865-4

Elektrisitetsstatistikk 1988 Electricity

Statistics 1990-93s. (NOS B; 908) 45 kr

ISBN 82-537-2925-1

Energistatistikk 1988 Energy Statistics.

1989-90s. (NOS B; 863) 45 kr ISBN

82-537-2833-6

Industristatistikk 1987 Hefte I Næringstall

Manufacturing Statistics Volume I Industrial

Figures. 1989-173s. (NOS B; 836) 60 kr

ISBN 82-537-2782-8

61

42. Oljeutvinning, bergverk, industri og

kraftforsyning Oil extraction, mining and

quarrying, manufacturing, electricity and gas

supply


62

Industristatistikk 1987 Hefte II Varetall

Manufacturing Statistics Volume II

Commodity Figures. 1990-186s.

(NOS B; 876) 60 kr ISBN 82-537-2856-5

Industristatistikk 1988 Hefte I Næringstall

Manufacturing Statistics Volume I Industrial

Figures. 1990-160s. (NOS B; 914) 60 kr

ISBN 82-537-2936-7

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1989

Statistikk og analyse Oil and Gas Activity

Statistics and Analysis. 1989-69s.

(NOS B; 850) 55 kr ISBN 82-537-2808-5

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1989

Statistikk og analyse Oil and Gas Activity

Statistics and Analysis. 1989-70s.

(NOS B; 870) 50 kr ISBN 82-537-2843-3

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1989

Statistikk og analyse Oil and Gas Activity

Statistics and Analysis. 1990-76s.

(NOS B; 891) 50 kr ISBN 82-537-2889-1

Olje- og gassvirksomhet 1. og 2. kvartal 1990

Statistikk og analyse Oil and Gas Activity

Statistics and Analysis. 1990-145s.

(NOS B; 928) 60kr ISBN 82-537-2962-6

43. Bygge- og anleggsvirksomhet Building and

construction

Byggearealstatistikk 1989 Building Statistics.

1990-74s. (NOS B; 902) 45 kr

ISBN 82-537-2915-4

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1989 Building

Statistics. 1989-55s. (NOS B; 859) 50 kr

ISBN 82-537-2826-3

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1989 Building

Statistics. 1989-55s.

(NOS B; 874) 50 kr ISBN 82-537-2854-9

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1989 Building

Statistics. 1990-55s.

(NOS B; 893) 50 kr ISBN 82-537-2891-3

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1990 Building

Statistics. 1990-55s.

(NOS B; 917) 50 kr ISBN 82-537-2939-1

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1990.

1990-55s. (NOS B; 933) 50 kr

ISBN 82-537-2971-5

Rehabilitering av bygninger 1986/Arild

Thomassen. 1989-41s. (RAPP; 89/10)

70 kr ISBN 82-537-2791-7

44. Utenrikshandel External trade

Commodity List Edition in English of

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1990 Supplement to Monthly Bulletin of

External Trade 1990 and External Trade

1990 Volume I. 1990-135s. (NOS B; 883)

ISBN 82-537-2868-9

Internasjonal standard for varegruppering i

statistikken over utenrikshandelen

(SITC-Rev.3). 1989-96s. (SNS; 9) 55 kr

ISBN 82-537-2741-0

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1990 Tillegg til Månedsstatistikk over

utenrikshandelen 1990 og Utenrikshandel

1990 Hefte I. 1990-177s. (NOS 13; 882)

ISBN 82-537-2867-0

Utenrikshandel 1988 Hefte I External Trade

Volume I. 1989-368s. (NOS B; 849) 95 kr

ISBN 82-537-2807-7

Utenrikshandel 1988 Hefte II External

Trade Volume IL 1990-377s. (NOS B; 872)

95 kr ISBN 82-537-2849-2

Utenrikshandel 1989 External Trade. 1990-

357s. (NOS B; 916) 95 kr

ISBN 82-537-2938-3

45. Varehandel Internal trade

Varehandelsstatistikk 1987 Wholesale and

Retail Trade Statistics. 1989-82s.

(NOS B; 857) 45 kr ISBN 82-537-2823-9

Varehandelsstatistikk 1988 Wholesale and

Retail Trade Statistics. 1990-79s.

(NOS B; 925) 45 kr ISBN 82-537-2950-2

46. Samferdsel og reiseliv Transport,

communication and tourism

Reiselivsstatistikk 1988 Statistics on Travel.

1990-127s. (NOS B; 866) 55 kr

ISBN 82-537-2836-0

Samferdselsstatistikk 1988 Transport and

Communication Statistics. 1990-190s.

(NOS B; 879) 60 kr ISBN 82-537-2861-1

Sjøfart 1988 Maritime Statistics. 1989-145s.

(NOS B; 856) 55 kr ISBN 82-537-2822-0

Veitrafikkulykker 1988 Road Traffic

Accidents. 1989-145s. (NOS B; 851)

55 kr ISBN 82-537-2811-5


47. Tjenesteyting Services

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk

konsulentvirksomhet 1988 Architectural and

other Technical Services Connected with

Construction. 1990-46s. (NOS B; 895)

35 kr ISBN 82-537-2905-7

Bilverkstader mv. 1988 Reparasjon av

kjørety, hushaldningsapparat og varer for

personleg bruk Car Repair Shops etc.

Repair of Vehicles, Household Apparates and

Commodities for Personal Use. 1990-43s.

(NOS B; 899) 35 kr ISBN 82-537-2908-1

Tjenesteyting 1988 Eiendomsdrift ellers,

forretningsmessig tjenesteyting, utleie av

maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring,

vaskeri- og renserivirksomhet Services 1988

Other Real Services, Business Services,

Machinery and Equipment Rental and

Leasing, Sanitary and Similar Services,

Laundries, Laundry Services and Cleaning

and Dyeing Plants. 1990-77s. (NOS B; 896)

45 kr ISBN 82-537-2903-0

5. Samfunnsøkonomiske emner

General economic subject matters

50. Nasjonalregnskap og andre generelle

samfunnsøkonomiske emner National

accounts and other general economic subject

matters

Fylkesfordelt nasjonalregnskapsstatistikk 1986

National Accounts Statistics by County.

1990-255s. (NOS B; 920) 70 kr

ISBN 82-537-2945-6

Informasjon om nasjonalregnskapet

Dokumentasjonsnotater, publikasjoner og

andre viktige referanser/Erling Joar Fløttum.

1990-41s. (RAPP; 90/9) 60 kr

ISBN 82-537-2932-4

Kontoplanen i nasjonalregnskapet Ajourført

mai 1989 Accounting System of the National

Accounts Updated May 1989. 1989-95s.

(SNS; 1) 45 kr ISBN 82-537-2792-5

Nasjonalregnskapsstatistikk 1987 National

Accounts Statistics. 1990-412s.

(NOS B; 878) 150 kr ISBN 82-537-2860-3

51. Offentlig forvaltning Public administration

Aktuelle skattetall 1989 Current Tax Data.

1989-44s. (RAPP; 89/19) 60 kr ISBN

82-537-2844-1

De offentlige sektorers finanser 1983-1988

Public Sector Finances. 1989-125s.

(NOS B; 860) 60 kr ISBN 82-537-2827-1

Skatter og overføringer til private Historisk

oversikt over satser mv. Årene 1975-1989.

1989-63s. (RAPP; 89/16) 45 kr

ISBN 82-537-2813-1

Strukturtall for kommunenes økonomi 1988

Structural Data from the Municipal Accounts.

1990-162s. (NOS B; 890) 60 kr

ISBN 82-537-2883-2

52. Finansinstitusjoner, penger og kreditt

Financial institutions, money and credit

63

Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld

overfor utlandet 1986 og 1987 Credit Market

Statistics Foreign Assets and Liabilities.

1989-94s. (NOS B; 842) 45 kr

ISBN 82-537-2798-4

Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld

overfor utlandet 1987 og 1988 Credit

Market Statistics Foreign Assets and

Liabilities. 1990-94s. (NOS B; 905) 45 kr

ISBN 82-537-2921-9

Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner,

aksjer mv. 1987 Credit Market Statistics

Loans, Bonds, Shares etc. 1989-100s.

NOS B; 845) 45 kr ISBN 82-537-2799-2

Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner,

aksjer mv. 1988 Credit Market Statistics

Loans, Bonds, Shares etc. 1990-100s.

NOS B; 897) 45 kr ISBN 82-537-2906-5

59. Andre samfunnsøkonomiske emner Other

general economic subject matters

Nasjonale og regionale virkninger av ulike

utviklingslinjer i norsk jordbruk/

Adne Cappelen, Stein Inge Hove og Tor

Skoglund. 1990-88s. (RAPP 90/3) 45 kr

ISBN 82-537-2890-5

Region-2 En modell for regionaløkonomisk

analyse/Knut O. Sorensen og Jøran Toresen.

1990-76s. (RAPP; 90/2) 70 kr

ISBN 82-537-2880-8

Struktur og egenskaper ved en MSG-modell

med Armingtonrelasjoner/Erling Holmøy og

Tor Jakob Klette. 1990-99s. (RAPP; 89/23)

70 kr ISBN 82-537-2872-7


64

Vitskapsfilosofi og Økonomisk teori

Philosophy of Science and Economic

Theory/Kjell Arne Brekke og Asbjørn

Torvanger. 1990-315s. (SOS; 73) 115 kr

ISBN 82-537-2857-3

6. Samfunnsorganisatoriske emner

Subject matters related to social

organisation

62. Politiske emner Politics

Stortingsvalget 1989 Storting Election.

1990-154s. (NOS B; 910) 55 kr

ISBN 82-537-2929-4

69. Andre samfunnsorganisatoriske emner

Other subject matters related to social

organisation

Statistisk sentralbyrå Hovedtrekk i

arbeidsprogrammet for 1989. 1989-53s.

(RAPP; 89/5) 60 kr ISBN 82-537-2720-8


Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS)

Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)

Nr. • 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført

mai 1989 Accounting System of the

National Accounts. Updated May 1989.

1989-95s. 45 la ISBN 82-537-2792-5

" 2 Standard for næringsgruppering Standard

Industrial Classification. 1983-49s. 35 kr

ISBN 82-537-1891-8

" 3 Standard for handelsområder Etter

kommuneinndelingen pr. 1. januar 1989.

1989-39s. 35 kr ISBN 82-537-2806-9

" 4 Standard for kommuneklassifisering

Standard ClassUication of Municipalities.

1985-46s. 20 kr ISBN 82-537-2212-5

I, 5 Standard for inndeling etler sosioøkonomisk

status Standard Classification of

Socioeconomic Status. 1984-32s. 12 kr

ISBN 82-537-2073-4

Nr. 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og

dødsårsaker Norsk utgave av International

Classification of Diseases, Ninth Revision

(ICD-9).

Systematisk del. Revidert 1990. 1990-310s.

100 kr ISBN 82-537-2966-9

Stikkordregister 1986-153s. 35 kr

ISBN 82-537-2350-4

fl 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig

norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian

Standard Classification of Education

Revised 1989. 1989-161s.

60 kr ISBN 82-537-2793-3

fl 9 Internasjonal standard for varegruppering i

statistikken over utenrikshandelen

(SITC-Rev.3). 1989-96s.

55 kr ISBN 82-537-2741-0

65 •


Pris kr 45,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og

Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-2977-4

ISSN 0801-5139

More magazines by this user
Similar magazines