Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

34

Tabell 28. Ansatte og årsverk i barnehager, etter stilling og barnehagens eierforhold og åpningstid. 1989

Persons employed and man-years worked in kindergartens, by position and ownership and opening

hours of the establishment. 1989

Eierforhold

og åpningstid

pr. uke

Ownership and

opening hours

per week

Alle stillinger Styrer

All positions Director

An- Arssatte

verk An- Års -

Persons Man- satte verk

emp- years

loyed worked

Avdelingsleder

Section

leader

An- Arssatte

verk

Assistent

Assistant

An- Arssatte

verk

Morsmåls- Annen

trener lønnet hjelp Uoppgitt

Mother tongue Other persons stilling

trainer employed Unknown

An- Arssatte

verk

An- Arssatte

verk

An- Arssatte

verk

ALLE

BARNEHAGER

ALL

KINDERGARTENS 33075 25250 4372 3512 5938 5096 15811 12954 450 355 6464 3322 40 12

6-15 timer

6-15 hours .. 1456 466 476 188 109 45 622 199 16 4 213 29 20 1

16-20 s, .. 1952 960 612 382 120 67 835 412 21 12 364 87 - -

21-30 t■ .. 1584 969 376 300 193 126 667 429 19 12 329 102 - 1

31-40 iii. .. 2135 1534 428 368 258 195 986 766 36 27 426 178 1 -

41 timer og over

hours and over 25948 21321 2480 2274 5258 4664 12701 11148 358 300 5132 2926 19 10

OFFENTLIGE

BARNEHAGER

PUBLIC

KINDERGARTENS 23701 18437 2618 2161 4550 3933 11599 9631 368 299 4547 2402 19 12

6-15 timer

6-15 hours . . 881 297 277 114 91 38 385 124 11 3 117 16 1

16-20 ■,, • • • 871 435 258 164 64 37 388 190 16 9 145 35

21-30 it, . . 775 457 177 140 94 62 334 202 10 6 160 46 1

31-40 " .. 1144 824 200 174 132 103 569 436 27 23 215 88 1

41 timer og over

hours and over 20030 16424 1706 1569 4169 3693 9923 8679 304 257 3910 2216 18 10

PRIVATE

BARNEHAGER

PRIVATE

KINDERGARTENS 9374 6813 1754 1350 1388 1164 4212 3323 82 56 1917 920 21

6-15 timer

6-15 hours . . 575 169 199 73 18 7 237 75 5 1 96 13 20

16-20 i, • • 1081 525 354 218 56 30 447 222 5 3 219 53 -

21-30 u • • 809 512 199 160 99 64 333 227 9 6 169 56 -

31-40 ,,, • • 991 710 228 194 126 92 417 330 9 4 211 90 -

41 timer og over

hours and over 5918 4897 774 705 1089 971 2778 2469 54 43 1222 710 1

More magazines by this user
Similar magazines