05.01.2013 Views

5 - Dansk Formands Forening

5 - Dansk Formands Forening

5 - Dansk Formands Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oktober 2012 105. årgang

DFF holder

landsrådsmøde

Siderne 8-14

TEMA: Vinterbekæmpelse

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

5

Læs desuden inde i bladet:

15 Vinteren har sin egen kasse

18 Varm vand holder vejen isfri

21 Vinter hele året hos Epoke

25 Tre afdelinger blev til én


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 538 8844

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: mail@nordtext.dk

Tlf. 2442 2269

Tema i næste nummer:

Leasing og udlejning.

Artikler og stof til nr. 6 2012

skal være redaktionen

i hænde senest den 30. november 2012.

Næste nummer udkommer

den 22. december 2012.

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Frederikshavnsvej 81

9800 Hjørring

Tlf.: +45 3029 0664

Annonceekspedition

og tryk

Rosendahls Mediaservice

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg

Conny Rita Pallesen

Tlf. 76 10 11 43

Fax. 76 10 11 23

E-mail: crp@rosendahls.dk

www.rosendahls-mediaservice.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

30. november 2012.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afleveres til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Indholdsfortegnelse:

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Side 3 Leder

Side 4 Overenskomster på plads

Side 6 DFF skal være endnu mere synlig

Side 7 Kontingent en smule op

Side 8 Store projekter – få formænd

Side 10 A-kasser fusionerer

Side 11 Referat fra bestyrelsesmøde

Side 15 Vinteren i Odder Kommune

Side 18 Isfri veje med kogende vand

Side 21 Vinter hele året

Side 24 Vinternyt fra Præstbro

Side 25 Tre blev til én

Side 28 PFA er til for dig

Side 30 Nyt fra Hovedkontoret

Her mødes en samlet branche for

rent vand, afløb og spildevand

Odense Congress Center

20. - 23. november 2012

• Udstilling

• Konferencer

• Oplevelser

• Nyheder

• Inspiration

90x127_ann_vandtek_TLR.indd 1 10/10/12 13.34


Landsrådsmødet

Dansk Formands Forening har netop

holdt sit fjerde landsrådsmøde på Fyn.

Vi måtte desværre allerede i maj aflyse

messen, da der var for få udstillere.

Men Dansk Formands Forening havde

alligevel et godt dagsmøde. Mødet blev

afviklet i gode rammer, og der var en

god dialog på mødet, bl.a. med opbakning

til det nye layout til Formandsbladet.

Landsrådet vedtog under budgettet

for 2013 at hæve kontingentet til næste

år. Der er mulighed for at læse mere fra

Landsrådet inde i bladet.

IAK og AAK

Leder

2012

delene frigiver ressourcer til det, som

Dansk Formands Forening har ligele- det hele handler om: Kvalificeret råddes

deltaget i et ekstraordinært reprægivning af det ledige medlem. Medsentantskabsmøde

i IAK (Ingeniørerlemmerne identificerer sig 100 pct med

nes A-kasse).

deres fag – de er ingeniører, maskinme-

På repræsentantskabsmødet var der stre, skibsofficerer, teknisk manager,

kun ét punkt på dagsordenen, nemlig Dansk Formands Forenings medlem-

sammenlægning med AAK (Akademimer, økonomer, jurister, læger, arkitekkernes

A-kasse) Når IAK og AAK flytter med flere. Den nye A-kasse får en

ter sammen den 1. juli 2013 i Nyrops- størrelse, så den professionelt kan rådgade

i København, så bliver det give medlemmerne i forhold til deres

Danmarks største A-kasse for højtuddannede

med godt 175.000 medlem-

fag og arbejdsmarked.

mer. Formålet er fortsat at kunne tilbyde

medlemmerne en høj kvalitet til en Overenskomster

lav pris, lyder det samstemmende fra Dansk Formands Forening skal nu i

bestyrelsesformændene Bolette Mohr gang med de indledende forhandlinger

Sillassen, IAK og Hans Christian Kir- til overenskomstforhandlingerne på

keterp-Møller, AAK.

det offentlige område, hvor overens-

”Begge A-kasser kan fremvise medkomsten udløber til foråret.

lemsvækst, lave kontingenter og højt- Husk erhvervskonferencen Ajour

uddannede medlemmer, der føler sig 2012 der holdes i Odense den 29. og

godt hjulpet. Så fusionen er ikke af 30. november. Ajour sætter fokus på

nød. Fusionen handler om at skabe en management and Technologies, grøn

endnu mere slagkraftig enhed til fordel teknologi og effektivitet.

for medlemmerne,” understreger Se mere på www.ajour2012.dk

AAK’s bestyrelsesformand, Hans Christian

Kirketerp-Møller. Stordriftsfor- Kim Bøje Madsen

Landsformand

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

3


Landsrådsmødet

4

Overenskomster på plads

Landsformand Kim Bøje Madsen understreger, at

ledelsen i Dansk Formands Forening fortsat holder

øjne og øren åbne overfor interessante samarbejdspartnere.

Dansk Formands Forening har her i

foråret fået overenskomsterne på plads

med Dansk Byggeri og Asfaltindustrien

som dog ikke er underskrevet endnu.

- Vi har også en aftale med DI Dansk

Industri, så de medlemmer, vi har der,

er sikret. Det var egentlig blot en forlængelse

af de eksisterende aftaler. Vi

skal nu i gang med de offentlige instanser,

KL og KTO, kunne landsformand

Kim Bøje Madsen berette på Landsrådsmødet

på Fjelsted Storkro ved Ejby

på Fyn.

Nye partnere

Aftalen med Tjenestemændenes Forsikring

kører efter deres udsagn meget

godt. Ligeledes har der tilmeldt sig en

del medlemmer til Forbrugsforeningen.

- Vores aftale med PFA er nu implementeret,

og der er tilsyneladende problemer

med SamPension om overflyt-

ning af de eksisterende

opsparinger. Det er

noget, der tages hånd

om på højeste plan i

PFA lige i øjeblikket.

Vi håber selvfølgelig,

at SamPension finder

ud af, at de ikke

kan gøre mere og lader

medlemmerne flytte. Vi er meget

spændte på det sidste, der er sket i pensionsverdenen.

FOA har nu meldt ud,

at de vil lade deres medlemmer indgå i

frit valg, hvilket jo er meget godt for

dem, der er ansat i Københavns Kommune.

Men nu må vi se, når vi kommer

til OK 13, om de fastholder deres

udmelding, sagde landsformanden.

Øjne og øren åbne

Afdelingsformand Bjarne Andersen fra

Bornholms Afdeling ville gerne vide,

om de fusionstanker, der tidligere har

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Afdelingsformand på Bornholm, Bjarne Andersen,

ville gerne vide, om samarbejdsplaner er droppet.

været, er droppet, eller om ledelsen i

Dansk Formands Forening stadig aktivt

søger nye samarbejdspartnere. Ikke

mindst set i lyset af, at fagforeningen i

det seneste år har mistet omkring 30

aktive medlemmer.

Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at

bestyrelsen er opmærksom og holder

hele tiden øjne og øren åbne overfor

potentielle samarbejdspartnere.


Landsrådsmødet

Bestyrelsen i Dansk Formands Forening

er enig om, at foreningen skal være noget

mere synlig. Det har indtil nu ikke

været godt nok.

- Det er vi selvfølgelig noget kede af,

men vi kan kun appellere til, at vi får

nogle input til, hvordan vi kan optimere

for tilgangen af medlemmer til DFF,

påpegede Kim Bøje Madsen.

Synlig

- Vi er meget interesseret i gode ideer til,

hvordan vi kan optimere den del af vores

mål om flere medlemmer. Der skal meget

mere til. Men så lang tid der skæres

ned og spares i firmaerne, og der stadig

er krise, så skal vi ikke regne med, at vi

ligefrem får fremgang, men det vigtige

består også i, at vi er der, og vi er synlige,

understregede landsformanden i sin beretning.

Have og Landskab

- Vi har derfor også besluttet igen at være

til stede på Have og Landskab 2013

(HL13) med en stand. Messen afvikles

fra den 28. august til og med den 30.

august. Vi vil meget gerne have hjælp fra

jer, der har mulighed for det - også selv

om det kun er en halv dag. DFF skal nok

afholde de udgifter, I måtte have. Der er

ingen tvivl om, at jo flere vi er, des bedre

er det, og vi vil være synlige på bedste vis

25 år og tre formænd senere

Hovedkasserer i

Dansk Formands

Forening, Winnie

Hansen, kunne

den 1. oktober

fejre sit 25 års jubilæum

som

medarbejder i

DFF. Efter Winnies eget ønske blev der

ikke gjort en masse officielt ud af dagen,

men alligevel var der en del, som

kiggede indenfor på Prags Boulevard.

6

De kunne bl.a. lytte til den tale, som

landsformand Kim Bøje Madsen holdt

for Winnie Hansen, der med årene ikke

kun er en medarbejder i fagforeningen.

Hun kender Gud og hver mand i

DFF, og har arbejdet sammen med tre

landsformænd – før Kim Bøje Madsen

har det været Per Ysbæk-Nielsen og

Poul Johansen.

I sin tale roste landsformanden hende

for et enestående engagement, loyalitet

og omhu.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

DFF skal være endnu mere

Dansk Formands Forening skal gøre endnu mere for at vise ansigt. Derfor har bestyrelsen også besluttet, at DFF igen skal

være til stede på Have & Landskab i Slagelse med en stand. Her ses en del af de frivillige hjælpere fra 2011. Det er fra venstre

tidligere afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, landsformand Kim Bøje Madsen, tidligere afdelingsformand i

Nordjylland, Peer Nørgaard samt de to æresmedlemmer Gunner Petersen og Niels Troest fra Syd- og Vestsjællands Afdeling.

alle de tre dage. Det er jo et godt arrangement,

sagde landsformanden videre.

Input og ideer

- Jeg har spekuleret i nogle nye tiltag til

hjemmesiden og Formandsbladet, og

hører gerne om forslag. Jeg vil tage forslag

med ud til årsmøderne, så kan I

eventuelt komme med jeres input og

ideer.

Kim Bøje Madsen havde taget nyt lay-

out til Formandsbladet med til landsrådsmødet

og kunne konstatere, at der

kun er kommet roser de steder, hvor

skitserne har været præsenteret. Også

landsrådet kunne nikke ja til det nye

layout, som implementeres straks i det

nye år.

Landsformanden kunne desuden

oplyse, at han netop har fået oplyst, at

portoen forbliver uændret i 2013, og at

annoncesalget for 2012 er meget tæt på

at runde de 400.000 kr.

- Du siger aldrig nej til en opgave,

tværtimod så tilbyder du din hjælp på

alle måder. En egenskab du har haft og

brugt i al den tid, jeg har kendt dig,

sagde Kim Bøje Madsen bl.a., inden

han overrakte Winnie Hansen en stor

check på 25.000 kr.

Også på landsrådsmødet på Fjelsted

Skovkro blev Winnie Hansen hyldet

for sin aldrig svigtende indsats for

Dansk Formands Forening.


Kontingent

en smule op

Prisen for at være medlem af den eneste naturlige fagforening

for formænd, arbejdsledere og konduktører indenfor

bygge- og anlæg samt formænd og arbejdsledere indenfor

kommunernes tekniske forvaltninger er stadig lav. Også

selv om landsrådsmødet var enig om at hæve kontingentet

en smule, således at prisen for aktive fra 2013 vil være 720

kr. i kvartalet og for efterlønnere 190 kr. i kvartalet. Pensionisternes

kontingent vil være uændret på 75 kr.

For de aktive er der tale om en stigning på 28 kr. pr. kvartal,

mens den for efterlønnere andrager 15 kr.

Afdelingsformand i Syd- og Vestsjællands Afdeling, Keld Dahl (tv) havde

opbakning til at foreslå, at også efterlønnerne skal af med lidt mere til DFF.

Stor opbakning

Bestyrelsen havde i virkeligheden lagt op til en endnu

mindre stigning, men under præsentationen af budgettet

for 2013, blev der fra deltagerne fremsat forslag om at hæve

kontingentet yderligere med en ti’er for aktive og en

femmer for efterlønnerne.

- Budgettet viser et meget beskedent overskud på bare

33.000 kr., og det er meget lidt. Specielt hvis vi får en

større sag, hvor der bliver brugt for meget advokathjælp.

Derfor foreslår jeg, at vi sætter kontingentet endnu højere

op, således at vi har en buffer til uforudsete udgifter, sagde

afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen.

Det synspunkt var der stor opbakning til.

Stor opbakning var der også til forslaget fra afdelingsformand

i Syd- og Vestsjælland, Keld Dahl, der efterfølgende

mente, at efterlønnerne godt kan slippe yderligere en femmer

i kvartalet.

Landsrådsmødet

Afdelingsformand i Randers Afdeling, Leo Kristoffersen, foreslog, at kontingentet for de aktive sættes op

med 28 kr. i kvartalet, således at der også bliver råd til at føre nødvendige faglige sager.

Medlemmerne vil godt betale et lidt højere kontingent, således at DFF får større

råderum i økonomien.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

7


Landsrådsmødet

Store projekter og få formænd

Dansk Byggeri har tilkendegivet, at organisationen

gerne vil indgå en aftale

omkring ansættelsesforholdene ved

den nye metro i København. På et møde

med Teknisk Landsforbund formand,

Gita Grünning, vil Dansk Formands

Forening prøve at få Femern

forbindelsen sat på plads samtidig.

- I den forbindelse har vi sat stort

spørgsmålstegn ved, hvordan byggeriet

vil skaffe alle de byggeledere, der skal

bruges meget snart. Vi har små 15 ledige

formænd i DFF, og med alle de

opgaver, der ligger og venter, så ser det

svært ud at få de nødvendige jobs besat,

vurderede Kim Bøje Madsen og nævnte

en række af de kommende store projekter,

der indtil nu ligger i støbeskeen.

Over 100 mia. kr.

Supersygehuse, havnebyggerier, ikke

mindst de 10 km havnekaj der skal

bygges i København med tilhørende

bygninger. Ligesom Metroen og Ringstedbanen.

Ligeledes er der en ny Stor-

8

strømsbro og en Femernforbindelse.

- Vi taler om anlægsarbejder for over

100 mia. kr. Det er rigtig mange penge,

der skal i gang. Jeg ved ikke, hvor de vil

finde formændene, for firmaerne skal jo

bruge nogen. Men vi har dem ikke, og

det har vi gjort Dansk Byggeri opmærksom

på. De vil gerne samarbejde om op-

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Det kan godt blive svært at få nødvendige formandsjobs

besat, mener landsformand Kim Bøje Madsen.

Med byggeprojekter i 100 mia. klassen bliver der

brug for alle formænd.

gaven, men jeg kan konstatere, at de er

meget langsomme i optrækket. Jeg vil

sammen med TL og måske IDA prøve

at sammensætte en fælles strategi således

at vi samarbejder om det, fastslog landsformanden

og tilføjede, at DFF da selvfølgelig

håber at få flere medlemmer.


Alt er større

på Agromek

27.—30. november 2012

Over 500 udstillere · 237 godkendte nyheder · Faglige aktiviteter · Vidensdeling

traktorer og markredskaber kornhåndtering staldmekanisering energi rådgivning entreprenør, vej og park


Landsrådsmødet

IAK fusionerer med AAK

Som landsformand i Dansk Formands

Forening sidder Kim Bøje Madsen

med ved bordet, når interessenterne

skal beslutte vigtige sager for a-kassen

IAKs fremtid. Derfor var landsformanden

også med og stemte for, da medlemmerne

skulle tage stilling, om Ingeniørernes

A-kasse (IAK) skulle

fusionere med Akademikernes A-kasse

(AAK).

- Det var med overvejende flertal -

38 ud af 44 stemte for - at der blev sagt

ja til at fusionere med

AAK. Der var mange gode argumenter.

Bland andet så bliver vi mere

regionale og vi får nogle flere kontorer,

så som i Esbjerg. Vi får flere resurser, og

der vil komme nogle bedre tilbud til

medlemmerne. Vi vil ligeledes blive en

mere alsidig a-kasse. Vi bliver ca.

175.000 medlemmer i det nye med

AAK og IAK, oplyste Kim Bøje Madsen

i en kort redegørelse for a-kassen.

10

Fordelene

- Vi påregner at fastholde administrationsbidraget

på nuværende niveau.

og der vil på sigt blive tale om en nedsættelse

af bidraget, forudså han.

Ved fusionen vil medlemmerne opleve

den samme gode service, lavt administrationsbidrag,

hurtig sagsbehandling,

den gode samtale,

konsulenter med kendskab til de forskellige

fagområders arbejdsmarked og

skræddersyede tilbud om jobsøgning.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Afdelingsformændene i henholdsvis Midt-Vest

og Nordjylland, Vagn Nordentoft og Jens Melgaard

blev valgt til landsrådets dirigenter.

Deltagerne i landsrådet blev orienteret om fusionen mellem IAK og AAK.

En fusion vil give bedre tilstedeværelse

lokalt, flere ressourcer til medlemskontakten,

stærk virksomhedskontakt,

bedre netværkstilbud, en

a-kasse der er en stærk samarbejdspartner

for kommunerne og har lydhør hos

politikerne.

Endelig vil en fusion sikre flere økonomiske

muskler og have endnu større

fokus på medlemsservice.


Beslutningsreferat

Beslutningsreferat

fra bestyrelsesmødet

fredag den 7. september 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard

DAGSORDEN

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. KTO

04. Regioner

05. FR

Kim bød velkommen. Alle var til stede.

DAGSORDEN

Dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen

Der var en enkelt ændring til referatet fra

den 7. september 2012, som blev rettet.

Herefter blev referatet godkendt.

Faglige forhold

Vi modtager stadig lønaftaler fra kommunerne

til behandling.

Kim er blevet kaldt til møde angående

to driftsledere. Deres driftslederstillinger

skal tilsyneladende nedlægges på

grund af besparelser. Medlemmerne har

udbedt sig hjælp til høring. De mener

ikke, at deres personalepolitik bliver tilgodeset.

Der er aftalt møde for det videre

forløb.

Sagen med et medlem, der er ansat

som tjenestemand, og som er blevet fyret,

er stadig ikke afsluttet. Dansk Formands

Forening og vores jurist har nu

sendt sagen til borgmesterens sekretariat.

Vi håber, det vil gavne sagsgangen, at

den er kommet på et højere plan.

Det gamle Mågevejens Murer og Entreprenør

er nu erklæret konkurs, så vores

medlem nu kan køre en lønsag med

Lønmodtagernes Garantifond.

06. A-kassen

07. Budget og regnskab

08. Bladet

09. Hjemmesiden

Vi har for et medlem, gennem vores

advokat stævnet Ajos, og gjort krav på §

2a godtgørelse. Ajos er repræsenteret af

Dansk Industri. Sagen med Dansk Red-

ningskorps kører videre. Vi har stævnet

firmaet, og der har været holdt et telefonretsmøde.

Mødet afstedkom ikke

nogen form for indrømmelser. Vi skal til

møde hos advokaten den 11. september

for at tilrettelægge retsmødet. Sagen er

berammet til retten i Odense den 2. oktober

2012.

10. Landsrådsmøde den

6. oktober 2012 på

Fjelsted Skovkro

11. Næste møder

12. Eventuelt

Vi har ikke fået flere henvendelser fra

formændene i Københavns Kommune

siden sidste møde.

Dan Boye orienterede om forløbet

Medlemmer i afdelingerne Fyn, Vejle-Kolding og Sønderjylland mødtes for at lægge de tre afdelinger sammen.

med Københavns Kommune og omkring

problematikken ved overflytningen

til IAK.

Kim, Lars og Dan havde en dialog

omkring forhandlingsretten i Københavns

Kommune. Dan orienterede om

uddeling af lokalløn.

Der er en tilbagegang af medlemmer

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

11


Beslutningsreferat

på 31 medlemmer i 2012 pr. 31. august.

Pensionsaftalen med PFA er nu på

plads. I næste blad vil der være information

til medlemmerne, og der er foreløbig

indkaldt til tre møder rundt i landet.

Forløbet følger vores nye plan. Fra 1.

oktober 2012 betaler alle formænd

Formandsoverenskomst med KL

ind til PFA Pension.

De medlemmer, som skifter pensionsselskab

og i øvrigt flytter deres

pensionsmidler, har en garanti for, at

det ikke koster noget. Alle får en personlig

henvendelse fra PFA med henblik

på, hvilke muligheder der er med

den nye aftale.

Overenskomsterne

Vi har endnu ikke modtaget den underskrevne

overenskomst med Dansk

Asfalt Industri.

Dialogen med Dansk Byggeri går

meget langsomt. Dansk Byggeri virker

ikke særlig interesseret i vores henvendelse

omkring hvervning og uddannelse

af byggeledere og formænd til de stadig

voksende antal anlægsarbejder. Vi forsøger

at få en dialog i gang. Med alle de

store anlægsarbejder og bygninger, der

skal bygges i nær fremtid, kommer der

til at mangle formænd og byggeledere.

KTO

Vi har konstateret, at akuttillægget ikke

er, som det bør være. Det viser sig, at vi

ikke har registreret det rette antal medlemmer

på de forskellige overenskomster.

FLD (det fælleskommunale løndatakontor)

har nu fået de korrekte

oplysninger, og vi håber hermed, at

DFF fremover får de beløb fra Akutfonden,

som vi er berettiget til.

Den nye forhandlingsaftale er underskrevet.

Aftalen gælder forhandlingerne

på både det regionale og det kommunale

område. KTOs næste repræsentantskabsmøde

er den 5. december 2012.

Regioner

Der er holdt ekstraordinære årsmøder

vedrørende fusion af Vejle/Kolding, Fyn

og Sønderjyllands afdelinger. Der var

12

meget få medlemmer der mødte op.

Der var bred enighed om, at det var fornuftigt

at sammenlægge de tre afdelinger.

Sammenlægning og valg til en evt. sammensat

bestyrelse i den

nye storafdeling er fastsat til 18. september

på Bramdrupdam Kro kl. 19.30.

Der var en dialog omkring flere sammenlægninger

af afdelinger i Dansk

Formands Forening.

FR

Mødet er udsat til senere.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

A-kassen

Kim skal til informationsmøde i IAK

vedrørende sammenlæg af IAK og

AAK. Den 4. oktober er der indkaldt

til ekstra ordinært repræsen-

FORMANDSBLADET 1

Fagblad for Dansk Formandsforening • 106. årgang • nr. 1 • februar 2013

Brolægger- og

struktøruddannelsen

Kursusprogram

tantskabsmøde. Vores arbejdsløshed er

stadig på 17 medlemmer. Vedrørende

efterlønsreformen er det gået meget

godt. Vi hører ikke fra flere medlemmer,

der gerne vil rådes.

Budget og regnskab

Budgettet for august måned 2012 blev

gennemgået og taget til efterretning


uden kommentarer.

Budgettet for 2013 blev gennemgået i

udkast med en kontingentstigning på

kr. 10,00. Bestyrelsen syntes det var for

lidt, der skal laves et nyt udkast, hvor

stigningen på aktive medlemmer skal

lægge på kr. 18,00 og efterlønsmedlemmer

på kr. 10,00. Forslaget er videresendt

til afdelingerne med henblik på

Landsrådsmødet den 6. oktober.

Driftsforhold

Bladet

Blad nr. 4 er udkommet. Næste blad er

med temaet Snerydning. Det nye layout

blev præsenteret og er mere åben og

overskuelig. Bestyrelsen syntes godt om

det nye layout, det er noget der skal arbejdes

videre på. Flere annoncører har

ytret, at det nuværende blad mangler

noget farve og virker al for kedeligt.

Hjemmesiden

Hjemmesiden kører fint, og Lars sætter

det materiale ind på hjemme siden, som

01/2012 da

han modtager. Vi har fået flere links.

Kim opfordrer stadig alle om at hjælpe

til med at følge med på hjemmesiden, så

vi eliminerer flest mulige fejl.

Nyt medlemssystem

Det tegner rigtig godt med det nye C5

system til vores medlemssystem. Der er

blevet kørt forskellige tests med systemet,

og de er alle endt med godt resultat.

Kommende møder og kurser

Det kommunale kursus er i uge 41 på

Svendborg Hotel. Der er 25 medlemmer

tilmeldt kurset.

Landsrådsmøde den 6. oktober 2012

Tidsplan og dagsorden for landsrådsmødet

blev fremlagt og gennemgået.

Bestyrelsen gennemgik nogle eventuelle

vedtægtsændringer. Der blev blandt andet

fremlagt et forslag fra Lars Hansen

Lolland -Falster afdeling. Forslaget blev

trukket tilbage efter en gennemgang af

Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling

Rundforskalling H20

Opstillingsvenlig rundform for perfekte løsninger

Doka Danmark ApS

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

Mail: danmark@doka.com

www.doka.dk

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

• Høj rentabilitet

• Stor tilpasningsevne

• Hurtigere arbejdsprocesser

Kontor Arhus

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Beslutningsreferat

vedtægterne. Der er ikke fremsendt andre

forslag fra afdelingerne til landsrådsmødet.

Bestyrelsen mødes om formiddagen

og landsrådet mødes kl. 12.00 til

frokost. Vi indleder mødet med et indlæg

omkring fusionen af A- kasserne

IAK og AAK. Vi holder efterfølgende

møde, afsluttende med kaffe.

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2012 på

Hovedkontoret.

Bestyrelsesmøde den 14. december 2012.

Eventuelt

Dan Boye spurgte om Københavns Afdeling

kan holde deres bestyrelsesmøder

på hovedkontoret, samt bruge kontoret

til eventuelt fyraftens møder. Det blev

taget til efterretning. Dan Boye skal

komme med et oplæg til, hvorledes de

havde tænkt sig forløbet.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

13


Årsmøderne fastlagt

Årsmøderne fastlagt

På DFFs landsrådsmøde blev årsmøderne i afdelingerne fastlagt

KøREpLANEN SER SåLEdES ud:

Aarhus Afdeling

Den 14. februar

Lolland-Falsters Afdeling

Den 23. februar

Syd- og Vestsjællands Afdeling

Den 23. februar

Randers Afdeling

Den 2. marts

Københavns Afdeling

Den 7. marts

Bornholms Afdeling

Den 9. marts

Midt-Vest Afdeling

Den 12. marts

Vestjyllands Afdeling

Den 15. marts

Afdeling Syd

Den 16. marts

Nordjyllands Afdeling

Den 23. marts

14

Køreplanen ligger nu

klar for årsmøderne i

afdelingerne.

Vi bakker op om Dansk Formands Forening

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

www.hlm.as

Digitally signed

by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2011.08.16

12:10:55 Signat MESZ


TEMA: Vinterbekæmpelse Vinteren har sin egen kasse

Vinteren

har sin egen kasse

Hos Odder Kommune er vinteren i en

kasse for sig. Det betyder, at hverken

hårde eller milde vintre smitter af på

den øvrige aktivitet i Vej & Park-

afdelingen, hvor alle nødvendige opgaver

løses, selv om Kong Vinter har haft

sine lange fingre ekstra nede i saltbøssen

en enkelt vinter.

- Til gengæld har vi fuld fokus på at

lægge arm med vinteren så effektivt, så

sikkert og så økonomisk optimalt som

muligt. Derfor har afdelingen også net-

op udarbejdet et sparekatalog, hvor vi

har endevendt alle procedurer, fortæller

driftschef ved Vej & Park, Leo Kristoffersen,

der i sin fritid er afdelingsformand

for Dansk Formands Forening

i Randers Afdeling.

Besparelser

- Vi skal altid have fokus rettet mod at

rydde og vinterbekæmpe de vigtigste

og mest befærdede veje først. Herefter

Driftschef Leo Kristoffersen inspicerer Vej & Parks udvalg af sneplove.

må vi tage os af de mindre vigtige veje.

- Vi har også valgt at sende vores vinterkørsel

ud i EU-udbud. Vi har i mange

år haft et fortrinligt samarbejde med

adskillige lokale vognmænd, men da

den aftale udløb med udgangen af sidste

vinter, har vi valgt at sende opgaven

i udbud. I den forbindelse har vi set

med nye øjne på opgaven, og vi forventer

at opnå en pæn besparelse på den

konto. De vognmænd, som vi har arbejdet

sammen med tidligere, vil givet-

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

15


Vinteren har sin egen kasse

vis byde ind på opgaverne igen, men vi

tror også på, at andre vognmænd eller

entreprenører vil vise opgaven interesse.

Udbuddet er delt op i saltruter for

sig og snerydning for sig, siger Leo Kristoffersen.

- Endelig har vi gjort op med begrebet

præventiv saltning. Vi har i årevis

haft en aftale med Vejdirektoratet, som

ringer til os, når deres medarbejdere

kører ud for at salte præventivt. Men

nu vil vi ikke salte bevidstløst. Vi kører

selv ud og vurderer vejforholdene, og så

tager vi beslutning helt lokalt, om de

enkelte veje skal saltes. Ordningen er

godkendt af politiet og Miljø & Teknikudvalget.

Forberedelse

Som i de øvrige kommuner begyndte

vinter beredskabet i Odder Kommune

den 15. oktober og slutter omkring

april. I praksis begynder vinterbekæmpelsen

erfaringsmæssigt dog først i begyndelsen

af december.

- I august og september sørger vores

dygtige værkstedsfolk for, at vintermateriellet

er gjort klar til intensiv brug,

hvis kulde og frost vælger at lægge sig

over Danmark. På værkstedet klarer vi

de fleste opgaver selv, inklusiv opgaver

med hydraulikslanger, så alt materiel

kan hurtigt være på vejen igen, hvis

uheldet skulle være ude.

16

Vintervagt

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Et stort udvalg af plove står klar til at fræse

igennem vinteren snemængder.

- Selv om vinteren kan være hård at

komme igennem, så er det alligevel noget,

at alle vores medarbejdere gerne vil

deltage i. Vores driftsleder samt tre

Salt fra sidste år er på lager, så ingen borgere i Odder

Kommune behøver at frygte glatte veje eller fortove.

TEMA: Vinterbekæmpelse

medarbejdere har vintervagt en uge

ad gangen og kan i deres vagt trække

på en bagvagt, hvis de har brug for

opbakning.

- Og det er vintervagten, der suverænt

bestemmer, hvordan indsatsen

skal være på det pågældende tidspunkt.

Det er vintervagten, der bestemmer,

hvornår vi skal ud at køre,

hvor vi skal køre, og hvor meget

salt vi skal lægge ud på vejene, understreger

Leo Kristoffersen.

Odder Kommune er parat til at

sætte ind med disponibelt mandskab,

hvis det skulle blive nødvendigt.

Opgaverne ude på landevejene

løses af eksterne vognmænd, der

med kommunens saltspredere og plove

samt andet grej udfører vinterbekæmpelsen.

Det vil sige , at de enkelte vognmænd

inden vinteren får kommunens

grej rigget til på deres køretøjer. Tilpasning/montering

foregår på Vej & Parks

eget værksted.


TEMA: Vinterbekæmpelse

Materiel

- Hos Odder Kommune har vi tradition

for at benytte spredere fra Falköping.

De driftsikre, fordi de er forholdsvis

simple i konstruktionen – der

er ikke så meget, der kan gå galt. Vores

spredere er forsynet med mixer, således

at salt og vand blandes til en yoghurtagtig

substans, der har en højere klæbeevne,

når den rammer asfalten. Derved

bliver saltet på vejen, og vi bruger mindre

af det, påpeger Leo Kristoffersen.

Vej & Park i Odder Kommune råder

over et bredt sortiment af materiel, således

at kommunens borgere tryg og

sikkert kan færdes på veje og fortove.

Foruden ladsprederne er der også spredere

til traktormontering samt et bredt

udvalg af plove. Odder Kommune har

netop købt et par nye plove og en saltspreder

samt bestilt endnu en op til

denne vinter. Desuden råder afdelingen

over diverse småmaskiner og materiel,

der benyttes når eksempelvis fodgængerfelterne

skal holdes farbare.

Vej & Park råder over en velassorteret værksted, hvor

dygtige medarbejdere klarer de fleste opgaver selv.

Kort lunte

- Selv om vi ligger vandret, når vinteren

raser, så oplever vi alligevel, at

borgerne ikke altid har den nødvendige

forståelse for vores arbejdsforhold.

Mange synes, at netop deres villavej er

den vigtigste i hele kommunen, og de

forlanger, at vi skal komme og rydder

straks, således at de kan komme på ar-

Vinteren har sin egen kasse

bejde. Lunten er tit kort, så vi bruger

rigtig megen tid på at snakke med borgere,

siger Leo Kristoffersen, der har

stået i spidsen for Vej & Park i Odder

Kommune de seneste to år.

Sprederne fra Falköping står klar til at

rykke ud på vejene.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

17


Varm vand holder vejen isfri

Det næsten kogende saltholdige vand spredes

ud på den isglatte vej.

Varmt vand

18

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

TEMA: Vinterbekæmpelse

holder vejen isfri


TEMA: Vinterbekæmpelse Varm vand holder vejen isfri

En saltspreder, en isoleret vandtank og

et oliefyr.

Opskriften lyder næsten som en,

Egon Olsen fra Olsen Banden kunne

finde på at diske op med, men ret meget

mere skal der i virkeligheden ikke

til for at holde landevejen fri for is.

Ganske almindeligt, rent, dansk postevand

varmet op til 95 grader gør nemlig

hele forskellen.

- Sort is på vejene er noget af det farligste,

der findes, fordi det ikke kan ses

af bilisterne. Sort is dannes, når smeltet

is eller sne fryser igen og bliver til en

gennemsigtig glasur på de sorte vejbaner.

Med et helt nyt system fra Falköping

kan vi nu sætte effektivt ind

over sort is, og hemmeligheden er et 80

KW oliefyr, der varmer vandet i den

isolerede tank op til 95 grader. Når det

næsten kogende vand rammer vejbanen,

smelter isen øjeblikkeligt, samtidig

med at vejtemperaturen stiger, og

da vandet er blandet med 50 pct. salt,

vil den nu isfri vejbane forblive isfri i

mange timer. Så samtidig med at vi ef-

NYHED fra FALKÖPING

fektivt fjerner isen, salter vi i virkeligheden

præventivt i samme arbejdsgang,

forklarer indehaver af Hans

Møller Vej & Parkmaskiner, Hans

Møller, der er eneforhandler af Falköpings

produkter i Danmark.

I alt slags vejr

- Falköpings system virker nu helt ned

til minus 20 grader i alt slags vejr, og

med et påmonteret mixersystem er det

muligt at spare rigtigt meget på saltet.

Salt er tilsat et antiklumpningsmiddel,

som skyer vand. Falköpings mixer vil

dog effektivt sønderdele saltet og blande

vand og salt til en yoghurt-agtig

masse, der klæber til vejbanen. Med

mixeren virker fem gram salt som 15

grad befugtet salt og som 25 gram tørt

salt. Forsøg har vist, at der efter 100 akselpar

med 70 kmt vil være ca. 10 pct.

tørsalt tilbage på vejbanen, 15-30 pct.

befugtet salt og hele 75-90 pct. mixet

salt, så det siger sig selv, at der er endog

meget store saltmængder at spare.

Falköping har i år lanceret en banebrydende nyhed til

glatførebekæmpelse.

Med deres varmtvandsspreder, som blander saltet med

95°C varmt vand lige inden det forlader maskinen, sikres en

sikker saltning i første forsøg, hver gang.

At sprederen samtidig er god for miljøet ved at der

reduceres i saltforbrug og antallet af udrykninger er blot

nogle af de fordele som kan nævnes.

Det varme vand gør tillige at man ved brug af Kalium

formiat kan skære forbruget af dette kostbare produkt ned

til ca. 1/3.

For yderligere information kontakt.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

19


Varm vand holder vejen isfri

Plove på rad og række fra Hans Møller

Vej & Parkmaskiner venter på at

blive leveret til kunder i hele landet.

Heller ikke oliefyret er specielt ressourcekrævende.

Her er olieforbruget typisk

maksimalt fem liter i timen, tilføjer

Hans Møller.

Fleksibelt

Falköpings system er blevet hædret i

Sverige på vinter kongressen Nodic-

Way, og store aktører på de svenske

vinterveje som Trafikverket, Skanska,

Peab, NCC og Svevia har alle vedtaget

at bruge den nye type spredere.

- Sprederen er i virkeligheden meget

fleksibel, for den kan naturligvis også

benyttes helt traditionelt med tørt eller

befugtet salt. Den kan bruges med en

isoleret vandtak men uden oliefyr, og

den kræver ingen særlig installation,

HLM

Teknisk landmåling

20

kun adgang til en vandhane, og doseringen

kan styres automatisk via et IR

kamera. Ligeledes kan dosering og

spredebredde styres med GPS styret

spredning via GPRS og sende data direkte

til Vinterman, alt sammen uaf-

Hos HLM finder du specialister i alt indenfor

TEKNISK LANDMÅLING

» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver

» Beton og elementbyggeri

» Mængdeberegninger og terrænmodeller

» Maskinstyring – Data, opsætning og kalibrering

besøg os på www.hlm.as

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

TEMA: Vinterbekæmpelse

hængigt af chaufføren, understreger

Hans Møller, der vurderer, at brugeren

kan spare mellem 30 og 40 pct. af saltningerne,

fordi man ikke skal rykke ud

så mange gange, og fordi fordampningseffekten

giver en klistret vedhæftningsevne.

Hans Møller foran et par spredere påmonteret

isoleret vandtank.

HLM / København

Damhusdalen 39b

DK-2610 Rødovre

HLM / Kalundborg

Skolevej 16

DK-4490 Jerslev

Tlf: +45 3212 5115

Fax: +45 3213 5115

kontakt@hlm.as


TEMA: Vinterbekæmpelse Hos Epoke er det vinter hele året

Hos

Epoke

er det

vinter

hele

året

Fjernbetjeningen hjælper chaufføren.

Når de små forårsblomster begynder at

titte op af den endnu kølige jord, og

kviksølvet i termometeret langsomt

kravler mod varmere højder, så snakkes

der for alvor vinter og glatførebekæm-

pelse hos Epoke i Vejen. Virksomheden,

der er et resultat af opfindsomme

Alfred Thomsens forudseende tankegang

helt tilbage i 1930’erne, har udviklet

sig til at være en af verdens førende

udviklere og producenter af udstyr

Epoke er til stede på mange fjerne

markeder verden over.

til glatførebekæmpelse.

De karakteristiske orange og gule

spredere kan således mødes på veje i

Europa, USA, Canada, Kina og ikke

mindst Rusland – altså lande hvor man

i høj grad ved, hvad en rigtig vinter er.

Højsæsonen

- Vores højsæson i salgsafdelingen ligger

fra april/maj til omkring november

og i serviceafdelingen hen over sommermånederne,

men for os er det i virkeligheden

vinter 365 dage om året.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

21


Hos Epoke er det vinter hele året

Salgschef for Danmark, John Overgaard Jensen, foran

en af Epoke karakteristiske saltspredere.

Om vinteren producerer vi nemlig de

spredere, der skal ud til kunderne om

foråret og om sommeren, og om vinteren

tager vores dygtige servicemedarbejdere

sig af de spredere, der kommer

ud for problemer i den hektiske vinterbekæmpelse,

hvor vores syv servicevogne

står klar til at rykke ud 24 timer i

døgnet, forklarer salgschef for Danmark,

John Overgaard Jensen, der har

været ansat hos Epoke de seneste 15 år

og derfor har oparbejdet et kæmpe netværk

blandt kommuner, entreprenører,

militære og private lufthavne samt

vognmandsvirksomheder, der hvert

eneste år tager kampen op mod is og

sne på vejene.

22

Slutbrugeren

- Slutbrugeren – altså den chauffør der

sidder bag rattet i mange timer dag ud

og dag ind hver eneste vinter – er en

vigtig samarbejdspartner for os. Hvordan

oplever han at bruge vores materiel,

når himmel og jord står i ét? Fungerer

det hensigtsmæssigt, eller er der

noget, som godt kunne være endnu

bedre? Derfor holder vi meget fokus på

at være tæt på slutbrugeren og kunden.

Vi kommer gerne på besøg for at snakke

glatførebekæmpelse, og det gør vi

hele året, lige som vi hvert efterår arrangerer

populære kurser for værkstedsfolk,

som således får en mulighed

for at blive opkvalificeret på deres kompetencer,

inden vinteren for alvor sætter

ind, siger slagschefen, der gerne

Med TP-serien tilbyder Epoke

A/S en traktorspreder til

vintertjenesten. Med fokus på

anvendelighed og fleksibilitet

ved glatførebekæmpelse i alle

slags vintermiljøer tilbydes

nu traktor-sprederen, der

kombinerer 3 koncepter:

udlægning med valse,

udlægning med spredeskive

samt befugtning.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

TEMA: Vinterbekæmpelse

indgår større aftaler med kunderne,

hvor salg, service og reservedele er en

del af løsningen.

Udviklingen

Epokes gule spredere blev i sin tid til på

basis af en håndskåret træskive, der var

placeret under en tragt. Når man med

en skovl hældte salt eller sand ned i

tragten, blev materialet spredt ud med

spredeskiven. Grundprincipperne er de

samme i de spredere, som Epoke producerer

i dag på fabrikken i Vejen, hvor

omkring 220 medarbejdere har deres

daglige arbejdsplads. De første ladspredere

til lastbiler blev lanceret i 1960’erne

og er siden videreudviklet med bl.a.

vejhjul, væskespredning, højhastighedsspredning

og andre avancerede

muligheder for den mest optimale

spredning. Epoke var således blandt de

første producenter, der i 1980’erne introducerede

maskiner til spredning af

saltlage.

Informationsteknologi

Det ny årtusind var ikke mange år

gammelt, før Epoke tog den ny informationsteknologi

i brug. Den satellitstyrede

spredning har siden både forbedret

chaufførens arbejdsbetingelser

og øget trafiksikkerheden, fordi systemet

sørger for, at saltet kun ligger dér,

hvor behovet er størst – og kun dér. En

vigtig sidegevinst er en mindre miljøpåvirkning

på grund af det mindre saltforbrug.

SPV kombi-traktorsneplove fra Epoke A/S er skabt

til det omskiftelige danske vintervejr. Med det

varierende vejr kræver det forskellige indstillinger på

sneploven. SPV ploven har 3 forskellige indstillinger:

• Sideploven anvendes til almindelig snerydning.

• V-ploven er velegnet til snerydning på større

arealer/pladser, hvor sneen skal opsamles.

• Spidsplov er ideel til veje, som er lukkede som

følge af kraftigt snefald.

For professionel rådgivning og mere information:

Salgschef:

Jylland og Fyn: Sjælland:

John Overgaard Jensen Kurt Antonsen Søren Hansen

Tlf.: 20 40 88 30

Tlf.: 40 35 03 46 Tlf.: 20 46 34 65

joj@epoke.dk

ka@epoke.dk sha@epoke.dk


TEMA: Vinterbekæmpelse Hos Epoke er det vinter hele året

Ruten lægges ind

-Vores patenterede GPS-løsning EpoSat

er løbende blevet videreudviklet, således

at vi er i stand til at lægge en given rute

ind i computeren. I praksis foregår det

typisk ved, at en af vores medarbejdere

kører ruten igennem sammen med

chaufføren. Hver gang der sker en ændring

i spredningsmønstret – eksempelvis

i form af en buslomme eller et kryds,

hvor flere vognbaner skal saltspredes,

lægges ordrerne ind i computeren, lige

som mængden af salt kodes ind. Det betyder,

at når chaufføren næste gang skal

ud og salte på ruten, tænder han blot for

systemet, som efterfølgende vil udføre

de ordrer, der i forvejen er tastet ind,

forklarer John Overgaard Jensen, og peger

på åbenlyse fordele som hurtigere,

mere effektiv og mere miljøvenlig indsats

i glatførebekæmpelsen. For slet ikke

at tale om trafiksikkerheden, fordi

chaufføren nu 100 pct. kan koncentrere

sig om at gennemkøre ruten – og ikke

andet.

Interesserede formænd vil typisk

kunne møde Epoke på Agromek, der i

år afvikles fra den 27. til den 30. november

i Messecenter Herning samt på

Have & Landskab, der i 2013 afvikles i

Slagelse.

Splinternye spredere står klar til afhentning i Vejen.

Sprederne er letgenkendelige med deres orange eller gule farver.

Epoke har adresse i det sydlige Danmark men kunder i hele verden.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

23


Vinternyt fra Præstbro Maskiner

Vinternyt

mindre

Præstbro Maskiner lancerer nu en helt ny serie af traktormonterede sneplove med Størrelsen på

henholdsvis 2,7-3,0-3,3 meter. Plovene får Danmarkspremiere på Agromek i november.

Til denne vintersæson lancerer Præstbro

Maskiner flere nyheder til vinterbekæmpelse.

Nyhederne dækker både

saltspredere, sneslynger samt flere modeller

af sneplove.

En af de vigtigste nyheder er en helt

ny serie af mellemstore sneplove til

traktormontering. Modelserien, som

kaldes STORM, fås i tre størrelser med

arbejdsbredder på henholdsvis 2,7 -

3,0 - 3,3 meter. Modelserien adskiller

sig meget fra tidligere modeller, fordi

den har fået et helt nyt udløsersystem,

hvor det almindelige klapskær er skiftet

ud med et hydraulisk udløsersystem.

Det betyder, at henholdsvis højre og

venstre side af skæret kan udløses 90

24

grader ved påkørsel.

Ploven har hydraulisk 30 graders sving

til højre og venstre og leveres som standard

med gummiskær og slæbesko, men

kan også leveres med

hardox metalskær og

kraftigt hjulsæt.

Flere fordele

Det lidt atypiske

udløsersystem har

flere fordele. For

det første er der

meget få bevægelige

dele, og det betyder

selvfølgelig

Det nye udløsersystem betyder, at skæret kan udløse op til 90 grader ved påkørsel.

fra

Præstbro

Maskiner

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

TEMA: Vinterbekæmpelse

vedligeholdelse. For det andet

er det meget let at ændre udløsertrykket,

så ploven kan tilpasses traktorstørrelser

og arbejdsopgaver.

Ud over udløsersystemet, som beskytter

ploven ved påkørsel, er der også

monteret chokabsorberingsventil på de

to hydrauliske cylindere, som drejer

ploven til højre og venstre, og som gør

denne serie af plove meget robuste.

Ophæng

Til denne sæson leveres ploven med almindelig

3-punkts ophæng kat.2 som

standard, men det forventes i løbet af

kort tid, at ploven kan leveres med mange

forskellige typer ophæng fra fabrikken.

Indtil da kan ophæng tilpasses her i Danmark

efter kundernes ønske. 3-Punkts

ophænget er flydende ophængt, og det

sikrer, at ploven altid følger terrænet.

Forventningerne til den nye plov er

store, og kunderne kan opleve nyheden

på Agromek fra den 27. - 30. november,

hvor den for alvor får Danmarkspremiere.

Komplet program af sneplove

Små Sneplove -

CITY - Serien...

Kombiplove med arbejdsbredder fra 132

op til 157 cm i spidsplov version

Priser fra 18.900,-

Mellemstore Sneplove -

Store kraftige Sneplove -

ALPS - Serien

Meget kraftige kombiplove

med arbejdsbredder fra 272

og helt op til 356 cm i spidsplov

version

Priser fra 49.500,-.

PSV - Serien

Kombiplove med arbejdsbredder

fra 207 op til 305 cm i spidsplov

version.

Priser fra 29.900,-.

Præstbro Maskiner A/S

Frederiksbergvej 11 . 9330 Dronninglund

Tlf. 98 86 72 88

www.prastbro.dk


Tre afdelinger blev til én

TRE afdelinger blev

til én

Formand i Vejle-Kolding Afdeling

Finn Kristensen blev valgt som første

formand for den nye, store Afdeling

Syd.

I den fortsatte strategiske udvikling af Dansk Formands Forening

har lokalafdelingerne i Sønderjylland, Vejle-Kolding og

Fyn besluttet at slutte sig sammen til én slagkraftig afdeling

med omkring 400 medlemmer. Navnet på den ny afdeling er

Afdeling Syd.

Den ny afdeling blev formelt født ved et fællesmøde på Bramdrupdam

Kro, hvor bestyrelserne for de tre afdelinger samt en

række medlemmer var mødt op for dels at være med til at overdrage

afdelingerne til den ny, store afdeling og dels for at være

med til at sammensætte afdelingens første bestyrelse.

Den første bestyrelse i den ny afdeling. Foruden formanden er det fra venstre Palle

Frederiksen, Knud Egeskov, Aksel Nielsen og Otto Nielsen.

Vær så god!

Vi er glade for at kunne præsentere vort nye sikkerhedskatalog

med et dybt og bredt sortiment til den optimale

beskyttelse af medarbejder og produktion.

Se sortimentet og/eller bestil kataloget på vores webshop.

Hos os er det dog ikke "bare" produkterne der tæller - det

er løsningerne og det endelige resultat for din virksomhed.

Hvad kan vi gøre for dig?

Worksafe

Hi-Vis Winter Jacket

Worksafe

FM radiohøreværn

procurator a/s • Stærevej 2 • 6705 Esbjerg Ø

Kundeservice +45 7611 5000 • www.procurator.dk

Worksafe Eagle

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Worksafe

Assembly A100

25


Tre afdelinger blev til én

Bestyrelsen

Ny afdelingsformand blev Finn Kristensen fra

Tørring, der vil sidde for bordenden de næste tre

og et halvt år. Bestyrelsesmedlemmer valgt for to

år blev Aksel B. Nielsen fra Broager og tidligere

afdelingsformand i Fyns Afdeling, Palle Frederiksen

fra Jordløse. Bestyrelsesmedlemmer valgt for

ét år blev Otto Pedersen fra Gråsten og Knud

Egeskov fra Tørring, der også fungerer som afdelingens

kasserer.

1. suppleant for to år blev Kim Hansen og 2.

suppleant for ét år blev tidligere afdelingsformand

i Vejle, Palle Brodersen. Udpeget revisor

blev tidligere afdelingsformand i Sønderjyllands

Afdeling, Svend Erik Petersen.

Afsked med trofast kasserer

Knud Lang har været kasserer i den nu

forhenværende Vejle-Kolding Afdeling

i hele 27 år. Ved en sammenkomst tog

bestyrelseskollegerne afsked med Knud

Lang, efter at afdelingen nu er blevet

en del af Afdeling Syd med Fyns og

Sønderjyllands Afdeling.

Knud Lang var oprindeligt kasserer

i den gamle Vejle Afdeling.

26

Stiftelsen af den ny afdeling blev fulgt af mange

interesserede formænd.

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Aksel B. Nielsen fra Sønderjyllands Afdeling stillede op som

kandidat til formandsposten.

De tre ”gamle” formænd. Fra venstre Finn Kristensen, Vejle-Kolding Afdeling, Svend Erik Petersen,

Sønderjyllands Afdeling og Palle Frederiksen, Fyns Afdeling.


Mød blandt andre:

Vicedirektør Anders Stouge,

Dansk Energi: 34.000 nye job i

energihorisonten

Jenny N. Braat, Adm. Direktør,

Danske Maritime: Vækst i

den maritime industri –

fra forskning og udvikling

til produktion og service

Karsten Dan Andersen, Expert

Installation Methodologies,

Vattenfall Vindkraft A/S:

Projektledelse i størrelse XL

Ajour

Maskinmestrenes erhvervskonference

2012Ajour 2012

Odense Congress Center

Torsdag den 29. november &

Fredag den 30. november

Management and Technology

Erhvervskonferencen Ajour 2012 sætter fokus på Management

and Technology og maskinmestrenes bidrag til energioptimering,

grøn teknologi og effektivitet på land og til søs.

Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke dit

faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen

med op mod 150 udstillere. Du kan lade dig inspirere

af flere end 30 faglige foredrag inden for bl.a. det maritime

område med fokus på ledelse, grønt miljø til søs med bl.a.

energioptimering, scrubber-teknologi og gas som fremdrivningsmiddel.

Se hele konferenceprogrammet og tilmeld dig nu

på www.ajour2012.dk

Stine Bosse, erhvervskvinde:

Hvorfor er det vigtigt med

nytænkning i forhold til

velfærden i vores samfund?

Bent Christensen, Senior Vice

President, DONG Energy Wind

Power: Fremtidens offshorestrategi

Kim Mortensen, direktør,

Dansk Fjernvarme: Fremtidens

fjernvarmeteknologi


Passer din pensionsordning til dit liv?

Passer din

pensionsordning til dit liv?

”Det gælder om at bruge livet, mens du

har det” siger kundechef Jens Nordentoft

fra PFA. ”Dit liv ændrer sig hele tiden,

og det har betydning for din pensionsordning.

En times rådgivning kan

give ro i maven, fordi du ved, at din

pension passer til dig, dit liv, dine behov

og dine fremtidsplaner.”

Hvornår er der behov for at ændre

din pensionsordning? Og hvad får du

ud af det? Det er der ingen generelle

svar på, men Jens Nordentoft er ikke i

tvivl om, hvad der er det allervigtigste,

når han rådgiver om pension. ”Det er

at kigge folk i øjnene og spørge, hvem

de er. Før jeg kan anbefale den helt rigtige

løsning, har jeg brug for at kende

personens liv og behov.”

Dit pensionsbehov handler

også om de bløde ting

”Det er vigtigt at få overblik over hele

husstandens økonomi og faktuelle fundament.

Dvs. antal personer, jobs, karriereplaner,

samlede indtægter og alle

28

udgifter – men også de bløde ting.

Hvad nyder du/I at lave i fritiden?

Hvad drømmer du/I om at opleve i løbet

af livet? Når folk går på pension, får

de meget bedre tid. Tid til at rejse på

ferie. Til at se alverdens storbyer. Tid til

alle de sjove ting, der som regel koster

penge. Naturligvis vokser træerne ikke

ind i himlen. Jeg er altid realistisk og

kalder en spade en spade. For ja, en

pensionsordning koster penge. Til gengæld

giver den rigtig god sikring, hvis

du hele tiden sørger for, at den passer

til dit liv.”

”En god pensionsordning

og løbende pensionstjek er en

investering i god mavefornemmelse”

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Book en rådgivningssamtale -

det betaler sig!

Book en rådgivningssamtale med en

pensionsrådgiver fra PFA. Det giver

rigtig god mening. Din pensionsordning

skaber nemlig størst værdi for dig,

når den passer til det liv, du lever lige

nu og til det liv, du ønsker at leve i

fremtiden.

Din pensionsordning skal justeres

cirka hvert andet år, og når der sker ændringer

i dit liv. Det kan fx være, at du

er blevet gift – eller skilt, har fået børn

eller har købt eller solgt fast ejendom.

Det kan også være, at du ønsker at få et

bedre overblik over din ordning eller

investeringsmuligheder. Lige meget

hvad du har brug for at vende i forhold

til din pensionsordning, kan du få gode

råd og sparring af en rådgiver fra PFA.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen

til at kontakte PFA´s Rådgivningscenter

på 70 10 50 00.

Ring til en mødekoordinator fra

PFA på 39 17 60 19, eller send en

mail til moedekoordinatorteam@

pfa.dk for at booke en rådgivningssamtale.


BlivEr pEnsion mErE

rock’n’roll mEd En app?

Nej, men det bliver nemmere.

Hos PFA ved vi godt, at pension kan

virke kompliceret og kedeligt. Det gør

det dog ikke mindre vigtigt at have styr

på. Derfor har vi ud viklet en app til

iPad, som på en enkel måde giver dig

overblik over din pension og kommer

med kvalifi cerede anbefalinger til,

hvordan du får mest ud af den.

Hent dit ”Pensionstjek”

Formandsbladet gratis i app-store.

• Nr. 5 • oktober 2012

xxx

29


Vi gratulerer

Vi gratulerer

Nordjylland afd.

90 år 22-11-1922

Jens Chr. Jensen

Frejaparken 67

9000 Ålborg.

75 år 18-11-1937

Jakob B. Sørensen

Begoniavej 5

9310 Vodskov.

70 år 28-11-1942

Preben Bjarne Madsen

Houvej 8, Hou

9370 Hals.

65 år 13-12-1947

Kristian Jensen

Petersborgvej 64

9000 Ålborg.

60 år 30-10-1952

Bente Kirstine H. Nielsen

Horsensvej 6

9520 Skørping.

50 år 11-12-1962

Leif Bach

Rodenfeldt Parken 110

9400 Nørresundby.

50 år 23-12-1962

Henrik C. Frederiksen

Gartnervænget 3

9293 Kongerslev.

40 år 13-11-1972

Sten Horslund Kristiansen

Mårbækvej 11

7900 Nykøbing Mors.

30

Randers afd.

50 år 26-11-1962

Jan Ottesen

Vestergade 14

8850 Bjerringbro.

Midt – Vest afd.

Ingen

Aarhus afd.

75 år 07-12-1937

Erling Guldberg Johansen

Skæring Parkvej 316, st.

8250 Egå

60 år 13-11-1952

Benny B. B. Nielsen

Ejstrupvej 20

Afdeling syd

70 år 09-12-1942

Tage Krogh

Skågyde 22 A, Hejsager

6100 Haderslev.

65 år 29-10-1947

Bent Ravn Pedersen

Jens Thuesensvej 15

7000 Fredericia.

Seniorklubben DFF Syd og Vestsjællands Afdeling

Onsdag d. 19. september var seniorklubben på tur

til Kjøge Mini-by. Guiden fortalte om, hvordan det

hele begyndte, hvorefter vi kom igennem de forskellige

værksteder.

Husene er fremstillet i forholdet 1:10 og mange af

dem kan ses inde i byen.

Første stop var på teglværket, hvor alle mursten

og tegl bliver fremstillet. Det næste værksted var

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

65 år 06-12-1947

Bjarne Wachsmuth

Dalgårdsvej 27

6840 Oksbøl.

60 år 12-11-1952

Niels Erik S. Lauridsen

Nørreskovvej 45 – Genner

6230 Rødekro.

Vestjylland afd.

80 år 21-12-1932

Jørgen Peder Jørgensen

Solbærvej 14

6715 Esbjerg N.

75 år 07-11-1937

Erik Pedersen

Løgstørvej 4

6700 Esbjerg.

65 år 13-11-1947

Mogens Christensen

Skærbækvej 3

6715 Esbjerg N.

65 år 02-12-1947

Poul Larsen Hemme

T. Tonnesensvej 3

6740 Bramming.

50 år 24-11-1962

Niels Bjerregaard Buchhave

Thorsvej 62

6840 Oksbøl.

der, hvor de forskellige huse bliver fremstillet - og

det er nøjagtige kopier af huse fra det gamle Køge.

Det er muligt at se mange af husene, hvis man

går en tur i byen. Alle husene bliver fremstillet i

forholdet 1:10.

Sidste værksted

var, hvor

man fremstiller

alle vinduer og

døre.

Derefter var

det tid til at gå

en tur rundt i

mini-byen, hvor

guiden fortalte

om de forskellige

huse. Sidste

stop var Køge

Kirke - det tog

ca. otte år at

bygge den, og der er gået ca. 350.000 mursten

til byggeriet.

København afd.

50 år 12-11-1962

Michael Kenny Larsen

Krogparken 6

2605 Brøndby.

50 år 16-11-1962

Keld Frandsen

Storstræde 4

2620 Albertslund.

50 år 18-11-1962

Jan Toni Rytter

Lunagervej 13

2650 Hvidovre.

Syd-og Vestsjælland

afd.

75 år 12-12-1937

Ebbe Alvin Jensen

Gl. Nykøbingvej 47

4560 Vig.

70 år 02-12-1942

Niels Erik Jensen

Nygade 14 – Kr.Helsinge

4281 Gørlev.

65 år 09-12-1947

Eigil Jensen

Lillebrændevej 33 – Tårup

4850 Stubbekøbing.

50 år 17-12-1962

Ole Vibro Jørgensen

Roskildevej 109

4100 Ringsted.

Lolland Falster afd.

Ingen

Bornholm afd.

Ingen

En stor tak til vore guider for en rigtig god orientering.

Se vore arrangementer på hjemmesiden og i

bladet. Vi ses i november til Julefrokost.

P.K.V.

Kaj, Gunner & Niels

Til opførelsen af Køge Kirke er gået 350.000 mursten.


Udsigten fra Stevns Fyr er fantastisk.

Seniorer på Stevns

Så har Seniorklubben for Syd- og Vestsjælland taget hul på efterårets arrangementer.

Onsdag den 15. august gik turen til Stevns Fyr med madpakke og

tilbehør, og det var som altid højt flot solskin. Stevns Fyr er et flot område med

høje skrænter og en flot udsigt - fra fyrets top kunne man se Øresundbroen.

Efter frokosten var der nogle af deltagerene, som fulgte trampestien til Højrup

Kirke. Eftermiddagskaffen blev indtaget på havnen i Rødvig.

Afdelingen har i alt ca. 60 pensionister så overvej om det ikke kunne være sjovt

at møde nogle gamle kollegaer.

P. K. V. Kaj, Gunner, Niels

Dansk Formands Forening

Pensionist & Efterlønsklub

Københavns Afdeling

Program for år 2012.

Torsdag den 22. November:

Generalforsamling/Julefrokost i

Haveforeningen Vedbæks Klubhus.

Vi mødes kl. 11.00.

Tilmeldingskal ske til:

Preben Andersen på tlf. 2326 5060

Erik Rasmussen på tlf. 4970 1483

Per Ysbæk-Nielsen på tlf. 4580 1159

Aktiviteter i 2012

Seniorklubben DFF

Syd- og Vestsjælland

November

21. november 2012 Kl. 15.00

Julefrokost

Tilmelding senest den 7. november

Deltagerbetaling 100 kr.

Kaj Kaas tlf. 55 770 124

Gunner Pedersen tlf. 40 980 340

Niels Troest tlf. 55 761 982 / 20 631 755

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Nordjyllands afdeling:

Formand: Jens Melgaard

Aalborgvej 47, Mou, 9820 Storvorde

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Aarhus afdeling:

Formand: Knud Jakobsen

Østergårdsvej 111, 7340 Malling

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Afdeling Syd:

Formand: Finn Kristensen

J. P. Nielsensvej 23B, 7160 Tørring

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: afd.syd@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Afdelingerne:

Formandsbladet • Nr. 5 • oktober 2012

Meddelelser

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Rosenlunds Allé 13, 3. th.

2720 Vanløse.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Nyoptaget august og september 2012

Hans Hövenhoff Frandsen

Kærsagervej 7

8860 Ulstrup

Randers

Thomas Dahlstrøm Dam

Lille Darumvej 1

6740 Bramming

Vestjylland

Døde august og september 2012

Jørgen Haar

Lundager 4

2670 Greve

06.08.2012. København

Søren Justesen

Klarupvej 10

9270 Klarup

20.09.2012. Nordjylland

Vestjyllands afdeling:

Formand: Per Davidsen

Baggensens Allé 119, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: Dan Boye

Lærkevej 42, 4040 Jyllinge

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 30 12 95 60

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Jens Kristensen

Laubsvej 59

7500 Holstebro

18.08.2012. Midt-Vest

31


PITZNER

Din udlejningspartner

Vi har samlet alle PITZNERs udlejningsselskaber i én helhed,

så vores kunder i fremtiden kun behøver henvende

sig ét sted. Vi gør det nemmere at samle dine løsninger og

spare tid. Vi kan som totalleverandør levere den komplette

pakkeløsning til dit byggeprojekt, herunder:

Entreprenørmateriel – gravemaskiner,

minilæssere, pladevibratorer, pumper,

kompressorer, tryklufthamre, teleskoplæssere

mm.

Alle former for stilladser,

også til understøtning

Arbejdsplatforme,

gods-, stige- og personhejs

Alle former for lifte

Specialdesignede letvogne, moduler

og pavilloner til byggepladser mm.

Kontakt os og hør mere om vores nøglefærdige byggepladskoncept.

Ring på telefon 70 12 13 15 eller skriv en

e-mail på info@pitzner.dk. Du kan også besøge os på

Internettet på adressen www.pitzner.dk

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!