Står på hovedet for familierne - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Står på hovedet for familierne - Vordingborg Kommune

17. udgave, juni 2011

Nyt intranet vej

Ny stafetserie

Yndlingssteder

Tilbuddet før

tilbuddene

Bedre sundhed

for de ældre

Side 2 3

Side 5

Side 6 7

Side 8

Udbud

Side 10

i Vordingborg Kommune

Står hovedet

for familierne

Familiehuset hjælper familier med børn og unge under 18 år i lokalmiljøet. Ud af 17

ansatte er de fire her fanget i tiden op til indvielsen af kommunens nye familiehus

den 27. maj.

Nogle af familiehusets vigtigste aktuelle opgaver er:

• Ambulant behandling af sårbare familier både i hjemmet og i familiehuset. Her

tager man udgangspunkt i familien som en unik helhed og koordinerer de tværfaglige

indsatser, der kan hjælpe både børn og voksne.

• Rådgivning af unge i egen bolig, der har særligt behov for støtte og motivering til

at kunne opnå at leve et mere stabilt ungdomsliv.

• Støtte til sårbare, unge kommende mødre

• Støttet og overvåget samvær mellem barn og forælder i brudte familier.

I familiehuset er flere fagligheder samlet. På billedet er de repræsenteret ved

Johnny (ungerådgiver), Stina (psykolog), Karina (familiekonsulent) og Karin (familiebehandler).


Leder

Godt gået med økonomien i 2010!

Sommeren står i fuldt flor, og manges

ferie nærmer sig med hastige skridt.

Vejrmæssigt har vi allerede tidligt fået

lov til at smage sommerens varme,

men det er ikke det eneste, der er at

glæde sig over.

Regnskab 2010

Først og fremmest glæder jeg mig over,

at Vordingborg Kommunes regnskab

for 2010 holdt. Når alle kommunens

driftsudgifter og indtægter fra skatter

og tilskud og udligning er talt sammen,

rammer vi under 1 mio. kr. ved siden af

det, vi havde budgetlagt. Faktisk svarer

det til en afvigelse helt nede omkring

0,1 promille, og ud over en god indsats

er det naturligvis også delvist et sammentræf

af heldige omstændigheder,

der gør, at vi rammer netop så godt.

Men det afgørende er, at regnskabet er

et klart signal om, at der nu er styr

kommunens økonomi. Det er forudsætningen

for, at vi kan kigge fremad

og snakke udviklingsmuligheder for

kommunen og for de mange forskellige

arbejdspladser i kommunen. Jeg

vil gerne her udtrykke en stor ros og

anerkendelse af de mange ledere og

medarbejdere, der har bidraget til, at vi

har nået dette vigtige vendepunkt.

Der er godt i vores område

Et andet vendepunkt, vi gerne vil nå,

er at få skub i tilflytningen igen. Vi skal

VorNyt juni 2011

Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Tomas Therkildsen

Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt,

John Nielsen, alle fra Fællessekretariatet

samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen

fra Biblioteket.

Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox.

Layout og grafisk produktion: Pihl – grafisk design

Trykkeri: Grafikom A/S.

Trykt Cyclus Print, som overholder kravene i

Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir.

blive bedre til at fortælle historien om,

hvorfor Vordingborg Kommune er

et godt sted at bo, arbejde og drive

erhverv. Det vil vi arbejde blandt andet

ved at invitere kulturlivet, erhvervslivet

og turismefolket med i en fælles

indsats, så vi forhåbentlig kan komme

lidt længere ud med de gode budskaber.

Men nok lige så vigtigt er det, at

vi alle hver især husker at fortælle og

fokusere de gode historier fra kommunen,

for som borgere og ansatte

er vi til syvende og sidst de bedste

ambassadører.

Lederevaluering

Endelig vil jeg nævne, at vi er vej

med en evaluering af ledere, som vi

forventer at kunne udrulle i hele kommunen

i løbet af 3. og 4. kvartal i år.

Målet med evalueringen er at sikre alle

ledere i Vordingborg Kommune de

bedste forudsætninger for udvikling

i de kommende år. Og den vigtigste

viden om hvordan lederne virker, og

hvilke udviklingsmuligheder de har,

er hos de medarbejdere, de leder.

Derfor håber jeg også, at både ledere

og medarbejdere vil tage godt imod

evalueringen og dermed bidrage til

en forhåbentlig bedre samlet ledelse i

kommunen.

Oplag: 4.300 stk.

Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen

tlf. 55 36 27 15

Tomas Therkildsen

Kommunaldirektør

Du kan være med til at præge bladets indhold:

Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler.

Sidste frist for forslag til næste nr. er den 12. august

2011.

Kontakt redaktionen kommunikation@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 13, 55 36 27 14 eller 55 36 27 15.

Næste nummer forventes at udkomme i september 2011.

Adgang til intranettet

Hvis du ikke allerede har adgang til

intranettet, kan du få det ved at bestille

en ”begrænset brugeradgang”

hos IT. Læs her hvordan:

It-brugere med adgang kun til

kommunens intranet

Vi har udarbejdet et nyt elektronisk

skema til bestilling af oprettelse af

nye it-brugere i kommunen. Heraf

fremgår det, hvis man kun ønsker

adgang til kommunens intranet.

Blanketten til brugeroprettelse

findes det nuværende intranet

under IT – Generel information. Den

skal udfyldes digitalt af enhedens

leder og sendes til servicedesk@

vordingborg.dk.

Leif Mørch

IT-projektleder


Vi ved endnu ikke præcis, hvordan det nye intranet kommer til at se ud. Men vi kan love, at det er klart inden efteråret for alvor sætter ind.

Nyt intranet vej

Efter sommerferien afløser et nyt

intranet vores nuværende løsning.

Formålet er at få et mere overskueligt

og brugervenligt intranet, som

gøre det nemmere for brugerne at

finde relevant indhold og kontaktoplysninger

vores kolleger.

Hvorfor skal vi have et nyt intranet?

Vores nuværende intranet har siden

kommunesammenlægningen i 2007

fungeret som en af de bærende interne

kommunikationskanaler for kommunens

administrative medarbejdere og ledere.

Mængden af informationer intranettet

er steget markant de seneste par

år. Samtidig er intranetredaktørerne

begrænset af, at de hver især kun

råder over seks undersider (faneblade).

Pladsproblemerne det nuværende

intranet gør det svært for intranetredaktørerne

at præsentere deres indhold

en overskuelig måde.

Det nye intranet indeholder en mere

fleksibel menustruktur, som giver redaktørerne

mulighed for at oprette flere

undersider til deres indhold og arbejde

med en venstremenu, som vi kender det

fra almindelige hjemmesider. Det giver

mulighed for at skabe et intranet med

en mere logisk menustruktur og bedre

overskuelighed de enkelte sider.

Planlægningen af det nye intranet

Planlægningen af det nye intranet er

organiseret i en projektgruppe, som

består af syv repræsentanter fra kommunens

stabe.

Forud for arbejdet med at udvikle det

nye intranet gennemførte vi en brugerundersøgelse,

hvor vi blandt andet

spurgte intranetbrugerne, hvilke typer

informationer og funktioner de oftest

anvender intranettet. Brugerne

blev også opfordret til at komme med

forslag til nyt indhold og nye funktioner.

110 medarbejdere deltog i undersøgelsen.

Deres besvarelser har givet os et

godt udgangspunkt for at planlægge og

prioritere indholdet det nye intranet.

Vi har også fået værdifuld sparring fra

vores følgegruppe, som har bidraget

med mange konstruktive tilbagemeldinger

og ændringsforslag til vores første

oplæg til menustruktur, forside og

design det nye intranet. Derudover

har vi hentet inspiration fra flere andre

organisationernes intranet blandt andet

Udenrigsministeriet, Cowi, Københavns-

og Svendborg Kommune.

Hvordan kommer det nye intranet til

at se ud?

Skitsen for det nye intranet mangler

stadig at blive behandlet af Styregruppen

for Effektivisering og Digitalisering

(EDS-gruppen). Det sker gruppens

næste møde den 23. juni. Først

herefter ved vi præcis, hvordan det nye

intranet kommer til at se ud.

Udover en ny menustruktur har vi i projektgruppen

haft som overordnet mål,

at det nye intranet skal indeholde bedre

søgemuligheder i telefonbogen, mulighed

for at vælge og fravælge bestemte

nyheder, flere aktuelle oplysninger

forsiden og en nemmere indgang til

vores fælles blanketter. Derudover vil

indholdet det nye intranet i højere

grad blive organiseret efter emner og

temaer frem for efter hvilke organisatoriske

enheder, der står som afsender af

indholdet.

Vi glæder os til at vise jer mere, når vi

lancerer det nye intranet lige omkring

den 1. september i år.

På projektgruppens vegne

Thomas Uhlenfeldt

Projektleder Nyt Intranet 2011

2 3


Kursister Håndværkergården kommer godt ind i et håndværk.

Møbelmirakler Håndværkergården

At forvandle en udslidt gammel stol

til et smukt møbel er noget af det,

de kan Håndværkergården. Læs

mere her om stedet, og om hvordan

det beskrives af en kursist.

Håndværkergården, der har adresse

Håndværkervej 1 i Præstø, er et

arbejdsmarkedsrettet aktiveringssted

under Vordingborg Kommune.

Her arbejder man målrettet med at få

kursisterne i varig beskæftigelse eller

uddannelse.

På Håndværkergården bliver kursisterne

tilbudt råd og vejledning om uddannelse,

kurser, jobsøgning osv., ligesom

de bliver oplært i at bruge maskiner og

værktøj. En lang række aktiviteter tilbydes

de forskellige værksteder, og

derudover er der udehold, som arbejder

med fx træfældning, skovarbejde,

havearbejde m.m.

VorNyt har modtaget et indlæg fra Lene

Torp, som er i aktivering Håndværkergården,

og som netop har deltaget

i et projekt omkring markedsføring af

møbelpolstrerværkstedet.

”Der sker mirakler Håndværkergården”,

lyder Lene Torps overskrift, og

hun fortæller videre:

Henrik Purup er ansat som leder af

møbelpolstrerværkstedet Håndværkergården

i Præstø, og der sker

mirakler derude… De forvandler gamle

møbler, som mange ville have smidt ud,

til smukke lænestole, flotte spisebordsstole

og sofaer. De bliver ombetrukket

og får om nødvendigt også repareret

lidt træet.

Lene Torp fremhæver, at møbelpolstrerværkstedet

både modtager arbejde

fra kommunale institutioner, men også

private finder vej til værkstedet for at få

ombetrukket møbler.

Nyt liv til en gammel stol.

Henrik Purup og hans ansatte vil rigtig

gerne have formidlet Håndværkergårdens

ydelser ud til resten af kommunen,

det være sig daginstitutioner, plejehjem,

bo- og naboskaber, kommunale

kontorer osv. Ansatte i kommunen kan

som privatpersoner også få ombetrukket

møbler, hvis de ønsker det, fortæller

Lene Torp, der nævner, at Henrik og de

ansatte værkstedet blandt andet har

lavet den nye borgmesterstol.

Lene Torp fortsætter: De ansatte får en

grundig oplæring af Henrik Purup, og

skulle der uheldigvis være en kunde,

der er utilfreds med et stykke arbejde,

er der garanti i henhold til købeloven.

Prisen for at få ombetrukket en stol

er individuel. Der bliver givet et tilbud,

og tiden, det tager, afhænger af hvor

mange ordrer der er. Så hvis der er

mange kunder, kan der godt være lidt

længere leveringstid.

Stoffet til en ombetrækning kan købes

gennem Håndværkergården. Man kan

også selv tage sit eget stof med, og

Henrik kan stedet vurdere om, det

kan bruges, slutter Lene Torp.

Ulrik Jensen


Ny stafetserie starter her:

Yndlingssteder

Vores kommune er et fantastisk

område, når det gælder smukke og

dejlige steder at opleve. Mange har

et særligt yndlingssted, som de vender

tilbage til, eller hvor de har haft

en helt speciel oplevelse.

For at dele disse gode steder med hinanden

starter vi nu en stafetserie, hvor

forfatteren fortæller om sit yndlingssted i

kommunen og derefter sender stafetten

videre til en ny skribent til næste nummer

af VorNyt. Det eneste krav til stedet er, at

det er offentligt tilgængeligt, så vi andre

også har chancen for at opleve det.

God fornøjelse med de dejlige yndlingssteder!

VorNyt-redaktionen

Vi er nødt til at forny os for at bevare

vores arbejdspladser.

Effektivisering, innovation og optimering

af arbejdsgange. Det er begreber, som

er dagsordenen mange arbejdspladser,

både i det kommunale og

private regi.

I vores travle hverdag kan det være

svært at se, hvordan og hvad vi kan

bruge dette til.

Mit yndlingssted – Stege Nor

Da jeg bor tæt Noret og Møns

Golfbane, er det et nærliggende sted at

gå en tur.

Her kan man nyde de flotteste solnedgange,

udsigten er smuk, og jeg møder

både harer, rådyr og fasaner min vej.

Der er gode stier at vandre – også til

stavgang. Men pas golfspillerne, for

de dukker pludselig op! Og så er det

jo eget ansvar, hvor man færdes.

Man kan være heldig at finde vildfarne

golfbolde; så er der noget at tage med

hjem.

Her er godt at gå – året rundt. Kun høj

sne kan være en forhindring. Men så er

Ta’ handsken op!

Måske tænker vi, at vi ikke har tid, men

spørgsmålet er, om vi har tid til at lade

være?

Alle ønsker at yde den bedst mulige

service til borgere og brugere. Det giver

arbejdsglæde at levere et godt stykke

arbejde.

Vi er i en tid, hvor resurserne er knappe.

Derfor er det endnu mere nødvendigt

at tænke nye tanker. Vi skal blive

endnu bedre til at undres og lade vores

forundring føre til forandring.

At få øje vaner kræver, at vi observerer

og er nysgerrige. Det kræver en

stor indsats at se de indforståede vaner,

som findes alle arbejdspladser.

Vi skal stille os selv spørgsmålet ”hvorfor?”.

Hvis svaret er, ”sådan plejer vi at

gøre” eller ”sådan har vi altid gjort”, så

er der grund til at prøve noget nyt.

Vi skal lære at tænke anderledes samtidig

med, at vi hele tiden har formålet

der til gengæld ikke nogen golfspillere

banen. Billedet viser min udsigt over

Noret og Golfbanen.

Jeg sender hermed stafetten videre til

Hanne Rasmussen, Teknik og Miljø,

Langebæk.

Elisabeth Varming, Værestedet Oasen

med det, vi gør for øje. Hvis vi formår at

tænke nyt og gennemføre fornyelser, vil

det bidrage til en spændende arbejdsplads

samtidig med, at det vil styrke

vores konkurrenceevne.

Fremtiden er, både i det private og det

offentlige, at vi skal være endnu mere

effektive. Ellers risikerer vi at tabe den

konkurrenceudsættelse, vi mange

områder vil blive udsat for. Det kan

godt være, at det umiddelbart koster

nedlæggelsen af en stilling eller to,

men alternativet kan være, at private

virksomheder overtager flere af vores

funktioner.

Så har vi overhovedet noget at tabe

ved at engagere os i effektivisering,

innovation og optimering af arbejdsgange?

4 5

Randi Jakobsen,

HR-chef


2407 ungerådgivningen består af: Ebbe Ravnsted Larsen, Maria Munksgaard Schiavuta, Helle Mandrup Tønnesen og Lena Bjerrum Bach.

Tilbuddet før tilbuddene

Dagens unge har det ikke altid lige

nemt. Det kan medarbejderne i 2407

ungerådgivningen snakke med om

efter mange henvendelser fra unge i

Vordingborg Kommune.

Rådgivningen, som er for unge mellem

13 og 23 år, startede op i oktober 2009

og holder til i to lejligheder i ungdomsboligerne

Kildemarksvej bag TV2

Øst i Vordingborg, tæt ved Vordingborg

Uddannelsescenter. ”Det er et helt

perfekt sted. Vi er tæt de unge og

mange af uddannelsesinstitutionerne,

og samtidig er det ikke i kommunale

bygninger og ikke et behandlingssted,”

siger Lena Bjerrum Bach, som er

leder af rådgivningen, og som håber

at kunne oprette en satellit af rådgivningen

Møn.

Udover Lena er der ansat tre andre

ungerådgivere. Det er Maria Munksgaard

Schiavuta, Ebbe Ravnsted Larsen

og Helle Mandrup Tønnesen. De har

alle fire fagligt relevante uddannelser

som sikrer, at de kan give de unge en

professionel rådgivning.

Stort behov for rådgivning

At behovet for en rådgivning er til

stede kan ses af, at der i 2010 var 166

forskellige henvendelser fra unge. ”Det

er mange – og væsentligt flere end vi

havde forudset,” siger Lena. I 2010

vekslede det mellem perioder, hvor det

væltede ind med henvendelser og så

mere stille perioder. I år er mønsteret

et lidt andet. I år er der i stedet en konstant

jævn strøm af henvendelser. To

tredjedele af de unge, som henvender

sig er i øvrigt piger, og hovedvægten

ligger unge mellem 15 og 19 år.

”Vi er tilbuddet før tilbuddene. Vi er muligheden

for, at de unge kan få løst op for

deres problemer, inden de måske vokser

sig så store, at de kræver terapi eller

anden form for behandling,” siger Lena.

”Vi udfylder et hul og er en anden

måde at tilbyde støtte . Her sidder

de unge ikke overfor en sagsbehandler

og skal bede om at få hjælp. Her har

de lov til at få hjælp, og de skal vide, at

vi vil hjælpe dem – at de ikke er alene.

Vi tager dem alvorligt og møder dem

anerkendende,” uddyber Helle.

Anonym og besparende

Rådgivningen er anonym – forstået

den måde, at der ikke føres journaler

eller registreres noget om de unge, og

at rådgiverne er underlagt tavshedspligt.

Dog har de en skærpet underretningspligt

for børn under 18 år. Den

første henvendelse til rådgivningen sker

typisk pr. telefon eller mail. Derefter

korresponderes der ofte via sms, inden

det bliver til reelle forebyggende og understøttende

samtaler, som rådgivningen

kan tilbyde op til seks af. Rådgivningen

hedder 2407, fordi de unge altid

vil få svar deres første henvendelse

inden for 24 timer hele ugen – også

søndage og helligdage.

”Vi skal ikke give terapi eller være et

behandlingssted. Det, vi yder, er hjælp

til selvhjælp, for eksempel ved at hjælpe

de unge med at finde ressourcerne

til at løse problemerne hos sig selv eller

i deres eget netværk. Men samtidig

hjælper vi den unge videre, hvis det

viser sig at han eller hun har behov for

en anden hjælp, end den vi tilbyder, for

eksempel til den praktiserende læge,

terapi eller behandling.


Derfor

har vi – i

fuld respekt

for de unge og

for tavshedspligten

– et godt og tæt

samarbejde med relevante

myndigheder,” siger Lena.

Ungerådgivningen er en forebyggende

foranstaltning, og kan rådgivningen

medføre at nogle af de unge får

løst deres problemer i så god tid, så de

ikke ender i behandling kan der være

mange penge at spare. For eksempel

kan døgnbehandling for en ung med

spiseforstyrrelser løbe op i mere end

4500 kr. pr. døgn.

Vold, sexovergreb, SU og cutting

Det er en meget bred palet af unges

problemer – og ofte meget personlige

problematikker – som rådgiverne bliver

indviet i, og ikke alle er lige nemme at

håndtere. Henvendelserne drejer sig

om alt fra vold, seksuelle overgreb og

spiseforstyrrelser til spørgsmål om SU,

boligsøgning og ulykkelig kærlighed.

Rådgivningen støder også mange

”cuttere”, som er unge, der handler

selvdestruktivt ved at skære i sig selv

for at få udløsning for en indre smerte.

De fire ungerådgivere er enige om, at

de mange henvendelser er et symptom

, at det som ung i et præstationssamfund

– hvor der er forventninger

hele vejen rundt, og hvor der ikke er

plads til at slå en skævert – kan være

svært at få sit liv til at hænge sammen.

”De unge lever i en grænseløs verden,

hvor de skal forholde sig til alle mulige

medier, og hvor Paradise Hotel,

Facebook og radmagre modeller i

ugebladene rykker ved deres identitetsudvikling.

Derfor er det ofte spørgsmål

som ”hvem er jeg?”, og ”hvordan skal

jeg være?”, der dukker op i

hovederne hos de unge. Der

er derfor rigtigt mange unge, der

har identitetsproblemer, som har

svært ved at finde deres egen rolle

i ungdomslivet, finde deres egne ben

at stå , og har svært ved at lære at

sætte grænser,” siger Maria.

”I det hele taget er der sket et grænseskred

i etikken blandt de unge. Sprogbruget

er blevet grovere, mobning er

en hverdagsting, og man har lettere til

trusler. Også stalking - hvor for eksempel

en ekskæreste eller eksdate

forfølger eller bliver ved at chikanere

modparten - er blevet et mere udbredt

fænomen blandt de unge,” siger Lena.

Andre problemer er kønssygdomme,

som boomer hos ungdommen i disse

år. En nylig undersøgelse har vist, at 72

procent af unge danskere mellem 15

og 19 år dyrker ubeskyttet sex.

2407 ungerådgivningen er anonym.

Forældre inddrages

I mange tilfælde finder rådgiverne det

vigtigt at inddrage den unges forældre

for at få løst problemerne. Det sker dog

ikke uden accept fra den unge selv.

Men når det sker, er det oplevelsen at

forældrene i langt de fleste tilfælde bakker

op og er villige til at gå meget langt

for at hjælpe med at løse problemerne.

”Ofte hjælper det meget, at forældrene

inddrages. Voksne bliver mindre og

mindre synlige i de unges liv. De må

selv navigere rundt og kan have et

behov for dialogen med de voksne. Og

de helt unge har et stort behov for, at

forældrene spiller en rolle i deres liv ,”

siger Ebbe.

Ingenting med hjem

Det lille rådgiverteam har et godt samarbejde

– også selv om de ikke altid ser

hinanden så tit. At være et lille team gør

det overskueligt og giver nogle hurtige

og nemme kommandoveje, ligesom

det gør, at ungerådgiverne kan agere

meget fleksibelt.

Selvom der blandt dagens opgaver

også kan være barske oplevelser, er

der ingen af dem som tager arbejdet

med hjem. ”Det gælder om at kende

sin rolle. Vi er de professionelle fagpersoner

og skal kunne lægge tingene fra

os, når vi går hjem, ellers fungerer det

bare ikke. Men selvfølgelig er der nogle

sager, som man tænker mere end

andre. Derfor får vi fast supervision, når

ting bliver sværere, og har dermed mulighed

for at drøfte vanskelige problemstillinger,”

siger Helle.

Evaluering

Hjælper det så noget? Er rådgivningen

en succes som afhjælper unges

problemer? ”Det kan jo være svært at

vurdere i og med, at vi som anonym

rådgivning uden journaler ikke får tilbagemeldinger

fra de unge. Men vi har da

en rigtig god fornemmelse af, at vi gør

en forskel, fordi vi oplever, at de unge

henviser andre til os eller tager deres

venner med til os,” siger Lena.

Og snart får de vished. I denne tid er en

pædagogisk konsulent i gang med en

evalueringsproces. Rådgiverne har efter

tilladelse fra de unge udvalgt et større

sager, og evalueringskonsulenten vil

følge op ti af dem at måle effekten

af rådgivningens arbejde.

Det er midler fra Socialministeriets

pulje ”Lige muligheder for alle”,

som har gjort det muligt at oprette

Ungerådgivningen i seks danske

kommuner – foreløbig frem til udgangen

af 2012.

Projektet støttes med 1,2 millioner

kr. årligt, og formålet er overordnet

at fastholde unge i uddannelse.

6 7

John Nielsen


Bedre sundhed for ældre og

kronisk syge – hvordan går det?

Ældreområdet har, trods af de sidste

års svære kår, sat sig for at inddrage

sundhedsfremme og forebyggelse

i det daglige liv både i forhold

til borgeren og personligt i forhold

til medarbejderne selv. Formålet er

blandt andet at give borgeren mulighed

for at leve et ønsket liv hele livet,

med højest mulige livskvalitet og

med højest mulige funktionsniveau. I

forhold til medarbejderne drejer det

sig især om trivsel i dagligdagen.

Erfaringen er, at jo flere muligheder og

aktiviteter der åbner sig op, jo mere

tænker borgerne selv i sundhed, og jo

større mulighed er der for at modvirke

ensomhed. Det behøver ikke at koste

mange penge, men det kræver idérigdom,

ildsjæle, god planlægning og

udholdenhed.

Vi har sidste år indført sundhedsambassadører,

der er med til at inspirere til

sundhedsfremmende aktiviteter i hvert

center. Hvert kvartal holder ældreområdets

distrikter møde mellem sundhedsambassadører,

ledelse og øvrige

repræsentanter fra distrikterne med

videndeling og gensidig motivation

dagsordenen.

Konklusionen er tydelig – det gælder

om at turde og at gøre. Og der sker

hver dag noget positivt et eller andet

sted i kommunen, enten spontant eller

planlagt.

Motionsdag

Et godt eksempel en frugtbar aktivitet

er den motionsdag, som her i maj

blev afholdt tre steder; i Vintersbøllehallen,

Kastruphallen og Mønshallerne.

Dagen blev indledt med en god gang

opvarmning planlagt af Træningsenheden.

Det var til stor glæde for de ældre,

da det var planlagt med masser af lette

simple øvelser til god musik.

Godt svedte og efter en tår vand blev

deltagerne nu inddelt hold, der

skulle igennem forskellige discipliner:

For eksempel boccia, bowling, curling

og skydning med armbrøst. Konkurrencen

var hård, og der blev kæmpet for

at opnå så mange point som muligt og

blive årets vinder.

Dagen blev afsluttet med spisning,

kaffe og lagkage, samt medaljeoverrækkelse.

Medaljerne var specialfremstillet

til dagens anledning

med Vordingborg Kommunes logo i

midten. Desuden havde Trygfonden

sponseret et lille skumhjerte til hver

deltager, som kan bruge det til at

træne hænderne.

Borgerne nyder sådan en dejlig dag,

hvor de både får rørt sig og møder

gamle bekendte, de ikke ser til hverdag.

Når først musikken spiller, er det

utroligt at se, hvor meget de ældre kan.

De er glade og har et gå--mod af

den anden verden.

Sådan en dag kan ikke gennemføres

uden mange frivillige hjælpere og aktivt

personale, der hvert år stiller sig til rådighed.

Derfor havde vi i år købt en rød

rose til alle hjælpere som tak for deres

store indsats.

Vi dyrker også stolemotion

I det daglige søger vi også at inddrage

motion så meget som muligt. Både

i form af små gåture, madlavning og

havearbejde, men også mere styrede

aktiviteter som stolemotion og pilekast.

Motion for medarbejderne

På nogle ældrecentre er der også nyt

fokus medarbejdernes sundhed. For

eksempel er der Brænderigården tilbud

om løb, powerwalk og pausegymnastik

i projektet: Træning der trækker,

sundhed der smitter.

Ældrechef Susanne Johansen,

dagcentermedarbejder Kirsten Vagner

og beskæftigelsesvejleder Lisbeth S. Knudsen


Nyt fra hovedudvalget

Arbejdsmiljø

Regnskab for arbejdsmiljøet

I april udkom arbejdsmiljøregnskabet

for 2010. Arbejdsmiljøregnskabet giver

overblik over og indsigt i, hvordan det

står til med arbejdsmiljøet generelt i

kommunen og de enkelte arbejdspladser.

Derudover er arbejdsmiljøregnskabet

denne gang krydret med gode

historier fra Ørslev skole og Nøddebo

daginstitution, som andre måske kan

hente inspiration fra.

I arbejdsmiljøregnskabet kan du se,

at 63 af kommunens arbejdspladser

kan sole sig med en grøn smiley fra

Arbejdstilsynet, som fortæller, at der er

styr arbejdsmiljøet. Desværre har

kommunen også måttet arbejde med

31 bud fra Arbejdstilsynet fordelt

13 arbejdspladser. Det drejer sig blandt

andet om gener fra træk og bedre

indretning af pc-arbejdspladser.

Desværre havde vi flere anmeldte

arbejdsskader i 2010 end året før. Der

var ca. 1000 fraværsdage grund

af disse. Det er et sted, hvor vi nok er

nødt til at se os selv lidt nærmere efter

i kortene, dels for at lære af det, men

også for at blive bedre til at undgå

ulykker.

Igen i 2010 blev der tilbudt psykologisk

krisehjælp via Falck. 248 fastansatte

benyttede sig af dette, hvoraf de 138

havde arbejdsrelaterede problemer.

Over halvdelen af de arbejdsrelaterede

sager skyldtes tre forhold, nemlig

stress/udbrændthed, ansættelsesforhold

og voldsomme hændelser.

Organisering og APV

I Vordingborg Kommune er der ca.

250 frontløbere – altså medlemmer

af arbejdsmiljøorganisationen – som i

det daglige yder en meget værdifuld

indsats til forbedring af arbejdsmiljøet.

I 2010 blev der afholdt valg til arbejdsmiljøgrupper

og lokaludvalg, og for første

gang var der kampvalg mange

institutioner. Velkommen til de nye og

tak til de ”gamle” arbejdsmiljørepræsentanter,

som ville tage endnu to år.

Arbejdspladsvurderingen, APV, trak

desværre i langdrag, og blev først sat i

gang i 2011, så det betyder, at alle sikkert

nu har været igennem to spørgeskemaer

til kortlægning af arbejdsmiljø

og trivsel.

Politik

I år er det tid til at revidere kommunens

arbejdsmiljøpolitik. Hovedudvalget vil

baggrund af arbejdsmiljøregnskabet

og regeringens indsats 2020 komme

med nye fokusområder, som vil blive

indarbejdet i den kommende arbejdsmiljøpolitik.

Læs mere

Har du lyst til at læse mere i arbejdsmiljøregnskabet,

så har din arbejdsmiljøgruppe

fået eksemplarer af dette,

ligesom du kan finde det kommunens

intranet under Personaleforhold

og Arbejdsmiljø.

Husk, at alle har ansvar for arbejdsmiljøet,

både for ens eget og for kollegernes!

8 9


Asta Jansen, Mette Olsen og Hanne Rasmussen gør rent rådhuset i Vordingborg.

Udbud i Vordingborg Kommune i 2011

I 2011 er der en række opgaver i

Vordingborg Kommune, som bliver

sendt i udbud. Udbuddene spænder

meget vidt og dækker lige fra biler

og boligadministration til tolkeydelser

og udførelse af rengøring og

vinduespolering. Vi har i Vordingborg

Kommune en god tradition for at

inddrage brugerrepræsentanter ved

udbud, og allerede nu er flere medarbejdere

involveret i kravspecificering

af forskellige udbudsområder.

Der arbejdes i øjeblikket med kravspecifikation

særligt tre store udbud,

som hver især er tillagt megen opmærksomhed:

• Administrative systemer (økonomi-,

debitor-/kreditor- og lønsystem)

• ESDH (journal- og arkivsystem)

• Rengøringsydelser og vinduespolering

It-systemer

De 2 it-systemydelser er kernesystemer

i Vordingborg Kommunes it-infrastruktur,

og det er derfor meget vigtigt, at

der opstilles så præcise og fyldestgørende

krav til, hvad systemerne skal

kunne, så private firmaer kan give nogle

præcise tilbud løsninger. Adskillige

arbejdsgrupper er i denne tid i gang

med at udarbejde og opstille kravene.

Arbejdet skrider frem efter tidsplanen,

og vi forventer derfor, at vi ved årets

udgang kender navnene de leverandører,

der skal levere systemerne.

Rengøring og vinduespolering

Som et led i kommunens udbudsstrategi

2010 – 2013 blev det, efter en nøje

analyse af området, besluttet at sende

rengøringsydelser og vinduespolering

i udbud i 2011. Samtidig besluttede

kommunalbestyrelsen, at kommunens

driftsenheder også selv skal have

mulighed for at byde opgaven – de

såkaldte kontrolbud.

Til dette udbud er der koblet en ekstern

samarbejdspartner, og i øjeblikket banker

en konsulent dørene hos kommunens

skoler, institutioner og driftsenheder

for at besigtige stederne og tale

rengøringsstandarder og serviceniveau

med alle. Heidi Persson i Udviklingsstaben

er projektleder og koordinator,

og hun vil sørge for, at alle ledere får

nærmere information om, hvornår konsulenten

lægger vejen forbi.

Andre udbud

Indkøbskontoret arbejder i øjeblikket

med udbud :

• Boligadministration

• Hygiejneartikler

• Kropsbårne hjælpemidler

• Kontor- og skolemøbler

• Tolkning

• TV-overvågning

Hvis du har spørgsmål til udbudsområderne,

kan du kontakte Indkøbskontoret,

som enten vil besvare dine spørgsmål

eller formidle kontakt til personer i

kommunen, der har fagligt ansvar for

de enkelte udbudsområder. Udbudslisten

i sin helhed kan ses www.

vordingborg.dk / For erhverv / Indkøb

og udbud / Udbudsplan og udbudsstrategi.

Anne Frederiksen

Indkøbskontoret


Følg designet med foldere,

rapporter og plakater

Med nye skabeloner til Word er det nu

blevet muligt selv at udarbejde foldere,

plakater og rapporter, der følger kommunens

design.

Skabelonerne er især tænkt til produkter,

der skal printes ud og hvor det

ikke gør noget, at printeren ikke kan

udskrive helt til kanten.

Med en adgang til kommunens netværk

kan du i Word finde de nye,

fleksible skabeloner, hvor du kan udarbejde

A5-foldere, A4- og A3-plakater

samt rapporter. Her til højre kan du se

eksempler, der er lavet med de nye

skabeloner. Vejledninger til skabelonerne

ligger Intranettet under Kommunikation.

Der er i øvrigt også kommet en ny skabelon

til PowerPoint-præsentationer,

hvor du selv kan indsætte et billede i

vingeformen forsiden. Vejledning til

den findes Intranettet.

Anette Nøddelund

Kommunikationsafdelingen

Nyt om navne

25 års jubilæum

Navn Arbejdssted

Gitte Valbo Andersen Dagplejen

Ingerlise Jørgensen Dagplejen

Lillian Nielsen Distrikt Klintholm

Susanne Jørgensen Dagplejen

Fratrådte grund af pension/efterløn

Navn Arbejdssted

Ilona Annelise Pedersen Distrikt Solhøj

Jane Sørensen Distrikt Fanefjord

Johan Landgren Udviklingsstaben

Manual for designet

Vores værdier

Bo og Naboskab Præstø

Legepladser i

Vordingborg Kommune

Oversigt og status

Ram dit mål

Kommunens designmanual er netop blevet revideret

og opdateret. Den findes Intranettet under

Kommunikation. Du kan få vejledning om den i

Kommunikationsafdelingen tlf. 55 36 27 14.

Samarbejde i Fællessekretariatet

Her bringer vi navnene jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til

pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed

til det lønteam, I hører under.

Jytte Andersen Myndighedsafdelingen

Jytte Fagt Vordingborg Biblioteker

Jørgen Holse Natursekretariatet

Karin Bodil Holse Dagcenter Brænderigården

Klaus Kaarde Centralvaskeriet

Lillian Johansen Bo og Naboskab Møn

Lis Jørgensen Distrikt Solhøj

Lise-Lotte Mogensen Distrikt Solhøj

Mogens Dalberg Hansen Det beskyttede værksted

Søren Fugl Vintersbølle Skole

Verner Carlsen Social

Vordingborg Kommune

Designmanual

Vibeke Christensen Myndighedsafdelingen

10 11


Interne kursus- og uddannelsestilbud

I den kommende tid udbyder vi disse kursus- og uddannelsestilbud:

Velkomstmøde for nyansatte

Tid: 31. august kl. 8.30 - 11.30

Sted: Handelsskolen, Auditoriet,

Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 24. august 2011

Førstehjælp

For alle ansatte som ikke har gennemgået

førstehjælpskursus inden for de seneste 3 år:

Hold 3

Tid: 4. og 5. oktober 2011, kl. 9.00 -15.00

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 26. september 2011

Hold 4

Tid: 15. og 16. november 2011, kl. 9.00 - 5.00

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmldingsfrist: 7. november 2011

Hjertestarterkursus

For ansatte med hjertestarter arbejdspladsen

Tid: 23. juni 2011, kl. 9.00 - 12.00

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen,

Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 8. juni 2011

Få inspiration til

hverdagen!

Grundlæggende forvaltningsskik

for ledere

med undervisere fra Ombudsmandens kontor

Tid: 29. august kl. 8.30 - 15.30

Sted: Vordingborg Rådhus, Kantinen, Valdemarsgade 43, Vordingborg

Tilmeldingsfrist: 5. august 2011

Diplomlederuddannelse for ledere

Nye hold starter 7. september 2011.

Ansøgningsskema samt orientering om procedure og vilkår ligger kursusportalen.

Sted: Køge eller Næstved Handelsskole

Tilmeldingsfrist: 5. august 2011

Der er studiestart 2 gange årligt, nemlig i september og marts.

De enkelte moduler er planlagt, så du i løbet af ca. 2 1/2 år kan blive færdig med en hel

Diplomuddannelse i ledelse. Men du kan også tage uddannelsen over en længere periode

op til 6 år. Undervisningen er tilrettelagt med en hel undervisningsdag (9.00-15.30) ca. hver uge.

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedure

Se kursusbeskrivelserne kursusportalen, som er tilgængelig intranettet under Personaleforhold

– Kurser og uddannelse.

Send – efter aftale med din nærmeste leder – tilmelding gennem kursusportalen eller pr. mail

til eara@vordingborg.dk. Hvis du er usikker , hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang

til intranettet, kan du kontakte HR- og Personalestaben, tlf. 55 36 27 83 eller 55 36 27 82.

Kast et blik kursusportalen. Der kan være kommet nye kurser, siden dette blad gik i trykken.

HR- og Personalestaben, Eva Ahrenst Rasmussen

Nogen mennesker stortrives midt i travlheden. Deres personlige overskud er stort,

og deres livskvalitet er høj – det er dem, der kaldes for de langtidsfriske.

Hvordan gør de det? Og måske vigtigst af alt – Hvad kan vi lære af dem?

• Lær kraftfulde teknikker og trivselsstrategier, der giver dig mere overskud

• Bliv inspireret af cases fra det virkelige liv

• Få den nyeste viden om trivselsstoffer i hjernen

Kom til foredrag med trivselsrådgiver Henrik Krogh den 15. september

Svend Heinild Centret, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg.

Der er sandwich og kildevand kl. 17.30 og foredrag kl. 18 – 20.30.

Samlet afdelingsvis tilmelding til Maj-Britt Otto, e-mail: mbri@vordingborg.dk

eller tlf. 55 36 27 82 senest tirsdag den 6. september 2011.

More magazines by this user
Similar magazines