Nyt om BBK

bbkdk.dk

Nyt om BBK

Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark

Det siger formanden

Sommeren ligger lige forude!

Her i Nordvestjylland har vi haft et utroligt koldt

og tørt forår, så græs har vi ikke meget af på markerne

endnu. Derfor er det vigtigt med en plan for,

hvordan græsset skal udnyttes, når der kommer

gang i det. Der er rigtig mange penge i at få det

optimale ud af sit græs, for har du noget godt hø/

græsensilage til vinter, kan du spare på dyrt indkøbt

proteinfoder.

Nyt om BBK

Med sommeren starter dyrskuesæsonen også her midt i maj. Jeg vil gerne

opfordre dig til at udstille på de lokale dyrskuer og på Landsskuet i Herning.

BBK-foreningen giver en ærespræmie, når der er tilmeldt mindst tre BBKkatalognumre.

Jeg ved godt, det er forbundet med et stort arbejde at ud-

Årgang 2010

Nr. 1, MAJ

I dette nummer:

Bestyrelse, udvalg 2

Årsmøde, generalf. 3

Avlsformanden 4

PR-manden 5

TOP 10-tyre 7

.TOP 10-hundyr 7

BBK i New Zealand 8

Individprøven 10

Tjekliste 11

Status, kejsersnit 11

Aktive Avlsbesætn. 12

En sand TORNADO 13

stille, men det giver god reklame for vores race, samtidig med, at det giver nogle gode oplevelser for

os som udstillere. I forbindelse med Landsskuet bliver der igen i år en udstilling af krydsningsdyr på

malkekøer. Vi vil i BBK-foreningen udstille seks dyr, to RDM-, SDM– og jerseykrydsninger med en BBK

-tyr som far. Det giver noget arbejde for os i bestyrelsen, men det skulle gerne give sig udslag i et

større sædsalg til mælkeproducenterne, og sædsalget er jo vores forenings livsnerve.

De senere år har vi brugt utroligt meget tid på BBKs kælvningsforløb. Det kommer vi også til fremover,

men vi vil jo også gerne lave et stykke avlsarbejde for at udvikle BBK med hensyn til andre egenskaber

for at efterkomme de ønsker, der er til BBK – både til renavl og til krydsningsbrug. Da vi er en

meget lille forening og ikke har ret mange dyr at avle på, er det vigtigt, at så mange som muligt deltager

aktivt i avlsarbejdet. Avlsudvalget er altid klar med råd og en snak om avlsarbejdet inden for

BBK.

Vi har i foreningen forpligtiget os til at sende et vist antal tyre til afprøvning på Ålestrup, men med

de forholdsvis få BBK-kalve, der fødes hvert år, er det en udfordring at udfylde vores kvote. Derfor

vil vi endnu engang starte tyremorprogrammet op, for ad den vej at få nogle gode tyrekalve på køerne

med de højeste indekser. Det er noget af det, vi gerne vil drøfte med vores medlemmer

på Årsmødet/generalforsamlingen. Der skal derfor lyde en stor opfordring

fra mig om at møde op den 29. maj!

Årsmøde og generalforsamling den 29. maj 2010 i Thy

Bestyrelsen inviterer til Landsforeningens årsmøde og ordinære generalforsamling lørdag

den 29. maj 2010 i Thy. Se invitation, program og dagsorden inde i dette nyhedsbrev.


Landsforeningens bestyrelse 2009/10

Bestyrelse formand Lars Thede 22 84 39 77 egebaksande@firma.tele.dk

Næstformand Holger Bolvig Nielsen 98 86 41 49 bolvig.nielsen@dlgmail.dk

Bestyrelsesmedlem Erik Harpøth 61 36 72 15 lone­erik@mbr.net

Sekretær Holger Bolvig Nielsen 98 86 41 49 bolvig.nielsen@dlgmail.dk

Avlsudvalg form. Erik Harpøth 61 36 72 15 lone­erik@mbr.net

Medlem Holger Bolvig Nielsen 98 86 41 49 bolvig.nielsen@dlgmail.dk

Medlem Lars Thede 22 84 39 77 egebaksande@firma.tele.dk

Medlem Kent Falk 22 55 00 65 kent.falk@mail.dk

Medlem Eigil Pedersen 86 41 38 38 ebpfruerlund@skylinemail.dk

PR-udvalg Holger Bolvig Nielsen 98 86 41 49 bolvig.nielsen@dlgmail.dk

Kasserer Lars Thede 22 84 39 77 egebaksande@firma.tele.dk

Tilknyttet bestyrelse

og avlsudvalg

*) Redaktør af nyhedsbrevet

Tyreblade på hjemmesiden

Se ’tyrebladet’ på hjemmesiden for hver af de tyre, der

er sæd til rådighed af til inseminering. Vær opmærksom

på, at der ikke er tyreblade for samtlige de tyre,

som inseminørerne har sæd af i beholderen. Kontakt

altid inseminøren i god tid, hvis du ønsker sæd af en

bestemt tyr.

Vi opdaterer tyrebladene på hjemmesiden fire gange

om året, nemlig hver gang Dansk Kvæg genberegner

avlsværdital for kødkvæg.

Den gode BBK-historie

Send Mogens Stendal, tlf. 21 71 77 50 en interessant

BBK-historie, eller e-mail: sasso@post5.tele.dk.

Indberet alt vedr. kælvning

Oplys ud over de lovpligtige informationer også om:

1. Kalvens størrelse og vægt

2. Fødselsforløb, herunder kejsersnit

3. Løbetyr og løbeperiode – indberet ALTID inden

kælvning.

Dyr til salg på hjemmesiden

Har du dyr til salg, så annoncer dem på hjemmesiden.

Indtil videre koster det ikke noget. Dyrene bliver stående

i tre måneder, men bliver i perioden markeret efterhånden,

som de bliver solgt.

Send en mail til Mogens Stendal, sasso@post5.tele.dk

med dyrets CKR-nummer og eventuelt et godt billede

af dyret.

2

Mogens Stendal *) 22 71 77 50

86 84 80 50

sasso@post5.tele.dk

Landsskuet i Herning holdes i torsdag til lørdag

den 1.—3. juli 2010. Det er stedet at markedsføre

BBK over for mælkeproducenternw. Landsskuet

er et godt sted at markedsføre dine dyr.

Det haster med tilmelding

Forberedelserne til Landsskuet er allerede godt i

gang, og senest mandag den 17. maj skal du

have foretaget din bruttotilmelding af dyr, det vil

sige have oplyst race og antal dyr, du højst vil

udstille.

Herefter har du tiden frem til mandag den 14.

juni til at beslutte dig for den endelige tilmelding,

det vil sige, til at beslutte præcist hvilke dyr, du

ønsker at udstille.

Vi håber på mange BBK-dyr ! Kom og vær

med. Vi hygger os og har sammenhold!

Dommer i år bliver vores kåringsinspektør, Morten

Ege Thomsen.

Se Landsskuets hjemmeside

Se alt om Landsskuet på Landsskuets hjemmeside,

www.landsskuet.dk.

Her kan du læse alt om brutto- og endelig tilmelding,

se programmet og i det hele taget følge de

mange forberedelser.

Du kan også ringe til Landsskuets sekretariat i

Viborg på telefon 8728 2000. Men det skal være

nu!

Vel mødt på Landsskuet 2010!


Årsmøde og generalforsamling 2010

3

Landsforeningens bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til årsmøde 2010 samt indkalde til ordinær

generalforsamling 2010

Program

Lørdag den 29. maj 2010 i Thy

Klokken 1030 Vi mødes hos Landsforeningens formand og frue, Hanne & Lars Thede, Vorupørvej 262,

7700 Thisted, telefon 22 84 39 77. Vi starter med brunch, og vi ser BBK-besætningen

Klokken 1215 Avlertime. Vi gentager succesen fra sidste år, hvor avlerne – inden generalforsamlingen –

havde en god snak hen over bordet om BBK-avl med mere. Avlertimen er en god inspiration

for bestyrelsen og Avlsudvalget – men også for medlemmerne

Klokken 1330 Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen kører vi en tur i området – længden af turen afhænger af hvor lang tid, generalforsamlingen

tager; men vi besøger blandt andet en af dansk landbrugs topledere, vice-formand i Landbrug

& Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, hvor Lars Thede er daglig driftsleder. Her er den en fin jerseybesætning

på 170 køer og tre malkerobotter. I besætningen anvendes meget kønssorteret sæd til jerseykøerne

og -kvierne. Derfor bliver en del af jerseykøerne løbet med kødkvæg – BBK, naturligvis. Vi ser nogle af

BBK-krydsningskalvene.

Klokken 1800 Middag på Øst Vildsund Færgekro; Landsforeningen er vært, men deltagerne bidrager med

150 kroner pr. person.

Ordinær generalforsamling i Landsforeningen holdes

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning fra bestyrelsen og eventuelt beretning fra nedsatte udvalg til godkendelse

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er: Holger Bolvig og Erik Harpøth

7. Valg for 1 år af en suppleant til bestyrelsen

På valg er: Kent Falk

8. Valg for 1 år af to folkevalgte revisorer og 1 folkevalgt revisorsuppleant

På valg som revisorer er: Ole Amstrup og Søren Eriksen (sidstnævnte modtager ikke genvalg)

På valg som revisorsuppleant er: Poul B. Sørensen

9. Valg af 2 medlemmer til Avlsudvalget

På valg er: Kent Falk og Eigil Pedersen

10. Eventuelt.

Tilmelding

Af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig til årsmøde og generalforsamling ved at kontakte:

Holger Bolvig Nielsen, telefon 9886 4149 eller e-mail bolvig.nielsen@dlgmail,dk senest den 25. maj.

Du er også velkommen til at tilmelde dig hos et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Venlig hilsen – og vel mødt!

Bestyrelsen

Lørdag den 29. maj 2010 klokken 1330

hos Hanne & Lars Thede, Vorupørvej 252, 7700 Thisted


Vej dine kalve

Formanden for

Avlsudvalget,

Erik Harpøth

Så må den lange vinter da være ovre. Sne 4. maj og

handsker og termokedeldragt. Foråret, der blev væk

– sammen med græsset, der fik sneskimmel.

Men så er det da godt, at vi har nogle kønne blå

køer og kalve at kigge på. De skal nok finde læ,

samtidig med, at kalvene holder legestue som alle

andre unger før sengetid. Jo, det er skønt på landet

med nyspirede marker og råbukken, der godt ved. at

det ikke er 16. maj endnu…

Så er den trælse vinter glemt.

Avlsformandens

klumme

Ellers er årgangens sidste kalve på Aalestrup ved at

være. Der var ingen stjerner i blandt dem, dog vil jeg

sige, at tyren med kombi-gener, Fruerlund Ebbe, har

klaret sig rimeligt godt.

Jeg var til brugermøde her i vinter om brugen af individprøvestationen

Aalestrup. BBK har givet tilsagn

om at afprøve fem1. maj 2009 og 30. april 2010. Så

har du en god tyrekalv så kontakt mig, så vil en fra

bestyrelsen eller avlsudvalget komme og bese den.

Vej alle dine kalve ved fødsel, 200 dage og 365

dage. De to sidstnævnte vejninger kan ske på

dagen + – 60 dage. Vejetallene giver vigtige bidrag

til flere af delindekserne og er derfor vigtige

i besætningens og racens avlsarbejde.

4

Vi vil prøve at få tyremorprogrammet op at køre

igen. Vi vil ad den vej prøve at finde gode kalve og

forhåbentligt dermed finde emner som sædtyre.

1. maj 2009 og 30. april 2010. Så har du en god

tyrekalv så kontakt mig, så vil en fra bestyrelsen

eller I marts blev alle køer på Fruerlund hos Britta &

Eigil Pedersen kåret. Kåringsdommere Morten Ege

Thomsen havde en lang dag, men det hele forløb

fint. Når det kan lade sig gøre at kåre cirka 50 køer i

én besætning, kan vi vel alle bruge en smule tid på

at få kåret. Jeg vil hermed opfordre jer til at få jeres

køer kåret, det kunne være herligt hvis vi til nytår

har de fleste kåret. Foreningen betaler jo, så det kan

ikke være økonomien, der afskrækker.

Jeg har fundet en udbyder af sæd af tyren Atlas, 87

% BBK, resten er polled Limousine: Vi ved endnu

ikke ret meget om tyren, men det er det tætteste, vi

for tiden kan komme på de pollede gener. Er du interesseret

i at prøve?

Til tyremødreemner er der stadig sæd af Diable.

Ellers er der Fripon, Empire, Tallboy, Valentin og

Tornado.

Hvis der er behov for nye tyre, så kontakt Avlsudvalget

med emner. Så vil vi tage det op.

Jeg håber på en stor udstilling af flotte BBK

Landsskuet 1.-3. juli.

Tyre, der for nylig har afsluttet individprøven, samt tyre, der endnu er på stationen

Husk, der er bruttotilmelding senest den 17. maj!


Opfordring fra Landsforeningens PR-mand

Sekretær og PRudvalgsformand,

Holger Bolvig Nielsen

Dyrskuesæsonen står nu for døren, og hermed en

god mulighed for at præsenterer vores BBK- race for

andre kvægbrugere end os med de rene BBK-dyr.

Her tænker jeg på malkekvægsfolkene, som vi gerne

skulle have til at foretrække vores race til at inseminerer

de dårligste malkekøer. Det er lykkedes ret

godt i det forløbne år, hvor BBK- sædsalget har vist

en fremgang på 20 procent i forhold til året før.

Fremgangen er så meget mere imponerende, når vi

ser, at kødkvæg som helhed har haft en tilbagegang

på 1 procent.

Denne fremgang skal vi med alle kræfter fastholde

og helst udbygge.

BBK på Landsskuet for et par år siden

S-indekset udtrykker racens avlsmål

5

En af PR- mulighederne er, at udstille på dyrskuerne.

Især på de mindre skuer er der en god mulighed

for at få en snak med mælkeproducenterne

om fordelene ved at krydse med BBK.

At sælge en vare kræver god PR. Her er vores

BBK- dyr rigtig gode til at fange opmærksomheden,

men også godt PR- materiale i form af foldere

med aktuelle oplysninger om vores races fortrin til

krydsningsbrug. En sådan folder er rigtig god at

have, når man skal forklare, hvorfor BBK er den

bedste race til krydsningsbrug, for her har vi samlet

en række kendsgerninger, der meget overbevisende

taler for sig selv.

Derfor – når du har besluttet dig for at udstille på et

dyrskue, så kontakter du undertegnede, foreningens

PR- mand. Så sørger jeg for, at du får PR-

materiale stillet til rådighed.

Et andet godt PR-middel er at få BBK-tøj, som udstillere

og trækkere har på, når dyrene skal præsenteres.

Her har vi i foreningen udstillingstøj, som

kan du kan låne eller købe.

Bestyrelsen er ligeledes indstillet på at sende en

repræsentant til de dyrskuer, hvor der udstilles

BBK.

Altså: Kontakt foreningens PR- mand for at få

hjælp til en rigtig god udstilling på dit lokale dyr-

I S-indekset har den enkelte race inddraget og vægtet de egenskaber, der betyder noget for racen. Landsforeningen

er i en fase, hvor den overvejer at revidere vægtningen/tyngden af de enkelte egenskaber i avlsmålet.

På de næste to sider kan du se de ti bedste tyre og de ti bedste hundyr efter den nugældende vægtning. På

årsmødet 2010 vil bestyrelsen spørge om medlemmernes holdning til, hvilke egenskaber, BBK skal lægge

mest vægt på fremover. – Kom til årsmødet og giv dit besyv med: Medlemmerne taler – BBK-ledelsen lytter…!


Du kan se samtlige dyr, tyre henholdsvis hundyr, på Dansk Kvægs hitliste på denne adresse:

http://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/avl/avlsvaerdital-for-koedkvaeg/sider/startside.aspx

6


Bemærk, at ELKE som nummer 2 på hitlisten er mor til Sdr. Skovens TORNADO

7


Sammen med hele familien var jeg i december

2009 fire uger på New Zealand. Her tilbragte jeg

fem dage hos Paul Sewell, der bor midt på Sydøen.

Her har de et klima, der svarer til vores (de milde af

slagsen) samt seks ugers tørke hver sommer. Men

i december er det højsommer på den sydlige halvkugle

– et klima til korte bukser og en bredskygget

hat!

Paul har 250 ammekøer, hvoraf cirka 100 er rene

blå. De har haft et par kalve, som tyren voldtog,

mens han gik ved moderen. Som Pauls far sagde:

”Sig ikke, at de blåhvide ikke har stærke ben, når

de som kalv kan bære en tyr på over et ton”.

Disse krydsningskalve blev taget ved kejsersnit .

Jeg så alle deres køer og fandt ikke en med ar på

siden! For de har ikke taget kejsersnit på de rene

blå de sidste 10 år. Køernes huld ved kælvning er

som de sortbrogedes – nok hvad vi vil kalde pillet

godt af. Cirka 14 dage før kælvning får de godt med

græs (stribegræsning) og byghalm til at fylde dem

med.

De får gerne dagsrationen sidst på dagen, så kælver

de fleste om formiddagen...

Farvemæssigt er de helt blå de mest eftertragtede.

De hvide er man ikke så vilde med, de får lettere

lus og hudproblemer – vi blege dansker var solskoldede

på 10 minutter! De ville gerne have, alle dyrene

var sorte i skindet omkring øjnene – de lyserøde

kunne få kræft i øjnene og måtte så aflives.

8

Inspiration fra New Zealand

Mens vi andre nød den første hvide jul i mange år, gik Erik

Harpøth i korte bukser og cowboyhat og nød højsommeren

på den sydlige halvkugle. Sammen med familien var han i

december 2009 på en fire ugers tur til New Zealand

Kvierne bliver løbet, så de kælver to år gamle. Enkelte

af de sent fødte måtte vente, da alle kælvninger

skulle ske fra 1. august til midt i oktober.

Til kvierne bruger de gerne ”gammel korthorn”, som

giver passende små kalve, men kalvene må heller

ikke blive for små. Kvien skal blokkes ordentligt op.

Hellere det end for lille en kalv, for så har de bare

bøvlet næste gang.

Tyrevalget er halvt egne strå og halvt importsæd fra

Belgien, England og Frankrig. Dansk BBK-sæd er

for dyrt, over 40 Euro pr. strå (300 kroner). Viking-

Genetics er ikke til at handle med...

Pauls far, Charles, var i Danmark i 2003 og 2009,

hvor han besøgte både Britta & Eigil Pedersen og

Tronborgs. Han ville gerne have dansk sæd, da vores

afprøvning og data fra Kvægdatabasen er pålidelige.

Det er nok et af de få steder med data om

kælvning og sundhed.

De inseminerer tre til fem uger, hvorefter deres fire

foldtyre tager over. Det er blandt andet en 10 år

gammel Magic-søn. Han vejede over 1.400 kg, da

han var størst – næsten helt skimlet. Han var lige

taget fra 30 køer, efter først at have løbet 40

krydsningskøer.

Der er også en Franchi-søn, meget bred og muskuløs,

meget blåskimlet.

En polled, næsten helt sort tyr gik ved 40 køer. Der

er flere og flere, der efterspørger pollede tyre.


De havde kolleger, der brugte 3/4 BBK X 1/4 Angus

tyre for at få hornløst afkom.

Så nu håber de, at deres indkøbte krydsnings-tyr vil

give polled afkom, selv om der er lang vej til en polled

BBK-besætning.

Desuden har de fire andre tyre ved krydsningskøerne.

Det er tyre, de tidligere har brugt i avlen,

men de vil lige se, hvordan afkommet udvikler sig,

før de igen (eventuelt) bliver brugt til renavl.

Typemæssigt er de ikke så glade for de ekstreme

dyr. Halerne skulle helst ligge ”oven på og ikke

spærre for fødselsvejene”. Køerne skal kunne kælve

selv!

Længde og størrelse er også af vital betydning.

Uden længde – for få bøffer. Uden størrelse – for få

kilo!

Gode lemmer er vigtigt, når tyrene skal ud og arbejde

i bjergene og dermed gå langt. Det meget hældende

kryds kunne de beholde i Belgien!

Tyre, der giver fejl som hængende tunge, krumme

forben, skæv undermund, for meget under- og overbid,

bliver straks slagtet.

Hvert år sidst i maj holder de en storstilet auktion på

farmen – med steaks, brød og masser af øl.

Her sælger de hvert år cirka 20 tyre. Det foregår i en

indendørs salgsring. Udenfor er der folde, så publikum

kan bese dyrene, og de kan gå ind i folden til

dem.

9

Man tjekker tyrenes temperament ved at lade dem

stribegræsse, de bliver løbende vejet samt afprøvet,

om de vil springe. Det sker ved, at tre kvier bliver

bundet op, og så registrerer man tyrenes springvillighed

i en 10 minutters periode. Den form for voldtægt

var nok ikke gået i Danmark!

De tapper sæd årligt af tre til fem tyre, som de selv

ønsker at bruge i avlen.

Tyrenes bækkenåbning bliver målt ved, at en hånd

bliver lagt op bag i. Der er faktisk stor forskel mellem

tyre, siger Paul Sewell. Diameteren af tyrenes

testikler bliver målt. Jo større nosser, des mere kan

tyren klare!

Til auktionen bliver alle informationer samlet i et

salgskatalog. Salgsprisen ligger fra 10.000 til 40.000

kroner for tyre på 18 til 20 måneder.

Det var et meget spændende besøg hos meget

gæstfrie værter, Paul & Robyn Sewell, og Pauls forældre,

Charles & Barbara Sewell.

Juleaften sov ungerne i garagen. Det glemmer de

aldrig!

Mit indtryk er, at vores avlsmål i New Zealand og

Danmark er ens: Størrelse, vækst og evnen til selv

at kunne kælve.

Der er ikke et godt samarbejde i deres forening. Enhver

er sin egen lykkes smed. Deres formand, Bruce

Vorsnop, er meget speciel. Jeg har mødt manden

dernede…

Det er lidt ærgerligt, at new zealænderne ikke kan

samarbejde, for der er et potentiale for de blå i New

Zealand.


Individafprøvning

– en vigtig avlsforanstaltning

Afprøvningsresultaterne er et godt udtryk for tyrenes

arvelige (genetiske) anlæg og er derfor et effektivt

redskab og sorteringsgrundlag, når racens ledelse

skal udpege tyre til sædtapning, eller når en avler

skal beslutte sig for sin kommende avlstyr.

� Daglig tilvækst (månedlige vejninger og ved start

og slut)

� Måling af kødindhold (scanning af den lange rygmuskel;denne

ultralydmåling er et godt udtryk

for mængden af kød i slagtekroppen)

� Måling af fodereffektivitet (via en transponder i

øret registreres foderforbruget automatisk).

Ved prøvens slutning bliver tyren kåret af en kåringsdommer

for at få sat tal på tyrens udseende og

funktionelle egenskaber (tyrens fænotype).

I forbindelse med vejning og scanning registrerer

personalet på avlsstationen tyrens adfærd som udtryk

for dens temperament.

Afprøvningspris og tilskud 2010

Afprøvningspris

Grundbeløb 9.500 kroner

Transport til stationen (+ 800 kroner 800 kroner

Forsikring 300 kroner

I alt 10.600 kroner

Tilskud fra VikingDanmark

Afprøvningstilskud 2.000 kroner

Avlstilskud til avlsbesætning 1.000 kroner

Aktiv Avlsbesætning 500 kroner

Tilskud i alt fra Viking 3.500 kroner

Tilskud fra BBK-foreningen

Avlstilskud 3.000 kroner

Aktiv Avlsbesætning 2.000 kroner

Tilskud i alt fra BBK 5.000 kroner

Afprøvningspris, netto 2.100 kroner

Øvrige omkostninger

� Indsætter betaler for fortæret foder, 1,45 kr. pr.

FE

10

Avlsværdital for afprøvede tyre

Dansk Kvæg beregner tre avlsværdital for hver tyr,

der afslutter individprøven. Avlsværditallerne er

især baseret på tyrens egne resultater fra prøven,

men også informationer fra slægtninge, der har været

individafprøvet, indgår. Det er for bedst muligt at

fastlægge tyrens avlsværdier.

Avlsværditallene bliver udtrykt i procent af racens

gennemsnit, der altid er 100, og som er baseret på

de seneste to års resultater (fem år for racer med få

afprøvede tyre). En tyr med et avlsværdital på 110

er således 10 procent bedre for den aktuelle egenskab

end racens gennemsnit:

� T-tallet er værdien af tyrens gener med hensyn

til tilvækst.

Arvbarheden for tilvækst er 40 procent.

Spredningen for T-tal er fem enheder

� U-tallet udtrykker arealet af tyrens lange rygmuskel,

målt i cm 2 , og viser dens anlæg for

muskelfylde.

Arvbarheden er 43 procent.

Spredningen for U-tal er fem enheder

� FFE-tallet udtrykker fodereffektiviteten.

Arvbarheden er 37 procent.

Spredningen for FFE-tal er fire enheder.

Bedre staldforhold

� Gardiner i stedet for faste mure

� Højere til loftet – meget bedre indeklima

� Propeller sikrer luftcirkulationen.

Ændret fodring

� Flere grønpiller

� Lucernepiller

� Moden majs

� Adgang til lucernehø, 0,5 kg pr. tyr

� Foderblandingen er optimeret, så tyrene ingen

undskyldning har for ikke at vokse optimalt

� Professionelle sundheds– og produktionsrådgivere

er tilknyttet og kommer jævnligt på avlsstationen.

Ændret opstaldning

� Der går højst syv tyre pr. boks mod tidligere otte

� Tyrene får ikke længere ring i næsen – vi har tidligere

oplevet betændelse.

Ændret afprøvningsperiode

� Efter et kort ophold i karantæneafdelingen er tyrene

i egentlig prøve fra 7½ måned til 12 måneder.

Tidligere var afprøvningsperioden fra 8 til 13 måneder.

� Dette er for at tilpasse afprøvningen forholdene i

praksis, hvor mange kalve slagtes inden de er et

år gamle.

� Samtidig betyder det mindre belægning i boksene

� Kalvene kan fortsat gå sammen med deres mor i

5 måneder.

Se mere om tyrene på individprøven her: http://gbi.agrsci.dk/~chm/idv/idvkod_frame.htm


Tjekliste – hen over sommeren

Inden udbinding har du tjekket dit hegn for brækkede

pæle og for strøm. Vandforsyningen er også i

orden.

Du har klovbeskåret dyrene, hvis de havde brug for

det, kalvene er øremærket, efterhånden som de

blev født, og du har sat erstatningsmærker i de dyr,

der har mistet et mærke. Hvis du får kontrol, er det

for dyrt, hvis øremærkerne ikke sidder, som de skal!

Husk dagligt tilsyn med dyrene hele sommeren. Er

der syge dyr? Brunstige dyr, der skal insemineres?

Har dyrene fortsat vand? Fungerer el-hegnet? Er

der græs nok?

Fik du sat en balje med mineraler ud? Er der fyldt

op? Husk, der skal være Selen i blandingen.

I maj måned vælter græsset op, når der er passende

med varme og væde. Tilbyd dyrene halm; det

fungerer godt i vommen sammen med det strukturfattige

græs.

Hen i juni er det tiden for slæt af overskudsgræs.

Det ensilerede græs eller høet må gerne have fysisk

struktur – BBK’erne er jo ikke malkekøer.

Senere skal foldene måske reguleres. Efter Skt.

Hans er græstilvæksten meget lavere end i maj måned.

Nu er det også tiden at give gødning.

Kalvene er vant til kalveskjulet, ikke sandt? Husk at

fylde op med en god kalveblanding.

Juli kan nogle år være fattig på nedbør. Du har en

plan B klar, hvis der bliver mangel på græs. Det er

også nu, du skal holde øje med fluestik hos kvierne.

Kejsersnit – igen - igen

Vi opgør og vurderer hvert år udviklingen i frekvensen

af kejsersnit hos BBK fra 1. juli til 30. juni. Det

sker ved udtræk af samtlige kælvninger hos renracede

BBK-hundyr, registreret i Kvægdatabasen.

Det var en TV-udsendelse i maj 1998, der satte

gang i processen med at reducere den høje frekvens

af kejsersnit hos BBK. Landsforeningen indgik

en aftale med landbrugets organisationer, Det

dyreetiske Råd og Justitsministeriet om at reducere

frekvensen til højst 10 procent.

Siden 2004 har Landsforeningen sagt, at det er

”forbudt” at inseminere/løbe BBK-kvier med BBK.

Dette tiltag har for alvor hjulpet til at få den gennemsnitlige

frekvens af alle kælvninger under kravet om

højst 10 procent.

Næsten alle medlemmer følger Landsforeningens

forskellige anvisninger for at undgå kejsersnit, herunder

undlader at inseminere/løbe kvierne med

BBK.

Men det er mere end irriterende, at nogle få medlemmer

i den forbindelse lader ”fem og syv” være

lige og bare gør, som det passer dem!

11

Lyt til kalvene, når de har løbet en tur. Er der nogle,

der hoster? Foldskifte er effektivt mod orm og parasitter.

Lige så snart dyrene er flyttet i ny fold, skal

den ”gamle” afpudses og måske have lidt gødning.

Vi er nu inde i august måned. Er der græs nok?

Hvordan gik det med reproduktionen? Husk for alt i

verden at indberette løbeperiode til RYK, hvis du

bruger foldtyr.

Husk også at få vejet dine kalve ved 200 og 365

dage! Du har en frist på 60 dage til begge sider af

statusdagen, så det skulle nok kunne lade sig gøre

at få dem alle sammen vejet.

Har du ingen vægt, siger du? – Jamen, du har sikkert

en bekendt med kødkvæg, og som har en kreaturvægt,

du kan låne! Måske kan I hjælpe hinanden

med at veje hinandens kalve?

Efter høst skal efterslæts– og udlægsmarkerne være

klar – indhegnet og med vand og det hele. Det er

også nu, du skal overveje at tage kalvene hjem, for

inden længe bliver det koldt og fugtigt. Måske har

kalvene et godt læskur? Det er vigtigt, at de kan

søge læ; men de voksne dyr sætter såmænd også

pris på læ!

I oktober nærmer tiden sig for indbinding. Om foråret

er det altid rart at kunne lukke alle dyrene på

græs; men det er faktisk lige så rart at få dyrene på

stald igen. Men jo længere tid, de kan hente føden

på marken, des billigere. Økonomien ved kødkvæg

er ikke imponerende, så der skal spares, hvor spares

kan!

År

Antal

kælvninger

% kejsersnit

1. kalvs Alle

1996/97 142 64 55

1997/98 162 48 43

1998/99 170 29 22

1999/00 148 47 26

2000/01 161 49 21

2001/02 156 31 22

2002/03 167 55 26

2003/04 125 36 22

2004/05 126 43 28

2005/06 128 20 21

2006/07 132 10 15

2007/08 113 8 7

2008/09 96 0 3

2009/10 97*) 6*) 9*)

*) Foreløbige tal for 2009/10

I 2009/10 har der til dato været ni kejsersnit. Et enkelt

medlem tegner sig for hele fire af disse (ud af i

alt fem kælvninger), heraf to på kvier, løbet med

BBK. Samme medlem har også de foregående år

konsekvent løbet kvierne med BBK.

Synes du også, det er ret illoyalt

– og mere end irriterende???


Aktive Avlsbesætninger – BBK

Formålet med konceptet Aktive Avlsbesætninger er at motivere flest

mulige avlere til at gøre nogle af de ting, der kan være med til at

effektivisere avlsarbejdet inden for den enkelte race.

12

Der er fire ting, Aktive Avlsbesætninger sætter fokus på:

1. Vejning af kalve

2. Kåring af køer

3. Anvendelse af gode tyre i reproduktionen

4. Indsættelse af gode kalve på individprøven.

Det er alfa og omega, at alle kalve bliver vejet ved fødsel, 200 dage

og 365 dage. Det giver værdifulde oplysninger om de arvelige anlæg

for lette kælvninger med mere, koens mælkeydelse og kalvens

anlæg for tilvækst.

I forbindelse med kåring sætter vi fokus på funktionelle dyr. Og ved

at anvende gode tyre, insemineringstyre eller foldtyre med høje indekser,

har vi gjort vort til, at næste generation af dyrene bliver bedre

end den nuværende. Ved at indsætte gode kalve på individprøven

yder den enkelte sit bidrag til at finde den næste gode tyr, som

vi skal have tappet sæd af, og som derfor kan komme til at sætte sit

præg på racen. Skal du bruge en god foldtyr, er det også en fordel

at kende dens gener med hensyn til tilvækst, muskelfylde og foderudnyttelse.

I konceptet Aktive Avlsbesætninger er vejekravet obligatorisk, i det

mindst 80 procent af alle kalve i de tre vægtkategorier skal være

vejet. Desuden skal mindst et af de øvrige tre krav være opfyldte for

at opnå prædikatet Aktiv Avlsbesætning.

Mange Aktive Avlsbesætninger fra mange racer

Ved den seneste opgørelse var der i alt 147 Aktive Avlsbesætninger af 12 forskellige racer. To BBKbesætninger

klarede skærene, nemlig besætningerne fra vores mangeårige formand, Holger Bolvig Nielsen,

og besætningen fra vores nuværende formand, Lars Thede. Vi kipper med flaget og ønsker til lykke samtidig

med, at vi opfordrer alle vores medlemmer til at gøre de rigtige ting rigtigt, nemlig vejer alle kalve, får køerne

kåret (NB! Landsforeningen betaler!!), bruger insemineringstyre eller en foldtyr med et højt S-indeks.

Tjek lige status på din besætning på udskrifterne fra Kvægdatabasen. Besætningen skal have status som

Avlsbesætning for at komme i betragtning som Aktiv Avlsbesætning. Din besætning har muligvis status som

Dyreomsætning. Er du i tvivl om status, eller ønsker du status ændret til Avlsbesætning, skal du blot ringe til

dit lokale RYK-kontor, så kan du nemt få besætningens status ændret.

147 Aktive Avlsbesætninger af 12 forskellige racer

Race AA-bes. Vejning Kåring Reprod. Individpr.

Aberdeen-Angus 4 100 % 75 % 100 % 75 %

Belgisk Blåhvidt Kvæg 2 100 % 100 % 100 % 50 %

Blonde d’Aquitaine 6 100 % 83 % 100 % 33 %

Charolais 13 100 % 38 % 100 % 46 %

Dexter 2 100 % 50 % 50 % 0 %

Hereford 30 100 % 77 % 93 % 40 %

Skotsk Højlandskvæg 11 100 % 73 % 73 % 0 %

Limousine 50 100 % 86 % 94 % 52 %

Piemontese 1 100 % 0 % 100 % 100 %

Salers 1 100 % 100 % 100 % 0 %

Simmental 20 100% 80 % 95 % 55 %

Tiroler Grauvieh 7 100 % 71 % 71 % 0 %

More magazines by this user
Similar magazines