Betragtninger, foranledigede ved nogle af de sidste politiske ...

booksnow1.scholarsportal.info

Betragtninger, foranledigede ved nogle af de sidste politiske ...

h*

ICO

Ein

\{0

ICO

DL

212

R4A3


u.-

^

^a •/(, uy' M C^ Zl-'^-cr >^ K^


2^1

^/


figfiiigef^

fovanlcbigebc i>eb \\oc\k af

t)c fibfte iJolitiffc ^ibokgiDcnfjcticr

flf

Cljtiftiau Jlitleo Utunitlou)

til (XbripiaiiéfiTbe 09 9lf«entlort).

il'^fcJml^(c 1848 rffcr ^fn froiifff ^cbruarrcredifion

09 u^aione efter i)an^ "^or*

fijobcit^aDtt.

1852.

??e.


PL

Xrvft i S3ianco SunoiS SogJrwfffri.


15 o t o t t),

cD træder frem for iijf^t,

^cix itu ^a\>t Det vf)plr, at Deté gorfvitter, fom bef!æf;

tu}€y>f^ fi9 Dermec til fort for fin ^oD, funDc (ccgac Den

fiDfte JjjaanD Derpaa* vr)ané '2(rbeiDe maatte ot^enjioco

i frcmmeDe vf)ænDer.

Uc^belfen Deraf {)civ itte t>ccret uDen QSanfteh'g?

l;eD for Den, ^rem ifol^c Den æD(e »P)eDen^ano[neé £!)nffe

{)am (Sfterlei^enDe tilltDé^fulDt betrocDe Den.

Jorfatterené no^ct eienDommeh'^e (Spro^ maatte

i tit ^ele refpectercc> ; men Dooi t)are 5'"^^^"^^*"9^^

noDi>enDu3e. Spift 09 ^er maatte dlo^^t fupplere*^, vaa

anDre SteDer S^Ovjct borttavjCi^* (Ban (et Det t>i(De

bai>e x^æret for gorfattcren, om ban fe(i> var fommcn

til at (cccVje ftDfte ^haanD paa fit 3Særf, at foretaae faa?

Danne goranDrin^er eller gorbeDrinijer, ]aa oanffeliv]t

blei> Dette for en fremmeD UDc^iver. 'Den UflarbeD,

Der {)i\t oa ber fnnDe berffe i Sfriftet, funDe jo Doebj


(uv]e I, at han i'ffe i>ar ^elct^ nof ti( at trcejfe t^cn

rette ^enmo|, t^eelé fun^e ben (;tDrøre fra Unøiagtuj?

^et) (;oé ^en, Der {;at>be ^avt niet) iKeenffrtften af5!Jia?

nufcriptet at 9Jore. — ^Banffelicj^eberne v>avt iimXcrttD

tilftebe, 09 Ubgmeren maatte fø^e at oDert)int^e Dem*

^an ()ar maaf!ee iffe funnet oDerDinDe Dem ade, men

|)i>aD f)an ()ar ajort/ t)ar pan c(jort fami>ttttg(?eDéfu(Dt

09 meD t>arfom ^aanc*


Sbet biéfe ^Betragtninger Bedige^ O^iinbet om min falig

gaber cg be meb ^am famvirfcnbc iOJænbe ligefaa fcrbre*

lanbéfjccrligc fom forbringølefe og uegennyttige 33eilrccbe(|'er,

ber ifa:r nnber greberif ben 3jette fom ^ronprinbs l}at)be

en faa rigtig Deel i G)runblcrgningen til be afgjorenbe gvem=

ffribt, ber ere Dunbne meb ^^enft^n til golfenbt)ifling og

35e(t)ære boe ben banffe Sanbatmue, \}ox bog iffe

minbre tafnemmeligen bintlee i)eb (i'rinbringen om tnimx

g(cbrelanbet?en, ber i ben l}am afgorfi)net antjifte SBirfefrebé

iffe alene i \)d ^er 5lnførte, men ogfaa, l)t)ab enten for eller

efter l)iint libépnnft, bar aflagt bett)bning^fnlbe l^rotjer \>ent}eb for ^onge og gccbrelanb.

galber enb uort 33lif ba forft pac[ ben fejtenaarige ^jng*

ling, ilronprinbe Qreberif, i\t^ ^uiler M enbnn meb albrig

fuigtenbe lafnemmeligljeb )(icici ben crble, l}oi^jertebe Ov}, for

^onbeftanben i^K\ i\m\\i folenbe ^Jlnbreaé ^^^etrué 33ernftorff,

om l)t3em (imblemet af DUrbcné (Siffer^eb meb

l)oitloftet, ^am raft §æber^franbé paa en


han^ ftovc gortjeneftev meb §enf^n til ^anmavfé

'Bel, faa x>\[ t)og. tcvom bccrer jeg ingen ^t)it)l,

D^mccrffomI)et)en m\t ocjfaa gjetne braget ^en til 9}^inbet om

min gaber, ber ba'o^c gjort bet til ^otoebeiemeb for fine 33e*

ftrccbelfer, at mk til §elb for T)anmarf^ 33onbeftanb,

og bor bet berfor ^er bemccrfe^, d ben Ilte iD^art^ 1848

MX §nnbrebaar^bagen efter min gaber^ gobfel, — og at i

benne 51nlebning Oiei^^ningen af ben )(>ac[ (^briftianéfæbe til

min gaber^ og ^an^ 33roberl, ^s^l^an ^.ub\)ig 9fte\)entlo^D^,

(^rinbring fatte 9?iinbeftotte fanbt 6teb, l)\)ilfet faalebeé traf

inb )paa ben famme ^ib, ber gat) Apot)ebanlcbningen til bi^fe

^labe, ^uorfor t)a ^ine mit fjerte faa nccr ftaaenbe TlccnU

^aa'tj^nlt^t Sit), ber beDccgebe^ af albele^ famftemmenbe og Deb

oprigtigt ^enffab noie befæflebe 9[^?oti^er og ^eftræbelfer meb

5tnbreaé $etrn^ 33ernftorff og mange anbre ^ble, maattt

leoenbe ftaae for min 6ja1 og gjore '^d ©nffe albele^ o\)er^

»eienbe l)0^ mig, at fnnne i)eb nogle inblebenbe Drb til

biéfe mine betragtninger noiere cf)ara!tcrifere og frcmftille

ben berlige ^anb, af ^oilfen f)iin for mtg nforglemmelige

lit) befjælebcé, og at Mti bebft Dilbe fnnne ffee t)ebet$en=

blif )()aa ben frie 5^irfen og ben inbre ^raft, ber nb*

talte fig igjennem beDJ^ænb, fom paa ben for bem lig:=

genbe 53ane faa fjæft ffrebe frem blanbt be for*

refte iHæffer, og bert)eb faa \)ærbigen fnnne betegnet fom

Otebffaber for ben ^raft frao\)en, ber fun l)a\)be bet af ©nb

i §ané Drb og i bere^ 6amt)ittigt)eb bem jlillebe

2«aal for 2)ie.

^ett frie 23itfen.

Det frie, bet djrifteligt 8tore ligger ligefra^fero*

nen inbtil §^tten iffun i benflille, ^rnnflofe, nfortrobent


@ub ^enijbne ^BeftVvTbcIfe for i ben iDienneffct ant)iftc 2>ir=

fefvebé cii udfore bet l)am af Aperrcu anuifie §Der\).

Cg bcvfoT er enbog et[)t)ert blot jovbifft $ibenffa*

belii^b^be^lDuial, ent)U€r -Iragtdi efter jorbiff 3 tor*

teb eller efter M blot jorbiff t D^^pttige imberf ajlet So*

i>ené Ircclbom og iffe trangt igjenuem til gri^ebenø ORigc

og til febbeftemt forening meb ben giibbommelige 33illie.

Saabanne ^eftræbelfer ere p;\a ben ene €ibe at ligne

meb en '^jerg\)ccrfegrube; t()i, ligefom ©riiben iffun meb

.spenfvn til 3'^^bfuglen nc^pe naaer nogen beti)belig Di)bbe,

forbliver biiu l^bcn og 5?irfen, ^olbt imob 3"bbegrebet af

X)d, fom faii intre ©jcnftanb for menneffelig 53iben og 5>ir*

fen, lige fa a i n b f f r æ n f e t og ligefaa langt fra ^d^ ©rccnbfe,

fom ^jergt)a:rfcn3rubené v2i)nfning fra Jorben^ SD^ibbel-

Vunft; i\] \\u ben anben (Sibe ligner ^iin dragten efter

jorbiff 8torl)eb og efter bet alene jorbifft 9l^ttige en

^lUMgtbi}gning, tl)i, Dar bet enb ben ftorfte, l)i>or liben er bog

bene 'Bafié, og l)t»orlibet formaaer ben at hccu fig opab

igjennem l)ine .s)immelbuené nmaalelige OUinu

9}?en httor ganffe anberlebeé t)ifer fig ben Tnrfen i ^jan--

lig^eb og efter ort 3"^^^/ ubbrebe 2i)ffe i

ben 00 tilbeelte 33irfefrebe, og i [)\>\é golge gorcrbling af

enbuer ^IMbenffabeligbeb og af l)i>er jorbiff T^irffoml)eb oilbc

finbeé fni)ttet til be '^eftræbelfer, fom »are nnberftottebc af

l)iint euige Mraftcné iBcclb.


4

^u iiutttcbe ba ben §inn3T{


\[[i\t) beflittebe fi^ )(^cia at iit>banne ben ot)creen^fJemmenbe

mcb ben gubbcmmclige 5^i(iie, {)\)ox ftor fremftiller bu,

iubre ^raft, big ba for min 33etrai3tuiug, Oij ^t)or

ftov Dilbe bu ba Oijfavi funb^jcrc bii3 i ben t)brc

'P e r b e n I

DJRcn iffuu i (iber, 3 ^^bene o o, gvif)ebené etoige

Spitcr, ligget ^o^ 2)?enneffet '^iin i)ibunber({ge

.^raftl

QlUe anbve, ja enbog feine ^Grgjenigbeben^, Ggenn^ttene

og 'i'ibenffabetneø mægtige Dtmefjebre og ^rccfter ere iffun

forgccngelige, af bet ?)bve [)ibrerenbe 53anffub af ben

iubre ^raftl Cg i)t)ormeget ^aa^ bog 3: ^f ®ub ^Renneffe*

beben mebbeette og af @ub inbt^iebe i!ra:fter, t)*?iere enb ^iin

ben ufrie lRatur^3, og t)^or langt mægtigere toilbe 3 ^^""^ve,

l)\)iø 3 i^^^ »-Mte af^olbtee fra ai b^nuenbe Gber til be

foreliggenbe mere bef\)ærlige, minbre glimrenbe

Cpgatoerl (£nbog hd baarbefte gjelb inlbe 3 formaae

c[t ov^liue og g jennembn)bc!

01 gib ^a (Eiiat og ^irfe og 8fole, og gib bog

(in^i^er af oé i fit^alb mbfte at Dccffe l^iin iubre, faa ofte

flumrenbc .^raft, tbi i^'cat) t)ilbe ba OD^i^brug af iD^agten i

3tatené 3^^bre, b^^b i>ilbe 'I^olb og ^n)f u ben fra

formaael

Cg imx vilbe ba IMbeuffaberue blomftre^ ^Religionen

\)inbe i ^aubigbeb, og €taten altib gi»e^ en faftere @runb^

Dolb, b^"*ilcnbe )i>iia gæbrelanbéf jærligbeb og borger*

finb, fom ere be eDige ©runb^iller for iDUnueffc-

og Q3orgenuL bor bog faa ofte maae faune^I

§i>or ftor er ben meb (s^ub for en eb c iubre 5lraft

i aJJenneffetl ^l>i befjenbe, ai Dt)b er bor bit Diaun,

og at benue^^ Oktniug i\] jorbiffe §(?ibe|>unft cv o^ blci^cn


6

aabeukvet Oij (jar ftaaet fovflavet og o^ til (Sftetlignelfc

giiHt i 3cfué dfjriftii^, uov ^evve 09 9[)?cftct, ber

for cé Oi3 alle fommcnbe ©(ccgtcr ffaf i>ærc oj]

ftebfc Mioe bet eDigt til ftorvc giiIt)fommen()eb

fovcnbc govbidebe, oære 0^ S{t,et og 5}eien og

€anbf)eben, i>æve oci gabeveu^ ben (Senbaarne!

O! at ben fvie ^ivfen og ben inbve .traft maatte

engang Dorbe feet at funbgjore fig fra a((e ^bronev og

gaae nb fra alk ^egjeringerne^ abminiftratioe og jnbicielle

(Smbeb^mænb, og iffe minbre fom nf)i(bet gorfranb, fnnb,

mob ®nb rettet J^ornnft og ægte g^riftenbom lægget for

2)agen af ett)Oert iOhblem, fom falbteé til at beeltage

i conftitntionefle gorfamlinger, ja \>ax bet og fnn af en af=

gjort ai^ajoritet i biéfe!

^poilfen ftor og folgerig Ojjgatje er ber alt i^m af§er=

ren jlillet ©taterneé be forffjellige Samfunb, og ^t)or rig

paa 35elfignelfe Dilbe ben^ ftebfe boiere O^naaelfe oife fig,

iiaar S)iet altib oar fæftet paa Mtc )maal og ber altib

iibortoenbt fra anbre §enfi)n ftræbteé \tt imobe.

tleknllaoenlre Snlrfhrift finlreø part miriiJtfløtUn foran

i^nftt paa Cljrifliansfæk.

S SoUanb tJar ©^rifiianéfnebea ®ob§ bet førfte, I)tJor|)aa §otie=

riet bleo opf)ctt)ct,

@ret>ffabeté 33efibber,

^f)ri)tian Ditlet> greberif iHetoentlon?, bar Dillet, at efter i)ané


Deb be ot)enfraviente Crt» i'fulbe kmcrvfcé )^aa en 93Jinbe«

[teen :pvia (£[)rirtivinéfæbe, og at bcrtil M itebcnftaaenbc

fjccriige og bctt)biungefii(be SDuffc ffulbe feieé meb

følgcnbc Crb :

3Belfiguct inxrc bet te Steb, faaUtiuje (iieveu

ftvccbev eftev at ubbrebe 5>elftanb, C)?l^éning og

bibelff (i[)viflenbom blvinbt DJieiiigmanb.

^ib()eu ftntbte '^onbeue ^^en, [jm ^Xk

€fuebe, ()\3ab ber UvU ©obt og iHet,

Cg bvié fjerte foI^t ei (ob fig noie

SJieb at ffue, — men beg^nbte bet.

Cg jeg ))rifte ®iib, fom lob I)ig bli\)e

g^vfteibS %u\) og 'iBen og Canbet^ V'wft,

Cg fom big en 53robor i>i(be gii>c,

5!jccr fom Du i alle Dauffe^ 53r^ft.

3 3uU 1787. 3cn6 i3aggfrrn.

9)ien iffe fovmaaev bog .spiftoriené 2)ie at opfatte ellev

bene ©riffel at ffilbre biøfe iDfænbe brobevlige og ftatebov^

gevlige inbevlige {yorening d}, ben nibfjcrre txcc Apengi\)en^eb

til i^ouge 00, gcrbvelanb, ber forbaubt bem, og ^t)orom mit

Apjerte fra tiblige Ungbom bar beoaret et bdligt og uubflet--

teligt ID^inbe.

Cg berfor ftal, Jaber, bit og 3'^^)^"»i^ ^^ubuig 9ieoentloU>^

dlam og (irinbringeu om (iber, ^aa bit og mit (il)rijtianx$=

fvTbe, \)ccre nubfletteligen fa mment'nt)t te t, ligefom (iber^J


8

^jdc Dave uabj!i(leli^en fovcnebc til ^eforbriiig af ^(t, ^t)ab

bet \>ax ^tSbelt og 6tcvt og ©obt!

1848 ben Ilte 3}hvté,

^t)viftian X)itle\) 9ieDentlou>.

vV^imbvebaarebagen efter (i, D. %, Oietoeutlotvé gebfe(.


9

I.

X^or faa ofte mmfommeligc T^ei ijaacv )^a(i ©titnb af jor*

tiffc Efranfer, formebelft maiu]c ^vin Cij man^e ^nimningcv.

Si)fct iffuu iifulbfommcnt ffimtcnbc imebc, men alligci^cl ffal

»or 5?aubviiU3 meb 53Iiffet fcrftet )?aa te nccrmeflc beiere

^imfter flebfe ffribe fremab til altib ftevve gu^tfommeul^eb,

felt) om T'^mn for t)ort 5^ie taber fi(^ i bet Umaaleliije!

'^t toor jorbiffe ^>ei^ ^eftemmelfe er ai ffude fore oé

opab, fan for M for 'J^(igtopfi)[be(fe aabue €amt)ittii3tebené

Oie it'fe \)ære uo^en It)it>l unberfaftet, t()i bet flarere 5t)é,

fom \)eb l)t)er befteijen §oibe laber ru3 fornemme, faai^elfom

bet lettere 51anbebrcrt, in fole, og ^;)iertet6 be l)\)ergaiu3 til=

libéfulberc ^lai3 t)ibue om og bori^e for, og tct

haat}^ ft^rfenbe og o^Uftenbe og meb Iroen^o fulbe

Ct)erbet)iieniug, at ben o^^ foreftreune ^]erfectibilitetené o^

grclfcn^^ 5?ei og be meb benne forbunbne lilft'iffelfer, ja

enbog be haarbefte uforft^lbte "^roDelfer ti)be l)en \\\C[ i>or

boiere ^i^eftemmelfe og )i^aa ^ililanbe, fom paa ben oé beftif--

febe 33anc forft engang, og \)ar \)ct enbog forjt \^\é\d, ft'nlle

fatteé 0^ belbigere fnnne fulbbt)rbe^, men (li be ftebfe ffnlle

og ftebfe i>ille fore oe til ftorre isnlbfommenbeb d), \!pf*

faligbcb.


10

9}icn Oijfvivi i>eb (Siben af bettc, bc uvTvmcve ^rin aOc=

vcbc {)cr c)3li)fcubc O13, i>cb at bctvccbc bem, iijjennem 8am=

Dittii3^cbcu 0^^ tilfvcbéilidcnbc 0^ lenncnbe ^t)^ ffinucv for oé

fom Gf)viftnc i^cb \>ox gubbommclige gvelfcr^ ^^labcnbaviiU3er

i\j ^crvc bet for oé fom 9Jhb for i> or jorbiffe 5Ban =

bring i S^aw^ 51 a b e n b a r i n g e r o^ftidebe 9[)^aal i h^t g n b-

b ommelige S^^, !)t>ori t)i, naar »i fofge A)an^ Seere, i

bt^ert af be nærmefte 3:rin af ben oé foreffre^ne

53ei erfjenbe et Dæfentligt €!ribt )^aa toor 5>an =

bring til himlen, og iffe minbre hci oé l)er tilbeelte

5Irbeibe i §errené iMingaarb. 90^en \)a maa og==

faa et^toert af bi^fe \)ore (Sfribt forefomme oé fom

M af @nb oe foreffret)ne iDlibbel, t)eb t)t)ilfet \)i ffulie

fcttteé i €tanb til ftebfe bebre at o^f^lbe t)or 23eftem--

melfe l)erneben, fom in bog iffun 'Ir in for Ir in og

8fribt for 6fribt bor bringe i ^^n\)enbelfe.

Ibi, t)ilbe Di, faafnart l)oiere ^l^nnfter uifte fig for \>oxt

^lif, i forfængelig 5^ilbfarelfe eller fanatiff §ot)*

mob forfmaae be 0^ ncrrmere Irin, eder otoermirbere kraften

og Sængben af Dore €fribt, ^a maatt^ in enten altib for^

gjcetoe^ fra famme ©tanb))nnft gjentage t)ort gorføg

og altfaa blit)e ftaaenbe for be ftorre ^poiber, fom t)i ellert

Dilbe b^it)e fnnnet naae, eller, \)a enl)\)er Stilftanb maatte

Um lil bagegang, afmattebe \)cb ben forgjæt>e^ 3lnftren*

gelfp, grebne af (Skimmel og bragte nb af Siget)ægt, enbog

Ⱦre i %ax^ for at falbe nebab iftebetfor at gaae o^jab;

faa at »i, naar ft'jærmenbe (Støtte))nnfter iffe uilbe befare oé

for be ftørre Dpbber, og berfom ben eøige ^jærlig^eb fom

(ifnber iffe \)a\)t)i fiffret 0^ for at bortriøe^ og falbe i bet

33nnblofe, og berfom iffe ligelebe^ øeb \)m forbarmenbe

^aaht ben t)eb ©vnben forff^lbte Cemlæftelfe »ar bleuen af*


11

i)enbt fra oé, alligevel fem til griber [tabte 'I^ctfener og fom

be, ter af ben ^ILjobe \jave beftemte til frit og iffe til

^ubforglemmenbe ai Danbre t)or 2)ei paan^, Oig fra

bet fjernere l^uuft fra DJiaalet, i>ilbe i^crre nøbfagebe til igjcu

at bea^nbe ben oé foreffreinie T^ei.

T)et for oé enbmi abftracte Apoiere bor berfor bev

iffim betragtet fom 9[)?agnetnaalenø 'I^ifer og 9ictning^ =

)Min!t for t)ore concr etc ^eftræ belfer, og etl)t?ert af

vore til biéfeø Ubforelfe figtenbe (^fribt maa, t)t)ilfc ^Mnbringer

cnb 5)?oboinb, bliube 2fccx og farlige ©riinbe fiinnc (ccgge

for €^fibet3 gart, og hi\\t> for ^i^outer be enb monne aftvinge

ben finbige (Sti^rmanb, bog albrig labe l)am fee bort fra

(F.ompaéfet og fit fjernere ID^ial, boortil ogfaa berfor ethvert

af be til M^ C)?naaelfc figtenbe 8fribt maa ffee i 9)bm^g=

I) e b og overeen^ftemmenbe mob bet o^ af vor 3 a m v i 1 1 i g b c b

imber rigtig 53nrbering af vor ^raft tilbeelte1)ag^

værf, bor ba altib vil ftemme meb ben nærmere af ©ub

orbnebe, oé foreffrevne grabvife ©ang, ber faalebeig af

j)é maa eifjenbeé fom Oiettefnov, og 1>ti nb læn bet af

^ibenffaberneé ©joglericr og nDen 3"bflpbelfe af

(5gennt)tte, ^Cngjerrigbeb og ntilberlig €toltbeb eller af

barnagtig gorfængeligbcb, faafremt vore J^^^i^^^i^^ Oieali*

fation ft'al l^ffeo o?.

Cg ^(t er benne bereé iffun trinvife Oiealifation, ber

enfr)n til vore pligtmcb=

bolbelige .v^anblinger, altib maa være afbcrngigt af ben 9['hi*

(igbeb, fom vor egen '^lanbigbeb, i gorbinbelfe meb

t?or iibé '^Jknbigbeb, bertil bar at frembvbe, oo, ^a


12

iffuu faatebce ben vif C^iib ovbncbe 0)?naaclii3()eb bcvtil fait.

fditte fu3.

3U t)ilic fovfommc elicv foragte M ^Betimelige, inbe-

bolber berfov iffe alene en fovtf^net forfængelig Opfætfig*

^eb mob ©ubé ^t^f^^ H nioralffe Sot^e og 5lnorbninger,

men ogfaa imob ben af @iib 9['^enneffet tilbeelte S^^^nuf*

tene og gorftanben^ 33nig.

3o ^ciere DJhnben^ 3^^^^^^^* ^^^ i^ b^bere inbgribenbe

be forefomme ^am ai funne inbt)irfe til 93?enneffef)eben^ ^et

cg jo ficrre ben ^jærlig^eb er, l)t)ormeb l)an omfatter bem,

befto ftorre bor ^ané gorfigtigl)eb ogfaa t>ære, og

beémere bør l)an Dogte fig for i Utibe og t)eb gremfufenbeb/

^tjori ber altib toilbe ligge enlD^angel ^aa ^ la rf) eb oggri*

beb, ai ffille S^^'^tet fra fin et)ige 9iob og tt)inge benne til.

([i ffttbe nt)e (Bh\\), ber ferfl unber en befinbigere ^ib^ 33e'

ffjærmelfe ffnlle l)at)e bet A^elb ai funne fortfcctte bere^

gremtjccjt og ai fomme til ben 9[)^obenl)eb , fom be*

tøt)eé, for at be ffulle funne beDareé fra ai l)enb»?e fom

utibige goftere.

Dd fan iffe nægtet, ai ber \)eb ubefinbige 8fribt af

ben 3lrt altib for ©iebliffet be\)irfe^ en tilbagegang,

ber maa foleé ffabelig for M @obe^ og D^^ttige^ frie Ub*

»ifling, og ai M for et for 33eregning utilgængeligt Jib^^

leb bertjeb binbreé fra fm l^elbbringenbe gremtræbrn i Ci\)et.

3ffe altib paaligger SOet, fom 2)^enneffene falbe

i ubi og ^Derfen tl)eoretiff Særbom eller ungbommelig

»ilblebt ^raft formaaer, t)\)ab enten gorfængeligl)eb eller


13

1\Taftfe(elfc rWiUik fegc at inbbilbc o^ bet, ^ at bt)be (Jvftat^

ning for bet, fem ftebfe og altib maa mangle oé, naar m

forføge ai gaae ubenfor ben af @iib oé ant)ifte '^ei.

T^c 5?inbe(tvin, fom fore til etjig tiltagenbe gulbfom^

mcnf)eb, maae t)anbre^ 8fribt for (Sfribt og 3^rin

for Ir in, maae i^nbreo ^bm^geligen, og forbre — iffun

Iroj'fab 0^ '$ligtop|^(be(fe, og forbt)be — iffnn 8ti(ftanb,

be forbre. at toi utrætteligen, i ®ub inbuiet S^^b, t)eb ^t)ert

af t)ore €!ribt ffulle bcforbre bet Di^ttige, og bet t)il fige

be materielle, men fremfor alt 3lnbet be nforfrænfe*

lige, og M \>\i fige be aanbelige J^^^^^^^f^^. ^^^ i

ben til(il)riftenbom inbt)iebe 2ox\} at nbftroe 8anb Rebene

Dg 'I^æfentligbebené af ©nb »elfignebe grøforn,

i\] adcrcbe l)er, fom troe 5lrbeibere i §errené 33iingaarb,

ftnlle fege at fremme hiint ftore gnbbommelige (2fabert?an-f,

ber allcrebe ^er ffal opbrætte beplanter, ber f)i^fet enbnn

frobigere ffnlle tritjeø og bo^re rig tjelfignet

^•rngt, for at inbfamleé i be bimmelffe !Gaber.

Det abftracte, \)d abfolnt €anbe ligger fnn i @nb,

00, ligger oi>er tjor 'lilgængelig^eb, men ^d ffal be^nagtet

iiiMie, lebe, befrie oci, glcrbe t)ort Jnbre fom ben eiMgt »orenbe,

ftebfe i?eb fm tiltagenbe ®lanb^ \>oxt .fjerte ft\)rfenbe Tlox^

gcnrobe fra ^ iéfet.

Tn ^at»e fun at forge for ben oe i i^or (^ami>ittigbeb

foreft're\)ne og af G)nb og i^or ^xdicx bnbne betimelige

*2Int)enbelfe af be oé mebbeelte (iimer oa, ^Uvxfter, og bet

ftebfe meb §enfvn til "i^d (Eteb, fom in inbtage favU^el i

liben fom i Oinmmet, oa, bet meb altib ftabigt l}eni>enbt

^hf )(^aa lun- gnbbommelige grelfer^ ^åbenbaringer oc^ iJcrre.

Cg allerminbjt bor i>i berfor, jeg gjentager ^d, forgribe ci

imob ben gnbbommelige i^llie i>eb forfængelige t^eoretiffc


14

Oi}^ iffc bctimclii^c 33cftvccbelfev meb ^penføu til M

foYtit'en 3^'^*d\ox

gribeb og ^cloærc ben ubegrænbfebe Tnlfaarligt)eb af

'^narcbieté )3roi)iforiffe D^cgjeringer og af en ^Belciringé-

tilftanb , ber ofte finbe^ i Scbtog meb bet \)ilbefle X^ran*

nie og nbgjor en ræbfelfulb .^limaj af betteé ^ele (Slen^

big^eb. SUiaatte iffe \)


i^rccnbfcbe 3olfet)ilfavn(ii3(K^, t^cr latcr Oietteu beftaae i £ic=

bliffeté ;vo(feiM(lie?

X)crfov fattet^ t^et »ifeligt ortnete £'ot3e »elbetccnftc

Sfranfer, bi^ovweb ^^^ligtcné T^ei onujat^cé, for at bet iibe*

finbiijc, fevfccui] c(ii3e Sfvibt af be (£nfe(te, fom

befttæbc fi^j for at ile forbi liben, iffc felt) maa

funne fare eller eubovj lebe Qinbre t)ilb, og for at

liijelebeé ben ^ilbai3effriben, fom ft'jult Iit3i3er i ben lii3efaa

laftt)ærbii3e ne Irin i re^

gelret Orben frem og o^ab Sfribenbe.

statsforfatninger ^a\)e iffun Mk ©iemeb, oo^ tor iffun

tjene fom 9Jhbbel til at forebt>gge, atbe af Staten i Ct)ereenø=

ftemmelfe meb bene af (3\\t) beftemte Jremabffriben

Dunbne Aj^tjibe^uniter i!fe igjen ffulle funne tabe S

unber ^ebelfen af faafalbte Sibcfole, faauelfom for ogfaa

at binbre biin 8 tilftanb af benS Ubt)ifling, ber funbe

foraarfageé af be faafalbte G'onfcttjatioe, ^a ten fnart

maatte blitje Jilbaoe(jon(|.

A)ine Sfranfer ffulle faalebee afgive et intrn imob, at

Samfunbet iffe ffal blitze et Cffer for falffe nfalbebe

i^orereo ubefinbige eller fne bige Ufornuft, veb

))lubfeligt i\)^ i anarcbiff Jori^irring at nebfaiteS og falbe i

et Dt)b, fom unber en tibligere regelmæøfig g rem ab =

ffriben oa, Cpabftigen iffe »ar blcDen til en 5lfgrunb.

9[Jien biefe Sfranfer ffulle ogfaa forebygge, at Staten, unbev bet

tilbagebol benbe Zx\)f a] (infelte, ogfaa iffun faa=

falbtc G'oiifcrootttjc, i\] unber ben bette ^artie iffe min=

bre eienbommelige g ^ v a g t for ben meb ^^U i g t e n f t e m m e n b e

betimelige iyremabffriben, ifte maa funne bii^breS

i at fortfcrtte ben i^ei, ber forer til Stat^ bo rgereuiS


16

tnj i I)am til 0)Uuncffct)ebené ftebfe beievc Ubi?if-

lin g, f)t>ovt)ct) M af @ub ben foveffreijue \)ok Thai bebfi

fan betegnet.

Tlcn {)\)ab fovmaac cnbog ^eftvæbelfcrne for 'i)t aller*

fim^leftc mate vi elle J^^^^'i^^^f^v, faaknge ben bert^eb

betiugebe D))naaelfe af nærmere liggenbe E^iemeb enbnn

mangler ?

dJUa bog iffe 3c>vben forft tJære ^>loiet og »eltilberebt, in=

ben (Sæben betroet ben, og maa iffe en^t)er Ubfctb og enl)\)er

3nb^eitning, i ^\)ilfen ber iffe iaQ,(té §enf^n til 3:iben, ^»ori

ben foretaget, i bet forfte 3:ilfcrlbe mebf^re ZaUt af Ub*

fcrben, men i \)d fibfte af enbog 3orben^ !)ele grembringelfe,

og benne faalebe^ ibetminbfle bel>ot)e et l)eelt 5lar, for igjen

ai til\)eiebringe M Zahk, mebené ofte meb -g^enfi^n til Zahd

af en aanbig §^ft, fom Dolbe^ Dlationer Deb nbetimelig ^Igi-

tation, fammenl)olbt meb, ^»ab ber i DWobfætning bermeb

t)eb Dieform og ^eforbring af betimelig Ubi)ifling t)ilbe fnnnc

^a\)e Dæret Dnnbet, ^ar^nnbreber maaik ^at)e Dæret tagne

til §jælp; ligefom >^aa ben mobfatte €ibe, ^\)ié ^ci fammc

23illebe ble\) om\)enbt, ogfaa M Samme maaik gjælbe for

ben meb l)iin for tiblige contrafterenbe forfømte §øft,

^t?ori fonfnibte G'onfcr»ottt>c gjore fig ffl)lbige, ba

Iigefaat)el »eb at o t) e r f e e ben betimelige a a n b i g e 6 a m-

len i taberne, t)eb Di^feé gorfilbigt, fom t)eb §i*

ne^ gortibligt, iffe alene Zahd af hm ^ele .g)øft, men

ogfaa en gjevnelfe fra 0}iaalet, og bertil enbnn, o! l^mlfen

Utafnemlig^eb! maaffee Zc[hd af l)ele ©enerationeré ber =

:|3aa for o^ an\)enbte glib og Umage \3ilbe fommc til ber*

meb at ftaae i gorbinbelfe.

.g)t)or anberlebe^ toilbe bet berimob x>ik fig, naar bet

golfenen og 2)^ienneffel)eben^ $el\)ccre og en Darig 2t)ffe


17

beforbrenbe, ftctfe )>;\a OUtfcrrbig ^eb, paa S i (li gb eb

cg $ligtoH*Pibelfc fiij ftettcnbc, altib betimelige

og i 8anbbeb confevt?atit)e, (igefom ogfaa i Sanb=

I) eb liberale Oiefoimprincip Uar blet)et fiili3t, og faa-

lebeé, iftebetfor ^ine ^ilftanbe, fom bleoe Jilbageffribt, og

iflebetfor l)ine geiltrin, fom enbnii \)olb fom mere forte

nebab fra 9}^aa[et, Oieform og ftebfe oifeligt fortfat

Oieform i en ftabig gremab* og C))?ab = 'S fribm t)ar bicocu

tagen til Oicttcfnor, og — ganffe ooerecuøftemmenbe meb

(Stateué i aci i^i=

ri^ i gebruar cc\ v^^^^ 'I^crlin og Jranffurt i

^ilVril 1848.


18

^^uo Dilt)e imiblertit fovna\3tc cUcv eubocj o^^iuc §aabet

om, K\t 2Rcnneffe^ebcn \)il funne betrctbc og tnvfcligt o^naae

et ^eicte ^unft af lPcoben[)cb, et ^^.Uinft, fom i)i( tjccre util^

gccngeligt for ganatiøme, et $iin!t, fom, lammeube enl)Der

!^it)enffabe(igl)eb, \)il fiinue ^aa6t)be (Sgoiémen 'lauø^eb, og

fom, ligelangt fra formafteligt §ot)mob, barnagtig

gorfængelig^eb og ncbtiftelig 5^t)ebragt, Dit labe

forfoinbe ^ine 9[^enneffel)ebené latjefte Uboif(ingé=(Stabiev.

§er ^ar iffnn ben ^^^aaftanb ffudet fremfætte^, at ^iint

$nnft af en fig mere og mere OJJaalet nærmenbe DJioben^eb

iffe anberlebe^ ber ^aa '^ox'tf^n fan uenteé o^naaet enb

unber gonibfætning af ben alminbelige 33cfti\Tbelfe, ber nn*

bevorbner fig en fra ^oiere libenffabéfrie $iin!ter ubgaaenbe

jReform, og nnberfafter fig gornuften^, 33etimeligt)eben^ og

€amt)ittigl)eben^ af ©nb foreffreone et)ige ^o^e, nnber 33e-

ffjærmelfe af et meb Xr o ff ab paa be g nb b ommelige

'Beie agtenbe 6inb og en bertil foarenbe 33anbel,

— iRen albrig er bette Tlaai b(e\)et opnaaet eder Dil bet

nogenfinbe blitze o^naaet nnber Rebningen af golfetvibnner

eller af moberne bjcrtelofe ^^gitatorer, forbi ):}dk ^oie DJJaal

ftebfe træffer fig tilbage for Cibenffaberne^ brnfenbe ^at)

faaDelfom for ffoletærb gorfængelig^eb og boctri*

naire Declamationer.

Den for fig betragtebe J^bitjibnalitet er næften altib,

^»ab gleertallet af 5llmnen angaaer, gobmobig og

ærlig, ja ofte f)oimobig og fri for al ^ram, og M

enbog nnber be for ben ofte faa folelige Dffere,

fom ben bringer.

Sf^lben for ben forfeilebe Oictning af be blinbe 5lræf*

ter bor berfor iffe fajteé paa ben, ber fnn l)ar oæret 9ieb=

ffabet i r^ggeélofe, fanatiffe Apccnber; men 3lnft)aret t)il for


19

bet preDcnbe, vetfcrvbige 53(if bobbclt twn^t falbc tiiba^t

beelé paa be (Egoiftev, fom ^Qt)e fotviulebiget f)iin oven*

for bemccrfebe €tilftanb, og bede ))aa be golfeforfe*

rere, fom fiben §at)e ftrcrbt at fcctte be blinbe kræfter i 53 e=

t)ccge[fe t)eb ei3enni)ttigen eder fanatifft at bemægtige ftg

bem.

It)i ifhm ^aa %i\C[ af bine 3tgitatorer fan ben

tiltale: o sancla simplicitas! o f)\)ilfen begrebernes 3^^^'

ffrccnfet[)eb ! finbe ']ini>enbelfe, men (angt oftere, og meb faa*

meget mere goie, ^anb^eben af nebenftaaenbe €teb iX^igte-

ren Sd)i(lerS (Eang om ^(offen, fom fter af mig git>eé efter

ben af greberif Scbalbemofe forfattebe Ctjerfattelfe

'l^ee ben, fom ^^feté gaffel tænber

Jyor '»Rebien, fom enbnu er blinb,

I)cn Ipfer ei, men t>olbfomt brænber.

Og ^anb og €ta:ber ftprte inb.

^a '^nUt belligt er )(>ac[ Jorben,

C^Ieft er alle fromme 23aanb,

Den Cnbe ft)ingcr OD^agtené lorben.

Og taften t)a:t)er ^eit fin Jpaanb!

Den DobfenS er, fom *^o\)en \)ccffer,

'li] ligrene .^(o fom '^wki fri,

m\\ ffra:ffelig)t af mt, fom ffrcrffer,

(£r iD^enneffet i D^aferi.

Og berfor maa bet \)iftnof, Ijinn* bette er 5i(fa:lbct,

Dccffe fmertelige gelelfer, naar Ufalbebe feeé at trccnge fig

frem, for at inbtoirfe paa Jolfet i en faa forba:ri>elig iWet*

2*

:


20

ning; t()i ^\)orme(^et minbve )>a^fe ^ine o\)ennæ»ntc Dvb af

3o^au ^uf^ ber, I)^or bet iffe engang et ben fra §imnie>

len ftammenbe, faa ffammeligt af M urene §ierte miéfor^

ftaaebe og af for\)Drpne §a^nber misbrugte cg r^an^elligebc

Spfeté gaffel, men §abet^ og 9?Ji énnbelfené øbelæg:=

genbe53ranbfaffel, ber, (ebfaget af Sognene og Ufornuften^

5)ilbfarelfer, bccreé frem af T)emagoger, for af bem at ot^er^^

letjere^ til M \)ilbtebte, forførte og forraabte golf.

Tim ligefaa letfinbigt, ja Hgefaa ffammeligt, fom bet

er ai bomme ufovbeelagtigen oi^er l)ele D^ationer, ligefaa laft=

»ærbigt bor 'td forefomme o^ ai fælbe faabanne T)omme

ooer l)ele golfeflaéfer, »ære M o\)er be i Staten ^oieft-

ftaaenb-e eller be la\)efte, og bet i)ilbe Ⱦre en ffrigenbe

Uret, om man »ilbe tillægge enbog ben vingefte og fattigfte

3llmue 9^a\)n af ^obel, eller tetfinbigen i benne 33eti)bning

at tillægge 3i^^^^i^^^ 23enæ»nelfen af T)emagoger, t^i »el

er ber $obel, men bet et »ift i be flefte Canbe, M figet

mig min utoffelige ^to paa ben af ben eDigc ^iiébom

og ^jætlig^eb ffabte tD^enneffeljeb, og M l)at jeg

funbet mangfolbigen beftæftet af en mangeaatig (Stfating,

bet et ^entet i be mig tilgængelige ^rebfc af ben l)æberlige

enbog fattigfte ^Imue, ai M iffun er et meget libet

2lntal af 3nbimber, l)»ié fjerte et faa fotbætoet, at be

betfot fottjene benne 33enæ»ne(fe, ellet bet ftmbe bli»e faa

f o tb linbet, ai be meb Cetl)eb »eb %itatotet^ fot =

atgelige og fottæbetffe Cognené gaffel funbe lebeé

inb i ^Utilfreb6l)eben^ motfe, ffumle ^ilbfatelfen^*

£)tf.

Z\)x bet enb iffe ben tingefte og fattigfte ^)IU

mue tillæggeé $øbelna»net, naat 3^^i^ibet, i Dueteené^

ftemmelfe meb fin et^olbte ^riftelige Unbetoiiéning og §jet*


21

Uié fimbe €anb^, i^^tii3t ()ar o^jfattet ben (Stilling, I)t)ovi

tct af (^i\t er fat, og, ()t)or bette er ^ilfcclbet, bex t)i blanbt

be til5IImnef(aéfen ^en^erenbe 3nbt)iber bebfjcnbe oé mange

1 faare [)ei G)rab ^ccbertxcrbigc ériftelige 33rcbre,

ber af a(Ie (]>Jobe fortjene at agteé o 13 ^(cbreé ^eit; t()i

ben ffjnlte Dt)b, ber oi^eø i §^tterne, ml i^aa fciin T)ag

maaffee (angt o lur g aae ben, fom finbee i ^a lab fer —

og ^ebd er ber otjeralt, ^i^or ^ibenffaber fore §errebommet

og Uiu til Drit»efjebre for ^anblinger, ber ^ente bere^

5Craft fra (^goiemené, 8anbfeligheben6 og be tlinbe

^ræfteré nrene ^ælb.

dJliw Ci>erbet)iiéning er berfor, at ben faa beffebne,

tarvelige og n^yifomme ^2(lmne ingenhinbe ftaaer til-

bage i I)^b for be anbre golfeté ^laéfer.

^e ftille D^ber iMlle ^at>e bere^ ganffe forregne

^on cg [\\iK \)dk gortrin til ©jengjcrlb for faa mange

Sat)n, fom be inbe cii ber re meb gnbl)engit)en

laalmob.

Dioifoml)eb fri)brer allerebe ^er beree bagligc 53rob,

mcben^ ben Oiige ofte i fui CDerflob plageé af ^omfeeb og

!!]cbe. Derfor figer og grelferen: I^et er lettere, c[t en^ameel

gaaer igjennem et DJaaleoie, enb at en 9tig fommer inb i

(i^nbe Otige, og ligelebeé figer herren: 5?ee ben, fom for=

agter be iiening, at blanbt

bem, b^i^^ S^crb gitrer bem Ubfeenbe af T)emagoger, iffe

"^aa ere iietfinbige eller ejalterebe @emt)tter, ber iffe egent*

lig fnnne falbe^ Onbe og 3^^^f^"^^^^' "^H fc^^^^^

biéfe langt minbre Unbffplbning enb ben forforte '^Umne^-

manb, naar maaffee ofte inbffrænfebe €ja:lee\)ner eller l)ani^

Gtilling i \lmi iffe b^yx fornnbt l)am ben fornobne Dan«


22

nelfe, fov (ii funne feirenbe mebe gorfercven og fralcci^i^e ]U3

dlm\ af ^^ekl.

9}ieu nivia 'i)a iffe fjertet gvibeé af bi)l> 6ovg, naar

man betæufcr, ^i^orlebee M t)eb bet nitte nb c ^ar^un==

bvebe^ 93Zibte t)a\)be fnnnet fee ub i 5Berben, berfom et

oprigtigt ^ovgerfinb iflebetfor Sijennijtte og fana*

tiff 51gitation attib \)'i>t bel)oIbt 0\)ett)ægten og M

faat)el ^oé 3ttiftofvatet fom t)o^ be o\)Tige golfefIaé=

fer, forbi bet ba fra alle 6iber bebre t)ilbe funne »ccre ble==

»et »irfet til ^eforbring af bet fanbe eb riftelige g ol fe-

i)el og fanb 9J^enneffeh)ffaligl)eb, iftebetfor at \3irfe

bemmenbe og fjernenbe fra t}^tt


23

Xct bar tiDige t^ccret mit 2)nffc ni t?ife bc 5lfDeic,

t)t)Drpavi bet bcv(]evlige (Samfunb fan geraabe, naar |)oDmob

og govfcrngcligbcb, max 5ibenffabe{igf)eb, SD^i^unbelfe

og §ab træbe i ^tcbct for 5)bntV9f)^^ ^9 ^jccrlig*

bcb og ^roffab i ben ce af ©nb t)eb 3^f^'^ dbriftn^

anviftc ^^i\)«ftiliing cg (abe ^Borgeren i Staten, ber nbgjer

en Teel af DJienneffe^eben, iaU ^iint ene fanbe Thai af

Sigte, fom (iiningelifren 3'?^)^i""^^ ^ ^^* 1- 3. taler om,

ligefom ogfaa (£p. til be doloéfenfer i 1. 15-17, betegner

§am, l)t)ilfen er ben nf^nlige ®nbé 33illebe, al €fab=

ningen^ everftefebte; t\)i lub Spam ere alle Xing ffabte,

be i §imlene og be )^aa '^ox\)tn, be f^nlige og be nfi)nlige,

\>iXxc fig lurener eller ^errebommer eller gvrftenbommer eller

2)?agter; alle 5:ing ere ffabte lub Spam og til ^ am.

Dg i famme 33ret)e 2. 9, 10. Il)i i spam boer al (s)iib=

boméfwlbe Icgemligen , og 3 f)^^^ ^^ SV^bc i Spam, fom er

4>o\)ebet for al g^rftenb^mme og 9}Krgt,

O at benne ^ro, fom en nroffelig, i \)^n menneftelige

D^itnr for (it)igl)eberé (i"t)igbeber af Agerrene i^jccrligbeb og

?iaabe grnnbforftet Sanbbeb, maatte paa etf)\)ert ^$nnft af

Sitoet funne ftaae lige leDenbe for min Sjcrl, og at ben

maaik Dinbe i Cmfang og St^rfe hcé ^ele 9}?enneffeflvTgten

til C^labelfe af bet mob C^nbbommen »enbte Die,

ba Dilbe Stabfaftelfen beraf, meb jyorbanfelfe o Der Dor

'Blinbb^b, h)fe oe imobe og fi)lbe uore fjerter \)eb ^ccé=

ningen af faamange M gamle og n^e lejlamente^i 33ibelfteber,

ber ffnlle bcrre 'mbneébi)rb om bon allerinberligfte gorbin*

belfe imellem ben jorbiffe Xiliurrelfe og '^lanbe\)er=

benen, for ber\)eb at oi>erbet)ife o^3 om, at ben allerl)oiefte

jorbiffe *i^i}ffe iffnn bejtaaer ben, at i^or Strcrben ftebfe

maatte fnnne iH^b fin ^^ll\?or fortjene .^^errené 53onl}oreire


24

mcb §enf^n til ben 'Ben: 6f ee Din ^idic [om i §im*

len faa og )3aa 3 or ben, ocj bet fva og paa et()\)ert 6tanb=

pnnf t af jovbif! 3:i[\)ævclfe i ben 3nbi\)ibet tilbcelte 5B i x f e f r e b é

og unber bet 3^^bi\)ibet mebbeette $nnb, (igefva Xf)ronen

til M

i

jorbif! ^enfeenbe uBett^beligil flidebe 3[)ienneffe^ %\u

beel i ben ftore 3Bivfefvebé i § ettene 5^iin gaavb.

D ^Dilfen Straaleglanb^ af C^ffalig(}eb t)ilbe t)Ci nb =

vinbe fra og omgioe X^ronen og nbbrebe fug i alle

J)ietninger fraouen, ja ubbrebe ftg til ben fattigfte ^^tte, naar

ber frao\)en og )^C[Ci ^»ert 0[)?ellemleb gnbl)engit)ent ftrccbte^ efter

c[i folge gorftanben^, gornnftené og (£l}riftenbommené Sotoe, og

naar S^^biuiberne fom troe §nnét)olbere ftræbte at nbfi)(be ben

bem tilbeelte ^Birfefrebé. D! f)»orfor forftaaer DD^enneffet ftg

faalibet )(>aci fin egen og fine ajiebmenneffer^ ^am og bem

af ben ^Ifjærlige tiltænfte S^ffaligbeb, og er faa feenbrægtig

til ([i fatte og gribe ben!

5Bel finbeé {)er )paa 3i?rben intet albele^ fulbfomment

•Samfnnb, men ber gioeé bog ©råber i be 5lfoigelfer fra ben

00 foreftret)ne 33ei, og t)eb albeleø at forlabe be i (5i)riiten^

bommen o^ giune »eilebenbe gt^^f^'vifter eller at gaae til ben

mobfattc 8ibe maae altib golgerne blioe be forgeligfte, ^a

lilnccrmelfe er $ligt og g je mel fe ftebfe er for-

anlebiget »eb 8^ nb.


25

SDIobetémaal! Du blibe iiKefl, fom cier bet i^jevtcté ti( @ub

f)cnt?enbte ^Kog, bor mobtagev oé t)eb \>ox '^\\Hx,x\)d]t i

benne Q3erben, naar ben fromme Tlo^n meb \aix^t ©Iccbeé*

taarer fatjner fit 23ain cg pvifev .spcvren, forbi [)iin f)av

fcbt iDienneffet til 55etben.

Dd er big gitret C[t nebfcrgge ben ^jcrrlig[)ebené (S^ive

i ben Ungeé (Sjæl, ber iinber trofaft gaber^S $leie ffal frem-

t)orc af bon fneine Muiélige 33olig, big gildet ai labe l)iin

€^ire Dorbe til et ft'i)ggefulbt ffjcrrmenbe Irer, ber ftrceber at

flette fine ©rene i gc^brelanbete d>riftelige (sgelct?$frone til

fcrlleé Tntrn, 'Beft'jctrmelfe og gorabling af €amfunbet og

for i ftebfe ]te\re og t)ibere ^rebfe at Dccffe og betoare 5Bor=

gerfinb fom ^l^illabinm for gvxbrelanbet o^ til .sjcrber for

9?Jenneffebeben

!

3aalebe^ ffal bu gjennem ^ele Si\)et Dære oé §jertet^

\)elfignebe Sprog, ber (uanfeet, ^t)ilfe be pbi)fiffe ^oi^e un^

berfaflebe, Olfuftifen til^erenbe lonefalbet^ Ii)per enb ere) i

Samflang meb ben provenbe €am\)ittigl)eb, i 3}^ebgang

og ID^iobgang ftal iMfe l)en paa grel ferene i^ccre, og i

^reuelfené Tage labe o^ oplofte fraftig 2lrm til '^robre^

gorfvar og til at ffjærme om gouli()l)eb og mob iCpror

og gorra^beri! Ibi meb *^,?oi^ ffal man ^anb bi)gge.

Cg iffe minbre ffal Du ftaae l>eb \>ox 8ibe, ibet in iMfe

gorfonligbeb mob ben fe

i len be '3rober i\] iien-

b r 0^ g t i g 1) e b meb 1) D e r 8 t a t o b o r g e r, iffe alene meb ben.


26

fem I)ar bet famme ^inujcmaal meb oé (t()i bettc til^erer

bog fun benmiet af 3ovben, ben g-ieba, ^i>cr^aa Di febte^),

men GeiibrcTgtigf)eb meb (Sn^t)er, fom i?uf!er ai forene

fm d)vif}elige Gh\Tkn meb o^ til D)3naae(fen af bet

famme ^oiere 9[)hial, bor fattet for alle DJienneffer,

Oi3 at gjore .^jevteté l)elliv3fte golelfev 013 ^tatobovgerenø crb=

leftc Janfer til \)ct fælled Tlaal, fom ^M^^^tet ftro^ber

efter, og fom blii>er til Dietningo^nnft for \)ore

^brætter og Apanblinger.

derfor ffuUe Drbene SQ^ober^maal og ^ccbrelanb^fjcrrlig^

beb betegne hcf, fom for oé ffal t)ife l)en mob ben (S))^ære,

l)\)ori 53arnet faa tibligt alt ffal foreé inb, for at beftemme

ben D^etning, fom \)d for l)ele Ci\)et ^ar at felge, fom

Digteren faa fmiift ^ar iMalt og minber om i ijm^ „Der

Dar en Jib, ba jeg \>ax lille", og fom maa betegneé fom

^afié for \)or jorbiffe Jibærelfeø l>ibere gremffriben til ^i?iere

g-ulbfomment)eb oet) gornuft og ^jocrltgl^eD.

dJl^n re en maa benne Stemme li)be til ^ar =

netø 3^^^^^ iifc^T^fcilffct H maa ben beri gjemme^ fom ub=

runben fra ^j ær li g Rebene ^ilbe og fom ben^ t)ebi>a^

renbe gorfi)nber i M menneffelige 53r^ft.; og ingen §abet^,

gorfølgelfené eller §o\)mobeté ©iftbraabe bor inb--

blanbe^ i ben til at forbittre og fonberrit)e be gor^olb, ber

fu^tte oé fom DD^obborgere til et fælleé ©amfunb, fom

iffun i)eb (inig^eb og ct)riftetig $ligtfelelfe fan

mnbe .fir af t og Tlo'i) til Ubforelfen af alt bet 8tore og

©obe, fom ))aaligger ©taten fom ben^ l)ellige, af @nb

t)eb »or grelfer oé ^er fatte ©lemeb.

ruunt.

Concordia parvæ res crescunt, discordia maxiinæ


27


28

in f!ulle evfjenbe et ^immclfenbt Drgan, ^Di^ ^^cftemmelfe ex

c[t liunc Oi3 tidivje fvcbe om ^iin ()øiere 2ii)^fiinfe af

^viftelig 33egeiftriu^ for t)ti ®obe, 8anbe og

8fiouue, fom I)ev )^aa benne 3orb allerebe ffal fnnne bim

oé til :Dee(.

^Oi3 Dor c^vifteliv^e ^e\)ibft^eb og ^^iliib ftaaer faft, at

DO'^enneffe^eben ^mlev ^aa ben e\)ige, o^ af § er ren for =

!i)nbtc ©rnnb, fom ^t)erfen J^ranffnrt^ eder ^erlin^-

'!Bfeubonationalforfamlinger ^aije at raabe ot)er,

og fom ben, ooereenéftemmenbe meb grelferen^ ^abenbarelfer^

gorfi)nbelfe, iffun tilf^nelabenbe fan fortabe, faat)elfom og, at

ben Redige glamme, ber fom 9[)?orgenr^be fra en l)eiere ^er=

ben l^fer neb til benne 3"^^*^/ f^^*

at tunne t)orbe opfattet og nopret i M

a Ib ri g

^^^i^ aanbigere og flarere

menneffelige fjerte,

oil fnnne ftnffe^ eller forfoinbe, nagtet oi altib ffuUe

^at)e en tnng 3Bei, og b. t?.

f.

©jenoorbigbeberne^ og "i^ibeU

ferne^ ^ei, at træbe, inbtil t)i erfjenbe oor 3?ilbfarelfe og

fortabe ben nrette 3Bei, fom er i ^trib meb ben o^ af @nb

foreffreone.

55el bccrer iffe etl)\)ert (Eprog i lige ©rab 33ibneéB^rb

om ^(w gornnft og ^jærligbeb, l)t)ortil ©nb^ eoige

23arm^jertig^eb ^ar falbet SO^enneffet; t^i M fommer an

^aa, ^oormegen ^lanbig^eb, l)Oormegen ^j ær li gi) eb ber

af oé er lagt i (3a\>tn, fommer an )^aa, l}Oormegen

»ojenbe SJJobtagelig^eb for ben toi beroeb fortfat IjaDe er*

l)Oeroet oé, og tntetgolf ^ot)mobe fig bog af at ftaae forieft

i Dio^ffen, tt)i, ffeer t)dtc, \aa foinbe for bet^ ^lif be l)oiere

enbnn iffe o))naaebe 3^^^^^^-

Tl^w iffe fan bet bcrmeb mxre nof ; t^i bette ^otjmobeté^

Jalb maa tillige gioe et bebooenbe 3tob til en()\)er oaag=

nenbe €anbe for Sanbl^eb, for ^[^ibenffab og for


29

ilcnft, ok}^ iffe minbre ft)æffeé bcr\?eb ^[RcbtageligBebcn for

alle bc æble 8fatte, fom golfete bega\)ebe ©euier bccl^

af ei3et 3^^^^^ N^^

l^tgt til ^)3rogeté g^lbe, beet^

begeiftret f)at)e eft og gjort fig til egne, for bermeb ai be=

rige 8^roget, fra be mægtige ^ilber, ber t)cl xc[\\U imellem

Deb 5anb og §at>e fra o^ abffilte ^^rebber, men fom bog

\)eb ^jærlig^ebené og 'ilanbigbebeu^ be et)igc Joremng^-

))iinfter t)are beftemte til at fremme 5(anbig^eb og ffabe

Ub\)ifling og c^riftelig gremabffviben )(iaci be ftørre (Sne-

mærfer, fom tilføre iFienneffetjebcn. .§)i^or beflageligt, naar

be bletjc fatte ub af ben bem tilb^renbe rette gocué, og »eb

M fmaaligt bnnbne og fn et) er l)j er tebe 331 i f maatte

tilflore^, forbi bette iffiin bænger i^eb ^ogjtatjen^ golbc

gormer, og forbi bet bo ih ©re lt)tter efter be for bet bog

ftebfe intetfigenbe nforftaaebe Ioner, for at fnnne

»ebbliwe at trælle

i (Sgoiémenø og 51ffonbringébriften^

forfængelige ^3 eb ebaa nb unber ^p^lbingen af M Tla^

terielle i 8^roget, b\3ort)eb Crbet nebtjærbige^ til be

iffun ))l}i)fiffe Cot)e nnberfaftebe 2t)btoner, ber

urigtigen fcctte^j i (Stebet for bii'^t .vjjcrteté aanbige

iDioberémaal, fom [tal nbgjore etbt)ert 6^rog^ aan =

bige ^æfen, forbi bet faalebeé alene fan tjene til at con-

ftituere X}d fanbe 9^ationaliteté*53egreb.

§\)ab Unber \>a, at iffe alene 5o^'^'^"il


30

imebc t»cb at minbe o^ om, d alle erc (3i\h^ 23 em oij

ffulic fivabe eftev C^uaaelfen af bet [amme, af ©iib c^

foveffre\)ne 93hia(.

3ffun imbev faabanne iDiiéfovftaaelfer og SL^iéi^ii^ninger

jom be, I)i^or))aa ^er ev tenti)bet fimbe M bim muligt at

enbog mellem en 8taté o^lbgamte 23roberfo(f 9^ationall)abet^

be raaefte gelelfer og be minbft bannebe fra govtiben ^en*

Ut)^ govejlilliiuger, i golge meb be ben alleTftevfte 9Jiiébi(li=

ijelfe fovtjenenbe Apanblinger, l)at)e formaaet I)ift og ^er:|)aam)

igjen at butte o)), ja enbog ^atoe fiinnet finbe 51bgang og

23ifalb fom onffelige lebenbe $unfter, ber enbnu buvbe faft^

l)olbeé, for at wx\u om et faa foxfafteligt S^ationalitetébe*

greb , enbffjonbt be iffe fiinne beftaae, faakuge be iffe ^a'ot

gotmiften til Cebfager og (8totte:|)imft, og faalænge ben fremfor

2tlt, naar ben iffe t)il geraabe )(^aa 5Ifoeie, maa erfjeube og

felge ben Deb (E^riftenbommen for oé fom Soo fjenftillebe

C^jfplbelfe af GMib^ ben ^tlfjærtigeé hellige 33ub

og faberltgc 55illie, ^uorijeb ber allerebe l)er er fat o^

et ^oiere Tlaai og tilbeelt oé en f)oiere ^raft, enb ben enbnu

unber (^goiémené trallenbe gorftanb formaaer at tilegne fig.

Den tjærligl)eb, fom ben fromme a^Jober l)ar

til fine 23orn, og ben lige ^jærligl^eb, l)Oormeb t)un

omfatter alle fine ^^i^rn, ffal berfor ogfaa l)er oo^re o^

gorbillebet )(>aa ben Ijcrrligl^eb, 6amfunbet fom ben per-

sona moralis, ^oori alle Statsborgere maae betrag*

teé fom Semmer, bor foge at gjare tit ^ooebtræf i |m

eienbommelige (ibarafteer, t^i, mangler Gamfunbet benne

5\jærligl)eb, ba oil b(r iffun lemieS M^ SJioberémaal ber,

()Oor t^d i)eb 23eftra)belfer og ^^anbling burbe ubtale fig fom

gccbrelanbéfjætligljeb og 33orgerfinb, et affjælet legeme, ber

iffe \)ax ^nbet til (Sie enb en lebenbe aO^alm og en bram*


31

mente ©ral), ter ftaacr bcuftidet Deb en ^Ifgvunt, fom for

c[t opfiiivje ben, iffun Inrer pac[ ben '^ei(ii3l)et), fom iffe t)i(

nbeblit)e, f'-^^'

^^^ foruantle fig til et brufenbe §ai> meb alle

cik ^avi 3taten fom eb rifteligt

Svimfunb, faa maa bet blive inbl^fenbe, C[i ben iD^ober-

fjærlig^eb, fom af ^t


32

at abffillc DJIennefler co, 9iationer eftei' 3^ungcmaa[ct^ 33e*

gtcrnb^ningcr, for bere[ter i fnctoev^ievtet ^ilt)farclfe igjeu nt

inblabe Oi] bcfccfle M paa §ab og llfovfonlig[)eb imeUem

Dlationcr btjggebe Dlationalitctebegrcb, ^\)ormeb faamange af

gortibené 5tavBunbrebet :|)avi ^ebcuff 53ii^ t)aDe »eb*

bletjct at I)egne om 8tatevne, uagtet t)^t ftebfe

»ar i 6trib meb, ^t)ab ber ff^lbte^ ben faube ^^^a*

triotiéme og faatjel 6f)riftenbommen^ S^elgjer-

niuger fom vore aJJebmenneffer og o^ fel»! Dg

t)t)i ffiilbe bog iffe enbelig engang t)iint æble (^riftelige

^anifnnb^begreb, ber t)t)lbe^ fom ^jertet^ Stemme og (i\^xu

ftenbommen^ 23nb, »inbe Seter ot)er 5*^if^l^»et^ be min*

bre bannebe Ub\)iflingé)3nn!ter, for at funne tilbage-

toife alle be fmaalige gorfængetigbeben^ og (£gen*

n^tten^ griftelfer, ber forføge at brage (Statsborgeren

fra ben f)am forejlremie 35ei, fom bmler )^aa ben enefte

fafte ©rnnb af ^øi^jertet c^ riftelig ^^ccbrelanbé*

fjærligl)eb og ^It o)3offrenbe 33orgerfinb?

Det er \)d dJlaai, »i b


33

^aai af bvobevlii] JV'^^^^^^^S' ^\^ ^^^ ^ff^ ^^^^"^ ^ ^^ l'^^=

f filte € tater, men Oi3[aa imcncm tiéfe felt) inbbprbe^.

Cg hl Dilt^e GBtiftenbommeu, faafuart l)iint ben men-

neffe(iv3e 3"^^*^*'^"f^^f)cbé og 8(et)^ebé Xr^f tilberligen biet)

mobarbeibct, og (S^vifti Sære o^rigtiait ^t^lbebeé c^

fulgte^ fom Sit)eté og ^jærligheben^ 53ei, meb

ftebfe confeq\)eute t)elrettebe Qremabffribt fore til ben fanbe

^oemo))olitieme, fom, lebet af en i^elforftaaet ^jær(ig()eb til

gccbrelanbet, ber inbef)olber ben 00 nccrmefte af @ub

antjifte ^^irfefrebé, maciik labe oé i alle OD^enneffer fec

^-Brobre — i (i^riftol Cg ol l)\)or inlbe ba ogfaa M

»einbelag, fom hm )(^iU @runb af 3 " bi fferentiéme og

egoiftiff Selt)iff^eb eller formebelft $b^^3"^^ »?ft«

enbog ^eitft'n)benbe bronter af ^oømopolitiéme, meben^

M iffe engang o^nbfer be nærmefte .^lebfe, og berfor

maa forefomme 0^ libet bebre, ja enbog ofte at fortjene min*

bre ^Jlgtelfe enb ben l^rtriotiome, ber Regner meb §ab 0^

$>orfolgelfe om fine G)rvTn^fer, af 0^ fom uucrrbigt bort*

t)ifeé af ben d)rifrelige 53erben, borttagenbe meb |lg

al ben '^roft og €i)nb, fom af \)d foruolbe^, og l)t)oriblanbt

fremfor ade ben, fom enbnn laber iJIationer trccbe

fjenbtligt op meb 9[)torb 0^ 33ranb mob feinanbcn.

Dibben rettebc allerebe ben ftore (£anning S)iet; bib*

l)en figtebe ban allerebe t)eb at pege til ^^i ^an*

ner, fom ffnlbe fore til '^orger=, Oleligioné* d}

.^panbcl« = gribeb ^ faalebe^ til et forl)oiet 5i\) og ftorre

V'i)ffe, lige fjernet fra baabe spciD og laftucrrbig (igoi^me ber,

l)\)or bet gjcclber anbre i)Jationer, og fra ben 8loi>l)eb og 5(pa*

tl}ie, ber ingen gorffjel gjor imellem goDbrelanb og fremmcb

golfeflag.


34

111.

S)a ten ^pto^etø U flår ^ eb, ber ftaacv i $ejelt3ttfmng

meb begrebernes gor\)ilbelfe , altib maa finbeS i gorbinbelfe

meb bebragerffe 'laagebideber, ber mangle befiemte (^ontnrer,

Dille biéfe ^^aaijebilieber nagtet bereé Ufnlbfommenbeb bog

nnbevtiben funne l)at)e bereé 91cb i hjertets ctblere gelel-

fer, og maae berfor fn^tte fig til foreft)cc\)enbe 3^^^^^^^

ber nof fnnne fortjene $aaagtelfe, for at labe bem meb

fterre 53eftemt^eb og ®anbf)ebéf^lbe trccbe frem,

men meb ftabigt A)enf^n til libépnnftet af bereé concrete

^I^irfcliggjørelfe og gremtræben i ben faa ijnffelige

Oieenfceb og meb alle be øt)rige 33etingelfer, bwiS

3nbbegreb ubgjor bereé fncceSfitJe ^^etimelig^eb, faa

at ber bog neto^ berfor ingenlunbe bor tragtet efter at fee

bem uben benne bereé betimelige gremtræben rea-

lt fer eb e.

(£tl)\)ert tibligere gorfog maatte berfor enten albeleé

mié>lt)ffeø eller bog fomme til at mangle M fornøbne

go b fæ f te, for at opwaac ben altib iffun for ben f tør re

gnlbfommenl) eb og ^æfentligl)eb fig ftemb^benbe

l)elbbringenbe gaftl)eb og $arigl)eb, \a maatte 'iia,

waax benne manglebe, enbog for £)iebli!fet føre fra 'D^t

3nbit)ibet og 2)Jenneffe^eben, iffun unber ben anførte

S3etingelfeé Dpf^lbelfe, til ftebfe ftorre fremffribenbe

gulbfommenl)ebø £)))naaelfe forenbe, af @ub ftillebe


35

Tid al (£n faatan Uffar^eb fcoé bc ^anblenbe, i govbin=

belfe mcb ben ubetimelige ^igen, ber faare ofte i)bermere

mangler (}iin o^enbexerte ccblere C))vinbe(fe, og toevti*

mob fovi (et fan beijioe fig i Cebtog meb forfailelige !^iben*

ffaber og uæble ^enfigter, et I) et, ()t)onmob jeg i ben for*

anftaaenbe forfte ^i3etragtning ^ar onffet at aboare, ba

ben, bibragenbe til en ligefaa ufornuftig fom nforftan*

t>ig Apanblemaabe, faare let mere uilbe funne l)inbre

enb befovbre t^d (^obeé gremgang i benne 2>erben, om enbog,

\:}\>a\> ber ber Ijaabee, gleertallet af bem, fom l)eri gjere

fig ffplbige, bcftob af ganatifere og minbre bpbt^nb*

træn g enb e, ber iffe fortjente at l)enregne^ til be forfæt-

ligt miéforftaaenbe eller mielebenbe agitatorers

Zal

Den anben af be oDenfor anftillebe betragtninger bar

berimob til ©jenftanb at uX^tak fig i *Jlnlebning af be feil-

agtige 9Utionaliteté*33egreber, fom unber Diutibene

\)ibtubbrebte ^n^fl^^c^f^ ^^^^ f


36

^er og i cn()\)cr 6tilliu(5 maae anfeeé fom dbelcé mmb*

vccrlige. Og biéfe etc fovfl og frcmmeft 2l)bigl)eb imob

@ub^ og 3efit dbvifti ^Bub og gorffrifter og imob

Sanbet^ Sot)e og bcvnceft bet oprigtige ^tifteligc Sot=

getfinb og ben fanbe gæbrelanbéficcrlig^eb, bev

iio))lofeIigtBov fn^tte33orgeren til bane DJJebborgerc og til


Uf lavt eb H

37

Jorblinbclfe, ^tjortil iiubevtibeu Ø^ationerne

fimue fovfalbe, bc\)ife, ()t)ai) ogfaa beéi^ccnc ^'pijlovicn ii^jen=

nem alle lib^albeve befvccfter, at ^^ibenffabeliij^eb og Dnb*

ffab iinbevtibeu banue om bcm bet a(ieTfri)i]tcligfte Tlexh,

uubcr (}t)ié 3t^t>f[pbe(fe O^ienueffet beétjcrrre fec^ at ft)ufc Uwu^i

iinbev D^ret, web at tilfibefo^tte 013 miébnige be af Gnib f)am

mebbeelte t)))per|le Jvorftanbené og Jovmiftené, ja enbog(£bri*

ft enbom mene boiefte 9^aabegat)er. €))rogfov\)i(be(fer*

neé (^jenftanbc bat>e altib mxret faauet be tcligicfe og mo*

valffe fom be politiffe 33egvebevø lU^iøfovfiaaclfe eder gor=

t)anffning, oa, 'tcxcé iivcue ^i(be maa fornemmelig fegee i

golfeleberneé libenffabeHge og egoiftift'e 3el\)bebrag, i\^

ifær naar bette forenebe fig meb Jyorfængeligbeb og iaa=

belig 3 e I r» t i 1 1 1 b eller meb ot>erfpænbre fanatiffe nf lare

'^Inffiielfer, mon ogfaa bcetȾrre iffe fjelbent meb forbri)-

berffe A)enfigter og 'iUauer. Tim ligefaa forgeligt

t)ar \:d, i)i^c[^ enten be nbgif fra 3^ bisoner, fom ^^^tanto=

mer af '^(vrgjerrigbeb og .perffefi)ge , eller og fra nebrige,

XHtre fig ))olitifft eller religioft fanatiffe ^^gitatorer, for

K\t bemægtige fig be bliube .kræfter, t\:}\ altib t)ar tid ^Oi}^

lU^enneffebeben, fom beroeb fortet paa 5lfDeie og

fra ^^t af Q)ub og grelferen ben fatte 2^iaal og

25eftemmelfe, naar oc\ b^^t>v beelige U)nbige 33eftrccbelfer

fanbt (BU^.

5)e l)aoe berfor ftebfe maattet inblnrfe ffabeligen, iffe

alene )^i\i\ iDienneffel)ebenø (Stanbpunft meb Apenfpn til td

miaterielle af (Statølit)et og ben jorbiffe Xilocc*

vel fe, men ogfaa )i>i[a bene Jyorbolb til be l)oiere aanbige

'-Begreber ooeralt, \j\)ox biéfe iffe fantteé tilftrcrffeligt beoog=

kt^^ af ben fromme, til ©nb rettebc govftanb og ^illie, i\},

bav>e faalcbet^ i\;[\aa bcr, bt)or '^dk Dav lilfcrlbet, afftebfom«


38

met ^I{i3tfhibii3e Olfingelfer fra ben af 9ie({^ion og J^otmift

og af Sam\)ittii3^eb og gæbvelanbefjcrvlig^eb faa\)cl Wil^\u

ncffct fom 'borgeren foreffret)ne ^anblcmaabc,

og berfov t)cb U(t)bigt)eb imob (Biibé 23iib og ben bennet

felt)forf!t}lbte 33Unb^eb meb ^cnf^u tilgrelfevene

5labcnbaringev og gorffrifter maattct bo^ 9[)^angc

t)irfe til 5Iffalb fra be baabe til Dovt timelige 53el

og til i>or e\)ige St)ffaligl)eb oé gione gubbommelige ^Bub

og fra ben ^it)eté og grib eb en é o^ af grelferen for^

fpnbte Sære faat)elfom til gjernelfe fra gorftanben^

og gornuftené rette gubbel)agelige 3lnt)enbelfe

ber, ^\)or bog ben inbrc af (^\i\) i 9[)lenneffet nebkgtc

ox ben enbog er tommen

til et alminbeligt og i boi ®rab forbcrr\)eligt Ubbrub, iji^ox^

t)eb, fnart efter ben franffe gebrnarreoolution i ^aret 1848,

en til ben boieftc 8inbéforoirring ftigenbe ^ffinbig*

beb, \)\)\é (Sentralpnnfter granffnrt og Berlin bletoe

og enbnn ere, bar truet iffe alene 3;i)bfflanb meb anardnft'e

Omoæltninger, men enbog en Deel af (5nropa^ i en l^ffelig

gremabffriben fig befinbenbe Stationer meb at ftanbfeé

paa ben af ®ub OJienneffebeben foreffreone (lioilifationen^

55ei.

3Bel ^aoe, {^'oiiht allerebe ooenfor er bemærfet, faabanne

Ubffeielfer ogfaa forben oauæret iD'ienneffebeben , og b^^^"^

maaik iffe, t)eb ai toenbe 53liffet mob ^iftoriené cclbfte


o 9

^^ibueébprt, '^abeltavunet 03 tete f)oitfarcnte C^icmeb

riube i Janfcv, faalebeé fom tet cmtaleé i Tlo\t fer fte

33og^ bet Ilte (iapitel, Oij ^vem iMltc be^eue ueD

®jennem(ccéninv]cu af tette 33ibelfteb at lebe længe efter

^iv3[)cben af Dhitibcué ^^cftræbelfer meb a((e bo taabeluje hoit^

faveube ^^lanev, fom .sjerrcu i hine albfte ^ac^t miébiliigebe

og tilinteti3)orbe.

(Scrtteé ^a biéfe faalebee \)eb €iben af Dhitiben^'3ln=

maofelfer, ^vo imI ba fiinne iiubgaae at ftebe pC[C[ ben

famme ^pvogfovoirriuvj, ber ))aa ben iuTr\)æteube Jib ^evffcr

i granffiirt Oi3 bar givet fig tilfjenbe t)eb at foge en tl)bff

dnigbeb, og bet iffc alene i ben famme cclbgamlc fe^a-

ratiftiffe '3lanb, men ot^enifjobet meb en iilgift

ai romerff (irobringefpge og af romerffe Unber=

f uelfe^5 flaner fom et '^malgama, ber fhilbe t)irfe t»eb

bi^^feé gorening meb pnniff llnberfunbigfteb, fom

ifa^r ttuaik fegeé troloé rettet mob ben (5t)agere. 'Dette

ubgjor Quinteøfentfen af ben '3Ianb, fom i granffurt {)ax

fiinbgjort fig, og fom altib leDenbe maa ftaae 0^ for ^ie ti(=

ligemeb ben ftebfe tiltagenbe llenig^eb, ber nu, ligefom ben i

bine Clbtibené 'Dage l}t)i(ebe fom ^perrcn^^ €traffebom ot)er

lyioaf)^ Gfterfommere i 53abel, f\)neø at i>ære falbet oi>er

Jvranffurt og 33erlin, for til '^IbDarfel at afgii^e Ibe=

maet for ftebfewerlenbe 'I^iriationer af ligefaa fpnbige fom

uforftanbige '-Beftrccbelfer , ber fa)?peé meb bine 1 DJienneffe^

flcrgten^ forjte ^Barnboméaar, ba ^wnbfloben fpnte^ alle=

rebe at t)an-e gaaet 9ioal)é (5fterfommere af DJJinbe, ligefom

IVbft'lanb ogfaa allerebe nu maa b^i^^ ^}^^^^^ ^^ reuolutio*

naire (5lenbigbeber, fom bet bar \)crret lUbne til [)cé %\[>c=

folfet i ben forfte franffe Otevolution.

lin rum lib filbiaere enb bon, boovom lO^ofeø beretter.


40

men beg omtrent 500 %ax før (^^riftué, fremftiller difterien

vilter en Iti]nent)e ^oift føri^eliij ^^eijreberne^ g'or\)irring, Dt)er

^t)ilfen If)uct)t)ibe^ ubbn)ber i 23eflage[fer i \)a\\^ 3bie ^oge

bet 42be (^a))., ()t)oraf t)i erfare, at ne))^e oi^er en DJJenne*

flealber, efterat 3)^Tnb fom (Eccrate^ og $(ato {)C{X>^c leoet,

ja enbog til en Zit>, t>Ci ©rcrferne maatte f^neé at l)aoe

ftaaet paa et I)oit T)annelfe^trin, ibet, iffe alene meb ^penft)n

til ^l?^i(ofop{)er, T)igtere og ^onftnere, 9J?e|lert)ærfer af en()Oer

3lrt t)are fremftaaebe, men et oift I^annelfeétrin enbogfaa

blanbt be (aoere Ma^fer af golfet nuaik fpeé o))naaet,

©ræfenlanb bog ^ar maattet frifte en faa neboærbigenbe $e*

riobe fom ben af 3:^nc^bibeé beffreone, og t)ar funnet t?ære

imberfaftet en tilbagegang, ^oorfra bi^fe l^erferneé naon^

funbige Doeroinbere oel ne)3)3e enbmi ben T)ag i

Dag igjen ganffe baoe funnet reife fig.

(efterat benne Digreéfion faaleDeé ^ar fort mig fra D^u-

tibené S^rogforoilbelfer til be gamle, ja enbog til ^iftorien^

be albfte C))tegnelfer, forbigaaer jeg ben af t}d jobiffe golf

iiboiile blinbe ganatiéme imob 3^fii^ (S^riftnø, o or

g re I fer, ba ben l)er toilbe fore mig for \)ibt, faafom ben

nnber @ubé aloife €ti)relfe \^ax l)aot be oigtigfte, inbl)olbé*

rigefte og meeft inbgribenbe golger for ^ele tUtenneffeflagten,

oeb di a ab en bare et 2^é, fom albrig i alle (Soig^eber

oil fnnne nbfluffeé, hd S^é, fom t)ar iDienneffeneé *^^é,

men ffinnebe i ^[riorfet og iffe begrebeé af 2^ or*

fet. (5o. 3ol). (£a^ 1.53.4-5. Dg bet oar bet famm e

2i)é, ^oormeb iffe noget anbet lU)é fan fætteé i

Sammenligning, ba bet nbranbt fra A)am, fom

funbe figc „3eg er t}tt ^erbenø S^é! l)Oo, fom fol-

ger mig, ffal iffe oanbre i D^iorfet, men {)aoe bet

^iofené S^^!" (So. 30^, (£a^. 8. % 12.


41

Tlon bOij iffc biéfe (mfalige Orb biirbe læfeé atter

i>g aticx [)cle ^iiuet igjennem, for at be i Treben é 23 lu nb

maattc fimue t)or^e for oé ben C^éftvaa(e, ber meb mere enb

^i)neté gcirt ffal hinne (ebe 00 inb i A^immeri^eé Olivjel D!

^t)or treftefiilbt famftemmer t^ct allerebe f)er i Mk ^it) for

Gn()\)cr, bcr Ufter ^iet mob §erren, meb (5t)angeU-

ften^ Crb i bet ot?enanr>rte Ifte (£a^. 9be ^né, ()\)or bet

[)t\)\)n: „l^it \)ar bet fanbe S^é, fom o piffer [)toert

2)ienneffe, ber fommer til 5Berben", ja meb bet

iubrc 5^é, fem i (£ul)\)er taler til oé i 8amt)ittig^

^eben, 0^ fom aabner STiet for ^pjerteté be eeufolbi^e

fromme 5luffuelfev, ubcii l)i3ilfe enbog G^^rifti c^iib=

bomme lilje Crb faa ofte l)em>eireé fom tomme 2t)b for

t)ct tjerbéligftemte ©re.

3ei3 oouber nu tilba^^ til be oé lutrmere liijijeube, meb

»or lib i noiere 55erorelfe ftaaenbe ^ibé^eriober, IjOori \)i

allerebe finbe be lutriHTrenbe golfeftammer 0(5 ^læcjter i ^^e*

fibbelfe af 5?erbeuéffiie)>labfen.

Cgfaa ber Oi^ til forffjellicje liber ^at)e i ben in)cve og

i ilJJibbelalberené ?C^ra, Iccnge for ben alt oi^enfor bererte

npefte lib, gormevfelfeéperiober fiinbet (Eteb, ber ti II) or te

€^nben, ber Ijaube 23egreberneé Jyo^^^^^^i"^] ^i^ ©jenftanb,

og ^Dori gorfog paa at unberi3rat)e be tJigti^jfte iDioialen^ og

(i^riftenbommene ^ot)e nnbevtiben ^aabei3t)nbte^.

Dog l)aoe biéfe ifæv l}aot bercø (^riinb i Oteligione*

begrebernes llflarl)eb, i\}, be i\ue fom ofteft foraavfa*

gebe Deb Apieravd>ietv5 og en beflagelig religioi^ Sa^^iti^"^^'^

3nbflpbelfe faaiul \>([C[ golf et fom paa Oiegjerin=

gerne, Ijuorueb b a a b e £ i> e r t r o o g l^ a n t r o fto tt(^(^, oci^

Snqoifitioncr i Jo^cning meb .f\jirtterforfolgelfev muliggjorbet^

nnber Joregiuenbe af at beforbre og l)aanbbvTUc bon Oicligion,


42

fom er t)en etjigc ^jccr(ii3 bebe Stemme, ber iffe alene

Ipber til M enfelte 9}lenueffe, men til ^e(e 9[^euneffe^e=

ben, efterat (i^riftné formebeljt 9k formationen^ €eier

o\)er $at)ebommct i ben i3Jent)nnbne t) el lige S!rift

l)cit og U)beligt l)ar aflagt for alle ^ané ^Be*

fjenbere M 53ibneøb^rb, at Spmé (Eenbelfe til 55erben

hin ^at)be til ©iemeb at faliggjøre 9[)?enneffe^eben

og iffe at bomme paa ©rnnb af forffjellige Øieligion^*

befjenbelfer, naar biéfe i ?)bm\)gf)eb og 6anb^ebéfjær=

lig^eb Dåre rettebe mob ben Apjerterne ffuenbe 51lbarml)jertigel

®ub Dcrre 'Da loDet, at, uagtet ogfaa i ben fenere og filbigfte

^ib Ubbrub af DJiiéforftaaelfer )(>aa ©runb af (E^jrogforiMr^

ring \^au funnet finbe Bt^h i Oleligionøfager, og M

nnbertiben betro^ffenbe be i)igtigfte ^irfebogmer, biefe bog nu

iffe mere funne afgit)e Dd ræbfelfulbe (E^n fom i be

forrige Dage, enbffjonbt bog )paa ben anben Sibe enbnu

a^kngel paa O^jfattelfeøeinie faat?elfom ben ^ift og ber fteb*

finbenbe Sigeg^lbigbeb og (Slot)l)eb, betræffenbe ben

cbriftelige iroe^ 4'*ot)eblærbomme, ofte i en l)øi @rab l)ar

giwet fig tilfjenbe og maattct t>æffe en faare aborlig 33efla*

gelfe, \>a, uben at befft)tteø af benne Sloi^b^b, ^eller

iffe be ^olitiffe gor\)ilbelfer :|3aa nogen DJ^aabe i en faa \3olb=

fom ©rab t)ilbe ha\)c funnet

IjaDe funnet bæoe |)oi)ebet i

fæfte %o\>, og ei faa fræft \)ilbe

M ciuiliferebe, fig (^ rifteligt

falbenbe, men beé\)ærre iffe fjelbent ud)rifteUgt bcinb*

lenbe(5uro))a.

Sammenbolbe t)i nu alle biéfe o\)enberorte 8))rogeté,

og bet t)il fige ben menneffelige gornufté, gortoilbelfer, lige=

fra ben enbnu ben I)ag ibag blanbt oø i M cit)i(iferebe

duiftelige (Europa fine ^belæggelfer ubbrebenbe ^olitiffe 5(anbé

goroirring inbtil ben oé i ^d gamle 3:efiament af 2Jiofeé


43

i tviné Ijte 'Boc\é Ilte da^itel o^bebavebc Jc^'^i^^^^K/ H

fammendijuc \)\ bem meb bc bevimellcm liijijcnbe faa\)el ^oli-

tift'e fom religiefe €pTogfovt)ilbclfet t)eb at bringe bem iinbev

een g Dciié af 53el Jelling, faa in( bev i bem alle bev,

t)i^or i bem SibenffabeTueø 5lgitation bat)be X^eel, fmbeé be

umme (ilemeuter og ^jenbemærfer, bev beinfe, at be enten

eve fremgaaebe af fmaalig govfængeligbeb, ^øitfa=

venbe Stoltbeb, ^^oi^mob og arrogance eller af en

Jyormiften iMnærenbe ganati^me, og at be ligelebeé alle

ere og bot^e Dæret af fe^aratiftiff og feabefulb Diatur

Oi}, be!)æftebe meb alle (igoi^mené go rg reninger, l)t)or*

for be ogfaa altib iffe minbre ^aoe tjæret i (Etrib mebgov=

nu f ten og ben 00 i 3friften mebbeelte gubb ommelige,

til oort 5>el figtenbe 53illie, og faalebeé allerebe for*

mebelft bereé ft^nbige Iilblii>en maaik bære 6^iren til beree

Cploéning i bere^ 3"^ve, ffjenbt benne bere^3 ^ilocrrelfeé

ffvibelige golger fom oftejt fovjt funbe foroinbe^ efter i be

veb bem fovmorfebe ^ibeperiober at [)(\\h ftanbfet {>ele

^^anbe^ UbDifling og bele ©enerationere gnbbebagelige

gremabffriben, forbi benne Uboifling og benne gremabffri^

ben alene funbe fremmens oeb ben gribcb, fom beftaaer

i goreningen af ben menneffelige frie 'Billie met

ben gubbommelige, alene oort 53el fortie ^a^enbe

altjife (Sfaberoillie, ber falber fammen i eet ^^hmft

meb dbriftu^i

A> o ab Uub er ba, at beélige (Sprogforoirringer , \}\né

^ilOvxrelfe alene fh)lt>te^ libenffabelige ureglebe gelelfer, ber i

Samfunb meb 5tgitatorerc forargelige 3"^f^V'

bel fe og unberftettebe af ffæoe '^Inffuelfer oc\ Cpfatningcr

af Cit?et, faafnart be ubtalteo. eller enbog gif 00 er til

'^^ an b lin ger, maaitc baoe ^i)nb i golge meb fig, d]


41

iiltib maaik afijifte ^ine falffe ^onct i (3\\U a(ficcrIig^

3fabcr\)ccrf, l)Dor ^ct ftie govnuftt)ccfeu »ar bc*

jiemt til dt f)er ))aa benne 3t>^'^ ^"^^ befovbve en c^rifte-

ii^, ben fanbe (3\\^ t)entget 2em^eI = D^føvelfe, og

\)Mt) Unber, at faabanne Diéfonantfer, naar be af £'ibenffa*

ben nnberftettebc^, blctje til et baabe ®ub 03 ben inbre^

Stemme i 9[)^ienneffet ^aanenbe S()aTit»ari, ber ofte i morfe

lU>eiréf!i)er t)ifte fig nnber t}m af grelfeven aaben*

barebe aanbige §^^^Ji^a t)ære, er bem, fom

:|)aa t)iin l)ellige ^^^intfebag optoge ^2lpoftlerne^

Crb.

Og, omenbffjonbt »i \)el fjenbe ben 35eltalent)eb, fom

inbet)olbee i 9[Rebliben!)ebené ^aare, og \>i iffe minbre

fole oé tiltalte af ben, fom ligger i ^d begeiftrebe 23lif

og M fjærlige -^aanbtr^f og ben ftumme Dmfat)nelfe, faa

erc be fig bert)eb nbtalenbe gelelfer og Sjæletilftanbe iffnn

forbiilenbe 5ltomer af bet ^oiere €prog, fom t)enter oé

t)iéfet, og ^Dorlebe^ fhilbe m "Oa Del l)er alt funne fatte

og ^olbe faft )^a(i, ^\)ab be i S'^^beliuet enbnn flunu

renbe b^'iere Organeré 5^irffom^eb ml funne l)at)e

for en 23et^bning meb §enf^n til at frembringe (Se ni) eb i

^tt aa n bi g e 8 pro g, ber for oé forft ^i^fet \)it

toaagne til 30^ebbelelfer i og for 5(anbet?erbenen ueb


45

t)e aanbi^e Organer, — fom, ffjoutt ()er næfteu iifjeubtc,

— ^tjorfot t)i jo [)er ^eller iffe fiinuc taune oé noget t^be*

•ligt 23egreb om Dem — bog maaffee iffe bcøminbre bor fnnne

fpne^

0^3 f)er i en flumrenbe ^ilftanb forbebolbte, til berfra

ilt giue ben lanfe €t^rfe, ^t^or^en iffe faa §ent?ii6ninger

l>neé ai tt)be, at be engang ffude fnnne iatit oé ffne og

t>irfe nebab til benne 3«^^*^' ^^^ lanfe, fom maaffee ho^

alt lur faliggjorenbe, ffjonbt enbnu faare ufnlbftænbigt,

allerebe inbt)irfer )^aa bet jorbiffe aanbige ^ie^ 3tn)'fuelfer og

paa ^jerterneé be ^elligfte golelfer.

8aalebee fnnne ogfaa \)i maai'fee, omenbffjenbt t)i ei l)eller

formaae at gjere o^ noget tt)beligt begreb om bet t)oiere

2pxOi], booraf i ^int falige ^ieblif '^c\\\ X)ifci))le og be,

fom alt ber bci'o'i)^ fornummet ^cin (ibrifti egen gubbom=

melige Oioft, faa nutgtigen grcbe^^, oa, fom )(>aa bet noiefte

nuutk ftjare til be Crb i (Si\ S^^^)- ^ ^^i»- ^^ ^^i^^- //i^i

faae §an^ ^erligbeb, en ^pcrlig^eb fom ben (5enbaarneé af

g-aberen, fulb af dlu^c og (Sanbbcb;" faalebe^, ftger jeg,

fnnne maaffee bog Oi]\c[a i>i i ^J)bmt)g^eb turbe Ijaab^, at for

t)é t?il fnnne uirfeé, at Di alt b^r fnnne l)at)e om enbog

fnn en falig 'Jlnelfe ber af; i\}, iMftnof ta?nfe o 3 t>ct,

fnnne \)i bog, at bet maa b^i^c ^^""^vet en til bi^feC^l^an*

geliften^ o\)ennæt)nte Drb ft)arenbe '^egeiftring,

fom ben billige ^4^nntfefeft frembragte, ibet ben lob €proge=

neé be jorbiffe Cr)b toner for\)anbleci til faabanne boiere

og mere aanbige iD^ebbelelfeemibler, ber engang ffnlle blioe

bet for bele DJienneffe flæg ten, i\}^ fom ).\ia biin I^ag,

ber falbcr oé forfra, maaffee imUc op^yuc for oé 'Mc ber,

bvor ingen V'ibeuft'aber oa, mgen jorbiff Jorfængelig^

l)eb, ^toltbeb eller fi)nbig (rgoieme mere fan frille

fig mellem (^nb og IDienneffet, ok] ber for ei beller


46

mellem UReuneffenc inbbl^rbe^, ber alle eve ®iibø33øriv

mj alle i S^am \)i((e femme til ai erfjeube ben algobe ga*

bev, faafnavt be ilte mere i)ille fxemtuve i ben ft)nbige gor=

blinbelfe, bev gjenfiribigen hccber op imob ben gubbommeliije

evige ^jccvlig^eb og D^Uabe, fom l^ber forbatmenbe

igjennem alle ®pl)ærer og fovf^nbev ben 3ll\)ifeé be

eDige £jævligbebå'§armoniev, Ipori Di alt ^ev, (Sn*

t)t)er efter fin (5t)ne, naar iffe faa ofte ben aborlige ^illie

bertil manglebe, funbe iftemme og mebDirfe \)eb 'i)^t o^ be^

troebe 2lrbeibe og unber be o^ af g^^^f^i^^^^ meb*

beelte ^åbenbaringer og gorffrifter, til, fom m bnrbe,

i\t prife 6!aberen meb ^bm^gt 8inb og %at til

§ a m, ben 511 g o b e.

Thn allerminbft bnrbe t)i bog l)eri labe oé fort)inbre

Deb imob (iamt)ittigt)eben^ (Stemme at be el tage i f^n*

bige 8progfort)ilbelfer og beroeb at forarge iJiæften,

ta 'i)^iii faa libet fan fomme fig for bem, fom falbe fig

aijriftne!

X)og bi^fe ot)ennæi>nte, meb DJJorfet faa nær beflægtebe

€f^er oilie forfoinbe og ffnlle \)ige $labfen for Ittfere

Dage, tbi ©nbé t)d almægtige: 35orbe 2t)é! fom for^

trinligt gjcrlber M aanbige Sii?é ^immelffe (Etraale*

glanbé, ffal \)ebt)are og ffal flebfe ffabe et tiltagenbe

£


47

0^3 albarmf)jertigi\ oé i>cb ivvclfcreu fovfi)nbtc

5Billie, oo[ tettjeb bimx 9J?aa(et for al l^or 8trcrbeu og

iBirfcn, bcv faalebcé, i^eb at ihtvc op^cict D\)cr al ^^ox^

fo^ngeligbct', tilhevcr (irfjenbelfeu af bet e»ige

fi3it3 i ivabcrcu ovj bønnen Oij træber inb i dbrifti

iifoTi'^cciu]clii3c Oiigc. 3?i inlie berfor tillibéfiilbt og meb

3;af til (^ub fcrfte Siet p


48

liuijer Oi3 3^i(ftanbe beforbvee af tiliicnbe agitatorer, ja cubOi]

blanbt bem af ))fciibct^coreti|"!c Særbc, ber i Sranffurt

og Berlin ,ofte ubtalte fig fom 9[)^ajoritetev, og iinbcrtibeu

ogfaa ^00 0^, bog fun \)eb eufeltc utafiicmmelige 2)ttriugcr,

letfmbigen og i en iitilgit)elig Dtierflabiff^eb gaoe fig tiU

fjcnbe, og faacé tilbt)be 3:jcncfte fom V^olitiffe Sægcr og gob:=

fel^^jælpeve, ibet bc ubftobte Ugefaa ubillige fom iitafnem*

melige ^^lagex og ^eff^lbninger mob Otegjeringen, — lab, om

enb pc[a ben anben (5ibc Setfinb og 8Iøt)^eb tie, og

SD^angel )(>aa 'lillib til ben egne '^w't^ic^t og Iraft, fom min*

bre nbrnftet og rnflct, tan^ træber tilbage, l)t3or bog M fanb-

^ebéfjærlige Crb ofte funbe l)a\)e gatjnet, ja, lab - (og ^i^or

funbe bet »ære anbertebe^?) — ben mere tafnemmelige (£*r*

fjenbelfe af

t)ine (£l)riftenbommen^ 33elfignelfer, fom ff^lbe^

en æbel gortib, for iffe at \)anbeUige^, berfor ofte nobe^

til at inbffro^nfe fig til ^jerteté be inberfte Confamre, for

ber fra at labe 23onnen flige op til perten, eller —for fun

at labe ben forene fig meb lignenbe golelfer i be fuet)rere

i5amilie= og ^ennefrebfe, ^Dor faabanne (S\)gbom^til=

ftanbe iffe baoe fattet gobfo^fte, — faa bor bog berfor '^\u

gen forfage, og \>ct troftige ^^paab inl ftaae ben forgenbe Jæ*

brelanbéoen bi, at ogfaa l)ine ^Bilbfarelfer og fwnbige 33eftrcc=

belfer ooeralt, l}\)or be )^(ia be af bem angrebne 8teber true

be eurcpæiffe vEtateré momentane gremabffriben, fnart ffulle

bat)e ubrafet, og at ^Begreberne af 9iet og Uret og ff^lbig

!Xafnemmelig^eb ogfaa igjen i be ftorrc ^rebfe \)illc funnc

orbneø og flare^ unber Xaa gene og 30^orfeté§en-

ftoinben, for at ben Zi\) igjen maa funue opriube, ba be

faftere (^rcrnbfefficl, uben l)oilfe intet 23ergeri>el fan fiubc

2,t^\), maae i fulbefte ^larbeb ligefom l)oé biue ^^ble, fom

af mig ot)enfor l)a\)be^ i Xanfe, funue omgi\)e bc t)ig^


49

()et)cv, for vit adc (ibrifri '^cfjcnbcve ecnt^rccijtiijen bviabc

aa b c ud) ft og vuibculpbt mavie hinue fommc til at be=

fjenbc og pvifc ben 'Ireeuii^e faatebeé, fom I)vUi

fov oé er blet>cn av\bcnl>aret af 3^0^^ (£t)viftiié,

gabcrené ben (Senbaarnc, bor i a( (iuivj^cb for oé ffal

t)ære 53 e i en frem ab Ovj o)^a^ til r>or fterre giilbfom-

mengjerelfe, Oi^ bet faat)el for etaterne fom for

3iibit)ibet Ovj for bele DJieiiueffe^eben.

Umiilivnt fan min Iro berfor \)ebfjenbe fuj nogen

luxftMitlig, enten 'etanbéninvj eller tilbagegang

eller biMlfenfoml)elft DJcrrmelfe til et ^rebølob, ber iffe tillige

fom fp ir alf orm et ^^euægelfeélmle ffnlbe, menneffe-

ligt talt, fore iDJenneffe^eben o)^c[\^, \)^t fro re (£en-

trnm for ^ci 3fabte nærmere, men enbog i (3trib

bermeb ffnlbe fnart fore op([\>, fnart nebefter, t^i bet t)ilbe

i>ane at fornægte ^s)am, ben oé af Syrelferen aabenbarebe i^U

fnlbfomne, abife, alfjærlige i\] almægtige iDienneff ene^^

gaber, ber ftaaer for mit 'Blif fom Iroen^ nroffelige fafre

GJrunbDolb i jsrelferen^ '^åbenbaringer, i\}, buor fnnbe jeg

enbog fornægte ."pam, oo^ l)t)orlebe^^ enbog, meb en (i^rifteux^

^21bor og lillib, bebe mit ga^eruor i 3^f^i (ibrifti Diaun,

i\} t)ar bet enb tun meb 4^enfi)n til ben beri inbebolbte '-Bon:

„^ommeI)it Ohge", efee Din 53illie, fom i ^pimme--

leu, ]([:[ o(\^ \u\a forben", berfom bet funbe \)ære (^nbe

'IMllie, at l'J^enueffel)eben iffe ogfaa fom et .v>eelt betrag=

tet alt bor \\u ^i^vben fful^e gaae en ftebfe l)oiere Uboifliiig

imobe. Xen i i^onnen ubtalte lanfee uffromtebe 55eti)bning

vifer altfor beftemt ber ben, ev

mere og mere ffal ffee, og vi bor funue nære ben fa-

fteilc Cuerbcoii^ning om, at grelfereu i ben oo giunc ibou iffe

4


50

hav t)i(lct (cCi]gc c^ blot en bolle parole i iD^unbcn, men

f)av opfovbret oo til alt l)cv at befovbve ©iib^ ben baabe

'21lnuTgti^eø oc^ '^llfjærliijeé e\)ige ^illie, for at3or*

ben bevDeb altib fan faae ftovve isiig t)eb meb ijort tilfommenbe

'^eftemmelfeéfteb. Dg, om iffe faa 'oax, i^'oa^) biet) ba ^en-

figtcn af (^l)vifti ^enbelfe, og i l)Dirfet tt)eti)bii3t Slxj^ t>ilbe

faauel ben 5llfnlbfomne^ (Sfabert^anf og (£l)vi]tenbommen^

T^clgjevning ftaae, naav ber\)eb iffe alt l)ev ffnlbe ogfaa for

lOtenneffefeeben bet)irfeé en ftorre Ju^^^'^^^^ttielfe og en

gremabffriben til ftebfe tiltagenbe 5*^ilbfommenl)eb, ber enbog

tager fm 33egpbelfe i ØJationerneé be lat)efte Xilftanbe,

og nmnligt t)o^ bem fan nægtet, meben^ M bog lige-

faalibet fan ))aaftaaeé, at be og in ffnlbe fnnne \)enbe tiU

bage til be ferfte Sfribt p(\c[ (£it)ilifationeué Q3ane, i^i>or

Danffeligt og nmnligt \)d enb maaik \)ære nogenfinbe at føre et

factifft 33e\)ii^, eller i forffjeliige Jibéperiober i\i brage et

(35jennemfnité*(Stanb)3nnft for diuilifationen af be for-

ffjeliige Jiber, Dære fig for ben enfelte Diation eller for l^ele

ilJienneffel)eben?

^ilbe, berfom en mere enb iffnn partiel og temporair

retrograb 53et)ægelfe af iDienneffebeben fnnbe finbe (^Wi), ba

iffe .sjeb enffabet^ l^ignelfe af I)anaiberneé (eolb, ber fom

Straffebom albrig ffnlbe fnnne fi)lbeé, ogfaa ftabfa^fte

Oereé 5lnffnelfe af 9[Jienneffelir»et ber ^aa Jorben, fom

iffnn og alene fæfte 2) i et p


51

cu Dorente iDJobtagelig^eb, og t»et til cu lO^obta--

gelig^et) for ftebfe flere Oij altit) ftorre afben 51(=

fjccrlii^ee ufori^ccnijelii^e @at)er. 3 ^^- 2^atf). 25.

21 — 23. figer jo §erreu: „I)u gobe og troe Ijener, bu [)auer

Dccret tro o »er t)^t ^ibet, jeg t)il fcctte big otjer 9?iegct,

gaf inb til biii ^^erreé ©læbe," og \)\ \)ille berfor albrig

funne fomme til at mangle 9[)?obtageligl)eb for en ftebfe til*

tagenbe *L!t)ffaligbeb, faalccuge ben fromme, altib gubl)en=

giDue ^illie folger ben oe af (^)ub foreffre^ne

55ei, og x>i iffe feb fjerne oé fra be meb ben for*

bnnbne lRaabega\?er, fom af ben euige ^faberfjærligf^eb

ere tilgorngeliggjorte for SQknneffet i Sennen, i Spam, ben

(ienbaarne, fom er ben ftore eDige ^Fabertanfe, ber

for oe er ^!i\)et og $eien, faaUxnge Di i ^roffab t)anbre

unber ben ^pelligaanbé Vebelfe, ber omgii^er o^ meb fit fa=

liggjerenbe 'ix}é fraouen, og biic[^c fafter fine 8traaler i^aa

ben 00 foveffre\)ne 55ei, og iffe minbre op[x)\n uort 3"^^^

for ber ([i ftabfæfte Samtoittighebené (Etemme, ber tilraaber

oé, at bine Crb: ,,l)in i^illie ffee, fom i himmelen, faa

og paa 3 i^^b en", iffe tilftebe benfig alt in adjecto mob*

figenbe lanfe om en for Jnbiuibet eller ll^Vnneffe^eben

lutfentlig Jrem* og tilbagegang ^aa ben af ©nb

foreffreiMie (iuig^ebené gnlbfommelfeé * ^ane,

^t)i^ forfte Irin fnt)ttebeé til iDJenneffeflægtenc^

j or b iffe 5> an bring \u\i\ ben (i\)igl)ebené 5?ei, fom

er (il)riftnø, 1 (£or. 3. 11—15, l)\)ormeb ^ct ^ele (£api=

tele 3"^^)'^^b ftaaer i Samflang. 1)et citerebe (BU^ li)ber,

fom folger: „11)1 Jngcn fan lægge en anben (i^rnnb enb ben,

fom er lagt, l)i>ilfen er ^(\\\é (il^riftiié. ')Jk\\ berfom Diogen

bygger )(^C[a benne @rnnbi>olb ©ulb, €olt), b^rebare €tene,

2ræ, §0, iStraa, ba ffal Ap\)eré ©jerning i^orbe aabenbar,

4'


52

tt)i X)ageu ffal (]jove bet fkrt; \)eb 3^^ ff^^ ^^^ aaku*

baveø, og 3^^^^^ ff^i^ ^vaue, ^t)orban ^ptjeré ©jerning er.

Devfom 9iOi3eu^ ©jeruing, fom ^an b^ggebe bev^jaa,

bliuer fa(t, ba ffal ^an faae Søn; berfom IRogen^

©jerniug blbev o))bvænbt, ha ffal \}an tibe ©fabe; men

^an felt) ffal bHt)e frelft, bog fom tgjennem 3tb."

Det fan berfor iffnn t)ære et tilft)nelabenbe, et a^)3arent,

et mob (5t)ig^eben f)oIbt øiebliffeligt iD^ørfe, fom funbe af=

^olbe toort bebre Sel\) og \)ort inbre tjæfentlige 3^3

fra ben 55ei, fom af 5llforbarm eren mebbeelteé o^ i

grelferen.

5>el formaaer, fom af mig alt oioenfor er Ble\)et nbtalt,

i)ort fortfi)nebe ^i^lif ingenhinbe at brage 6nmmen af 'iitn

ligefaa\3el \^oé 3^^^^^^iberne fom i D^attonerne^ inberfte

t)elligfte ©jemmer, ffjnlt for §ijtoriené ©ranffninger,

inbebolbte (£^riftenbom og 2}Joralitet, fom faa ofte fnn

f^ne^ at ftaae lat)ere, enb M fiben i 5?irfeligt)eben Difer fig

at ^ai>e raceret 'lilfælbet, og maa berfor l)er M Ubraab

nous louYoyons {tebfe rinbe o^ i ilanfer, thi ipox ofte

bringer oé maaffee en 33out tilfi^nelabenbe længere fra Tlaa^

let, enb t)i \)are, ba gartøiet beftegeé, og lia t)i ftøbte fra

Sanb, meben^ bog fnn ben gjorDe h^t mnligt for t)Qn

næfte ^^ont at bringe o^ til [Dia ålet eller rigtigere til

ben for øor Oieife beftemte nærmeftc ©tation, fom bog for

oé fun ffulDe øære et fort §t)ile))nnft til 33etragtningen^

gjentagne 3brætter for ^ligtopf^lbelfe og for at famle n^c

kræfter til Oieifene gortfættelfe og tit n^e ^inbringer^

C^erøinbelfe.

Der t)il be^nben »ift i intet 3^ilfælbe be^eøe^ mere

for at forjage lanfen om et åre bø lob eller om en

Dirfelig ^tilbagegang i ben for 2Jlenneff e^eben^ i


53

t^cnå §ec(^eb betvvujtet lii^cfom for ^^^^i^i^^^^ ^^^i^

imbcv ben '^Kgote^^ 09 '21(t)ifco 5Bavctccgt ftaaenbe, til ftcvre

gulbfommeubet) fig nærmenbe gremabffTiben, enb at ben

ueieve ^Betvagtniiu] af ben anforte ^cctnini], ^t>ié ben blot)

atminbelig ^t^Ibct, Dilbe »clbc en gormevfelfe , ber maattc

bliue til en mcvf laaoieplet, fom lammenbe tjilbe ubbrebe fig

ot)ev be crblefte moralffe 53eftvccbelfev, ifccr meb ^enføn

til bom, bev offreé bc coUectitje gremffribt i *2am=

fun bet, Oij fom bert)eb mciatk tvccffe alle faat)el S^^^^i^^^*^

neé fom Oiegjevinc^eTnee og €amfnnbeneé be fjccrliijfte

duifteligc ^eftræbelfer fov C)?lpénini3 og Ubbrebelfe af

luniijt, mcve omfattenbe 3)?enneffeuel, ^tooriblanbt

bet, fom fva 3tatené €ibe og Deb 3"^^^^^^^' ^f ^^^^ ^^'*

bert)ccrbige Sæterftanb ev i enl)\)er af ben^ gt^^'^i^^'^^^^^

ger blevet vivfet og enbnu fan Dorbe ubrettet til cbviftelig^

veligioo, movalff I)annelfe og til 3>^^ftligentfené og fanb

(i^iiftenbomo '^eforbving, iibtr^ffeligt og ganffe fævbele^ for*

tjener ai )^a(\]>Ci](^$.

-5)1^0 funbe nben 55ebrot)elfe ba fafte et 53lif )i^C[K\ ben

omforgfnlbe DJJobers fjærlige Om^n for 33arnet, ber, om

faa funbe \)ane, i>ilbe oplofe fig

i €org og '^eft^mring, tl)i,

i>ar en faaban ^ilbageffviben mulig, f)Uab Ubfigt Dilbe ba

3orben t)be fom Jorberebelfeefteb til be beiere af ®ub dJlou

neffel)eben beftemte Ub\)iflingetrin, bvori af 2)ioberen togeø

en faa ^oitbetroet og anfiunéfulb Xeel og evebeé ben fjcrr=

ligfte ^}]ligtopfi)lbelfe*^

(5n (Etjnémaabe fom ben oDennælMtte formeneé berfor

i\i ftaae i aabenbar 8trib meb (ibriftenbommen^ *L\Tre i\^

^aminttigbebenc gorbringer, i)i^ albrig bov in ^cxicx iabc

af (2igte bet oe 'Jllle og berfor i ctbi>ert ji^bivibuum

IKenneffebeben alt bov afben ^^Ilgobo, af ss\m, '}{[\o\>


54

'bavmeven, an\)iftc l)øic TlHiH, for ai bet i ^\\H 'Billede

flabte, til emi3t Sit) af ben 5I(mccv3tiv3c beftcmte govniif tlnt^

fen ftebfe t)ærbigerc maa funne (^aac \)dk fit ct)ii3fa=

lii3gjovcni)c 9[)?aal, €fribt for


oo

funnc fere til (ujofaa ffat>cliv3c fom iMiuTicute §ant>[iu^er,

^cr fvialibct bai>e fVviret til, t)t?at) bev biivbe funnc Dentc^

Ov3 mcb Dictte funbc forbrce a\ en tibligeve faa t)øit)jcrtet

og fvui agtet Dlation fom ben t^bffe, box Dift til 5lt=

\)avfel allcvfevfr iblanbt ^o bov tilfigtebe, (iuvopae Oio Oig (Ii=

Dilifvition, eiibog i et Uxngere libcvnm, meb et fvuebvin^

genbe iDierfe ivuenbe Ojjenftanbe Ijenftillee 'Begrebet af

fri G^onftitntion; tbi ^3i)fet ^ar iffun »eb t'i)refjebte (ir*

faringer funnet. eller imI frembeleé iffun pa({

benne ^^ei funne forberebe en mere ^elbbringenbe Ubførelfe af

benne Cpgai^e, ber felu i ben relatit) rene fte og abcrqt)a=

tefte C)>fatning af bcn^ ^>ccfen bog ingen ganffe betrt)ggenbe

©arantie uil funne ftillc for, at ben maa fomme til altib

mere unbcr bene v^'^^ftiffe '^iniHMibelfe at opf^lbe fin Beftem-

melfe, ha ben ftebfe maa beroe d] i)a^re afbcrngig af \)^t

Jntelligentfené, iDicralitetené og Jyri^^bené cbri=

ftclige 3tanb)3unft, fom (Samfunbet inbtager, og

af ben frie iMllieé fraftige Cmraabe og Ubi?t)elfe,

naar ^iebliffet forbrer ben, men fom albrig meD l^ii--

l)eb forub laber fig beregne eller noie beftemme, forbi ben faa

ofte er altfor afhængig faa\)el af £:iebliffeté Iilfælbigl)eber fom

af ^iboaanbcn, til at man fan bebomme, I)t)ori>ibt ben maatti

i\Tre iftanb til at funne gjcre fig gjælbenbe )^aa en hct aU

minbeligc 'I^el bcforbrenbe ^iaabc.

.V)Uab ber imiblertib bog altib maa l}a\)e en til '3am=

fnnbet^ Ubx>ifling relatii) 'I^i^M^eb, oa^ uben Iui\)l meb gob

J'oie t^il funne v^'^^M'taaee oc{, maattc inbrommee,

er, at en gob og i Jovbolb til Samfunbctv^ Ubuiflingi^trin

muligft fri (ionftitu ti on maa inxre et uffattcerlig t

(^^obe for etaten, og at a\ ben maa funne forbre^, at


56

ben, — ba alene i^eb »ife Dieformer 9]e\)o(utionev fiinue fore^

bi)iV3eø, — iffe hcx \)ccve tninbeu til albeleé iifotanbevlige

conftitutionelle gormev, men ftvccbe efter at giDe govfatnin*

i.}^c\\ al ben i dov ufulbfomne 5[>evben o^naaelige tib:=

fDarenbe 6anbft)nlii]^eb for, at ben i golfet fig Befin:^

benbe fanbe, ^raftiffe 3ntelligent^, funbe gornnft

c(^ gobe c^rifteligtfinbebe 3[^illie i 6taten maae funne

fomme til 5(nt)enbelfe i ben^ grunblot)lii3e gorfatning, faauel

i ben^ lo\)0(iuenbe gorfamlimjer fem i ben abminiftra-

tii>e S eb el fe af be i etaten inbe^olbte gobe .kræfter, og

M altib ouereenéftemmenbe meb f^taten^ faatoel ftatébor=

gerlige fom d)riftelige 2)ienub, ber ingen 5ibffillelfe

eller forffjetlig C^jfattelfe tillaber. X)iéfe for 6taten^ ^el-

fa?rb Digtigfte Oietningø))nn!ter burbe jo egentlig albrig funne

fomme i 30^obfætning, og rigtigt o^fattebe af o^ falbe be

fammen og \)orbe til (5: et \)eb ai inbbefatte faatoel alle be

materielle fom aanbige 3^^^^i^^^f^^ og kræfter,

^»ovi ben 5llDife, fom er ben algobe og albarml)jertige 9[)^en*

neffeneé gaber, t)ar ftillet o^ i en alt ^er altib fremab og

opab ftigenbe Ubt)ifling af 3"^i^i^


57

00 hm forbrer gotftanbenø og govuiiftciié oé mcb^

beeltc (it)ner^ rette 33 rug, ot)ereeuø]iemmenbe meb (ii^xu

fti Sære og h^w fromme 8amt?ittigf)ebø protjenbe

Stemme i t^ort 3^^^^/ tfei ben imI fore 3^^^i^i^^^^^

oci, t)eb bem cn i golfet inbel)o(bte ^^^^lli^^^^^^^

funbe goruuft og ci^c\)^ chrifteligtfinbebe ^lUIIie

ibetmiubfte [)aoe eu (igefaa faft mtfeutlig @ruub*

flabe 0^ Jnte ufi tet i fvolfetø eienbommelige C£l)a*

rafteer cc}, betø aaubige iuteKectuelle oc\ moralffe

UbDifling: ba maa \>ct Saub, fom fommer i 33efibbelfe af

e u fa ab au, aufeeø for It^ffeligt. -- iPcen, er bctte iffe lilfcclbet,

maa l^iaugeleu og '3aimet af en faabau gob co^ til i>-ol=

feté Dannelfeøtriu ft?areube (ionftitutiou beforbre ^dé

gorloffelfe d] ^21ftængigl)eb af enten inbuorte^ 51 gi ta^

torer, eller ogfaa maa ^tt nnber nbenfra inbtrufne Cm=

ftænbig^eber giue Seiligl)eb til nuberfunbig, agi ta tor i ff

intervention af i)iaboftater, ber l)iubrenbe inbblaube

fig i (Samfunbet'5 Jyvemffriben \\u ben af i^)h\^ anvifte Ub=

Diflingøbane, l)\)ilfet for t^ct maa haoe be beflageligfte ^cU

ger, t)t)ab enten a n a r d) i f f eller b e f p o t i f f I ri) f o g i^ o I b

ffal fore bet, fti)lbigt eller ubeu ubDiift egenSfplb, tilbage

paa ben T^ei, \^(t fe Id bar forlabt, eller hvorfra bet af fa*


58

natiffe 013 tvolefe gonæbcvc er foiiot'fet ctler t)cb fremmet)

T^olt) fortrcrnc^t.

X^en @ninbfanM)eb t)il imiMertib attib ftaae urof:=

„On forms of governmenl let foils conlosl

What cvor is besl governt, is bosl",

og bet t>il fiije: bet ^a\\^ er bet [^!felii]fte, t}\?or be "5)^^^

tigfte og ^ebfte, ligegobt om \^aa repiiblifanff, ariftofra^

tiff eller moiuird)ift' couftitutionel Th\^, ere falbebe til at

tai]t !Deel i i!^oi>i3bnini3en og ^anbeté otorige 3^^^^^^^^^^

elier efter frit TwU} af et golf, fom bertil beftbber ben

foruobne Al)nbig^eb og gobe 55iUie. Tltw, ai Mk

fan h\m lilfaibet, "oil i 5llminbe[ig()eb ba\)e fm ©rimb i

5^^algIot)en, t[)t, faalebeé fom ^dgerneé D\)a(iftcation til ai

træffe et gobt 3Balg fremftiller fig, faalebe^ maac i D^egleu

ogfaa be af bem trufne 3[Uilg geftalte fig.

(ifterat l)atoe betragtet be 55ilbfarelfer, ^toori ben n^erc

^ib og ifcerbeleé^eb klaret 1818 formene^ ([t D^re f)enfalbet

meb ^penf^n til begrebet af fri (ionftitution, ^^nffer jeg l)er

enbmi d berore et anbet 33egreb, fom h^x ^atot en lignenbe

8fæbne, og bet er ben frie $re^fe eller ^ri)ffefril)e*

ben, fom biftnof ogfaa, i)el forftaaet, fan anfee^ fom et afbe

flerfte ®ober, ^t)ori en ^iai fan \)orbe gjort beelagtig, naar ben

er uabffilleligt forenet meb ben til ben^ ^iemebé

0!|)naaelfe fuarenbe Col>giDning, ber (jeg ^nffer f)\)er^

fen en ^ræwentiw elier cenfureret l^reéfe) meb nfrauigelig

Xroffab altib maa ant)enbe^ af X)onunere, fom, u^ilbebe af

libenffabeligc, fortf^nebe eller fne\)erl)jertebe ^^^artianffneU

fer og g o rb omme, t)ille tjene Eanb^eb^ og Diet*

fccrbé ben lige nabftilleligt og fafl forbiinbne tjellige (Sag.

Slibrig maa bet berfor glemme^ eller ot)erfee^, ai Mk


59

^^reéfenø ftcre iMgtuje 2: i em et) ev 3anbl)et)eué

Ub 6 re te (fe Oi] bene pligtmccåfuje tioe Unberftffttelfe,

figet og ff river €anbbebené troe Uiiberftettelfe,

i?eb di ftille, bt)ab ber er bet (3anbe og Oiette, i et

ftebfe flarere og tilgcrngeligere 5i)e, for beroeb i

8tatefamfunbet at Ibne og ftt^rfe M l)|t)ttige, uaar ^ct,

Il ben [)t)erfen at robme eller blegne, fan ftaae Deb

2iben vif bet (Sanbe og ^(^ble, og for faalebe^ i gore^

ning meb td ^Im eenn^t tig e at beforbre 51lt, \)\iatf bcr

tjener til baa^c be materielle, men ifær be aanbigc ®o^

ber^ Grbt?eroelfe. (5nl)0er '3nigoei af ^^h'eéfen, for nftraffet

at inbfmugle ^^ogn og ffjnle Sanbbeben, er et ^ilttentat, et cri-

mcn læsæ iiiajoslalis luminis el vcritalis.

Cm en faaban ^rng af ^^^reefen ft'al ^mé 5o\)gioning

meb uf»igelig ^roffab og ^refn)gt fer (Eanb^eb

og out tjccrne, ligefom ben af etaten og af bene fæbrelanbé'=

fjccrlige Jiibit^iber bor bæbreé, [tottet og beforbreé, f)Oorimob

Olegjeringen ogfaa oeb fine l)omitole hcx labe omb^ggeligen

vaage ci>er, at 2}hébrng af $reéfen, forbi be altib ftribc

mob bens oelgjorenbe ^iemeb, blii^e meb nooeroinbelig

(5anbbeb^3f jauligbeb nb)?egebe og ftillebe til offentlig

5lbt)arfel; og, naar be ubbrebe for ^d Offentlige og ^^Uioate

farlige og ffctnbige Ifogne eller 53ilbfarelfer, l)t3oroeb be fnnnc

fori^olbe ivorargelfe oa, Ct)ertræbelfer, ber ftribe mob Statené

belligftc 3ntereéfer, bor bi^fc paa M ^^lloorligfte fogee mob=

arbeibebe, faa at efter Cmftænbigbeberne M for SrfJ"tiben

bor for bem, fom l)aoe begaaet be^Mige 5vorbn)belfer , gjore^J

umuligt nftraffet at ooe faabant ::)iibbingéoa:rf, boovoeb bon

minbre bannebe IDiebborger faa let fan forargei\ ja enbog,

l)t)ab (Erfaringen t)ar \)iift, be blinbe .kræfter ofte funne loé-

labe^ til al 3ifferbeb^ c


60

for ^iebliffet ti(ft)ne(abeube, 9J?ora(itetcn^ fulbfomne '111111==

tct^jørclfe i 8 1 at en. Tim ^t)or finbe^ flebfe faa opl^fic

rcbelioic og ii))artiffe Dommere! Det fpueé miiligen, ai en

3iir^ l)er turbe tilb^be ben fiffrefte Ub^ei; men \aa maa

atter M famme Ubraab fomme o^ imøbe: §t)or finbeé en

faaban 3iivt)! ^Dor en ^alijtoi), fom fan ffaffe o^ ben!

Derimob burbe »iftnof, fom bemærfet, en »irfelig fanb-

[}eb^fjærlig, fri ^re^fe ogfaa af æble (Sanb^ebé\?enner )!)a(i

M ombvggeligfte pkké og fietteé fom et af be »igtigfte

Diibler til (Sanbl)ebené og Oplt)^ningené Ubbrebelfe, ifær

naar ^reefen^ (Sier fom ben ))ligtff^lb{ge og anft)arlige §aanb=

l)æt)er afbene gor^ligtelfer ()\)erfen af Cetfinb eller ^oift

lafttjærbig $inbef^gc forfaae fig l>eb ai beforbre f^nbige

Joretagenber, ber t)are rettebe mob ^reéfen^ t)e(gjørenbe

2)iemeb, men berimob føgte at aftjærge bem, l)t)orfor ^an t)a

ogfaa af alle 95eltctnfenbe toilbe n^be ben ftorfte 5lgtelfe for

ban^ fæbrelanbéfjærlige Sinbelag.

U))aati)i\)leligt \)ilbe ogfaa for ben farligt nbffeienbe

*$reøfe paa ©runb af bene forbr^berffe 33eftræbelfer, — faa^

fnart ^Binbef^ge eller Cnbffab laa aabent for Dagen i Ub=

brebelfe af ^øgn og i 55ilbfarelfené ^eforbring, og ben

ftillebe fig i ^ategorie meb et 5Ipotl)ef, l)m^ »elgjorenbe

£)iemeb, at ^be t>cn libenbe 9[)ienneffel)eb A)elbrebelfen^ 9[)]ib*

ler, miébrngte^ til at nbbele G)ift tit SD^iégjerningerø Ubo^

uelfe, t^orueb M aabmbaxt maatk mU til t^d 2Jiobfatte af

^oab ber »ar M^ ^iemeb, -— ben lem)3eligfte J^olge bog »el

funne »ære at ba»e forbrubt fin 53erettigelfe.


61

IV.

lOm 30te 5tpnl 1848.

95cl bar ^ct Crb en fmuf S\U\n^, uaav tct bcbbcv: ,;bi)il=

fen mobiij oi] ta)?))er ^tic^cr!

Mcw hedere ^t>lt>eé boij ben mobicje 0^3 tidige bebjer=

ic'^c iDivinb, 0^3 bclft ^^w mobige l)ei bjertebel

D I ber ffal inéfclig mere enb blot friv^erftt 9D^ob til, luiar

^dé greintrcrben i 'Perben (!al bev3eiftre æble (^jccle, 013 navir

iPiobet ffal fnnne m^be ben fanbe 5(5*re!

Z[)i Ajjertet maa flutte fun nvxr til 2)^obet, og ben

mobige 2}lanb maa ogfaa ivtre ben 23e[)jertebe, 03 fan

iffun faalebe^^ iMnbe en æbcl iDianb^ dUm 03 meb Oictto

fortjene ben bt?iæffe en Jyana^

tierne, fom frotter fi3 )>aa et nrigtigt, imob (^b^'iftcnbommen

ftribenbe, )^c{C[ S;)C[t}, Uretfævbi3beb 03 goragt mob anbre %V'

tioncr grunbet begreb af 5crbrelanbéfjærli3beb 03 ^iationa-

(itet, eller »eb ai lofe 3:oilen for 9(h-3Jerri3beb 03 (53enni)trc

— til b^ilfet Irin t)ilbc ba \)ov libealber^ (iiuilifation fi}nfc

tilba3e, iftebetfor c[i innbe m}e 03 \:}OU\c i\rccftcr ).\i^i ben

iPienneftet og ^or3eren foreffre\)ne gribebem^ 03 ben fanbe

^(5ree 03 bon altib 53or3er\)el oc[ DJienneffelvtfaligbeb

beforbrenbe i^eil


62

3ci3 be^ewcv ncppc ^cr enbmi at miube om, c[i ben euiijc

^armbjcrtii^^eb omfatter atlc D^iationer meb lu},t 5^jccv(igBeb,

nacit be meb lige ^jvTYlig^eb og ^i(iib bl)rfe ^spam, ben '^U

bavm^ jettige, og ilHe.

Cg Del f)a\)e be ^anffe — is^euer til Sfjolbemævfe, men

ingenhmbe mangler Mk fine fjerter, og for l)t)er 2et)e

l)ar M tre -sjjerter, eet for M t)bm^ge, til ©nb ^ent)enbte

3inb, og tuenbe, ber i gællig tilhore bet ægte ^rigermob

og ben ægte gæbrelanbéfjærlig^eb, ber ere nabffillelige , faa«

længe ben banffe eriger i>il ^^Ibe og iffe fornægte fit:

ef jo Ib em ær fe.

Og at benne 3:roffab, ®nb »ære lo\)et! )^aa ben meeft

glæbelige og l)øil^jertebe iDcaabe i ben unber O))roret i 3leé=^

i>ig i klaret 1848 forte ^rig bar Ⱦret befaret, berom

inbner en[)\)er træfning i gorening meb t>d 6inbelag, fom

taler fra .vpjerte til .spjerte i næften l)\)ert 33rei) fra ^olbaten

til be ^jære i i)jemmet.


63

dfterffrift ben 12te Suni 1848.

tHan ba t)e( T)aumavf ti[fu(bc taffe ©iib for ^^anø (2tt)tc(fe

og for ben f)er(ige 5lanb i ben banffc ')(rmce, fem i goraa=

ret 1S48 l^eb glenøborijfjorbcn cc[, t)cb Sviu efter noijlc 11=

mere .^am)j meb C^rereluTrcn ijjorbe 800 DJ^rub til gaiujc

og (ob be ©oruge gribe en faa norbnet Rdigt, vit be gipvjtcnbc

enbog iffe t?eb ^leéoig hciobe funuct inbbcnte^S. 1)d l^r

cgfaa benne 51anb, fom efter flere iDienneffealbereé naften

i^ebDarenbe greb gjorbe t}d muligt for ben bvinffe ^^h'mee, i

og oeb Sleeoig ai oife en langt ooerlegen i>jenbe, ber l)ar*be

famlet fig oeb §ertngbemmet^ f^blige (in\Tnbfe, en uforfagl

ta^H^er lU^obflanb, og alligeoel bog ([t fee |lg i (^tanb til at

gjennemfore fit tilbagetog til ^onberborg nnber ben forfol=

genbe gjenbeé ncrjlen trebobbelte Ci^ermagt, og bet uben

noget fi^nberlrgt anbet Zc[b af S^'^^iV'^"

^^ ^^'t ben tappre

5trrieregarbe m([([tk libe ifær iinber '^Iffairen oeb Coerfo, for

at bccffe ben banffe ^^rmeee tilbagetog, fom beroeb faa min^

beoærbigt , ja næften oibunberligen ubfcrte«? lige til fit

^-Beftemmelfeéfteb paa biin 3ibe '^llefnnb, uben at nogen '3a=

taillon eller noget (iorp^ haobe libt nogen iHtfentlig >^lb*

fplittelfe.

Dg ffulbe oel ber enten funne eller burbe forbigaae^

be banffe Iroppere ligefaa roeøOvtrbige fom beti)belige fpe^

cietle ^2lffairer, og tid ^oergang mob ftorre fjenbtlige ^^Irmee^

afbelinger unber (Generalerne ^C^rangel og .palfet, navnlig ben

28be ll'iai og ote 3^ii^i iS\S, l)oor be Danffe angrebet i

3unbei>eb af ben fjenbtlige C O er magt, fom allige=

vel tilbageoifte^ og nuuttc oige til (Graoenfteen?


64

©fterffnft i ^avtt 1849.

olvicj^^l'fueplabfen i €iuibei)eb ble\) atter ^æbevli(]en bettaabt

i ^pril 9[)haneb, i Dlær^cbeu af X)t)^))cU^ierg , l)Vor gjen*

ben uben beraf ai befte f^uberltge gorbcle inbtog en noget

faftere $ofition, og i)eb I}»i(fen Seitig^eb ber bog af be

^anffe evobvebe^ t\)enbe kanoner, ber fortet ot)er til ©en*

berborg.

DJ^ebenø i ben ber))aa folgenbe 6ommer gjenben t)at)be

befat 3^Ilanb lige til I)iin f^ibe '^arl)nii^ meb ti)bffe 3:rop*

^er, føgte be o^jrerffe (Eleøt)ig*s)olfteenffe €tribéfræfter, nn^

berftottebe af flere Delinger af ^vbffe, at fa^tte fig faft fra

ilolbing op til ^eile, for at hmxh en ^^eleiring af greberit^,

l)t)ilfet fra banff 8ibe foftebe meget 33lob, ))C[ benne ^$lan

meb megen ^a)3perl)eb føgteé for^inbret imob et overmægtigt

og meb f\)ært ^^rtillerie forfi)net Xroppecor)?^ inbtil ^d bri*

ftigt nbtænfte Oi] lige faa finbrigt og fjæft ubferte Ubfalb

fra greberit^, l)r>ortil fami>irfebe^ meb ben tappre ©eneral

9ii)e^ (ior))ø, fom overfortet fra 3^tlanb norben for ^ar^nu^

til g^en, l)Vorfra \)d i gorening meb ®eneral 33nlon)é (£or)3^

ben 6te 3^^^^ bragteø til greberit^, Ipox ber ben famme Dag

gjorbee t>cn meeft glimrenbe C£nbe paa 33eleiringen,

ibet be banffe Xropper meb novertræffeligt 9Jiob ftormebe be

fjenbtlige ftærft befatte 23lof^ufe, erobrebe alle 33atte*

rier og €fanbfer, gjorbe nogle tnfenbe iDianb til ganger

og erobrebe et meget bett)beligt ^Irtillerie af fjenbtlige ^ano*

net, DO^orterer og et bet^beligt ^Irain af ^mmnnition og


65

geltcq\)i).>a9e, ^\)cr\)eb iffc alene Aæftningen al^elcø blei) imb=

iaf, men 33e(eiviiigecDrpfet ab|>Iittct, iinbcv et iMjluof iiunb^

gviaeligt bctt^beliijt lab af iDJanbffab )^aa be^ge €iber. 3a,

iMflnof foftebe t>d Danmaxt mau^e æble J5^""^^^fl^"^^^f»i^^v.

og Hanbt biéfe ©eneral Olpe, men ^ci Dar ba ogfaa, fom

©eneral 'M{o\x> ubtri)fte )U3, en 8eier, ber tilfcci3tebeé ai

%xo\t(ib mob .^onge ocf, gæbrelanb, en 3eier o\>cx Cpxox,

iDieeneb og iiognen^ 5>eberil^ggelii3l)eber.

Diaar t)i ba fajle et forgfulbt 23lif ^aa be mange §elte,

fom mc[C[ik falbe for bet gæbrelanb, fom be, naar tffe

"^Bilbfarelfe og Cnbffab l^aobe oolbet bere^ '^et>, funbe baoe

).\ia en frebelig og glccbeligere iDiaabe gaonet, ba maae

oi oiftnof forge bt)bt! 9J?en oi fafte bog et langt forgeli^

gere "Qiit \^C[C[ bem, t)Oi^ I)ob oar foranlebiget oeb

3(gitatorerneé Onbffab i gorening meb 'i)c\\ egne

33ilbfarelfe, ber beoirfebeø oeb Jorforelfenø o^

gorræberieté be ffænbtgfte .^onftgreb og tjeb at

ftifte iDHétillib og .^ab og \u\ci. be ffammeligfte

^^ogne grnnbet 8)3lib mellem toenbe 53roberfolf, ber oift

blanbt (£nro))a^ Diationer fnnbe ^a\>c bci^^^d en for^olbéoiié

til 8torrelfen nooertrorffelig i3}^obtageligbeb for inbre Spffe i

forening meb ben relatio ftorfte ^raft til bene gorfoar mob

pbre ^^Ingreb, hoi^ iffe en i vUntal meget nbe tåbelig

gorening af (Sanbbeb og 9iet l)aanenbe eller af ooer=

fpænbte fanatiffe, albeleé nd)rii"telige ^^Inftnelfer bebaarebe 3n*

bioiber fpftematifft baobe fogt ai ftprte bere^ gccbrelanb

og ^ci i ^arbnnbreber bermeb forbnnbne 53rober=

folf i Jyorbæroelfe, og baobc fnnbet en fraftig, V'aa Uret=

fo^rbigbeb grnnbet Unborftottelfe i 2i)bfflanb, ber fanatiftt

bromte om iDinligbebon af et paa i>olb cc{ Unberfnnbigbeb

grnnbet enigt Ii}bfflanb, l}Oi^ Dkalifation bog l)oer Va.},


66

paa bet øienfpnligftc ijjenbre^e^ tocb ben i granffiirt ^er=

ffenbc 3:»ebvagten^ og ^Iffinbig^eben^ 5lanb, ber forei3at), at

(^niij^eb funbc fremg aae af Uvetfærbigf)ebené oo, en fortfat

Unberfunbiij^ebé ffamlefe, hm Ul^ffe af fig febenbe ^e^

brifter, ber ft'ulbe ijt)eé mob M i ^l)^fiff ^raft foagete, men*

broberligt gjennem ^ar^unbreber nieb 'It)bff(anb fovbunbne

SRabofotf.

Det maaik faalebe^ unber for X)anmavf faa tnienbe

og bog faa libet fortjente elier af \)d toentebe Dmftcrnbig^e=

ber i)ifl toirfe ben glabefte og meeft [)æbrenbe (Srfjenbelje, m albrig ^at)be t)aot nogen ^rig at beftaae,

bog \)a\>\)^ hmnet oife fig i (Stanb tit, m^kt fit ringe 5{n=

tal, at (eoere i ^iftorien et 33ibrag til, boorlebe^ 9JJob

og ^$1 i gttr o ff ab fovmaaer at iinbgaae ben meeft af=

gjorte Ooermagté ©belæggelfe, og \)ct ftillet imob

en Dtjermagt, ber tilborte Stater, fom enbnn \)are i ^efib^^

belfe af et faa ftort 5lntal Officerer, ber fra be [)oiefte @ra=

ber neb til be fnbalterne (Stillinger faa at fige oare

fremgaaebc og opbragne unber oeboarenbe frigerffe ^ampc

mob ben meeft oaabenl)ærbcbe og frigerffe D^atiou i(£u*

xopa.


67

V.

Sja €progetø ^eieve, aanbivjere 33cftcmmc[fe, fom 33ccret af

33egrebet oc; ben bermeb i gorbinbelfe flaacnbe 3ttteUi*

genté 0^ €amt)ittigt)eb, himx ^aixé for en gubbe^age*

lii3 5>i(lie og ^anbel, ber ffal tjene gornuften o 13 g ri*

beben til Drgan og (Stotte^junft, faa maa bet b(it»e

en €elt)fe(ge, at, ^Dor (8).n-oget nebi>ærbige^ til et Drgan

for Ufornuft og Cnbffab og til Unberftottelfe af ^olb

og Uretfærbigbcb, ber maa en 53egreberneé gorinrring

opftaac, fom (aber DJienneffet efter ben ()am af ®ub tilbeel

blegne gornuftet^ne formebelft ben faalebeé cDebe f^nbige

3J?iøbrug af ®nbbommenø ftorfte 9iaabegat)er fi)nfe

enbog unber Dt)ret, og maa gjore \:)am, inbtit ^an ^ar

inbfect oc}^ angret fm Utafnemmeligbeb, uimobtagelig for

ben f)am tiltccnfte D}Unneffeh)ffaligbcb og anfinnlig

for be 5lnbre baabe meb .N>enfi)n til bereø 3^^^^*

lig ente og bereé 9}io ra li te t tilfoiebe C nb er faai>el=

fom for anbre materielle U lem)) er, fom bc berefter ^aue

»ccret nnberfaftebe.

5it nu .spifrorien bar ([t fremDife flere faabanne Sprog*

foruilbelfer , er af mig i bet goregaaenbe blewet bcrort, og bc

Øhileuenbe mile ui>ilfaarligen i !}iutibeno lilbragelfer gjen*

fjcnbe be famme ©runbtrorf t^bcligen afprægebe, b^^orpaa li)\\"

c^bibe^ for 5lartufenber fiben grunbebe fine ^lagemaal. )DU\\

iffc ffuUe t)i berfor, jeg gjcntagcr bet af fulbefte Ct)erbeinie--


68

uini], troc, at Guvopa fiinbe \)ccte beficmt til igjen at fi)nfe

tilbaijc til 5Bavbarie, forbi \>oxt fortføuebe 33li! ellert iffc

fan fatte, ^t^ortebeé ^Segit)en!)eber fom be nærtoærcnbe f)at)c

funnet fæfte gob efter be bem foregaaenbe 3Iar^iiubreber.

%\;ii

»el formaae \>\ ilte iiben meb b^befte ^eemob og Smerte

i\t tænfe, at ben glæbelige, faa meget lo\)enbe humanitet og

ben forben for o^ faa glæbelige og gnbbe^agelige ©træben

af en æbel J^ortib nn for t>ort 33lif maa f^neé at t>æve

blet)en frngteél^^ an»enbt for (^fterr>erbenen og at

»(tre gaaet til ©rnnbe, nben at l)at)e »irfet til iO(enneffe=

Rebene gorcrbling, og »el maa ^dtc forefomme o^ o»er at

^^ejTfri^elfe førgeligt; men bog bør en faaban Sjælene 8tem^

ning ingenliinbe rø»e oé bet tillib^fulbe fønlige §jerteé Dp^

løftelfe til ben 5llgobe eller tillabe, at ^d bertil fn^ttebc

^aab funbe gaae taht, forbi enbnn ^ibtil iffe ben ©aabe er loft,

l)»orlebeé be ncer»ærenbe faa mørfeSf^er l)a»e!un=

net i "ttt 19^f '^arl)nnbrebeé9[)libte brage l)en oøer 'ti^t

til^l)riftenbom fig befjenbenbeiSnropa, og b»orfor

benne$tø»elfe ^ar ffullet forelægge^ oé af§erren til

^ftertanfe og Opøæffelfe af mere leøenbe Iro paa ben^ be==

frienbe 3iibøirfning )(iaa en enbnu flnmrenbe bebregremtib.

T)et maa bog imiblertib foreløbigen tjene o^ til 3^røft

og Seroligelfe, naar »i følge 2;^nc^bibe^ i l)ané 33eretninger,

at ben cl)riftelige Ubøifling, fom (Suropa, men ifær

I^bfflanb bat »æret og, »i »ille nroffeligen \)aaht h^t,

enbnu maa »ære i 33efibbelfe af, iffe »il tilladt at et

faa lang»arigt Tlexh ffal funne ubbrebe ftg o»er ben nær*

»ærenbe ^ibéperiobe og o»er 2anbe, l)»ormeb ^^riftenbom^

men^ »elgjorenbe Ci)^ ^ar ftaaet i en inberligere 33erørelfe,

fom bet meb ©ræfenlanb ^ar funnet »ære Xilfælbet! Dg

l)»orlebe^ ffulbe »el 3:^bfflanb, ber befanbt ftg i en faa uaU


69

ininbelig jTcmffviben og iibt)if(ct Danuelfc, bet J^bff'fanb,

bcr enbog unber (i^riftenbommené iNaretægt meb mcc^ct ^Xxa]t

imber Sutt^er »ar gaaet en flerre d^rifleligere gri^eb imebe,

og feoorlebe^ ffulbe libagebliffet )?aa M^ Clbtib^ 53efrier

fra Diomcraaget, naar 2)iet falbcr )?aa ^buiefon^ iHTlbige

.permann, cg bocrlebeé ^ilbagebliffet paa 33efrie(fcøfrigen i

^arone IS 13 og 14, f)t)oroeb ber fattet ©rcrnbfe for d}a);^0'^

leoné ^rgierrigf)cb og A>rffef^ge , funne tillabe, at Oie(igio=

nene og (Sanbbebené ^^h^^i, ber toeb ben ftore Snt^eré 0^e=

formation faa nutgtigt og f>elbbringenbe ^at)be inboirfet paa

*!ii>fet^ friere og cbrifteligere Ubbrebelfe o\)er !)ele

ben cit)iliferebe 3?erben, u^æt)net — '3iei ! bort meb f)iin

iicbrijlelige ^aafalbelfe af §cn)n, og oi oiUe iftebet berfor

fcrtte bet d^riftelige ^nffe og Apaab, at bet i!fe nben

fulb og fjærlig C))reic>ning ^ax fnnnet frccnfe^ og

van^elligeé, og at bet enbnn langt minbre maa funne falbe

tilbage tiPSarbarie, formcbelft nogle ^nbioiber^ ejalteret

fanatiffe eller overlagt forbr^berffe faa ^oift beflagelige gore=

tagenber, ber maae anfeeé for ligefaa »anoittige, fom be tjare

i vEtrib meb Q)ubø Crb og meb Oietfærb.

'ii)bft1anb bar jo igjennem fin nbbrebte alfibige Sitera-

tur, ifær i "td fibfte Apunbrebaar, ubtalt fig fom ftaaenbe paa

et l)oit Irin af ^^umanitet og oibenff abelig fremab*

ffribenbe Uboifling, og ^tjorlebee ffulbe M ba oære

tænfeligt, at t»et nu i ben ©rab funbe fornccgtc €anbt)eb

og Oiet, ja enbog al ^^(Sree* og ^ligtfolelfe, for paa

længere lib at inbtage og erfjcnbe en meb fm tibligere StiU

ling og fit b^'^berlige Stanbpunft i A>i|lorien faa contra=

fterenbe og faa nebl>anbigenbe Oiolle, fom ben na:r«

Dærenbe, biMv3bcn iffe fnart forlobei^ ufeilbarligt

\)ilbe blioc*^


70

Dg beg fan bet iffe nægteé, at, h\>ox m i

ben fenefte

Zi't enb t)at)e feet ^en )(>aa t)c l^anblenbe $crfcner og ^aa §o*

i?ebffue))(abKn for be nccrwccrenbe ^Begii^enBeber i 3;^bff(cuib, bet

maaik M bert)en tjenbte 53lif forfcrrbc^ ot)et ben toeb actitoe

^rub eller t>eb unblabt O^f^lbelfe af hellige gor)3(ig=

ielfer D^atiouen nebtjærbigenbe ^olb, eller 'Dtn

i(^aa ^^bfflanb f)t)ilenbe XroUé^eb faaivlfom ben

Unberfiinbigbeb, ^\3ormeb 3:^bf!(anb inter\)enerenbe ^ar inb-

"blanbet fig i ^tt albeleé ut)ebf ommenbe Sluliggenber

meb en i flere S^enneffealbere n^ort Xilfibefccttelfe

af ^ro og *^oDe og golferet.

Det funbe berfor mi enbog f^neé, fom om ber ingen

gø le I fe for ^fam mere Dar til og ingen ^ro )i^i\a ben

retfccrbige ©nb og )(^aa 9D^enneffel)ebené ^oiere tjæfentlige 33e*

ftcmmelfe. ^a ft)neé maaik M, fom om ingen Snt^er

\)a\)t>t tilfort Ii^bfflanb, og fom om alle l)ine 5(fble, ber efter

bam og enbnn feneft i o\)er et ^lar^nnbrebe bau bibraget

til 3:^bff(anbé ^æber og nbgjort t>dé fanbe aanbige (Stolt>

f)eb, iffe b^t)be t)æret til, eller bog alene l)er )paa

benne '^ox'Ci \)a\^t)c t)irfet for bere^ forte jorbiffe

3:ilt)ctrelfe og for maaffee ai fafte et fort jorbiff I)ag^

ffccr paa be (Generationer, ^i>oraf nu be allerpefte alt

^at)e inbtaget $labé i ben ^oiere ^erben, ja ftjne^ maatte

t)(t fom om be nmuligt ogfaa funbe ^aDe leDet for grem^«

tib og (Sften)erben, og at 3D^ænb fom Sobmer, faller,

©eéner, og ai ^iin Ier))|utoreé gorfatter, ben i be gamle

c^laéfifereé gobfpor, men unber (^l)riftenbommené 33anner \)an*

brenbe 23albe og ben aanbrige gorfatter af 5lngelué 6i^

lefui^ — Sc^efler— , (Ernefti, ^eéfing, ©ellert, ^leift, 5lnbreaé

(£ramer, ^lopftorf, (Seiler, ©artje, (Eali^, ^perber, (Sdnller og

liebge, 53robrene (Stolberg, (Senator DD^e^er i granffurt.


71

I^cobor ^mncr, (5rnft (ScfMiløe 09 meb bem faa mange au*

bve teitbeg ai)ebe celbre og ^ngre ED^crnb, fom be-

(jeiftrebe bat)e berebt 5?ei for $pfet og €anbbcben og bcrt)eb

for (ibriftenbom og al polere menneffelig Ubt^ifling, t)at)be

(ct?et forgjætjeé, ibet al bereé 5?iTfcn mi \\\x ubflettet og

iffc mere tilborte lI)JcnucffcfkTgtenI

Ibi b^^i^vlebee ffiille t)cl ellere biéfe '1(^tk^ S^eftTCcbelfer

hinne ^atjc tjent fom gorlobere for en enbnii \)ebi)arenbe

Xilftanb fom ben luxrtjærenbe i Itjbfflanb, og bog,

naar »or fenejte Jib ffiilbe bebomme^ efter i:)))^^ ber i ben

er bleget aabenbaret i .panblinger, ber ^aaueO^et-

fcerbig^eb og 2)^ or alt te t , ^a »ilbe be meb §enfpn til

Gibene Jyorcrbling og gr^^^^^^bffriben f))orloé »ære for =

fiumbne og iffun baDe giuet ^^Inlebning til dTlctcox, ber

for mangt et ^ie fnnbe ftjneé ai forf^nbe en inbtræbenbe

'lilintetgierelfe af alle be ffjenne ^bealer af tiltagenbe

Di)b og 0}?enneffe Rebene gremabffriben, for fnn at

tjene til gobfccfte for et néfelt .^rebélob paa en 9J?enne=

ffet foreffrei>cn Ufribeben^ 33ei, ber iffe ffulbe fere til ^nbet

cnb til et intellectnelt og moralfft (£baoé af 5*ov=

ftanbené 53egreber og til 9iebt)a:rbigelfe af 4> jer tete

be o^blefte golelfer.

I)og i)iftnof iffun fi)neø mnaik bet i^u, ti)\ bet ftaaer

i ^trib meb M oé af grelferen aabenbarebe ©ubbomébegreb, oc^

er ber for umuligt! Cg'berfor funne be nceri)crreube'^^tcrnos

mener l)olIer iffe inxre 51nbet enb en forgelig©jennemgang^=

periobe, l}Dori i>i netop befinbe 00, en ©jennemgang,

fom t)el for en fort lib ffal funne fremfalbe lUiorfe, men bog

fun , for ([t i*t)fet og ?Ki ab en be^^ flarerem aae funne

bn)be frem af bereo evigt faligg jorenbe i>crlb.

.•pt)orleDee gif bet i Okformationen^ lib! 3^^"" gjennem


72

iJlattené 9P^(?vfc baucv 6tjenievncé "s^^é fig 5?ei til

3 o r b c n.

3 ()øiefte OJiaabc fovgcUgt niaa bet imiblertib

bog »CC re, at faabannegorDilbelfev fom be, Dhitiben

ftemb^ber, ^at)e fiinnet tilbxac^e fig i cl)riftcUge

•^ a n b e , efterat »i fom (E^viftue bog f ii n b e og b ii r b

iMbe, at „T)titt er bet eoigc Cit), at \)i fjenbe Dig,

ben enefte fanbe®ub/ ogDeu, I)ii iibfenbte, 3^f^i"^

^^riftum/' fjenbe ben^ei, fom i §am ex o^ gi^en,

tilligemeb ^iin et>ige Gtjerne, ber baabe o^lt)fet

$eien og ubbteber ^lar^eb ot)er bene et>ige SO^aal,

(igefom t)i og burbe minbeé, feoovlebeé ben alt Ipfte ooer

33et^le^em og ooer be l)immelffe ^faver, ber iffe forfmaaebe

at aabenbare fig i Soofange for be fattige ^^rber )3aa dJlax^

fen, — ja, fjenbe bnrbe Di bog \)^t i oort 3^^^^*^

ta:nbte ^t)é, fom o^rinber fra ben famme af ©nb

Ubfenbte, og fom, naar \)i iffe Inffe M inbre (Samt)ittig^

f)eben^ £)ie, opbfer be nærmere $nnfter paa »or jor*

biffe ^ane, for at fiffre o^ for be 5lf\)eie, ber ellert oilbe

for en lib fnnne fore oé fra 90^aalet, og fom iffe

minbre beffjærmenbe aboare o^ for be 5{fgrunbe og be gor*

argelfené inbre og ^bre Ctjgtemænb, ber »ille lebe oé

fra ben o^ git)ne, fra ben o^ tilbnbne, ja fra ben

oé befalebe grelfen^ 5Bei, »eb at inbuirfe >^aa oé og

»eb i\t loffe ben forfagte ®»agc faa»clfom ben ^o»«

m o b i g e og g o r f æ n g e li g e inb )(>ac[ Den bt)riffe 6anbfclig*

bebø 53ei, eller for »eb ganatiémené Xaager og agitationen^

gorblinbelfer og Jyalbftriffer at »ille o»e gorargel=

fené ræbfelfnlbe ©jerninger mob 3 nb i»i bet, ber bog

uben nogenfoml)elft Unbtagelfc er beftemt og faU

bet til at»anbre ^aa ben af (i^rijlu« 9Jienneffet paabubne, M

c


73

et>i^e 'i\\)é og (2alii3f)ebcn^ '^ti, for C[t ubgjtJte eu fjcct

og occfentliij Deel af ben til coig tiltagenbe 2t)f=

falig^cb bcjlemtc, af 5((forbarmcren falbcbe iPJens

ncffe^eb. Derfor tilbeelteé ber i 3I(minbeligt)eb ^uirt 3^^^

bbib i gamilielioet, i 5æbref)ufet og i mebfolenbe

.^:»jerter^ nccrftaaenbe ^rebfe faabaune gorbolb , ber

fjærligen ffuOe 6at)c Cmforg for \^d, og {)m fromme 5Be*

ft ræbe I fer igjen ffuUe i fin Z\\> aftjeneé og gjengjcrlbeé

mob 5lnbre, bog ifcrr mob bete tibligere bjæl^jelofe lil-

ftanbé 5>e(gjorere og mob be §jæ(pelofe, b^t^ ^flgj^^-

rere be til eu anben iib nxi^atk Ⱦre beftemte til at i^orbe.

iDJen ben alforbarmenbe &\\t)é einge ^jærligbeb aabnebe

tillige for IDienneffene, [)\)ox faabanne govbolb fat)nebe^, eller

gordbre og 3?enuer bortret)eé, ^pjælp i be d>riftelige ftcrre

^amfunb til faabanne SaDné Qlfbjælpuing og i be

til ftebfe foroget^rafté^T)belfe figtenbegoreninger,

^oie færlige 'Seftemmelfe ffulbe \)ære at alminbeliggjcre og

beforbre biin gremabffriben paa ben 9}knnef!el)eben an =

t)ifte 53 ane fermebelft ben i (Eamfunbet til 53 af ie for

bene (Sammen træben lagte fælled cbriftelige 33rober=

og gæbrelanbéf jærligbeb til fælleé forenet 23efor*

bring af bc[i\tc be materielle og aanbige .^Iræfteré

©nb behagelige Ubtjifling, fom ^ar fhillet livneé

og fti)rfeé »eb be ftorre iD^enneffefamfnnb )i^ci\é stifter og

iDlibbelpunft iffe minbre ogfaa »or .^^erre Jefn^ iiijxu

ftué er, faalebce fom M o? af

S;, am og .pané '^Ipoftlc

er forfpnbt, at be ft'ullc ftille^ nnber 'j^ornnfteni^ og

i^jærligbebcnc Cmraabe, og bi>ortil 2U\k]\ oeb gobe


74

KonftitiitioncY , men ifæv \)eb cbrifteligc 33cfttæbe(=

fer for 0)3h)øuiug Oij et cbvifteligtUubett^iiéningé''

Dccfen 03 t 5'ovcning mob eu cferiftelig *$reéfelo\3git)=

uing 013 ^2I^fociarion^bercttigdfen^ d) rift digt begrccnb*

febc^aanb^cctjelfe fraftigcn bør bibragc> for \)cb bc

i€amfiiiibct inbef)o(bte iffc dene ))I)i)fiffe og materielle

kræfter, men ijanffe fctrbcle^ t)eb govuiiftt)ocfeneté frie

moralffe, fig meb ben gubbommelige 5BiMie for =

enenbeJ^raft, ber ogfaa bcx forene fig meb bencl)ri =

ftelige Probere benne gnbbommelige ^I^iUie ftg l)engit>enbe

.kræfter, for Dcb bet .§> t) e r i f cc r b e t r o e b e ^ n n D at fremme

t)ct ^lle fcefalebe ^2(rbeibc, ibet (5n^t)er ^la M f)an^


o

Dg (Sf)tiftenbom, i^eb ai hmxh ben afC^ub befalebe,. mob

(£t)Tiftenbommen famftemmenbe gremabffvibcu 03

Ubt)ifliug, i .p^^n^'^nic meb f)t)ab (Eanbf)eb 09 Oiet

tilligemeb ^etfonenø 013 Gienbommené €iffcrbeb

og ©ubé^Sillteé famDittigbebøfu(beCi)f^lbcIfc ()ar

at forbre, men at tt»cttimob ^anb^eb og Oict baane^ bcrtoeb,

og af bc conftitiiticncOc Crganer frctnfeé i i^crfouerne faa=

t)clfom i (5ieiibomé=(Eiffer^eben; og naar ba enbog bet offent-

lige Unbevt)iiémnget)crfen i ben ©rab nebuærbigeé og miø=

brugeø, at be anfeetefte *^vTrere fra ^anbeté Apoiffoler feeø

blanbt ^anbøfonæberne, og M enbog i be forrefte Oiæffev,

og @ubø Crbé gorftjnbere boreé at forftjare OJieeneb

og ^(t, bt)ab bev ftviber i mob Qéu^é Cvb, fom om bet

ftemmebe meb et ægte ctrifteligt ^Boigevfinb, ja, naar faa

ben tt)bffe ^^reéfe i (Sfrifter og i ijolitiffe libenber ncrften no^=

l)0tligt og meb faa Unbtagelfer feeø at gjove fig til Crgan for

Rognen og for lilintetgjorelfe af enf)t)er^ie tete* og^(cbeIig=

b eb é fole I fe og af %{t, ^t)ab G^riftenbommen bt^ber o^5 at agte,

ibet ben netop foger at beforbre bet, fom in bnrbe afft'pe og nnb=

gaael — fan man ba t^el unbre^ ot?er, at 'begrebernes Jo^"^^!-'

belfe trner meb at gjennembr^be alle €franfer, ber fatteø

for at iHxrne om ©iibøfr^gt og mob ID^enneffe^ebenS "Ban--

crrelfe, mebenø '^anrnbeté ^rcrg paa be befcrngte €teber

flaaer f!ret)et i etboert ^rccf, bt)ortil SDiet og SZ^ret formaaer

at naae, eller fom ^iftorien maa frembære fom iBibneéb^rb,

nben at ben bog fan gjere Oiebe for, b^orlebeé alle gobe

©averø C^iwer i fm Tniøbom ^ar fnnnet tillabe, at iaa

morfe ^aager ^atje fnnnet freniFomme paa 't^d 19^f 5larbun=

brebeé^ .pimmel, for ber at nbg^be bereS qoalme *4>cftbunfter

i gorening meb ben forargeligfte 5lgitationenø fnle GMft t


76

flere, af (^iiro^aé 5aube, o(^ ([i »olbe faa fr^ijtelic^c 33nib ^aa

ben bovi3erIige Orben, fom t)i ffiille \)ccte unbetba^

niije for Aperrcné €f^lb, 1 $etr. (5^ 2. 13—20. efrift*

ftebet l^ber fadcbcé: „herrer berfor al nienneffelig Drbcn

unberbaniije for ^erren^ Eft^Ib, Ⱦre ftg en^on(je, fom ben

2))?:perfte, eller ^^efalinij^mænb, fom be, ber fenbeø af Apam

til ^traf oDer DJiiébccbere, men bem til 2oo, fom gjore ®obt.

Il)i faalebe^ er M ®iibé 33iUie, at 3, »eb at gjore M

©obe, ffuUe bringe be baarlige 2)^enneffer^ 55anfnn^

big^eb til dt tie, fom be, ber ere frie, bog iffe fom be,

ber ^at)e gri^eben til Dnbffab^ ©fjnl, men fom (^u'D^

lienere. ^er ^llle, elffer 33roberff abet,- fragter ©ub,

ærer kongen! 3 5:jenere, »ærer (Sberé .spcrrer unberbanige i

al 5^refn)gt; iffe alene be gobe og billige, men ogfaa be

fortræbelige! %i)\ \)dk finber D^aabe, berfom Drogen af ^am^

»ittigl)eb for (^w't) forbrager ®jen»orbigbeber, naar b^n liber

nretfccrbigen. Z[)\ b»ab er \)d for en O^oe^, berfom 3, i^^'i^^

3 fpnbe og bli»e flagne, libe taalmobigen? Tltn berfom 3.

naar 3

gj^ve ©obt og libe berfor, ere taalmobige, Mk finber

'Jlaahc for @ub."

35i »ille alligevel iffe grnble, men troenbe meb Jillib

til ©nb fatte M gorfæt at ftole ^aa ben 5llgobeé ©t^relfe,

og, 1)\>\[U 3^rcengéler ber enb maatte fenbeø, for at renfe Suf*

ten og for d labe (^briftenbommené ^d rene 6anbl)eben^

Sit)^, efter graffillelfen fra bene nccroærenbe forbnnflenbe €tif*

ftof, fremffinne ooer 2Berben igjennem en renere ^tmof))l)ocre,

bog mobigt gaae be nær»ærenbe 3^rængéler imobe!

Slibrig »ar jo TloxM meb ftorre græf^eb og mere trnenbe

optraabt, enb t)a ^flab^fræmmeren let^el o»erftrommebe X^bff*

lanb tilligemeb en ftor ^eel af

'i^d enropæiffe D^orben, og,

en 5lfgrunb f^nte^ Mbnd for i^t opfluge og tilintetgjore al


ériftelig Cpl^ening, ibet cnbog tilfcmmenbe ^S^nber^ gor*

labelfe fimbe fjebe^ af lpat)en.

i^aber oé ba, for at jl^rfe i^or ^ro paa @iib^ 3b=

relfe, \ex]t fafte et ^Blif paa ben \)antvoe ^autué fom

ben jøbiffe ganatiéme^ blinbe Oflebffab og Oiepræfentant, o^

bernæft paa ^am, ben fra Damaffiié tilba^jet^enbenbe fcolbe,

nforfævbebc ^ccmpe for €anbBeb co^ d^rijtcnbom, oci, frci-'

bigcn inUe t)i ba {)anbt, og treftigeu formente, at ©ermauia

fif ferligt i3i( fortr^be og aftoætte ben ^$(et, fom 5Iarene 1848

og 1849 tat?e fat i 1>dé §i|lorie; tfci ^i^orlebe^ ffulbe td

t?e( \)crre muligt, ai neto)? 3:t)bff(anb, fom (Sfplben nu

ifær ^ o i ler )^([C[, faa albelee ffulbe ^at)e glemt fm CutBer

og fin trebit)eaarige .ruimp for 2i)ø, for (iljriftenbom og for

grib eb?

Det b^r let^enbe for oort ^lif foæoenbe enfi)n til M

af

f)am gorffplbte og ben af bam erfarebe dUa'^c ubraaber:

,,(^ub bat)er inbfluttet ^lle unber Ult)big^eb, for at

^pan funbe forbarme fig ooer '^llle. D iRigbom^

!D^6, baabe x>ac[ (i)ubø5Bii^bom oci^ ^unbffab, btjor

iiranfagelige ere S>a\\^2 Domme, og .v>an3 ^Neie

ufporlige! -ll)i bx^o l)ar fjenbt iperrené 6inb? eller

^Do t)ar Apané Ohiabgioer? eller t)Oo gao .pam forft,

at bet igjen ffulbe betaleé ()am? X^i af^pam og oob

Spam og til .spam ere alle ling?

§am t)ære Cotj og ^^Jriié i al iitoigljebl"


78

Tim l}Dc fan uten ben allerinbevli^^fle O^ovelfc I o? fe ^ttie

ben ftpre 2Ranbé fraftfiilbe inbcttige Ubbrub af

f)ané l)øitbega»ebe 6jælé Xafneinmelig^eb i gor*

cning meb bane flippefafte D\)etbe\)ii^ning , bet »afteé t)e^

(^^rifti 3labenbarini3er, og fom er en for oé bt^rebar o^*

bet)aret 6fat ber gjemmeé i b


79

VI.

«®et ^a^ffc lOlonard)ie ^ai^te mcb '2\dk tuttet ^viabc, ai

ben i nær\)ærenbe 'lib oDer en Dibt ubftraft Deel af (iuro)?a

ft(5 ^ttrenbe fmbéfort^ivrenbe, avinbige ^knbemie, ()Di6 ben

ffulbe fomme til Ubbrub inbenfor bete ©rccnbfev, fun mac\ik

blit)e c[t betwiijtc fom af albeleé fporabiff 9^ at ur, cc\

bet i 2i(iib til o^ ftottenbe fiij \>a([ ben meb Oietfccrbii3l)eb

§aanb i §aanb vjaaenbe fmbitje Oiefovm, fom bar »æret bet

cbarafteriftiffe .^je nb ernær fe )^([a ben banffe Df^egje^

ringe confeq\)ente, nnber fire .er trefjerbebeel

af et 5lar()unbvcbe oDebe gæ^b, t\)oraf enbog alt b^icre op

i Xiben et gKxbeligt Dagffær fom tilfjenbe nnber grebe^

rif ben 4beé Oiegjering i Jororbningen af 24be Je*

brnar 1702, ber afffaffebe iunnebretten, men fom

beétjærre fnart igjen maatte »ige for en ^iint ^weglimt for=

jagenbe ^porijont^ bt)bere DJ^crfe, inbtil ^dé t3arigere grem^

træben og Ubinfling bragte ben banffe "^a nb almue d]

ben bele banffe ^U\i et ni)t o.] fraftigere ^^it)^ 53egi)nbelfe,

ber, uagtet Danmarf ubenfra maatte erfare ^aarbe '^.U-oDelfer

og bibragte« ftore lab, er Debble\)et oci, frembele^

Dil t>ebblit)e at uirfe til ^Belfignelfe for gamle

Danmarfe ^>eluære og til bete fremtibige ^>^i)ffe.

Diaar mi »eb


80

fovlnintnc ^crtiu^b^^mmerø 3Bel af €igtc , oc; ftcbfc meb ben

[amme Dmforcj 0i3^jccvligl)eb ^atobe bi^fcé $et ligefaa famt)ittig*

kb^fiilbt fom meb fammc (aubéfaberlige ^jærliij^cb fov ©ie, ba

be ganffe færbcle^, b\)ab ^olftcen angaaev, f)at)be føgt at o^f^lbe

alle be mob td t^bffe gorbimb bem :paa^\)ileube gor^IigteU

fer, be gorbele ot)ert)eie^, fom v^evtiigbcmmerne i Slutningen af

M forrige og i Sobet af M ncert)ærenbe 5larl)unbrebe, faat)el

i ))oIitiff fom og i commerciel .^enfeenbe, Ijau ^øftet af bereé

gorbinbelfe meb Danmarf, og M mtop iinber be for Z\}\}\U

lanb faa meget U^elb og faa ftore Sibelfer fremBl)benbe Cm*

ftænbigbeber, faa bor 'i)dk ii^aatt)it)Ieligen falbe^ tilbage

i tafnemmelig (Srinbring, og uaar ber i gorbinbelfe ber-

meb tidige Mx blet)et ot)er\)eiet, ^t)ormeget I)anmarf :paa

®runb af fin 3"^^^^^f^ f''^* ^ertiigbømmerne og for ai

aft)enbe og fjerne be bi^fe fig nærmenbe ^øift truenbe

g-arer, ^ar maattet libe, (i l)\)il!en .spenfeenbe jeg fun bet)ø*

»er ai l)enDife til ^aret 1807, \)a T)anmarf, forbi ncrften

M^ \)dt Canbmagt »ar o))ftinet i ^^potfteen tit 'i^dk ^ertug*

bømmeé ^eff^ttelfe, miftebe fin beti)betige og »eb faa mange

€eire mob D»eVmagten ua»nfunbigc glaabe), faa fan,

naar tidige erinbre^ 3^abct af kongeriget 9lorge i dårene

1814 Dg 15, (}»ortit i).}^ Onffet at fiffre §ertiigbømmerne og

fra bem at aføccrge ben fig luxrmenbe i^rigéffne))lab^

ga» førfte og fornemfie ^nlebning, ber »ift ogfaa fenere ble»

5(arfag til be mange

toge bereø Ubfpring,

financiede gor»if linger, fom ifær berfra

faa fan bet umuligt nægtet, ai i M

anførte ligger ©runb nof til en ffl)lbig ^afnemlig^eb,

ber be^»ærre ftaaer i en førgelig 9J?obfigelfe meb D^ebederneé

uforføarlige gcrrb.

9?ien \)d{n iffe maae ^er forglemmeé be mange anbre

af be banffe konger ^ertngbømmerne gi»ne 33e»ifer )(iaa^^i^


SI

fccvbig^cb oc^ 'l^clDilHc, 6t?prt»eb ^avi tet eienfpnliiiiftc

ten 3lant> bctci3neé, I)^)^!"!^ bc iibgif, og fom berfcr vift

cnbnu maa beuaveé tafucmmcliijt i ben ubcnbiin ftove

og agbccrbiijc pluralitet af et æbelt golf^ (frinbriu==

ger. ^ct bcx bcvfov netop formebelft ben unber O))rovetvo

^^flenbe gribebémaft'e faa fvæft fremtræbenbe Soivg og Un=

bcrfunbigfeeb, ber f)ar fogt at bebaare golfet, ubtr^ffcligt

omtaleé, at UanH biefe ^elgjerningg: Sit)egenffabeté

fnlbfomne Cpl)æ»elfe alievforft inbtager en faare b^ber=

lig ^lab^^, til i^clfortjent ^cffæmmclfe for Cprorerne, bor oel

fore gril)cb i DJhinbcn, men U fa nb fcerb i gi) eb og ben forge^

ligfte Unbertn)ffelfe og 5?olb i bet feige 6fjolb, \)'ocX'

Deb be foregive at inlle forfoare og frigjore vV^crtugbommcrne,

mebene be bog fun, ^vie golfet iffe bebaarebe^ og for-

te é bag ^-ii)fet, inlbe )?aabrage fig ben bccbevlige 2anb=

almnee og €ta:berncø be frebelige ^Borgereé velfortjente

goragt.

3a viftnof bor M boit nbtale^, at M var 5tong (ibxu

flian t}cn (3i)venbe, ber nuber Jreberif ben 8jette^ 9}^ebvirf=

ning fom Aronprinbo, efter i r^inmar! vit bave afffaffet

3tavnébaanbet, fom var blevet ben glohæ adscriplio, bvor-

nnbcr ben banft'e '-Bonbe b^^^be folt mange nebvctrbigenbe

3nbffra:nfninger i ben for \)am fom Statsborger og fom

agerbruger faa oni'felige Jribeb, berncrft b^»^^"^^^ fiJi ^P-

nuTrffombeb v^aa td fra Ivbft'lanb ubgaaebe, iffe alene i

Apolfteen T^aa be abelige G3obfer iubtr^tngte, men enbog lige«

lebeé )^aa abffillige 'Steber i Sleévig, bet frie (£imbrerne^

Canb, fra ^i)bfflanb inbfmuglebe, iDknneffebeben Vvuuxrenbe

5^ivegenffab, fom af gongen veb g^^vorbningen af 19be De*

cember 1S04 albelee o^^b^'^^^cbeo i begge be i\ongen ai Dan=

marf fra '2lrilb^ ^ib unbergivne .pertugbommer, og bet fra

6


fcrftc S^^^ii^'i^* 1S05 af

82

i^t regne, ()\)ovt)et) ipevtuc^bemmerne^

!L^oi\3iDiuiu3 faalebe^ iffe alene Mftorift't o))fti(lebeé fom et i

benne ^^^enfeenbe faave fcti3et)ærbii3t DJ^ønfter for 2;i)bft'lanb,

men M tillige erflærebe^, at be fra ben næt^nte Dag af

ffnlbe tjære et ^ft)l for ben enbnn )^aa iffe faa 6teber i

^^bfflanb nnber ^iuegenffabet fnffenbe 2)^enneffe^eb, og f)v>or==

»eb .kongen, omgii^en af fin (Son og af fæbrelanbefjærlige

iD^iniftre, gat) et l^fcnbe ^^e\)ii^ )^aa ^m aal>ne, ntt)ett)bige,

ligefaa fcøif)jertebe fom lanbéfaberlige og menneffef jær*

lige 23 i II i e, ^t)oraf l)an befjælebeé for fine §ertngbommer.

Dg bog t)ar \)dk (Sjem^el ti 21 ar filbigere, berom Dibner

gov^anblingen Deb gorbnnb^bagen, fan tilbeel^ i 3:t)bfflanb

bleget efterfulgt, og enbnu 9[Reget imui for be t)eb ben

banffe ^onge aabnebe 33eftrcebelferé i^ibere gremtrængen til

M herlige iD^aal, gorbunbet l)at)be fat fig, og fom 8tor«

magterne toeb bere^ Garantier l)at)be billiget og grunb-

lagt.

iD^en iffe minbre ffnlbe gorovbningen af 19be Decem*

ber 1804 bli\)e til et afgjorenbe Ubgang^pimft for et forbeb=

ret 5lgerbrug og tjene til at føre ben arbeibenbe ^laéf: i

Apertugbommerne til ftovre glib og ^irffoml)eb, ibet øeb benne

51norbning ogfaa alt nbeftemt §ot)eri bøbeé at op-

l)øre fra Ifte 3«^^^i^^i^ 18 05 af, ba i D\?ereen^ftem=

melfe meb ben af kongen i gororbningen nbtalte iMllie in=

tct ubeftemt 51rbeibe mere turbe gjøre^ til 23etingelfe

for Dt)erbragelfe af ^ox)) til ^onben, ^øorimob bog

alle bc (^ontracter, ber ba\)be til ©jenftanb en inbgaaet be=

ftemt og ^ilfaarlig^eb forebi)ggenbe 51rbeibé^

^ligt, øebbleøe at bc^olbe fnlbfommen ©^Ibig^eb.

X)et ml mp^t l)eller funne fragaae^ af 9*^0 g en, at faa=

Del ben fleéøig^olfteenffe (£anal fom ogfaa 3crnbanen fra %U


83

tona til ^id (nitje tjæret favire tjclgjerenbe Oij en fcltjftccnbiij

^anbel for .v^ertu^Demmcvne til £)iemet) Ijaucnbe g-oretagcn^

ber, fom ffiU^cø banffe longere Cm^u, Oij l)UDvaf, favii^cU

fom af mange anbve nt)tti(^e goranftaltninger, ^ertuv^bom-

merne bat)e l)oftet bet^belig dl\)tk meb »§cnfi)n til §anbelenéi

Oi^ iBeljlanben^ '^efovbrintj , l)Dovtil Da i)ift ogfaa bor bcn^

vegneé bet banft'e '^ici^^^ 5lfbem)ttelfe, ber ftebfe fear Dævet i

jBefibbelfe af faa mei3en 5lgtelfe, iffe alene )^ac[ (£uvo)3aé gat*

t)anbe, men enboi] )pc[(i be fjerncfte ^I^erbenél)at)e. ^og t)Dor

ftnlbe jeg fnnne iinMabe ^er enbnu na»nligeu ai berete td

ftove G)cbe, fom Apertnvjbemmerne fif 5lb!omfl til, \)a bet

.^ieler*(3foleKTreYfeminariiim unber 'llnbrea^ ^etrné 'J^ern^

)lin*p OJliniftevium opvettebe^3 Oi}, unber ^]rocanté(er ^2lnbreae

(irameti^ C^erbcft^relfe fanbt fin (^runbkgninoi c(\^ Crijani*

fatiou, faa at berueb for .pertngbommerne t^anbte^ et i h


84

ftofé Ubbvebclfe i Å^cvtUi^temmcYuc, ^aa mange ©tebev {)at)be

i^d ben mobfatte Oietning, og at bcv, og M t)céwxxt iffc

ubcu ^I>u!uing, af cu meencberff ©eiftlig^eb, \)\>\é

!^v^bc og %f\)ar faare tungt maa l)t)i(e H^ ^^ 6f^l=

bige, er Met)et arbeibet I)en til M ugubelige iDi'aal,

at miebruge ben faa t»igtige ^(muelæverftanb til i

gællig meb ^(gitatorev i>eb ffænbig griftelfe og gorargelfe

ret føftematifft at begaae ben meeft ffammelige og aller^

førgcUgftc Ubaab, at forforc ben igjennem et langt

^liberum faa agtuærbigen til fiorre D)3li)éning og c^riftelig

goræbling fremabffiibeube ^^Inuie i ^ertugbømmerne 8lei^*

i>ig og ^olfteen til at betræbe tim mobfatte faa fi}nbigc

33ei.

Tlaw bi^fe Ciprorøftiftere og 5Igitatorer f)a\)e bog Del

albrig for %[^ox funnet mene at \)ille bringe bere^

gøbelanb gri^eb og S^ffe, »eb i 6trib meb @ub^ Orb f^a,

3efii Sære at o^forbre til at nægte 5longe og S)t)rig!)eb X)et,

fom bem og ben af \)or grelfer inbftiftebe menneffelige

Drben till)orer, og fom bem ubrøbeligt bor at t)be^,

ja øeb enbog frccft og nnberftøttet af cilffené i^øgn og Un*

berfunbigbeb at lægge f^nbig .^aanb paa 5Ilt, l)øab ber af

iD^enneffet bor agte^ b^Uigt, broutenbe af 0}^eeneb^banb=

linger og af at offre ^røbre^ 33lob, og unber ben ugubelige

q^aaftanb, at ti)bff ^re i 1848 og 49 albeleé intet ^ærb

l)aøbe i I^bfflanbé DUtionalforfamlinger og i en ftor

Deel af bet t)ilt)lebte ti)bffe Jolfø S)ine.

3 l)t)or ^øi en ©rab maae berøeb bc ^ilftanbe t^ccnu

mt^, fom be banffe ^onger^ Oiegjering \)ax føgt at fremme

i .^ertugbømmerne, ^øor be materielle ^ntere^fer fjærligen be*

forbrebeé faaøel til Unberfaatterne^ timelige 25 eU grem^

me fom til M gorftanbige^ om^i)ggelige $leic.


85

men fremfor ^(t til Ubbrebeffen af bet ct^ riftelige ^eiere

1'^^, ber iffe alene ffaber en uarigere Ct^ffe i bette ^cx-

belit), men Dil labe ben nbbrebe fig fom ^^i^ffatig^eb ooer

et §iefet, i^eb c[t labe oe ^er aijte )i>ane gorffrifter, og i^eb at ablt)be ben af §am

oé befalebe menneffelige Crbninij, ber ftaaer i faa ncie

og ufra\)igelig gorbinbelfe meb ben af ©nb tilfigtebe ^am-

funbeneø og DJienneffe^ebene gorccbling nnber ben betingebe

nafbrubte gremabffriben til ftorre gnlbfommenl)eb 0{(

l't)ffatig^eb.

3a \?iftnof, l)iMlfet (Eorg og 3lfff^ iHtffenbe a^^orfe

meber ^a iffe lunt ^Zie, naar be fibfte 5Iar6 33egiiHnbeber

falbe^ tilbage for bet inbre ^lif, og bette netop »ifer oé i

en^uer ^enfeenbe 9}iobfætningen og tut f fer 3a i) net af be

"I^elgjerninger, i>ore .konger l)ai>e ftræbt for og \)ibft at t'\U

venbe bere^3 Unberfaatter unber grebene ^^elfignelfer, t?eb at

fremme 5? e I f t a n b c([ f a n b C p h) é n i n g.

Der bor faalebee t)ift meb gob goie inbrommeé, at,

naar meb alt Det, fom ^V^ertngbommerne ffplbe Danmarf^^

.Sionger, t^d af C^^rorerne infte bermeb eontrafterenbe gor^

bolb 00, ben prenéfifte Oiegjeringé, faat)elfom be tt^bffe iHa*

tionalforfamlingere famt (ientralmagtene i granffnrt ligefaa

nbefoiebe fom nretfcrrbige, mob al golferet ftribenbe,

gr^gt for ben inlblebte 'i^iobel eller (?robringélt)ft robenbe,

ftebfe C^rorerne imob Iractater og al golferet unberftottenbe

g\Trb fammenl)olbeé, maa enbi^er iffe ai ^ibenffabeligbeb

[)ilbet Dommer iMft hoilig unbreé otoer, at \aa ni>crr=

bige A^anblinger ba\)e funnet oDeé i S^iibten af bet 19be

tMarbnnbrebe, til en lib, ^a man t)i|t meb gob ©rnnb l)a\)be

troet at burbe haabe DJicnneffebeben beti)beligt fremffvcben

til et for (it)riftenbom i\] .vsumanitet mere lov>enbe 3tanb*


86

Vuuft Oi3 ai fee fii] nctrmcvc et retfccrbigt 6iubelag^ c^rifle-

liijc ^afié og gobfcrftc.

35cl maa bet aufee^ for et ftott d^obe, ber for 90^enne=

ffc^ebcn i \)or Xib ft)ne^ d \)ccre o^Jitaaet, at l)inc forriv^c

liberø ucbriftetige D^eligion^forfclgelfcr erc o!p!)ortc, men be=

ftagcligt er ^d bog, at i bere^ ^kt) er inbtraabt en 6(oto==

I)eb Oig Sigei3t)Ibig^eb meb §enf^n til (£kiftenbommcn, ber

mcb b^b 3^eemob og 6org maa feeé cit »ære fremfommeii,

ibet mi (£()riftenbommeu finbe^ forlabi af DJhuge, ber burbe

to^Ile^ blanbt beuø t)^perftc ^Beforbrerc, faafnart ber, fom

\)^i bor, tageé Apenft)u til bere^ ornige C))t^éning^ Stanb=

^uuft og ben i (Eamfunbet af bem inbtagne 6tiIIiug i gor^

biubelfe meb ben for bem beétjærre faa libet fommelige gærb,

ibet be enten f^lge falffe 2pox, oDereenéftemmenbe meb en

bob 33ogftaotroe^ tomme C^b , eder be folge febffabte

:pfenbopf)iIofo^^iffe 5lft)eie, ber fore fra (^f)riftu^, fom ene er

!^i\)et og 8anb^eben og ben ^ei, fom albrig for*

laber bén e^ige gubbommelige ®runb, ^Dori t)i bat)e ben

alenefte (^nbé alforbarmenbe £faberfjærlig^eb ! D!

^mlfen

forgelig Dt)ereen^ftemmelfe er bor bog ba imellem be af

3:i)uc^bibeé ffilbrebe ^ilftanbe og be nart^ærenbe i ^X^bfflanb!

T)en famme OD^angel p^u Zxo og ^otoe og ti^n famme gor*

iMrring og 53i(bfare(fe, baabe meb i^enft)n til be »igtigfte

0]eté= og 2)^oralitetébegreber og bere^ 5lnt)enbclfe )^i\a 2i\)et,

ligefom ogfaa be famme ^egemoniftiffe 33eftrcrbelfer , fom

Dhitiben faa fræft frembærer, ja \)iftnof be famme,

ber fanbt (5teb i bet gamle ©rccfenlanb nnber

^cié g-orfalb.

8aalebe^ trccbe ba ogfaa ^hitibené ^^Igitatorer og )3oli'

tiffe


8:

b\)at) (SamlMttiijheb 0^3 Wxc tn^bcr, Ci] int>t?irfe Dcrucb tee(«

(ammenbe, bcclé ncbbiDtenbc faatoct )>aa be materieUe fem bc

beieve aanbige 3"^^^^'-'K^"^ ^f ®^i^ bcfalcbe frie 330-

fcrbtini3 til ftcbfe i>ojcube tiltagen Ovj llbuifling

vif be bom Oi3 bereé 2DUbmeuneffer mebbeelte (S»ner

og ^ verf ter, b^orueb be faalebeé ^aa ©rimb af bet bem meb*

beelte ^$iinbé ftrafiHtrbige iDiiébrug iffe alene ft^nbe mob be

af G)ub bem mebbeelte gcrffrifter og mob (Samtoittii^^ebenfit i

bereé "^ntxt tibtalte 53ub, men ogfaa bibrage ^0^ bere^

3D^ebmenneffer til en goi^^^i^'ing af alle be »igtigfte 33 e =

greb er, ^tjon^eb enbog, naar iffe ©nb berpaa racibebe 33ob,

uuatk funne befr^gte^ et lilbagefalb til 33arbarie, ligt l)ine 3^il=

bagefalb, fom difterien alt forl)en \)ax l)at)t at fremt)ife, l)t)ié

ben nroffelige 2:illib til (i^riftenbommene 5^^ ^


88

iciM, men f)i>o, fom talcv bcf^otteltijt imob ben §er(ii3*

'^iiwxt), ^an\ ffal bet iffc fovlabeé", bc bcvi \)i(le erfjcnbe

(3i\U ^oiepe 2Ri^bi(ligclfe af ^It, Imh ber ta(e^ mob

ben ^ebve Ot)trbet)iiémiu3 i Sci3nen^S ^o(b cg ^^fleriet^

Ijenefle.

3:()i fanbelti3en, jo mere \)i o\)ert>ete ^ine gvelferen^ Dxt>,

befto flavere bliuer M for oé, at, imebené M iffe \)i( blitoe

06 tilvegnet fom en 6^nb, ber iffe fan forlabeé, om \)i for*

mebelft toort Ia\)ere aanbige (Stanb))nnft ei formaae ai er=

fjenbe grelferen i §ané ^e(e l)immelffe giiibfommen^eb, faa er

M tm ftorfte 8pb, fom et 2[^enneffe fan begaae, naar

{)vin af brøbefntb Sigeg^Ibig^eb l)ærber fig imob be $aamin*

belfer, fom ben ^ellig^^anb \>æffer i ^ané 8amt)ittigl)eb, og

ber\)eb »enber fig bort fra D^aaben^ aabnebe ^rme, for at ile

til lai)ere 2it)épunfter enb bem, ^an bat?be iD^obtageligf)eb for

og funbe bliue beelagtig i.


89

VII.

^iijefom ben al^otc £fabet bar jVv^et for 3^^^^^^^^^^ P^)P^

fiffe Cp^oltclfc 0^ aanbi^e Ubt^ifliu^ uuber M^ '^\\\>ixbe bort=

revet be UnU)nbigeo Jyo^^f^^^^i^*^' t^^^^


90

]i\a, {}\>ox ligncubc ^ilfcrlbc af crlbre 3^^^i^i^^^"^ ufcrff^lbtc

§jcrt)?e- og ilraftlo^^cb maattc fovcfommc, for {)0^ bem

i\i liubre ben fovI}aanbcu oævcube Dlob og om muligt ai

afbjcclpe ben , og berocb for 3^^^^^^^^^^^ ^^ bcl>iv!e en

l^ffcligcre ^iloævelfe og feloficcnbigcre gvemabffribeu )^C[a bon

jovbiffe 'i^io^baue.

Tim iffc minbve blioev bet biéfe ftore g-OYeningcr^ ^ic^

mob, ([t inrfe iinbex gonutftcn^ 3BeiIcbeIfc i mere concentreret

famoirfcnbe og berfor fraftigere $iinfter, efter en uboibet Tlaa^

leftof, tilbeel^ oeb §jcrl)) af ben i bem inbef)oIbtc ^3vaftiffe 3u=

te (li g ente, ber ifær g jer til fin ^ooebgjenftanb be jorbiffe

Skeler meb bereé materielle Jntereéfe, og uben hoilfen

bog l)i^erfen for 3^^^^^^^^ ^tler for bet borgerlige

8amfunb, ja eubog for iD^enneffel)eben i ^Imin--

be(igf)eb, 3^ib eller ^raft \)il funne le^ne^ fra ben baglige,

cnbog til be atlerforfte Cioet^ gornobenbeber inbffrccnfebe

Dmforg tit at funne antjenbeø til be l)oiere aanbige ^\u

tereéferø Uboiflmg og be meb bem i gorbinbelfe ftaaenbe

oigtigfte ©ober^ (Sr^oeroelfe, enbfige til bereé ftebfe

t)

o

renbe tiltagen og i)ibere Ubbrebelfe ooer (Eamfunbet^

oorige ofte meb §enfpn til Stilling i Sitoet faat^elfom

til 5lunbffaber og (Sone minbre begat)ebe 3^^^^^^^

ber, og fremfor alt 5lnbet til at mh til ben frie dvri^

ftelige ^I^illie^ uforfti)rrebe Sebelfe og Ubi)ifling,

i C\?ereenéftemmelfe meb \>ox gubbommetige grelferé

^åbenbaringer og be o^ af ^pam mebbeeltc gorffrifter,

bt>i^ C^fijlbelfe ubgjor ben \)igtigfte af faaoel S[)knne^

ffeté fom Statsborgeren^ pligter, ber — bet fan iffe

oftenof gjentageS — alle figte tilbet famme eoigeSlRaal.

Xbi bor o i l)eri t>a ganffe fortrinligen erfjenbe og for

ben fromme Samoittig^eb af ^jertenøgrunb befjenbe, at bet


91

^Y bet Tlaai, f)i^ort (Etaterne^ belliijftc ©icme^ er begruu*

bet, 09 ni M af ben SlKjobe er ^enftiliet fov alle, faat)el=

fom for etf)\)evt enfelt af be Samfiinb, bet ffiille ubgjere be a}

f^nib ovbnebe ftevre 9}?enneffeforenini3ev, og at ^d ftebfe biirbc

ivtre bet lD^aa(, ^Di^ altib ftorre DKTvmelfe, i Ct)ereenl-

ftemmelfc meb ben golfet iboeiibe llbDiflingégtab og be efter

benne afmaalte og tilffaarne statsforfatninger, bor fogeS iiU

veiebragt, og t^d i noiefte gorbinbelfe meb Unbert)iieningé=

væfeneté f)e(bigrte Crganifation, faa\?e( i 51(minbelig()eb fom

ifo^r meb ipenfpn til alt Det, ^oori be nfornuienbe gorcrlbre

af egne ilHibler iffe fnnne tibeiebringe, ^oab ber ubforbreS,

for i enbi^er ^enfeenbe, fom 53orneneS fanbft)nlige tilforn^

menbe 'Stilling i ^^ioet oil funne fomme til at be^otje M,

at fcctte ben nnge Statéborger i Stanb til ocb oelantjenbt

i^lib at er^oeroe fig be fornobne .^ n nb ff ab er og gærbig*

beber famt ben oorige moralft'e og religiofe I)annelfe, for

at fnnne blioe ben cbriftelige, nttttige og t)irffomme

5^ or g er, booroeb ban ber \:)ax ffnllet t?orbe ben gnbfrt>gtige

*2llmeent)ellet6 ^Beforbrer i bt)ilfenfom^elfl iKetning af

ben f)am af gorfwnet tilbeelte nccrmefte T^rfefrebé

i ^erren^ 5>iingaarb.

X>et er t)eb faabanne til ^^Imeentjellete ^eforbring i ^ta^

ten figtenbe Jnftitntioner, at ber )^aa mange forffjellige Tlaa^

ber af Samfnnbet fan oirfee til 3i^bioiDerneé T^el, og at

tiéfe igjen fhiUe ftvæbe efter at gjengjalbe ben af 2)^ebbor*

gerne bem oifte T^clgjerning faaoel oeb Apjælp af biéfe fom

\\\ anbre ^2(lmeenoel til Oijenftanb baoenbe Jvoranftaltinger, ^oor=

iblanbt ogfaa borer en oelorbnet og af Okgjeringen ffjelligt

mob ^Jiiebrng baanbbcroet ^r^ffefri^eb og ^reijfelot)*

gioning famt en ligelebe^ \)elorbnet og for Ubffeielfe be«

»ogtet ^JléfociationSberettigelfe, faavelfom iffe minbre, binn- \>(t i


92

t>ecieUe Xilfcclbc fiinbe be^eue^, tjeb anbvc mfc, afiRcijjevin^

gcu eller t)eb pvi\)ate goreninger trufne goranftaltmnger,

fom altib maae f)a\)e bere^ ©rimb cg 6tøtte))imft i ben ))raf-

tiffe 3"*^f^iil


93

iif Oki3Jerini3cne i>cli3Jerenbe §cnfi^tcr , bctwTffenbc faat^ef

be maiu3folt>ii3e forbevebeube iinberorbncbe, fom bc til øicblif*

fet fuareubc fucceefiwe ©jcnftanbe, Gibene gorbrin^cv iiaft)ife*

ligt t)i(be ^atjc ^rat) ))aa, cg bet i govcnini3 meb ben reuefte

gccbTclanbefjccrli3()cb, fom bet alene er giuet meb aa ^toert Ir in af Dor

i>anbring, i griheb at forene t»or '^illie meb8fa=

berene ben 31lgobeé og 5llfjærligeo Apenfigter.

Cg ba iMlbe, ligefom bine a] ben ^Igobe DJienneffebeben

tiltænfte ^rvxfter foregebeé, ogfaa en Dibere gremabffriben ber-

\)eb gjore^mnlig, ber bog fun maatte bliue en iffnn forl)otbø*

Diié og approjimatit) iJlærmelfe til lOiaalet, forfaa*

\)ibt M ftob i M (3fabteé iDiagt Dærbigen at fnnne W^t

ben iJcn: .^omme Dit Diige, ffee Din 53illie, fom i ^imlen

faa og paa etl}uert ^^nnft, l)t)orl)en Din i)illic falber Dort

fromme Cnffe C[t tcrffeé Dig.

It)i, l)iHn-t)en Du enb, o iDienneffenee Jaber! falber

oél er \)d bog fnn ben ^raft og ben ^jcrrligbeb, 'Jllgobcl

fom af Dig Kxggeé i ^ct ci] I)\ii brugte og af Dig


94

bcrtjeb bcnaabcbe Oicbffab, bev alene Deb ftn gjbm^ij^

^eb formaaer at tibeiebviiu^e Jnitiatmet 09 at b\m bea

tvoe ^^jener i (^uangeliet, fom jetten b^ber: „gaf inb til

I)in §erre^ ©læbe/' t)t»i^ fromme %xo ffal bære Delfignebe

grugter enbog for (5\)ig()cben, ibet ben 0^ fom Tlaai ftillebc

Dpf^tbelfe af (^ubbommen^ 55illie, i gor^olb til »or

^bm^ge 33ejlvæbelfc for at gjore ben ^Igobe^ 55i(lie til i)or,

laber ben fDage ^raft t^oje t)eb 3llmagtené ben etoigt m\\)^

tømmelige D^aabe, for bertoeb at gjøre oé b^gtige til

»ibere 'Jrem- og Dpabftigen til M pé af §erren

feli) fatte et)ige iDtaaB, bog altib fnn ap))rojima*

tit)e, et)ige li In ær mel fe; tl)t en faaban blii^er M ffabte

gornnfttjæfené, ffjonbt etoigt begrænbfebe, bog tillige et

eDigt Sit) og emg tiltagenbe C^ffalig^eb inbet)olbenbe

^Beftemmelfe, ^a M iffun er ben enefte fanbe ®nb,

fom er og til e\)ig 3:ib ffal \)ære ben Ubegrænbfebe og

^^Ifnlbfomne. (St). 3o^. 17, 3.

2Ren, faalccnge t)i blitze i i)am, og l)aoe nnber oé bet

gobfcefte, fom l)t3iler paa \)c\\ ®rnnb, fom er Jefué

(£^riftné, og ^au for 0^ og ot)er 0^ ben 53ei, f)\)ort

ogfaa toi ffnlle erfjenbc grelferen, faa fnnne \)i trø^

ftigen \)anbre )(iaa ben og ffuUe erfare, ^i)ab intet ©ie

bar feet og intet S)re ^ar l)^rt, og iffe er fommet i

noget 93hnneffeé fjerte, 1^'oa'i> (Bwh ^at)er berebt

bem, fom §am elffe. $anli Kip. til be (£or. 2bet (Sap.

9be % 3ac. 1. 12, 13,


95

VIII.

^cfiie ia^U til ^^-^bvivifccernc, fem t3il^c friftc A)am, ()inc

inb^olb^riijeDrb, fom flnbcé optegnebe i SO^attt)cci (^Daiu

i3c(uim bete 22t)e (£ap. O13 [t)^c fvialebeé: ,3if^i^ mig^fvU*

tcné l!}ii)nt/' og eftcrat §an ()at)bc fpuvgt bom: „[)^i^ 53il=

Icbc L\3 Ctjevftvift er bette?" fagbc A)an, t)a be ()aDbe fimret:

„^eiferens!" „^aci g

i tun* .^eiferen, ^t^vib leiferene er,

og @ub bet, fom @iib^ er!" Dernccft beretteé, at, ^c[

'l>f)arifccerne ^orte ^d, fonmbrebe be fuj, forlobe §vim 03

gif bort.

3a tjiefeligen ffiilie berfor biefe grelferené i ben

hellige €frift opbewarebe Orb nn \)kXxc rettebe til oé, ^er*

rene 53ef jenbere, og ffulle berfor \)ccre inbprcrntebe i »ore

Apjerter, ligefom be ffulle i)ære en Q^ettefnor for Dore Skvæt-

ter i\}^ ^vanblinger; tbi iffe \)ille \)i Denbe oé bort frvi

^anéOioft! 3^ tJtéfeligenI G)iuer ba^eiferen, l}i>ab

.^ei ferene er, o i}, tø nb t)it, fom ®nb^3 er; ti) i nmn==

ligt funne i>i opfplbc t)ore -pligter imob G)nb og

eiu ben .pam ffi)lbige ^^big^eb, naar og fviaLxnge in

otjertrccbe o i] bri)be ben 0^ af ©nb befalebe og paabubne

i\] \^c\\ o^S i 3ffti ^Bvifti l^ære aabenbarebe og fore=

ff retene Drbning, i\}, \}d tjeb enbog K\t befirccbe oé for i\t

tilintetgjorc bet, fom benne tønb^ ^illie l)ar til

'X i e m e b.


Tim bette SDicmcb beftaaer fun beri, i\t inlle alt l)er


fore 3"^i^^^^^ "^B

96

^ 3nbit)ibet LlRenneffe^ebeu tjitere

fvcmat«, og tilmcb »ibeve opab, ben cDigegrclfen^ 8a*

ligt eb i mob c, ben 8a[ii3(}cb, fom grel fer en, »eb ©ub^

ei)ii3e Dia ab c og ^ ar mb j er tig 1) eb, fe lu for oé er

blei>eu 35eien til, og ^tjortil Spån i al (^mg^eb ffal Deb*

blitze at t)a?re iD^iblereii, men bog fnn nnber ben fra

i^or €ibe i enb\)er §enfeenbe, og berfor ogfaa meb §en=

fpn til 8flmfunbéfort)olbene, orbnebe og fortfatte

©træben efter (Srt)»eri)elfe af cl)riftelig gribeb, og

M \>\i fige, af ben o^ af @nb )3aabubne S^big^eb mob

ben'o^ ogfaa af^^am befalebe menneffelige Drbning

i 'Statéforl)olbene.

3ffnn berfor tilvaaber o^ ben ftore 5l^oftel $etrn^ i fit

Ifte ^rei)^ \)d 2bet da^itcl^ 13be til 20be ^er^: „^nxrer

berfor al menneffelig Crben nnberbanige for ^^ er rene

©fi)lb, l^ære ftg en ^onge fom ben 2)P^^^'ftc. eller 23e*

falingømænb fom be, bor fenbeé af §am til ©traf ot)er

DJHøbæbcre, men bem til '^oi), fom gj^Jre @obt; tf)i

faalebee er 'i>d @nb^ 53 i I li e, at 3 ^^^ ^^ BJ^^'^ ^^^

©obe ffulle bringe be baarlige 50ienneffer^ ^anfunbigbeb

til at tie, fom be, ber ere frie, bog iffe fom be, ber tat)e

gribeb til ©falfeffjnl, men fom ©nbé ^Ijenere!

Wxn ^lle, ciffer 33roberffabet; fri) g ter @nb, ærer ^on*

gen! 3 ^j^n^ve, isærer Ciber^


97

Zi)i biéfe Sibclfcr ffutlc i^orbe oe ^jeiujjcrlMc ocf^ f)iiufit)e^

©vat)en tufenbfo(t) o)^t)cicbc lub ^aliijfceb, og bet mebcné

ber, ttoor i etaten 5ol> og iHctfctrbi9f)cb oluvtræbe^

afg-^vftcv og ^i>vig()ebev, )?aa biøfe altib l}er Oij bi^-

fet »il t)\)ile et uberegneligt Qlnft)ar foi bet bem af

.verven betroebc og mi é brug te ft or e ^^unb og for t)c\\

af bem t)ifte Olingeagt mob "^oo og Dktfævbig^eb

faaDelfom for Coertræbelfen af be af ©ub bem ^aa lagte

$Hgter. (>nbffjonbt be ofte i>eb uretfærbige ^rige

og mob ^ele ^anbe ubt>iift 5? o Ib og Uretfærbigbeb

elier i^eb ben af bem gi^ne g^^vargdfe [jau foraarfaget

f t o V e C n b e r f o r )Dl e n n e f f e t) e b e n , Dille biéfe Cnbcv

bog i\Tre c[t anfce fom mi nb re C nb er enb be, fom

nebenfva )>aaforteø 3amfnnbene berDeb , ([t 5lgita =

torer fogte at fcvtte be blinbe kræfter i Q3eoægelfe

i>eb fi)nbigeu at fremfalbe bem mob ©Drig^eberne;

biøfe ^ai>e faalebeé, »eb bereø for DJ^enneffe^ebeu faa forarge*

lige fiebelfe af f^nbigt luifte ^ibenffaber og et grcrnb*

felo(t 5lnarcbie, »irfet enbnu langt mere farebringenbe

og forbærDeligt for 2)^enneffe^eben, enb nogen o^en^

fra cxfct iUlfaarligbeb bar fnnnet »ife fig.

Cg berfor bor til goreb^ggelfe af 5(narcbieté ^iæb-

flcr bon af ©nb bcfalebe Crben i 6amfnnbet nbro*

bcligen l)olbeé, og 3^^^^^ egenmægtigen fcctte fig

op mob ^oiun^ §aanbl)æt)ere , men berimob Dommen

ooer bem, fom f^nbigen nnblabe at foare til ben bem af

.sperren tilbeelte ftore o))l)oiebe Halbelfe, »eb n»ær=

bigen at befktbe bet bem g i » n e 51 a I b , ganffe o»erlabeø

til ben 9(lretfærbige og Qllgobe, l)»iø alfjcrrlige iBillie

oi alle ere pligtige at nnberorbne »ore 23eftrccbeU

fer luy, .§^anblinger , ibet »i fom ©nbé §nné^olbere


98

h^lte Ajvinø 33cfaling bevi^cb, at (iu()t)ev i ben ^am

tilbedte 2>ivfefrebé ct,\ox tfti ©obe og l^bcr al meuueffelig

Dvben, t^eb at v3it)e ^eifereu, l)uab ^eifeven^ er, og

@iib, l)\)ab ©ub^ er.

Sigefom faalebc^ af grelferen feli^ og af 5lpofte^

len ^etni^, ^i)i^ fli^^efajte 3:ro ffulbe kuaabe^ meb l)unt

Jrelfetené bimmelfenbte 35ibne^bi)rb: „8alig er bu,

(Simon 3^^^^ ^^^^^ ^^J^ ^j^b og ^lob l)aoer iffe lært Dig

^d, men min gaber i himlene, og iffnn :paa benne (^roené)

^li))^e oil jeg b^gge min 9}knigl)eb/' ligefom, figer

jeg, faalebe^ i be ooenfor anforte Sfriftfteber, og bet faaoel

i (^t)angeliet fom i (Spiftelen, ben Borgerlige 6am*

fnnb^orben i 6taten er ble\)en oé bnben til folg*

agtig (Sfterlet)elfe, og ben famme Drben i ^auU'Breo

til be r£oloéfenfer lægget oø \^aa fjerte i Mé Ifte G^a^.

15-20 3Beré fom fommenbe fra ben §erre 3efn^

(£^riftné, „fom er ben nfv)nlige ©nbé 35illebe og al 8fab=

ningen^ gorftefobte! t^i oeb §am ere alle Xing ft'abte, be i

|)immelen og be )paa ^oxt)cn , be fi)nlige og be nf^nlige,

Ⱦre ftg ^Ifcroner eller ^errebommer, eller g^rftenbommer,

elier llRagter, alle 2;ing ere ffabte oeb §am og til

^am, og §an er for alle ^ing, og alle^ling beftaae

»eb Apam, og §an er Segemet^ §ot)eb, nemlig 9D^enig=

^eben^; ^an er 23eg^nbelfen, bengorftefobte af be

T)obe, for ni §an ffal oære ben ?)))^erfte iblanbt

5llle! t^i i.g)am bel)agebe bet gaberen, at alg^lbe ffulbe

boe." — faalebe^ taler oafaa grelferen i DJkttl). (ioang. bet 7be

(£a)3. fra ^d^ 15be til 27be 35er^ og aboarer for be gov*

argelfer og griftelfer, fom »ille fore oé )pa([ ^Ifoeie, ber ifær

ere farlige for ben af ©ub og grelferen grunblagte.


99

men ^d^ af ben menueffelivje frie 5^i(lie af()criu]i^c 0^3 i Den^

frie Uteiulfe betinge^e bor3er(ii3e Crbeu^ Dtjerbol*

bel fe af be af ©iib oé paalagte ^^Uii^ter, [)Doraf J^enneffeté

5?e( er afba^iu3igt. 53ibc(ftebet (pber faalebeø: „DogterCiber

for bo falffe ^$roH)eter, fom fomme til (^ber i gaare=

flæber, mon erc inbuorte:' riDenbe Ulue. 5lf bereå

grutter ffiiKe 3 fjenbe beml ^au man 03 fanfe Q3iins

bruer af lorne eller ginner af ^ibéler! faalebeé bccrer

l)Dert i]obt Zxcc gobe grni3ter, men et raabbent ^ræ

fan iffe Ktre c[,oX)t grngtcr. .pDert Xræ, fom iffe

bærer 3 ob e grn 3 ter , af bu 33eé 03 fafteø i 3^^^"-

X>erfor ffulle 3 fjcnbe bem af tfere^ grugter.

3ffe Cin[)\)er , fom figer til mig: ^perre, §erre ! ffal inb*

i}^c[C[( i Apimmeri3eø O^ige, men ben, fom gjor min gab er

^^illie, fom er i ^'^ni^^'-'"^- 2)ian3e ffulle fi3e til mi3 paa

hiiw^^: -perre, §erre! Apat>e »i iffe propbeteret iT)it9kt)n?

03 l)a\)e in iffe 3iort mange frafti3e ©jernin3er »eb Dit

dhm, 03 ba inl je3 befjenbe for bem: jeg fjenbte (iber al-

bri3, uiger bort fra mi3, 3' fom beflitte Gb er paaUretl

^Terfor l)\)er ben, fom borer mine Crb oii^ 3Jor efter bem,

ben i>il 103 li3ne i>eb en forftanbi3 3['^^nb, fom bi)33ebe fit

^Miué v^aa en 5\lippe. Cg en €fi)(re3n uebfalbt, og 5?anb=

lo bene fom 03 ^Be irene blæfte 03 falbt an V^a famme

Apuué, 03 ^ci falbt iffe, tbi bet i>ar 3runbfæfiet \u-[a

cu flippe I

C3

l)i>er ben, fom \)cxn biefe mine Crb oc{,

gjor itfe efter bem, ffal li3neø \)eb en ba ar li 3 33^anb,

fom bl) g g eb e fit §uue paci


100

bcm fom ben, t)cv l)a\)te 9[)l^nt)ig^eb, og iffc fom be (Sfrift*

floge!" Dg bet f)Devfen fom be i3


101

lilftanbe, tncb f)t)ilfe ^ine 53ibclilcber bvit)c t>ccret vettebc

iU}^ fremfatte (iijefom til 'iMbDavfel fov ben nær\)cr=

venbe libé lutriftelige Ubffciclfer fra ben vif CsMib

og grelfcren oé ft>veffve»ne 35ei, uagtet mellem ben og be

libev, ba bc iibtalte^^, fnart ti^enbe '^(avtufenber cve

bent w n b n c.

1h4 eve be i ^2(avcne 1848 og 49 til t)ine (Eftiftjtebev

fiHivenbe fencfte nct^rifteligc, re^olutionairc (>.entral= og 51 a=

t i onalf o vfam li ug er i jyvanffuvt oi\ ^Berlin alt ^cn^ei-

rebe, men iffe er meb bem enbnu ben uretfccrbige, er-

obring6h)ftnc og frccffe ^2lanb, fom befjælebe bem, trængt

tilbage, fov cit gjore $labe for dnijteligere 'Beftræbelfer, iiag=

tet bog for oé en troftcnbe 3;anfe ligger i ben famme

(ipiftelé ber)?aa folgenbc 3bic (ia^itel bet 9bc 5?eré, l)Oori

ber figeé: ,,Aperren forbaler iffe i>orjættelfen, men

batjer ^2angmobigbeb meb oé; ibfi S^aw \)il iffe, ot

Sdpgcn fpnl foxtabcé, men at SiUc fPuUe fotnttie til

^rotjcnbclfe", tl)i A^^an, fom oil, cii iffe Diogen ffal fortabeé,

men ni 'Mc ffnlle fomme til Cm\)enbelfe, er ben ueb fine

faberlige lilffif felfer ^^llnutgtige , ^aa b^i^ S^^^^

maaenl)eb n i ben foregaaenbe Vte 53etragtningø €lut=

ning ba\)e meb laf til (^\\\> ^ent)enbt Dort ^lif, — er ben

A> e r r e, fom oirfebe biiu ben ftore ^2l^oftelé CmDenbelfe og fenere

A>eltefærb , ben famme A)erre , for l)t)em i>i inbe, ai een I)ag

er fom tnfenbe 5lar og tufenbe 51ar fom een T)ag ! —

^iftnof

or bette en troftenbe 'betragtning, naar man nnbev Cæ^siningen

af be foregaaenbe ^ibelfteber, faviuel i il}iattl)vTi C^oangclium

fom i ^t^etri og ^^^luli ^reoe, f after 53lif f et paa i^orlib,

meb^penf^n til ^amfunbéforl)olbene i be 2be fibjlc '?(ar 1S4S

i\}^ 49, og v^^^i bet i bem ftebfnnbne frygtelige jy or fa Ib


102

af (Sl)viftcubommcn^ o^ D[^oralitetené toigtigftc

0v3 :^enigfte 33ec^rcter, ber fimbe føiic^ at grænbfe til

en govt)ivriiU3, fem §iflovicn neppc fan op\?ife D^^avje til, men

bov "boi] f)av ben ftørftc ^ii]I)eb mcb be af ^ine falffc

^^.ho^f)cter Dolbebe ^tlftanbe, imob ijinik Di iffe noh

fom fiinnc føle o^ falbebe til ai tjccbne oé meb 8friftené

^fjolb og Sfcriftenbommen^ l)cl(ige 55aaben. '

D(^ mon iffe benne Cøereen^ftemmclfe imeKem grelferen^^

ei3ne Orb i (£t)angelieté otjenanfovte ^^ibclftebev 013 be af

^2I)?oitlerne filbigere 03 uben nbtn)!fe(ii3 -^^enøiiéning til (I()rifti

3:ale nebffreune formaninger inbe^olber M ttjbeligfte Seoiié

for, at be meb ^^enft)n til benne faa oigtige ®jenftanb ^a\3e

tjæret Brngte og ^enftillebe nnber en ofte gjentagen Iil=

bagefalbelfe i bereé 3^^^^^^ faaoclfom i bereé 6am^

taler, faa ai be for greiferené I)ifci)?le maae ocere blet)nc

til ®runbfanbl)eber, ligefom til Slriomer for OD^enneffet^^

Ubtjifling^gang, ber alene ffulbe fnnne betoirfeé nnber Dtjer^

^olbelfe af ben menneffelige Orbning, fom oi l)er inbbefatte

nnber ben nbetingebe ^gtelfe for og ©rnnbfæftelfe famt 33eforbring

af 8amfunb^foreningerneé ©iemeb , fom \)i fnnne falbe bet

f a n b e nationale 55 e I , ber iffe fan ixm^ nben benne Dr=

ben, fom inbbefatter faaoel DJlenneffeljebené be mate=

rielle fom ogfaa, og ifær, be aanbige, men fremfor

5llt be cbriftelige og eoige3ntereøferé gnbbebage-ligefremme,

ber ligger til ®rnnb for 33onnen : ©feeDin

^illie, fom i .skimmelen faa og ^aa3ovben.— .i>t)il=

fen $ægt (I^riftné n^aatoi\)leligen oeb en^oer Seiligbeb

l)ar maattet lægge paa ben menneffelige Drben^D^ret^

b o I b e I f e fom ben to i g t i g f t e 6 1 o 1 1 e for ben nnber .pané

33eff^ttelfe ftaaenbe i^ r e m a b f f r i b e n a f iØ^ e n n e f f e 1; e b e n ^

jorbiffe U bo i f lin g og )^aa bet oeb bet borgerlige €anu


103

fiiub vif .v)vim tilfii]tebc 'l^c()ife( for ©jcnncmferclfcu af

ben33eu: (5fee Diu^idie, fom i A)im(en, faa og )>aa

3orben,— bet fee^3 liijdebeø iffe minbvc tåbeligt af i^etri

fatfle 53rel>ø bcto 4be (£apitcl Ube og lobe ^eté, bev oifev,

boor fovfaftclig bon rct)ohitionaire {yv^"^^'^^^^o^^i^^f

er, l)i>oroeb bor forftaaeé ai trccuige fig i nb i '^n--

breé, nemlig C)»righebené, ^eftilling, \)a 'i^^itt iccU

tee lige nu b 9}? o r b e r e , ^

t) \> e ^ og a n b r e 9)1 i ^ b æ=

bereé gorbn)bclfer , fet)orimob bine gorfolgelfer og gor=

baanelfer for dbrifti Dhrt^né 6ft)lb trille nbbrebe 'Sa=

ligbeb ooer §ané 'Befjenbere, og ben (Spot oggor-

l)aanelfe, be libe, \)irfe §erliggjøre(fe for bem.

.^an ba Del nogen beftemtere X'om fælbee ooer bine^e=

ftræbelfer, fom fore 51gitation og Opror i bere^ golge og

tragte efter ai inrfe Ooertrccbelfe af @nb^ 2ot> og golfete

be belligfte ^^.Uigter Oi]^ at fnlbfafte al (£iffer()eb i (Staten oeb

Ct)erffribelfe og Xilfibehxttelfe af ben menneffelige Orben,

ben Crben, ^Doroeb bog alene OJ^enne ff eb eben fan i)orbe

fat iStanb til C[i unbgaae ^^narc^ie d] at gjore be ben

paabnbne ftabige, .snerren bebagelige gremffribt nnber

en oelorbnet Oteform oc[, nnber ^eilebelfe af ben fnnb=

ffaberigegorftanb , ben finbige til@nb ^enijenbte

iyornnft og Deb i^ja:lp af (i^riftenbommené t>ct gnbbom*

melige 5i)é, ber omgit)er 00 i (£^rifti 51abenba rin-

ger Oi}, p^C[ ben C[i ''fsx^iincw oeb og i S^am aabnebe

^ei!

Diaar berfor ^Beftro^belfer fom be, ber i ben næroæ-

renbe lib l)ai>e bereé Ubfpving af Cibenffabeligteb

Ci] ganatiéme eller af et forblinbet l)abefulbt A^jerte, eller

gaae i Jolge nub Sognene oc{, j^orargelfene Sfcrnbfelebe*

brifter, iffe nnbfee fig tjeb aabenlt)ft og meb ftorfte grctf*


104

(}cb i c^riileliije ^anbe at tra^bc fvcm 013 at iibbrebe Ulpffe

om fi^, faa maa bet S)uft'c ii)}aat\)ii>(c(ii3t Daa^jue,


105

„iffe fhide (jat^ne Dic^l — iJiaav Du raabcr, faa lab Dine

„gcvfamfebc rebbe Div] , men $eirct ffal o^taije bcm a(lc=

„fammen, goifccngcH^beb ffal tao,^ bem; men ben, fom

„fovlaber IU3 :|)aa mivj, ffal ar»e Sanbet Ovj eie mit [)eliii3e ^Bjetij.

„Cg man ffal fige: 53 an er, baner, ri) bb er 'I>eien; 0^=

„ta(^er ©teb af mit golf e^ 53ei! Il?i ic[ci fagbe ben

„•s)eie Ov] C)^^eiebe, fom boer et)inbelii3en, 00^ t)Di^ Dlatjn

„er ^eUivjt: jeg t)il ho^ i bet ^peie 03 hellige, men Oij l)0^

„ben beten figer bcrefter i (£apitlet^ ^d 19be til 21be 5?ere:

„3eg ffaber So^ber^ ©roCe, greb, greb — for ben, fom er

„langt borte, og for ben, fom er nær! Cg jeg l)vioer lægt l)aml

„iUien be Ugnbelige ere fom ^^^Ci\)ct, ber er o^>rort, tbi

„bet fan iffe oære frille, og M^ Ininb nbfafter Di)nb i\},

„8favn. Der er iffe greb, fagbe min G)ub, for be Ugnbelige''.

3a Dift! og benne 3anbl)eb inlie Oi}^}\\c[ .v>iftorien^3 5lar=

boger for blårene 184S og 49 Dibne om, d] tillige befræfte,

at i ^(ttc iibérnm fpillebe be fa Iffe ^ljropl)eter, fom

i (St. $etri anbet 53reDé bet 2t)et (iapitel omtale^, en a)o=

Debrolle i ^i)bfflan^.

Thw, ligefom (ifaiao i M

anforte 57be iia^., l)Uori


106

©ub talcnbe iubforc^3 mcb bi^fe Dx\>: „3^9 ^it boc i bet

Spm cg ^clliije fom oc^ bo^ ben ^euberfmipe og ?}bnu)ge

i 5kuben, til at gjore be D^iebbøiebe^ 5lanb tet3enbe 013 til

at cplii^e be (SiMibevfmtfleé fjerter/' ligefom [)m ftore $vo^^et

bvi fornam i fit^nbve @nbé ©temme i biint: 53 an er, baner

^cien, faa ter ogfaa \)i baabe, ai i ^tjbfflanb §errené

stemme \)\[ af et æbelt golfé talrige érifteligt fmbebe

iD^ænb fornemmet og ff abe cbriftelige ^æberé ®ri?be,

bet fra bem t»il nbgaae, ligefom ben \)iftno! alt af mange

DJhmbe er nbgaaen og i mange 4M^^^^^ ^^ blet)en

o)}tagen til fremtibigt Apelb for 2JJenneffebeben; og, naar

^d rette ©ieblif er fommet, ta \>\[ .^erren tabe forftnmme

be f^nbige falffe $ro)3b^ter og i)\\\t fræf'fe 5lgita^

torer og D))rorere famt ben ^anb, ber præbifer et

C)3rør, ber, flæbt i ^ognen^ ^eberftt)ggeligbeb, gaaer Spaani)

i §aanb meb 9[)ieeneb og meb alt T)et, fom i^riber mob dnibe

Snb og ben menneffelige Drben. - Cg ®ubé Drb: „jeg

bar lægt bem, fom \)are forl)ærbebe i (E^nb og Sogn," inl

ba opft)lbe be Deb ©ub^ Ø^aabe frelfte og lægte fjerter.

Z\)i M er forft t^a, — naar (^ontraften af ^d Dnbe^

33rænge^ og DUxb felé bi II eb er, ^olbte imob bet®obe^

af ^\\U åjærligbeb foreffretjne fanbe 3^^^ te, \)eb

biint é DJ^orfe og bittre grngter oci, \)eb MUé bimmel=

ffe St)^ og li\)falige golger trceber frem i fm rette ©fif^

felfe og gjor bet anffneligt for bet fanbfelige 3D^en*

neffe, b^^^^ »^cr tjener til l^an^ fanbe 5^el ^er og bi^=

fet, og b^^t) b^" berfor b^r at oælge og alt b^r bor gjore

til ©iemeb for fine 53eilræbelfer — at S ef ri el fe né og §eU

brebelfen^ 3:imc fan fomme. Saber 0^ berfor fornem-

meligen »ogte 0^ faavel for ben Si b en ff aberne^ 53 li nb*

beb fom for ben reDolutionaire, ligefaa felt)floge


107

fom i>o(bfommc Cij iinbcrfuubiijc gvemgan3é =

maabe, bcv fnlbfafter ben borgerIii3c Crben, 03 bertjcb

cnbov3 fjerner be ftcrre 3amfnnb frvi ®nbé 9Beie;

Ci^ taber 0^ berimob beflitte ce paa nfrat^i^eliijen at t?vinbrc

ben 9i efor mene og 'betimelig ()eben é 0^ af G3ub

fcreffre\>ne ^r^ei, ber alene fan betræbeo i 2)bmt)g^eb,

og ben fanbe gæbrelanbéf jærlig^ebé, ber altib om*

hegnet af ^en §engbenf)eb til (£t)riftenbommené 1) el lige

g or ff rifter, t\)or\)eb Di lebeé af ben fnnbffa berige

gorftanb, fom i gorbinbelfe meb t)m fmbige, mob (3i\\)

i)enDenbte gornuft ftebfe eier (£^riftenbommen^3 td gubbom*

melige ^t)^, ber omgmer oé meb d^rifti ^^åbenbaringer, fom

altib nnberorbne oé og »ore ^egjo^ringer ben af grelferen

lub Ci] i A)am aabnebe ^I>ei, fom ferer 00 fiffert

til DJJaa let.

^Bnrbe Di ^a iffe 5llle nbraabe:

„bommer (Store, fommer 8maa,

grem til iDIaalet lab oé gaae,

bommer Qllle, 3"9^" \^W'

55eien gaaer til .pimmcrige!"

^^i, beflutte og gjere Di bet, ba Dil ^ct iffe Dære Dor

ofte inbbilbte t)brc jorbiffe Swffe, men Dor egen og

Dore (Samfnnbébrobre^ faaDelfom 0)^ e n n e f f e b e b e n ^ g r e m=

ab ff ri ben og ^pffalig^eb paci ben afGs^nb 0^ foreffreDne

^Bane, fom berDeb maa t»eforbreé.


108

JOen Ilte maxU 1850.

viaar jei3, min elffcbe gaber! )(>aa X'in gebfelébag, eftcrat

Uvvfteu 2 5(ar ere l)cimiubne , iiben at ben femft iilt)ffc(ii3C

(Etiding ev o^f)m't, ^t>ovi govrccberi og ben mecfl ubtænfte, fra

flere 8iber famt)irfenbe ^role^beb og Unberfiinbigl)eb ()ar

fit)rtet mit {yæbrelanb , enbmi iffe formaaer at øine nogen

beroUgenbe Ubfigt, ^a maa jeg foge i (^rinbringen at foreé

tilbage til en li)ffe(igere ^oxtib og beftwxbe mig for i)eb

33onnen og ben c^riftelige Zxo )paa (3i\H fabertige €t^relfe

at mnbe et ^aabefulbt ^(i! inb i ben g-remtib, fom alle

gobe ©at)eré @i»er alt \)ax fornnbtDig i f)iin aanbige53er=

ben fom Con for be mange fjærlige^nffer, bn offrebe

'I)anmarf, men fremfor 5l(t for ben albrig ^oilenbe ^eftræ=

belfe, fom^in æb(e fæbrelanb^fjærlige ^Sillie rettebe for Dit

gobelanb mob M ^iinfibeé, h^ox bet mi er fornnbt Dig flarere

at ffue inb i ben §immet, fom tjar o)3taget Dig, men fom

for oé enbnn ffal toære til^t)llet, og bt)oraf ^er fun et fjer*

nere SO^orgenffær aabenbarer fig i ben fafte "Xro paa

@nbé altjife 5>eie; tl)i forjt, naar mit 2)ie er »enbt mob

biin 53erben og mine Janfer bt)æle oeb Dig og Din fli^))e=

fafte Xro, forft ^a finber jeg en trofrenbe 33erolige(fe.

3a! Dnftaaer, (£f)riftian Diilet) greberif 3ieuent(ou\ for

mig fom ben toarme SBeforbrer af gæbrelanbet^ ^el og

fom ben ntrættelige d^riftelige iOcenneffeiun, Du ftaaer (euenbe

for mm £jcc( )3aa et^oert ^nnft af Dit Ci\) meb ben nfor=


109

tvcbneftc iUrffomBeb fom DJ^enneffc Oij ^orgcv , meb

ten

Stræben, bet alene ft'i}(bteø (£f)riftenbommené (^vnnb*

fcrtninger, mj iffnn ^at)t)e til ^penfigt at galene, uben at

beri fanbteø ringefte X^riuefieber, fom hmbe henregner til

J-DTfængelig^eb eller til nogenfom^eljt Ggoi^me, og

fom Dar faa forlninben meb og alene nbrnnben af

ben meeft uffromtebe ?)bm^gbeb, l)i^ori ben altib freml)erffenbc

^eftrcrbelfe at r^irfe for "i^^t (^o'i)^, fom golge af I)in

Stilling i ^^it)et. ganft'e færbeleé oar benoenbt til \)d Gollec^

tiue i Samfnnbet, i\] lob Dig i faa ^penfeenbe blitze S taté^

borger d], 5æbrclanbét)en i Crbete ffjonuefte 93e =

t^bning.

Det er berfor, at jeg Oeb lanfen )^ac[ Dig meb ubeft'ri*

Idelig G)læbe fan btjæle i>eb ben Dig egne lilfibefccttelfe af alle

bc fmaalige .v)enh)n og egoiftiffe Olbftillelfer imellem be for*

ffjellige Samfnnbeté Dele, — ^t>ab enten be Dåre

hentebe fra geogra^^bifte Diftinctioner eller fra Skroget eller

fra Stanb).ninftet, fom ^^nnfonerne inbtage i bet borgerlige SeU

ffab, — ibet Du hm bat?be hct reent DDienneffelige

faatjelfom bet ^peleé i^el for Cie, oa^ jtebfe gjennem-

tra:ngtey a} 53ebro\)elfc og §arme t)eb en^\)er .^jenbegjerning,

ber robebe 3inbelag og ^IMllie til enbog i Statcfamfnnbet at

reife Sfrvinfer imellem iPienneffe oa, DJienneffe, faa at Du

meb bon meeft leoenbe 3^^^^^'^'^f^ ^^^ ^artiel, national

Stoltbeb 0^ (igoiéme, faafnart bet ene 53roberfolf fogte

at o)>l)oie fig )^aa be oi>rigeø ^efoftning ca, beroeb

beftrccbtc |lg for at ftifte Splib oa^ Uenigl}eb imellem Sam^

fnnbeto 53roberftammer.

Danfte, X^bft'e og Diorfte ftobe Dig lige nccr, faalaMige


110

iffe ^inbvinger fov Din altib vebebonue broberliije 53ivffoml)eb

»ave vcifie; t()i Dn faae iffim 9J?cuneffet og ben fælle é^

©tatébovger i bem, Cij bev ga\)eé ei ^eller for T)ii3 nogen

mere ffurrenbe DJti^Sl^b, ber mere faavebe og bebro\)ebe Din

patriotiffe gelelfe, enb faabanne fnet)er!)jcrtebe ^ttringer,

^oor\)eb ben favi onffdige §armonie imellem jjccbvelanbet^

fovffjellige Dele fnnbe fv)ne^ trnet.

Dit beflanbige S^xxab t)ar beénben, C[t 9[)?enneffef)eben

ftebfe i)ilbe gaae en bebre gvemtib imobe, og bevfov ftvæbte

Dn efter C^Dne ogfaa i ncermefte ^reb^ at bibrage bertil,

og arbeibebe , efter i Din 51lberbom at l)a\)e trnffet Dig til=

bage fra be offentlige gorretninger, lige til Dit Sio^ fibfte

i eb Uf meb ben \)armeftc ))erfonlige Deeltagelfe for i Din

nærmefte ilreb^ at Dirfe for 6foleoæfenet , ^a Dn anfaae

Gfolen at oære ^tt ^^^lantefteb, fra l)mlfet Dn \3entebe,

at en )(^aa goræblingen^ c^riftelige 33ane fremabffribenbe (Slægt

ffnlbe nbgaae, og ^d fra iMc

ffnlie erfjenbe at Dære (^^riftné, for )(>aa ben at o))f^lbe

ben gnbbommelige, albarml)jertige 5BitIie.

£unbe M, naax biefe næften orbret af min gaber^ 33iogra^

:|pl)ic tagne D\'^ forefomme mig at gioe et rigtigt Dmrib^ af

^ané inbre Sioé ^nffnelfer og af §ot)ebretningen af ^an^

5^irffom^eb, fnnbe bet ba ijel f^ne^ nnberligt, at bet i Staté*

raabet og collegiale gorfamlinger, men ifær nnber ^ané $ræ*

fibium i Dientefammeret og i Canbbocommiéfionen, faa ofte

maatte forefomme ^am, fom onr \)an befanbt fig

i @nb^


111

iliie aabenbvirebe, ] i f e,

— 03 fom m i be tuenbe fibfle '^lar Ijaue maattct uære


112

53itucv til, Del fvin I)at)e taget en faa uDentet, men \)i

haah \>oc}, fun ti(fi)nelabenb e faa f) ø i f t f o v b cc v » e H g Oi e t =

ning, fcvbi M ret ffal t^ovbe fjenbeligt for oé, ai

ben iffnn af ben ^Igobe I)av funnet tiUabe^, for

litjefaa ftærft fom ot)erbei)ifenbe og inbtræn-

genbe at fremftille for t)ort23lit at @nb^ ben ^loife^

33illie meb i^enft)n til DJJenneffe^eben og ben^ bermeb

forbnnbne '^t)ffaligl)eb, fom alt ^cr ffal frem*

b^be 'i>ct begV)nbenbe etoigc Sito^ (Srfjenbelfe og

be gnbbommelige Xilfagn^ f^Hge 8tabfæftelfe,

l)er albrig tilfrebøftillenbe i)il fnnne o^fi)lbe^, faalænge ^inc

otoennæunte ^etin gelfer iffe, Deb til bem fua*

renbe 53eftræbelfer og ^)a nb lin g er, tageé til

Diettefnor og bringe^ i Ubotjelfe, og M iffe min*

bre nfrat)igeligen i ©amfnnbene enb af 3^^^^^^*

berne, btjoraf bi^fe beftaae, og 'Dd faat)el af be ^^*

benbe fom af be 5lbli)benbe, nnber nfraDigeligt

.s)enfi)n til gorftanbené, gornnftené og (iljxi-

ftenbommen^ fromt fnlg te g or ff rift er og berc^

l^bigt, Ui \)il fige i inbre gribeb, erfjenbte ^erre*

bomme o\)er ^ct fanbfelige, bl)riffe 9[)Zenneffe. Jl)i ber\)eb

alene inlbe alt l)er en altib tiltagenbe St^feté og

Ajærligl)eben^ XilDærelfe tibeiebringee og en bet e»igc

^it) baabe inbel)olt)enbe og ftebfe fremmenbe falig ^iU

ftanb bcforbre^, ber )^aa etl)l'»ert 8teb, t)\)or^aa S^^^i^i'

M af ben ^llgobe oar ble\)et fat, maatk folee fom en gor*

fmag af M e\)ige Cit)^ 8aligl)eb, ffjonbt ben, \^M^ bene 3"=

tenfitet angaaer, bog iffiin »ilbe labe fig inirbeve ot)ereené*

ftemmenbe meb bet ^nnb, fom af Sfaberen er bl et) et

3nbit)ibet betroet, og meb ben af bette ^nnb gjorte 3ln*

t)enbelfe, ber for (Eam\)ittigl}eben maaik afgi\)e en Son


113

for ^iMic^tp^fnlbclfc, en s^ew, fom , a(tit» ubgaaenbc

fra ben Oilgote^ cl^ige 9ietfccvbigf)eb og .^j ærlige eb,

ogfaa f)av ffullet toære ben famme for 5ll(e, r>eb at i^ctre

t)d ^eiefte G)obe , fom bet i @nbé 53i(lebe ffabte 2)?enneffe

efter ben fcam af G)ub ant)ifte 53irfefrebé og be til et^ig ZiU

tagen barn mebbeelte Giuier, \)eb ubuiift ^roffab,

l)at)be erbt)ert)et fig iD^obtagelig^eb for, — en

(Straale, en '2lfg(anbe af ^ct e\)ige SiD, ber alt l)er ffulbe

qt>crge b^im unber ben jorbiffc Ufnlbfommen^ebé ZxX)t, faa-

fnart b^m befanbtc^ at tjccre ben oprigtige og troe Xje =

ner, og fom af l)am ber for ffnibe fole ^3 fom en

^traale fra en l)oiere 5^erben , ber maatte inbe^olbe ftorre

'^^ffaligbeb og inbre St)ffe enb alt 5lnbet, fom 3orbe*

litjet formaacr i Crb at inbbefatte eller ai b^be ben ubt)or=

teé (Sanbé.

dJlcia \^o. iffe Tanten f\)imle, naar \)i føge Ubtr^f for

ben 3^afnemmeligt)eb, fom \)i ft'plbe ben for (5t)igbeber^ Gt)ig=

t)eber ^barmhjertige, ber ic[tk oé ber )^cia benne 3^^^*^/

og bar fenbt oø tonnen, ben (ienbaarne, ber forf^^nbte oé

Gfaberene ^miie og ben et)ige ^jærligbeb i $am, fom

ogfaa i oé er bet ei>ige 2i\)ø Ct)é og baabe t>d^ gor=

fi)nbelfe og ben T^ei, in ffulle Danbre til e\?ig tiltagenbc og

i^orenbe »'Nnlbfommcnl)eb i ®nb6 23illebe, tbi ^dk er M el>ige

Siv, at be fjenbe I)ig, ben enefte fanbeC^ub, ogT)en,

I)u nb fen b te, Jefnm (Sbtiftnm?

DJien [j'oox magtpaaliggenbe maa ^d ^a t)ccre, (li benne

af ©nb 9J?enneft'et iffe alene ).nt a b u b n e og t> e f a I e b e, m e

ic[a fjærligen tilbubneben eiuge ^jærligbeb^ 5)eU

gjerning iffe utaf nemligt bortt)ifeé af felve 3"^^^^^=

\^d, '^c[ ^dk i>ilbe fiinno ligneø meb ben fri)gteligfte 3clv--

nebuærbigelfe, b^^Pv\)eb ben faa b*-Ht Q3enaabebe timeligt fjer*

8

n


114

iKt)c Oi3 [tebtc fra fii^ be vif 8fabevcn barn tiltctnfte vtblefle

(^aver, o^ ()\)ilfen cnt'nii fr^i3tcligere vblinbelfc autai^e, naar Jnbbibev, fom ^peneu neto))

I)at)t>c ubniftct meb enten ben p[)^ri)1e iD^agté eller be intel^

kctuelie ocj moratffe bet^be li gere ©at) er eder meb iu

m^ be mere ubmccrfebe Stillinger, ber inbel)olbe be

meb biéfe forbunbne, af ^p e r r e n b e m f o m |) n u é t) o I b e r e

betroebe, fterre -^unb, bt>ort)eb (§nl)»er uel l}a\>U

er^olbt ^ilbijang til fraftivjere ixh, men Oi3faa — naar bet

{)a\>ht tjæret forfommeligt, — l)at)be jlorre 5lnf\)arlig^eb, \)a

ben l)øiefte 53elfignelfe, fom inbe^olbeé i beOrb: ,3el,

Dn gobe og troc Xjener, Dn l)ar Ⱦret tro o\)er Sibet, jeg

\)il fætte X^ig ot)er DJieget, gaf inb til Din ^perreé ©læbe!"

beénagtet af ^am uilbe fnnne forf^jilbc^, — og

allermeeft , naar M af l)am til 5in\)enbelfe i §erren^ 5{anb

mob tagne ftorre $nnb, nnber faabannc 53ilfaar, l}\)or

bet gat) faa rig Ceilig^eb til at ubbrebe ^t^ffe og 35elfig =

nelfe, 't)a nant)enbt bat)be funnet bcnligge eller mié-

brngeé til neto)) at frembringe C^lenbig^eb eller til

at ant)enbe^ til, bt)ab ber neto^ ftob i 8trib meb

.^»errené 35iriie.

2^il bi^fe meb ben jorbiffe a?iagtø eller en mere nbt)is

bet 3^^^^^^^B^"^K^^ ^^^^ StiUingené 5.Urfefrebé og meb bet

bermeb forbunbne ftorre ^Jgunb af ®nb benaabebe 3"^^^^^^^*

henregner jeg ifær bine o^b^iebe J^^^^^bnaliteter ))aa

Staterne^ ot)erfte beflnttenbe og ubforenbe 33e =

ft^relfe^ $nnfter og be bem i raabgit)enbe eller

abminiftratit)e


115

lindere i^aretai^elfe Ovj ^e couilitutioueUe j^ovmere fam-

Dittigf)e^éfiilt)e Ci^er^oltclfc til ben mcnneffcligc {M \>\[

fi^e til ben bor^crlic^e) Cvten^ A^aant)l)cct)clfe i Ctjereen^ftcm*

mclfe mct) ©ruuHouc 0^3 i^ebtvTi3ter.

%{[c bi^fe maa ^et fom borgere i etaten ^aaligge fom

cu ^anffe fcrrbeloé Jovplivjtelfe foruben M '2tuf\)av, ^t)orpaa

betcé etniije inbi\>ibuclie ^tillin^ fom Jamilielemmer O13 anbrc

^riDate Iyovt)olb tilbe, ^i>i^3 be t>eb bembft Jorfommelfe eder onb ^iltie

fcat)be hat)t ffabelig 3nbf(i)bclfe ^aa DD^iebborgere^ 3Bel, for=

Dolbe bem et uaft)ifeligt '^Infvar for ben oDer alle jorbiffe

I)ommerc o^I^eiebe e\>iv3e Dommere 5lafi)n.

TUw, naar nu Cict falber ^^aa be ttjenbe fibfte

5laré 'BegiDen^eber, og M faatjel og ifær )(>([a be letfin*

bige, hnnfte og frctffe Brnb, fom be l)elligftc gor^lig-

telfer i\i t^^w af ciinliferebc 9iationer .bog enbnu er =

fjenbte Jyolferet l)ai>e maattet libe, fom iffe minbre )(^(\C[ be

53ilbfarclfcr og Jyorloffelfer af baa'^c egoiftiffe og fanatiffc

3lgitatorer famt \>ac[ be ret>olntionaire 53eiHTgelfer, fom et

faa agt^ærbigt Diabofolf l)ar t)ccret git)et til '^^xixé for,

i\}, fom feli) en agtiHtrbig Deel af bet banft'e 3}ionard>ie, iin=

berftottet af en fremmeb U)nbig S^teruention, ber fom Oiebel*

lerne til i^jcclp, t)ar \)æret unberfajtet, ^a maa t)iint Digt:

„Der er en ©nb, fom ouerDanmarf Daager", leuenbe

Oi] troftenbe ftaae mig for S^ie. —

Cg ben ©nb, fom oDer Danmarf uaager, er ingen 5ln*

ben enb ben oé af grelferen aabenbarebe lUienneft'eneé g-a*

ber, fom iffnn fan l)j^tlve oé, naar in fromt og tafnemme*

ligt i ^^bnu)gl)cb labc oé »eilebc af A^ano jBud, i\}, iffe fel»*


116

flOijc fovlabc ben fafte af §am h^k ®vunb, fom ex 3^f«^

(i^vijliié, ber meb etoi^^toareube 6anb^eb fimbe fige:

,,gpr ^Ibvabam febtc^, er jeg."

D^ §au, fom er 3^fii (£^rijli oo, t)clc 9J?enneffef)eben^

gaber, »il et forlabe Danmarf, naar M l)olber fa|l t)eb §am,

iiben ai t)ige ^tjerfen til §øire eller 2^enftre.

3a ^elb ot)er biij, gamle Danmarf, at bu, albrig l^t^

tenbe til egennt^tticje eller forfængelii3e og febfloge eller fa-

natiffe agitatorers stemme, ftebfe maa t)ebblit)e at »cere et

l^feube (ijempel ^aa Xr o ff ab mob ^onge og g-æbre*

lanb, og iffe minbre )^aa en f)oé bin iKegjering ciltib t>i\a^

gen stræben efter tibSft)arenbe retfærbig Oieform,

ber lige om^i)ggeligt \)aager o\)er at af\3enbe et^\)ert ^rtib )^aa

iaa\>d $erfonené fom (EienbommenS 6i!ferE)eb i Staten, ba

faabanne ^-Bnib, l)t)iS be tilftebebeé, \)ilbe itnbergra\)e alle ma=

teriellc 3^^^^^^^f^^; ^^^^^ ^^^ ^^^ ^if ^^egjeringen ogfaa lige

omf)^ggeligt an\)enbeé ben jtorfte Dmforg )^aa ben intellec-

tuelle , for enl)t)er Stilling ^aéfenbe Ubtoifling af Sam-

fiinbeté 9[)?eblemmer, og fremfor alt 5lnbet );^aa ben mo-

ralffe , c^riftelige Ub\)ifling af gornuftenS , til en eing

f)øtere tiltagen i iDJobtagelig^eb for gulbfommenf^eb be*

ftemte (St^ne, ber altib bor ftaae unber d^riftenbommen^^

33eff^ttelfe og 35aretægt, og albrig alene maa t)ttre fig i

golbe gormerS -f^aanb^æøelfe eller i tiflare 3bealerS concrete

^nøenbelfe paa Simi, men i fjærlig, ct)riftelig 3tt^9Yiben i

benS fig i ^i\)et fremftillenbe praftiffe '^nwenbelfe til Ubbre*

belfe af alt ^er fanb og øarig ^^!fe unber 3orbclit)etS gor*

berebelfe til ftebfe ^oiere og ftorre ^^ffalig^eb haa^t ^cr

og l)ié(fet. — 3« M ffee!

Dg t)ti t)il ffee, t^i »eb ©iibS almagt og etoige ^iaT==

lig^eb ffulle alle 3^aager fuittbe for (£l)riftcnbommenS milbe^


117

ftebfe t)orenbc ^X}é, og be morfc 8ft)cv eve iffmi conbcnfcret

jorbiff laag^, fom ffal gjeveé tjbermcvc fjcubeliij for £)iet

fom faaban »eb bet fraoocn fommcnbe ^^ø. ber ba ocb ben

eoige .(ljccr(ig[)ebé Diaabe, naar oi l)olbe 00 til grelfeven^

5labeubavinger og til ben 35ei , fom i §am for 0^ er lagt,

i ^am ffal lt)fe for oor gob til ben eoige €aligl)eb, ibetbeu

ferer oé ub fra DJiorfet, ber inbe^olber M forgængelige,

og leber oe inb i l^pfeté i^anb, ber er t>d etjige^pjem, l)Oor*

feen ben stjerne, fom ftob oocr 33etl)lel)em, oil falbe 0^ til

M eoige ^ioø ftebfe ^oiere og tiltagenbe V'^ffalig^eb og

grelfe.

9}?en ber bor ft'jelneé p^u ben ene (Sibe imellem et

\)ilbt, fun falffe @nber l)t)lbenbe tl)eoretifft gor^

fængelig l)cbené $^ an t af ief^il, fom :L>hitiben^ gor-

\)ilbelfer frembi)be, oc{ ^oori nreglebc og fom of=

teft ugnbelige, S^([\) og (igoiéme t)^lbenbe, Ciben«

ffater ]p\{{e ^ooebrollen, og \)^t rolige, af ©nb

orbnebe, til f tor re 5nlbfommenl)eb forenbe "^ttak ^aa

ben anben (Sibe, boilfet l)aoer fit gobfccfte og fm tiip'p^'

fafte @rnnb i hct betimelige og i ben oorenbe 0^

tiltagenbe Diationerneé Ok] 0}ienneftcl)ebene Uboifling.

3ffnn benne gorening fan og ffal fore 00 pM ben fanbe,

af @nb foreffreone ^ei, forbi ben ftebfe ffribtoii^ gaaer en

oorenbe cg tiltagenbe, mere Inttret og t)oiere gulbfommen^eb

og ^t)ffaligl)eb imobe, og bet altib ooereenéftemmenbe meb

(ibrifti 5labenbaringer Ok\, ^ccre, ber for 00 nbgjor (^rnnbtan*

fen i ^d gnbb ommelige ^faberocrrf, og forener fig meb ben

af tønbe coige 53armb)ertigbob Oi\ Diaabe \)c^ Rrelferen

DJcenncffet tilbcel bleone baabe orbnebe og foreffreone, t)bnu)ge

ffribtoife gremabftræben, ber er bleoen iKenneffet gioen i A)am


118

faai^elfom i @ub^ Cx^ o([ i ^iftovien^ SBetraijtning, fanit

aabenbarct i (Saml>ittiv]^ct)en, fom et bet meuneTfeligc cfcrifle^

liijt frie "^wUe,

3)og alle biéfe for M menneffelige ^Æf I)enflillebe ()øievc

2i)é^un!ter fotbre, fom o\)enbemccr!et, 2)bmi)(^bcb cg en I^eieve

5]anbeiié og ^ieté Dietning enb ben blot til 3»^^^^i^ Denbtc,

fovbre M )jaa 63iib l)ent)enbte 53lif og ben oé ^aaliggenbc

gulbbpvbelfe af ben 5llgobe^ 35illie i enl)\)er o^ af §am be=

troet 5?itfe!Tebé tiliigemeb ben Di)erbe\)ii^ning, at l>i itfun

formaae Droget i gj>^nuftené \)d et)ige, meb ©ub^

^IMllie ^atmonifft famt)irfenbe og famftemmenbe,

frie (^ riftelige Oiige, naar ui tjirfe t)eb ben af §am,

\>or grelfer, oé forlenebe 5^raft og i C\)ereenøftemmelfe meb

be ei)ige Cot)e, fom §an ^ar grnnbfæftet i gorftanben^ Oiige,

og, ^ave \)\ ^a bernæft fattet benne c^riftelige

8anbl)eb faft nof i ©iet og i et h)bigt fjerte, ba

t)il M af ®nb o^ tilbeelte ^rbeibe i §erren^ 55iingaarb

altib l^ffe^ for oé og bære t)elftgnet grugt for o^ faa\)elfom

for 5Inbre.

Tim iffe fan og mi bet tjære faa, naar Sibenffaber og

C^genn^tte og iffe alene $li g ternet g or fem mel fe, men

aabenbart 53rnb paa Det, fom ffi)lbe^ ©nb og Dore 9[)?ebmen^

neffer, tanger )i)aa oå i gorbinbelfe meb ben ffænbigftc Unber-

fnnbig^eb og be fræffefte ^øgne, til bermeb at fnnne be-

fm^ffe ngubelige og forargelige ^anblinger og

til at fnnne nnber eget 8elt)bebrag og til ^^nbre^ 5Bilblebelfe

r»ebblit)e ^aa ben betraabte 35ei, iftebetfor frit og gnbbengi*

»ent at angre og fortrt)be ben [)a\>tt Uret, og ba )(>aa t)tn

c^riftelige, fom er ben menncffelige Orbenéi og 6amt3ittig^e=

bene, 5Bei at \)enbe tilbage meb bet aborlige og tjbm^gc

gorbebringøforfcrt.


119

Cg l)lHn- fiubcé mi ben (ii]efaa ^.nalcubc fom lujubclujc

og Ycbolutiouaivt fovfpnbte (iniijbeb i I^M'tlanbl 0*3 funbc

ben t)cl for 5lbor af ocr lib Ijaabeé eller uenteø,

v^ninbet pac[ b rub te Iractviter, eller af bem, ber ))oufebe

)3aa ^\)ii3 0^ llretfvTrbigt}eb, eller ber, l)Vor ^>t)fleri vjif Maanb

i .§)aanb meb ^^Oijnen, eller b\)or Dkbo* 03 ^Broberfolf ffiilbc

enten toingeé eller forforeø til C^ror imob bereé lei3itime

Jy^rfte, imob ben 5\onv]e, Imé gorgccnotere l)aobe Dccret .^er-

tuijbemmerneé 'l^elgjorere, 03 [)\>\é eget i'^jerte i klaret 1848

l>eb ftn I^ronbeftigelfe for bem ^aobe Mait og lagt for

Xagen en i^ortfvxttelfe af 'Beloillie, itct han looebe bem ftore

conftitutionelle Oiettigbebere DJJebbelelfe , ber fulbfomment

ffulbe fDare til bem, fom t}d ot^rige 9J?onarcbie inlbe erbolbe;

tl^ertimob ben ffi)lbigelafnemmeligbebéfelelfe lobe be fig op^ibfe,

efterat Apabete 3ccb af gub^forgaaen .v>aanb unber fremmebe

^Bajonettern 53effi)ttelfe oar blel^en nbftroet af mecneberffe,

agiterenbe Oiebeller , fom ht^llebe fig i Joga og i ^^allium,

for bebre ai fnnne miélebe Jyolfet, og fom, iftebetfor tappert

i\t fore M bem til gcrbrelanbeté gorfoar og til 9ietfctrbé og

ben menneft'elige Crbeno .vaanbbvTt)elfe betroebe


J20

fun *I>ilbfave(fe 0^3 Cibenf!abe(igl)cb, fom bevoer paci falffc

Jbealev e((er 6Ul>^eb Oij ^3Uub()eb, bor t^olber en

faaban iffiiu tcm^orair i)leb\)ærbi(^e(fc.

Denne faf^c OtievbeDiisninij lebev miij inb i en 3^^


121

55e( er bet fautt. d, luiar O^^enneffet beftanbigen bort*

»eubte fiij fva @iib, nuiatte en Gl>il3[)e^ af ben til benne

^ortueuben fntjttebe Jetge — biMlfcii \)i ofte mcnne^

ffclig talt falbe Straf — finbe 3teb, forbi [elv vjiibbom^

mclii3 ^j æt li gi) eb, 53ii^3bom o et, 511 magt fuu faalebeé

funbe ffabe et frit Jormiftwæfeu , iffiiu faalebce funbe ffabe

bet "Bccitn, ber i al (itjivgbeb ffulbe cj^kVU en ftorre @ub*

Sigb^b, en ftorre gribeb og 2^ffaligl)eb imobe.

Thn ligefaa fanbt er bet, at l)iin gnbbommclige *i>ii^bom

og ^jærligbeb iffe blot ali>ibeube bar fornbfeet ben moralffe

Umuligheb af en faabau e\)ig '^orttjenben fra ben, men og, K\t

ben hm for gribebené nmaalclige ©aveé og for be meb ben for*

bunbne nffatteerlige ©ober^S (Sh)lb maatte tillabe DJiulig^e-

ben af en temporair, en timelig ^ortt^enben fra t)d erfjenbte

A>oiere. (ilier \:)\>ox bci'o'^c ellerø e\)ig v^jærligbeb o(f^ Wxé-

bom fnnnet ffabe, in Ilet ffabel — X^erfor maa ba

cc^\c[a hd )^;[C[ ©nb b^nt^enbte ©ie i ^aaftanben om af G)nb

beftemte 3traffe og om ben gnbbommelige 55rebe oi>erbooebet

eller enbog om e»ige .v^eliubftraffe fee ben meefto))*

rerenbe iDiobfigelfc, DJiobfigclfen mellem bet cbriftelige '-Begreb

om @nb og bine (Straffe, og bet fnnbe, faafnart bet iffe er

ben 3"bffvænfebe eller Apilt^cbc, fom forer bette Sprog, blit>e

til en ®nb^3befpottelfe at op]Ulk en faaban Saftning.

Og, faalebeé fom i ben jorbiffe forgængelige i^erben en

meb bet pbpjlf^^' i^'^ic i\ing nebab analog jorbiff (ientripe*

talbrift [)o^ bet for b^Jiere ^lanbigbeb beftemte 0}ienneffe fm*

ber


122

i3aaenbc, 03 en mvTv3tii3evo, cu et)tt3 6tvccbeu o^ab, ^cr

Oijfavi allcvebc ^cv iinbcv be jorbiffe (Sfranfcv, cm cnb i

53aaiib 03 gaMujfcI, beftanbicjt flob t>cb €ibcu af ()iint Apaiu],

ffal funuc te^olDc Di^ev^aanbcn, Cij \)i( iiubcv (^iibbommelig

5Bu^bon^S og 9]aabc^ og 33avmt)jertigl)eb^ ^eff^ttelfe l>c =

^olbe ben, ffal og oil ^ct , men fan bet ba fun toeb altib

flone ©elobefvielfe af t)d et>ige i)orfentlige 39]enneffei 0^

og t>eb hd^, fun i>eb ben ioævffættelige altib ftorre, forbi

altib tjojenbe, Jilnærmelfe til og frie aanbige gorening meb

ben 5llOiTfentlige ; og berfor figer ^Ingelné 6ilefiu^:

^ie 2Belt \)evge^t, bocf) fie oerge^t anc^ nicf)t,

(Sa ift mir ginfterniB, bie ©ott an i^v ^erbricW.

@nb er altib i ^^egreb meb mere og mere at tilintetgjøre

M jorbiffe fom formorfet og fom bragenbe o^ nebab.

Cg, faalebe^ fom f. (Sj. ben M $tt)fiffe betræffenbe %\a^

ftanb, c[t oi feer eoigt oilbe fnnne foæoe, mlbe t?ære

tom og intetfigenbe, forbi ben iffe fan finbe nogen kinoen*

belfe, faalænge 3t>^*ben altib ))aam) maa brage oort Segeme

nebab, faalebe^ gil>eé ber )^aa ben anben ©ibe i moralff

gorftanb, xw^ki l)iin ^Jlttraction til bet S^vbiffe, l)Oorfra

feb bet ^lanbige i 0^ ^er iffe ganffe formaaer ai befrie fig,

alligetoet fun een eoig '2Ittraction6loo, og bet er ben o))ab,

og ber fan flet iffe gioeé nogen eoig ^^anberne^ ^læbcn oeb

3orben, forbi 't)^ 5lanbige og (£'oige forlofenbe maa feire

DOer bet forgængelige 3»>i^biffe, l)Oorpaa ben etoige 5?ii^bom

og ^jærligl)eb altib t)eb fin almægtige ^t^relfe inboirfer neb*

br^benbe, ha M iffun maa og ffal tilhore ^^^^ben, ligefom

5lanben ^orer ^imlen til.

(ioig er og fan fun ^anberneé Stræben opab mob (^nt)

oære, forbi fun bet 5Bæfentlige, bet ©ubbommelige i lUiennc*


123

ffet — fun bet , fom c\){g .^jctrligfteb ooi 53iiøbom 0^3 '21U

magt Ivigbc i fit '^idcbe — er euic^t og fan t)ave

(itoig^eb.

Thn man figer, at (if)riftiiø f)av (crrt ciMc^e straffe, —

o ^t?ilfen 9[)?iéiorflaae(feI A3t)erlebeé tat)be §an funnet Kxve

bette, Apan, bor ffilbrer oé ben jorbiffe gaberø ©Iccbe t>eb

ben forlorne ^ené ^'^jemfomft, Oij fom t)ar lært 00 ben ^If-

nuTgtige, '^lliMfe at fjenbe fom ben emge 5^ j ærligt) eb og fom

Dor ivaber, ^i^orlebee i>an, fom ftger 0^. at ben gobe .p^rbé,

forgebe oi>er \^d iabk gaar , og , ba ^an fanbt M igjen,

folte mere @(æbe otjer td, enb ouer a(k bem, fom \)are b(e\)ne

tilbage, bDorlebeé .pan, ber gat) oé Signelfen om ^(rbeibernee

fom alie fif famme "i^on, og fom lærer, ax oi iffe tor fe

ffcct)t til, at §erren er ua gob, og b\)or(ebeo §an, ber ftrar

efter l)iin gortcrlling, af bi^ilfen be Crtbobore inlle betjifc

einge ^pelDebftraffe , tilraaber fine Difci^le: „t)ogter (£ber

Derfom bin ^Brober fi)nber imob big, ftraf tam, og, berfom

han omvenber fig, ba tilgit) ^am! Og, berfom \}an fpnbebc

ft^t) @ange om Dagen imob big, og r>enbte ft)t) ©ange tiU

bage til big om Dagen og fagbe: ^d fortri)ber mig, ba ft'at

bn tilgitre t)am. (C£t). Sne. (iap. 17, % 3. 4.)!" ^aalebe^

ffnlbe ^erren tale til ^d i Ajærligl)eb ofte iaa ft?agc

iDJenneffe, og in ffnlbe »ente minbre af ben eoige

.Hjærlig^eb, fom tillige er emg n3iiébom og 5ilmagt,

cnb ben forbrer af 0^, oi ffnlbe Dente minbre af benne .^Ijcrr*

ligbob, fom iffe oil forglemme 0^, fob om en C\)inbe fnnbe

glemme fit bienbe ^Barn, af benne 5^jærligt)eb, fom efter Jefn

Cibrifti Ubfagn bog formaaer at faliggjore, hx^ah M bor fpnoi^

limuligt at gjore faligt ?

Tlcn binlfen IDiening bvrt>be i\]UCi \)el ^^?auli Crb, 1 (£or.

(£a^3,':B. U— 15: „Derfom iJiogenø Q)jerning, fom b^tn bvggebc

!


124

tixpaa ipao. ©ninbt)o(t>cn, fom ev 3efiié S^riilué), hlmx fafl,

ta ffal ^an faae !^en, men berfom Dlogen^ ©jerning blber

opbvccnbt, ba ffal ()an libe ©fabe (^er flaaer iffc Stvaf); mcu

f)an feli) ffal b(i\)e ftelft, bOi3 faalebeé fom fovmebelfl

31b/' — ()\)ilfen OD'^cning t)aDbc \)el biéfe Drb, mc[X be iffe flobc

i ben aaBenbaYcfte 9[)tobrigelfe meb Sævcn om ®ubé 55rebe

013 etoigc (Straffe! Discen be tilraabe 0^ feøit nof, at 9[^enne=

ftet, ber i fin j^ovblinbetfe ^ar bi)gi3et noget govgamc^eligt

iftebetfov noget (St)igt ^aa ben i §am t)eb ben eDige DUiabe

lagte e\)ige @rnnbi)olb, t^iftnof fmerteligt ffuffet t)il libe

€fabe; ^an t)il fomme til at fee, at \)ct \)a\\ \)ax ^ængti)eb,

forgaaer, enbe fig bort

fra 51 1 1, l)Uori ber ingen fanb 2t)ffe er at finbe, og t)enbe

fig til ®nb, 2r)!falig^eb^gi\)eren, og i)orbe falig, 90^en bet,

toi falbe (Straffe, er t'nn ^Bæffelfeémibler for M inbre \)æ*

fentUge aanbige 9[)^enneffe, )^aa bet ^an ffal fomme til ^e*

ftnbelfe, )^er bet, Di falbe Straf, berDeb et DD^ibbel til at

gjcre [}am M flart, at ^an^ St)ffe iffe fan o)?naaee nben*

for goreningen meb ben gnbbommelige 53 i II i e, og at

et^\)ert gorfeg paa at o^naae en S^ffe nbenfor ben maa

ftranbe. ilJien benne fortfatte (Srfaring maa betoirfe en fri

og fiin moralff nobuenbig §ent)enbelfe til bet, ©nb

»il, og M DJiobfatte l)eraf er nmnligt, om enb 2)iebliffet er

og ftebfe maa i^ebbliue at Dcrre afl)æugigt af gornnfti^æfenet^

egen ftebfe frie 53eftemmelfe.


125

§iin af .^irfeu migtiijcn o)3fatte^c Scctc om et)i(^c ^trviffc

Dilt)c jo faalebe^o, naar ten firciiijt gjennemfcrte^ i gorbin*

tclfe meb ben o^ ))aabubne ^j ær I i 13 f) eb, fim inbebolbe

ben (^iib bcfpottenbe ^J^aaftanb, at ®ub i^eb (^btifti 5ccre

[}A'\}'i)( videt brage Sfo^tjen iib af i^ort SDie, og b^ube en

^jælfe i fit eget.

O! b^or ere be d^rifti Drb, i)\}0XK[] ^æren om ©nb^

^rebe og om ei>ige (Straffe ublcbe^, faa aabenbart og faa

imcrrbigt blet)ue miéforftaacbe, og b^or fanbt og ftort figer

31nge(n^:

„Den Siinber, U^c(d>er ficb nicbt eung uunb't inni

@ott,

„.^ann ©ott awå:) nicbt i>erbamm'u jur etf'gen ^ein

uub lob,

„Du fagft, bae [)o(rfci>e gen'r \inrb nie gelofcbt gefcbn,

„Uub fieb' ber 33uBer Iofd)t'é mit einer ringen*

t b r a n.

(V)nb er ^j ærlige eb, og (ibtiftué fom jo iffe for d

t)omme, men for at g jo re 'I^erben fa li g!

Cg berfor tor i>i briftigcn iftemme meb 5^orner:

Der er en 3 1 jerne, ben tinbrer i .skimlen faa flår.

Og bet er i>or i^ribebe ben eoige gi)lbene Stjerne,

Ci] lab nu fnn jorbiffe (Sfi)er forbnnfle ^d ^Mmmelené

©lar,

C\)er ben bi-Mber \)or §erre fin §aanb faa faft

og faa g

jern e.

Og glabe tor i>i ba nbbrt)be: §iin ^^vibeben^ gi)lbue

Stjerne er bet iffun ueb gubbommelig .Vljcerligbeb , fim fot

gubbommeligt i^oø i (^ub^ '^illebe ffabte eoige SOienneffe!


126

T)ct 'iHtfcntliije i ^'^am, fom — faalebcé \)i(te ben cDiije

5iian'Ui3t)ct) bet — iui^eu 53erben ffulbe turbe rot?e ^am, og

bt)ié meb ©ubé iMUie otjereeneftemmenbe Ubuifling ^an iffc

for teftanbii3t ffulbe fitnne uægte fig, er gri^eb, og be*

ftvivier fim i eu ncrrmeve eller fjernere, af ©iib ^Jviabubeu,

bet er, af S^am o^ befalet og af §am oé ttlbubea

gorening meb A^am, uagtet benne g^^^^^^i^g meb @ub bog

er unberlagt ben ^etingelfe, C[t \)i felu og i gri^eb ffullc

gribe og erfjenbe t)or ^u^ fom ben et)ige ^ja^rligl)eb.

$i beninfe til ben ftore (Sfaiaé, fom, uagtet '•ban uar

Jobe, og uagtet ban i benne (Sgenffab maatte b^^be 33rebenv>

G)ub, alt i fit 57 (£ap. 16 5?. ubtaler en renere (Srfjen-

belfe enb flere af be uæri>ccrenbe tofer, ber enbnu iffe ere

unbflu^Mie 2ot)en^ 2^rælbom, for at iubgaae i gribebené cbri^

ftelige Oiige,

2)enne gribebeué forfte Optjaaguen er felt) ))aa S^ienne-

ffebebeuo la\3efte 2rin (irfjenbelfen af noget §oiere , og cU

b»ert (Sfribt, fom 9[)Ienneffet, M tjære nu tibligere eller fiU

bigere, i al (£\)igbeb gjor )iiaa ben i^am af ®ub an\)ifte ^ane,

ffeer fun i>eb benne famme ^jærligbeb.

Denne (irfjenbelfe og benne ^jærligbeb er berfor iffe

blot 33etingelfen for 9[)ienneffet^ gremabffriben paa etbtjert

^rin til b^iere ^anbigbeb og gulbfommenbeb, fom i:)a\\ \)a

paa ^ox'tiax uaaer, men ogfaa ^etingelfen for etbt)ert til gri^

beb beftemt ^^crfené, meb @ub^ 53illie ot)ereeuéftem*

menbe, af ben gubbommelige ^jærligbeb og ^armbjertig*

beb tilfigtebe gremabffriben, og t)ebblit)er iffe blot at

i)ære M for SO^enncffet )(>aa M hm]i^ %x\\\, b^^vtil \)ort

SDie fan b«^^^ fig. ^^^n tjil ogfaa i en {)mxt Xingene^ Dx^

ben og i al (iDigbeb t)ebblit)e at t)ære bet for 1^am fom

for ben b^^i^fte ff abte 5lanb, ber ogfaa fun fan nær*


127

me fig ti( &\\\) ucb Grf jeubcifcu c[i et a) o i er c Ovj

Det) t)eu ()\)evt Apaiu^ til bet \iauere oijerueienbe

.^jærliijbeb til «spvim, ben (iiHijgobe, ?Ubvum()jevtii3e.

^im benne ^Ijccrlivjbeb til h^i ^peieve Dilbe ben

i]nbb ommelilje .^ jvTrlii3l)eb, Ovj b\)c, fom fnn ret funbc

Dcrffe ben i fu},, ijam Dilbe i>cb gubbommeliij 'JliuU altib

l)øiere Cirfjenbelfe, altib rtigenbe ^^i)fialiv3()eb i uafbrnbt 53erel,

i uafbrnbt lilDccjt Dorbe tilbed. Unbre bivj berfor iffe,

naar ®ub, for vit fri '^erfectibilitet, benne gornnft^

Dcrfeneté beiefte umiefjenbelivje (yienbom, cc{ meb 'Den nenbe=

belig ^>!i)ffaliv3gjorelfe funbe i>orbe t)d aanbige iDJenneffe til=

beel, unbre biij iffe , at ben e\)ige ^jcrrliij^eb, fom \)eb ben

l)ar falbet iDienneffet til fit ^^i)t% iffe ^vU ambfet 5!am^ene

meb lUiorfet for ben et)ige gremffribene cfplb , fom er

betinget, af Seiren oDer t)dk TlcxU.

Det forgvxngelige 3"^^^if^^' ^^ j^-^ f^i'^ ^^^ ^f^/ f^"^ ^^^

lofer fig ; bet ml og fan iffe beftaae dampen meb t)d (it)ige,

og ben grie ml meb en fun i benne Ramp opnaaelig ©nb^-

fraft, fom alene i>av i ^Um^ til c[i bcQX>c l)am ODer 3tenen

i\T, Dt)ret, o\)er ^nftinftet oci^ DtatnrloiH^n o(i^ over -illt, l)»ab

forben bi)ber ham, fremgaae louprifenbe ©ubo ^^arml)jertig=

heb og Apané ei>ige 'JUa\)e. ^\\n iacik'Dcé funbe l}an ooer=

iMnbe Ufri Rebene o(\ !^oiuMté pl)i) fiffe og inftiuft=

m et

f i g e i)i o b \) e n b i g 1) e b , fnn faalebeo tragte efter ^ r i^

bebenø moralffe i)iobiuMtbig l)eb og tilegne fig

ben Deb gubb ommelig '^Ua^e. A^ine morfe jorbiffe 3fi)er

Dille fDinbe, mon Krb bem ogfaa briuc nof faa Iccnge og nof

faa morft, 'td T^xfentlige i iD^enneffet l)t)iler trpgt i Ager-

rene i^aretægt, fom fun vil .^jccrlig^cb til .pam iftebet=

for A)ang til t>ct 3 o rb iffe, og fom, ffjonbt alnuvg^

tig, \>0i] fun fan oille bette, forbi uben benne Ajær-


128

ligbeb ingen 5Til)et), ini3en et>tQ grcmffviben ^o^ gormift*

i^crfcnet 09 iffe ben fun bevmeb forbunbne 9Jlenitef?clit>ffc

funbe finbe ^WD,

^\\n benne ^jccrlig^eb til ^d A^øiere t)ilbc ©iib,

og §an toilbc ^^i i fin ^llmagt 0^3 f)øiefte 35iiébom,

ibet .§)an i e\)ig ^jævliijbeb. Diaabe og '3aYmf)jertii3^eb feb

ber, b\)or »i fnn eine gov\)irrin(3, fovberebev 03 fremmer, ben

i>eb fm 33elccrin3, t)eb fin almægtige (5ti)relfe, i)eb fin aU

»ife Opbragelfe.

Slat) be morfe 8ft)er brit)e 03 2t)nene glimte, et)ig er

ben e\)i3e ^jærlig^eb^ ^albelfe

!

^bor^fiilbt 03 milbt »infer 03 lofter ^Iforbarmeren

9}knncf!et oeb ^t^jcrl^ af 3^^^t^^ ft>n^ -&«"/ t)en ^l3obe, i

€amt)itti3t)eben, ftebfe i gorbolb til (5n^\)eré 9[)iobta3e*

li3beb, foref)olber for ban^ 33lit 03 M faaoel for ben ^ilbe fom

for en 6ocrateé, 03 felo (Sn3elen \)infer 03 tilb^ber

§erren iiaflabeli3t fin almæ3tige ^jæl^ til at ftige

opabl Cg DJJenneffet f)ar benne aboréfiilbe og milbe gorer

)pac[ etbt)ert I)annelfe^trin, og m)e €f^er leire fig fnn for

^ané 33li!, naar l)an^ stræben gaaer nebab.

55eb 5nl)ebené bimmelfte golelfe og \)eb t)m ber=

meb forbunbne l)oie 8ja:lcfreb, ber er forenet meb ^jær=

ligbeben til \)ct ^'^^([k , \id er meb v^jærligbeben til \)ii

SBccfentlige , faat)elfom i>eb 8 mer te og 6fuffelfe,

naar in tragte og ftræbe efter bet forgængelige, ferer

@nbé .^jcrrligbeb og ^iiøbom, forer ^^an^3 ^armbjertig^eb og

"^XsxQ^^i og nærer ben glamme, ber alene fan gioe S^ffe og

eoig tjojcnbc fitjffc, iljærligt)eb til \id >>oiere, ^jærlig*

^eb til bet ^oiefte, ^jærligl)eb til @nb fom '^etingelfe for

^oiere ^^^, ^øiere 5?crfentligbeb, gri^eb og ^pffaligbcb, i en

fri gorening meb (^nb, fom od er oé ^^aabnben af


129

t)cn ()oicfte i\J\Tr(ii3^e^, mcu foni Di to*] fob maae attvaae,

felt) maac i3vibe.

Cv3 faalebcvS ^uiler DJJcnucffet tv^i^t i e; \{)\ ben

()crer til ^ané ^am af ©ub ffjænfebc, ()am af ©iib

beftemte ^æfcn. 0}?cn ben ^ovev Oijfaa til ©nbbommen^

^ccfen, til Dot, fom eini3 ^ja^r(i((f}eb 0^3 TMiobom a(ma\3tii3i

l)av trillet.

53i funne »el \)eb »ort «.'pani3 til M

^s^xUik m=

bnnfle ^lin Stjernet flarere G51anbc> i oé feli>, i>eb 9}ian=

1301 )^C[^'[ i3ob 'l^illie, bet er i^eb iD^ini3el )(>C[i\ gvoml)eb,

ocf, i 5lnbre ueb at ijii^e bem gcrarc^elfe , men fhiffe^

fan ben ^uerfen ^0^ 0^ eller i bem, t^i 31^^^^^ f


t30

Ct)ffaliin()eb, ci aUit).i \)or jovbiffe ^ib, tt)i altfor tiuvje \)ilbe

ben $t)ffaIioi^cb l)a\)e Da^et, fom fulbfommcnt f)at)be ffullct

fuune iib\)if(c ftc^ i 2 i ben, og hm en (S^ig^eb ffnibe for

M ffabte 53æfen, fom dbrig fanl^^orbe ©nb, og fnn altib

gubbommeliijere, (ofe D^gat^en af en fri og altib inber-

ligere forening meb ben ^t)ige og en fnn beroeb o:^naaetig

altib fterre g*ri()eb, altib l)oiere Ct)ffaligf)eb, fom enbnn be-

ftanbigt maa ba\)e et eoigt ^øiere Uenbeligt at ftræbe efter.

Og faalcbeé ffulle in iffe i ben (^nfelteé eller i^lægteré og

golfefærb^ af nboorte^ 23etingelfer afl)ængige jorbiffe

gremtræben, men meb gortroftning til 3^fi'^ (Il)riftné i bet

55æfentlige i etl)Oert 3^1^^^^^/ f*^^ w^j^i^ ^n Deel af Tlm^

nef!el)eben, og i ben af ^am af ®nb befiemte euige 33 ane

foge en et)ig fremffribenbe ^ffloring af :^iin %x\\)t'

bene g^lbne (Stjerne. Og l)er forefoa?\)er ben x>ox 5(anb fnn

i 3^^ Sl)rifti, ben meb ®nb gorenebe^ 5labenba*

ring, fan M ogfaa fnn i ben for oé enbnn forftaaelige

^oiefte 9^eenl)eb i Apan^ 33illebe, fom er 0))ftanbelfen og ^ioet,

C^fet og 8anbl)eben, fan bet fnn i 3:roen )^a


131

ne^ ^Icxtc, at i)enbe tilbage \^ac[ ben tette 5?ei, bet ferer til

ben alfjccrlige gaber, ber ffaber


PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DL Reventlow, Christian Ditlev

212

R4A3

Betragtninger

uodor Mfijir, \

HelliSB«-'*«««'- f

More magazines by this user
Similar magazines