11.01.2013 Views

World IP DAY – Symposium 26. April 2012 - IPR Nord - Aalborg ...

World IP DAY – Symposium 26. April 2012 - IPR Nord - Aalborg ...

World IP DAY – Symposium 26. April 2012 - IPR Nord - Aalborg ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

World IP DAY Symposium 26. April 2012

IPR Nord Juraens Hus, AAU

Program

9.15 Åbning

Retspræsident Henrik Rothe, Sø- og Handelsretten

Visionære innovative virksomheder

9.20 Linak - IPR-aktiv innovator på et globalt marked

IPR manager Søren Skovgaard Pedersen, Linak

9.40 Grundfos IPR-aktiv virksomhed og IPR mentor

Patent manager Frank Petersen, Grundfos

10.00 Immaterielle rettigheder ud fra en iværksætters synsvinkel

Advokat Martin von Haller Grønbæk, BvHD

10.20 Paneldiskussion

Facilitator: Partner Peter Sørensen, Plougmann & Vingtoft

10.40 Kaffe

Rettighedsbeskyttelse

11.00 WIPO og international ophavsret

Adjungeret professor i international ophavsret, lic.jur. Jørgen Blomqvist, Københavns Universitet

11.20 Om rettighedsbeskyttelsens betydning for en styrkelse af kunst- og teknologisektoren.

Kommunikationsrådgiver og adjungeret professor Christian Have, Copenhagen Business School

11.40 Rettighedsbeskyttelse, medier og ytringsfrihed,

Professor, ph.d. Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet

12.00 Ny EU-dom om lovvalg og værneting ved krænkelse af IPR-rettigheder

Ph.d.-stipendiat Torsten Bjørn Larsen, Københavns Universitet

12.20 Paneldiskussion

Facilitator: Advokat Jakob Krag Nielsen, Plesner, medlem af Kulturministeriets udvalg

om ophavsrettigheder på internettet

12.40 Frokost


Universiteternes bidrag til innovation

13.20 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets erfaringer med techtrans og beskyttelse af IPR

Dekan, dr.med. Egon Toft

13.40 Et oplæg i spændingsfeltet mellem immaterialret og persondataret

Lektor, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg, Aalborg Universitet

14.00 Beskyttelse af forskningsbaseret viden.

Studielektor/ph.d.-stipendiat, ph.d. Birgitte Krejsager, Aalborg Universitet

14.20 Paneldiskussion

Facilitator: Chefkonsulent Rune Heiberg Hansen, Århus Universitet

14.40 Kaffe

Nye muligheder?

15.00 De nye topleveldomæner

Advokat og ph.d.-stipendiat Knud Wallberg, Københavns Universitet

15.20 Kina Land of Gold- -or Landmines?

Juridisk chef og virksomhedsejer Henrik G. Jacobsen, The IPR Company

16.05 Paneldiskussion

Facilitator: Partner Mogens Yde Knudsen, Zacco Advokater

16. 25 Afrunding

Mad med kærlighed er navnet på vores to kogemænds firma. De sørger for at der er en morgensnack

klar fra kl. 8.30. De leverer også frokosten og sørger for at ingen behøver at gå sukkerkolde i løbet af

dagen.

Tid og sted

Sted: Juraens Hus, Niels Jernes Vej 6B, 9220 Aalborg

Tilmeldingsfrist: 23. april 2012

Dato: 26. april 2012

Tid: Klokken 9.15-16.30

Pris: Gratis deltagelse.

Alle afbud efter den 23. april 2012 samt udeblivelse medfører et no-show gebyr på kr. 450,

ekskl. moms.

Kontakt navn: Birgitte Krejsager, Juridisk Institut, AAU tlf. 9940 9866

Tilmelding til: bikr@law.aau.dk

Besøg IPR Nord på www.iprnord.aau.dk eller linked in gruppen IPR Nord.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!