Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

98

OM SPROGUNDEHVISMNU. 219

til selve sprogenes naturlige sammenhæng: og den bearbejder

sit stof netop i selvsamme hensyn, at kunne frembringe

den snarest mulige og mest gavnlige anvendelse af dette

stof i det lærde liv. !Men just derfor kan denne anvendelse

kun opnås i en hojst ufuldkommen grad: thi dette er en herlig-

hed ved ånden, at af dens rette brug flyder af sig selv den

storste og fuldkomneste nytte, af dens misbrug kommer der-

imod altid et ufuldkomment praktisk resultat. Det gores

næppe fornødent at påvise rigtigheden af disse bemærkninger

i alle de enkelte tilfælde ; et ojekast på de sprog, som læres i

vore skoler, synes strax at give tilstrækkelig oplysning.

Der undervises i vore lærde skoler især i Latin og Græsk,

samt i Tysk og Fransk. Underdsningen begynder med

Latin, går derfra over til Græsk og endelig til de nyere

sprog. Skete dette nu, fordi disse sprogs forbindelse og

naturlige sammenhæng fore det således med sig? — Ingen-

lunde. Til at forstå den rommerske literatur tilgavns for-

udsættes grundig kundskab i den græske, ikke omvendt;

og sammenlignes disse sprog med hinanden, så tvivleringen

om, at det sidste i indre fuldkommenhed langt overgår det

første. Man valgte vel da Latinen til at begynde med og

drev denne fortrinlig, fordi man anså det for aldeles nød-

vendigt, at den studerende yngling endnu i selve skolen

lærte at skrive dette sprog nogenlunde rigtig; og dette vel

atter, fordi Latinen anses for de lærdes sprog, og fordi det

just er ett af kendetegnene på den lærde, at han med færdig-

hed kan udtrykke sig i dette tungemål. Altså for den

praktiske nyttes skyld, for den anvendelse, der ansås for

nødvendig, måtte dette sprog fortrinlig læres som med-

delelsesmiddel for al den uvrige lærde kundskab. Men for-

holder dette sig så, så er det også indlysende, at det sprog,

More magazines by this user
Similar magazines