Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

2C4 SPROGKUNDSKAU I NORDEN.

200-201

virkelige liv opfattet fremstilling af sprogelementerne i en

klar orden, efter et naturtro system, men en af mange

heterogene dele sammenhobet blanding af rå elementer,

der må pakkes ind i hukommelsen, fordi de ingen for-

standig sammenhæng have, og hvor hele afsnit af sprog-

systemet, og det just sådanne, der have indflydelse på hele

systemets dannelse, næppe berores, end sige udvikles, o.

s. fr., kort, når den hele fremstilling er et bevis på, at hvo

der ikke kender andet end Latin og Græsk, kan ingen

latinsk eller græsk sproglære skrive.

Der er da en ting, hvori man, såvidt jeg skonner,

tager fejl, den tro, at når man i skolen kun trohg ind-

prenter drengen et sprogs grammatik, og bringer ham til

ved hjælp af grammatikalske regier at kunne fa nogle sæt-

ninger til så nogenlunde at hænge sammen, så har man

derved givet ham en grundig indsigt i sproget, og så har

man derved særdeles bidraget til hans dannelse i alminde-

hgiied. Thi i grunden binder man ham kun derved fast i

det mekaniske, og denne mekanismes lænker kunne let

bUve hængende på ham hele hans levetid. Alle gramma-

tikalske regier ere kun sande i det store, i det alminde-

lige, ikke i det enkelte; i deres almindelighed ere de til i

hele literaturen, i det enkelte ere de kun til hos én eller

anden forfatter. Men at binde et sprog til dette enkelte,

det er just det, man kalder pedanteri. De Svenske ere

f. ex. helt forlegne med deres endelser på e og a, om det

skal hedde fædenie eller fæderna^ den store eller den stora

mannen, og det er artigt at se, hvorledes Svenska akade-

miens språklæra sager at hjælpe sig ud af denne knibe.

Ligeså ere \i forlegne med flert. på e og er\ man finder i

Molbechs ordbog Hedninger, men Slægtninge, og hos