Tel. 0 23 23 / 5 40 95 · Fax 0 23 23 / 1 32 28 - Sonntagsnachrichten

sn.herne.com

Tel. 0 23 23 / 5 40 95 · Fax 0 23 23 / 1 32 28 - Sonntagsnachrichten

kêKOP pçååí~ÖI PK gìåá OMNO plkkq^dpk^`eof`eqbk pÉáíÉP

Mit dem Baufinanzprofi

erreichen Sie mehr!

Der Baufinanzprofi RALF TALAGA

Shamrockstr.24

44623 Herne

50 Bankpartner mit

nur einem Antrag.

Komplettfinanzierung

möglich.

Top-Konditionen!

Tel:02323-96 56 40

Sonderberatung für Mieter

Wie viel Eigentum können Sie sich leisten.

Lassen Sie sich beraten und reservieren

gleich jetzt Ihren Termin!

Bahnhofstr.7•City-Center

Tel:02323-1474686

www.baufinanzprofi.de 10 JAHRE IN

HERNE

pÅÜìäÇåÉêÄÉê~íìåÖW

táÅÜíáÖÉêÇÉåå àÉ

A

Das „Original“ seit 1988

Ristorante Italiano

F „Im Ömmes Hof“

Inh. P. Albino Freda

Bochumer Str. 211 .44625 Herne

Tel. 02323/41810.www.af-ristorante.de

täglich von12.00 -14.30 Uhr +18.00 -23.30 Uhr

Mittagstisch von11.30 -14.30 Uhr

Spargelcremesuppe

Orecchiette mit Salsiccia

und Brokkoli nur 8.90 E

Schlemmermenue ab 2Personen

Aperol spritz

Tortelloni mit Trüffelfüllung

Saltimbocca oder Schwertfisch

Dessert Tiramisu p. P. nur 21.90 E

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

ALBINO FREDA-LIEFERSERVICE

von17.30 -22.30 Uhr

Alle Gerichte unserer Speisenkarte liefernwir pünktlich

ab 25.- E Bestellung.

Speisekarte unter www.Af-ristorante.de

STADTBEKANNTE ADRESSEN IN HERNE

Schulcenter-Eröffnung

mit TOP-Brunnen-Artikeln

In der FARBWAND findet Ihr

Collegeblöcke, Lineale, Radierer,

Anspitzer, Schlamper und... und...

in schwarz, pink, blau, grün, weiß

Drucken|kopieren|binden|gestalten

Bachelorarbeiten, T-Shirts, Tassen,

Stempel, Ordnerinhalte, Banner,

Aufkleber, Poster, Visitenkarten...

Kopien |Druck |Schul- und Büroartikel

Berliner Platz 6a |02323-95 37 12

Herne-Mitte | www.a-budde.de

Geh zu Budde

_ÉáÉáåÉã _ÉëìÅÜ ÇÉêpÅÜìäÇåÉêÄÉê~íìåÖìåíÉêëíêáÅÜ qÜçJ

ã~ë_äçÅÜIÇÉê sçêëáíòÉåÇÉ ÇÉêcamJo~íëÑê~âíáçåIÇáÉ Öêç≈É

_ÉÇÉìíìåÖ ÇáÉëÉê eÉêåÉêfåëíáíìíáçåK

^êãìí áã ^äíÉêI jÉÜêÄÉê~J

íìåÖëÄÉÇ~êÑ ÇìêÅÜ ~âíìÉääÉ

cáêãÉåáåëçäîÉåòÉå ìåÇ áã

_ÉêÉáÅÜ pÅÜìäÇÉåéê®îÉåíáçå

ï~êÉå åìê ÉáåáÖÉ qÜÉãÉåI

ΩÄÉê ÇáÉ pìë~ååÉ tçäÑI dÉJ

ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáå ÇÉê eÉêåÉê

pÅÜìäÇåÉêÄÉê~íìåÖ ìåÇ _Éê~J

íÉêáå ^åÇêÉ~ iÉóâ ãáí qÜçJ

ã~ë _äçÅÜI ÇÉã sçêëáíòÉåÇÉå

ÇÉê camJo~íëÑê~âíáçåI ÖÉJ

ëéêçÅÜÉåÜ~ÄÉåK

łtáê â∏ååíÉå ãÉÜê jÉåJ

ëÅÜÉå ÜÉäÑÉåI ïÉåå ïáê ÇáÉ

jáííÉä Ç~òì Ü®ííÉå�I ëç ÄêáåÖí

pìë~ååÉ tçäÑ ÇáÉ ~âíìÉääÉ páJ

íì~íáçå ÇÉê pÅÜìäÇåÉêÄÉê~íìåÖ

~ìÑ ÇÉå mìåâíK kÉÄÉå ÇÉê _ÉJ

íêÉììåÖ ÇÉê sÉêÄê~ìÅÜÉêáåëçäJ

îÉåòîÉêÑ~ÜêÉå ã~ÅÜí òìåÉÜJ

ãÉåÇ ~ìÅÜ ÇáÉ pÅÜìäÇÉåéê®J

îÉåíáçå ÉáåÉå ïáÅÜíáÖÉå ìåÇ

cê~ì hK iÉìíÄÉÅÜÉê îçã ^ãÄìä~åíÉå eçëéáòJ ìåÇ m~ääá~íáîJ

ÇáÉåëíI eÉêê ^åíçå _K mêÉáëëáÖIc~ÅÜ~êòí ÑΩê^ääÖÉãÉáåJ ìåÇ m~äJ

äá~íáîãÉÇáòáåI cê~ì ^K t~ääÄ~ìã îçã iìâ~ëJeçëéáò ëçïáÉ cê~ì

pK oçëÉåÄÉêÖÉê îçã mÑäÉÖÉåÉíò oçëÉåÄÉêÖÉê EîKäKF ÖÉÜ∏êÉå ÇÉã

m~ääá~íáîJkÉíòïÉêâ ~åK cçíçW `~êçäáåÉ a~îáÇ

_áëÅÜçÑÑh∏åáÖ âçããí

òì píK_çåáÑ~íáìë

tÉáÜÄáëÅÜçÑÑ j~ííÜá~ë

h∏åáÖ ~ìë m~ÇÉêÄçêå Ü~í

ëáÅÜ ~ã âçããÉåÇÉå pçååJ

í~Ö ENMKF ìã NM rÜê áåÇÉê

òÉáí~ìÑï®åÇáÖÉå qÉáä ÇÉê ^êJ

ÄÉáí ÇÉê pÅÜìäÇåÉêÄÉê~íìåÖ

~ìëK

få ÇÉã dÉëéê®ÅÜ ëíÉääíÉ

qÜçã~ë _äçÅÜ âä~êI Ç~ëë ëáÅÜ

ÇáÉ cêÉáÉå aÉãçâê~íÉå áå

eÉêåÉ ÑΩê ÉáåÉ ÄÉëëÉêÉ éÉêëçJ

åÉääÉ ^ìëëí~ííìåÖ ÇÉê eÉêåÉê

pÅÜìäÇåÉêÄÉê~íìåÖ ÉáåëÉíòÉå

ïÉêÇÉåK

tçäÑ ìåÇ _äçÅÜ ï~êÉå ëáÅÜ

ÉáåáÖI Ç~ëë ÇìêÅÜ mê®îÉåíáçå

ã∏ÖäáÅÜëí îáÉäÉ jÉåëÅÜÉå îçê

§ÄÉêëÅÜìäÇìåÖ ÄÉï~Üêí ïÉêJ

ÇÉå ãΩëëÉåK

a~ÄÉá ëíÉÜÉå ÇáÉ páÅÜÉêìåÖ

ÇÉê bñáëíÉåò ìåÇ ÇÉê bêÜ~äí

ÇÉë ^êÄÉáíëéä~íòÉë áã sçêÇÉêJ

ÖêìåÇK eáÉê äÉáëíÉí ÇáÉ pÅÜìäÇJ

åÉêÄÉê~íìåÖ ÉáåÉå ïÉêíîçääÉå

_Éáíê~ÖI ìã sçêëçêÖÉ ÄÉíêÉáJ

ÄÉå òì â∏ååÉåK

píK _çåáÑ~íáìëJháêÅÜÉ ~åÖÉJ

ë~Öí òìã m~íêçå~íëÑÉëí ÇÉë

pÅÜìíòÜÉáäáÖÉå ãáí ~åëÅÜäáÉJ

≈ÉåÇÉã bãéÑ~åÖK ^åä~ëë áëí

Ç~ë NRMà®ÜêáÖÉ _ÉëíÉÜÉå ÇÉê

dÉãÉáåÇÉ ~å ÇÉê däçÅâÉåJ

ëíê~≈ÉK

A

DIE IDEALE BAUFINANZIERUNG

•Niedrige Zinsen

•Mit über 70

Bankpartnern

•Finanzierung auch über

den Kaufpreis hinaus

•Bis zu 5% Sondertilgung

p.a.

•Bis zu 12 Monate

zinsfreie Bereitstellung

H fü

H


(W

Autoservice-Center

Herne

Räderwechsel Classic

Demontage und Montage

Ihrer Kompletträder 17,90 E

Räderwechsel Deluxe

Demontage, Montage, Reinigung

und Einlagerung Ihrer

Kompletträder 36.90 E

Rufen sie uns an!

Autoservice-Center Herne

Bruchstr.128, 44627 Herne

www.ifk-herne.de

Tel. 02323/390047

Frank Heisterkamp

www.skoda-service-herne.de

Mülhauser Str. 9•44627 Herne

Tel. 02323/919270-2

At

H fü

H fü

(W

SONNENBRILLE

FASSUNG +GLÄSER

KOMPLETT

� 39,-

Bahnhofstr. 48 •44623 Herne

Tel. 02323/55048

jáí łgçìàçì ÓÉåíÇÉÅâÉ Ç~ë háåÇ áåÇáê� Ü~ÄÉå êìåÇ ÉáåÜìåÇÉêí háåÇÉê ~ìë eÉêåÉ ìåÇ rãÖÉJ

ÄìåÖ ÄÉáã `áêÅìë pÅÜåáÅâJpÅÜå~Åâ Éáå ëçéçÉíáëÅÜÉë ïáÉ Ñ~êÄÉåÑêçÜÉë péÉâí~âÉä ÉáåëíìÇáÉêíI Ç~ë

îçã SK ÄáëNMK gìåá áã `áêÅìëòÉäí ~å ÇÉê oççåëíê~≈É ~ìÑÖÉÑΩÜêí ïáêÇKmêÉãáÉêÉåâ~êíÉå Ü~ÄÉå ÖÉJ

ïçååÉåW iìáëÉ táííJ^åÇÉêëI fêáë ^åÇÉêëI oÉå~íÉ e~~âÉI j~êÖçí _∏äâÉ ìåÇ ^åÇêÉ~ hΩééÉêK táê

Öê~íìäáÉêÉå ìåÇ ïΩåëÅÜÉå îáÉä pé~≈> cΩê ~ääÉ~åÇÉêÉå ÖáäíW bë ÖáÄí åçÅÜ h~êíÉå ìåíÉê qÉäK eÉêåÉ

NQ SQ NORK cçíçW píÉÑ~å hìÜå

m~ääá~íáîJkÉíòïÉêâW

hçëíÉåäçëÉeçíäáåÉ

a~ë m~ääá~íáîJkÉíòïÉêâ eÉêåÉI t~ååÉ báÅâÉäI `~ëíêçéJ

o~ìñÉä ÉKsK ~êÄÉáíÉí áåíÉåëáî ~å ÇÉê sÉêÄÉëëÉêìåÖ ÉáåÉê äΩJ

ÅâÉåäçëÉåhçããìåáâ~íáçåòïáëÅÜÉå ~ääÉå m~íáÉåíÉå ìåÇ ÇÉå

hççéÉê~íáçåëé~êíåÉêåK a~åâ ÇÉê åÉì ÑêÉá ÖÉëÅÜ~äíÉíÉåI âçëJ

íÉåäçëÉåeçíäáåÉ áëíÉëm~ääá~íáîJm~íáÉåíÉå ìåÇÇÉêÉå ^åÖÉÜ∏J

êáÖÉååìå ã∏ÖäáÅÜI ëÅÜåÉääìåÇ ìåÄΩêçâê~íáëÅÜ ïáÅÜíáÖÉ eáäÑÉ

ìåÇråíÉêëíΩíòìåÖ òì ÉêÜ~äíÉåK

råíÉê ÇÉê oìÑåìããÉê

MUMML VMM VN VN ïÉêÇÉå òìJ

å®ÅÜëí ÑçäÖÉåÇÉ m~êíåÉê ÇÉë

kÉíòïÉêâÉë _ÉíêçÑÑÉåÉå àÉJ

ïÉáäë áåÇÉê wÉáí îçå VÄáë NT

rÜê ãáí ÜáäÑêÉáÅÜÉå fåÑçêã~J

íáçåÉå òìê sÉêÑΩÖìåÖ ëíÉÜÉåW

jçåí~Öë ÇáÉ `~êáí~ë eÉêåÉI

ÇáÉåëí~Öë ÇÉê ^ãÄìä~åíÉ

eçëéáò ìåÇ m~ääá~íáîÇáÉåëí

eÉêåÉ ^emaI ãáííïçÅÜë Ç~ë

mÑäÉÖÉåÉíò oçëÉåÄÉêÖÉêI `~ëJ

íêçéJo~ìñÉäI ÇçååÉêëí~Öë aêK

tçäÑÖ~åÖ pÅÜÉêÄÉÅâI c~ÅÜJ

~êòí ÑK^ääÖÉãÉáåJ ìK m~ääá~íáîJ

ãÉÇáòáå áå `~ëíêçéJo~ìñÉäI

ÑêÉáí~Öë ^åíçå _K mêÉáëëáÖI

c~ÅÜ~êòí ÑK^ääÖÉãÉáåJ ìK m~äJ

äá~íáîãÉÇáòáå áå eÉêåÉI ë~ãëJ

í~Öë ÇáÉ m~ê~ÅÉäëìë ^éçíÜÉâÉ

eÉêåÉ ìåÇ Ç~ë iìâ~ë eçëéáò

ëçïáÉ ~å pçååJ ìåÇ cÉáÉêí~J

ÖÉå Ç~ëiìâ~ëJeçëéáòeÉêåÉK

pí~íáçå®êÉsÉêëçêÖìåÖ

cΩê ÉáåÉ ëí~íáçå®êÉ sÉêëçêJ

ÖìåÖ ÄáÉíÉå ÇáÉ m~ääá~íáîÉ pí~J

íáçå áã bî~åÖÉäáëÅÜÉë hê~åJ

âÉåÜ~ìë eÉêåÉ ìåÇ ÇáÉ häáåáâ

ÑΩê m~ääá~íáîJ ìåÇ pÅÜãÉêòJ

ãÉÇáòáå áã j~êáÉåÜçëéáí~ä

eÉêåÉ ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ m~ääá~J

íáîÄÉííÉå ~åK ^ìÅÜ Ç~ë píK ^åJ

å~Jeçëéáí~ä t~ååÉJbáÅâÉä áëí

ãáí ëÉáåÉå m~ääá~íáîãÉÇáòáJ

åÉêå jáíÖäáÉÇ áã kÉíòïÉêâK

sÉêîçääëí®åÇáÖí ïáêÇ Ç~ë ëí~J

íáçå®êÉ ^åÖÉÄçí ÇìêÅÜ Ç~ë

iìâ~ëJeçëéáòK

^ãÄìä~åíÉ aáÉåëíÉ

wìë~ããÉå ãáí ÇÉå åáÉÇÉêJ

ÖÉä~ëëÉåÉå m~ääá~íáî®êòíÉå

cê~ì `Üêáëíá~åÉ o~ÉÇÉäI eÉêêå

aêK tçäÑÖ~åÖ pÅÜÉêÄÉÅâ ìåÇ

eÉêêå ^åíçå _K mêÉáëëáÖ ÇÉJ

ÅâÉå ÇáÉ ~ãÄìä~åíÉå mÑäÉÖÉJ

ÇáÉåëíÉI ïáÉ ÇáÉ `~êáí~ëI ÇáÉ

aá~âçåáÉI Ç~ë mÑäÉÖÉåÉíò oçJ

ëÉåÄÉêÖÉêI ÇáÉ ^ãÄìä~åíÉå

aáÉåëíÉ j~êáÉåÜçëéáí~äI ÇÉê

eÉêåÉê mÑäÉÖÉÇáÉåëí ìåÇ ÇáÉ

c~ãáäáÉåJ ìåÇ hê~åâÉåéÑäÉÖÉ

Éáå ÄêÉáíÉë péÉâíêìã ÇÉê ~ãJ

Äìä~åíÉåsÉêëçêÖìåÖ ~ÄK

aÉê ~ãÄìä~åíÉ eçëéáòJ ìåÇ

m~ääá~íáîÇáÉåëí eÉêåÉ ìåÇ ÇÉê

~ãÄìä~åíÉ eçëéáòÇáÉåëí ÇÉê

`~êáí~ë `~ëíêçéJo~ìñÉä ÉåÖ~J

ÖáÉêÉå ëáÅÜ áåëÄÉëçåÇÉêÉ áå

ÇÉê éëóÅÜçëçòá~äÉ _ÉÖäÉáíìåÖ

ìåÇ _Éê~íìåÖK

råíÉêëíΩíòí ïáêÇ Ç~ë kÉíòJ

ïÉêâ ëáÉ îçå ÇÉå éÜóëáçíÜÉê~J

éÉìíáëÅÜÉå mê~ñÉå îçå eÉêêå

`ÜêáëíçéÜ _áÉäÉ ìåÇ cê~ì

_~êÄ~ê~ eÉêòçÖK

aáÉ m~ê~ÅÉäëìë ^éçíÜÉâÉ áå

eÉêåÉI Ç~ë kW~áé kÉíòïÉêâ

oìÜê dãÄeI ÇáÉ cáêã~ iìíJ

íÉêã~åå áå bëëÉå ìåÇ ~ìÅÜ

ÇáÉ cáêã~ `çåÑáÇç mÜ~êã~ áå

eÉêÇÉÅâÉ Ü~ÄÉå ëáÅÜ ÇÉã

kÉíòïÉêâ ~åÖÉëÅÜäçëëÉåI ìã

áÜê c~ÅÜïáëëÉå ìåÇ ~ìÅÜ ÇáÉ

sÉêëçêÖìåÖ ãáí jÉÇáâ~ãÉåJ

íÉå ìåÇ jÉÇáòáåíÉÅÜåáâI lêJ

íÜçé®ÇáëÅÜÉå eáäÑëãáííÉäå ÉíÅK

ÇÉã mkt òìê sÉêÑΩÖìåÖ òì

ëíÉääÉåK

tÉáíÉêÄáäÇìåÖ

tÉáíÉêÜáå ÄáÉíÉå ÇáÉ ^â~J

ÇÉãáÉ ÑΩê m~ääá~íáîãÉÇáòáåI

m~ääá~íáîéÑäÉÖÉ ìåÇ eçëéáò~êJ

ÄÉáí oìÜêÖÉÄáÉí ìåÇ Ç~ë _áäJ

ÇìåÖëòÉåíêìã oìÜê áã píK

^åå~Jeçëéáí~ä cçêíJ ìåÇ

tÉáíÉêÄáäÇìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå

ÑΩê e~ìéíJ ìåÇ bÜêÉå~ãíäáÅÜÉ

~åK cΩê ÇáÉ råíÉêëíΩíòìåÖ ÇÉê

eáåíÉêÄäáÉÄÉåÉå ëçêÖíI åÉÄÉå

ÇÉå ÄÉêÉáíë çÄÉå ~åÖÉÑΩÜêíÉå

jáíÖäáÉÇÉêåI ~ìÅÜ Ç~ë qê~ìÉêJ

åÉíòïÉêâ ÇÉë bî~åÖÉäáëÅÜÉå

hê~åâÉåÜ~ìëÉë eÉêåÉK

^ÄÉê çÜåÉ hççéÉê~íáçåëÄÉJ

êÉáíëÅÜ~Ñí ÇÉê åáÉÇÉêÖÉä~ëëÉJ

åÉå e~ìëJ ìåÇ c~ÅÜ®êòíÉI ÇÉê

hê~åâÉåÜ®ìëÉê ìåÇ mÑäÉÖÉJ

ÉáåêáÅÜíìåÖÉå â~åå ÇáÉëÉë

kÉíòïÉêâ åáÅÜí çéíáã~ä ÑìåâJ

íáçåáÉêÉåK sáÉäÉ ûêòíÉ áå eÉêJ

åÉ ìåÇ `~ëíêçéJo~ìñÉä ÖêÉáJ

ÑÉå áã _ÉÇ~êÑëÑ~ää ëÅÜçå ~ìÑ

ÇáÉ eáäÑÉ ÇÉë m~ääá~íáîJkÉíòJ

ïÉêâÉë òìêΩÅâI ìã ÇÉå m~J

íáÉåíÉå ãáí ÉáåÉê ëÅÜïÉêÉå bêJ

âê~åâìåÖI ÇÉå bêÜ~äí ìåÇ

~ìÅÜ ÇáÉ sÉêÄÉëëÉêìåÖ áÜêÉê

iÉÄÉåëèì~äáí®í ~ìÑ áÜêÉã äÉíòJ

íÉå iÉÄÉåë~ÄëÅÜåáíí òì ÖÉJ

ï®ÜêäÉáëíÉåK

fã jáííÉäéìåâí ëíÉÜÉå

ëÅÜïÉêëíâê~åâÉ ìåÇ ëíÉêÄÉåÇÉ

jÉåëÅÜÉå àÉÇÉå ^äíÉêë ìåÇ

^åÖÉÜ∏êáÖÉK páÉ ÄÉå∏íáÖÉå

ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå ^ìÑãÉêâë~ãJ

âÉáíI cΩêëçêÖÉ ìåÇ t~ÜêÜ~ÑJ

íáÖâÉáíK `~êçäáåÉ a~îáÇ

GaragentoreçRolladen

Markttag

bêÇÄÉÉêÉå ìåÇ pé~êÖÉäW

a~ë oçíÉ hêÉìò ä®Çí ~ã

aáÉåëí~Ö ERKF îçå NQ Äáë NT

rÜê òìã j~êâíí~Ö áåë

aohJ^äíÉåÜáäÑÉòÉåíêìã

łh∏åáÖëÖêìÄÉê m~êâ� ~å

ÇáÉ _ÉêÖã~ååëíê~≈É OM áå

o∏ÜäáåÖÜ~ìëÉåÉáåK

Rolladenantriebe

umrüsten, bequem &günstig

Seilfahrt 22 ç44809 Bochum

Tel. (02 34) 6102627çFax 6102610

Ausstellung: Mo.–Do. 8–17 Uhr çFr. 8–16 Uhr

Samstag 9–13 Uhr

Sirmione

Echt Leder

Größe 3–8 1⁄2

€ 79,95

Herne-Mitte Bahnhofstraße34

Antriebe çFenster çHaustüren

ara-shoes.com

die neue Apotheke

AnnegretKoglin e.K.

Venenmessung

„Gesunde Beine tragen Sie frei

und unbeschwert durchsLeben.“

Annegret Koglin, Apothekerin

Waschservice

vonGardinen und

Lamellen-Stores

zuverlässig –sauber –schnell

A. Budde GmbH

Raumausstattermeister

Herne •Bochumer Straße 33

–Anruf genügt –

Telefon 02323/44445

Berliner Platz 6a •44623 Herne

Tel. 02323/953712

www.a-budde.de

Schmitz --

Mühle

Inhaber Klaus Schmitz e.K.

Ihr günstiger Fachhändler

Kaminholz, Anfeuerholz,

Rollrasen und Rasensamen

Backmehle, Futtermittel, Gartenartikel, Stroh,

Heu, Stallbedarf, Einstreu, Güterkraftverkehr

Eickeler Bruch 60, 44651 Herne-Eickel,

Telefon 02325/31609, Telefax 31700

Mo.–Sa. 8.30–13.00 Uhr +Di.–Fr.15.00–18.00 Uhr

CITY JUWELIER

Antalya

GOLDANKAUF

zum

Spitzenpreis

Vergleichen Sie unsere Preise bevor

Sie Ihr Gold verkaufen! 20-jährige Erfahrung

–Ihr Fachmann für Gold!

Wir kaufen an: Ketten, Ringe, Broschen,

Armbänder, Ohrringe, Bruchgold, Zahngold –

auch mit Zähnen, Münzen und vieles mehr.

Wir kaufen auch Silber an. Sofortige Barauszahlung

Bahnhofstr.68•44623 Herne

Schwere, müde Beine?

Wir bringen Sie in Bewegung.

Mittwoch, 13. bis Mittwoch, 20. Juni in der Bahnhofstraße 31

Wir prüfen kostenlos IhreVenenfunktion mittels

Licht-Reflexions-Rheographie (LRR). Mit der Venenfunktions-Messung

bieten wir Ihnen die Möglichkeit der

Früherkennung von Venenleiden. Das Messergebnis stellt

die Wiederauffüllzeit der Venen dar und gibt Aufschluss

über den Zustand der Venen und ihrer Funktionstüchtigkeit.

Je kürzer die Zeit ist, desto belasteter ist folglich das

Venensystem.

Wirbitten um eine telefonische Terminvereinbarung unter

der 0800/1000236.

1Rezept=1Taler mehr

Ob blau, weiß oder rosa —

Sie bekommen ab jetzt

einen Drachentaler extra

auf Ihr Rezept.

Unser Internet-Auftritt ständig aktualisiert:

www.sonntagsnachrichten-herne.com

www.sonntagsnachrichten-wanne.com

Ab 20 Drachentalern erhalten

Sie einen Einkaufsgutschein im

Wert von 10,– €, mit dem Sie

einfach alles bei uns einkaufen

können. Keine Barauszahlung und

keine Teileinlösung möglich. Der

Einkaufsgutschein hat 3Monate

Gültigkeit. Bei Verlust keine

Haftung.

30%* für alle

auf alles

*Auf unsereaktuellen Verkaufspreise

inklusiveKosmetik.

Ausgenommen sind rezeptpflichtige

Arzneimittel, Messungen und

Almased (Festpreis: 15,89 €). Nicht

mit anderen Rabatten kombinierbar.

Gültig bis Sa., 09.06.12.

Herne .Bahnhofstraße 31 /Bahnhofstraße 55 . Telefon 0800 /1000 236 . www.die-neue-apotheke.com

More magazines by this user
Similar magazines