KOT-hæftet - Optagelse.dk

optagelse.dk

KOT-hæftet - Optagelse.dk

Videregående uddannelser

2012

Du kan søge om optagelse

elektronisk på www.optagelse.dk

Ansøgningsskemaer og vejledning

Den Koordinerede Tilmelding


Indholdsfortegnelse

Oplysning fra ministeriet 3

Hvor får du hjælp? 7

Optagelse.dk 8

Sådan ansøger du 9

Skemaerne 10

Fristerne 11

Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 12

Prioriteringsskemaet 16

Ændringsprioriteringsskemaet 17

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet 18

Ansøgningsskemaerne 24

Uddannelsesoversigt 40

Generel vejledning

Fuldmagt 62

Arbejdsgivererklæring 64

Ansøgning om bolig 66

Landekoder 68

2


Oplysning fra ministeriet

Bonus for tidlig studiestart

For optagelsen 2012 vil ansøgere,

der søger optagelse i kvote 1, få

ganget deres eksamensgennemsnit

med 1,08, hvis de har afsluttet deres

gymnasiale uddannelse i 2010, 2011

eller 2012. Tidspunktet for afslutning

af den adgangsgivende uddannelse

er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

For optagelsen 2013 vil ansøgere,

der har afsluttet deres gymnasiale

uddannelse i 2011, 2012 eller 2013,

blive omfattet osv.

Hvis ansøgerens eksamensgennemsnit

ikke er givet efter 7-trinsskalaen,

vil justeringen først ske efter, at det

er omregnet til 7-trinsskalaen.

Ansøgere, der har afsluttet deres

gymnasiale uddannelse i 2008 og

frem, og som er forhindret i at påbegynde

en uddannelse inden for

toårsfristen, kan få forlænget denne

frist med op til 4 år på grund af

følgende dokumenterede forhold:

1. Værnepligtstjeneste, herunder

tjeneste på værnepligtslignende

vilkår

2. Uddannelse med henblik på samt

udsendelse som led i forsvarets

internationale operationer

3. Adoption eller barsel

4. Længerevarende sygdom

5. Pasning af nærtstående, som er

handicappede, alvorligt syge eller

døende

6. Træning til og deltagelse i OL eller

PL som elite- eller verdensklasse-

atlet, udpeget af Team Danmark

Ansøgningen om fristforlængelse og

dokumentation herfor skal vedlægges

ansøgning om optagelse.

Specifikke adgangskrav til

uddannelserne

Du skal være opmærksom på, at der

er specifikke adgangskrav (bestemte

gymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau)

til alle universiteternes bacheloruddannelser

og til en del af de øvrige

videregående uddannelser, og

at disse fag skal være bestået med

mindst 2,0 (7-trinsskalaen). Du

kan få yderligere oplysninger på

www.optagelse.dk og på uddannelses-stedernes

hjemmesider.

Hvis du ikke via din adgangsgivende

uddannelse opfylder de specifikke

adgangskrav, der kræves, eller ikke

har bestået disse, har du mulighed

for at supplere til de krævede niveauer

eller forbedre karakteren

gennem GS-supplering, se nedenfor.

Du skal her være særligt opmærksom

på ”turbokurserne”, hvor du til en

lang række uddannelser kan hæve

et niveau eller en karakter i sommerferien.

Du skal være opmærksom på, at visse

sproglige adgangskrav også kan

opnås undervejs i bacheloruddannelsen

(propædeutik), og i disse tilfælde

forlænges uddannelsen med ½ eller

1 år.

Særlige karakterkrav til en række

bacheloruddannelser

Ud over de specifikke adgangskrav

kræver enkelte af universiteternes

bacheloruddannelser, at du har

bestået din gymnasiale uddannelse

med et bestemt eksamensgennemsnit

som minimum, eller at enkelte

fag er bestået med en bestemt minimumskarakter,

der er højere end

karakteren 2,0 (7-trinsskalaen).

Hvis den uddannelse, du søger, har

særlige karakterkrav for bestemte

fag, har du mulighed for at forbedre

karakteren eller karakterer gennem

GS-supplering.

Bemærk dog, at du kun har mulighed

for at forbedre enkeltkarakterer

og ikke dit samlede eksamensgennemsnit

fra din adgangsgivende

uddannelse.

For optagelsen 2012 kræver

følgende af universiteternes bacheloruddannelser

særlige karakterkrav

(7-trinsskalaen):

3


Universitet Uddannelse Karakterkrav

Københavns Universitet Økonomi Gennemsnittet af gennemsnitskarakter

for matematik A og eksamensgennem-

snittet ifølge beviset for den adgangsgi-

vende eksamen skal være på mindst 6,0

Veterinærmedicin Eksamensgennemsnit ifølge beviset for

den adgangsgivende eksamen skal være

på mindst 6,0

Farmaci Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge

beviset for den adgangsgivende eksamen

skal være på mindst 6,0 Eller: Gennemsnit

tet af karaktererne i matematik, fysik og

kemi/bioteknologi (mindst på de krævede

niveauer) skal være 6,0.

Handelshøjskolen i København Asian Studies Programme Kinesisk A med et gennemsnit på mindst 6,0

(Chinese/English)

Asian Studies Programme Japansk A med et gennemsnit på mindst 6,0

(Japanese/English)

Business Language and Hvis det valgte 2. fremmedsprog er

Culture (SPRØK) (English) fransk fortsættersprog B eller

tysk fortsættersprog B, kræves et gen-

nemsnit på mindst 6,0 i det valgte fag

Erhvervsøkonomi-virksomheds- Dansk A med et gennemsnit på mindst 6,0

kommunikation HA (kom.)

IT-Universitetet i København Softwareudvikling Matematik A med et gennemsnit på mindst

6,0 og engelsk B med et gennemsnit på

mindst 6,0

Digitale medier og design Matematik B med et gennemsnit på mindst

6,0 og engelsk B med et gennemsnit på

mindst 6,0

Global Business Informatics Matematik B med et gennemsnit på mindst

6,0 og engelsk B med et gennemsnit på

mindst 6,0

4


BEMÆRK, at for optagelsen 2013 indføres følgende særlige karakterkrav (7-trinsskalaen):

Københavns Universitet Fødevarevidenskab Eksamensgennemsnit ifølge

beviset for den adgangsgivende

eksamen skal være på mindst 4,0

Biologi-bioteknologi Eksamensgennemsnit ifølge

beviset for den adgangsgivende

eksamen skal være på mindst 6,0

Syddansk Universitet Farmaci Enten: Eksamensgennemsnittet

ifølge beviset for den adgangsgivende

eksamen skal være på

mindst 6,0.

Eller: Gennemsnittet af karaktererne

i matematik A, fysik B og

enten kemi B eller bioteknologi A

skal være på mindst 6,0.

Bemærk, at fra optagelsen

2013 indføres følgende skærpede

specifikke adgangskrav:

Professionsbachelor i finans:

Ved adgang via en erhvervsuddannelse:

engelsk C og enten matematik B

eller virksomhedsøkonomi B.

Professionsbachelor, jordemoder:

Ved adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Uddannelsen skal være af

mindst 2½ års varighed. De specifikke

adgangskrav ved adgang via en relevant

erhvervsuddannelse vil fortsat

være: dansk A og engelsk B og kemi

C og enten psykologi C eller samfundsfag

C.

Bemærk, at fra optagelsen

2014 indføres følgende skærpede

specifikke adgangskrav:

Diplomingeniør, trafik og transport:

Ved adgang med gymnasial uddannelse

og ved adgang med anden uddannelse:

matematik A og fysik B

Garantikvotienter på nogle

videregående uddannelser

Nogle uddannelsessteder har indført

garantikvotienter på nogle af deres

bacheloruddannelser. Garantikvotient

betyder, at uddannelsesstedet

har fastsat et mindste eksamensgennemsnit,

der garanterer tilbud

om optagelse. Har du dette eksamensgennemsnit

eller et højere

gennemsnit, er du altså helt sikker

på at få tilbudt en plads, hvis du søger

om optagelse og i øvrigt opfylder

adgangskravene til uddannelsen.

Du kan få nærmere oplysninger om

garantikvotienter på www.optagelse.

dk og hos det uddannelsessted,

som du søger optagelse på.

5


Gymnasial supplering (GS)

Hvis du har en adgangsgivende uddannelse,

der ikke opfylder de specifikke

adgangskrav til den uddannelse,

du gerne vil søge, har du mulighed

for at supplere til de niveauer og

karakterer, der er adgangsgivende

for uddannelsen, i de fag du mangler.

GS-kurser og prøver er gratis, så

længe du påbegynder undervisningen

senest 1. oktober i kalenderåret

2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende

uddannelse. Kursus

og prøver skal være afsluttet senest

1 år efter, at du har påbegyndt kurset.

Det vil sige, at hvis du afslutter din

adgangsgivende uddannelse i juni

2012, skal du senest påbegynde

GS-kurset 1. oktober 2014, og

prøverne til GS-kurset skal være

afsluttet senest 1. oktober 2015.

Du kan få yderligere oplysninger

om de enkelte GS-kurser, tilmelding

og undervisningssteder på

www.gsdanmark.dk eller hos

GS-koordinatorerne på følgende

adresser:

Nørresundby Gymnasium

og HF

Studievej 14

9400 Nørresundby

tlf. 9817 2833

fax: 9817 2907

www.nghf.dk

VUC Aarhus

Ingerslevs Boulevard 3

8000 Aarhus C

tlf. 8732 2500

fax 8732 2598

www.vucaarhus.dk

Odense Katedralskole

Jernbanegade 34

5000 Odense C

tlf. 6612 2240

fax 6612 2991

www.odensekatedralskole.dk

KVUC

Vognmagergade 8

1120 København K

tlf. 8232 6690

fax 8232 6651

www.kvuc.dk

Gentofte HF

Dahlénsstræde 5

2820 Gentofte

tlf. 3965 8449 eller

3965 1103

fax 3968 3670

www.gnf.dk

Niels Brock

Kultorvet 2

1175 København K

tlf. 3341 9100

www.brock.dk

Vil du vide mere om GS-supplering,

kan du finde oplysninger på

www.gsdanmark.dk

Betinget optagelse

På nogle uddannelser er det muligt

at søge betinget optagelse, selvom

du mangler et fagniveau eller ikke

opfylder et eventuelt karakterkrav.

Nogle uddannelsessteder vil give

dig en forhåndsgaranti på optagelse,

således at du er sikker på en plads

på uddannelsen, når du har bestået

suppleringsfagene. Den betingede

optagelse afhænger af, om du kan

nå at supplere. Suppleringen skal

dog være afsluttet efter uddannelsesstedets

nærmere bestemmelse

inden studiestart eller umiddelbart

derefter.

Hvis du fx har matematik på Bniveau,

og uddannelsen kræver et

A-niveau, så kan du supplere på et

GS-kursus i sommerferien, de såkaldte

”turbokurser”. Du skal have

afsluttet både undervisning og prøver

inden studiestarten 1. september

eller umiddelbart derefter. Det

samme gælder, hvis du skal have

bestemte karakterer for at opfylde

adgangskravene. Din endelige optagelse

og ret til at starte/fortsætte på

studiet er dog uden undtagelse betinget

af, at du aflægger de nødvendige

prøver inden studiestart eller

umiddelbart derefter og består eksamen

i fagene på det krævede niveau

eller med den krævede karakter. Det

betyder, at hvis du ikke består din

supplering, bortfalder din studieplads.

Du skal altså søge betinget

optagelse på normal vis 15. marts

2012 / 5. juli 2012. Du skal selv søge

optagelse på et suppleringskursus.

Vær opmærksom på, at udbuddet af

disse suppleringskurser er begrænset

til ganske få kursussteder.

Nogle enkelte uddannelser

afholder selv suppleringskurser i

august. Få nærmere oplysninger

på det uddannelsessted, du søger

optagelse på.

Nogle uddannelser kræver, at du

senest 5. juli 2012 indsender dokumentation

for, at du er tilmeldt GS.

Muligheden for at søge betinget

6


optagelse gælder ikke på alle uddannelser.

På visse uddannelser med

adgangsbegrænsning kan der kun

gives betinget optag, hvis du mangler

at løfte ét fag ét niveau. Spørg

for en sikkerheds skyld GS-koordinatorerne

eller det uddannelsessted,

du ønsker optagelse på. Du kan

finde yderligere oplysninger om de

enkelte uddannelser, adgangskrav

m.v. på www.optagelse.dk samt

www.ug.dk.

Godkendte, danske heltidsuddannelser

er uden deltagerbetaling

Hvis du søger om optagelse på en

godkendt, dansk heltidsuddannelse

(en bachelor- eller kandidatuddannelse,

en professionsbacheloruddannelse

eller en erhvervsakademiuddannelse),

og du er dansk statsborger

eller statsborger i et EU/EØSland,

skal du ikke betale for deltagelse

i undervisningen og i de prøver

og anden bedømmelse, der indgår

i eksamen.

Hvor får du hjælp?

www.ug.dk

På ug.dk finder du adgangskrav til

alle uddannelser i Danmark. Her kan

du også bruge Studievælgeren, hvor

du på egen hånd kan sortere i uddannelserne

ud fra dine interesser.

Studievalg og eVejledning

Hos Studievalg og eVejledning kan

du få:

• Vejledning vedrørende ansøgningen

til videregående uddannelser

• Svar på, hvilke adgangskrav de

forskellige uddannelser har

• Information om optagelsesprocedurer

i kvote 1 og kvote 2

• Vejledning om muligheder for

suppleringskurser

• Vejledning om uddannelsers

generelle indhold og opbygning

• Vejledning om økonomi under

uddannelse

eVejledning

eVejledning vejleder om valg af

uddannelse og hjælper dig med at

få overblik og idéer til dit uddan-

nelsesvalg. eVejledning vejleder

digitalt dag, aften eller weekend.

Du kan:

• Ringe eller sende en sms på

70 22 22 07

• Sende en mail til

kontakt@evejledning.dk

• Chatte via www.evejledning.dk

Se mere på www.evejledning.dk.

Studievalg

Du er også velkommen til at kontakte

et af de syv Studievalgscentre,

hvor vejledere kan hjælpe dig, hvis

du er i tvivl om, hvilken uddannelse

du skal vælge.

Studievalg er specialister i videregående

uddannelse. I Studievalgscentrene

kan du få vejledning og

information om dine uddannelsesmuligheder.

Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Studievalgs åbningstider og kontaktinfo

finder du på www.studievalg.dk.

Studievalg København

Købmagergade 52, 3. sal

1150 København K

Studievalg Sjælland

Jernbanegade 12

4700 Næstved

Studievalg Fyn

Albanigade 30

5000 Odense C

Studievalg Sydjylland

Nytorv 5, 1. sal

6000 Kolding

Studievalg Midt-

og Vestjylland

Birk Centerpark 3

7400 Herning

Studievalg Østjylland

Vestergade 24

8000 Aarhus C

Studievalg Nordjylland

Slotsgade 27

9000 Aalborg

7


Digital ansøgning – optagelse.dk

Du kan i stedet for at bruge skemaerne

anvende www.optagelse.dk til at

søge optagelse på en videregående

uddannelse digitalt:

• Alle kan søge optagelse digitalt,

det kræver blot, at du har en

NemID eller Digital Signatur. Du

logger dig på med NemID eller

Digital Signatur og udfylder og af-

sender ansøgningen digitalt. Når

du underskriver din ansøgning

digitalt, bliver den automatisk

sendt til det uddannelses sted,

som du søger optagelse på.

Du kan bestille en NemID på

www.nemid.nu.

Hvis du har en adgangsgivende

eksamen fra 2004 eller senere,

overføres dit eksamensgennem-

snit automatisk til din ansøgning.

Hvis du afslutter din adgangsgi-

vende eksamen i 2012, skal du

være opmærksom på, at dit eksamensgennemsnit

ikke kan hentes

fra eksamensdatabasen, før du

selv har fået beviset udleveret, og

at de uddannelsessteder, du sø-

ger ind på, ikke får det med, hvis

du søger optagelse, før du har

fået dit eksamensbevis. Hvis du

søger digitalt, inden du har fået dit

eksamensbevis, skal du derfor

selv sørge for at eftersende kopi

af dit eksamensbevis. Hvis du an-

fører andre oplysninger på din an-

søgning, skal du selv sørge for at

sende dokumentation for oplys-

ningerne til de ansøgte uddannel-

sessteder (husk, at skrive dit cpr-

nummer på alle bilag). Efter 15.

marts kan du sende eksamensbe-

vis og anden dokumentation digi-

talt på optagelse.dk, også efter du

har sendt din ansøgning. Du skal

dog altid overholde uddannelses-

stedets frist, som du skal tjekke på

deres hjemmeside.

Hvis du har en adgangsgivende

eksamen fra før 2004, skal du selv

sørge for at sende kopi af eksa-

mensbeviset og evt. anden doku-

mentation til de ansøgte uddan-

nelsessteder (husk, at skrive dit

cpr-nummer på alle bilag).

• Har du ikke NemID eller Digital

Signatur, kan du alligevel udfylde

din ansøgning på optagelse.dk. Du

udfylder ansøgningen på

optagelse.dk uden login og af

slutter med at printe en følgeskri-

velse. Følgeskrivelsen skal du

underskrive og sende eller aflevere

personligt på de uddannelsesste-

der, hvor du søger optagelse.

Husk, at vedlægge dokumentation

for de oplysninger du anfører på

ansøgningsskemaet (kopi af

eksamensbevis for din adgangs-

givende eksamen og eventuelt

andre relevante bilag).

• Endelig kan du printe blanke ske-

maer ud fra optagelse.dk og udfyl-

de dem. Hvis du printer blanke

skemaer, skal du huske også at

printe et prioriteringsskema.

Ansøgningerne skal du sende

eller aflevere personligt på de ud-

dannelsessteder, hvor du søger

optagelse. Husk, at vedlægge

dokumentation for de oplysninger

du anfører på ansøgningsskemaet

(kopi af eksamensbevis for din

adgangsgivende eksamen og eventuelt

andre relevante bilag). Hvis du har

søgt digitalt og på et senere tidspunkt

ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen

af de uddannelser, du har søgt,

eller du ønsker at søge nye uddannelser,

kan du også gøre det digitalt.

Hvis du har søgt optagelse ved hjælp

af papirskemaer, som du har sendt

eller afleveret, og du på et senere

tidspunkt ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen

af de uddannelser,

du har søgt, eller du ønsker at søge

nye uddannelser, kan du ikke gøre

det digitalt. Du skal bruge et ændringsprioriteringsskema

(se s. 17),

som du finder og printer ud på optagelse.dk.

Husk også at indsende et

ansøgningsskema til uddannelsesstedet,

hvis du søger en ny uddannelse.

På optagelse.dk finder du også oplysninger

om uddannelsernes adgangskrav,

eventuelle garantikvotienter,

nye uddannelser og meget mere. Information

om uddannelsernes indhold

og jobmuligheder, kan du finde

på Uddannelsesguiden, www.ug.dk,

eller på uddannelsesstedernes hjemmesider.

På www.kot.dk kan du den 30. juli

læse om årets optagelse i det, der

kaldes Hovedtal. Her kan du se antallet

af ansøgere og optagne på de enkelte

uddannelser, og du kan finde

årets grænsekvotienter, dvs. de gennemsnit,

der som minimum skulle til

for at blive optaget i kvote 1 på adgangsbegrænsede

uddannelser.

Du kan også se en oversigt over de

uddannelser, der fortsat har ledige

studiepladser.

8


Sådan ansøger du på papir:

Uanset om du søger uddannelse

med frist 15. marts eller 5. juli, skal

du ansøge på samme måde. Du kan

søge optagelse digitalt via optagelse.dk

(læs nærmere om at søge optagelse

digitalt s. 8).

Hvis du vælger at søge på papir, skal

du indsende en ansøgning til hver af

de uddannelser, du vil søge optagelse

på. Uddannelserne har hver sit

optagelsesområdenummer, se s. 40

og frem.

En ansøgning består af et ansøgningsskema

med de bilag, som den

uddannelse, du søger optagelse på,

kræver.

Derudover skal du indsende et prioriteringsskema,

hvor du skriver alle

de uddannelser, du vil søge. Prioriteringsskemaet

skal du medsende til

det uddannelsessted med den uddannelse,

du helst vil optages på,

dvs. din 1. prioritet. Hvis du senere

får brug for at ændre prioriteringsrækkefølgen

af de uddannelser,

du har søgt, eller du vil søge flere

uddannelser, skal du bruge et ændringsprioriteringsskema.Ændringsprioriteringsskemaet

skal du sende

til den 1. prioritet, der står på dit

ændringsprioriteringsskema. Hvis du

søger nye uddannelser, skal du også

sende et ansøgningsskema til de

nye uddannelser. Hvis du istedet

vælger at søge digitalt, kan du ændre

i din ansøgning og prioriteringsrækkefølge

på optagelse.dk. Her kan

du også søge nye uddannelser.

Udfyld altid prioriteringsskemaet

1 – også selvom du kun søger

én uddannelse. Hver uddannelse

(optagelsesområdenummer) må

kun skrives på prioriteringsskemaet

én gang. Prioriteringsskemaet er på

side 16 og der er en vejledning til

udfyldelsen på siderne foran

skemaet.

2 Udfyld et ansøgningsskema

for hver uddannelse (optagelsesområdenummer),

du vil søge.

Skemaerne er på siderne 24 - 39.

Der er en vejledning til udfyldelsen

på siderne foran skemaerne.

3 Læg ansøgningsskemaerne

med bilag og krævet dokumentation

i hver deres A4-kuvert. På

hver kuvert skriver du den adresse,

som ansøgningen skal sendes til.

Du kan finde adresserne i uddannelsesoversigten

bagerst i hæftet fra

side 40.

Læg prioriteringsskemaet i kuverten

sammen med ansøgningen til den

uddannelse, der er din 1. prioritet.

Læg et sæt dokumentation i hver

kuvert, gerne i den rækkefølge, de

er nævnt på ansøgningsskemaet.

Hvis du søger optagelse i kvote 1

er dokumentation som minimum

en kopi af dit eksamensbevis fra din

gymnasiale eksamen. Søger du

kvote 2 eller en uddannelse med

optagelsesprøve, skal du vedlægge

dokumentation for de aktiviteter, der

skal lægge til grund for vurderingen

af din ansøgning.

Send ansøgningerne til kvote 2

og til de øvrige steder med frist 15.

marts, så uddannelsesstederne kan

have dem senest 15. marts kl. 12.

Send ansøgningerne til kvote 1 så

uddannelsesstederne kan have dem

senest 5. juli kl. 12. Hvis du sender

ansøgningerne med posten fra

Danmark, skal de være poststemplet

senest dagen før ansøgningsfristen.

4 Uddannelsesstedet er ikke

forpligtet til at bekræfte mod-

tagelsen af din ansøgning. Derfor

vil det være en sikkerhed for dig at

få en kvittering for afsendelsen på

posthuset. Hvis du istedet vælger at

søge digitalt, kan du se, når uddannelsesskolen

har modtaget din ansøgning.

Husk korrekt porto!

Du har også mulighed for at aflevere

din ansøgning personligt på det eller

de uddannelsessteder, du søger.

Når du afleverer personligt, kan du

bede om en kvittering.

Fortryder du en ansøgning, skal du

henvende dig til det uddannelsessted,

ansøgningen er sendt til.

9


Skemaerne

Hæftet indeholder de skemaer, du

skal bruge ved ansøgning om op-

tagelse til videregående uddannelser

tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding,

hvis du søger på papir.

Hvis du søger digitalt gennem optagelse.dk,

vil vejledningen være knyttet

til de enkelte punkter, du udfylder.

Et prioriteringsskema

1 Alle ansøgere skal udfylde et

prioriteringsskema og indsende det

sammen med ansøgningsskemaet

til det uddannelsessted, der står

som 1. prioritet.

Et ændringsprioriterings-

2 skema

Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge

eller søge nye uddannelser,

skal du bruge et ændringsprioriteringsskema.Ændringsprioriteringsskemaet

skal du sende til det

uddannelsessted, der nu står som

1. prioritet. Uddannelsesstedet skal

have modtaget skemaet senest 5.

juli kl. 12.

3 8 ansøgningsskemaer

Hæftet indeholder 8 ansøgningsskemaer,

da du maksimalt kan søge

8 uddannelser. Du skal bruge et ansøgningsskema

til hver uddannelse,

uanset om du søger pr. 15. marts

eller pr. 5. juli.

4

4 arbejdsgivererklæringer

Til brug for dokumentation af

erhvervserfaring ved kvote 2-ansøgninger,

eller hvor erhvervserfaring

indgår som en del af adgangskravet.

Uddannelsesstedet kan fortælle dig

mere om, hvad de kræver af dokumentation.

Se side 64 og 65.

5

En fuldmagtsblanket

Hvis du vil give en person fuldmagt

til at søge på dine vegne, kan

du benytte hæftets fuldmagtsblanket.

På bagsiden af fuldmagtsblanketten

er der en vejledning i at bruge

blanketten. Se side 62 og 63.

10


Fristerne

15. marts

Kvote 2 og øvrige optagelsesområder

med frist 15. marts

Uddannelsestedet, du søger optagelse

på, skal have modtaget ansøgningen

senest den 15. marts kl. 12. Hvis

du sender din ansøgning med posten

fra Danmark, skal den være poststemplet

senest dagen før. Følgende

ansøgere skal søge 15. marts:

• Ansøgere, der søger optagelse

gennem kvote 2, herunder ansøgere

der søger dispensation fra

adgangskravene

• Ansøgere med International

Baccalaureate (IB) - uanset om

uddannelsen er taget i Danmark

eller i udlandet

• Ansøgere med udenlandske adgangsgivende

eksaminer

• Ansøgere til uddannelser med

optagelsesprøve

De forhold, som du vil have taget

hensyn til i kvote 2 eller lignende

optagelsessystemer, skal være

nævnt i ansøgningen pr. 15. marts.

Hvis du først opfylder kvalifikationskriterierne

efter 15. marts, vil en evt.

optagelse være betinget af, at kravene

er opfyldt og dokumenteret inden

5. juli.

Hvis du har eller får en gymnasial

adgangsgivende eksamen, og du

opfylder/kan opfylde adgangskravene,

vil du desuden automatisk blive

prøvet i kvote 1 uden at skulle

indsende en ny ansøgning.

5. juli

Kvote 1

Uddannelsesstedet, du søger optagelse

på, skal have modtaget ansøgningen

senest den 5. juli kl. 12.

Hvis du sender din ansøgning med

posten fra Danmark, skal den være

poststemplet senest dagen før.

Hvis du ønsker at ændre et prioriteringsskema,

du allerede har sendt

ind, skal du indsende et ændrings-

prioriteringsskema til det uddannelsessted,

der er 1. prioritet på ændringsprioriteringsskemaet

(se

side 17). Uddannelsesstedet skal

have modtaget skemaet senest

5. juli.

30. juli

Svar

Den 30. juli får du svar. Du får kun ét

brev. Enten får du et optagelsesbrev

(dvs. et tilbud om en uddannelsesplads

eller en standby-plads fra et

uddannelsessted). Eller også får du

et afslagsbrev fra Den Koordinerede

Tilmelding, hvis du ikke er optaget

på nogen af de uddannelser, du har

søgt.

Bekræftelse

Hvis du modtager et tilbud om en

uddannelsesplads, skal du bekræfte,

at du ønsker at bruge den. Du skal

bekræfte tilbuddet inden for den

frist, uddannelsesstedet angiver i

brevet. Hvis du ikke bekræfter inden

fristen, bortfalder tilbuddet. Du kan

give en anden fuldmagt til at bekræfte

på dine vegne. På side 62 er der

en fuldmagtsblanket, som du kan

bruge.

11


oldt Tilmeldingssekretariatet

mmer

By

holdt Tilmeldingssekretariatet

E-mail

Landekode (se side 68-69)

og din adgangsgivende eksamen

un ét kryds)

ummer By

(4) Højere teknisk eksamen (htx)

E-mail

(5) International Baccalaureate (IB)

(6)

GIF

(10)

kryds (11)

ninger

Underskrift

Prioriteringsskema 2012

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

Land

Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn

Efternavn

mmer og kun én

ign. angives på

Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet

Dansk Andet

Vej Den Koordinerede Tilmelding

3. Eksamensår

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Eksamensår

Landekode (se side 68-69)

Postnummer By

1. Personlige Skriv oplysninger

årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Land Adgangsgivende Fornavn(e) eksamen fra Danmark (kun ét kryds) E-mail

Kontaktoplysninger

Prioriteringsskema 2012

Det kan blive nødvendigt at kontakte dig i den periode, hvor ansøgningerne

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

bliver uddannelsessted. behandlet. Derfor er det vigtigt, at du udfylder kontaktoplysninger

med telefon/mobil, mailadresse og postadresse.

CPR-nummer

Du skal udfylde din postadresse med alle oplysninger om gade/vej, hus-

Fastnettelefon

nummer, Prioriteringsskema evt. etage eller 2012 værelsesnummer, postnummer, by (postdistrikt)

Mobiltelefon

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

og Skemaet land. skal du sende Bor til det du højest på prioriterede et privatudlejet værelse skal du medtage navnet på din

uddannelsessted.

udlejer (C/O). Bor du på kollegium skal du medtage kollegiets navn.

CPR-nummer Hvis du bor i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i

(se side Prioriteringsskema Fastnettelefon 68-69).

2012

Land

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet Mobiltelefon skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

2. Du må

Efternavn

2. højst Statsborgerskab

(1) skrive Studentereksamen 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

(stx)

(4) Højere teknisk eksamen (htx)

(7) Adgangseksamen Fastnettelefon til ingeniørudd.

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

(2) Højere forberedelseseksamen (hf)

VejDansk

Andet

(5)

Landekode

International

(se side 68-69)

Baccalaureate (IB)

Land

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Mobiltelefon

(3) Højere handelseksamen (hhx)

(6) GIF

(9) Andet adgangsgrundlag

3. Eksamensår

5. Landekode (se side 68-69)

Eksamensår Adgangsgivende eksamen fra udlandet Postnummer By (se side 68-69).

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

Har du Land en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

E-mail

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

(1) 2. Statsborgerskab

Studentereksamen (stx)

6. Prioriteringsliste

(2) Højere Optagelses- forberedelseseksamen (hf)

områdenummer

Dansk Andet

Prioritet

(3) Højere handelseksamen (hhx)

3. Eksamensår

5. Adgangsgivende 1Eksamensår

eksamen fra udlandet

(4) Højere teknisk eksamen (htx)

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

Landekode (se side 68-69)

Land

(5) International Baccalaureate (IB) 3. Eksamensår

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn

(6) GIF

(9) Andet adgangsgrundlag

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

Har 2du

en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

3

6. Prioriteringsliste

(1) Studentereksamen (stx)

(4) Højere teknisk eksamen (htx)

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

4

(2) Optagelses- Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Uddannelsesstedets navn

5 (3) Højere handelseksamen (hhx)

1

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

6

2

(6) GIF

(9) Andet adgangsgrundlag

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds 7

(10)

3

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

8

46.

Prioriteringsliste

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én 2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

Husk gang (studieretninger, Optagelses- praktiksteder o.lign. angives på

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

5 Prioritetansøgningsskemaets

områdenummer punkt 3).

Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn

Underskrift 6 1

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Dag/md/år

7 2

8

Underskrift

3

Husk4

5

CPR-nummer

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Prioriteringsskema 2012

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

CPR-nummer

3 1 0 8 9 0 C L M 1

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Den Koordinerede Tilmelding

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Vej

Den Koordinerede Tilmelding

Landekode (se side 68-69)

1. Land Personlige oplysninger

Fornavn(e)

2. Statsborgerskab

Efternavn

Underskrift

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(9) Andet adgangsgrundlag

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Postnummer By

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på

ansøgningsskemaets punkt 3).

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

E-mail

Landekode (se side 68-69)

1. Personlige oplysninger

CPR-nummer

Hvis du har et dansk CPR-nummer, skriver du det her.

Ansøgere uden dansk CPR-nummer

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, måned

og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen.

I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit

første fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I den

sidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde.

En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 31.

august 1990, skal altså skrive: 310890-CLM1.

2. Statsborgerskab

CPR-nummer

Hvis du er dansk statsborger, sætter du kryds i feltet "dansk". Er du ikke

dansk statsborger, skriver du landekoden på det land, hvor du er statsborger

Her skal du skrive, hvilket år du tog din adgangsgivende eksamen.

Hvis du har taget flere gymnasiale eksaminer, er det altid den første

eksamen, der er grundlaget for optagelse. Derfor er det altid årstallet for

den første adgangsgivende eksamen, du skal skrive.

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

12


Den Koordinerede Tilmelding

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Den Koordinerede Tilmelding

Land

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

2. 1. Statsborgerskab

Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Landekode (se side 68-69)

Dansk Andet

Efternavn

3. Eksamensår

Eksamensår

Vej

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Landekode Adgangsgivende (se side 68-69) eksamen fra Danmark Postnummer (kun ét kryds)

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

By

Den Koordinerede Tilmelding

Land (1) Studentereksamen (stx)

Prioriteringsskema 2012

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

Anden adgangsgivende

Skriv

uddannelse

årstallet for

fra

det

udlandet,

år, hvor du

sæt

tog

kryds

din adgangsgivende

(11)

eksamen

Landekode (se side 68-69)

Postnummer By

6.

4.

Prioriteringsliste

Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

Land Optagelses-

E-mail

Prioritet (1) Studentereksamen områdenummer(stx) (4) Optagelsesområdenavn Højere teknisk eksamen (htx)

(7) Adgangseksamen Uddannelsesstedets til ingeniørudd. navn

2

3

4

5

Prioritet

6

1

7

2

8

3

Husk

4

Postnummer By

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

E-mail

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

Anden adgangsgivende

gang (studieretninger,

uddannelse fra

praktiksteder

udlandet, sæt

o.lign.

kryds

angives

(11)


ansøgningsskemaets punkt 3).

6. Prioriteringsliste

(4)

Højere E-mail teknisk eksamen (htx)

Underskrift Optagelses-

Prioritet 5 områdenummer Optagelsesområdenavn

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Uddannelsesstedets navn

Dag/md/år

Underskrift

Land

CPR-nummer

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

1. Personlige (2) Højere oplysninger

forberedelseseksamen (hf)

2. Fornavn(e) Statsborgerskab

(3) Højere handelseksamen (hhx)

(5) International Baccalaureate (IB)

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

gangsgivende CPR-nummer eksamen, du har taget. Hvis du har taget flere gymnasiale

(6) GIF

(9) Andet adgangsgrundlag

Landekode (se side 68-69)

Land

5. Efternavn Adgangsgivende Dansk eksamen fra Andet udlandet

Fastnettelefon

3. Eksamensår

Vej Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

Eksamensår

2. Statsborgerskab

(2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)

1

Landekode (se side 68-69)

Land

(3) Højere handelseksamen (hhx)

(6) GIF

Dansk Andet

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

3. Eksamensår

Eksamensår

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Anden Adgangsgivende adgangsgivende eksamen uddannelse fra Danmark udlandet, sæt (kun kryds ét (11) kryds)

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

6 Dag/md/år

Underskrift

Prioriteringsskema 2012

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

6. Prioriteringsliste

(1) Studentereksamen (stx)

Optagelses-

(4) Højere teknisk eksamen (htx)

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

(2)

områdenummer

Højere forberedelseseksamen (hf)

Optagelsesområdenavn

(5) International Baccalaureate (IB)

(8)

Uddannelsesstedets navn

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(3) Højere handelseksamen (hhx)

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

61

72

83

Husk 4

5

Underskrift

7

8

Husk

Underskrift

GIF

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på

ansøgningsskemaets punkt 3).

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på

ansøgningsskemaets punkt 3).

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Dag/md/år

Underskrift

(6)

CPR-nummer

Fastnettelefon

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

Mobiltelefon

Prioriteringsskema 2012

Her skal du med et kryds – og kun ét kryds – markere, hvilken dansk ad-

eksaminer, er det altid den første eksamen, der er grundlaget for optagelse.

Derfor er det altid typen af din første adgangsgivende eksamen, du skal

Mobiltelefon

krydse af.

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

(9) Andet adgangsgrundlag

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, skal du krydse et

af felterne af.

(9) Andet adgangsgrundlag

6. Prioriteringsliste

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

Du skal her skrive, hvilke uddannelser, du ønsker at søge optagelse på og i

hvilken rækkefølge. Du kan søge op til 8 uddannelser. Hver uddannelse må

kun skrives én gang på prioriteringsskemaet.

For hver uddannelse skriver du uddannelsens optagelsesområdenummer,

optagelsesområdets navn og uddannelsesstedets navn. I uddannelsesoversigten

bagerst i hæftet (fra side 40) kan du finde optagelsesområdenumre og

optagelsesområdenavne for samtlige uddannelser.

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

Du skal kun indsende ét prioriteringsskema, også selvom du både søger

uddannelser i kvote 1, kvote 2 eller på uddannelser med optagelsesprøver.

Prioriteringsskemaet vedlægger du sammen med ansøgningsskemaet til

den uddannelse, der står øverst på din prioriteringsliste (din 1. prioritet). Det

uddannelsessted, hvor du har din 1. prioritet sørger for, at dit prioriteringsskema

bliver videresendt til Den Koordinerede Tilmelding, hvor optagelsen til

de videregående uddannelser bliver koordineret.

Husk at sende en ansøgning til alle de uddannelser, du skriver på dit prioriteringsskema.

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

13


Eksempel på prioritering

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Optagelsesområdets

nummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn

3 0 0 6 0 Arkitekt

Arkitektskolen Aarhus

7 3 0 1 0 Designteknolog Københavns Erhvervsakademi

1 7 6 1 0 Journalistik Syddansk Universitet

1 7 2 5 0 Medievidenskab Syddansk Universitet

Notér dine egne prioriteter her:

Optagelsesområdets

nummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn

Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted,

som du har sendt ansøgningen til.

14


Ændringsprioriteringsskema 2012

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Den Koordinerede Tilmelding

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

CPR-nummer

Efternavn

Fastnettelefon

Vej

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69)

Postnummer By

Land

E-mail

2. Statsborgerskab

Landekode (se side 68-69)

Land

Dansk Andet

3. Eksamensår

Eksamensår

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

(1) Studentereksamen (stx)

(4) Højere teknisk eksamen (htx)

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

(2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB)

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(3) Højere handelseksamen (hhx)

(6) GIF

(9) Andet adgangsgrundlag

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med, også ikke længere

aktuelle uddannelser. Hvis du søger nye uddannelser skal de have en ansøgning. Se vejledning side 15.

6. Prioriteringsliste

Optagelses-

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

Husk gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på

ansøgningsskemaets punkt 3).

Underskrift

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Dag/md/år

Underskrift

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

Ændringsprioriteringsskema

Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge, skal du indsende et

ændringsprioriteringsskema.

Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten på ændringsprioriteringsskemaet,

og det skal være fremme på uddannelsesstedet senest

den 5. juli klokken 12.

Ændringsprioriteringsskemaet skal indeholde alle de prioriteter, som du har

skrevet på det første prioriteringsskema, men gerne i en anden rækkefølge.

Du må også tilføje nye uddannelser (optagelsesområder) på ændringsprioriteringsskemaet,

men husk, at du skal sende en ansøgning til de nye.

Hvis der er uddannelser, du ikke længere ønsker at søge, skal du annullere

dem ved at kontakte uddannelsesstederne, men du skal stadig skrive dem

på ændringsprioriteringsskemaet, selvom de er annulleret.

Du skal også fortsat skrive uddannelser, der ikke længere er aktuelle af andre

årsager, på skemaet. Det kan fx være uddannelser, hvor du ikke har bestået

en optagelsesprøve eller uddannelser, hvor du har fået besked om, at du

ikke opfylder et bestemt adgangskrav.

Det er altså nødvendigt, at du medtager alle uddannelser, du har søgt,

også selvom de ikke længere er aktuelle. Hvis der ikke er plads til annullerede

eller aktuelle ansøgninger på de 8 pladser, skal du notere dem på

ændringsprioriteringsskemaets bagside.

Husk at datere og underskrive dit ændringsprioriteringsskema, da det nu

er dette skema, der viser den rækkefølge, du ønsker at blive optaget i, og

som vil blive lagt til grund for din optagelse.

15


Den Koordinerede Tilmelding

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

2. Statsborgerskab

3. Eksamensår

Eksamensår

Dansk Andet

Postnummer

By

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

(1) Studentereksamen (stx)

(2) Højere forberedelseseksamen (hf)

(3) Højere handelseksamen (hhx)

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

6. Prioriteringsliste

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Husk

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Dag/md/år

Underskrift

E-mail

Prioriteringsskema 2012

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på

ansøgningsskemaets punkt 3).

(4)

(5)

(6)

Højere teknisk eksamen (htx)

International Baccalaureate (IB)

GIF

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

Underskrift

Landekode (se side 68-69)

Land

CPR-nummer

Fastnettelefon

Mobiltelefon

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(9) Andet adgangsgrundlag

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.


Den Koordinerede Tilmelding

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

2. Statsborgerskab

3. Eksamensår

Eksamensår

Dansk Andet

Postnummer

By

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

(1) Studentereksamen (stx)

(2) Højere forberedelseseksamen (hf)

(3) Højere handelseksamen (hhx)

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10)

6. Prioriteringsliste

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Husk

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

Dag/md/år

Underskrift

(4)

(5)

(6)

E-mail

Ændringsprioriteringsskema 2012

Højere teknisk eksamen (htx)

International Baccalaureate (IB)

GIF

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

Underskrift

Landekode (se side 68-69)

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider.

Skemaet skal du sende til det højest prioriterede

uddannelsessted.

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn

Land

CPR-nummer

Fastnettelefon

Mobiltelefon

(7) Adgangseksamen til ingeniørudd.

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(9) Andet adgangsgrundlag

OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med, også ikke længere

aktuelle uddannelser. Hvis du søger nye uddannelser skal de have en ansøgning. Se vejledning side 15.

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på

ansøgningsskemaets punkt 3).

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

3. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.


1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side xx-xx)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side xx-xx) Land

Vedlagt opholdstilladelse

de Tilmelding

Uddannelsesstedets navn

Ja Nej

vejledningen på de

tudiestart

r. Skemaet skal du sende til Evt. det studieretning eller uddannelses-/praktiksted

tedet for sommer

d, retrækker du søger jeg optagelse vinter på. 1. Personlige oplysninger

CPR-nummer

annelsesstedet 6. Bonus for Fornavn(e) tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen.

Fastnettelefon

fra optagelsen i 2010

Jeg Efternavn har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

7. Gymnasial supplering

Vej

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

Mobiltelefon

snit År

(punkt 10 udfyldes)

Landekode (se side 68-69)

Postnummer By

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

snit År

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste Land (se uddannelsesoversigten)

E-mail

snit År

Optagelses-

rskab

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn

snit År

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

snit

om optagelse År på

denr. Optagelsesområdenavn

snit År

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

1

2

3

3 1 0 8 9 0 C L M 1

Uddannelsesstedets navn

y År

ikke bliver optaget på denne

lse, søger jeg om standby

År

undlag

Studiestart

4 I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

5

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

Jeg har tilsagn 6 fra optagelsen i 2011

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

ndlag

7

7. Gymnasial supplering

Eksamensgennemsnit

ereksamen (stx) 8

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

orberedelses Dato

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse efter med din d. 5. ansøgning, juli (punkt som 10 udfyldes)

n (hf)

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation. 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Eksamensgennemsnit

andels-

År

Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet.

Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Print hele hæftet ud og

hav vejledningen ved siden af skemaet, mens du udfylder det!

Der er 8 ansøgningsskemaer i hæftet, svarende til at du højst kan søge 8

uddannelser (optagelsesområder).

For hver uddannelse du søger, skal du udfylde et skema, også selvom flere

af uddannelserne er på det samme uddannelsessted, eller du søger den

samme uddannelse flere steder.

Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse til

uddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derfor altid

på uddannelsesstedet, tjek uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek på

ug.dk inden du indsender ansøgningen.

Du skal til hver af dine ansøgninger vedlægge dokumentation for din

adgangsgivende eksamen og de aktiviteter, du har skrevet på skemaet.

Ansøgningen og den tilhørende dokumentation skal du sende eller aflevere

til uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have taget i betragtning ved

vurderingen af din ansøgning, skal du nævne på selve ansøgningsskemaet.

Ansøgere uden dansk CPR-nummer

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, måned

og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen.

I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit

Ansøgningsskema første 2012fornavn

efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I den

sidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde.

En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 31.

august 1990, skal altså skrive: 310890-CLM1

Ja Nej

1. Personlige oplysninger

CPR-nummer

Hvis du har et dansk CPR-nummer, skriver du det her.

Adresse

Hvis din adresse er i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du

bor i (se side 68-69).

18


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Land

E-mail

Ansøgningsskema 2012

2. Statsborgerskab

Den Koordinerede Tilmelding

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

3. Ansøgning om optagelse på

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående Optagelsesområdenr. sider. Skemaet Optagelsesområdenavn

skal du sende til det

Uddannelsesstedets navn

CPR-nummer

statsborgerskab.

uddannelsessted, du søger optagelse på. 1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker

Efternavn

jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Mobiltelefon

4. Adgangsgrundlag

6. Bonus for tidlig studiestart

A. Tilsagn

Vej

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

B. Adgangsgrundlag

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Landekode (se side 68-69) dokumentation Postnummer By

7. Gymnasial supplering Ansøgningsskema 2012

Land

Eksamensgennemsnit

Den Koordinerede

Studentereksamen

Tilmelding

(stx)

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus E-mail og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

2. Statsborgerskab Eksamensgennemsnit År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

Højere forberedelses-

Landekode (se side 68-69) efter Land d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Vedlagt opholdstilladelse

eksamen (hf)

Læs udfyldningsvejledningen på de

Dansk 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Eksamensgennemsnit

Andet

Højere handels-

År

CPR-nummer Ja Nej

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

3. uddannelsessted, Ansøgning eksamen om (hhx) du optagelse søger optagelse på på. 1. Personlige oplysninger Optagelses-

Optagelsesområdenr. Forbeholdt uddannelsesstedet Optagelsesområdenavn

Eksamensgennemsnit Fornavn(e) År

Højere teknisk

Prioritet Uddannelsesstedets områdenummer navn

Optagelsesområdenavn

Fastnettelefon

til det

t

navn

eksamen (htx)

Efternavn 1

Mobiltelefon

Eksamensgennemsnit År

Standby

Studiestart

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

GIF Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer 2

uddannelse, søger jeg om

Adgangseksamen til

Eksamensgennemsnit standby foretrækker Vej jeg vinter

År

4. Adgangsgrundlag

6. Bonus for tidlig studiestart

ingeniøruddannelser

3

A. Tilsagn

Landekode (se side 68-69)

International

Total Points

År

Jeg har Postnummer eksamen fra 2007, By2008

eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Baccalaureate (IB)

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

4 dokumentation Ansøgningsskema 2012

B. Adgangsgrundlag

Udenlandsk adgangs- Hvilken

Land År

E-mail

7. Gymnasial supplering

givende eksamen

Den Koordinerede Tilmelding

5

2. Statsborgerskab

Erhvervsuddannelse Hvilken Eksamensgennemsnit År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

(EUD, Studentereksamen SOSU) (stx)

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

6

Andet

Hvilket

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

Læs udfyldningsvejledningen Dansk

Højere forberedelses- på Eksamensgennemsnit

de Andet

År

Ja Nej

adgangsgrundlag

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) CPR-nummer

foregående 3. Ansøgning eksamen sider. (hf) om Skemaet optagelse skal du på sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

7

Ingen adgangsgivende eksamen

1. Personlige oplysninger 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Optagelsesområdenr. Eksamensgennemsnit

Højere handels-

Optagelsesområdenavn

År

Uddannelsesstedets navn

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e) Standby

Fastnettelefon

eksamen (hhx)

Optagelses-

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Prioritet 8 områdenummer Optagelsesområdenavn

Eksamensgennemsnit År

Jeg

Højere

har

teknisk

tidligere fået

Journalnummer Efternavn Dato

Mobiltelefon

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

særlig

eksamen Standby

tilladelse

(htx)

Studiestart

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Hvis jeg ikke bliver til optaget på denne I stedet for sommer

uddannelsesstederne 1

skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

denne uddannelse, uddannelse søger jeg om Eksamensgennemsnit standby foretrækker År jeg vinter

Vej

brev med relevant dokumentation.

5. 4. Eventuel Adgangsgrundlag

GIF tidligere optagelse på videregående uddannelse 6. Bonus for tidlig studiestart

2 Underskrift

A. Tilsagn Adgangseksamen til

Eksamensgennemsnit Antal År

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

Landekode (se side 68-69)

Postnummer By

Uafsluttede ingeniøruddannelser

videregående uddannelser du har

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

været og/eller er optaget på

Jeg 3vedlægger

dokumentation

bilag til min ansøgning som dokumentation for de

B. Adgangsgrundlag

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

International

Total Points

År

Land

7. Gymnasial supplering E-mail

Baccalaureate (IB)

Jeg 4bekræfter

under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

Udenlandsk Jeg har en kandidateksamen

adgangs- Hvilken Eksamensgennemsnit År År

ansøgningsskemaet Jeg er i gang og i med bilagene. et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

2. Statsborgerskab

(punkt 10 udfyldes)

givende Studentereksamen eksamen (stx)

Landekode (se side 68-69) Dag/md/år 5 Land Underskrift Vedlagt opholdstilladelse

Erhvervsuddannelse Hvilken Eksamensgennemsnit År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

(EUD, Dansk Højere forberedelses-

SOSU)

Andet

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Ja Nej

eksamen (hf)

3. Ansøgning 6

Andet om optagelse Hvilket på Ansøgningsskema 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Eksamensgennemsnit

adgangsgrundlag

Højere handels-

År 2012 Studiestart

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

eksamen (hhx)

Optagelses-

1 af 2

7

Ingen adgangsgivende eksamen

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn

Eksamensgennemsnit År

Højere teknisk

Jeg eksamen søger om (htx)

Standby

optagelse med særlig tilladelse

Studiestart

Evt. 81studieretning

eller uddannelses-/praktiksted

Hvis jeg ikke bliver optaget

Jeg har tidligere fået

Journalnummer Eksamensgennemsnit på denne I stedet for sommer Dato År

foretrækker jeg vinter skal dette felt ikke benyttes.

uddannelse, søger jeg om standby

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

særlig GIF tilladelse til CPR-nummer

4. Adgangsgrundlag

uddannelsesstederne 6. Bonus 2 for tidlig skal studiestart være opmærksomme på, skal du vedlægge et

1. Personlige oplysninger

denne uddannelse

Adgangseksamen til

Eksamensgennemsnit År

brev med relevant dokumentation.

A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

Fornavn(e)

5. Eventuel ingeniøruddannelser

tidligere optagelse på videregående Fastnettelefon uddannelse

Underskrift 3 toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Antal

International

Total Points

År

dokumentation

Uafsluttede videregående uddannelser du har

Efternavn

B. Adgangsgrundlag

Baccalaureate (IB)

Mobiltelefon

været og/eller er optaget på

Jeg 7. Gymnasial vedlægger bilag supplering til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, 4 jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Udenlandsk adgangs- Hvilken

År

givende eksamen

Eksamensgennemsnit År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

Vej

Jeg bekræfter (punkt under 10 udfyldes) strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

5

Jeg Studentereksamen

Erhvervsuddannelse

har en kandidateksamen (stx)

Hvilken

ansøgningsskemaet og i bilagene.

(EUD, SOSU)

Eksamensgennemsnit År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

Landekode (se side 68-69) Højere Postnummer forberedelses- By

Dag/md/år efter d. 5. juli (punkt 6

Underskrift 10 udfyldes)

eksamen

Andet

(hf)

Hvilket

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

adgangsgrundlag Eksamensgennemsnit

Højere handels-

År

Land

E-mail

7

Ingen eksamen adgangsgivende (hhx) eksamen

Optagelses-

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn

Eksamensgennemsnit År

1 af 2 Højere

Jeg søger

teknisk

om optagelse med særlig tilladelse

eksamen (htx)

8

Landekode (se side 68-69) Land

Jeg har tidligere fået

Journalnummer

Vedlagt opholdstilladelse

Dato 1 eller tjek ug.dk.

Eksamensgennemsnit År

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

særlig tilladelse til

Ja Nej

GIF

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

denne uddannelse

brev 2med

relevant dokumentation.

5. Eventuel Adgangseksamen tidligere optagelse til

Eksamensgennemsnit År

Uddannelsesstedets navn på videregående uddannelse

ingeniøruddannelser

Underskrift

Antal 3

Studiestart

e I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

har tilsagn fra optagelsen i 2011

Uafsluttede International videregående uddannelser Total Points du har

År

været Baccalaureate og/eller er optaget (IB) på

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Udenlandsk adgangs- Hvilken

År

givende eksamen

6. Bonus Jeg for har tidlig en kandidateksamen

studiestart

Erhvervsuddannelse Hvilken

(EUD, Jeg har SOSU) eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Andet

Hvilket

dokumentation

adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, 4 jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet 5

og i bilagene. som du skriver på her.

Dag/md/år

Underskrift

6

7

sgennemsnit År

1 af 2

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

Jeg (punkt søger 10 om udfyldes) optagelse med særlig tilladelse

8

sgennemsnit

sgennemsnit

sgennemsnit

År

År

År

Jeg Jeg har er tidligere tilmeldt et fået suppleringskursus, Journalnummer som jeg forventer Dato at afslutte

særlig efter d. tilladelse 5. juli (punkt til 10 udfyldes)

denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

Optagelses-

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn Antal

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

1

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Underskrift

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

sgennemsnit År

2 Jeg har en kandidateksamen

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

sgennemsnit År

Dag/md/år

Underskrift

ints

År

År

1 af 2

3

4

5

2. Statsborgerskab

Du skal med kryds angive, om du er dansk statsborger eller har udenlandsk

Hvis du sætter kryds i “Andet”, skal du skrive en landekode og landets

navn (se side 68-69). Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desuden

markere, om du har vedlagt kopi af din opholdstilladelse.

3. Ansøgning om optagelse på

I feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på den

uddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede ramme

i uddannelsesoversigten (se side 40 og frem), og det er også det nummer,

du skal bruge på prioriteringsskemaet og på prioriteringslisten på ansøgningsskemaets

forside (punkt 8). Optagelsesområdenavn (uddannelsens

navn) og uddannelsesstedets navn skriver du i de efterfølgende felter.

Du kan søge en standby-plads til de fleste uddannelser. Spørg på uddannelsesstedet,

tjek på uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk. Hvis du

bliver tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet.

Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil

du få et tilsagn om optagelse til næste år.

De fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året (sommer), og så

Hvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, kan du se

det i uddannelsesoversigten (fra side 40). Du kan med et kryds markere, at du

foretrækker at begynde uddannelsen til vinter. Det er dog ikke en garanti for,

at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske.

Bemærk, at en del uddannelser har en selvstændig optagelse om vinteren

(vinteroptagelse). Kontakt uddannelsesstederne for nærmere oplysninger

Studieretning/uddannelses-/praktiksted

Nogle optagelsesområder omfatter flere studieretninger eller praktiksteder,

I alle tilfælde må du kun søge det samme optagelsesområde én gang!

19


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

Den Koordinerede Tilmelding

Læs 3. Ansøgning udfyldningsvejledningen om optagelse på de på

foregående

Optagelsesområdenr.

sider. Skemaet Optagelsesområdenavn

skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

Fastnettelefon

Mobiltelefon

E-mail Ansøgningsskema 2012

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

Forbeholdt uddannelsesstedet

Uddannelsesstedets navn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

CPR-nummer

Fastnettelefon

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart

I stedet Efternavn for sommer

foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Mobiltelefon

4. Adgangsgrundlag

Vej

6. Bonus for tidlig studiestart

A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

B. Adgangsgrundlag

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Landekode (se side 68-69) dokumentation Postnummer By

Ansøgningsskema 2012

7. Gymnasial supplering

Land

E-mail

Den Koordinerede Tilmelding Eksamensgennemsnit År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Studentereksamen (stx)

2. Statsborgerskab

Eksamensgennemsnit År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

Højere forberedelses-

Landekode (se side 68-69) efter Land d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Vedlagt opholdstilladelse

Læs udfyldningsvejledningen på de

eksamen (hf)

CPR-nummer

foregående Dansk sider. Skemaet skal du sende Andet til det

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Ja Nej

uddannelsessted, Eksamensgennemsnit

Højere

du

handels-

søger optagelse på. 1. Personlige År oplysninger

3. Ansøgning om optagelse på

Forbeholdt eksamen uddannelsesstedet

(hhx)

Fornavn(e)

Optagelses-

Fastnettelefon

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets Prioritet områdenummer navn

Optagelsesområdenavn

Eksamensgennemsnit År

Højere teknisk

eksamen (htx)

Efternavn

1

Mobiltelefon

Standby

Eksamensgennemsnit

Studiestart År

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

GIF Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I Vej stedet for sommer

uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter 2

Adgangseksamen til

Eksamensgennemsnit År

4. Adgangsgrundlag

6. Bonus for tidlig studiestart

ingeniøruddannelser

Landekode (se side 68-69)

Postnummer By

A. Tilsagn

3 Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

International

Total Points

År

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Baccalaureate (IB)

Land

dokumentation E-mail

B. Adgangsgrundlag

4

Udenlandsk adgangs- Hvilken

År

7. Gymnasial supplering

2. Statsborgerskab

givende eksamen

Eksamensgennemsnit År 5 Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

Erhvervsuddannelse Hvilken Landekode (se side 68-69) Land (punkt 10 udfyldes)

Vedlagt opholdstilladelse

Studentereksamen (EUD, SOSU) (stx)

Dansk Andet

6 Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg

Ja

forventer at afslutte

Nej

Eksamensgennemsnit

Andet

Hvilket

År

3. Ansøgning Højere om forberedelses- optagelse på

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

adgangsgrundlag

B. Adgangsgrundlag

eksamen (hf)

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets 8. Prioriteringsliste 7

navn(se

uddannelsesoversigten)

Ingen Højere adgangsgivende handels- eksamen Eksamensgennemsnit År

eksamen (hhx)

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Eksamensgennemsnit År

Standby Højere teknisk

Jeg har tidligere fået

Journalnummer Studiestart

Dato

Hvis eksamen jeg ikke bliver (htx) optaget på denne I stedet for sommer

uddannelse, særlig tilladelse søger jeg til om standby foretrækker jeg vinter

denne uddannelse Eksamensgennemsnit År

4. Adgangsgrundlag

GIF

A. 5. Tilsagn Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

Adgangseksamen til

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tilsagn fra optagelsen Antal i 2011

Uafsluttede ingeniøruddannelser

videregående uddannelser du har

B. Adgangsgrundlag

været og/eller er optaget på

International

Total Points

År

Optagelses-

Prioritet 8 områdenummer Optagelsesområdenavn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Mener 1 du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

6. Bonus brev med for relevant tidlig dokumentation.

studiestart

2Jeg

har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

Underskrift

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

Jeg 3vedlægger

bilag til min ansøgning som dokumentation for de

7. Gymnasial oplysninger, supplering

jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Baccalaureate (IB)

Eksamensgennemsnit

Udenlandsk Jeg har en kandidateksamen

adgangs- Hvilken

Studentereksamen

givende eksamen

(stx)

Eksamensgennemsnit

Højere Erhvervsuddannelse

forberedelses- Hvilken

eksamen (EUD, (hf) SOSU)

Andet

Eksamensgennemsnit

Højere handels-

Hvilket

År

År

År

År

Jeg 4Jeg

bekræfter

er i gang

under

med

strafansvar

et suppleringskursus

rigtigheden af

og

oplysningerne

afslutter inden


5. juli

ansøgningsskemaet

(punkt 10 udfyldes)

og i bilagene.

5Jeg

er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

Dag/md/år

Underskrift

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste 6

(se uddannelsesoversigten)

eksamen adgangsgrundlag (hhx)

1 af Ingen 2 adgangsgivende eksamen Eksamensgennemsnit

Højere teknisk

År

Prioritet 7

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

eksamen (htx)

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

Journalnummer Dato

GIF

særlig tilladelse til

Adgangseksamen denne uddannelse til

Eksamensgennemsnit År

ingeniøruddannelser

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

International

Total Points

År

Antal

Uafsluttede Baccalaureate videregående (IB) uddannelser du har

været og/eller er optaget på

Udenlandsk adgangs- Hvilken

År

1 8

Mener 2 du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

3

Underskrift

4Jeg

vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

givende eksamen

Erhvervsuddannelse Hvilken

Jeg har en kandidateksamen

(EUD, SOSU)

Andet

Hvilket

5Jeg

bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

6Dag/md/år

Underskrift

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

7

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

1 af 2

Jeg har tidligere fået

Journalnummer Dato

særlig tilladelse til

denne uddannelse

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

Antal

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

1 af 2

Jeg har en kandidateksamen

8

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Underskrift

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

4. Adgangsgrundlag

A. Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Hvis du sidste år fik tilsagn om at blive optaget på denne uddannelse, skal

du sætte kryds her. (Husk at vedlægge dit tilsagnsbrev).

Det er ikke et krav, at du søger den uddannelse, som du har tilsagn til,

som din 1. prioritet. Søger du den uddannelse, du har tilsagn til, som en lavere

prioritet, er tilsagnet fortsat gældende, og du vil blive tilbudt en plads på

uddannelsen, medmindre du bliver tilbudt en plads på en højere prioritet. Er

du ikke længere interesseret i at blive optaget på en uddannelse, du har tilsagn

til, undlader du blot at søge den og kan som alle andre ansøgere søge

optagelse på andre uddannelser på almindelig vis.

Du skal sætte ét kryds i felt 4.B Adgangsgrundlag.

Hvis du har en dansk gymnasial eksamen (stx, hf, htx eller hhx) eller et

gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF), skal du

sætte kryds ud for den type eksamen, du har, og du skal notere dit samlede

gennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis) og det år,

du afsluttede. Hvis du først afslutter din adgangsgivende eksamen i juni

2012, skriver du 2012 under afslutningsåret. Husk inden 5. juli at sende dit

eksamensbevis til de uddannelser, du har søgt.

Har du taget flere gymnasiale eksaminer, skal du være opmærksom på, at det

er den første gymnasiale eksamen, der er dit adgangsgrundlag.

Supplerende kurser skal du notere i punkt 10 på ansøgningsskemaets bagside.

Er du i gang med supplering eller har du tilmeldt dig et sommersuppleringskursus,

skal du også udfylde punkt 7 på ansøgningsskemaets forside.

Har du en Adgangseksamen til ingeniøruddannelser eller en International

Baccalaureate (IB) skriver du dit eksamensgennemsnit og det år, du afsluttede.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, noterer du hvilken, og

hvilket år du afsluttede.

Underskrift

Har du en erhvervsuddannelse eller et andet adgangsgrundlag, noterer du

uddannelsens navn.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen og ønsker at søge optagelse med

særlig tilladelse, sætter du kryds i feltet. Du kan altid kontakte uddannelsesstedet

for at få information om reglerne for optagelse med særlig tilladelse, eller du

kan finde information på uddannelsesstedets hjemmeside. Fristen for at søge

optagelse med særlig tilladelse er altid 15. marts kl. 12. Hvis du tidligere har fået

særlig tilladelse, skal du notere journalnummer og dato for tilladelsen.

20


e til det

.

et

enavn

Standby

Studiestart

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer

uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

B. Adgangsgrundlag

Eksamensgennemsnit

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

International

Total Points

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangs- Hvilken

givende eksamen

Erhvervsuddannelse Hvilken

(EUD, SOSU)

Andet

Hvilket

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

Antal

Uafsluttede videregående uddannelser CPR-nummer du har

1. Personlige oplysninger

været og/eller er optaget på

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

1 af 2

Land

Ansøgningsskema 2012

Jeg har en kandidateksamen

Postnummer

By

E-mail

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Uddannelsesstedets navn

År

År

År

Ja Nej

ne

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

g har tilsagn fra optagelsen i 2011

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

nsgennemsnit År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

nsgennemsnit År

1. Personlige oplysninger

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, CPR-nummer som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Fornavn(e)

nsgennemsnit År

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Fastnettelefon

Optagelses-

Efternavn

nsgennemsnit År

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn

Mobiltelefon

Vej

nsgennemsnit År

Landekode (se side 71-72)

nsgennemsnit År

ints

vn

Land

År

Studiestart

g tilladelse I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

nummer Dato

videregående r tilsagn uddannelse

Antal

du har

gennemsnit År

gennemsnit

gennemsnit

gennemsnit

1

2

3

4

År

Landekode (se side 71-72) Land

Vedlagt opholdstilladelse

År

År

År

gennemsnit År

gennemsnit År

År

År

illadelse

mmer Dato

eregående uddannelse

Antal

har

5

6

7

8

Postnummer

Uddannelsesstedets navn

Ansøgningsskema 2010

By

E-mail

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Ja Nej

6. Bonus Mener du, for at tidlig der er studiestart

særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg har eksamen fra 2007 og søger dispensation fra 2 års reglen

7. Underskrift

Gymnasial supplering

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, Jeg er i jeg gang har med angivet et suppleringskursus

på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter Jeg er tilmeldt under et strafansvar suppleringskursus rigtigheden med af henblik oplysningerne på betinget på

ansøgningsskemaet optagelse og i bilagene.

8. Prioriteringsliste

Dag/md/år

Underskrift

Optagelses-

Prioritet områdenummer Optagelsesområdenavn

1

2

3

4

5

6

7

8

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du skrive et brev og

vedlægge relevant dokumentation.

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne

på ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.

Jeg har medsendt bilag

Dag/md/år

Underskrift

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Underskrift

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

Er du eller har du tidligere været optaget på videregående uddannelse(r)

uden at fuldføre, skal du her angive hvor mange.

Hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse

Underskrift

uden at have fuldført, kan du kun blive optaget på en ny videregående

uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte 3. gangsregel).

Hvis du har en kandidatuddannelse, skal du sætte kryds i feltet.

Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videre-

gående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel).

6. Bonus for tidlig studiestart

Du får bonus for tidlig studiestart, hvis du har en adgangsgivende eksamen fra

2010, 2011 eller 2012. Bonussen bliver tildelt af uddannelsesstedet ved, at de

ganger dit gennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis)

med 1,08.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra 2007, 2008 eller 2009, kan du

få bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder et af seks krav. Toårsfristen forlænges,

hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale

operationer

3) Adoption eller barsel

4) Længerevarende sygdom

5) Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende

6) Træning til og deltagelse i OL og PL som elite- eller verdensklasseatlet,

udpeget af Team Danmark

7. Gymnasial supplering

Hvis du er i gang med at supplere din adgangsgivende eksamen, og du planlægger

at afslutte inden d. 5. juli, skal du sætte kryds i det øverste felt. Husk at

sende eksamensbeviser for supplerende kurser til de uddannelser, du har søgt

ind på, så de har dem senest d. 5. juli.

Hvis du planlægger at supplere din adgangsgivende eksamen med et sommersuppleringskursus,

som du så afslutter efter d. 5. juli, skal du sætte kryds i

det nederste felt. Eksamensbeviser fra supplering efter d. 5. juli skal du eftersende

hurtigst muligt.

21


l det

vn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Ansøgningsskema 4

2012

Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

CPR-nummer

9. 6Beståede

dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

7

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

År År bestået/ År

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

påbegyndt forventet bestået afbrudt

1.

År År bestået/ År

Ansøgningsskema 8

Optagelsesområdenavn 2012

Optagelsesområdenr. CPR-nummer

Uddannelsesstedets navn

påbegyndt forventet bestået afbrudt

2.

Mener 1. du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne 3.

skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev 2.

4. med relevant dokumentation.

3.

Underskrift 9.

4.

Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

Jeg 10. vedlægger Beståede bilag og til forventede min ansøgning beståede som dokumentation prøver udover for de den adgangsgivende eksamen

oplysninger, Under jeg »Type« har angivet skriver på ansøgningsskemaet.

du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, År enkeltkurser, År bestået/ År

10. Beståede værkstedskurser, Optagelsesområdenavn

og forventede folkeuniversitet, beståede studieskole. prøver udover Uddannelsesstedets den adgangsgivende navn eksamen påbegyndt forventet bestået afbrudt

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

ansøgningsskemaet 1.

og i bilagene.

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

2.

Karakter

Dag/md/år

Underskrift

3.

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Karakter

4. 1.

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

2.

1.

3.

10. 2. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

4.

3. Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

5. værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

4.

nelse, du søger.

6.

5.

Md/år bestået/

forventet bestået

Karakter

6.

11. Erhvervserfaring, Type praktik og militærtjeneste Fag (barsel kan anføres her) i kronologisk Niveau rækkefølge Mundtlig Skriftlig

Md/år bestået/

forventet bestået

1.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

2.

Arbejdsgiver

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Ugentlig

arbejdstid

Antal

måneder

3. 1.

Ugentlig

Arbejdsgiver

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid

4. 2.

1.

5. 3.

relevante at tage med.

2.

6. 4.

3.

5.

4.

11. 6. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

5.

Antal

måneder

6.

Ugentlig

12. Andre aktiviteter Arbejdsgiver efter det fyldte 15. år, herunder Arbejdets fritidsledervirksomhed

art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid

1.

11. Erhvervserfaring

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

Ugentlig

2. Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid

Antal

måneder

Antal

måneder

3. 1.

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Ugentlig

arbejdstid

Antal

måneder

4. 2.

1.

5. 3.

2.

6. 4.

3.

5.

4.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser type eller lignende. Ugentlig Antal

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

På hvilken skole?

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år)

arbejdstid

Til (dato/år)

måneder

Antal

måneder

2. 1.

3. 2.

1.

4. 3.

2.

5. 4.

3.

På hvilken skole?

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Antal

måneder

4.

13. 14. Højskoleophold, Udlandsopholddaghøjskole

og husholdningsskolekurser

14. Udlandsophold

Hvad foretog du dig i landet?

Antal

Hvilket land?

På hvilken skole? (Rejse, arbejde, studieophold)

Fra Fra (dato/år) Til Til (dato/år)

måneder

1. 1.

2. 2.

1.

3. 3.

2.

4.

3.

Underskrift

Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Antal

måneder

14. Jeg Udlandsophold

bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Underskrift

Dag/md/år

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

Hvad

ansøgningsskemaet

foretog du dig i

og

landet?

i bilagene.

Hvilket land?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Dag/md/år

Underskrift

1.

2.

2 af 2

3.

2 af 2

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Antal

måneder

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Postnummer

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

ar tilsagn fra optagelsen i 2011

gennemsnit

gennemsnit

gennemsnit

gennemsnit

År

År

År

År

gennemsnit År

gennemsnit År

s

År

År

illadelse

mer Dato

eregående uddannelse

Antal

har

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Ja Nej

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

5

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

8. Prioriteringsliste

Prioriteringslisten i dette felt er en nøjagtig kopi af dit prioriteringsskema

med de samme oplysninger om dine uddannelsesønsker i den samme prioriterede

rækkefølge.

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skal du skrive, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse.

10. Beståede og forventede beståede prøver

Hvis du søger i kvote 1, skal du her skrive, hvis du har suppleret fag eller

forventer at supplere fag for at opfylde specifikke adgangskrav til den uddan-

Hvis du søger i kvote 2, skal du her skrive samtlige kurser, du ønsker med

i betragtningen, når uddannelsesstedet skal vurdere din ansøgning. Du kan

få mere information på uddannelsesstedet om, hvilke typer kurser, der er

Her kan du skrive den erhvervserfaring, du har. Du kan få mere information

på uddannelsesstedet om, om de stiller særlige krav til ugentligt timetal, job-

Du kan bruge en arbejdsgivererklæring, som du finder bagerst i hæftet.

22


1.

1. 2.

2. 3.

3. 4.

4.

Optagelsesområdenavn

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Uddannelsesstedets navn

År År bestået/ År er optaget,

påbegyndt forventet bestået afbrudt Hvis sæt du kryds stadig her

År År bestået/ År er optaget,

påbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds her

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

10. Beståede Under »Type« og forventede skriver du f.eks. beståede GSK, prøver enkeltfag, udover studieprøven den adgangsgivende i dansk, AVU, EUD-grundforløb, eksamen enkeltkurser,

Under værkstedskurser, »Type« skriver folkeuniversitet, du f.eks. GSK, studieskole. enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

Karakter

Md/år bestået/

Type Fag Niveau

Mundtlig KarakterSkriftlig

forventet bestået

Md/år bestået/

1.

1. 2.

2. 3.

3. 4.

4. 5.

5. 6.

6.

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig forventet bestået

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

Ugentlig Antal

Arbejdsgiver

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid

Ugentlig

måneder

Antal

1.

1. 2.

2. 3.

3. 4.

4. 5.

5. 6.

6.

Arbejdsgiver

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

Ugentlig Antal

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid

Ugentlig

måneder

Antal

1.

1. 2.

2. 3.

3. 4.

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder

4. 5.

5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

1. 2.

2. 3.

3. 4.

4.

14. Udlandsophold

14. Udlandsophold

Hvilket land?

1.

1. 2.

2. 3.

3.

Underskrift

2 af 2

2 af 2

Hvilket land?

På hvilken skole?

På hvilken skole?

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Jeg Dag/md/år bekræfter under strafansvar rigtigheden Underskrift af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

12. - 14. Andre aktiviteter, højskoleophold og udlandsophold

Her skal du skrive, hvis du har nogle af de nævnte aktiviteter. Husk at dokumentere

det, du skriver på skemaet.

Underskrift

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Antal

måneder

Antal

Fra (dato/år) Til (dato/år) måneder

Du skal selv datere og underskrive ansøgningen.

Hvis du ikke har mulighed Antal for at underskrive selv, kan du give en fuldmagt

Fra (dato/år) Til (dato/år) måneder

Antal

til en anden Fra person, (dato/år) Til som (dato/år) du måneder giver fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

Fuldmagten skal indsendes sammen med ansøgningen. Du kan bruge en

fuldmagtsblanket, som du finder bagerst i hæftet.

Kontrol af oplysninger og dokumentation

Husk, at du underskriver din ansøgning under strafansvar. Det betyder,

at du under strafansvar står inde for, at de oplysninger, du angiver, er korrekte.

Uddannelsesstedet har ret til under eller efter optagelsen at kontrollere

ægtheden af dine oplysninger og din dokumentation. Hvis det viser sig, at

der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation vil

det medføre politianmeldelse og annullering af ansøgningen eller en evt. tilbudt

studieplads.

Om dokumentation

Det er meget vigtigt for behandlingen af dine ansøgninger, at du har vedlagt

en korrekt og fuldstændig dokumentation. Kontroller derfor på uddannelsesstedet

eller på deres hjemmeside, hvilken dokumentation, de kræver.

Indsend kun fotokopier.

Husk at mærke al dokumentation med CPR-nummer.

23


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de

foregående sider. Skemaet skal du sende til det

uddannelsessted, du søger optagelse på.

Forbeholdt uddannelsesstedet

2. Statsborgerskab

3. Ansøgning om optagelse på

Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn

Standby

Hvis jeg ikke bliver optaget på denne

uddannelse, søger jeg om standby

4. Adgangsgrundlag

A. Tilsagn

1. Personlige oplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

Vej

Landekode (se side 68-69)

Land

Postnummer

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

By

E-mail

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69) Land

Vedlagt opholdstilladelse

Dansk Andet

Ja Nej

B. Adgangsgrundlag

Studentereksamen (stx)

Højere forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen

(hhx)

Højere teknisk

eksamen (htx)

GIF

Adgangseksamen til

ingeniøruddannelser

Studiestart

I stedet for sommer

foretrækker jeg vinter

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit

År

År

År

Eksamensgennemsnit År

Eksamensgennemsnit År

Jeg har tidligere fået

særlig tilladelse til

denne uddannelse

Journalnummer Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

1 af 2

International

Baccalaureate (IB)

Udenlandsk adgangsgivende

eksamen

Erhvervsuddannelse

(EUD, SOSU)

Andet

adgangsgrundlag

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Jeg har en kandidateksamen

Total Points

Hvilken

Hvilken

Hvilket

Uafsluttede videregående uddannelser du har

været og/eller er optaget på

År

År

År

Antal

Uddannelsesstedets navn

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant

dokumentation

7. Gymnasial supplering

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli

(punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Underskrift

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et

brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de

oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på

ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.

1.

2.

3.

4.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenr.

År

påbegyndt

CPR-nummer

År bestået/

forventet bestået

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen

Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Karakter

Type Fag Niveau

Mundtlig Skriftlig

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Arbejdsgiver

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

1.

2.

3.

Inden for hvilken institution/organisation

14. Udlandsophold

Hvilket land?

På hvilken skole?

Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)

Aktivitetens navn

Hvad foretog du dig i landet?

(Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene.

Dag/md/år

Underskrift

2 af 2

Fra (dato/år) Til (dato/år)

År

afbrudt

Ugentlig

arbejdstid

Ugentlig

arbejdstid

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Fra (dato/år) Til (dato/år)

Hvis du stadig

er optaget,

sæt kryds her

Md/år bestået/

forventet bestået

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder

Antal

måneder


Uddannelsesoversigt

Københavns Universitet 41

Handelshøjskolen i København 42

IT-Universitetet i København 42

Danmarks Tekniske Universitet 43

Roskilde Universitet 43

Syddansk Universitet 44

Aarhus Universitet 46

Aalborg Universitet 47

Det Kongelige Danske Kunstakademis

Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 49

Det Informationsvidenskabelige Akademi

(Danmark Biblioteksskole) 49

Designskolen Kolding 49

Arkitektskolen Aarhus 49

Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC 50

Professionshøjskolen UCC University College 50

Professionshøjskolen Sjælland University College 51

Professionshøjskolen Lillebælt University College 52

Professionshøjskolen UC Syddanmark 52

Professionshøjskolen VIA University College 53

Professionshøjskolen University College Nordjylland 54

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 55

Københavns Erhvervsakademi (KEA) 55

Erhvervsakademi Sjælland 56

Erhvervsakademiet Lillebælt 57

Erhvervsakademi Kolding 57

Erhvervsakademi SydVest 58

Erhvervsakademi MidtVest 58

Erhvervsakademi Aarhus 58

Erhvervsakademi Dania 59

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 60

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 60

Den Frie Lærerskole 60

Ingeniørhøjskolen i København - University College 60

Ingeniørhøjskolen i Århus 61

Pharmakon 61

40


Københavns Universitet

Københavns Universitet

Nørregade 10, Postboks 2054

1017 København K

Tlf. 3532 2626

sa-optagelse@adm.ku.dk

www.studier.ku.dk

Civilingeniør i medicin og teknologi udbydes i

samarbejde mellem Københavns Universitet og

Danmarks Tekniske Universitet. Ansøgningen

sendes til Danmarks Tekniske Universitet.

Farmaci 10117

Folkesundhedsvidenskab 10115

It og sundhed 10150

Medicin

Studiestart: sommer og vinter

10110

Odontologi (tandlæge) 10120

Tandplejer (professionsbachelor) 10160

Veterinærmedicin 10140

Biokemi 10205

Biologi 10250

Biologi - Bioteknologi 10234

Datalogi 10220

Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/aktuar) 10221

Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik,

meteorologi)

10230

Fødevarevidenskab 10242

Geografi og geoinformatik 10270

Geologi-geoscience 10275

Husdyrvidenskab 10237

Idræt 10285

Jordbrugsøkonomi 10238

Kemiske fag (kemi, miljøkemi) 10286

Landskabsarkitektur 10240

Matematik 10287

Matematik-økonomi 10288

Molekylær biomedicin 10289

Nanoscience 10290

Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning,

miljøøkonomi)

10244

Naturvidenskab og it 10294

Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) 10246

Asienstudier (indologi) 10335

Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier) 10337

Asienstudier (japanstudier) 10340

Asienstudier (kinastudier) 10342

Asienstudier (koreastudier) 10346

Asienstudier (thai-/sydøstasienstudier) 10384

Asienstudier (tibetologi) 10386

Audiologopædi 10304

Dansk 10306

Engelsk 10308

Eskimologi 10310

Europæisk etnologi 10312

Film- og medievidenskab 10314

Filosofi 10316

Finsk 10318

Forhistorisk arkæologi 10322

Fransk 10324

Græsk, klassisk 10326

Historie 10332

Indianske sprog og kulturer 10334

Indoeuropæisk 10336

Italiensk 10338

Klassisk arkæologi 10344

Kommunikation og it 10345

Kunsthistorie 10348

Latin 10350

Lingvistik 10380

Litteraturvidenskab 10352

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,

nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Studieretninger: Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi, Ægyptologi

10360

Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 10302

Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) 10330

Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 10362

Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) 10389

Moderne Indien og Sydasienstudier 10341

Musikvidenskab 10354

Pædagogik 10370

Religionsvidenskab 10372

Retorik 10374

Spansk sprog og kultur 10378

Teatervidenskab 10382

Tysk 10390

Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) 10392

Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier) 10328

Øst- og sydøsteuropastudier (polsk) 10364

Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 10376

Jura 10410

Antropologi 10440

Psykologi 10368

Sociologi 10435

Statskundskab/Samfundsfag 10420

Økonomi 10430

Teologi 10500

41


Handelshøjskolen i København

Handelshøjskolen i København/

Copenhagen Business School

Dalgas Have 15

2000 Frederiksberg

Tlf. 3815 2738

bacheloradmission@cbs.dk

www.cbs.dk

Erhvervsøkonomi, HA 13010

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it) 13015

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 13020

Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.) 13025

Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.) 13030

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation,

HA (kom.)

13035

Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.) 13040

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Business, Language and Culture (SPRØK)

Studylines: French, German, Spanish

13055

International Business 13060

International Business and Politics 13070

Business Administration and Sociology 13075

Business Administration and Service Management 13080

Asian Studies Programme, Japanese/English 13085

Asian Studies Programme, Chinese/English 13090

Engelsk og organisationskommunikation 13240

Interkulturel markedskommunikation 13265

Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk

International virksomhedskommunikation, 13250

1 fremmedsprog og europæiske studier

Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk

International virksomhedskommunikation, 13255

1 fremmedsprog og amerikanske studier

Studieretninger: Engelsk, Spansk

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Information Management 13270

IT-Universitetet i København

Rued Langgaards Vej 7

2300 København S

Tlf. 7218 5000

itu@itu.dk

www.itu.dk

Digitale medier og design 14505

Softwareudvikling 14510

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Global Business Informatics 14515

42


Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej Bygn. 101a

2800 Kongens Lyngby

Tlf. 4525 2525

dtu@dtu.dk

www.dtu.dk

Bacheloruddannelsen i it og sundhed udbydes

i samarbejde mellem Danmarks Tekniske

Universitet og Københavns Universitet.

Ansøgningen sendes til Københavns Universitet.

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Bioteknologi 15010

Byggeteknologi 15015

Bygningsdesign 15017

Design og innovation 15020

Elektroteknologi 15025

Fysik og nanoteknologi 15030

Geofysik og rumteknologi 15033

It og kommunikationsteknologi 15040

Kemi og teknologi 15035

Matematik og teknologi 15045

Medicin og teknologi 15050

Miljøteknologi 15055

Produktion og konstruktion 15060

Softwareteknologi 15065

Teknisk biomedicin 15075

Diplomingeniør:

Arktisk teknologi 15110

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik) 15120

Bygningsdesign 15115

Elektro 15125

Fødevareanalyse 15127

It 15130

Kemi- og bioteknologi 15135

Maskin 15140

Teknologi og økonomi (internetteknologi og økonomi) 15160

Teknologi og økonomi (kemi og økonomi) 15150

Trafik og transport 15165

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet

Universitetsvej 1

4000 Roskilde

Tlf. 4674 2000

ruc@ruc.dk

www.ruc.dk

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse 16010

Et naturvidenskabeligt fag (og et andet fag): almen biologi, datalogi,

fysik, geografi, informatik, kemi, matematik, medicinalbiologi, miljøbiologi,

molekylærbiologi, teknologisk-samfundsvidenskabelig

planlægning

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse med journalistik 16012

Journalistik og et andet fag

Humanistisk bacheloruddannelse 16020

Et humanistisk fag (og et andet fag): arbejdslivsstudier, dansk,

engelsk,filosofi og videnskabsteori, historie, kommunikation, kulturog

sprogmødestudier, performance-design, psykologi, pædagogik

oguddannelsesstudier, tysk

Humanistisk bacheloruddannelse med journalistik 16022

Journalistik og et andet fag

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse 16030

Et samfundsvidenskabeligt fag (og et andet fag): arbejdslivsstudier,

erhvervsøkonomi/HA, forvaltning, geografi, Global Studies,

internationale udviklingsstudier, politik og administration, socialvidenskab,

sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisksamfundsvidenskabelig

planlægning, virksomhedsstudier

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse 16032

med journalistik

Journalistik og et andet fag

Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse 16040

Et humanistisk-teknologisk fag (og et andet fag): datalogi, geografi,

informatik, plan, by og proces, teknologisk-samfundsvidenskabelig

planlægning

Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse 16042

med journalistik

Journalistik og et andet fag

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Internationale bacheloruddannelser + visse fag svarende til de

naturvidenskabelige/samfundsvidenskabelige/humanistiske

bacheloruddannelser

Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse 16015

Humanistisk international bacheloruddannelse 16025

Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse 16035

43


Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Studiekontoret, mrk. "KOT"

Campusvej 55

5230 Odense M

Tlf. 6550 1051

studenterservice@sdu.dk

www.sdu.dk

Biologi 17010

Datalogi 17020

Farmaci 17025

Idræt og sundhed 17040

Matematik-økonomi 17050

Naturvidenskab (anvendt matematik, biokemi og 17060

molekylærbiologi, biomedicin, fysik, kemi,

matematik, nanobioscience)

Studieretninger: Anvendt matematik, Biokemi og molekylærbiologi,

Biomedicin, Fysik, Kemi, Matematik, Nanobioscience

Klinisk biomekanik 17110

Medicin

Studiestart: sommer og vinter

17115

Folkesundhedsvidenskab 17120

Psykologi 17200

Amerikanske studier 17217

Audiologi 17245

Bibliotekskundskab og videnskommunikation 17205

Dansk/nordisk 17210

Engelsk 17215

Filosofi 17220

Historie 17235

Interkulturel pædagogik og arabisk 17237

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 17238

Litteraturvidenskab 17240

Logopædi 17247

Medievidenskab 17250

Oldtidskundskab 17230

Pædagogisk audiologi 17246

Religion 17260

Spanske og spanskamerikanske studier 17265

Tysk 17270

International virksomhedskommunikation:

1 fremmedsprog og kommunikation 17350

Studieretninger: Spansk, Tysk

1 fremmedsprog og medier 17340

Studieretninger: Engelsk, Spansk, Tysk

2 fremmedsprog 17310

Studieretninger: Engelsk-spansk, Engelsk-tysk, Tysk-spansk

Arabisk og kommunikation 17360

Jura 17410

Samfundsfag 17412

Statskundskab 17415

Økonomi 17420

Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, 17510

International Business, Strategisk kommunikation)

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, International Business,

Strategisk kommunikation

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 17520

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot)

Studieretninger: Arabisk, Engelsk, Spansk, Tysk

17530

Journalistik 17610

Diplomingeniør:

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik) 17815

Elektro 17820

Kemi (kemiteknik) 17825

Informations- og kommunikationsteknologi 17830

Integreret design 17835

Maskin 17840

Produktion (produktionsteknik) 17845

Stærkstrøm 17850

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Energiteknologi 17895

Fysik og teknologi 17875

Kemi 17880

Lærings- og oplevelsesteknologi 17865

Robotteknologi 17870

Software Engineering 17892

Velfærdsteknologi 17860

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Klinisk Biomekanik 17113

Der tages forbehold for endelig godkendelse. Se Syddansk Universitets

hjemmeside for opdaterede oplysninger om uddannelsen eller

www.optagelse.dk.

Global Management and Manufacturing 17822

(diplomingeniør)

Market and Management Anthropology 17430

Product Development and Innovation (civilingeniør) 17890

44


Syddansk Universitet i Kolding

Tlf. 6550 1101

sdu-kolding@sdu.dk

Dansk/nordisk 18010

Designkultur og økonomi 18030

Engelsk 18015

Historie 18025

Informations- og kommunikationsvidenskab 18020

International virksomhedskommunikation:

1 fremmedsprog, It og webkommunikation 18140

Studieretninger: Engelsk, Spansk, Tysk

2 fremmedsprog 18110

Studieretninger: Engelsk-spansk, Engelsk-tysk, Tysk-spansk

Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, 18210

Entreprenørskab og innovation, International Business)

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, Entreprenørskab og

innovation, International Business

Syddansk Universitet i Sønderborg

Tlf. 6550 1102

sdu-soenderborg@sdu.dk

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Mekatronik 19015

Diplomingeniør:

Mekatronik 19125

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) 19220

Studieretninger: Dansk-engelsk, Engelsk-tysk

International virksomhedskommunikation:

Sproglig og kulturel formidling 19250

Studieretninger: Engelsk-dansk, Engelsk-tysk

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Bachelor of Engineering in Interaction

Design (diplomingeniør)

19115

Bachelor of Engineering in Mechatronics 19120

Business, Language and Culture (Chinese) 19230

Economics and Business Administration 19215

European Studies 19225

Innovation and Business (civilingeniør) 19010

Mechatronics (civilingeniør) 19020

Syddansk Universitet i Esbjerg

Tlf. 6550 1103

sdu-esbjerg@sdu.dk

Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, 20210

Sports- og eventmanagement, Virksomhedsudvikling

i praksis)

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, Sports- og eventmanagement,

Virksomhedsudvikling i praksis

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) 20215

(SDU - Esbjerg)

Studieretninger: International turisme og fritidsmanagement

Miljø- og ressource management 20015

Sociologi og kulturanalyse 20220

Syddansk Universitet i Slagelse

Tlf. 6550 9100

slagelse@sdu.dk

International virksomhedskommunikation:

1 fremmedsprog og international marketing 20520

Studieretninger: Engelsk

1 fremmedsprog og kommunikation 20515

Studieretninger: Engelsk

Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation 20525

(professionsbachelor)

Studieretninger: Engelsk

Erhvervsøkonomi, HA 20530

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, sport- og

eventmangement

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Bachelor of Economics and Information Technology 20540

(professionsbachelor)

45


Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Bacheloroptaget

Fredrik Nielsens Vej 5, Postboks 888

8000 Aarhus C

Tlf. 8715 0720

optagelse@au.dk

www.au.dk

Medicin

Studiestart: sommer og vinter

22010

Odontologi (tandlæge) 22015

Tandplejer (professionsbachelor) 22020

Folkesundhedsvidenskab 22025

Molekylær medicin 22105

Biologi 22110

Datalogi 22115

Fysik 22120

Geologi 22125

Idræt 22130

Kemi 22135

Matematik 22140

Matematik-økonomi 22145

Medicinalkemi 22150

Molekylærbiologi 22155

Nanoscience 22160

It 22170

Jordbrug, fødevarer og miljø 22175

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Bioteknologi 22131

Geoteknologi 22133

Kemi og teknologi 22132

Antropologi 22225

Arabisk og islamstudier

Studiestart: sommer og vinter

22205

Brasilianske studier 22210

Digital design - it, æstetik og interaktion 22380

Dramaturgi 22215

Engelsk 22220

Filosofi 22230

Forhistorisk arkæologi 22240

Fransk sprog, litteratur og kultur 22245

Historie 22255

Idéhistorie 22260

Informationsvidenskab 22270

Italiensk sprog, litteratur og kultur

Studiestart: sommer og vinter

22275

Japanstudier 22280

Kinastudier 22285

Klassisk arkæologi 22290

Klassiske sprog

Studieretninger: græsk, klassisk filologi, latin

22295

Kunsthistorie 22300

Lingvistik 22310

Litteraturhistorie 22315

Medievidenskab 22320

Middelalder- og renæssancearkæologi 22325

Musikvidenskab 22330

Nordisk sprog og litteratur (dansk) 22335

Religionsvidenskab 22340

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur 22355

Sydasienstudier 22265

Tysk sprog, litteratur og kultur 22365

Æstetik og kultur 22375

Østeuropastudier

Studieretninger: bosnisk-kroatisk-serbisk, russisk, tjekkisk, ungarsk

22350

Teologi 22390

Erhvervsøkonomi 22410

Jura 22415

Psykologi 22420

Samfundsfag 22422

Statskundskab 22425

Økonomi 22430

Uddannelsesvidenskab - Aarhus 22510

Uddannelsesvidenskab - København 22520

Erhvervsøkonomi:

Erhvervsøkonomi, HA 22610

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 22650

Erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk 22620

International virksomhedskommunikation:

Engelsk og tysk 22710

Engelsk og fransk 22715

Engelsk og spansk 22720

Engelsk og kommunikation 22740

Tysk og kommunikation 22745

Fransk og kommunikation 22750

Spansk og kommunikation 22755

Arabisk og kommunikation

Studiestart: sommer og vinter

22757

Engelsk og europæiske studier 22760

Tysk og europæiske studier 22765

Fransk og europæiske studier 22770

Spansk og europæiske studier 22775

46


Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Economics and Business Administration 22615

Marketing and Management Communication 22780

Aarhus Universitet i Herning

Erhvervsøkonomi:

Erhvervsøkonomi, HA 22930

Diplomingeniør:

Business Development Engineer 22950

Elektro 22955

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Bachelor of Engineering in Global Management 22965

and Manufacturing

HA International Management 22935

International Communication and Multimedia 22925

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159

9100 Aalborg

Tlf. 9940 9425

studiekontoret@aau.dk

www.aau.dk

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Arkitektur og design 25015

Bioteknologi 25017

By-, energi- og miljøplanlægning 25055

Byggeri og anlæg 25020

Elektronik og it 25030

Energi 25075

Globale forretningssystemer 25035

Internetteknologier og computersystemer 25025

Kemiteknologi 25047

Maskin og produktion 25040

Miljøteknologi 25042

Nanoteknologi 25050

Produkt- og designpsykologi 25335

Software 25060

Sundhedsteknologi 25065

Landinspektør 25090

Teknoantropologi 25100

Diplomingeniør

Studieretninger: Byggeri og Anlæg, Bæredygtig Energiteknik,

Datateknik og It, Elektronik og Elektroteknik, Industri og Produktion,

Nanoteknologi

25210

Diplomingeniør, Eksportteknologi 25220

Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi 25230

Biologi 25305

Datalogi 25306

Fysik 25307

Geografi 25311

Informatik 25312

Informationsteknologi 25340

Kemi 25313

Matematik og statistik 25314

Matematik-økonomi 25319

Medicin 25320

Idræt 25325

Medicin med industriel specialisering 25330

Anvendt filosofi 25405

Dansk 25410

Engelsk 25450

Engelsk sprog og internationale studier 25455

Humanistisk informatik

Studieretninger: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier,

Kommunikation

25420

Musik 25425

Musikterapi 25430

Psykologi 25435

Spansk sprog og internationale studier 25460

Tysk 25465

International virksomhedskommunikation

Studieretninger: Engelsk, Spansk, Tysk

25515

Politik og Administration 25610

Samfundsfag 25612

Historie 25615

Sociologi 25620

Økonomi 25625

Jura 25630

Erhvervsøkonomi, HA 25710

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.) 25715

Socialrådgiver (professionsbachelor) 25810

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Art and Technology 25345

Economics and Business Administration 25712

Medialogy 25317

47


Aalborg Universitet i København

By-, energi- og miljøplanlægning 25070

Humanistisk informatik

Studieretninger: Informationsvidenskab, Kommunikation

25440

Landinspektør 25085

Teknoantropologi 25071

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

IT, Communication and New Media (civilingeniør) 25095

Medialogy 25315

Sustainable Biotechnology (civilingeniør) 25072

Aalborg Universitet i Esbjerg

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Bygge- og anlægskonstruktion 26511

Energi 26513

Kemi og bioteknologi 26515

Maskinkonstruktion 26514

Diplomingeniør 26610

Studieretninger: Byggeri og Industri, Elektronik og Datateknik

Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi 26620

Fiskeriteknolog 26710

Studieretninger: Indledende trin, Fagligt trin

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Electronic and Computer Engineering (civilingeniør) 26512

Medialogy 26520

48


Det Kongelige Danske Kunstakademis

Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Arkitektur, Design og Konservering

Philip De Langes Allé 10

1435 København K

Tlf. 3268 6000

info@kadk.dk

www.kadk.dk

Arkitekt 30010

Optagelse i kvote 2 sker på grundlag af indsendt materiale og

optagelsesprøve. Informationsmateriale og tekst til hjemmeopgave

kan hentes på Arkitektskolens hjemmeside www.karch.dk

Designer 32010

Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af en optagelsesprøve.

Nærmere oplysninger finder du i skolens optagelsesmateriale.

Studieretninger: Beklædningsdesign, Industriel Design, Keramikdesign,

Møbel- og Rumdesign, Spil- og Interaktionsdesign, Tekstildesign,

Visuel Kommunikation

Kunstakademiets Designskole, Bornholm

Stenbrudsvej 43

3730 Nexø

Tlf. 5649 1003

bornholm@kadk.dk

www.dkds.dk/bornholm

Kunsthåndværker 32610

Ansøgningsfrist: 15 marts. Optagelsesprøve uge 26.

Studieretninger: Glas, Keramik

Det Informationsvidenskabelige Akademi

(Danmarks Biblioteksskole)

Det Informationsvidenskabelige Akademi

(Danmarks Biblioteksskole)

Birketinget 6

2300 København S

Tlf. 3258 6066

iva@iva.dk

www.iva.dk

Akademiet i København

Informationsvidenskab og kulturformidling 31010

Akadiemiet i Aalborg

Informationsvidenskab og kulturformidling 31060

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding

Ågade 10

6000 Kolding

Tlf. 7630 1100

dk@designskolenkolding.dk

www.designskolenkolding.dk

Designer 32110

Ansøgningsfrist 15. marts. Uddannelsen har optagelsesprøve.

Studieretninger: Mode og Tekstil, Industrielt Design, Kommunikationsdesign

(Grafisk design, Illustration og Interaktionsdesign)

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Nørreport 20

8000 Aarhus C

Tlf. 8936 0000

a@aarch.dk

www.aarch.dk

Arkitekt 30060

Optagelsen i kvote 2 sker på grundlag af indsendt materiale og

optagelsesprøve. Informationsmateriale og tekst til hjemmeopgave

kan hentes på hjemmesiden.

49


Professionshøjskolen Metropol, University College

Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC

Sigurdsgade 26

2200 København N

Tlf. 7248 7500

info@phmetropol.dk

www.phmetropol.dk

Administrationsøkonom (erhvervsakademiuddannelse),

København N 70010

Beredskab, katastrofe- og risikomanagement, 40510

København N

Studiestart: sommer og vinter

Bioanalytiker, København N 40610

Studiestart: sommer og vinter

Ergoterapeut, København N 42020

Studiestart: sommer og vinter

Ernæring og sundhed, København K 45010

Studiestart: sommer og vinter

Folkeskolelærer, Frederiksberg 46020

Fysioterapeut, København N

Studiestart: sommer og vinter

47020

Jordemoder, København N 50010

Studiestart: sommer og vinter

Kristendom, kultur og kommunikation, 50810

(Diakonissestiftelsen), Frederiksberg

Laborant, København N 78010

Studiestart: sommer og vinter

Offentlig administration, København N 52610

Procesteknolog (erhvervsakademiuddannelse),

København N 83010

Radiograf, København N 54020

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Frederiksberg 55010

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Hillerød 55017

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Bornholm 55020

Sygeplejerske (Diakonissestiftelsen), Frederiksberg

Studiestart: sommer og vinter

56020

Sygeplejerske, København N 56040

Studiestart: sommer og vinter

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Bachelor of Global Nutrition and Health., København K 45012

Professionshøjskolen UCC (University College)

Professionshøjskolen UCC (University College)

Titangade 11

2200 København N

Tlf. 4189 8258

optagelse@ucc.dk

www.ucc.dk

Folkeskolelærer (Zahle), København K 46010

Folkeskolelærer, Bornholm 46036

Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (dag) 46040

Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (aften) 46042

Fysioterapeut, Hillerød 47040

Studiestart: sommer og vinter

Psykomotorisk terapeut, Hillerød 40010

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Frøbel), Frederiksberg C 53010

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, København Ø 53020

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Sydhavn), København SV 53030

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Skovlunde 53040

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Hillerød 53100

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Bornholm 53120

Sygeplejerske, Hillerød 56080

Studiestart: sommer og vinter

Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk 57010

Uddannelsessteder: Skovlunde og Aarhus

Tekstildesign, -håndværk og formidling 57310

(Håndarbejdets Fremme), København K

Ansøgningsfrist: 15. marts

50


Professionshøjskolen Sjælland University College

University College Sjælland

Optagelsen

Slagelsevej 7

4180 Sorø

Tlf. 7248 1001

optagelse@ucsj.dk

www.ucsj.dk

Bioanalytiker, Næstved 40640

Bioanalytiker, e-læring, Næstved 40645

Ergoterapeut, Næstved 42040

Ergoterapeut, e-læring, Næstved 42045

Ernæring og sundhed, Sorø 45110

Studiestart: sommer

Ernæring og sundhed, Sorø 45115

Studiestart: vinter

Ernæring og sundhed, e-læring, Sorø 45117

Studiestart: sommer

Ernæring og sundhed, e-læring, Sorø 45119

Studiestart: vinter

Folkeskolelærer, Roskilde 46045

Studiestart: sommer

Folkeskolelærer, Roskilde 46046

Studiestart: vinter

Folkeskolelærer, e-læring, Roskilde 46047

Folkeskolelærer, Holbæk 46050

Folkeskolelærer, Vordingborg 46070

Studiestart: sommer

Folkeskolelærer, Vordingborg 46072

Studiestart: vinter

Fysioterapeut, Roskilde 47050

Fysioterapeut, Næstved 47060

Studiestart: sommer

Fysioterapeut, Næstved 47062

Studiestart: vinter

Fysioterapeut, e-læring, Næstved 47065

Leisure Management, Roskilde 44250

Studiestart: sommer

Leisure Management, e-læring, Roskilde 44256

Studiestart: vinter

Pædagog, Roskilde 53130

Studiestart: sommer

Pædagog, Roskilde 53132

Studiestart: vinter

Pædagog, e-læring, Roskilde 53135

Studiestart: sommer

Pædagog, e-læring, Roskilde 53137

Studiestart: vinter

Pædagog, Slagelse 53140

Studiestart: sommer

Pædagog, Slagelse 53142

Studiestart: vinter

Pædagog, Nykøbing F 53160

Studiestart: sommer

Pædagog, Nykøbing F 53162

Studiestart: vinter

Pædagog, Vordingborg 53165

Studiestart: sommer

Pædagog, Vordingborg 53167

Studiestart: vinter

Socialrådgiver, Roskilde 55030

Studiestart: sommer

Socialrådgiver, Roskilde 55032

Studiestart: vinter

Socialrådgiver, Nykøbing F 55050

Studiestart: sommer

Socialrådgiver, Nykøbing F 55052

Studiestart: vinter

Socialrådgiver, e-læring, Nykøbing F 55057

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Roskilde 56120

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Roskilde 56122

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Slagelse 56140

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Slagelse 56142

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, e-læring, Slagelse 56145

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, e-læring, Slagelse 56147

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Næstved 56160

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Næstved 56162

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Nykøbing F 56180

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Nykøbing F 56182

Studiestart: vinter

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Leisure Management, Nykøbing F 44115

Study start: summer

Leisure Management, e-learning, Nykøbing F 44121

Study start: winter

51


Professionshøjskolen Lillebælt University College

Professionshøjskolen Lillebælt University College

Blangstedgårdsvej 4

5220 Odense SØ

Tlf. 6318 3000

ucl@ucl.dk

www.ucl.dk

Bioanalytiker, Odense SØ 40650

Ergoterapeut, Odense SØ 42060

Studiestart: sommer og vinter

Folkeskolelærer, Odense V 46080

Folkeskolelærer, Jelling 46120

Fysioterapeut, Odense SØ 47080

Studiestart: sommer og vinter

Offentlig administration, Odense C 52620

Offentlig administration, it-baseret, Odense C 52625

Pædagog, Odense V 53170

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Svendborg 53185

Pædagog, Jelling 53230

Radiograf, Odense SØ 54040

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Odense C 55110

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, it-baseret, Odense C 55120

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Odense SØ 56200

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Svendborg 56220

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Vejle 56280

Studiestart: sommer og vinter

Professionshøjskolen UC Syddanmark

Professionshøjskolen UC Syddanmark

Degnevej 16

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 7266 2000

ucsyd@ucsyd.dk

www.ucsyd.dk

Bioanalytiker, Esbjerg Ø 40660

Ergoterapeut, Esbjerg Ø 42080

Studiestart: sommer og vinter

Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation, 43200

Haderslev

Ernæring og sundhed, Haderslev 45160

Folkeskolelærer, Haderslev 46100

Folkeskolelærer, Esbjerg Ø 46110

Fysioterapeut, Esbjerg Ø 47100

Studiestart: sommer og vinter

Fysioterapeut, Haderslev 47110

Grafisk kommunikation, Haderslev 47560

Ansøgningsfrist: 15. marts

Jordemoder, Esbjerg Ø 50015

Studiestart: sommer og vinter

Medie- og sonokommunikation, Haderslev 51510

Ansøgningsfrist: 15. marts

Offentlig administration, Esbjerg Ø 52630

Pædagog, Kolding 53190

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, netbaseret, Aabenraa 53200

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Aabenraa 53210

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Esbjerg Ø 53220

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Esbjerg Ø 55210

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Aabenraa 55220

Sygeplejerske, Sønderborg 56240

Studiestart: sommer, dagstudium

Studiestart: vinter, dag- og netstudium

Sygeplejerske, Esbjerg Ø 56260

Studiestart: sommer og vinter

52


Professionshøjskolen VIA University College

Professionshøjskolen VIA University College

Skejbyvej 1, Postboks 2155

8240 Risskov

Tlf. 8755 0000

viauc@viauc.dk

www.viauc.dk

Bandagist/ortopædiingeniør, Horsens 40310

Ansøgningsfrist: 1. december

Studiestart: kun vinter

Bioanalytiker, Aarhus N 40670

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør, Horsens 41160

Bygningskonstruktør eller afstigningsforløb som

byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker.

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør, Aarhus N 41170

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør, Holstebro 41215

Designteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Herning 73110

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studiestart: sommer og vinter

Diakoni og socialpædagogik 54550

Studiestart: sommer og vinter

Diplomingeniør, bygning (byggeri og anlæg/ 49310

bygningsteknik), Horsens

Studiestart: sommer og vinter

Diplomingeniør, maskin, Horsens 49325

Diplomingeniør, materialeteknologi, Herning

Studieretninger: Tekstilingeniør, Møbelingeniør

49200

Ergoterapeut, Holstebro 42100

Studiestart: sommer og vinter

Ergoterapeut, Aarhus N 42120

Studiestart: sommer og vinter

Ernæring og sundhed, Aarhus N 45210

Folkeskolelærer, Nørre Nissum 46130

Folkeskolelærer, Skive 46140

Folkeskolelærer, Aarhus N 46150

Folkeskolelærer, Silkeborg 46160

Fysioterapeut, Holstebro

Studiestart: sommer og vinter

47120

Fysioterapeut, Aarhus N 47140

Studiestart: sommer og vinter

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), 79460

Horsens

Kristendom, kultur og kommunikation, Højbjerg 50860

Offentlig administration, Aarhus N 52640

Offentlig administration, Viborg 52645

Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), 84360

Horsens

Studiestart: sommer og vinter

Psykomotorisk terapeut, Randers 40060

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Ikast 53240

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Holstebro 53250

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Horsens 53280

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Peter Sabroe), Aarhus C 53260

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Jydsk), Aarhus N 53270

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Jysk), Grenaa 53273

Pædagog, Randers C

Studiestart: sommer og vinter

53275

Pædagog, Viborg 53290

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, netbaseret, Viborg 53292

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Thisted 53295

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Aarhus N 55310

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Holstebro 55320

Sygeplejerske, Holstebro

Studiestart: sommer og vinter

56300

Sygeplejerske, Thisted 56320

Sygeplejerske, Aarhus N

Studiestart: sommer og vinter

56340

Sygeplejerske, Silkeborg 56360

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Horsens 56370

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Viborg 56380

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, netbaseret, Viborg 56385

Sygeplejerske, Randers

Studiestart: sommer og vinter

56400

Tekstildesign, -håndværk og formidling, Herning 57360

Ansøgningsfrist: 15. marts

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Animation, Viborg 50610

Application deadline: March 15. Admission is determined by the

applicant´s portfolio and an admissions test.

Studylines: Character Animation/Computer Graphic Artist

AP Graduate in Design, Technology and Business, 73115

Herning

Application deadline: March 15.

AP Graduate in Marketing Management, Horsens 79465

Architectural Technology and Construction 41165

Management, Horsens

Study start: summer and winter

Architectural Technology and Construction 41175

Management, Aarhus N

Study start: summer and winter

Bachelor of Civil Engineering, Horsens 49410

Bachelor of Engineering in Information and 49320

Communication Technology, Horsens

53


Bachelor of Engineering in Material Technology, Herning 49205

Studylines: tekstilingeniør, møbelingeniør

Bachelor of Global Nutrition and Health, Aarhus N 45215

Global Business Engineering, Horsens 49315

Global Business Engineering, Aarhus C 49317

Mechanical Engineering, Horsens 49425

Value Chain Management, Horsens 44310

Value Chain Management, Aarhus C 44315

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Selma Lagerløfs Vej 2, postboks 38

9100 Aalborg

Tlf. 7269 0000

ucn@ucn.dk

www.ucn.dk

Automationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), 70390

Aalborg SV

Bygningskonstruktør, Aalborg 41210

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV 71810

Studiestart: sommer og vinter

Designteknolog (erhvervsakademiuddannelse), 73160

Aalborg SV

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studieretninger: Design, Produktion, Marketing

Eksport og teknologi, Nørresundby 41590

Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Hjørring 73360

Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse), 73390

Aalborg SV

Ergoterapeut, Aalborg Øst 42140

Studiestart: sommer og vinter

Finans, Aalborg 45880

Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Thisted 74165

Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg 74160

Studiestart: sommer og vinter

Folkeskolelærer, Hjørring 46180

Folkeskolelærer, Aalborg SØ 46170

Fysioterapeut, Aalborg Øst 47160

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, stærkstrøm (erhvervsakademiuddannelse), 75410

Aalborg SV

Studiestart: kun vinter

Installatør, VVS (erhvervsakademiuddannelse), 75415

Aalborg SV

Studiestart: kun vinter

It- teknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV 76260

Jordemoder, Aalborg Øst

Studiestart: sommer og vinter

50020

Laborant (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV 78410

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse),

Nørresundby

79610

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), 79620

Thisted

Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse), 81610

Aalborg SV

Natur- og kulturformidling, Hjørring 52510

Offentlig administration, Aalborg 52650

Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), 84460

Aalborg SV

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Hjørring 53330

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Aalborg 53300

Studiestart: sommer og vinter

Radiograf, Aalborg Øst 54060

Studiestart: sommer og vinter

Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse), 86210

Nørresundby

Studieretninger: Hotel, Turisme, Service (Sportsmanagement eller

Service- og oplevelsesøkonomi)

Sygeplejerske, Hjørring 56440

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Aalborg Øst 56420

Studiestart: sommer og vinter

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Computer Science, Aalborg SV 71815

AP Graduate in Design, Technology and Business, 73165

Aalborg SV

Application deadline: March 15.

Studylines: Graphics

AP Graduate in Energy Technology, Aalborg SV 73365

AP Graduate in Financial Management, Aalborg 74162

AP Graduate in Marketing Management, Nørresundby 79615

AP Graduate in Multimedia Design and Communication,

Aalborg SV

81615

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism

Management, Nørresundby

86215

AP Graduate IT Technology, Aalborg SV 76265

Architectural Technology and Construction

Management, Aalborg

Study start: summer and winter

41212

Export and Technology Management, Nørresundby 41595

Natural and Cultural Heritage Management, Hjørring 52515

54


Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Vigerslev Allé 18

2500 Valby

Tlf. 3341 9193

kontakt@cphbusiness.dk

www.cphbusiness.dk

Datamatiker (København Nord), Kongens Lyngby 71110

Studiestart: sommer og vinter

Finans (professionsbachelor) (Niels Brock), 45810

Frederiksberg C

Finansøkonom (Niels Brock), Frederiksberg C 74010

Studiestart: sommer og vinter

Finansøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 74020

Handelsøkonom (Niels Brock), Frederiksberg C 74605

Laborant (Laborantskolen Nordsjælland), Hillerød 78060

Studiestart: sommer og vinter

Logistikøkonom (Niels Brock) , Frederiksberg C 87010

Markedsføringsøkonom (Niels Brock), København N 79010

Studiestart: sommer og vinter

Markedsføringsøkonom (København Nord), 79060

Kongens Lyngby

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner (København Nord), Kongens 81060

Lyngby

Studiestart: sommer og vinter

Serviceøkonom (Hotel- og Restaurantskolen), Valby 86010

Serviceøkonom (København Nord), Kongens Lyngby 86060

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Computer Science (København Nord), 71115

Kongens Lyngby

AP Graduate in Marketing Management (Niels Brock), 79015

København N

AP Graduate in Marketing Management 79065

(København Nord), Kongens Lyngby

Study start: summer and winter

AP Graduate in Multimedia Design and 81065

Communication (København Nord), Kongens Lyngby

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism 86015

Management (Hotel- og Restaurantskolen), Valby

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism 86065

Management (København Nord), Kongens Lyngby

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Ryesgade 3F, 4.

2200 København N

Tlf. 4646 0000

kea@kea.dk

www.kea.dk

Automationsteknolog, Frederiksberg 70310

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktion (professionsbachelor), 41010

København N

Studiestart: sommer og vinter

Studieretning: Byggetekniker (studiestart: sommer og vinter)

Studieretning: Kort- og Landmålingstekniker (studiestart: kun sommer)

Datamatiker, København NV 71060

Studiestart: sommer og vinter

Designteknolog, København Ø 73010

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studiestart: sommer og vinter

E-designer, København Ø 73610

Ansøgningsfrist: 15. marts

Energiteknolog, Frederiksberg 73310

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, stærkstrøm, Frederiksberg 75010

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, VVS, Frederiksberg 75015

it-teknolog, København NV

Studiestart: sommer og vinter

76010

Multimediedesigner, København NV 81010

Studiestart: sommer og vinter

Optometri (professionsbachelor), Frederiksberg 52710

Studiestart: sommer og vinter

Produktionsteknolog, København N 84010

Studiestart: sommer og vinter

Smykker (professionsbachelor) 59010

Ansøgningsfrist: 15. marts

Økonomi og it (professionsbachelor) 58500

Studiestart: sommer og vinter

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Computer Science, København NV 71065

Study start: summer and winter

AP Graduate in Design, Technology and Business, 73015

København Ø

Application deadline: March 15.

AP Graduate in Multimedia Design and 81015

Communication, København NV

Study start: summer and winter

AP Graduate It Technology, København NV 76015

Study start: summer and winter

Bachelor of Architectural Technology and

Construction Management, København N 41015

Study start: summer and winter

55


Bachelor of Economics and Information 58505

Technology, København NV

Study start: summer and winter

Bachelor of Jewellery, Tehnology and Business, 59015

København Ø

Application deadline: March 15.

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland

Lyngvej 19

4600 Køge

Tlf. 5076 2600

easj@easj.dk

www.easj.dk

Administrationsøkonom, Køge 70020

Administrationsøkonom, Nykøbing F 70060

Automationsteknolog, Nykøbing F 70320

Autoteknolog, Næstved 70410

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Næstved 41060

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Roskilde 71210

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Næstved 71310

Finansøkonom, Næstved 74030

Handelsøkonom, Næstved 74610

Studiestart: sommer og vinter

Have- og parkingeniør (professionsbachelor), Roskilde 47710

Bemærk: De erhvervsrettede dele af uddannelsen afvikles på

Campus Roskilde, men undervisningen foregår overvejende på

Skovskolen i Nødebo.

Installatør, Stærkstrøm, Nykøbing F 75160

Installatør, VVS, Slagelse 75115

Jordbrugsteknolog, Slagelse 77010

Laborant, Roskilde

Studiestart: sommer og vinter

78110

Laborant, Slagelse 78160

Studiestart: sommer og vinter

Logistikøkonom, Køge 87030

Markedsføringsøkonom, Roskilde

Studiestart: sommer og vinter

79160

Multimediedesigner, Køge 81210

Multimediedesigner, Slagelse 81160

Procesteknolog, Roskilde 83060

Studiestart: sommer og vinter

Studieretninger: Procesteknolog, Ernæringsteknolog,

Fødevareteknolog

Produktionsteknolog, Slagelse 84060

Serviceøkonom, Køge 86090

Serviceøkonom, Slagelse 86080

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Commerce Management, Næstved 74615

Study start: summer and winter

AP Graduate in Computer Science, Roskilde 71215

Study start: summer and winter

AP Graduate in Computer Science, Slagelse 71265

AP Graduate in Logistic Management, Køge 87035

AP Graduate in Marketing Management, Roskilde 79165

Study start: summer and winter

AP Graduate in Multimedia Design and 81215

Communication, Køge

Study start: summer and winter

AP Graduate in Multimedia Design and 81165

Communication, Slagelse

AP Graduate in Multimedia Design and 81235

Communication, Nykøbing F

Study start: summer and winter

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism 86085

Management, Køge

56


Erhvervsakademiet Lillebælt

Erhvervsakademiet Lillebælt

Munke Mose Allé 9

5000 Odense C

Tlf. 7010 5800

eal@eal.dk

www.eal.dk

Automationsteknolog, Odense C 70330

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Odense C

Studiestart: sommer og vinter

41110

Datamatiker, Odense C

Studiestart: sommer og vinter

71410

Datamatiker, Vejle

Studiestart: sommer og vinter

71560

Eksport og teknologi (professionsbachelor), Odense C 41500

Energiteknolog, Odense C 73330

Finans (professionsbachelor), Odense C 45830

Finansøkonom, Odense C

Studiestart: sommer og vinter

74060

Handelsøkonom, Vejle 74630

Installatør, Stærkstrøm, Odense C

Studiestart: sommer og vinter

75210

Installatør, Stærkstrøm, Vejle 75260

Installatør, VVS, Odense C 75215

It-teknolog, Odense C

Studiestart: sommer og vinter

76200

Jordbrugsteknolog, Odense S

Studieretninger: Miljø og natur, Jordbrugsøkonomi og driftledelse,

Planteproduktion, Husdyrproduktion

77060

Laborant, Odense S 78210

Logistikøkonom, Vejle 87060

Markedsføringsøkonom, Odense C 79210

Mejeriteknologi (professionsbachelor), Odense S 52300

Multimediedesigner, Odense M

Studiestart: sommer og vinter

81310

Procesteknolog, Odense S

Studieretninger: Ernæringsteknologi, Fødevareteknologi,

Mejeriteknologi, Procesteknologi

83110

Procesteknolog, Vejle 83160

Studieretninger: Procesteknologi, Ernæringsteknologi,

Fødevareteknologi

Produktionsteknolog, Odense C 84110

Serviceøkonom, Odense S 86110

Serviceøkonom, Vejle 86130

Økonomi og It (professionsbachelor), Vejle 58040

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Logistic Management, Vejle 87065

Study start: summer and winter

AP Graduate in Marketing Management, Odense C 79215

AP Graduate in Multimedia Design and

Communication, Odense M 81315

Study start: summer and winter

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism 86115

Management, Odense S

AP Graduate IT Technology, Odense C 76065

Study start: summer and winter

Studylines: IT-networks, Electronics

Bachelor of Architectural Technology and 41120

Construction Management, Odense C

Bachelor of Export and Technology Management, 41505

Odense C

Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding

Skamlingvejen 32

6000 Kolding

Tlf. 7224 1800

info@eakolding.dk

www.eakolding.dk

E-designer, Kolding 73650

Ansøgningsfrist: 15. marts

Finansøkonom, Kolding 74070

Studiestart: sommer og vinter

Markedsføringsøkonom, Kolding 79260

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner, Kolding 81360

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in E-design, Kolding 73655

Application deadline: March 15.

AP Graduate in Financial Management, Kolding 74075

AP Graduate in Marketing Management, Kolding 79265

AP Graduate in Multimedia Design and 81365

Communication, Kolding

Study start: summer and winter

57


Erhvervsakademi SydVest

Erhvervsakademi SydVest

Spangsbjerg Kirkevej 103

6700 Esbjerg

Tlf. 7613 3200

vest@easv.dk

www.easv.dk

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Esbjerg

Studiestart: sommer og vinter

41115

Datamatiker, Esbjerg 71510

Datamatiker, Sønderborg 71460

Designteknolog, Sønderborg

Ansøgningsfrist: 15. marts

73060

Driftsteknolog - Offshore, Esbjerg 73410

Finansøkonom, Esbjerg 74080

Installatør, Stærkstrøm, Esbjerg 75230

Laborant, Esbjerg 78260

Markedsføringsøkonom, Esbjerg 79310

Markedsføringsøkonom, Sønderborg 79290

Multimediedesigner, Esbjerg 81410

Produktionsteknolog, Esbjerg 84210

Produktionsteknolog, Sønderborg 84160

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Computer Science, Esbjerg 71515

AP Graduate in Computer Science, Sønderborg 71465

AP Graduate in Design, Technology and Business, 73065

Sønderborg

Application deadline: March 15.

AP Graduate in Management Technology Offshore, 73415

Esbjerg

AP Graduate in Marketing Management, Esbjerg 79315

AP Graduate in Marketing Management, Sønderborg 79295

AP Graduate in Multimedia Design and 81412

Communication, Esbjerg

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVest

Gl. Landevej 2

7400 Herning

Tlf. 9627 5700

eamv@eamv.dk

www.eamv.dk

Datamatiker, Herning 71610

Finansøkonom, Herning 74090

Finansøkonom, Holstebro 74100

Installatør, Stærkstrøm, Herning 75310

Installatør, VVS, Herning 75315

Laborant, Holstebro 78310

Markedsføringsøkonom, Herning 79360

Multimediedesigner, Herning 81460

Procesteknolog, Holstebro

Studieretninger: Fødevareteknolog

83210

Produktionsteknolog, Herning 84260

Serviceøkonom, Holstebro 86150

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30

8260 Viby J

Tlf. 7228 6000

info@eaaa.dk

www.eaaa.dk

Autoteknolog, Viby J 70460

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Viby J 71710

Studiestart: sommer og vinter

Finans (professionsbachelor), Viby J 45860

Finansøkonom, Viby J 74110

It-teknolog, Viby J 76210

Studiestart: sommer og vinter

Jordbrugsteknolog, Risskov 77110

Studieretninger: Jordbrugsøkonomi og driftsledelse, Bygninger og

teknik, Landskab og anlæg, Miljø og natur, Husdyrproduktion - hest,

Husdyrproduktion - svin, Husdyrproduktion - kvæg, Planteproduktion

- landbrug, Planteproduktion - gartner

Laborant, Viby J 78360

Studiestart: sommer og vinter

Markedsføringsøkonom, Viby J 79410

Studieretninger: Almen, Biløkonom, Iværksætter

Miljøteknolog, Viby J 77700

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner, Viby J 81560

Studiestart: sommer og vinter

58


Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Agro Business and Landscape 77115

Management, Risskov

Studylines: Environmental Management

AP Graduate in Automotive Technology, Viby J 70470

Study start: summer and winter

AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science, 78370

Viby J

AP Graduate in Computer Science, Viby J 71715

AP Graduate in Marketing Management, Viby J 79415

AP Graduate in Multimedia Design and 81565

Communication, Viby J

Study start: summer and winter

AP Graduate IT Technology, Viby J 76215

Study start: summer and winter

Bachelor of Financial Management and Services, Viby J 45865

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania

Minervavej 63

8960 Randers SØ

Tlf. 8711 4430

eadania@eadania.dk

www.eadania.dk

Administrationsøkonom, Viborg 70210

Automationsteknolog, Hadsten 70370

Autoteknolog, Viborg 70510

Datamatiker, Grenaa 71665

Datamatiker, Skive 71660

Energiteknolog, Hadsten 73370

Finansøkonom, Silkeborg

Studiestart: sommer og vinter

74215

Finansøkonom, Hobro 74210

Handelsøkonom, Hobro 74675

Handelsøkonom, Horsens 74680

Handelsøkonom, Randers SØ 74660

Handelsøkonom, Silkeborg 74670

Installatør, Stærkstrøm, Hadsten

Studiestart: sommer og vinter

75360

Installatør, VVS, Hadsten 75365

Markedsføringsøkonom, Randers SØ 79560

Markedsføringsøkonom, Viborg 79510

Optometri (professionsbachelor), Randers 52750

Produktionsteknolog, Randers 84410

Produktionsteknolog, Skive 84310

Serviceøkonom, Randers SØ

Studieretninger: Turisme Management, Hotel Management, Service

Management (Sport & Event management eller Fitness management)

86160

Serviceøkonom, Skive 86170

Studieretninger: Turisme Management,

Service Management (sociale medier)

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

AP Graduate in Automotive Technology, Viborg 70515

AP Graduate in Marketing Management, Randers SØ 79565

AP Graduate in Marketing Management, Viborg 79512

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism 86165

Management, Randers SØ

Studylines: Tourism Management

AP Graduate IT Technology, Viborg 76255

59


Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Ullasvej 6

3700 Rønne

Tlf. 3698 2900

bhsund@bhsund.dk

www.bhsund.dk

Sygeplejerske, Rønne 56100

Studiestart: sommer og vinter

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Emdrupvej 72

2400 København NV

Tlf. 8944 0440

info@dmjx.dk

www.mediehojskolen.dk

Kommunikation, København NV 50745

Studiestart: kun vinter

Medieproduktion og ledelse, København NV 52010

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af

optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i København.

Tv- og medietilrettelæggelse, København NV 52030

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af

optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i København.

Visuel kommunikation, København NV 47510

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af

optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i København.

Studieretninger: Grafisk Design, Kreativ Kommunikation, Interaktivt

Design, Fotografisk Kommunikation, Flere studieretninger

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Olof Palmes Allé 11

8200 Aarhus N

Tlf. 8944 0440

info@dmjx.dk

www.journalisthojskolen.dk

Fotojournalist, Aarhus N 50315

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af

optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i Aarhus

Studiestart: sommer og vinter

Journalist, Aarhus N 50310

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af

optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i Aarhus.

Studiestart: sommer og vinter.

Kommunikation, Aarhus N 50750

Studiestart: sommer

Den Frie Lærerskole

Den Frie Lærerskole

Svendborgvej 15, Ollerup

5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 1066

dfl@dfl-ollerup.dk

www.dfl-ollerup.dk

Fri-, Høj og Efterskolelærer, Vester Skerninge 46510

Ansøgningsfrist 15. marts

Ingeniørhøjskolen i København - University College

Ingeniørhøjskolen i København - University College

Lautrupvang 15

2750 Ballerup

Tlf. 4480 5088

ihk@ihk.dk

www.ihk.dk

Diplomingeniør:

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup 48010

Studiestart: sommer

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup 48110

Studiestart: vinter

Bæredygtig energiteknik, Ballerup 48013

Studiestart: sommer

Eksport, Ballerup 48015

Studiestart: sommer

Eksport, Ballerup 48115

Studiestart: vinter

Elektro, Ballerup 48025

Studiestart: sommer

Elektro, Ballerup 48125

Studiestart: vinter

Informations- og kommunikationsteknologi, Ballerup 48030

Studiestart: sommer

Informations- og kommunikationsteknologi, Ballerup 48130

Studiestart: vinter

Maskin, Ballerup 48035

Studiestart: sommer

Maskin, Ballerup 48135

Studiestart: vinter

Proces og innovation, Ballerup 48037

Studiestart: sommer

Produktion (produktionsteknik), Ballerup 48040

Studiestart: sommer

Produktion (produktionsteknik), Ballerup 48140

Studiestart: vinter

Stærkstrøm, Ballerup 48045

Studiestart: sommer

60


Sundhedsteknologi, Ballerup 48050

Studiestart: sommer

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Bachelor of Engineering in Electronics and 48020

Computer Engineering, Ballerup

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Electronics and 48120

Computer Engineering, Ballerup

Study start: winter

Bachelor of Engineering in Information and 48032

Communication Technology, Ballerup

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Information and 48132

Communication Technology, Ballerup

Study start: winter

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, 48027

Ballerup

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Production Engineering, 48042

Ballerup

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Sustainable Energy 48213

Engineering, Ballerup

Study start: summer

Ingeniørhøjskolen i Århus

Ingeniørhøjskolen i Århus

Dalgas Avenue 2

8000 Aarhus C

Tlf. 4189 3000

iha@iha.dk

www.iha.dk

Diplomingeniør:

Bioprocesteknologi, Aarhus C 49005

Studiestart: sommer

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C 49015

Studiestart: sommer

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C 49115

Studiestart: vinter

Bygningsdesign, Aarhus C 49010

Studiestart: sommer

Bygningsdesign, Aarhus C 49110

Studiestart: vinter

Elektro, Aarhus N 49020

Studiestart: sommer

Elektro, Aarhus N 49120

Studiestart: vinter

Informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus N 49025

Studiestart: sommer

Informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus N 49125

Studiestart: vinter

Maskin, Aarhus N 49030

Studiestart: sommer

Maskin, Aarhus N 49130

Studiestart: vinter

Stærkstrøm, Aarhus N 49035

Studiestart: sommer

Stærkstrøm, Aarhus N 49135

Studiestart: vinter

Sundhedsteknologi, Aarhus N 49040

Studiestart: sommer

Pharmakon

Pharmakon

Farmakonomskolen

Milnersvej 42

3400 Hillerød

Tlf. 4820 6000

elev@pharmakon.dk

www.farmakonomuddannelsen.dk

Farmakonom, Hillerød 45610

Særligt optagelsessystem. Ansøger skal selv finde en uddannelsesplads

på et apotek. Dette gøres ved at sende en normal jobansøgning

til apoteket. En liste over ledige uddannelsespladser kan medio

februar ses på www.farmakonomuddannelsen.dk.

61


Den Koordinerede Tilmelding

Undertegnede:

Navn

Dato

giver hermed: (nedenstående person er kontaktperson vedr. spørgsmål i forbindelse med ansøgningen)

Navn

Adresse

Postnummer

Dato

i ansøgningsåret

Underskrift

By

Mobiltelefon E-mail

2 0

Underskrift

fuldmagt til at søge følgende uddannelser (optagelsesområdenumre) i viste prioriterede rækkefølge samt

at sige »ja tak« til den uddannelse, som jeg bliver optaget på.

Prioritet

1

2

3

4

5

6

7

8

Skemaet herover udfyldes som et prioriteringsskema, og der markeres med kryds, hvor der evt. skal søges om standby.

Se vejledning på næste side.

CPR-nummer

Fastnettelefon

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Fuldmagt

Standby

(sæt kryds)


Den Koordinerede Tilmelding

Ansøgning om optagelse på

I feltet »Optagelsesområdenummer« skriver du optagelsesområdenummeret på den

uddannelse, du søger optagelse på. Hver uddannelse har et optagelsesområdenavn og

et optagelsesområdenummer, som du kan finde i Uddannelsesoversigten. Hvis du ikke

har Uddannelsesoversigten fra det år, hvor du søger, udfylder du ikke rubrikken med

»Optagelsesområdenummer«, men du udfylder naturligvis »Optagelsesområdenavn«

(uddannelse) og »Uddannelsesstedets navn«.

Standby

Standby-plads kan søges til de fleste uddannelser. Hvis du bliver optaget på en

standby-plads, kan du ikke optages på en lavere prioritet. Hvis du får en standby-plads,

men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år.

Bekræftelse

Hvis du modtager et tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads, skal du

bekræfte, at du ønsker at modtage den, inden for den frist, uddannelsesstedet angiver

i brevet. Hvis du ikke bekræfter inden den frist, uddannelsesstedet har sat, bortfalder

tilbuddet.

Fuldmagten skal vedlægges både ansøgningerne og »ja-tak« brevet.

Fuldmagt


Den Koordinerede Tilmelding

Det attesteres herved, at

Navn

i perioden

har været hos undertegnede som

Arbejdets art

Erklæringen udstedt

Dato

Arbejdsgivererklæring

CPR-nummer

Fra (dato, måned, år) Til (dato, måned, år) Timer pr. uge (nøjagtigt timetal)

Den Koordinerede Tilmelding

Det attesteres herved, at

Navn

i perioden

har været hos undertegnede som

Arbejdets art

Erklæringen udstedt

Dato

Arbejdsgiverens underskrift og stempel

Erklæring om arbejdets omfang og art til brug

ved ansøgning om optagelse på videregående

uddannelsessteder.

Arbejdsgivererklæring

CPR-nummer

Fra (dato, måned, år) Til (dato, måned, år) Timer pr. uge (nøjagtigt timetal)

Arbejdsgiverens underskrift og stempel

Erklæring om arbejdets omfang og art til brug

ved ansøgning om optagelse på videregående

uddannelsessteder.


Den Koordinerede Tilmelding

Det attesteres herved, at

Navn

i nedenstående måneder

Måned

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

i år

Årstal

har været hos undertegnede som

Arbejdets art

Erklæringen udstedt

Dato

Den Koordinerede Tilmelding

It is hereby certified that

Name

during the period

has been employed by the undersigned as

Issued on the by

Date

Arbejdsgivererklæring

CPR-nummer

Timetal pr. måned Måned

Juli

August

September

Oktober

November

December

Timetal pr. måned

Arbejdsgiverens underskrift og stempel

Arbejdsgivererklæring til brug for ansøgere med skiftende ugentligt timetal.

Det ugentlige timetal kan beregnes som et gennemsnit over en periode på

indtil 4 sammenhængende uger.

Employer’s Declaration

CPR-nr. (Danish Civilian Registration Number)

From (date, month, year) To (date, month, year) Exact no. of working hours per week

Type of employment

Signature, address and stamp of employer

Declaration concerning the extent and type of employment for use in connection

with application for admission to higher education in Denmark.


Ansøgning om bolig

Det er en fordel at søge bolig samtidig

med, du søger optagelse på en

videregående uddannelse.

Du kan godt søge bolig i flere byer

samtidig. Der er kollegiekontorer i

følgende byer:

København

CIU-CentralIndstillingsUdvalget

Al ansøgning foregår via internettet

på www.ciu.dk

CentralIndstillingsUdvalget

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup

Tlf. 3311 6444

Fax 7030 2021

info@ciu.dk

www.ciu.dk

Telefontid:

Mandag til fredag: 10 - 15

Personlig henvendelse i

BoligButikken på

Københavns Hovedbanegård

tirsdag og torsdag: 13 - 17

Kollegiernes Kontor

I København (KKIK)

Ansøg via

www.kollegierneskontor.dk

Personlig henvendelse:

KKIK

Dahlerupsgade 3. st.

1603 København V.

Tlf. 3363 0500

Telefontid/åbningstid:

Mandag, tirsdag og onsdag:

10- 12 og 13 - 15

Torsdag: 10 - 12 samt 15 - 17

og fredag: 10 - 12

Yderligere information findes på

www.kollegierneskontor.dk

Al ansøgning foregår via internettet.

Roskilde

RIU-Roskilde

Al ansøgning foregår

via www.riu-roskilde.dk

RIU-Roskilde

Byvolden 1, kld.

4000 Roskilde

Tlf. 3946 6262

Fax 7030 2021

info@riu-roskilde.dk

Kontortid:

Mandag til fredag: 7.30 - 10.30

samt tirsdag: 14 - 19

og torsdag: 14 - 16

Telefontid:

Mandag til fredag: 10 - 15

Postadresse:

RIU-Roskilde

c/o Ungesboligservice.dk

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup

Odense

På www.studiebolig-odense.dk

finder du information om ungdoms-

og kollegieboligerne i de seks stør-

Odense Andelsboligforening

Tlf. 6313 3134

Arbejdernes Boligforening

Tlf. 6612 4201

Fyns almennyttige Boligselskab

Tlf. 6312 5600

Boligforeningen Højstrup

Tlf. 6312 5100

Kollegieboligselskabet

Tlf. 6613 4008

Boligforeningen Kristiansdal

Tlf. 6314 2220

Sønderborg

Kollegiernes kontor

Skovvej 20

6400 Sønderborg

Tlf. 7442 4849

Fax 7413 4849

kontor@kk.kollegie6400.dk

www.kk.kollegie6400.dk

Åbningstid:

Mandag: 8.00-14.00

Tirsdag - onsdag: 11.00-15.00

Torsdag: 11.00-17.00

Fredag: 10.00-12.00

ste boligselskaber i Odense. Hvis du Ansøgning om bolig sker via vores

herefter får lyst til at søge en eller hjemmeside, hvor du også kan

flere af deres boliger, er det muligt finde andre relevante informationer.

via det elektroniske ansøgningsskema,

der findes på siden.

Hvis du ikke har adgang til Internettet,

kan du henvende dig til et af

nedenstående boligselskaber for at

få tilsendt ansøgningsskema.

Fortsættes næste side

}

66


Esbjerg

Esbjerg Kollegieforening

Nygårdsvej 37

6700 Esbjerg

Tlf. 7613 5060

Fax 7613 5090

post@e-k-f.dk

www.e-k-f.dk

Brochure og ansøgningsskema

findes på hjemmesiden.

Kolding

KUA-Kolding

Nytorv 11

6000 Kolding

Tlf. 7979 1365

Fax 7979 1370

student@kolding.dk

www.studentkolding.dk

Boligoplysninger findes på

hjemmesiden.

Jelling

Jelling Boligselskab

v/Boligcenter Vejle

Damhaven 1

7100 Vejle

Tlf. 7664 6750

eda@domea.dk

www.jellingboligselskab.dk

Horsens

VIA University College

Chr. M. Østergaards Vej 4

8700 Horsens

Tlf. 8755 4000

www.viauc.dk/horsens

Der er gode muligheder for at finde

et sted at bo under studietiden i

Horsens. Det kan vi hjælpe dig med.

VIA er i kontakt med boligformidlere

i Horsens, der kan hjælpe dig med at

finde en bolig i Horsens. Byen er

godt forsynet med ungdomsboliger,

kollegieværelser og gode muligheder

for privat udlejning. Se mere på

www.studyhorsens.dk

Aarhus

UngdomsboligAarhus

c/o Kollegiekontoret i Aarhus

Nordhavnsgade 1, 1. th.

8000 Aarhus C

Tlf. 8613 2166

info@ungdomsboligaarhus.dk

www.ungdomsboligaarhus.dk

Du kan søge ca. 9.000 lejemål i

Aarhus, og det er hurtigt og let at

få en bolig.

Kig ind på www.ungdomsboligaarhus.dk

og opret en ansøgning. På

hjemmesiden finder du også flere

informationer om kollegierne og

ansøgningsproceduren.

Skive

Skive Ungdomsboliger

Nygade 2

7800 Skive

Tlf. 9752 2733

Ansøgning fås ved henvendelse

eller sendes fra

www.skiveungdomsboliger.dk

Nørre Nissum

Læreruddannelsen kollegier:

Elysium, Home og Troja

Svinget 5

7620 Lemvig

87553255

www.viauc.dk/laererinissum

AD.L Hansens kollegium

og Brunsgårdkollegiet

Kollegievej 1

7620 Lemvig

96645500

www.adlkollegiet.dk

Aalborg

AKU-Aalborg

Kayerødsgade 39, 4.

9000 Aalborg

Tlf. 9931 4298

Fax 9931 4275

aku@aalborg.dk

www.aku-aalborg.dk

Åbningstider:

Mandag, tirsdag og

fredag kl. 10 - 15.

Torsdag kl. 10 - 17.

Onsdag lukket.

Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

kl. 10 - 15. Onsdag lukket.

AKU-Aalborg anviser kollegie-

og ungdomsboliger til unge under

uddannelse i Aalborg. Der er både

værelser, 1- til 4-værelses lejligheder

og rækkehuse. Det er gratis at

blive skrevet på venteliste

via www.aku-aalborg.dk, hvor du

også kan finde priser, faciliteter,

billeder mv. vedr. alle vores boliger.

67


Landekoder

Landenavn Landekode

Afghanistan AF

Albania AL

Algeria DZ

Andorra AD

Angola AO

Antigua And Barbuda AG

Argentina AR

Armenia AM

Australia AU

Austria AT

Azerbaijan AZ

Bahamas BS

Bahrain BH

Bangladesh BD

Barbados BB

Belarus BY

Belgium BE

Belize BZ

Benin BJ

Bhutan BT

Bolivia BO

Bosnia And Herzegowina BA

Botswana BW

Brazil BR

Brunei Darussalam BN

Bulgaria BG

Burkina Faso BF

Burundi BI

Cambodia KH

Cameroon CM

Canada CA

Cape Verde CV

Central African Republic CF

Chad TD

Chile CL

China CN

Colombia CO

Comoros KM

Landenavn Landekode

Congo CG

Congo, The Democratic Republic

Of the CD

Cook Islands CK

Costa Rica CR

Cote D'ivoire CI

Country unknown ZZ

Croatia HR

Cuba CU

Cyprus CY

Czech Republic CZ

Denmark DK

Djibouti DJ

Dominica DM

Dominican Republic DO

Ecuador EC

Egypt EG

El Salvador SV

Equatorial Guinea GQ

Eritrea ER

Estonia EE

Ethiopia ET

Faroe Islands FO

Fiji FJ

Finland FI

France FR

Gabon GA

Gambia GM

Georgia GE

Germany DE

Ghana GH

Greece GR

Greenland GL

Grenada GD

Guatemala GT

Guinea GN

Guinea-bissau GW

Guyana GY

Landenavn Landekode

Haiti HT

Honduras HN

Hong Kong HK

Hungary HU

Iceland IS

India IN

Indonesia ID

Iran IR

Iraq IQ

Ireland IE

Israel IL

Italy IT

Jamaica JM

Japan JP

Jordan JO

Kazakhstan KZ

Kenya KE

Kiribati

Korea, Democratic

KI

People's Republic Of KP

Korea, Republic Of KR

Kuwait KW

Kyrgyzstan

Lao People's Democratic

KG

Republic LA

Latvia LV

Lebanon LB

Lesotho LS

Liberia LR

Libyan LY

Liechtenstein LI

Lithuania LT

Luxembourg

Macedonia, The Former

LU

Yugoslav Republic Of MK

Madagascar MG

Malawi MW

Fortsættes næste side

}

68


Landenavn Landekode

Malaysia MY

Maldives MV

Mali ML

Malta MT

Marshall Islands MH

Mauritania MR

Mauritius MU

Mexico MX

Micronesia FM

Moldova MD

Monaco MC

Mongolia MN

Montenegro ME

Morocco MA

Mozambique MZ

Myanmar MM

Namibia NA

Nauru NR

Nepal NP

Netherlands NL

New Zealand NZ

Nicaragua NI

Niger NE

Nigeria NG

Norway NO

Oman OM

Pakistan PK

Palestinian Territory, Occupied PS

Panama PA

Papua New Guinea PG

Paraguay PY

Peru PE

Philippines PH

Poland PL

Portugal PT

Puerto Rico PR

Qatar QA

Romania RO

Landenavn Landekode

Russian Federation RU

Rwanda RW

Saint Kitts And Nevis KN

Saint Lucia

Saint Vincent And

LC

The Grenadines VC

Samoa WS

San Marino SM

Sao Tome And Principe ST

Saudi Arabia SA

Senegal SN

Serbia RS

Seychelles SC

Sierra Leone SL

Singapore SG

Slovakia SK

Slovenia SI

Solomon Islands SB

Somalia SO

South Africa ZA

Spain ES

Sri Lanka LK

Stateless XX

Sudan SD

Suriname SR

Swaziland SZ

Sweden SE

Switzerland CH

Syrian Arab Republic SY

Taiwan, Province of China TW

Tajikistan TJ

Tanzania, United Republic Of TZ

Thailand TH

Togo TG

Tonga TO

Trinidad And Tobago TT

Tunisia TN

Turkey TR

Landenavn Landekode

Turkmenistan TM

Tuvalu TV

Uganda UG

Ukraine UA

United Arab Emirates AE

United Kingdom GB

United States US

Uruguay UY

Uzbekistan UZ

Vanuatu VU

Venezuela VE

Viet Nam VN

Virgin Islands (U.s.) VI

Yemen YE

Zambia ZM

Zimbabwe ZW

69


Tilmeldingssekretariatet

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser

More magazines by this user
Similar magazines