Langebæk Logistik A/S

langebaek.com

Langebæk Logistik A/S

Logistik i nye

sammenhænge

Logistiktanken vinder

udbredelse

Side 3 : 4

Netto får nyt anlæg

til ekspedition

af frugt og grønt

Danmarks mest avancerede

system til håndtering af

frugt og grønt

Side 5

Toms Gruppen

får renoveret

chokoladelageret

Ny løsning reducerer

flaskehalse

Side 6

Siemens Wind

Power optimerer

lagerlogistik

Siemens Wind Power i

Brande kan reducere antallet

af fjernlagre fra 15 til

kun et

Side 10 : 11

Fremtidssikret

bagagesystem

Aarhus Lufthavn er blevet

renoveret henover vinteren

og foråret 2009

Side 14 : 15

Langebæk:log

Automatisering blev alternativet til udflytning

G.T. Glasfiber har optimeret produktionen

Side 8 : 9

Nummer

5 2009


Peter Gyldendal, partner

Lars Bek Jensen, partner

Langebæk:log

© 2009 Langebæk Logistik A/S.

Alle varemærker, firmanavne og logoer

i denne udgave af Langebæk:log tilhører

deres respektive ejere.

Fokus på lønsomhed

Lader vi os drive af ny teknologi? Eksempelvis er brugen af

robotter til erstatning af manuelt arbejde revolutionerende.

Det betyder færre tunge løft og en langt mindre grad af

ensidigt gentaget arbejde. Det har vi bl.a. behandlet i casen

om Nettos frugt og grønt og G.T. Glasfibers effektivisering

i produktionen, som samtidig resulterede i insourcing.

Ny teknologi er dog ikke svaret på alle udfordringer. Enhver

form for investering kræver forudgående grundige og fremadskuende

analyser for at definere, hvad virksomhedens

reelle behov er. Analyser og sammenlignelige scenarier

kan vise sig at pege hen imod ændring af arbejdsgange

og strukturer snarere end investering i udstyr – det være

sig, fordi virksomheden har brug for at være fleksibel i sine

processer, eller måske er den manuelle løsning den mest

lønsomme nu og på sigt. Flere af artiklerne her i bladet

beskriver, hvordan vi i samarbejde med kunderne er nået

frem til løsninger, som ikke nødvendigvis består i implementering

af den seneste teknologi. Kort sagt, teknologien

skal understøtte og forbedre processerne og lønsomheden

– ikke omvendt.

I mange af de virksomheder, vi møder, er det netop evnen

til at tænke utraditionelt, der giver et forspring. Det

kan være en udfordring at bevare en åbenhed over for

Udgiver: Langebæk Logistik A/S, Gydevang 24, 3450 Allerød,

Telefon +45 4495 5555, Telefax +45 4495 7011, e-mail info@langebaek.com

Redaktion: Peter Gyldendal (ansv.)

Tekst: Presswire ApS

Layout: Horisont Gruppen a/s

Foto: Torben Nielsen

Tryk: KLS Grafisk Hus

For yderligere information besøg www.langebaek.com

nødvendige forandringer. Et skridt på vejen kan være at

gøre brug af erfaringer på tværs af brancher og fag. Vi ser

mange eksempler på, at fremgangsmåder eller værktøjer,

der er udviklet til én branche, med succes kan benyttes

i andre. Virksomheder, som evner den form for nytænkning

og agilitet, synes at have en øget chance for at begå

sig – også under en lavkonjunktur. Det sætter vi bl.a. fokus

på i vores temaartikel ’Logistik i nye sammenhænge’, hvor

Genoptræning København gør brug af industriens best

practice inden for logistik, og Odense Erhvervspark tog nye

metoder i brug for at finde den rigtige leverandør til Coops

nonfood lager.

Vi håber, at vi med denne udgave af Langebæk:log kan

være inspirator og viderebringe noget af vores erfaring.

På samme måde som VI til stadighed bliver klogere i

samarbejdet med vores kunder og løbende får anledning

til at tænke nyt og utraditionelt. Det giver resultater og

understreges i år af, at vi er blevet udnævnt til Gazellevirksomhed.

Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til Langebæk:log, er du velkommen til at sende en mail til ckc@langebaek.com

Langebæk:log


Logistik i nye sammenhænge

Logistiktanken vinder udbredelse. Traditionelle logistikværktøjer bliver benyttet i nye sammenhænge, og alternative samarbejdsformer

udfordrer de gængse måder at tænke logistik på. Agilitet og kreativitet i valget af metoder til at løse logistiske udfordringer bliver en

væsentlig konkurrencefaktor i fremtiden.

Der er brug for at tænke logistik flere og flere

steder; logistikopgaverne bliver mere komplekse,

og finanskrisen udfordrer virksomhedernes

evne til at tænke i nye baner. Det viser en

række af de seneste opgaver, som Langebæk

Logistik har været involveret i. Fælles for dem

er, at der er anvendt nye metoder og anderledes

samarbejdsformer for at få komplekse sager til

at lykkes.

Side 2 : 3

Nytænkning hos Genoptræning København og Odense Erhvervspark

Den systematik, der ligger til grund for logistiktankegangen er ved at finde anvendelse i nye sammenhænge, som det for

eksempel er tilfældet inden for sundhedssektoren. Københavns Kommune har taget trenden til sig i genoptræningen.

Dernæst bliver den traditionelle konstellation af kunde/konsulent gentænkt, som det er sket i en ny form for samarbejde

mellem Odense Erhvervspark, COOP og Langebæk Logistik.

”Vi oplever, at vores kunder bliver mere forskelligartede.

Fra primært at være producerende

og distribuerende virksomheder er det nu også

offentlige virksomheder og forskellige konstellationer

af virksomheder og organisationer, vi arbejder

sammen med. Det er en udfordring, men

vi oplever en evne hos vores kunder til at tænke

anderledes og være forandringsvillige. Den evne

har fået nogle komplekse projekter til at gå op,”

lyder det fra Peter Gyldendal, administrerende

direktør i Langebæk Logistik.

At kompleksiteten stiger, skyldes både nye

teknologier, krav om dokumentation og godkendelser

samt skiftende lovgivning. Eksempelvis

er de nye clad rack-højlagre stadig ude i en gråzone,

da der ikke findes nogen dansk lovgivning

på området. Brand- og beredskabsmyndighederne

har ikke et endeligt og opdateret regelsæt

at vurdere ud fra, og selve byggetilladelsen til et

sådant byggeri kan kun gives som dispensation

på grund af byggeriets højde. Den danske lov-

givning på området er ganske enkelt endnu ikke

indrettet til de nye løsninger, som Langebæk

Logistik rådgiver kunder om.

Stigende krav til

forhandlingsevne og -vilje

Det sætter kunde og logistikkonsulent i en ny

rolle, hvor planlægning skal kombineres med

evnen til at vende et projekt 180 grader og

håndtere en ny, pludseligt opstået situation.

Samtidig stilles krav til forhandlingsevne og

tålmodighed.

”Og netop på det område bliver vi overraskede

over, hvor agile vores kunder er. De er i høj grad

parate til at bruge nye værktøjer, nye samarbejdsformer

og tænke kreativt,” mener Peter

Gyldendal.

Det gælder ikke mindst i det stigende antal

projekter, hvor mange parter er involveret. Han

peger blandt andre på projekter hos Københavns

Kommunes Sundheds- og Omsorgs- ››

“ Udfordringerne er tit ens, uanset om der er tale om patienter, der mest effektivt skal have

genoptræning, eller en produktionsvirksomhed, der skal effektivisere. Vi ser i stigende

grad, at der er erfaringer at høste mellem forskellige brancher og metoder. Hvad der

tidligere var best practice i en bestemt type virksomheder, er nu et princip, der kan benyttes

i mange situationer. En af fremtidens udfordringer og konkurrenceparametre bliver at

kunne navigere i det felt og bruge erfaringerne kreativt.


Peter Gyldendal

Administrerende direktør, Langebæk Logistik


›› forvaltningen samt Coops nye lagerfacilitet i

Odense som gode eksempler på den trend.

Coops nye høj- og lavlager i Odense er blevet til

i et unikt samarbejde mellem Coop, Langebæk

Logistik og Odense Erhvervspark A/S (OEP), hvor

Coop lejer bygningerne af Odense Erhvervspark.

Første udfordring var at få fod på den juridiske

konstruktion. Odense Erhvervspark A/S ejer

området og skal opføre et lager, som lever op til

Coops krav og ønsker.

”Intet af det, vi har gjort, har været prøvet før.

Der har været mange udfordringer og mange

parter involveret. Og de manglende referencer

giver naturligvis en vis form for usikkerhed. Den

samme usikkerhed skinner også igennem i de

krav, der stilles fra myndighedernes side; en

del af de brandtekniske krav har været meget

vanskelige at realisere fra starten af. Det har

dog ikke forhindret et konstruktivt samarbejde

med myndighederne,” fortæller Tom Gregersen,

Odense Erhvervsparks projektleder på byggeriet

af lagrene til Coop.

Navigation i nye udfordringer

Tom Gregersen fortsætter: ”Langebæk Logistiks

dobbeltrolle som rådgiver for både Coop og

Odense Erhvervspark var vi i begyndelsen lidt

utrygge ved; hvordan ville Langebæk håndtere

en evt. konflikt mellem OEP og Coop på deres

projekt og samtidig være rådgiver for begge

parter? Men parternes indbyrdes forståelse, vilje

til samarbejde og hurtig omstilling i de pressede

situationer har været en betydelig årsag til, at

hele denne komplicerede proces har kørt meget

professionelt og uden væsentlige sværdslag.”

Ved et udbud inviteres normalt ca. fem entreprenører

til at afgive pris på projektet og

præsentere deres forslag. Efter udvælgelsen

af det mest fordelagtige tilbud og en betinget

kontrakt med entreprenøren udarbejder

entreprenøren en simulering, som viser alle

tænkelige scenarier. Dermed kan bygherren

have vished for, at produktet lever op til de

stillede krav. I konstellationen Odense Erhvervspark

som bygherre og Coop som bruger ville

det være naturligt, at Odense Erhvervspark

A/S fokuserede på anlægssummen og Coop

på driftssiden – og således indebære en risiko

for, at parterne udpegede hver deres vinder

af udbuddet. Løsningen på dilemmaet blev en

ændret udbudsform, hvor de to favoritter begge

blev bedt om at udarbejde en total simulering,

som man så i fællesskab kunne udpege en

vinder ud fra. Taberen ville få en kompensation,

som var aftalt på forhånd. I tilfældet her var

valget nemt, da alle parter pegede på samme

vinder.

Logistik tages ind i

offentlig forvaltning

En tilsvarende høj kompleksitet er hverdagen

i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens

genoptræning i Københavns Kommune. En

lang række hensyn til ventetider, lovgivning og

patienters individuelle behov skulle matches

med kompetencerne og mulighederne på ikke

mindre end ni forskellige lokationer. Forvaltningen

har ikke en kultur for at tale om logistik;

alligevel blev ordet oftere og oftere brugt på

møder i forbindelse med de organisatoriske

udfordringer. Det førte til, at organisationen i

foråret 2009 kontaktede Langebæk Logistik.

”Vi havde et behov for at få styr på kapacitet,

ressourcer og kompetencer. Vi får flere og

flere patienter, samtidig med at der stilles flere

administrative krav til os. Målet var at skabe en

mere enkel hverdag for os selv, reducere stress

og uhensigtsmæssige arbejdsgange gennem en

gennemskuelig planlægningsproces og samtidig

skabe værdi for patienterne,” siger Merete Røn

Christensen, chef for Genoptræning København.

Løsningen var nogle forholdsvist enkle ressourceværktøjer

i form af software. Dernæst

blev der identificeret en række enkeltstående

punkter – lavthængende frugter – hvor organisationen

inden for en kortere tidshorisont ville

være i stand til at opbygge en mere strømlinet

sagsbehandling.

”Samarbejdet med Langebæk Logistik har været

både hurtigt og effektivt. Vi er som offentlig

myndighed i et andet paradigme end det, som

Langebæk Logistik normalt opererer i. Det kan

give nogle udfordringer. Vores medarbejdere er

eksempelvis ikke vant til at arbejde med værktøjer

som værdistrømsanalyse. Men når målet

om, at vi skal være mere effektive og have en

bedre arbejdsplads konkretiseres, så finder vi et

fælles fokus. Det har Langebæk Logistik været

rigtig gode til at hjælpe os med,” siger Merete

Røn Christensen.

Erfaringer på tværs af brancher

Hun og hendes kolleger er nu i færd med at

arbejde videre med de løsningsforslag, de har

fået. Værktøjerne er alle udviklet til ”industrielt”

brug, men Merete Røn Christensen er overbevist

om, at de også kan fungere i sundhedssektoren,

fordi de først og fremmest tager sigte på

optimering af processer.

”Udfordringerne er tit ens, uanset om der er

tale om patienter, der mest effektivt skal have

“ Samarbejdet med Langebæk

Logistik har været både hurtigt og

effektivt. Vi er som offentlig myndighed

i et andet paradigme, end

det som Langebæk Logistik normalt

opererer i. Det kan give nogle udfordringer.

Vores medarbejdere er

eksempelvis ikke vant til at arbejde

med værktøjer som værdistrømsanalyse.

Men når målet om, at vi

skal være mere effektive og have

en bedre arbejdsplads konkretiseres,

så finder vi et fælles fokus.

Det har Langebæk Logistik været

rigtig gode til at hjælpe os med.


Merete Røn Christensen,

chef for Genoptræning København

genoptræning, eller en produktionsvirksomhed,

der skal effektivisere. Vi ser i stigende grad, at

der er erfaringer at høste mellem forskellige

brancher og metoder. Hvad der tidligere var best

practice i en bestemt type virksomheder, er nu

et princip, der kan benyttes i mange situationer.

En af fremtidens udfordringer og konkurrenceparametre

bliver at kunne navigere i det felt

og bruge erfaringerne kreativt,” understreger

Peter Gyldendal.

www.langebaek.com

Langebæk:log


Netto får nyt anlæg til

ekspedition af frugt og grønt

Danmarks mest avancerede system til håndtering af frugt og grønt er under opbygning hos Netto i Køge. Anlæggets 15 topmoderne robotter

skal flytte alle Nettos grøntsager i ét flow fra leverandørernes paller til butikkernes. Løsningen er den nyeste og mest automatiserede

af sin art til denne opgave. Dermed får Netto bedre arbejdsforhold for sine ansatte, kapacitet til vækst og bedre grøntsager, der kommer

skånsomt og sikkert ud i butikkerne.

Netto, som i forvejen har en høj grad af automatisering,

har i samarbejde med Langebæk

Logistik udviklet et avanceret og robust anlæg

til ekspedition af grøntsager. Da den nuværende

terminal i Køge blev opført i 2001, var den

designet til at levere til 350 butikker landet

over. I dag har Netto flere end 400 butikker, og

tallet stiger. Det kalder på et kapacitetsløft, men

også bedre ergonomi og et generelt ønske om

optimering har været drivkraften bag etablering

af det nye anlæg.

”Udfordringen har i høj grad været teknisk. Da

vi byggede det nuværende anlæg i 2001, var

det ganske enkelt ikke teknisk muligt at automatisere

håndteringen af frugt og grønt. Den

teknologi er moden nu, og det falder sammen

med, at Arbejdstilsynet er begyndt at påtale

vores store mængde manuelt arbejde. Samtidig

stiger vores behov for kapacitet og ensartet

behandling af vores varer,” siger Jørgen Larsen,

lager- og logistikchef hos Netto.

Side 4 : 5

Danmarks største og mest avancerede grøntsagsterminal

Alle supermarkedskæder håndterer grøntsager manuelt. Hidtil har robotteknologi været for hårdfør og ufleksibel til at kunne

pakke de åbne kasser med frisk grønt. Langebæk Logistik og Netto har i fællesskab fundet en løsning med en række underleverandører,

som sætter helt nye standarder for håndtering af følsomme fødevarer. Nye robothoveder kan i langt højere grad

arbejde med forskellige typer kasser på en nænsom måde, og det skal benyttes i det, som bliver Danmarks største grøntsagsterminal.

Den kommer til at stå færdig i løbet af 2010 i Køge og vil fra starten køre i toholdsskift – 16 timer i døgnet. Kapaciteten

øges med 25 pct., og det er muligt at udvide konceptet i fremtiden, enten til treholdsskift eller via en fysisk udvidelse.

Udfordringen for Netto har bestået i at finde

en løsning, som kan fordele samtlige Nettos

grøntsagskasser fra leverandørernes paller til

de paller, der skal distribueres til butikker i hele

landet. Løsningen, som Langebæk Logistik har

fundet frem til i samarbejde med en række

udenlandske underleverandører, består af robotter,

der med en ny griberteknologi kan håndtere

mange forskellige produkter og kassedimensioner.

”Grøntsager er vanskelige at flytte rundt. Når

vi får dem fra vores leverandører, så er det ofte

i åbne kasser, og grøntsager skal behandles

roligt, så de ikke stødes. Den valgte griber og

robotprototype, vi nu har set i funktion, kan

klare opgaven i 80 pct. af tilfældene,” siger

Jørgen Larsen.

Robotterne, der kommer til at arbejde i en ny

10.000 kvadratmeter stor hal, har desuden

den fordel, at de kan tage varerne direkte fra

leverandørernes paller og fylde på de paller,

der skal distribueres ud til Netto-butikkerne.

Dermed er der ikke behov for et lager, alt

foregår i ét flow. Det sikrer hurtigere levering,

mindre fysisk arbejde og større præcision i

logistikken.

”En anden ting er, at vi med det nye anlæg kan

levere en mere ensartet vare. Robotterne gør

arbejdet på samme måde hver gang, og dermed

minimeres de menneskelige fejl,” lyder det fra

Jørgen Larsen.

Valget af Langebæk Logistik som rådgiver og

projektleder på terminalprojektet var en naturlig

forlængelse af over 20 års samarbejde. Langebæk

Logistik har stået for alle Nettos logistiksystemer

i samtlige danske terminaler samt i Berlin.

www.netto.dk


Toms Gruppen får

renoveret chokoladelageret

Marcipan og chokoladeskildpadder i tusindvis ligger på lager i kælderen hos Toms Gruppen. Temperaturen er perfekt til opbevaring af de

søde sager, og det er praktisk at have lageret lige under produktionen. Hele lagerbeholdningen er nemlig halvfabrikata, som skal forarbejdes

i produktionen igen inden salg. Men mekanikken på lageret er over 30 år gammel. Lageret skal nu renoveres i samarbejde med

Langebæk Logistik, som også leverede den oprindelige logistikløsning.

Toms Gruppens lager i Ballerup har plads

til 2.000 paller. De bliver først sænket ned i

kælderen via elevatorer. Dernæst bliver pallerne

transporteret via kædebaner til en venteplads.

Her afhenter en kran pallen og sørger for at

bringe den til dens rette reolrække på lageret.

Når kranen er positioneret ud for rækken,

transporteres pallen ind i rækken af en satellit.

Lagerets indretning og automatik blev leveret

af Langebæk Logistik i årene 1976-77. Det over

30 år gamle udstyr er dermed godt brugt, og

styringen er ikke længere tidssvarende.

”Vi havde stigende udgifter til vedligehold, og

vi oplevede problemer med styringen af kraner

og elevatorer.

Det er ikke sjovt, når der vælter en palle med

chokoladeskildpadder,” siger Carsten Carsten-

Langebæk Logistik var den eneste

virksomhed, som kunne tilbyde at

være totalleverandør på løsningen.

En samlet løsning, fornuftig pris og

deres lange erfaring gjorde, at vi

valgte Langebæk Logistik.


Carsten Carstensen,

projektleder hos Toms Gruppen

Om Toms Gruppen

I Ballerup ligger Danmarks største chokoladefabrik, der er tegnet af Arne Jacobsen i 1962. Fabrikken producerer cirka 15.000

ton chokolade om året og håndterer lige så mange paller. Toms Gruppen beskæftiger omkring 850 medarbejdere i Danmark

og cirka 150 i Sverige. Hovedparten af medarbejderne arbejder i hovedsædet i Ballerup. Se mere på www.toms.dk.

sen, der er projektleder hos Toms Gruppen. Han

ønskede sig en mere stabil løsning både mekanisk

og styringsmæssigt, og da Toms Gruppen

selv havde stærke kompetencer inden for programmering

af styring, valgte man at insource

denne del af opgaven. Der udestod så et behov

for en leverandør af nyt transportsystem og en

rådgiver til at stå for projektets overordnede

udformning.

Ny løsning reducerer flaskehalse

Derfor begyndte Toms Gruppen i 2008 at

undersøge mulighederne for renovering af anlægget

med en ekstern partner. Tre leverandører

blev inviteret til at komme med deres bud på

en ny løsning, og Langebæk Logistik blev valgt.

Carsten Carstensen forklarer:

Kranen, som den så ud for 30 år siden og

stadig gør.

Langebæk Logistik var den eneste virksomhed,

som kunne tilbyde at være totalrådgiver på

løsningen. En samlet løsning, fornuftig pris

og deres lange erfaring gjorde, at vi valgte

Langebæk Logistik.”

Ombygningen kommer til at ske i vinteren

2009-2010, og de fleste detaljer er på plads.

Løsningen vil give Toms Gruppen et mere stabilt

lagersystem. Lageret vil komme til at arbejde

hurtigere, og dermed afhjælpes flaskehalsproblemer

i produktionen. Det sker blandt andet

ved, at kranerne hurtigere flytter pallerne væk

fra produktionen.

Langebæk Logistik og Toms Gruppen er i øjeblikket

i gang med at undersøge muligheden for

at udskifte eksisterende satellitter med trådløse

satellitter i stedet for at renovere de nuværende

mekanisk og elektrisk.

”Mange af de problemer, vi har nu, kan

afhjælpes med ny teknologi. Vi er imponerede

over, at det gamle anlæg har holdt i over 30

år. – Men når Langebæk Logistik foreslår os

løsninger som eksempelvis trådløse pallevogne,

så bliver det tydeligt, at der er sket noget med

teknologien, siden de var her sidst,” siger

Carsten Carstensen.

www.toms.dk

Langebæk:log


Udfordringer ved

etablering af lager

Lars Bek Jensen giver her er en kort introduktion til tre hovedområder,

der bør overvejes ved etablering af lager.

Lagerets omfang,

størrelse og placering

Første spørgsmål, man må stille sig, når der skal

etableres lager, er: hvad bliver lagerets omfang,

størrelse og placering? Et strategisk lager

retfærdiggør et større lagerhold end et operationelt

lager. Strategiske lagre er fremherskende

inden for fx møbler og nonfood, hvor man er

afhængig af store indkøb på det rette tidspunkt.

Kun sekundært er man interesseret i lagerets

omsætningshastighed. Det gør det svært at

beregne størrelsen på lagerbeholdningen. Det

kan man derimod ret præcist for operationelle

lagre. Operationelle lagre fokuserer på balancen

mellem servicegrad og lagerbeholdning eller

med andre ord: hvor lidt kan vi have på lager

og stadig have en tilfredsstillende servicegrad –

typisk tilfældet i grossistvirksomheder.

Mange større virksomheder begrunder flere

decentrale lagre med opretholdelsen af høj

servicegrad bl.a. fordi man ser sig bedre i stand

til at servicere kunderne lokalt. Men reelt er de

begrænsede lokale lagre ikke i stand til at levere

det efterspurgte med deraf følgende tidskrævende,

interne flytninger eller udskydelse af

leveringstiden.

Vi tror, at man i Danmark med den begrænsede

størrelse og fine infrastruktur ikke længere

har brug for decentrale lagre for almindelige

virksomheder. Centrale lagre kan generelt løse

samme opgave med en væsentligt mindre lagerbeholdning

og vil kunne berettige automatisering

og effektivisering.

Side 6 : 7

Lagerets organisering

og eventuelle automatisering

Andet spørgsmål, man må stille sig selv, er,

hvorledes man ønsker at organisere og automatisere.

Veldrevne lagre arbejder papirløst

og omkring et dedikeret lagerstyringssystem

eller WMS (Warehouse Management System).

Man bør lade WMS forudberegne volumen

på udgående ordrer og derefter plukke varer

direkte i den udgående emballage og undgå

et decideret pakkeri, hvor varerne håndteres

anden gang. Med et velfungerende WMS og

fornuftig lagerindretning kan man komme langt

i effektiviseringen. Virksomheder med mere

omfattende flow og volumen kan overveje automatiske

løsninger. De forskellige, automatiske

løsninger passer ikke altid til virksomhedens

fulde sortiment. Derfor kan det være nødvendigt

at kombinere flere løsninger for at skabe

et lager, som kan klare hele opgaven effektivt

– fx vil en varegruppes flow typisk afgøre, om

automatiske løsninger giver mening.

Det endelige valg vil ofte afhænge af, hvor

lang en levetid man regner med for lageret. Er

levetiden mere end fem år, kan automatisering

sandsynligvis forsvares økonomisk, da investeringen

med rimelighed kan forventes at komme

hjem igen.

Lagerets design

Tredje spørgsmål, som må besvares, er lagerets

layout. Layoutet af et lager er ikke sjældent en

direkte udløber af, om lageret automatiseres

Vil du vide mere?

Kontakt Lars Bek Jensen

M: 2120 0666

E: lbj@langebaek.com

eller ej, og den samme opgave kan som regel

løses på flere måder. Som udgangspunkt kan

man vælge udstyr og layout efter varernes

dimensioner og frekvens, men også elementer

som FIFO-krav og værdivarer kan være afgørende

faktorer.

Brandforhold har en væsentlig betydning for

lagerindretning og valg af bygning. Især ved

overvejelser omkring højlagre over otte meter

generelt samt specifikt ved højlagre over 25 meter,

som er et ureguleret område, er det stærkt

tilrådeligt at involvere erfarne rådgivere (se også

artiklen ’Logistik i nye sammenhænge’ side 3).

Ved design af lageret er der samtidig en

række ergonomiske forhold at tage stilling til.

Arbejdstilsynet har eksempelvis særligt fokus

på arbejdsforholdene ved enkeltløft på over 15

kg, daglige, samlede løft på over seks tons samt

ensidigt gentaget arbejde.

Ved en grundig gennemgang af disse områder

er virksomheden kommet et godt skridt

videre med etableringen af et succesfuldt lager,

herunder overvejelserne omkring manuelt kontra

automatiseret lager.


Automatisering blev

alternativet til udflytning

GT Glasfiber A/S var for få år siden på vej til at flytte produktionen til udlandet. Stærk konkurrence fra lavtlønslande og et utidssvarende

produktionsapparat var blandt argumenterne for udflytning. Flytteplanerne blev dog skrinlagt efter en nøjere analyse af mulighederne for

at automatisere virksomhedens arbejdsgange. Nu har GT Glasfiber A/S fået et sikkert og effektivt produktionsapparat i Danmark og er

gearet til den internationale konkurrence.

Et påbud fra Arbejdstilsynet satte i 2006 gang

i en større operation hos GT Glasfiber A/S, der

producerer master og flagstænger under navnet

Dano Mast. Den jyske, familieejede virksomhed

var presset til at ændre radikalt på produktionsapparatet

ikke kun på grund af arbejdsmiljøet,

Danskproducerede flagstænger

GT Glasfiber A/S er på mange måder et typisk eksempel på en dansk, familieejet produktionsvirksomhed, der udfordres af

globalisering og den aktuelle finanskrise. Løsningen for virksomheden har været at optimere og tænke nyt. Samarbejdet med

Langebæk Logistik har vist, at det kan lade sig gøre at drive virksomheden videre i Danmark – i konkurrence med udenlandske

virksomheder, der har langt lavere lønudgifter.

men også stærkt stigende konkurrence fra

Kina, Syd- og Østeuropa pegede på behovet

for markante effektiviseringer. Produktionen

og håndteringen af virksomhedens master og

flagstænger foregik i høj grad med håndkraft,

og det var klart, at det var for omkostnings-

tungt. Den umiddelbare løsning var at flytte til

Østeuropa og dermed sænke lønudgifterne for

at øge konkurrenceevnen.

Direktør og ejer Thomas Thøgersen undersøgte

grundigt mulighederne for udflytning. Hans

konklusion var, at der kunne spares mange

Langebæk:log


penge, men at det samtidig i høj grad ville være

en risikofyldt operation.

Bedre udnyttelse af arbejdskraft

”Helt konkret var vi nervøse for, om vi ville være

i stand til at finde de rette medarbejdere i udlandet.

Vi kiggede på flere andre virksomheder

og så eksempler på danske virksomheder, der

var flyttet hjem igen efter en forfejlet udflytning.

Samtidig blev det klart for os, at de medarbejdere,

vi har i øjeblikket, faktisk er utroligt

værdifulde for virksomheden. Løsningen for os

var derfor at anvende vores medarbejdere bedre

og mere intelligent,” siger direktør Thomas

Thøgersen.

Thomas undersøgte derfor mulighederne for at

effektivisere de eksisterende produktionsfaciliteter,

så virksomheden trods den høje, danske

arbejdsløn ville kunne klare sig i den internationale

konkurrence.

Tre faser

Gennem GT Glasfiber A/S’ faglige netværk blev

Thomas Thøgersen sat i kontakt med Langebæk

Logistik, og de to parter indledte et samarbejde

i tre faser:

• Overordnet gennemgang af

GT Glasfibers interne logistik

• Specificering af nyt produktionsanlæg

• Levering og implementering

Automatisk fremføring

og sikkerhed

Den indledende gennemgang af virksomhedens

arbejdsgange viste, at der kunne effektiviseres

markant. I første omgang ved at indføre arbejdsstationer,

som glasfibermasterne kan bevæge

sig imellem automatisk.

Side 8 : 9


Tidligere foregik det meste manuelt,

nu betjener vores medarbejdere

arbejdsstationer. Det gør arbejdet

mere sikkert og giver en langt højere

produktivitet pr. medarbejder.


Thomas Thøgersen,

direktør i GT Glasfiber A/S

”I stedet for at medarbejderne flytter rundt på

emnerne, har vi indrettet produktionen til, at

emnerne automatisk flyttes til medarbejderne

ud fra filosofien: ’lad varerne komme til manden’,”

fortæller projektleder Carsten Grønkjær

fra Langebæk Logistik.

”Tidligere foregik det meste manuelt, nu

betjener vores medarbejdere arbejdsstationer.

Det gør arbejdet mere sikkert, og det giver en

langt højere produktivitet pr. medarbejder,”

fortæller Thomas Thøgersen. Brugen af værnemidler

som åndedrætsværn til arbejdet med

sundhedsskadelige kemikalier på arbejdspladsen

er også sænket markant, takket være en helt

afskærmet arbejdsproces.

Fokus på værdiskabelse

Thomas påpeger, at den nye indretning giver en

helt anderledes produktion, hvor fokus er mere

på bearbejdning og de enkelte arbejdsprocesser

frem for på håndtering. Den deraf følgende udfordring

med en større grad af ensformigt arbejde

er på elegant vis blevet løst med indførelse

af en turnusordning, så medarbejderne på skift

arbejder forskellige steder i produktionen.

En helt konkret fordel ved omlægningen har

desuden været muligheden for at eliminere

toholdsskift i kraft af det mere effektive produktionsflow.

Den samme mængde arbejde kan

simpelthen klares på langt kortere tid.

”Det har været interessant at følge, hvordan

GT Glasfiber A/S har været i stand til at omstille

sig til den nye situation. Der har været lagt stor

energi i forandringsledelse, hvilket også har

været nødvendigt for at indrette virksomheden

på de ændringer, vi har anbefalet og projekteret

i samarbejde med ledelsen hos GT Glasfiber,”

siger Carsten Grønkjær fra Langebæk Logistik.

Forbedret konkurrenceevne

”Når vi ser tilbage, har vi været rigtig heldige i

denne proces. Den indeværende finanskrise har

givet os mulighed for at sætte produktionen på

lavt blus, mens vi har bygget om. Dermed har vi

udnyttet en ugunstig situation til at effektivisere,

og resultatet er vi helt tilfredse med,” lyder det

fra Thomas Thøgersen. Han glæder sig over, at

hans families virksomhed kan blive i landet, og

at den nu er rustet til nye udfordringer på de

internationale markeder:

”Der har naturligvis været udgifter forbundet

med omlægning og automatisering, men det

interessante er, at vi nu er i stand til at blive i

Danmark med en styrket konkurrenceevne. Det

kunne ikke lade sig gøre uden den proces, vi har

været igennem med Langebæk. Den viden og

det netværk, Langebæk besidder, har betydet

alt for vores omstrukturering – og i sidste ende

for vores virksomheds eksistens i Danmark,”

siger han.

www.danomast.dk


Siemens Wind Power

optimerer lagerlogistik

Siemens opkøbte i 2004 den danske vindmølleproducent Bonus Energy A/S, og det erklærede mål er at blive en af verdens tre største

leverandører af vindmøller. For at nå dette mål kræves løbende optimering af produktionen, heriblandt en helt ny lagerlogistik.

Langebæk Logistik har medvirket ved redesign

af Siemens Wind Powers lager i brande samt

rådgivet om optimering af det interne vareflow i

Brande-fabrikken, hvor nacellerne (møllehusene)

samles.

”For at følge med efterspørgslen, som i de senere

år har været i massiv vækst, skal vores flow

af komponenter fra leverandører til produktionslinje

strømlines. Vi har i dag 15 eksterne

lagre, som er et resultat af knopskydninger, vi

Om Siemens’ lager i Brande

Lageret er opbygget med et lagerafsnit - et ”supermarked” - hvor small parts plukkes samt et område til big parts på hhv.

paller og i grenreoler. Disse varer samles til kits, som passer til montagen. Derudover benyttes i høj grad Vendor Managed

Inventory, VMI, (eller ”leverandørstyret lager” på dansk), der er en metode til styring af lager, lageropfyldning og ordrehåndtering,

hvor leverandøren sørger for, at der altid er varer til stede i rette mængde. Som regel indebærer en VMI-aftale mellem

virksomheden og leverandøren, at der aftales både et minimum og et maksimum af en given vare, som beholdningen altid

skal være inden for. VMI er sammen med de øvrige tiltag medvirkende til, at Siemens Wind Power i Brande kan reducere

antallet af fjernlagre fra 15 til kun et.

har været nødt til at foretage for at følge med

efterspørgslen,” fortæller Janni Nina Jepsen.

Pladsen på lagrene var blevet for trang, og det

var oplagt at sammenlægge lagre og i højere

grad lade leverandørerne styre lageret efter justin-time

principperne. (Red.: JIT-begrebet bygger

blandt andet på ideen om at trække produkter

fra den foregående proces, så der ikke produceres

til lager, men i forhold til reelle behov).

”Den løsning, vi får, er baseret på, at vi kun

har et enkelt fjernlager. Dermed undgår vi

krydstrafik af lagervarer. Vores interne lager

optimeres i samme omgang, og på et tidspunkt

i vores planlægning blev det tydeligt, at vi havde

brug for eksterne ressourcer til optimal løsning

af denne opgave. Vi har hverken tid eller ’råd’

til at tage chancer - det er vigtigt, at projektet

bliver gennemført helt rigtigt første gang,” siger

Janni Nina Jepsen.

Langebæk:log


Langebæk Logistik har tidligere hjulpet Siemens

Wind Power med optimering af andre lokationer,

derfor var det naturligt for Siemens igen

at henvende sig til Langebæk Logistik.

Langebæk Logistik kom ind på et tidspunkt

i projektet, hvor vi havde brug for hjælp til

vareflowsanalyse og detaljer som eksempelvis

brandforanstaltninger på lageret. Der har Langebæk

været en stor hjælp. Vi kunne måske godt

have planlagt lageret selv, men vi er nu sikre på,

at der er fuldstændig styr på detaljerne. Langebæk

Logistik har eksempelvis været kreative

omkring en sprinklerløsning, der har sparet os

mange penge,” siger Janni Nina Jepsen.

I Langebæk Logistiks løsning er det nye lager

indrettet i forhold til tre varetyper: small parts,

big parts og enormous parts. Formontage og

Side 10 : 11

slutmontage af nacellerne er placeret i forskellige

bygninger, hvorfor en optimal tilrettelæggelse

af vareflowet fra lageret er afgørende. Det

har bl.a. medført, at der er udarbejdet forskellige

alternativer til optimering af disse flytninger.

”En af udfordringerne ved planlægning af

lageret i Brande var den store mængde varenumre

og varernes meget varierende størrelser.

Kapacitetsbehovet kan også ændre sig hurtigt,

og antallet af dele kan stige pludseligt, hvis

f.eks. en ny mølletype introduceres,” fortæller

John Carstens, der har været Langebæk Logistiks

konsulent på opgaven.

Kravet til stor fleksibilitet har betydet, at lageret

ikke er blevet højautomatiseret med robotteknologi

osv., men er indrettet som et optimeret

manuelt plukkelager.

Langebæk Logistik kom ind på et

tidspunkt i projektet, hvor vi havde

brug for hjælp til vareflowsanalyse

og detaljer som eksempelvis

brandforanstaltninger på lageret.

Der har Langebæk været en stor

hjælp. Vi kunne måske godt have

planlagt lageret selv, men vi er nu

sikre på, at der er fuldstændigt styr

på detaljerne. Langebæk Logistik

har eksempelvis været kreative

omkring en sprinklerløsning, der

har sparet os mange penge.


Janni Nina Jepsen,

Head of Global Logistics

i Siemens Wind Power

www.siemens.dk


Kort nyt

Bedre ergonomi i plukkegangene

og ny kranstyring hos Dyrup

Et påbud fra Arbejdstilsynet fik tidligere på året Dyrup A/S til at iværksætte en optimering af lageret.

Ergonomien i plukkegangene var ikke god, blandt andet fordi adgangen til tunge spande var vanskelig.

På kort tid og ved hjælp af relativt beskedne midler er det lykkedes at indrette lageret, så kravene kunne

imødekommes, og der kunne oprettes fornuftige arbejdspladser. Et alternativt vareoplæg med fjernelse

af bjælker har givet nemmere adgang i fuld ståhøjde omkring plukkelokationen, ligesom de tunge varer

har fået palleudtræk. Dermed er der nu taget højde for tunge løft samt ensidigt gentaget arbejde (EGA)

og skabt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Næste step var kranerne, som flytter pallerne med maling. De 30 år gamle kraner var i god stand, men

styringsdelen var blevet umoderne. Den effektive og billige løsning var derfor at udskifte styringen på

de seks kraner med en højde på hver 16 meter. Med den nye, automatiske styring (PLC) skabes der

driftsstabilitet i det gamle kranlager, så det kan imødekomme fremtidens krav (se også artiklen om Toms

automatlager, der er under den samme renovering).

”Vi stod også med det problem, at det begyndte at blive vanskeligt at finde reservedele til vores gamle

styreenheder. En opdatering vil give os driftsstabilitet, og det er noget af det vigtigste for os,” siger Lars

Thomsen, der er projektchef hos Dyrup.

Den nye styring skal desuden bane vejen for en mere omfattende modernisering af Dyrups lager de kommende

år. Al ekspertise fra kravspecifikation til implementering leveres af Langebæk Logistik.

Gazellepris til Langebæk Logistik

Dagbladet Børsen har hvert år siden 1995 kåret erhvervslivets absolutte hurtigløbere – de såkaldte gazeller.

Langebæk Logistik blev i september kåret som Gazelle-virksomhed i kategorien for vidensvirksomheder på

baggrund af en øget vækst i omsætning på mere end 100 % over fire år.

GDC fokuserer på

medico med ny

logistik

logistics partner

GDC, en af Nordens førende distributions- og

logistikvirksomheder inden for home entertainment

og elektronik, er i samarbejde med Langebæk

Logistik ved at danne rammerne for en ny

strategi for virksomhedens fremtid. GDC fungerer

som distributør og andre virksomheders

outsourcede lager, en såkaldt 3PL. Derudover

yder GDC en række kundespecifikke ”value

added services”. I takt med at onlinehandel er

blevet stadig mere populær, har GDC opbygget

en stor kundeportefølje inden for flere brancher

og nicher. I fremtiden vil GDC dog have særligt

fokus på sundhedssektoren og dens behov for

distribution af produkter. Det er forskelligheden

i varernes fysik, krav til opbevaring samt ordrestrukturer,

der udfordrer den interne logistik og

har fået GDC til at fokusere.

Med udgangspunkt i strategien skulle der

etableres et koncept, som giver mulighed for at

øge effektiviteten og samtidig er fleksibelt nok

til at understøtte GDCs omstilling og virke som

3PL-virksomhed. Efter grundige dataanalyser

og opstilling af sammenlignelige koncepter blev

det klart, at den mest omkostningseffektive og

fleksible løsning indebærer mindre automatisering

end først antaget, til gengæld kan

løsningen justeres efter behov, efterhånden som

virksomhedens strategi udfolder sig i retning af

mere specialisering.

Langebæk:log


Langebæk Logistik bliver medlem af FRI

Langebæk Logistik er blevet medlem af

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). FRI

er en uafhængig brancheforening for danske

vidensvirksomheder, der yder uvildig rådgivning,

planlægning og projektledelse. FRI’s mission

er at støtte medlemsvirksomhederne ved at

bidrage til at forbedre deres forretningsvilkår,

styrke branchens rammebetingelser, profil-

Side 12 : 13

20 år med samme erfa-gruppe

For 20 år siden etablerede Torsten Langebæk en

erfa-gruppe for logistikchefer i kundekredsen.

Det er blevet til 20 års udveksling af viden om

logistik blandt toneangivende, danske virksomheder.

Det særlige ved denne erfa-gruppe

er en meget høj grad af involvering fra medlemmernes

side, fortæller Torsten Langebæk, der

stiftede Langebæk Logistik i 1977 og nu på 20.

år er koordinator for erfa-gruppen for logistikdirektører

og -chefer.

”Det er først og fremmest et fagligt netværk,

men de personlige relationer betyder meget.

Vi har gennem årene været på studieture med

partnere til det meste af Europa. Det giver et

nært samarbejde, og fordi vi har kendt hinan-

ere branchen og øge dens anerkendelse på

nationalt og internationalt plan. Medlemskabet

understreger Langebæk Logistiks uafhængighed

og dedikation til at leve op til brancheorganisationens

målsætninger. Langebæk Logistik ser

frem til at netværke og arbejde sammen med

organisationens øvrige medlemmer.

Langebæk Logistik har fået ny hjemmeside

Vi har fået en ny, visuel identitet på internettet. Målet med det relancerede website

er at gøre det nemmere for brugerne at finde information og at forholde sig til, hvad

et samarbejde med Langebæk Logistik betyder. Samtidig er alle medarbejdere nu vist

med billede, beskrivelse af fagområde og direkte telefonnummer. Det skulle gerne

gøre det enkelt at finde de rette kompetencer i huset hurtigt. Opbygningen af websitet

er desuden blevet mere intuitiv, og det er blevet nemmere at surfe rundt mellem

informationerne.

Det nye site skal i opbygning og valg af information understrege, at Langebæk Logistik

er en praktisk og handlingsorienteret virksomhed. Det ses i udvalget af kundecases,

præsentation af model for projektgennemførelse og den større brugerinvolvering,

sitet lægger op til. Eksempelvis er det nu muligt at tilmelde sig vores elektroniske

nyhedsbrev, der vil udkomme tre til fire gange om året.

Se mere på: www.langebaek.com

den så længe, opstår der også en fortrolighed,

som nok er ret unik,” siger Torsten Langebæk.

Han mener, at medlemmernes store, gensidige

opbakning, høje fremmøde og villighed til først

og fremmest selv at bidrage er årsagen til gruppens

succes. De 30 medlemmer tæller blandt

andre ledere fra Danfoss, LEGO, Ecco, Netto

og Brødrene Dahl. Der er gjort et arbejde for

at undgå direkte konkurrerende virksomheder

i gruppen, som er lukket for optagelse af nye

medlemmer.

Foreningen af

Rådgivende Ingeniører

FRI


Fremtidssikret bagagesystem

til Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn er henover vinteren og foråret 2009 blevet renoveret. Øverst på lufthavnens ønskeliste stod en gennemgribende ændring

af lufthavnens visuelle identitet. Derfor blev et arkitektfirma valgt til at varetage den overordnede projektledelse, selv om en stor del af opgaven

drejede sig om bagagelogistik, security og ergonomi. Alt i lufthavnen, både design og teknologi, var det oprindelige fra etableringen

i 1981. Langebæk Logistik vandt udbuddet om konceptet for det komplette system til bagagehåndtering og -sortering.

Nyt design, ny bagagehåndtering og optimeret

ergonomi og security var målene, da Aarhus

Lufthavn sidste år gik i gang med en omfattende

renovering. Den skulle falde sammen

med åbningen af en ny motorvej fra Århus

mod Djursland og dermed markant forbedrede

adgangsforhold til lufthavnen.

Renoveringen af lufthavnens interiør, bagagehåndtering

og check-in skulle implementeres

samtidig og uden at forstyrre den daglige drift

af lufthavnen. Den udfordring bekymrede

lufthavnens driftschef. Med over en halv million

gæster om året og stramme tidsplaner var der

ikke plads til byggerod og uforudsete hændelser.

Lars Holm Madsen, der er driftschef i Aarhus

Lufthavn, modtog tre bud på løsningen af

logistikopgaven i Aarhus Lufthavn; valget faldt

Om Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn betjente i 2008 573.175 passagerer. Aarhus Lufthavn har daglige ruteafgange til København, London, Bar-

celona, Oslo, Stockholm og Gøteborg samt flere ugentlige charterafgange til populære feriemål. Herunder Mallorca, Kreta,

Cypern, Algarve, Madeira, Tenerife, Bulgarien, Rhodos og Tyrkiet.


Langebæk Logistik af flere årsager.

Langebæk Logistiks bud på vores bagagehåndtering

var simpelthen teknisk overlegent og

tydede på, at de havde sat sig meget grundigt

ind i vores behov,” siger Lars Holm Madsen,

driftschef i Aarhus Lufthavn.

Ombygning tog hensyn til drift

Første del af opbygningen af den nye bagagehåndtering

var at skabe plads til, at check-in

kunne foregå upåvirket af byggeriet. Hele

check-in-området blev flyttet ca. 10 meter frem.

Dermed var der plads til at arbejde bagved, og

samtidig kunne det daglige check-in foregå

uforstyrret. En ny bagmur blev opført i løbet af

blot to dage, og det var ikke til at se, at de seks

check-in-lokationer var flyttet.

”Næste skridt var at installere det nye anlæg

Langebæk Logistiks bud på vores

bagagehåndtering var simpelthen

teknisk overlegent og tydede på, at

de havde sat sig meget grundigt ind i

vores behov.


Lars Holm Madsen,

driftschef i Aarhus Lufthavn

med mere end 75 meter transportbånd. Det gik

helt efter planen, og alle Langebæk Logistiks

ideer fungerede godt. Eksempelvis havde de

foreslået at løfte transportbåndet op i ca. to

meters højde for at give fald, når bagagen skal

sorteres ud til de vogne, der kører ud til flyene.

Hele det setup fungerer glimrende, og alle

finesser har kørt optimalt fra starten,” siger Lars

Holm Madsen.

En anden ting, Lars var imponeret over, er

den hurtige implementering. På blot en enkelt

arbejdsdag blev den midlertidige mur fjernet, de

nye check-in-skranker åbnet og bagagesystemet

taget i brug.

”Det lyder utroligt, men der har stort set ikke

været rettelser på systemet siden den dag,”

lyder det fra Lars Holm Madsen.

Langebæk:log


Nyt sikkerhedskoncept

sparer mandskab

Renoveringen af Aarhus Lufthavn faldt sammen

med nye reguleringer på security-området. De

nye krav betyder blandt andet, at flypersonalet

nu skal tjekkes i samme omfang som passagererne.

I praksis betyder det øget arbejde for

sikkerhedspersonalet, som nu også skal indrette

personkontrollen efter, hvornår flypersonalet

boarder.

”Her havde Langebæk Logistik en genial løsning,

som har sparet os for en del besvær, og

sandsynligvis sparer det os også for at skulle

ansætte yderligere sikkerhedsmedarbejdere.

Problemet ville være opstået, når bagagen kører

gennem sikkerhedskontrollen. Her skal den gennemlyses,

og den traditionelle opbygning af et

sådant anlæg er, at gennemlysningshastigheden

følger transportbåndets hastighed. Dermed er

sikkerhedsmedarbejderen bundet til at bemande

gennemlysningsstationen i hele den periode,

bagagebåndet kører. Det betyder, at der ikke

er tid til at foretage persontjek af flypersonalet,

som jo boarder på andre tidspunkter end passagererne,”

siger Lars Holm Madsen.

Den umiddelbare løsning ville være at ansætte

yderligere en sikkerhedsmedarbejder. – Men

Langebæk Logistik fandt en løsning på

problemet, som gør det muligt at sætte

gennemlysningen på pause. I pauseperioden

kan indtjekningen af bagage fortsætte, og

transportbåndene akkumulerer ikke-gennemlyst

bagage i et lukket loop. Når den sikkerhedsansvarlige

kommer tilbage, kan han kalde

ikke-gennemlyst bagage frem og fortsætte med

gennemlysningen, hvor han slap.

Side 14 : 15

Løsningen

Aarhus Lufthavn har fået en ny bagagehåndtering

og -sortering, der inkluderer:

• Totalløsning fra check-in

til bagagevogne

• 10 check-in-konsoller

• Ca. 75 meter transportbånd

• Håndtering af bagage via stregkoder

på rammeopdelte transportbånd

• Unik løsning til sikkerhedstjek,

hvor bagage kører i lukket loop,

når security ikke er bemandet

• Korte løft fra transportbånd til

bagagevogne

Sorteringsanlæg sikrer ergonomi

Aarhus Lufthavn var i tvivl om, hvorvidt der

skulle investeres i bagagesortering. Lars Holm

Madsen forventede, at det ville være både dyrt

og kompliceret.

Langebæk Logistik kiggede på mulighederne

og kom frem til en billig og stabil løsning, som

tilgodeser portørernes dagligdag. De har nemlig

hidtil skullet løfte al bagage manuelt fra et

transportbånd til vogne placeret flere steder i

bagagehallen. Det arbejde minimeres nu helt,

og portørerne kan koncentrere sig om mere

væsentlige opgaver.

”Det blev klaret med en meget enkel løsning,

der benytter stregkodesystem. Bagagen føres

efter gennemlysning op i to meters højde,

udsorteres automatisk til den valgte flyafgang

og glider på en sliske ned til den vogn, der kører

den til det rette fly. Det har været en fremtidssikring,

som alle i virksomheden er glade for

– ikke mindst portørerne,” forklarer Lars Holm

Madsen. Også lufthavnens kunder vil få glæde

af systemet:

”Vi er jo kendt for at være meget præcise

med vores bagage. På det område kommer

vi bestemt ikke til at skuffe vores passagerer i

fremtiden,” lyder det fra Lars Holm Madsen.

www.aar.dk


Exceptionelle logistikløsninger

Langebæk Logistik A/S er en af Danmarks førende specialister inden for logistik. I mere end 30 år på over 800 rådgivningsopgaver

og 350 anlægsprojekter er vi gået forrest med nye tanker og teknologier og har stået bag mange banebrydende logistikløsninger

i dansk erhvervsliv. Løsninger, der har skabt strategiske muligheder og operationelle forbedringer hos virksomheder i

alle brancher og alle størrelser virksomheder.

Rådgivning om og realisering af exceptionelle logistikløsninger, der forbedrer vores kunders konkurrenceevne, har været udgangspunktet

for Langebæk Logistik siden grundlæggelsen i 1977. Vi ved, at det stiller store krav til både bredden og dybden

af vores kompetencer. Vores konsekvente fokus på at balancere strategisk indsigt, operationel forståelse og teknisk flair betyder,

at vi er unikt kvalificerede til at rådgive om, udvikle, implementere og forankre logistikløsninger i hele forsyningskæden: lige fra

udviklingen af en ny SCM-strategi til projekteringen af et nyt lager eller indførelse af LEAN i produktionen.

Udvalgte kunder

Agri-Norcold, Arla, Aalborg Portland, Bang & Olufsen, Bantex, Barcadi-Martini Danmark, Bent Brandt, Bisca, Biva,

Brdr. Klee, Brødrene Dahl, Carl F, Carlsberg, Coop Danmark, Coop Norge, Danfoss, Danish Crown, Dansk Eternit, Dansk Supermarked

Gruppen (Bilka, Føtex og Netto), DanTransport, Danæg, Dermoshop OY, Dinex, DLF Trifolium, Dyrup, EnergiMidt,

Forsvaret, Fiskars, Fritz Hansen, Genoptræning København, GDC, GRIT, Grundfos, GT Glasfiber, Hempel, H. Lundbeck, Intervare,

Jysk, Københavns Lufthavne, Lego, Lyreco, Mac Baren, Martin Gruppen, Matas, Merrild Kaffe, Nilfisk Advance, Nomeco, Novo

Nordisk, Post Danmark, Roth Nordic, Scania, Signal, Siemens Wind Power, TINE Norge, Toms, Unicef, Århus Lufthavn m.fl.

www.langebaek.com

Langebæk Logistik A/S

Gydevang 24

3450 Allerød

Telefon 44 95 55 55

Telefax 44 95 70 11

info@langebaek.com

More magazines by this user
Similar magazines