Hestesport og magt - Historisk Tidsskrift

historisktidsskrift.dk

Hestesport og magt - Historisk Tidsskrift

Hestesport og magt

artikel bl.a. forsøge at påvise, at det empiriske grundlag for at hævde et

fald i hestesportstilmeldingerne og i antallet af athenske sejre i arkaisk

og klassisk tid er meget usikkert.

Som det fremgår, tillægger vi de athenske hestesportsdeltageres motiver

for at deltage i hestesport stor vægt i forklaringen på, hvorfor denne

ganske lille gruppe af borgerne i den athenske bystat investerede i

hestesport. Alkibiades var utvivlsomt en ambitiøs ung aristokrat og politiker,

men var motivet bag det kæmpeshow, han opførte i forbindelse

med de Olympiske lege i 416, udelukkende at blive valgt til general på

en fremtidig ekspedition til Sicilien? Vi mener, at det er muligt at få en

mere nuanceret forståelse af Alkibiades’ handlinger, hvis de analyseres

ud fra Pierre Bourdieus begreb om habitus, sådan som det findes udfoldet

i Outline of a Theory of Practice (1977). 17 I samme bog berører Bourdieu

også betydningen af begrebet ære i arkaiske samfund. For en nutidig

læser kan det være svært at forstå den intime forbindelse, der eksisterede

i antikken, mellem magt og ære, men det er – som vi skal se

senere – en helt central forudsætning for at forstå måden, hvorpå det

athenske demokrati fungerede. Ved at anvende habitusbegrebet og de

analytisk beslægtede begreber om praksis og magt håber vi samtidig at

kunne undgå en tendens i forskningen til at ville reducere politisk magt

i bystaten til et spørgsmål om besiddelse af embeder og velvilje i retssager.

18

Habitus, praksis og magt: En fortolkningsramme til studiet af athensk

hestesport

Mønstrene i en persons habitus formes tidligt i livet, i familien og det

nære miljø. En habitus skaber en persons ’fornemmelse for virkeligheden’

og udgør et centralt omdrejningspunkt i den personlige og sociale

identitetsdannelse. 19 En habitus giver en person dispositioner for at

handle i bestemte sammenhænge, men også evnen til at forudse og

imødekomme problemer. 20 Men en habitus er mere end blot akkumuleret

erfaring og et rum, hvor menneskets frie vilje kan udfolde sig. Det

17 P. Bourdieu: Outline of a Theory of Practice, Cambridge 1998 [1977]. Dertil benyttes

den kritiske introduktion til Bourdieu i D. Swartz: Culture and Power, The sociology of Pierre

Bourdieu, Chicago 1997.

18 Tendensen til at ville reducere politisk magt ses tydeligst hos Kyle 1987, s. 167; samt

delvist i Davies 1981.

19 Dette er næsten identisk med forestillingerne om et ontologisk hylster og en praktisk

bevidsthed, som Anthony Giddens opererer med. Jf. A. Giddens: Modernitetens konsekvenser,

Kbh. 1994, s. 82-89.

20 Bourdieu 1998, s. 87.

5

More magazines by this user
Similar magazines