Bogense Sogns Kirkeblad - Bogense kirke

bogensekirke.dk

Bogense Sogns Kirkeblad - Bogense kirke

Bogense Sogns

Kirkeblad

Nr.1 · marts - april - maj 2011 · 17. Årgang

i dette nummer

Vejviser 2

Præstevikar 3

Ny organist 3

Prædiken fra konfirmation 2010 4

Kalender 6

Omtale af arrangementer 6

Konfirmander 2011 10

Kirkelige handlinger 11

Hvad gør man, når 11

Gudstjenester 12


Vejviser

Hjemmeside:

www.bogensekirke.dk

Bogense Sogns kirkekontor

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense tlf. 64 81 26 86

bogense.sogn@km.dk

Præstesekretær Berith Ruth Jørgensen

Konstitueret sognepræst (vikar)

Bente Bisgaard Thomsen,

Farsbøllevej 24, 5471 Søndersø

tlf. 64 81 26 86, mobil 40 41 50 38

e-mail: bente.bisgaard@gmail.com

Træffetider: Efter aftale. Fri mandag.

Kirkesanger: Jan Horskjær Rasmussen

Kirkestræde 14, tlf. 60 62 13 90

kirkesanger@bogensekirke.dk

Organist: Klaus Andersen, tlf. 28 55 52 46

eller mail klausnodeandersen@gmail.com

Kirketjener: Kirsten Nielsen

Kirkestræde 21, tlf. 64 81 22 27

Mobiltlf. 20 12 95 31

kirketjener@bogensekirke.dk

Kirkegårdsleder: Flemming Jørgensen

Træffes på kirkegården:

hverdage kl. 7.00 – 15.00

fredag 8.00 – 12.00

tlf. 64 81 31 31 kl.

Mobiltlf: 20 15 48 31

2 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Menighedsrådsformand:

Søren L. Andersen

Torvegade 12 A, tlf. 64 81 21 85

Kirkeværge: Jørn Frydensberg

Æbeløgade 27, tlf. 63 81 50 56

Kasserer: Mie Rasmussen

Bøgevej 22, tlf. 64 81 19 56

Kontaktperson Jeanie Bruun

Tlf 6381 7002

Næstformand Birgit Folden

Formand bladudvalg

Tlf 6486 1453

Formand for aktivitetsudvalg

Kjeld Bruun

tlf. 2032 2876

Formand for Kirkegårdsudvalget

Elise Geertsma tlf. 6481 2296

Ulla Maar Rasmussen

Tlf. 2293 3721

Sognepræst Kirsten Clement

Specialklasse-konfirmander

tlf. 6485 1179

Redaktion: Søren L. Andersen,

Birgit Folden, Elise Geertsma,

Karen Holm Agersnap (ansvarshavende

Sogn Bogense

PRÆSTEVIKAR

Åbenhed, respekt og rummelighed

Ordene er nøgleord for Bente Bisgaard Thomsen,

(BBT) der 1. marts tiltræder som præstevikar

ved Bogense kirke, når sognepræst Karen

Holm Agersnap går på barselsorlov i februar.

BBT kommer fra et vikariat i Hanstholm, hun

er 56 år og oprindelig uddannet journalist, et

arbejde hun har virket i siden 1978.

BBT har i sin journalistiske karriere overvejende

arbejdet ved landbrugets organisationer,

blandt andet Landsbladet.

Hun har to voksne børn, hvoraf den ene er bosat

i Australien og den anden i Aarhus. Hun er

samboende med Torben, der er skovfoged, og

som siden 2009 har været selvstændig.

Begge deler interessen for naturen og sejllads i

havkajak.

BBT kommer fra et traditionelt folkekirkeligt

hjem med et grundtvigsk præg.

I sit studie var hun optaget af samspillet mellem

teologi og litteratur. Hun er cand.teol. fra Aarhus

Universitet, og ordineret som præst i 2010.

Hun har, som hun selv skriver, et frisk og uspoleret

syn på præstegerningen, men også en fast

grund under fødderne grundet i sin livserfaring.

Med baggrund i journalistikken har hun

en bred erfaring med formidling – både på det

teologiske plan, men også i fortællingen og det

poetiske sprog.

- I min gerning som præst vil jeg bestræbe mig

på at vise åbenhed, respekt og rummelighed -

såvel i forkyndelsen, som i mødet og omgangen

med menigheden. – Jeg vil gøre mig umage

i mit arbejde på alle måder, og holde stolen

varm til Karen Agersnap, slutter Bente Bisgaard

Bogense Sogn

Thomsen, der indsættes i Bogense Kirke søndag

den 6. marts kl. 10.15.

Sognepræst Bente Bisgaard Thomsen

NY ORGANIST

Menighedsrådet ved Bogense Kirke har ansat

organist Klaus Andersen, der kommer fra en stilling

som organist i Haldum, Grundfør og Vitten

kirker. Et embede han har varetaget i 28 år.

Klaus Andersen er uddannet PO organist fra

Vestervig Musikskole i 1990, og har derudover

en seksårig konservatorieuddannelse i klaver, afsluttet

med musikpædagogisk eksamen i 1983

fra Det Jydske Musikkonservatorium.

Privat er han gift med Anette, der ligeledes er

organist og pianist, og som også søger nye udfordringer

i det fynske.

Parret har en datter, der er bosat i Wien, og som

er koncertviolinist.

Klaus Andersen har desuden bred erfaring med

korarbejde.

Den nye organist tiltræder 1. marts.

Organist Klaus Andersen

Sogn Kirkeblad 3


Prædiken fra

konfirmation 2010

Med denne prædiken tænker jeg tilbage på

mine første konfirmandhold sidste år og

nogle dejlige konfirmationsgudstjenester

dengang, og så tænker jeg på mine konfirmander

i år, som jeg ønsker nogle rigtig gode

og festlige konfirmationsdage og alt godt

fremover!

Evangelieteksten til 3.søndag efter påske,

Johannesevangeliet kap. 14 vers 1-11.

Hvad er målet for vores liv? Hvordan

kommer vi derhen? – Hvordan finder vi

vej? Nogenlunde sådan spørger disciplene

Jesus i evangelieteksten, som jeg læste før.

En af jer, der i dag skal konfirmeres, har

valgt et skriftsted, som faktisk er Jesu svar

på det spørgsmål. Jesus svarer nemlig: ”Jeg

er vejen, sandheden og livet!” Jesus selv er

vejen, vi skal gå, for følger vi ham, kommer

vi til Gud.

Alle I konfirmander er døbt, og allerede

ved dåben blev vi ført ind på vejen, livets

vej, vejen til det sande liv.

Mange af jer må have set X-Faktor, som

rullede ind over TV skærmene for et par

måneder siden. En masse deltagere stillede

op til audition, mange blev sorteret

fra, og til sidst var kun en lille flok håbefulde

unge mennesker tilbage og klar

til det store live-show. Det hele sluttede

med det store finale-show i Parken, hvor

X-faktor-vinderen blev kåret.

X-Faktor hører ind under den genre, man

kalder reality TV, og på mange måder kan

man også i sin egen dagligdag relatere til

de følelser og sociale mekanismer, der er

på spil ved et show som X-Faktor. Men

når I konfirmander i dag får bekræftet jeres

dåb, er det en hændelse, som ser en hel

del anderledes ud end X-Faktor virkeligheden.

Dåben var en ”audition”, hvor I

blev præsenteret, kaldt ved navn og kaldt

Guds børn. I dag ved konfirmationen er

I klar til at træde ind på Livets helt store

Scene. Parken og de 40.000 deltagere er

hér det rene vand i sammenligning. For

uanset, hvordan I kommer til at klare jer

på Livets Scene, i jeres voksenliv, vil ingen

af jer komme i fare-zonen. Ingen vil

blive stemt hjem! – uanset hvad ”seerne

derhjemme” og de tre benhårde dommere

måtte synes...

For på jeres livsscene, som I blev ført ind

på ved dåben, er de tre dommere af en hel

anderledes karakter. De hedder Faderen,

Sønnen og Helligånden, og de dømmer

mildt! De ser med kærlighedens øjne og

lytter med kærlighedens ører. Alle deltagere

går videre til finalen; alle kan få lov

at vise, hvad de kan, og hvor gode de er!

I X-Faktor blev der talt meget om delta-

gernes ”lange rejse” og ”fantastiske udvikling”.

Sådan vil det også være med jer, som

nu står på tærsklen ind til voksenlivet.

Det bliver en lang rejse og I vil gennemgå

en fantastisk udvikling, en udvikling der

har været i gang lige siden I var små børn,

en udvikling som jeres forældre nok synes

går alt for stærkt – men som ikke desto

mindre er fantastisk!

Det sidste halve år, hvor I hver tirsdag

er kommet til konfirmationsforberedelse

i Teglgården, har også været en lang og

udviklende rejse. Vi har været inden om

mange emner lige fra verdens tilblivelse,

Jesu liv og død, tilgivelse, venskab, tolerance,

bøn mm. Og vi har været på udflugt

til Odense, hvor et tema som døden

kom tæt på, idet vi var inde og se og høre

om krematoriet i Odense.

Men tilbage til livets vej, som startede ved

dåben. Dette kristne begyndelsespunkt

beskrives med nogle ord, som en anden af

konfirmanderne har valgt, skal være hans

konfirmationsord. I Johannes Åbenbaring

siger Gud således: ”Jeg har åbnet en dør

op for dig, som ingen kan lukke i”. Det er

det, der skete da vi blev døbt. Gud lukkede

den dør op, som fører ind til ham. Den

kan ingen lukke i, uanset hvor svært det

indimellem kan være at tro. Men Gud har

én gang for alle åbnet denne dør op, og

Bogense Sogn Bogense Sogn

han vil altid tro på dig, uanset om troen

går den anden vej også.

Jeg er vejen, sandheden og livet. Det var

der prædikenen her begyndte, og ca. der

skal den også slutte. Jesus gav disciplene

denne anvisning, da de bad om at få besked

om, hvilken vej, de skulle gå for at

finde sandheden og for at finde Gud. ”Jeg

er vejen og sandheden og livet.” Og Jesus

fortsætter ”ingen kommer til Faderen

(altså Gud) uden mig”. Disciplene skal

altså forstå, at de skal tage alt ved Jesus til

sig – hans undervisning, hans handlinger,

hans kærlighed - for at komme til Gud.

For Gud og Jesus er, sammen med Helligånden,

én. Fader, Søn og Helligånd, de

tre milde dommere, der tilsammen er en

vældig og rummelig kærlighedsmagt, som

vil være med dig på hele dit livs rejse.

Karen Holm Agersnap


Kalender

Beskrivelse af arrangementerne på de følgende sider

Søndag den 6. marts kl. 14.00

Fastelavns-familiegudstjeneste med efterfølgende

tøndeslagning. Bogense Kirke og Teglgården

Onsdag den 16. marts kl. 19.00

Kirkehøjskole, foredrag med lektor David Bugge.

Særslev Præstegård

Søndag den 3. april kl. 19.30

Gospelkoncert med Joyful Voices. Bogense Kirke

Fredag den 8.april kl. 10.00

Babysalmesang. Bogense Kirke

Søndag den 10. april kl. 16.00

Koncert med Det Ny Kammerkor. Bogense Kirke

Onsdag den 20. april kl. 10.00

Babysalmesang. Bogense Kirke

Onsdag den 27. april kl. 17.00

Børnekirke med efterfølgende spisning. Bogense

Kirke og Teglgården.

Tilmelding til spisning til Kirsten Nielsen på tlf. 20

12 95 31 eller e-mail kirketjener@bogensekirke.dk

Onsdag den 11. maj kl. 19.00

Foredrag med domprovst Henrik Wigh-Poulsen.

Teglgården

Onsdag den 18. maj kl. 10.00

Babysalmesang. Bogense Kirke

Fredag den 10. juni kl. 10.00

Babysalmesang. Bogense Kirke

Søndag den 19. juni kl. 11.30

Sogneudflugt. Sæt X i kalenderen!

Nærmere oplysninger følger i næste kirkeblad

Glimt fra Trio Fabulas opførelse af Noahs Ark

OMTALE AF

ARRANGEMENTER

Fastelavnsfamiliegudstjeneste

Søndag den 6. marts kl. 14.00 i Bogense Kirke og

Teglgården

Fastelavnssøndag holder vi familiegudstjeneste

i kirken. Der vil blive taget højde for, at der

denne søndag både vil være voksne og børn til

stede i kirken, sådan at alle kan være med. Efter

gudstjenesten er der fastelavnshygge i Teglgården

med tøndeslagning, boller og kakao. Der

vil også være en godtepose til hvert af børnene,

så derfor bedes man tilmelde sig hos Kirsten

Nielsen på e-mail kirketjener@bogensekirke.dk

eller tlf.nr 20 12 95 31

Børnene opfordres selvfølgelig til at komme udklædte!

HINANDENS VERDEN

– LØGSTRUP OG

LITTERATUREN

Lektor David Bugge.

Kirkehøjskole.

Onsdag den 16. marts

kl. 19.00 i Særslev Præstegård

”Vi er hinandens Verden. Det har Digtningen

vel altid vidst, Filosofien og Teologien

derimod mærkværdig sjældent.”

Bogense Sogn

(K.E.: Løgstrup: ”Humanisme og Kristendom”)

Digtningen løber som en rød tråd gennem K.E.

Løgstrups forfatterskab. Hans skarpsindige analyser

af vores liv med og mod hinanden udfoldes

i en løbende dialog med ældre og samtidige

digtere. Ikke kun fordi digtningen kan gøre de

ting nærværende, som i filosofien og teologien

ofte er henlagt til et verdensfjernt sprog. Men

også fordi Løgstrup går ud fra, at digtningen i

sig selv rummer en erkendelse, der kan gøre os

klogere på menneskelivet. Foredraget præsenterer

grundtankerne i Den etiske fordring og

viser, hvordan litteraturen spiller en helt central

rolle i dette hovedværk.

David Bugge er lektor i Etik og Religionsfilosofi

ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet,

hvor han bl.a. arbejder med Løgstrups

tænkning og med forholdet mellem litteratur

og kristendom.

Gospelkoncert med

Joyful Voices

Søndag den 3. april kl. 19.30 i Bogense Kirke.

Entré.

Kom og lyt til glade stemmer i Bogense Kirke!

Gospel koret ”Joyful Voices” giver koncert i Bogense

Kirke til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Koncerten finder sted den samme søndag, hvor

der en landsindsamling til fordel for organisationen.

Vokalensemblet er Odenses ældste gospelkor,

og har siden begyndelsen i 1990 været til stor

inspiration for gospelmusikken på Fyn.

Koret har 50 dygtige sangere – og består af et

firestemmigt blandet kor, to professionelle aktører,

en korleder og en pianist.

Bogense Sogn Kirkeblad 7


Korets dirigent er Luise Føns og pianisten hedder

Theis Langlands.

Koret bevæger sig musikalsk indenfor flere forskellige

genrer. Således soul-rock, traditionel

gospel, samt mere moderne, svingende gospelmusik.

Sangstilen er medrivende og glad.

Koret er tilknyttet Kristuskirken i Odense, men

har i de forløbne år givet koncerter i kirker over

hele Fyn.

Ved koncerten i Bogense kirke den 3. april vil

publikum kunne opleve et program med lidt

ældre gospelmusik, krydret med svingende

sange.

Af tekstforfattere og komponister kan nævnes

navne som Hans Christian Jochimsen og Eric

Clapton.

Koncerten, som menighedsrådet arrangerer

i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, begynder

kl. 19.30. Billetter kan købes i Danske

Bank og Nordfyns Banks afdelinger på Nordfyn,

samt ved indgangen. Billetprisen er kr. 75.

Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse.

Gospelkoret Joyful Voices medvirker i Bogense

kirke til fordel for Kræftens Bekæmpelse

8 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Babysalmesang

Bogense Kirke. Den 8.april, 20. april, 18.maj og

10.juni kl. 10.00.

Den 8. april begynder vi på en ny sæson babysalmesang.

Babysalmesang henvender sig til babyer

i alderen op til 12 måneder sammen med

deres mor eller far. Vi synger og spiller salmer

og sange. Babysalmesang foregår i kirken omkring

flygelet og giver et dejligt samvær med de

små, som helt tydeligt nyder både kirkerummet

og musikken. Deltagelse er gratis.

Tilmelding til organist Klaus Andersen

klausnodeandersen@gmail.com / tlf. 28 55 52 46

KOMMENDE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

onsdag den 23. marts - torsdag den 28. april -

onsdag den 25. maj.

Møderne begynder kl. 19.00 og er offentlige.

Koncert med

Det Ny Kammerkor.

Søndag den 10. april 2011 kl. 16.00 i Bogense

Kirke. Entré.

Denne aprilsøndag gæster Det Ny Kammerkor

Fyn og slutter af med en koncert i Bogense kirke.

Koret er et ambitiøst og meget velklingende

kammerkor, som består af 30 erfarne korsangere

og som ledes af dirigent Anders Gaden.

Koncertprogrammet vil primært bestå af amerikansk

kormusik, og komponister som Copland,

Nystedt og Grieg vil være repræsenteret.

Også askeonsdagsmusik af Buchenberg vil vi få

at høre i anledning af den tilstundende påske.

Sogn Bogense

Det Ny Kammerkor

MORALEN VENDER

TILBAGE

Domprovst

Henrik Wigh-Poulsen.

Onsdag den 11. maj

kl. 19.00 i Teglgården

Var Lene Espersen doven? Løj Helle Thorning?

Var Mette Frederiksen en hykler? Var Lars Løkke

en fråser? Var Troels Lund Poulsen korrupt?

Var Henriette Kjær en ødeland?

De moralske spørgsmål, og den moralske forargelse,

er pludselig begyndt at sætte vores politiske

dagsorden. Og synden, som længe var

noget man mest beskæftigede sig med i kirken,

rører pludselig på sig i alle mulige andre sammenhænge.

Hvad er det lige, der sker?

Henrik Wigh-Poulsen er domprovst i Odense og

har bl.a en fortid som leder af Grundtvig Akademiet

på Vartov, sognepræst i Sydjylland og høj-

Bogense Sogn

skolelærer. Henrik Wigh-Poulsen er en ivrig samfundsdebatør

og skribent på Kristeligt Dagblad.

Sogneudflugt

Søndag den 19. juni kl. 11.30

Menighedsrådet har besluttet at afholde en

udflugt for sognet, som vil ligge i umiddelbar

forlængelse af gudstjenesten. Udflugtsmålet er

endnu ikke fastlagt, men vi skal ud i sommerlandet,

og undervejs vil der være indlagt et frokostmåltid.

Se næste kirkeblad og Ugeavisen Nordfyn for

nærmere omtale.

Sogn Kirkeblad 9


Konfirmander 2011

Konfirmeres i

Bogense Kirke

søndag den 15. maj 2011 kl. 10.00:

Emma Leth Andersen

Mikkel Stolpe Andersen

Sarah Louise Skovlund Andersen

Patrick Holmegaard Christensen

Kenneth Ørgaard Hansen

Klaus Ørgaard Hansen

Simon Skovsgaard Hansen

Michelle Trøjgaard Jørgensen

Rasmus Oredson Jørgensen

Anne-Mette Flint Kallehauge

Jacob Kroman Kjeldsen

Ida Andersen Kjær

Mathias Damsted Klint

Lasse Kure

Rasmus Okkerholm Langelund

Victor Steenfeldt Laursen

Nikolaj Klindt Schwaner

Trine Soelberg

Martin Korsgaard Wachner

10 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Konfirmeres i

Bogense Kirke

St. Bededag den 20. maj 2011 kl. 10.00:

Kevin Adsersen

Helene Lunde Andersen

Laura Lund Anderson

Kamilla Thingholm Bünning

Kristian Thingholm Bünning

Maja Smidt Christiansen

Rasmus Winkler Frederiksen

Natascha Scharff Jensen

Camilla K.K. Killerup

Malene Sander Diget Knudsen

Jacob Husted Korsholm

Ginkgo Ungvary Krisztian

Thobias Meyer

Maria Helene Møller

Kia E. Nielsen

Mathilde Skytte Olsen

Michelle Poulsen

Benjamin Kure Rasmussen

Camilla Rasmussen

Kasper Rasmussen

Martin Rasmussen

Mick Bisgaard Scheby

Julie Munkholm Sørensen

BEMÆRK: Konfirmations-gudstjenesterne begynder

kl. 10.00, selvom kirkens gudstjenestetidspunkt

i øvrigt er rykket til 10.15

Sogn Bogense

Kirkelige handlinger

fra Bogense sogn

november - januar 2010/2011

DØBTE

14. november: Mikkel Bøllingtoft Justesen

20. november: Lærke Juul Simonsen

05. december: Ingvild Kehlet Gross

05. december: Mette Marie Sørensen

05. december: Mathias Lykke Sørensen

19. december: Elias Adrian Trøjgaard

Reynberg

22. januar : Bertram Korsgaard Fibiger

VIEDE

20. november: Heidi Juul Simonsen og

Martin Simonsen

BEGRAVEDE / BISATTE

05. november: Dorthe Mildrid Rasmussen

13. november: Henning Havndrup

16. november: Alland Holmelin Larsen

23. november: Emmy Busch Andersen

24. november : Ole Per Maltesen

30. november: Karen Johansen

03. december: Jørgen Hansen

07. december: Lissi Agnita Kock

07. december: Ruth Alice Christensen

11. december: Johannes Rubin Flügel

21. december: Laurine Hansen

29. december: Hans Peter Bent Madsen

30. december: Jørgen Marius Hansen

06. januar: Hans Robert Hedelund

18. januar: Svend Villy Hansen

21. januar: Alfred Herluf Johansen

21. januar: Bente Risager Andersen

26. januar: Knud Lavard

28. januar: Povl Knudsen

28. januar: Christa Poulsen

Bogense Sogn

Hvad gør man

når man får et barn?

...så skal man aflevere den fødselsanmeldelse, som

udleveres på sygehuset til præsten i det sogn, hvori

man bor - senest 14 dage efter fødslen.

når man ønsker sit barn døbt eller navngivet?

...så henvender man sig til præsten inden 6 måneder

efter barnets fødsel og aftaler det videre forløb.

når man ønsker bryllup?

...så henvender man sig til præsten for at aftale dato

og tidspunkt. Derefter skal man have udstedt en

prøvelsesattest af Borgerservice i ens bopælskommune.

Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. 1

til 2 uger før vielsen mødes man med præsten og

aftaler salmer samt vielsens forløb.

Man skal have en tilknytning til Bogense kirke for

at kunne blive viet her.

når man ønsker begravelse/ bisættelse?

...så kontakter man præsten for at aftale dag og tidspunkt

for begravelsen eller bisættelsen. Lige le des

aftales et tidspunkt, hvor man mødes med præsten.

Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de

praktiske spørgsmål.

når man ønsker at skifte navn

...så går man ind på følgende hjemmesider om

navne og registrering:

www.familiestyrelsen.dk/navne - her findes lister

over godkendte fornavne og de frie efternavne.

www.personregistrering - her findes blanketter til

navneændringer, fødselsanmelderser og faderskab.

www.danmarksstatistik.dk/Statistik/

Navne.aspx - her findes navnestatistik

...eller man henvender sig til sognepræsten/kordegnen

i sit bopælssogn.

Navneændring koster kr. 470,-, dog er det gratis i

forbindelse med vielse.

Sogn Kirkeblad 11


Gudstjenester

marts - april - maj 2011

Søndag 6. marts kl. 10.15 Bogense Kirke

Søndag 6. marts kl. 14.00 Bogense kirke

Fastelavn. Indsættelse af Bente B. Thomsen

Efterfølgende reception i kirken

Fastelavn. Familiegudstjeneste

Efterfølgende samvær i Teglgården

Fotografering under de kirkelige

handlinger er ikke tilladt.

Provst Dinna Jørgensen /

Bente B. Thomsen

Bente B. Thomsen

Søndag 13. marts kl. 9.00 Bogense Kirke 1. søndag i fasten Mette Lise Bjerregaard

Søndag 20. marts kl. 10.15 Bogense Kirke 2. søndag i fasten Bente B. Thomsen

Søndag 27. marts kl. 10.15 Bogense Kirke

3. søndag i fasten

Efterfølgende kaffe i kirken

Biskop Kresten

Drejergaard

Søndag 3. april kl. 10.15 Bogense Kirke Midfaste Bente B. Thomsen

Søndag 10. april kl. 10.15 Bogense Kirke Mariæ bebudelses dag Ole F. Hansen

Søndag 17. april kl. 10.15 Bogense Kirke Palmesøndag Bente B. Thomsen

Torsdag 21. april kl. 10.15 Bogense Kirke Skærtorsdag Bente B. Thomsen

Fredag 22. april kl. 10.15 Bogense Kirke Langfredag Bente B. Thomsen

Søndag 24. april kl. 10.15 Bogense Kirke Påskedag Bente B. Thomsen

Mandag 25. april kl. 10.15 Skovby Kirke Anden påskedag. Fællesgudstjeneste

Præsterne bag

kirkehøjskolen

Onsdag 27. april kl. 17.00 Bogense Kirke

Børnekirke

Efterfølgende spisning i Teglgården

Bente B. Thomsen

Søndag 1. maj kl. 10.15 Bogense Kirke 1. søndag efter påske Bente B. Thomsen

Søndag 8. maj kl. 10.15 Bogense Kirke 2. søndag efter påske Bente B. Thomsen

Søndag 15. maj kl. 10.00 Bogense Kirke

3. søndag efter påske

Konfirmation

Jakob Olesen

Fredag 20. maj kl. 10.00 Bogense Kirke Bededag. Konfirmation Bente B. Thomsen

Søndag 22. maj kl. 10.15 Bogense Kirke 4. søndag efter påske Bente B. Thomsen

Søndag 29. maj kl. 10.15 Bogense Kirke 5. søndag efter påske Bente B. Thomsen

Torsdag 2. juni kl. 10.15 Bogense Kirke Kristi himmelfarts dag Bente B. Thomsen

Søndag 5. juni kl. 10.15 Bogense Kirke 6. søndag efter påske Bente B. Thomsen

Plejehjemsgudstjenester

marts - april - maj 2011

Inden gudstjenesterne serveres der kaffe kl 10.00

Onsdag 2. marts kl. 10.30 Søbo Med altergang Dinna Jørgensen

Torsdag 3. marts kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Dinna Jørgensen

Onsdag 16. marts kl. 10.30 Søbo Bente B. Thomsen

Torsdag 17. marts kl. 10.30 Møllehaven Bente B. Thomsen

Onsdag 30. marts kl. 10.30 Søbo Med altergang Jakob Olesen

Torsdag 31. marts kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Jakob Olesen

Onsdag 13. april kl. 10.30 Bogense kirke

Fælles påskegudstjeneste

Kaffe kl. 9.00 i Teglgården

Onsdag 27. april kl. 10.30 Søbo Med altergang Dinna Jørgensen

Torsdag 28. april kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Dinna Jørgensen

Onsdag 11. maj kl. 10.30 Søbo Bente B. Thomsen

Torsdag 12. maj kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Bente B. Thomsen

Onsdag 25. maj kl. 10.30 Søbo Med altergang Jakob Olesen

Torsdag 26. maj kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Jakob Olesen

Onsdag 8. juni kl. 10.30 Søbo Jakob Olesen

Torsdag 9. juni kl. 10.30 Møllehaven Jakob Olesen

Onsdag 22. juni kl. 10.30 Søbo Med altergang Bente B. Thomsen

Torsdag 23. juni kl. 10.30 Møllehaven

Bogense

Med altergang

Sogn

Bente B. Thomsen

Kirkebil

Der 12 køres Bogense til alle Sogn gudstjenester, Kirkeblad arrangementer og kirkelige handlinger i Bogense Kirke. Kørsel bestilles dagen

forinden før kl. 18.00 på tlf.: 64 81 19 90, Karstens Taxa

Bogense Bogtrykkeri · 6481 1029

More magazines by this user
Similar magazines