Applying Constraint Reasoning to Real-world Distributed Task ...

isi.edu

Applying Constraint Reasoning to Real-world Distributed Task ...

Applying Constraint Reasoning to Real-world Distributed

Task Allocation

ABSTRACT

Paul Scerri, Pragnesh Jay Modi, Wei-Min Shen and Milind Tambe

Information Sciences Institute and Computer Science Department

University of Southern California

4676 Admiralty Way, Marina del Rey, CA 90292

�× �ÖÖ� ÑÓ�� ×��Ò� �×� ��Ù Ø�Ñ�� Ù× ��Ù

��×ØÖ��ÙØ�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× Ö�ÕÙ�Ö�× � ×�Ø Ó� ���ÒØ×

ØÓ �ÒØ�ÐÐ���ÒØÐÝ �ÐÐÓ �Ø� Ø���Ö Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ � ×�Ø Ó� Ø�×�× Ì��

ÔÖÓ�Ð�Ñ �× Ó�Ø�Ò ÓÑÔÐ� �Ø�� �Ý Ø�� �� Ø Ø��Ø Ö�×ÓÙÖ �× Ñ�Ý

�� Ð�Ñ�Ø�� Ø�� ×�Ø Ó� Ø�×�× Ñ�Ý ÒÓØ �� �Ü� ØÐÝ �ÒÓÛÒ �Ò�

Ø�� ×�Ø Ó� Ø�×�× Ñ�Ý ��Ò�� ÓÚ�Ö Ø�Ñ� ÈÖ�Ú�ÓÙ× Ö�×ÓÙÖ �

�ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× ��Ú� ÒÓØ ���Ò ��Ð� ØÓ ��Ò�Ð� ÓÚ�Ö

ÓÒ×ØÖ��Ò�� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ× Ø�� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �Ò Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ

�Ò� ÓÖ �ÝÒ�Ñ� × ÁÒ Ø��× Ô�Ô�Ö Û� ÔÖ�×�ÒØ �ÜØ�Ò×�ÓÒ× ØÓ

�Ò �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÓÖ ��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÓÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ �ÐÐ��

��ÓÔØ Ë� Û�� � �ÐÐÓÛ× �Ø ØÓ �� �ÔÔÐ��� �Ò ×Ù � Ö��Ð ÛÓÖÐ�

�ÓÑ��Ò× Ì�� �ÔÔÖÓ� � Ö�Ð��× ÓÒ Ñ��ÒØ��Ò�Ò� � ÔÖÓ����Ð

�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ ÓÚ�Ö Ø�×�× Ø��Ø �Ö� ÔÓØ�ÒØ��ÐÐÝ ÔÖ�×�ÒØ Ì��

��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �× ÙÔ��Ø�� Û�Ø� �ÓØ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÐÓ �Ð

×�Ò×ÓÖ× �Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �Ò��ÖÖ�� �ÖÓÑ ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ ��

ØÛ��Ò ���ÒØ× Ï� ÔÖ�×�ÒØ ÔÖÓÑ�×�Ò� Ö�×ÙÐØ× Û�Ø� Ø�� �Ô

ÔÖÓ� � ÓÒ � ��×ØÖ��ÙØ�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ ÓÒ×�×Ø�Ò�

Ó� � ×�Ø Ó� ×Ø�Ø�ÓÒ�ÖÝ ×�Ò×ÓÖ× Ø��Ø ÑÙ×Ø ØÖ� ��ÑÓÚ�Ò� Ø�Ö

��Ø Ì�� Ø� �Ò�ÕÙ�× ÔÖÓÔÓ×�� �Ò Ø��× Ô�Ô�Ö �Ö� �Ú�ÐÙ�Ø�� ÓÒ

Ö��Ð ��Ö�Û�Ö� ØÖ� ��Ò� Ö��Ð ÑÓÚ�Ò� Ø�Ö��Ø×

1. INTRODUCTION

� ��×ØÖ��ÙØ�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ Ö�ÕÙ�Ö�× � ×�Ø Ó�

��×ØÖ��ÙØ�� ���ÒØ× ØÓ Ò��ÓØ��Ø� ��ÓÙØ �ÓÛ ØÓ �ÐÐÓ �Ø� � ×�Ø

Ó� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ � ×�Ø Ó� Ø�×�× ÈÖ�Ú�ÓÙ× Ö�×��Ö � ��× ÔÖÓ

ÔÓ×�� ��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ ×�Ø�×�� Ø�ÓÒ ��×�ËÈ �× �Ò �Ô

ÔÖÓ� � ØÓ ÑÓ��Ð �Ò� ×ÓÐÚ� ��Ò�Ö�Ð ÑÙÐØ� ���ÒØ ÓÓÖ��Ò�

Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ× � ℄ �Ò� Ö� �ÒØ ÛÓÖ� ��× �ÔÔÐ��� Ø�� ��×�ËÈ

ÑÓ��Ð ØÓ ��×ØÖ��ÙØ�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ×� ℄ ÀÓÛ�Ú�Ö

Ø�Ö�� ��Ý ��Æ ÙÐØ��× Ö�Ñ��Ò �Ò ÙÒÐÓ ��Ò� Ø�� ÔÖÓÑ�×� Ó� ��×

ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ Ö��×ÓÒ�Ò� �Ò Ö��Ð ÛÓÖÐ� ÑÙÐØ� ���ÒØ �Ó

Ñ��Ò× ��Ö×Ø Ñ�ÒÝ Ö��Ð ÛÓÖÐ� �ÓÑ��Ò× Ö�ÕÙ�Ö� ���ÒØ× ØÓ Ö��

×ÓÒ ��ÓÙØ Ð�Ñ�Ø�� Ö�×ÓÙÖ �× Ì�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ× Û�Ø�

Ð�Ñ�Ø�� Ö�×ÓÙÖ �× �Ö� ÓÚ�Ö ÓÒ×ØÖ��Ò�� ÔÖÓ�Ð�Ñ×� ℄ �Ü�×Ø�Ò�

��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ ×�Ø�×�� Ø�ÓÒ Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ø�ÓÒ× ×�ÑÔÐÝ Ö�

ØÙÖÒ ���ÐÙÖ� Û��Ò ÒÓ ×ÓÐÙØ�ÓÒ �× ÔÓ××��Ð� ÁÒ×Ø��� Û� ��×�Ö�

���ÒØ× ØÓ ���Ò�ÓÒ Ø�� Ð��×Ø �ÑÔÓÖØ�ÒØ Ø�×�× �Ò� Ø�Ù× ¬Ò� �

×ÓÐÙØ�ÓÒ Ø��Ø �× � ÐÓ×�×Ø� ØÓ � ×�Ø�×�� ØÓÖÝ ×ÓÐÙØ�ÓÒ Ë� ÓÒ�

Ø�� ×�Ø Ó� Ø�×�× Ñ�Ý ÒÓØ �� ÓÑÔÐ�Ø�ÐÝ �ÒÓÛÒ �Ò ��Ú�Ò �

�Ò� ���ÒØ× Ñ�Ý �� � �Ñ���Ù�ØÝ �Ò ��Ø�ÖÑ�Ò�Ò� Û�� � Ø�×�×

�Ö� ÔÖ�×�ÒØ �Ü�×Ø�Ò� ��×�ËÈ Ñ�Ø�Ó�× Ö�ÕÙ�Ö� � �ÒÓÛÒ

ÓÑÔÐ�Ø�ÐÝ ×Ô� �¬�� ��×�ËÈ ÔÖÓ�Ð�Ñ �× �ÒÔÙØ �Ò� �Ó ÒÓØ

�ÐÐÓÛ ���ÒØ× ØÓ ���Ð Û�Ø� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �ÙÖ�Ò� Ø�� ÔÖÓ�Ð�Ñ

×ÓÐÚ�Ò� ÔÖÓ �×× ��Ò�ÐÐÝ Ø�� ×�Ø Ó� Ø�×�× Ñ�Ý ��Ò�� ÓÚ�Ö

Ø�Ñ� Ì�×�× Ñ�Ý �ÔÔ��Ö ��×�ÔÔ��Ö �Ò� ���ÒØ× ÑÙ×Ø ÑÓÒ�ØÓÖ

Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ �Ò� ��Ø� Ø ×Ù � ��Ò��× �ÙÖÖ�ÒØ ��×�ËÈ

Ø� �Ò�ÕÙ�× �Ó ÒÓØ ���Ð Û�Ø� ×Ù � �ÝÒ�Ñ�×Ñ

ÁÒ Ø��× Ô�Ô�Ö Û� ÓÒ×���Ö �ÓÛ ØÓ �ÔÔÐÝ ��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ

×ØÖ��ÒØ Ö��×ÓÒ�Ò� ØÓ �ÓÑ��Ò× Û��Ö� Ö�×ÓÙÖ �× �Ö� Ð�Ñ�Ø��

���ÒØ× Û�ÐÐ ��Ú� ÒÓ�×Ý �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Û�� � Ø�×�× �Ö�

ÔÖ�×�ÒØ �Ò� Ø�×�× ��Ò�� �ÝÒ�Ñ� �ÐÐÝ ÓÚ�Ö Ø�Ñ� Ï� ÔÖ�×�ÒØ

Ø� �Ò�ÕÙ�× �ÓÖ ���Ö�××�Ò� �� � �××Ù� ��Ö×Ø Û� ��Ò�Ö�Ð�Þ�

Ø�� ��×�ËÈ Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ø�ÓÒ ØÓ � ��×ØÖ��ÙØ�� �ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÇÔ

Ø�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ ÈÖÓ�Ð�Ñ ��ÇÈ Û�� � �ÐÐÓÛ ×ÓÐÙØ�ÓÒ× ØÓ ��Ú�

���Ö��× Ó� ÕÙ�Ð�ØÝ ÓÖ Ó×Ø Ï� �Ö��­Ý ÔÖ�×�ÒØ � ��Ò�Ö�Ð ÓÔØ�

Ñ�Ð �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÓÖ ��ÇÈ Ò�Ñ�� ��ÓÔØ Ë� ��℄ Ì�� ÔÖÓ�Ð�Ñ

��Ò�Ö�Ð�Þ�Ø�ÓÒ �Ò� ��ÓÔØ Ë� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÐÐÓÛ ���ÒØ× ØÓ Ö��

×ÓÒ ��ÓÙØ �ÐÐÓ �Ø�Ò� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ ÓÒÐÝ Ø�� ÑÓ×Ø �ÑÔÓÖØ�ÒØ

Ø�×�× Û��Ò Ö�×ÓÙÖ �× �Ö� Ð�Ñ�Ø�� ��Ú�Ò Ø��Ø � ×�Ø Ó� Ø�×�×

�× �ÒÓÛÒ �Ò� ×Ø�Ø� Ë� ÓÒ� ���ÒØ× Ñ��ÒØ��Ò � ÔÖÓ����Ð�ØÝ

Ø��Ø � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ Ì�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ�

�ÙØ�ÓÒ �× ÙÔ��Ø�� Ù×�Ò� �ÓØ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ Ø�� ���ÒØ ×

×�Ò×ÓÖ× �Ò� Ù×�Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �Ò��ÖÖ�� �ÖÓÑ Ø�� ��×ØÖ��ÙØ��

ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÔÖÓ�Ð�Ñ ×ÓÐÚ�Ò� ��ØÛ��Ò ���ÒØ× Ì��× ÔÖÓ����Ð

�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �Ò��Ö�ÒØÐÝ �ÔØÙÖ�× Ø�� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ Ø��Ø Ø��

���ÒØ ��× ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ø�×�× Ì��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �Ò

�ÓÖÑ× ��ÓÔØ Ë� ��ÓÙØ Ø�� ÓÖÖ� Ø Ú�ÐÙ�× ØÓ �××��Ò ØÓ Ú�Ö�

��Ð�× Ì��Ö� Ø�� �ÝÒ�Ñ� × Ó� Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ �Ö� ��Ò�Ð��

�Ý ÓÒØ�ÒÙ�ÐÐÝ ÙÔ��Ø�Ò� Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �Ò�ÓÖÑ

�Ò� ��ÓÔØ Ë� Û��Ò �×��Ò�¬ �ÒØ� ��Ò��× Ó ÙÖ

Ì�� ��ÇÈ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ù×�× � Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ø�ÓÒ Û�Ø� ��× Ö�Ø�

Ú�Ö���Ð�× �Ò� Ú�ÐÙ�× Ì�×�× �Ö� Ñ�ÔÔ�� ØÓ Ú�Ö���Ð�× �Ò� Ö�

×ÓÙÖ �× �ÐÐÓ �Ø�� � Ø�×� �Ö� Ñ�ÔÔ�� ØÓ Ú�ÐÙ�× ÀÓÛ�Ú�Ö Ø��

ÙÒ��ÖÐÝ�Ò� ÔÖÓ����Ð�×Ø� Ö��×ÓÒ�Ò� Ù×�× � ÓÒØ�ÒÙÓÙ× ÔÖÓ�

���Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ ÓÚ�Ö Ø�×�× Û��Ð� Ø�� ��ÇÈ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ

Ö�ÕÙ�Ö�× � ��× Ö�Ø� Ø�×� ×Ø�ØÙ× ØÓ �� ��� Û�� � Ø�×�× ØÓ �×

×��Ò Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ � � Û�� �Ú�Ö���Ð�× Ö�ÕÙ�Ö� Ú�ÐÙ�× ÌÓ

� ���Ú� Ø��× �� � ÔÖÓ����Ð�ØÝ �× Ñ�ÔÔ�� ØÓ ÓÒ� Ó� Ø�Ö�� Ø�×�

×Ø�ØÙ×� È ÆÈ ÓÖ Í Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ò� ÔÖ�×�ÒØ ÒÓØ ÔÖ�×�ÒØ �Ò�

ÙÒ�ÒÓÛÒ Ö�×Ô� Ø�Ú�ÐÝ Ï��Ð� Ø�×�× Û�Ø� ×Ø�ØÙ× È ÓÖ ÆÈ

�Ò �� ��Ò�Ð�� �Ý �ÒÝ ��ÇÈ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ø�×�× Û�Ø� ×Ø�ØÙ×

Í Ö�ÕÙ�Ö� ×Ô� ��Ð ØÖ��ØÑ�ÒØ ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Û��Ò Ø�� ���ÒØ

ÑÙ×Ø Ö�ÔÐÝ ØÓ �ÒÓØ��Ö ���ÒØ Ö���Ö��Ò� Ö�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ

�ÓÖ � Ø�×� �Ø Û�ÐÐ �××ÙÑ� Ø��Ø Ø�� ÓØ��Ö ���ÒØ �× ÓÖÖ� Ø �Ò

�Ø× �××�××Ñ�ÒØ Ó� Ø�� Ø�×� �× ���Ò� ÔÖ�×�ÒØ ÓÖ ��×�ÒØ �ÓÖ

�Ü�ÑÔÐ� ×ÙÔÔÓ×� ���ÒØ ×�Ò�× � Ñ�××��� ØÓ ���ÒØ �Ð

ÐÓ �Ø�Ò� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ Ì�×� Á� ���ÒØ ��× Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó�

Ì�×� �× Í �Ø Û�ÐÐ � �ÔØ ���ÒØ × ×Ø�ØÙ× Ó� È Û�� ��Ø

�Ò��Ö× �� �Ù×� ���ÒØ �××��Ò× Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ Ø�� Ø�×� �Ò�

Ö�ÔÐÝ � ÓÖ��Ò�ÐÝ ÀÓÛ�Ú�Ö �� ���ÒØ ��× Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� Ø��

Ø�×� ���Ò� ��Ø��Ö È ÓÖ ÆÈ �Ø Û�ÐÐ Ö�ÔÐÝ Ù×�Ò� Ø��Ø ×Ø�ØÙ×

Ö���Ö�Ð�×× Ó� Û��Ø ×Ø�ØÙ× ���ÒØ ��� �ÓÖ Ø�� Ø�×�

���ÙÖ� ×�ÓÛ× Ø�� ��×� ��×��Ò Ó� �Ò ���ÒØ ×�ÓÛ�Ò� Ø��


Other agents

DCSP

Communication

Inferences

from comm.

Agent

{T1 = U, T2 = P, T3 = NP}

Mapping

{T1 = 0.25, T2 = 0.7, T3 = 0.05}

Information from

Sensors

DCSP

Communication

Inferences

from comm.

���ÙÖ� � ����Ö�Ñ Ó� Ø�� ��×� �Ö ��Ø� ØÙÖ� �ÖÖÓÛ×

×�ÓÛ Ø�� Ñ��Ò ��ÒÒ�Ð× Ó� ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ

��ÒÒ�Ð× Ó� ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ �Ò� Ø�� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Ø��Ø ­ÓÛ×

�ÐÓÒ� Ø�Ó×� ��ÒÒ�Ð× ÆÓØ� � Ø��Ø �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ­ÓÛ× �Ò �ÓØ�

��Ö� Ø�ÓÒ× � � �Ø ­ÓÛ× �ÓÛÒ �ÖÓÑ Ø�� ���� Ð�Ú�Ð Ò��ÓØ��Ø�ÓÒ

Ö��×ÓÒ�Ò� �Ò� ÙÔ �ÖÓÑ Ø�� ÐÓÛ Ð�Ú�Ð ×�Ò×ÓÖ Ö����Ò�× Ì��×

�ÐÐÓÛ× Ø�� ���ÒØ ØÓØ��� ��Ú�ÒØ��� Ó� �ÓØ� ÐÓ �Ð �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ

� � ×�Ò×ÓÖ Ö����Ò�× �Ò� �ÐÓ��Ð �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ � � �Ò��ÖÖ��

�Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓØ��Ö ���ÒØ× ��Ú�Ò� �Ø �Ò � ÙÖ�Ø� Ô� ØÙÖ�

Ó� Û�� � Ø�×�× �Ö� ÔÖ�×�ÒØ

Ì�� Ô�Ô�Ö �× ×ØÖÙ ØÙÖ�� �× �ÓÐÐÓÛ×� Ë� Ø�ÓÒ ��× Ö���× �

��× Ö���× Ø�� ��×ØÖ��ÙØ�� �ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÇÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ

� ×ØÖ� Ø ��Ò�Ö�Ð�Þ�Ø�ÓÒ Ó� ��×�ËÈ �Ò� �ÓÛ �Ø �Ò �� Ù×�� ØÓ

Ö�ÔÖ�×�ÒØ ��×ØÖ��ÙØ�� Ê�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ Ë� Ø�ÓÒ Ø��Ò

ÔÖ�×�ÒØ× � Ò�Û �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÓÖ ��ÇÈ Ø��Ø �ÐÐÓÛ× ���ÒØ× ØÓ

¬Ò� ÓÔØ�Ñ�Ð ×ÓÐÙØ�ÓÒ× ØÓ ��×ØÖ��ÙØ�� ÓÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ×

Ë� Ø�ÓÒ � ÔÖ�×�ÒØ× Ø�� ��Ø��Ð× Ó� Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� �ÔÔÖÓ� �

ØÓ ��Ò�Ð�Ò� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �Ò � ��ÇÈ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ë� Ø�ÓÒ �

ÔÖ�×�ÒØ× Ö�×ÙÐØ× Ù×�Ò� Ø�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ ÓÒ Ö��Ð ��Ö�Û�Ö�

2. DCOP REPRESENTATION

Ì�� �ÓÐÐÓÛ�Ò� ×� Ø�ÓÒ ��× Ö���× Ø�� ��×ØÖ��ÙØ�� �ÓÒ×ØÖ��ÒØ

ÇÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ ��ÇÈ ÔÖÓ�Ð�Ñ �Ò� �ÓÛ Û� �Ò Ñ�Ô �Ø �ÒØÓ

� Ö�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ

� ��×ØÖ��ÙØ�� ÇÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ ÈÖÓ�Ð�Ñ ÓÒ×�×Ø× Ó� Ò Ú�Ö�

��Ð�× Î � �Ü �Ü � ���ÜÒ� �� � �××��Ò�� ØÓ �Ò ���ÒØ Û��Ö�

Ø�� Ú�ÐÙ�× Ó� Ø�� Ú�Ö���Ð�× �Ö� Ø���Ò �ÖÓÑ ¬Ò�Ø� ��× Ö�Ø�

�ÓÑ��Ò× � �� � ���� �Ò Ö�×Ô� Ø�Ú�ÐÝ ÇÒÐÝ Ø�� ���ÒØ Û�Ó

�× �××��Ò�� � Ú�Ö���Ð� ��× ÓÒØÖÓÐ Ó� �Ø× Ú�ÐÙ� �Ò� �ÒÓÛÐ

���� Ó� �Ø× �ÓÑ��Ò �ÓÖ �� � Ô��Ö Ó� Ú�Ö���Ð�× Ü� Ü� Û�

�Ö� ��Ú�Ò � Ó×Ø �ÙÒ Ø�ÓÒ ��� � �� ¢ �� � Æ � Ì��

Ó×Ø �ÙÒ Ø�ÓÒ× �Ö� Ø�� �Ò�ÐÓ�Ù� Ó� ÓÒ×ØÖ��ÒØ× �ÖÓÑ ��×�ËÈ

Ì�� Ó��� Ø�Ú� �× ØÓ ¬Ò� � ÓÑÔÐ�Ø� �××��ÒÑ�ÒØ � £ Ó� Ú�ÐÙ�×

ØÓ Ú�Ö���Ð�× ×Ù � Ø��Ø Ø�� ØÓØ�Ð Ó×Ø �× Ñ�Ò�Ñ�Þ�� �Ò �×

×��ÒÑ�ÒØ �× ÓÑÔÐ�Ø� �� �ÐÐ Ú�Ö���Ð�× �Ò Î �Ö� �××��Ò�� ×ÓÑ�

Ú�ÐÙ� ÅÓÖ� �ÓÖÑ�ÐÐÝ Ð�Ø � � �� � � �× � ÓÑÔÐ�Ø� �××��Ò

Ñ�ÒØ Ó�Ú�ÐÙ�× ØÓ Ú�Ö���Ð�× �Ò Î � Ï� Û�×� ØÓ ¬Ò� � £ ×Ù �

Ø��Ø � £ � �Ö� Ñ�Ò � � � � Û��Ö�

� � � È

Ü ��Ü � Î

��� ����� � ��� � � ���

Ü� � �� �Ò �

Ì��× �× � ×ØÖ� Ø ��Ò�Ö�Ð�Þ�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� ×Ø�Ò��Ö� Ö�ÔÖ�×�ÒØ�

Ø�ÓÒ Ó� Ø�� ��×ØÖ��ÙØ�� �ÓÒ×ØÖ��ÒØ Ë�Ø�×�� Ø�ÓÒ ÈÖÓ�Ð�Ñ �ÓÖ

Agent 1

Agent 3

1

2

O

Sector Number

Target 1

Target 2

Agent 2

Agent 4

Grid Configuration:

. .

Target 1 Target 2

50 70

. .

Target 3 Target 4

80 20

���ÙÖ� � Ë�Ò×ÓÖ ×� ØÓÖ × ��Ñ�Ø� Ð��Ø �Ò� � �Ö��

Ð�ÝÓÙØ ÓÒ¬�ÙÖ�Ø�ÓÒ Û�Ø� Û����Ø�� Ø�Ö��Ø× Ö���Ø

�Ü�ÑÔÐ� � ���Ö�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ �× ÑÓ��Ð�� �× ��Ú�Ò� �Ò¬Ò�Ø�

Ó×Ø �ÓÖ �ÐÐ Ô��Ö× Ó� Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ�× Ø��Ø Ú�ÓÐ�Ø� Ø�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ

�Ò� Þ�ÖÓ Ó×Ø ÓØ��ÖÛ�×�

Ï� �ÓÖÑÙÐ�Ø� ��×ØÖ��ÙØ� Ö�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �× � ��ÇÈ

�Ò Ø�� �ÓÐÐÓÛ�Ò� Û�Ý �ÓÖÑ�ÐÐÝ Û���Ú� � ×�Ø Ó� �ÐÐ ÔÓ××��Ð�

Ø�×�× Ì� Û��Ö� �Ì�� � Ã Æ Ø�×�× Û�ÐÐ �� ÔÖ�×�ÒØ �Ø�ÒÝ

Ø�Ñ� Æ�à Ì�� ×�Ø Ó� Ø�×�× � ØÙ�ÐÐÝ ÔÖ�×�ÒØ �Ö� ÌÔ �ÌÔ� �

Æ �ÓÖ �� � Ø�×� �Ò Ì� � ��ÇÈ Ú�Ö���Ð� ��× � Ú�ÐÙ� �ÖÓÑ

��ÐÐÓ �Ø��� ÆÓØÈ Ö�×�ÒØ� Á�ÒÓÖ�� Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ò� ÔÖ�×�ÒØ ÒÓØ

ÔÖ�×�ÒØ �Ò� ��ÒÓÖ� Ö�×Ô� Ø�Ú�ÐÝ Ê�×ÓÙÖ �× ÑÙ×Ø �� �ÐÐÓ �Ø��

ØÓ �ÐÐ Ø�×�× Û�Ø� È Ú�ÐÙ� Á� � Ø�×� �× �××��Ò�� Ø�� Ú�ÐÙ�

Á � Ó×Ø �ÙÒ Ø�ÓÒ Û� Ì�� Æ � ÕÙ�ÒØ�¬�× Ø�� Ó×Ø Ó�

��ÒÓÖ�Ò� Ø�� Ø�×� Ì�� ��ÇÈ Ö�ÕÙ�Ö�× ���ÒØ× ØÓ �ÓÓ×�

Ú�ÐÙ� �ÓÖ Ú�Ö���Ð�× ×Ù � Ø��Ø Ö�×ÓÙÖ �× �Ö� �××��Ò�� ØÓ ÓÒÐÝ

Ø�� ÑÓ×Ø �ÑÔÓÖØ�ÒØ Ø�×�× �Ò� ��ÒÓÖ� Ø�×�× Û�Ø� ×Ñ�ÐÐ Ó×Ø×

Û��Ò Ö�×ÓÙÖ �× �Ö� Ð�Ñ�Ø�� Ë� Ø�ÓÒ ��× Ö���× ��ÓÔØ Ë�

�Ò �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÓÖ ÓÔØ�Ñ�ÐÐÝ ×ÓÐÚ�Ò� ��ÇÈ ÔÖÓ�Ð�Ñ×

2.1 Sensor Network Domain

� ÓÒ Ö�Ø� �Ò×Ø�ÒØ��Ø�ÓÒ Ó� � Ö�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ

�× Ø�� �ÓÐÐÓÛ�Ò� ��×ØÖ��ÙØ�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò��℄ ÁØ

ÓÒ×�×Ø× Ó� ÑÙÐØ�ÔÐ� ¬Ü�� ×�Ò×ÓÖ× �� � ÓÒØÖÓÐÐ�� �Ý �Ò �Ù

ØÓÒÓÑÓÙ× ���ÒØ �Ò� ÑÙÐØ�ÔÐ� Ø�Ö��Ø× ÑÓÚ�Ò� Ø�ÖÓÙ�� Ø���Ö

×�Ò×�Ò� Ö�Ò�� �� � ×�Ò×ÓÖ �× �ÕÙ�ÔÔ�� Û�Ø� Ø�Ö�� Ö���Ö

����× �� � ÓÚ�Ö�Ò� ���Ö��× Ê�×ÓÙÖ � ÓÒØ�ÒØ�ÓÒ Ñ�Ý

Ó ÙÖ �� �Ù×� �Ò ���ÒØÑ�Ý � Ø�Ú�Ø� �Ø ÑÓ×Ø ÓÒ� Ö���Ö ����

ÓÖ ×� ØÓÖ �Ø � ��Ú�Ò Ø�Ñ� À�Ò � �� ��«�Ö�ÒØ Ø�×�× Ö�ÕÙ�Ö�

Ø��Ø ��«�Ö�ÒØ ×� ØÓÖ× �Ö� Ù×�� Ø��Ò �ÓØ� Ø�×�× �ÒÒÓØ ��

Ô�Ö�ÓÖÑ�� ×�ÑÙÐØ�Ò�ÓÙ×ÐÝ Ì�Ö�� ×�Ò×ÓÖ× ÑÙ×Ø ØÙÖÒ ÓÒ ÓÚ�Ö

Ð�ÔÔ�Ò� ×� ØÓÖ× ØÓ � ÙÖ�Ø�ÐÝ ØÖ� � � Ø�Ö��Ø �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� �Ò

���ÙÖ� Ð��Ø Û��Ò ���ÒØ ��Ø� Ø× � Ø�Ö��Ø �Ò �Ø× ×� ØÓÖ

�ØÑÙ×Ø ÓÓÖ��Ò�Ø� Û�Ø� Ò�����ÓÖ�Ò� ���ÒØ× ×Ó Ø��Ø Ø��Ý

� Ø�Ú�Ø� Ø���Ö Ö�×Ô� Ø�Ú� ×� ØÓÖ× Ø��Ø ÓÚ�ÖÐ�Ô Û�Ø� ���ÒØ ×

×� ØÓÖ Ì�Ö��Ø× �Ò � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ö���ÓÒ �Ö� Ø�×�× Ø��Ø Ò��� ØÓ

�� ÓÑÔÐ�Ø�� ØÖ� ��� �Ò� � �Ó� � Ó� Ø�Ö�� ×�Ò×ÓÖ× ØÓ ØÖ� �

� Ø�Ö��Ø ���ÙÖ� Ö���Ø ×�ÓÛ× � ÓÒ¬�ÙÖ�Ø�ÓÒ Ó� � ���ÒØ×

�Ò� �Ò �Ü�ÑÔÐ� Ó� Ö�×ÓÙÖ � ÓÒØ�ÒØ�ÓÒ Ë�Ò � �Ø Ð��×Ø Ø�Ö��

Ò�����ÓÖ�Ò� ���ÒØ× �Ö� Ö�ÕÙ�Ö�� ØÓ ØÖ� � �� � Ø�Ö��Ø �Ò� ÒÓ

���ÒØ �Ò ØÖ� � ÑÓÖ� Ø��Ò ÓÒ� ÓÒÐÝ ØÛÓ Ó� Ø�� �ÓÙÖ Ø�Ö��Ø×

�Ò �� ØÖ� ��� Ì�� ���ÒØ× ÑÙ×Ø ¬Ò� �Ò �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ Ø��Ø

Ñ�Ò�Ñ�Þ�× Ø�� Û����Ø Ó� Ø�� ��ÒÓÖ�� Ø�Ö��Ø×

3. ALGORITHM FOR DCOP

Ï� �Ö��­Ý ��× Ö��� Ø�� ��ÓÔØ Ë� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÓÖ ��ÇÈ

��℄ ��ÓÔØ Ë� ��ÓÔØ Û�Ø� Ë�Ú� �ÓÒØ�ÜØ �× � Ú�Ö×�ÓÒ Ó�

Ø�� ��ÓÔØ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Û�� �×�Ú�× �ÐÐ ×��Ö � Ô�Ø�× �Ò ÓÖ��Ö

ØÓ �Ò Ö��×� �Æ ��Ò Ý��℄ Ì�� ��ÓÔØ Ë� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ö�ÕÙ�Ö�×

Ú�Ö���Ð�× ØÓ ��Ú� � ¬Ü�� ØÓØ�Ð ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ÓÖ��Ö �ÒÝ ÓÖ��Ö�Ò� �×


×ÙÆ ��ÒØ �Ò� Ð�Ü� Ó�Ö�Ô�� ÓÖ��Ö�Ò� �× Ø�� ×�ÑÔÐ�×Ø Ñ�Ø�Ó�

���ÙÖ� � � ×�ÓÛ× ÓÒ×ØÖ��ÒØ× ÔÓ�ÒØ�Ò� �ÖÓÑ �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ

���ÒØ× ØÓ ÐÓÛ�Ö ÓÒ�× ÌÛÓ ���ÒØ× Ü��Ü� �Ö� Ò�����ÓÖ× �� Ø���Ö

Ó×Ø �ÙÒ Ø�ÓÒ ��� �× ÒÓØ � ÓÒ×Ø�ÒØ ��Ú�Ò Ø�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ

�Ö�Ô� �Ò� ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ÓÖ��Ö�Ò� ���ÒØ× �ÓÖÑ � ×��Ö � ØÖ�� Û��Ö�

�� � ���ÒØ ��× �Ø ÑÓ×Ø ÓÒ� Ô�Ö�ÒØ �Ò� Ø��Ö� �Ö� ÒÓ Ò�����ÓÖ×

�Ò ��«�Ö�ÒØ ×Ù�ØÖ��× ÌÛÓ ���ÒØ× Ü��Ü� �Ö� Ð�Ò��� �� Ø��Ý �Ö�

Ò�����ÓÖ× �� Ü� �× Ø�� Ô�Ö�ÒØÓÖ ��Ð� Ó� Ü� ÓÖ �� Ø��Ý �Ö� �ÓØ�

Ð�Ò��� ØÓ � ÓÑÑÓÒ ��× �Ò��ÒØ Ì�� ×ÓÐ�� �ÖÖÓÛ× �Ò ���ÙÖ�

� � ×�ÓÛ Ð�Ò�× Ì�� ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ÓÖ��Ö�Ò� �Ò� ØÖ�� �Ò �� �ÓÖÑ��

�Ò � ÔÖ�ÔÖÓ �××�Ò� ×Ø�Ô ÓÖ �ÐØ�ÖÒ�Ø�Ú�ÐÝ �Ò �� ��× ÓÚ�Ö��

�ÙÖ�Ò� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �Ü� ÙØ�ÓÒ �ÓÖ ×�ÑÔÐ� �ØÝ Ó� ��× Ö�ÔØ�ÓÒ Ó�

Ø�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Û� Û�ÐÐ �××ÙÑ� Ø�� ØÖ�� �× �ÐÖ���Ý �ÓÖÑ�� �Ò �

ÔÖ�ÔÖÓ �××�Ò� ×Ø�Ô Ï� Û�ÐÐ Ù×� Ø�� Ø�ÖÑ Ô�Ö�ÒØ ØÓ Ö���Ö ØÓ �Ò

���ÒØ × �ÑÑ����Ø� �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ �Ò Ø�� ØÖ�� ��Ð�Ö�Ò

ØÓ Ö���Ö ØÓ �Ò ���ÒØ × �ÑÑ����Ø� ÐÓÛ�Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× �Ò Ø��

ØÖ�� �Ò� Ð�Ò��� ��× �Ò��ÒØ× �Ò �×ØÓÖ× ØÓ Ö���Ö ØÓ Ð�Ò���

���ÒØ× ÐÓÛ�Ö �����Ö �Ò Ø�� ØÖ�� ÁÒ ���ÙÖ� � � Ü �× Ø��

Ô�Ö�ÒØ Ó�Ü Ü �× Ø�� Ô�Ö�ÒØ Ó�Ü �Ò� Ü �× Ø�� Ô�Ö�ÒØ Ó�

Ü� �× ��¬Ò�� �Ý Ø�� ØÖ�Ò×��Ö Ó� ÎÁ�Ï Ñ�××���× Û�� � Û�ÐÐ

��× Ö��� Ð�Ø�Ö Ü� �× � Ð�Ò��� ��× �Ò��ÒØ Ó�Ü

� ×�Ø Ó� Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ� Ô��Ö× ×Ô� ��Ý�Ò� � ÔÓ××��ÐÝ �Ò ÓÑ

ÔÐ�Ø� �××��ÒÑ�ÒØ �× �ÐÐ�� � Ú��Û

¯ ��¬Ò�Ø�ÓÒ� � Ú��Û �× � ×�Ø Ó� Ô��Ö× Ó� Ø�� �ÓÖÑ

� Ü� �� Ü� �� � �Ú�Ö���Ð� �Ò �ÔÔ��Ö �Ò � Ú��Û

ÒÓ ÑÓÖ� Ø��Ò ÓÒ � ÌÛÓ Ú��Û× �Ö� ÓÑÔ�Ø��Ð� �� Ø��Ý

�Ó ÒÓØ ��×��Ö�� ÓÒ �ÒÝ Ú�Ö���Ð� �××��ÒÑ�ÒØ �Ò� � Ú��Û

�× Ð�Ö��Ö Ø��Ò �ÒÓØ��Ö �� �Ø ÓÒØ��Ò× ÑÓÖ� Ú�Ö���Ð�×

Ì�� ��¬ ��Ò Ý Ó� � Ú�ÐÙ� Ó� � Ú�Ö���Ð� �Ò � Ú��Û �× ��Ø�Ö

Ñ�Ò�� �Ý Ø�� ×ÙÑ Ó� �Ø× Ó×Ø �ÙÒ Ø�ÓÒ×

¯ ��¬Ò�Ø�ÓÒ� Ì�� ÐÓ �Ð ��¬ ��Ò Ý Ó� � ��Ú�Ò Ú��Û ÚÛ

ÛÖØ Ú�Ö���Ð� Ü� �× ��¬Ò�� �×

Æ Ü��ÚÛ � È

Ü � Î

��� ����� � ��� � � ���

Ü� � �� �Ò ÚÛ

ÈÖÓ ��ÙÖ�× �ÖÓÑ Ø�� ��ÓÔØ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �Ö� ×�ÓÛÒ �Ò ���ÙÖ�

Ü� Ö�ÔÖ�×�ÒØ× Ø�� ���ÒØ × ÐÓ �Ð Ú�Ö���Ð� �Ò� �� Ö�ÔÖ�×�ÒØ×

�Ø× ÙÖÖ�ÒØ Ú�ÐÙ� Ì�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ ����Ò× �Ý �� � ���ÒØ �Ò

×Ø�ÒØ��Ø�Ò� �Ø× Ú�Ö���Ð� ÓÒ ÙÖÖ�ÒØÐÝ �Ò� ×�Ò��Ò� Ø��× Ú�ÐÙ�

ØÓ �ÐÐ �Ø× ÓÒÒ� Ø�� ÐÓÛ�Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× Ú�� � Î�ÄÍ� Ñ�×

×��� ��Ø�Ö Ø��× ���ÒØ× �×ÝÒ �ÖÓÒÓÙ×ÐÝ Û��Ø �ÓÖ �Ò� Ö�

×ÔÓÒ� ØÓ �Ò ÓÑ�Ò� Ñ�××���× ÄÓÛ�Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× �ÓÓ×�

Ú�ÐÙ�× Ø��Ø ��Ú� Ø�� Ð��×Ø ��¬ ��Ò Ý ��Ú�Ò Ø�� ÙÖÖ�ÒØ Ú�ÐÙ�×

Ó� �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× ×ØÓÖ�� �Ò Ø�� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ Ú�Ö���Ð�

Ì��× Ó�Ø�Ò Ð���× ØÓ ÕÙ� � ÔÓ××��ÐÝ ×Ù�ÓÔØ�Ñ�Ð ×ÓÐÙØ�ÓÒ× ÁÒ

ÓÖ��Ö ØÓ �× �Ô� ÐÓ �Ð Ñ�Ò�Ñ� ÐÓÛ�Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× Ö�ÔÓÖØ

������ �ØÓ�����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× Ï��Ò � ÐÓÛ�Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ

���ÒØ �Ú�ÐÙ�Ø�× �Ø× ÐÓ �Ð Ó×Ø �ÙÒ Ø�ÓÒ× �Ò� Ö��Ð�Þ�× Ø�� ×Ý×

Ø�Ñ �× �Ò ÙÖÖ�Ò� Ó×Ø �Ö��Ø�Ö Ø��Ò ØÓÐ�Ö�Ò � Ð�Ú�Ð � ×�ÓÛÒ �Ò

Ä�Ò� ��� Ó� ���ÙÖ� �Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø× � ÎÁ�Ï Ñ�××��� Û�� �

ÓÒØ��Ò× �Ø× ÙÖÖ�ÒØ Ú��Û Ó� Ø�� �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× �×

×��ÒÑ�ÒØ× �Ò� Ø�� �××Ó ��Ø�� �ÑÓÙÒØ Ó� Ó×Ø ÁØ ×�Ò�× Ø��×

ÎÁ�Ï Ñ�××��� ÓÒÐÝ ØÓ Ø�� ÐÓÛ�×Ø �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ÓÒÒ� Ø��

���ÒØ �Ø× Ô�Ö�ÒØ �× �Ò ���ÒØ Ö� ��Ú�× ÎÁ�Ï Ñ�××���×

�Ø Ñ��ÒØ��Ò× Ø�� ×�Ø Ó� Ú��Û× �Ò� �××Ó ��Ø�� Ó×Ø× Ö�ÔÓÖØ��

ØÓ �Ø �ÖÓÑ �Ø× ��Ð�Ö�Ò Ì��Ò Ø�� ���ÒØ Û�ÐÐ ��Ø��Ö ���Ò�ÓÒ

�Ø× ÙÖÖ�ÒØ Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ� �Ò ��ÚÓÖ Ó� ÓÒ� Û�Ø� Ð�×× ØÓØ�Ð Ó×Ø

Ä�Ò� �� ÓÖ Ô�×× � ÎÁ�Ï Ñ�××��� ÙÔ ØÓ �Ø× ÐÓÛ�×Ø �����Ö

ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ ���ÙÖ� � � ×�ÓÛ× Ø�� ­ÓÛ Ó� Î�ÄÍ� �Ò�

ÎÁ�Ï Ñ�××���× ��ØÛ��Ò ���ÒØ× �× Ø�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �Ü� ÙØ�×

ÁÑÔÓÖØ�ÒØ ÔÖÓÔ�ÖØ��× Ó� Ø��× �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �Ö� Ø��Ø �Ò ���ÒØ ÓÒÐÝ

� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ� �ÙÖÖ�ÒØ Ú��Û Ó� Ð�Ò��� �Ò �×ØÓÖ × Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ�×

� ��� Ü� × ÙÖÖ�ÒØ Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ�

ÁÒ�Ø��Ð�Þ�� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ ������ � ÒÙÐÐ�

�ÜÐ ���Ð�Ö�Ò�

ÜÐ� �� � �

Î ��Û× ÜÐ ����

��ÐÐ Ð�Ñ��

Û��Ò Ö� ��Ú�� Î�ÄÍ� Ü����

��� Ü���� ØÓ�ÙÖÖ�ÒØÚÛ�

��ÐÐ Ð�Ñ��

Û��Ò Ö� ��Ú�� ÎÁ�Ï ÜÐ ÚÛ Ó×Ø

��� ÚÛ ØÓ Î ��Û× ÜÐ �

ÜÐ�ÚÛ � Ó×Ø�

��ÐÐ Ð�Ñ��

ÔÖÓ ��ÙÖ� ��ÐÐ Ð�Ñ�

�� ���

� � � Æ Ü�� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ �� Ü��� � �

�ÜÐ ���Ð�Ö�Ò�

ÚÛ � Ð�Ö��×Ø Ú��Û �Ò Î ��Û× ÜÐ ÓÑÔ�Ø��Ð�

Û�Ø� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ �� Ü��� � �

� � � � � ÜÐ�ÚÛ �

�ÓÓ×� � Ø��Ø Ñ�Ò�Ñ�Þ�× � � � � ��

�� �� �� � Ø��Ò

�� � ��

Ë�Æ� Î�ÄÍ� Ü���� ØÓ �ÐÐ Ð�Ò��� ��× �Ò��ÒØ×�

�� ���

�ÓÓ×� �� Û��Ö� Ô�Ö�ÒØ� �� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ�

�� � �� �Ö��Ø�Ö Ø��Ò � Ø��Ò � ���

Ë�Æ� ÎÁ�Ï Ü� �ÙÖÖ�ÒØÚÛ � �� ØÓ

Ô�Ö�ÒØ�

���ÙÖ� � ÈÖÓ ��ÙÖ�× �ÖÓÑ Ø�� ��ÓÔØ Ë� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ

Neighbors

x1

x2

xi

0

0

1

1

x3 x4

(a)

xj

0

1

0

1

f(xi,xj)

1

2

2

0

x1

x2

x3

x4

(b)

Links / VALUE messages

VIEW Messages

���ÙÖ� �� � �ÓÒ×ØÖ��ÒØ �Ö�Ô� �Ò� �××Ó ��Ø�� ÔÖ�

ÓÖ�ØÝ ÓÖ��Ö�Ò� � �ÐÓÛ Ó�Î�ÄÍ� �Ò� ÎÁ�Ï Ñ�×

×���× ��ØÛ��Ò ���ÒØ×


×ØÓÖ�× Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ ÓÒÒ� Ø�� Ú�Ö���Ð�×

Ö�Ø��Ö Ø��Ò �Ù�Ð��Ò� � ÓÑÔÐ�Ø� Ô�Ø� �ÖÓÑ ÖÓÓØ ØÓ Ð��� �Ò�

���ÒØ× �Ö� ��Ð� ØÓ ×��Ö � �ÓÖ ×ÓÐÙØ�ÓÒ× �×ÝÒ �ÖÓÒÓÙ×ÐÝ

Ï��Ò Ø�Ñ� �× Ð�Ñ�Ø�� Û� �Ò �Ò Ö��×� Ø�� Ú�ÐÙ� Ó� Ø��

� Ô�Ö�Ñ�Ø�Ö Û�� � �Ò ØÙÖÒ �ÐÐÓÛ× ���ÒØ× ØÓ ��ÒÓÖ� ×Ñ�ÐÐ�Ö

Ó×Ø× �Ý ÒÓØ Ö�ÔÓÖØ�Ò� ØÓ �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ ���ÒØ× �ÐØ�ÓÙ��

Ø��× ��Ú�× ÙÔ ÓÔØ�Ñ�Ð�ØÝ �ÙÖ�ÒØ��× �Ø ÔÖ�Ú�ÒØ× �����Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ

���ÒØ× �ÖÓÑ ×Û�Ø ��Ò� Ø���Ö Ú�ÐÙ�× Ø�Ù× �ÐÐÓÛ�Ò� Ø�� ×Ý×Ø�Ñ

ØÓ Ö�� � � ×Ø��Ð� ×Ø�Ø� ÑÓÖ� ÕÙ� �ÐÝ ���Ý ÔÖÓÔ�ÖØÝ Ó� Ø��×

ÐÓ �Ð ØÓÐ�Ö�Ò � �× Ø��Ø ���ÒØ× ×Ø�ÐÐ �ØØ�ÑÔØ ØÓ ¬Ò� Ú�ÐÙ�× Ø��Ø

Ñ�Ò�Ñ�Þ� Ó×Ø× �× ÐÓÒ� �× �Ø �Ò �� �ÓÒ� ÐÓ �ÐÐÝ Û�Ø�ÓÙØ

�� �ØÖ� ��Ò� ÁÒ ��Ò�Ö�Ð Ø�� � Ô�Ö�Ñ�Ø�Ö ÛÓÙÐ� Ò��� ØÓ ��

�Ò��Ò��Ö�� Ù×�Ò� �ÓÑ��Ò �ÒÓÛÐ���� �ÙØ ÓÙÖ ÔÓ�ÒØ �× Ø��Ø

��ÓÔØ �× �ØÙÒ� ��Ð�� �Ò Ø��× Û�Ý

4. DEALING WITH UNCERTAINTY AND

DYNAMICS IN ADOPT-SC

ÁÒ Ø��× ×� Ø�ÓÒ Û�Ð�Ý ÓÙØ Ø�� ��Ø��Ð× Ó� Ø�� Ù×� Ó� �Ò ÙÒ��Ö

ÐÝ�Ò� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �ÓÖ ��ÓÔØ Ë� �Ò� �Ø× �ÒØ��Ö�

Ø�ÓÒ �ÒØÓ Ø�� ÛÓÖ��Ò�× Ó� Ø�� Ö�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ

�ÓÖ �� � Ø�×� �Ò Ì� � Ø�×� ×Ø�ØÙ× �ÖÓÑ �È� ÆÈ� Í� Ö�Ô

Ö�×�ÒØ�Ò� ÔÖ�×�ÒØ ÒÓØ ÔÖ�×�ÒØ �Ò� ÙÒ�ÒÓÛÒ Ö�×Ô� Ø�Ú�ÐÝ �×

Ñ��ÒØ��Ò�� Ì�� ×�Ø Ó� Ø�×� ×Ø�ØÙ× �ÓÖ Ì��× �ÐÐ�� Ø�� Ø�×�

×Ø�ØÙ× Ú� ØÓÖ ��ÒÓØ�� Î �Ò �ÓÖ ���ÒØ �Ò Ì�� Ø�×� ×Ø�ØÙ× �×

Ù×�� �Ý ��ÓÔØ Ë� ØÓ �� ��� Û�� �Ú�Ö���Ð� Ú�ÐÙ�× ØÓ �××��Ò

Ì�×�× Û�� � Ñ�Ô ØÓ Ú�Ö���Ð�× Û�Ø� ×Ø�ØÙ× È ÓÙÐ� �� �×

×��Ò�� ��Ø��Ö Ú�ÐÙ� �ÐÐÓ �Ø�� ÓÖ Á�ÒÓÖ�� Ì�×�× Û�Ø� ×Ø�ØÙ×

ÆÈ ÑÙ×Ø �� �××��Ò�� Ø�� Ú�ÐÙ� ÆÓØÈ Ö�×�ÒØ ��Ò�ÐÐÝ Ø�×�×

Û�Ø� ×Ø�ØÙ× Í �Ò �� �××��Ò�� �ÒÝ Ú�ÐÙ� ��Ô�Ò��Ò� ÓÒ Ø��

Ú�ÐÙ� �Ø ÓØ��Ö ���ÒØ× � Ø�×� ×Ø�ØÙ× Ú� ØÓÖ ÔÖÓ�� Ø�ÓÒ �× Ø��

×�Ø Ó� Ø�×�× �Ò Î �Ò Û��Ö� Ø�� Ú�ÐÙ� �× Ó� � �ÖØ��Ò ØÝÔ� � �

Ø�� ×�Ø Î �Ò

Í �× Ø�Ó×� Ø�×�× �ÓÖ Û�� � �Ò ��× Ø�� Ú�ÐÙ� Í

��Ñ Ó� Ø�� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ Ö��×ÓÒ�Ò� �× ØÓ Ñ��� Î

��

�Ò

È � ÌÔ � �

ØÓ Ñ��� Ø�� Ø�×�× Ø�� ���ÒØ Ø��Ò�× �Ö� ÔÖ�×�ÒØ �� Ø�� ×�Ñ�

�× Ø�� Ø�×�× Ø��Ø �Ö� � ØÙ�ÐÐÝ ÔÖ�×�ÒØ

�ÓÖ �� � Ì �ÐÐØ�×�× Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø Ø�� Ø�×� �×

ÙÖÖ�ÒØÐÝ ÔÖ�×�ÒØ �×ÈÖ Ì Ì�� ���ÒØ Ñ��ÒØ��Ò× Ø��× ÔÖÓ�

���Ð�ØÝ �ÓÖ �� � Ø�×� � � �Ø Ñ��ÒØ��Ò× ÔÖÓ����Ð�Ø��× ÈÊ �

�ÈÖ Ì ���ÈÖ ÌÆ � �� � ���ÒØ × ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ

�× Ñ��ÒØ��Ò�� ÐÓ �ÐÐÝ ��Ò � ���ÒØ× Ñ�Ý ��Ú� ��«�Ö�ÒØ Ú��Û×

ÓÒ Û�� � Ø�×�× �Ö� ÔÖ�×�ÒØ � �ÙÒ Ø�ÓÒ Ñ�Ô× ÈÊ ØÓ Î �Ò

Ì�� ��Ø��Ð× Ó� Ø��× Ñ�ÔÔ�Ò� �Ö� ×ÓÑ�Û��Ø �Ö��ØÖ�ÖÝ �Ò�

Ò��� ØÓ �Ó×�Ò �Ò � �ÓÑ��Ò ��Ô�Ò��ÒØ Ñ�ÒÒ�Ö ÁÒ Ø�� ×�Ò

×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò Û� Ù×� Ø�� �ÓÐÐÓÛ�Ò� Ñ�ÔÔ�Ò��

�� ÈÖ Ì � � Ø��Ò ÆÈ

�Ð×� �� ÈÖ Ì � �� Ø��Ò È

�Ð×� Í

4.1 Algorithm

Ì�� ÐÓÛ Ð�Ú�Ð ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ �Ò� ��ÓÔØ Ë� ×

Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ ÖÙÒ �×ÝÒ �ÖÓÒÓÙ×ÐÝ ��ÖÐ��Ö Û�

��× Ö���� Ø�� ÛÓÖ��Ò�× Ó� Ø�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �Ò

Ø��× ×� Ø�ÓÒ Û� ��× Ö��� Ø�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× ÓÔ�Ö�Ø�Ò� ÓÒ Ø��

ÔÖÓ����Ð�×Ø� Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ø�ÓÒ �Ò� ��× Ö��� �ÓÛ Ø��Ý �Ö� �Ò

Ø��Ö�Ø�� Û�Ø� ��ÓÔØ Ë�

Ì�� �ÒØ�Ö�� � ��ØÛ��Ò Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� Ö�ÔÖ�×�ÒØ�Ø�ÓÒ �Ò�

��ÓÔØ Ë� �× �ÒØ�ÒØ�ÓÒ�ÐÐÝ ��ÔØ ×�ÑÔÐ� ×Ó Ø��Ø ��Ò��× ØÓ ��

Ø��Ö ÓÑÔÓÒ�ÒØ �Ó ÒÓØ Ö�ÕÙ�Ö� ×��Ò�¬ �ÒØ ��Ò��× �Ò Ø��

ÓØ��Ö ÁÒ�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ­ÓÛ× �ÖÓÑ Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� Ö�ÔÖ�×�ÒØ�

Ø�ÓÒ ØÓ ��ÓÔØ Ë� Ú�� Ñ�××���× �Ò�� �Ø�Ò� Ø��Ø Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó�

� Ø�×� ��× ��Ò��� �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� � Ñ�××��� �× ×�ÒØ Û��Ò

Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� � Ø�×� ��Ò��× �ÖÓÑ Í ØÓ È ÁÒ Ø�� ÓØ��Ö

��Ö� Ø�ÓÒ ��ÓÔØ Ë� ×�Ò�× Ñ�××���× �Ò�� �Ø�Ò� Û�� � Ø�×�×

ÓØ��Ö ���ÒØ× ��Ð��Ú� ØÓ �� ÔÖ�×�ÒØ Û��Ò�Ú�Ö �Ø Ö� ��Ú�× �

ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ ÔÖÓÚ���Ò� Ø��Ø �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� ��

���ÒØ ÓÑÑÙÒ� �Ø�× Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ì�×� ØÓ ���ÒØ

��ÓÔØ Ë� �Ø ���ÒØ Û�ÐÐ ×�Ò� � Ñ�××��� ØÓ Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø�

ÓÑÔÓÒ�ÒØ �Ò�� �Ø�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ì�×� ÆÓØ� � Ø��Ø

��ÓÔØ Ë� ×�Ò�× Ø��× Ñ�××��� Ö���Ö�Ð�×× Ó� �Ø× ��Ð���× ��ÓÙØ

Ø�� Ø�×� ×�Ò � Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ �Ò Ù×� Ø�� �Ò

�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ØÓ ��Ò�� �Ø× ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ Ö��Ò�ÓÖ �Ò�

ÓÖ Ð�××�Ò�Ò� Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ � Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ

Ì�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ ��× ØÛÓ ��×Ø�Ò Ø ÑÓ��× Ó�

ÓÔ�Ö�Ø�ÓÒ Ï�� � ÑÓ�� Ó� ÓÔ�Ö�Ø�ÓÒ ØÓ Ù×� �× ��Ø�ÖÑ�Ò��

�Ý Û��Ø��Ö ��ÓÔØ Ë� ��× �ÐÐÓ �Ø�� Ø�� ���ÒØ ØÓ � Ø�×� Ø��Ø

�× ÙÖÖ�ÒØÐÝ ÔÖ�×�ÒØ ÁÒ Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò Ø��× �Ò

�� ��Ø�ÖÑ�Ò�� �Ý Û��Ø��Ö ��ÓÔØ Ë� ��× ×Ô� �¬�� Ù×�Ò� �

Ö���Ö ���� Ø��Ø �Ò ��Ø� Ø � Ø�Ö��Ø Á� ��ÓÔØ Ë� ��× �Ð

ÐÓ �Ø�� Ö�×ÓÙÖ �× Ó� Ø�� ���ÒØ ØÓ � ÔÖ�×�ÒØ Ø�×� Ø��Ò Ø��

ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ ��× � Ô�××�Ú� ÑÓÒ�ØÓÖ�Ò� ÖÓÐ� Á�

��ÓÔØ Ë� �ÐÐÓ �Ø�× Ø�� ���ÒØ ØÓ � Ø�×� Ø��Ø �× ÒÓØ ÔÖ�×�ÒØ

Ø��Ò Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ � Ø× ÔÖÓ � Ø�Ú�ÐÝ ØÓ ��Ø�Ö

Ñ�Ò� Û�� � Ø�×�× �Ö� ÔÖ�×�ÒØ ÁÒ ÓØ��Ö ÛÓÖ�× Ø�� ÔÖÓ����Ð�×

Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ �× ÓÒÐÝ ÔÖÓ � Ø�Ú� Û��Ò ��ÓÔØ Ë� �× ���Ð�Ò�

��ÓÔØ Ë� �× ��Ú�Ò Ö�×ÔÓÒ×���Ð�ØÝ �ÓÖ Ñ���Ò� �� �×�ÓÒ× �� �Ø

�Ò �� �Ù×� �Ø �× ��Ð� ØÓ Ñ��� �ÐÓ��ÐÐÝ ÓÔØ�Ñ�Ð �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ

�� �×�ÓÒ× Û��Ð� Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ �Ò ÓÒÐÝ Ö�Ò

�ÓÑÐÝ �ÓÓ×� ��ØÛ��Ò ��Ø� Ø�� Ø�Ö��Ø× Ï��Ò ��ÓÔØ Ë� �×

���Ð�Ò� � � �Ø �× �×��Ò� �ÓÖ � Ø�ÓÒ× ØÓÛ�Ö�× � Ø�×� Ø��Ø �× ÒÓØ

ÔÖ�×�ÒØ Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ Û�Ø� � ×ÙÔ�Ö�ÓÖ ���Ð�ØÝ

ØÓ ��Ø�ÖÑ�Ò� Û�� � Ø�×�× �Ö� ÔÖ�×�ÒØ �××ÙÑ�× ÓÒØÖÓÐ

ÁÒ �Ø× Ô�××�Ú� ÑÓÒ�ØÓÖ�Ò� ÑÓ�� Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓ

Ò�ÒØ ÙÔ��Ø�× �Ø× ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �Ò� �Ò�ÓÖÑ× ��ÓÔØ

Ë� Û��Ò Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� � Ø�×� ��Ò��× ÁÒ �Ø× � Ø�Ú� ÑÓ��

Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÓÑÔÓÒ�ÒØ Ø���× � Ø�ÓÒ× Û�� � ��Ñ ØÓ ��

Ø�ÖÑ�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� � Ø�×� �× ÕÙ� �ÐÝ �× ÔÓ××��Ð� ��Ø�Ö

Ñ�Ò�Ò� Û��Ø � Ø�ÓÒ Û�ÐÐ ÑÓ×Ø Ö����ÐÝ ��Ø�ÖÑ�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò �

Ó� Ø�×�× �Ò �� ��×�ÐÝ �Ò��ÖÖ�� �ÖÓÑ �Ø× ×�Ò×ÓÖ ÑÓ��Ð Ì��Ø

�× Ø�� � Ø�ÓÒ Ø��Ø �× ÑÓ×Ø Ð���ÐÝ ØÓ Ö�×ÓÐÚ� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ ��Ú�Ò

Ø�� ÙÖÖ�ÒØ ×Ø�Ø� Ó� ÈÊ �× �Ó×�Ò

ÁÒ Ø�� �ÓÐÐÓÛ�Ò� �� � Ó� Ø�� ��«�Ö�ÒØ Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× �Ö� ��×

Ù××�� �Ò ×ÓÑ� ��Ø��Ð ÁÒ Ø�� Ò�ÜØ ×� Ø�ÓÒ Ö�×ÙÐØ× Ù×�Ò� Ø��

�ÔÔÖÓ� � Û�Ø� Ö��Ð ��Ö�Û�Ö� �Ö� ÔÖ�×�ÒØ��

4.2 Using Observations to Reduce Uncertainty

Ì�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ ÓÚ�Ö Ø�×�× �Ò� �Ø× Ñ�ÔÔ�Ò�

ØÓ Î �Ò �× �Ø Ø�� ���ÖØ Ó� Ø�� �ÔÔÖÓ� � ÔÖ�×�ÒØ�� ��Ö�

À�Ò � Ñ��ÒØ��Ò�Ò� �× � ÙÖ�Ø� �× ÔÓ××��Ð� ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �×

�××�ÒØ��Ð ØÓ Ø�� ×Ù �×× Ó� Ø�� �ÔÔÖÓ� � �Ö��Ø�Ò� �Ò� Ñ��Ò

Ø��Ò�Ò� Ø��× ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �Ò � ÒÓ�×Ý �ÝÒ�Ñ� ÛÓÖÐ� Ö�ÕÙ�Ö�×

�ÓØ� ÓÑ��Ò�Ò� ÑÙÐØ�ÔÐ� Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× ØÓ Ö��Ù � ÙÒ �Ö

Ø��ÒØÝ Û��Ð� ��Ú�Ò� ÑÓÖ� Û����Ø ØÓ Ø�� ÑÓ×Ø Ö� �ÒØ Ñ��

×ÙÖ�Ñ�ÒØ× ØÓ �Ò×ÙÖ� Ø�� ÙÖÖ�ÒØ ×�ØÙ�Ø�ÓÒ �× �ÔØÙÖ�� �ÓÙÖ

Ô�� �× Ó� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �Ö� Ù×�� ØÓ ÙÔ��Ø� Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×

ØÖ��ÙØ�ÓÒ

¯ ÍÔ��Ø�× ��×�� ÓÒ Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× Ñ��� Û��Ð� Ô�Ö�ÓÖÑ�Ò�

� Ø�×� Ù×�Ò� � Ð��ÖÒ�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ ÑÓ��Ð �ÓÖÑ�ÐÐÝ

Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �× ÈÖ Ì �Ë Û��Ö� Ë �× � ×�Ò×ÓÖ Ö���

�Ò�

¯ ÍÔ��Ø�× Ñ��� ��×�� ÓÒ �Ò��Ö�Ò �× �ÖÓÑ ÓÚ�Ö���Ö� ÓÑ

ÑÙÒ� �Ø�ÓÒ× �ÖÓÑ ÓØ��Ö ÒÓ��× �ÓÖÑ�ÐÐÝ Ø��× �Ò�ÓÖÑ�

Ø�ÓÒ �× ÈÖ Ì �Å Û��Ö� Å �× � Ñ�××���


¯ ÍÔ��Ø�× Ñ��� ��×�� ÓÒ �ÒÓÛÐ���� Ó� Ø�� �ÝÒ�Ñ� ×

Ó� Ø�� �ÓÑ��Ò ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø �

Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ ��Ú�Ò Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø �Ø Û�× ÔÖ�×�ÒØ

��ÖÐ��Ö �ÓÖÑ�ÐÐÝ Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �× ÈÖ ÌØ�ÈÖ ÌØ

Û��Ö� ÈÖ ÌØ �× Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø�×� Ì �× ÔÖ�×�ÒØ �Ø

Ø�Ñ� Ø

¯ ÍÔ��Ø�× ��×�� ÓÒ ÔÖÓ����Ð�×Ø� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Ö�

Ð�Ø�ÓÒ×��Ô× ��ØÛ��Ò Ø�×�× �ÓÖÑ�ÐÐÝ Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ

�× ÈÖ Ì �ÈÖ Ì � ���� ÈÖ ÌÆ

Ï� Ö���Ö ØÓ �� �ØÝÔ� Ó� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �× �Ò Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ

��ÒÓØ�� Ç �� � Ó� Ø�� ØÝÔ�× Ó� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ÔÖÓÚ���× ×ÓÑ�

�Ú���Ò � ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� � Ø�×� Ì ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö

��Ú�Ò � ÑÓ��Ð Ó� Ø�� ØÝÔ�× Ó� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ Ø��Ø �Ò �� Ö�

��Ú�� Û� �Ò �Ð ÙÐ�Ø� ÈÖ Ì �Ç Ì��Ø �Ú���Ò � ×�ÓÙÐ� ��

ÓÑ��Ò�� Û�Ø� ÔÖ�Ú�ÓÙ× �Ú���Ò � ØÓ Ñ��� ÈÖ Ì ÑÓÖ� �

ÙÖ�Ø� ÀÓÛ�Ú�Ö ×�Ò � Ø�� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ ��Ò��× �ÝÒ�Ñ� �ÐÐÝ

ÑÓÖ� Ö� �ÒØ �Ú���Ò � ×�ÓÙÐ� �� Û����Ø�� ÑÓÖ� ���Ú�ÐÝ Ø��Ò

ÓÐ��Ö �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Ì�� �ÒØ��Ö�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� Ò�Û Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ×

Û�Ø� Ø�� ÔÖ�Ú�ÓÙ× �Ú���Ò � Ù×�× � Ú�Ö��Ø�ÓÒ ÓÒ Ø�� ×Ø�Ò��Ö�

ÔÖÓ����Ð�ØÝ ÖÙÐ��

ÈÖ Ì �Ç �

ÈÖ Ç�Ì ¢ ÈÖ Ì

ÈÖ Ç

ÁÒ Ø��× �ÕÙ�Ø�ÓÒ Ç �× Ø�� Ò�Û Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ÈÖ Ç�Ì �×Ø��

ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� ��ØØ�Ò� Ø�� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ��Ú�Ò Ø��Ø Ø�� Ø�×� �×

ÔÖ�×�ÒØ Ì��× ÔÖÓ����Ð�ØÝ �× �Ð ÙÐ�Ø�� �Ò ��«�Ö�ÒØ Û�Ý× ��

Ô�Ò��Ò� ÓÒ Ø�� ØÝÔ� Ó� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� � ÑÓ��Ð

Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× ÔÖÓÚ���× Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÓÖ ×�Ò×ÓÖ Ó�×�ÖÚ�

Ø�ÓÒ× ÈÖ Ì �× Ø�� � ÔÖ�ÓÖ� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� Ø�×� Ì Ë�Ò � Û�

�ÒÓÛ Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø Ø�� Ø�×� Û�× ÔÖ�×�ÒØ �Ò Ø�� ÔÖ�Ú�

ÓÙ× Ø�Ñ� ×Ø�Ô Û� �Ò Ù×� Ø��Ø �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ØÓ �Ð ÙÐ�Ø� Ø��

ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø Ø�� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ �Ò Ø�� ÙÖÖ�ÒØ Ø�Ñ� ×Ø�Ô

Ì��Ø �×�

ÈÖ ÌØ �

ÈÖ ÌØ�ÌØ ¢ ÈÖ ÌØ

ÈÖ ÌØ �ÌØ

Û��Ö� ÈÖ ÌØ �×Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� Ø�×� Ì ���Ò� ÔÖ�×�ÒØ

�Ø Ø�Ñ� Ø �ÓÖ ×�ÑÔÐ� �ØÝ Û� ×�Ø ÈÖ ÌØ�ÌØ � Û �××�Ò

ÈÖ ÌØ �ÌØ

Ø��ÐÐÝ Ø��× �××ÙÑ�× Ø��Ø Ø�� �ÝÒ�Ñ� × Ó� Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ

�Ö� ÙÒ��ÓÖÑ � ÖÓ×× Ø�×�× �Ò� Ø�Ñ�× Ì�Ù× Ø�� �Ð ÙÐ�Ø�ÓÒ Ó�

Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� � Ø�×� ��Ú�Ò � Ò�Û Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ �Ò� �Ò

ÔÖ�Ú�ÓÙ× ÔÖÓ����Ð�ØÝ �×�

ÈÖ ÌØ�Ç �

ÈÖ Ç�ÌØ ¢ ÛÈ Ö ÌØ

ÈÖ Ç

ÇÙÖ ÙÖÖ�ÒØ �ÑÔÐ�Ñ�ÒØ�Ø�ÓÒ Ù×�× � ×�ÑÔÐ�¬�� Ú�Ö×�ÓÒ Ó�

Ø��× �Ð ÙÐ�Ø�ÓÒ Ì�� �ÒØ��Ö�Ø�ÓÒ Ó� Ò�Û Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× �Ø�Ö

�Ø�Ú�ÐÝ ÙÔ��Ø�× ÈÊ Ï��Ò �ÒÝ ÈÖ Ì ��Ò��× �ÒÓÙ�� Ø��Ø

�Ø �Ù×�× Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� � Ø�×� ØÓ ��Ò�� � Ñ�××��� �× ×�ÒØ ØÓ

��ÓÔØ Ë� Û�� � Ø��Ò Ñ�Ý ×Ø�ÖØ � Ò�Û ÖÓÙÒ� Ó� Ò��ÓØ��Ø�ÓÒ

ØÓ ��Ø�ÖÑ�Ò� � Ò�Û ÓÔØ�Ñ�Ð Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ

4.2.1 Updates from Sensors

ÁÒ Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò �××�ÒØ��ÐÐÝ Ø�� ×�Ñ� � Ø�ÓÒ×

�Ö� Ø���Ò ØÓ ��Ø� Ø Ø�×�× �× ØÓ Ô�Ö�ÓÖÑ Ø�Ó×� Ø�×�× Í×�Ò�

� Ð��ÖÒ�� ÑÓ��Ð Ó� Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ Ø�� ���ÒØ �Ò Ð�Ú�Ö���

Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ø���Ò �Ò Ø�� ÓÙÖ×� Ó� Ô�Ö�ÓÖÑ�Ò� � Ø�×� ØÓ

Ö��×ÓÒ ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� �ÐÐ Ø�×�× Ì��× Ø� �Ò�ÕÙ� �ÓÖ

Ö��Ù �Ò� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �× ÔÙÖ�ÐÝ ÐÓ �Ð � � Ø�� ���ÒØ Ù×�× ÓÒÐÝ

Ì�×�×

Ë� ØÓÖ Ê����Ò� Ì Ì Ì Ì� Ì� Ì�

� � �

� � �

� �

� � � � �

� � �

� � ��

� � ��

� � �

� � �

� � � � �

� � �

� � � �

� � � �

� �� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � � �

� � � � �

� � �� �


Ì��Ð� � Å�ÔÔ�Ò� �ÖÓÑ ×�Ò×ÓÖ Ö����Ò�× ØÓ ÔÖÓ����Ð

�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ � ÖÓ×× Ø�×�×

ÐÓ �Ð �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ØÓ Ö��Ù � ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ Ì��Ð� ×�ÓÛ× Ô�ÖØ

Ó� Ø�� ÑÓ��Ð �ÓÖ � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö ×�Ò×ÓÖ �Ò � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö ÓÒ¬�

ÙÖ�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò �ÓÐÙÑÒ ÓÒ� ��Ú�×

Ø�� ×� ØÓÖ �Ò Û�� � Ø�� ���ÒØ Ø���× Ø�� Ö����Ò� �ÓÐÙÑÒ

ØÛÓ ��Ú�× Ø�� ×ØÖ�Ò�Ø� Ó� Ø�� Ö����Ò� �����Ö ÒÙÑ��Ö× �Ò

�� �Ø� ×ØÖÓÒ��Ö Ö����Ò�× Û�� � �Ò ØÙÖÒ �Ò�� �Ø� Ø��Ö� �× �

Ø�Ö��Ø ÐÓ×� �Ý �ÓÐÙÑÒ× � ��Ú� Ø�� Ô�Ö �ÒØ��� Ó� Ø�Ñ�×

Ø�� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ Û��Ò � Ö����Ò� Ó� Ø��Ø ×ØÖ�Ò�Ø� �× Ø���Ò

�Ò Ø��Ø ×� ØÓÖ Ï��� Ö����Ò�× �Ó ÒÓØ ��Ú� � ÙÖ�Ø� �Ò�ÓÖÑ�

Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ø�×�× �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� �� � Ö����Ò�

Ó� ×ØÖ�Ò�Ø� �× Ø���Ò �Ò ×� ØÓÖ Ú�ÖÝ Ð�ØØÐ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �×

��ÖÒ�Ö�� ��ÓÙØ Û�� � Ø�×�× �Ö� Ð���ÐÝ ØÓ �� ÔÖ�×�ÒØ ËØÖÓÒ�

Ö����Ò�× ÔÖÓÚ��� ÑÙ � ÑÓÖ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� �� �

Ö����Ò� Ó� ×ØÖ�Ò�Ø� � �× Ø���Ò �Ò ×� ØÓÖ Ø��Ø Ö����Ò� Û�×

�Ù� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� ��Ø��Ö Ì�×� � ÓÖ � �Ú�Ò Û�Ø� Ø��× ×ØÖÓÒ�

Ö����Ò� Ø�� ���ÒØ �× ÒÓØ ��Ð� ØÓ ÓÑÔÐ�Ø�ÐÝ ��Ø�ÖÑ�Ò� Û�� �

Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ �Ò� ÑÙ×Ø Ö�ÐÝ ÓÒ �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓØ��Ö

���ÒØ× ØÓ ��Ø�ÖÑ�Ò� �Ü� ØÐÝ Û�� � Ø�×� �Ø �×

�ÓÖ Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò Ø�� ÑÓ��Ð �× Ö��Ø�� �Ý

ÖÙÒÒ�Ò� Ø�� ×Ý×Ø�Ñ �ÓÖ ×�Ú�Ö�Ð �ÓÙÖ× ÓÑÔ�Ö�Ò� Ø�� Ö���

�Ò�× Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× Û�Ø� Ø�� � ØÙ�Ð ×Ø�Ø� Ó� Ø�� ÛÓÖÐ� Ì��×

�× �«� Ø�Ú�ÐÝ � ×�ÑÔÐ� �ÓÖÑ Ó� ×ÙÔ�ÖÚ�×�� Ð��ÖÒ�Ò�

4.2.2 Updates from Overheard Communication

ÁÒ ÓÖ��Ö ØÓ ¬Ò� � �ÓÓ� ÓÔØ�Ñ�Ð �� Ø�Ñ� �× �Ú��Ð��Ð� �Ð

ÐÓ �Ø�ÓÒ Ó� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ Ø�×�× ��ÓÔØ Ë� Ö�ÕÙ�Ö�× ���ÒØ× Ò�

�ÓØ��Ø� �× ��× Ö���� ��ÓÚ� Ë�Ò � Ø�� Ø�×� ×Ø�ØÙ× Ú� ØÓÖ �ÓÖ

�� � ���ÒØ Û�ÐÐ �� ��«�Ö�ÒØ ���ÒØ× �Ò �Ò��Ö Ù×��ÙÐ �Ò�ÓÖ

Ñ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ× �ÖÓÑ ÓØ��Ö ���ÒØ× Ì�� ÐÓ �Ð

×�Ò×�Ò� � Ø�ÓÒ× Ó� �� � ���ÒØ �Ö� ×Ù�Ø�� ØÓ ��Ø� Ø�Ò� Ô�ÖØ� Ù

Ð�Ö Ø�×�× ÁÒ��ÖÖ�Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ �ÐÐÓÛ×

�Ò ���ÒØ ØÓ Ð�Ú�Ö��� Ø�� ���Ð�ØÝ Ó� �ÒÓØ��Ö ���ÒØ ØÓ � Ù

Ö�Ø�ÐÝ ��Ø� Ø � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�×�

�Ø Ø�� Ð�Ú�Ð Ó� ��ÓÔØ Ë� Ò��ÓØ��Ø�ÓÒ× Ø�� ���ÒØ× �Ö� ÒÓØ


���Ð�Ò� Û�Ø� Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ � Ø�×� �Ü�×Ø× �Ò×Ø��� Ø��Ý �Ö�

Ù×�Ò� Á�ÒÓÖ� �ÐÐÓ �Ø�� �Ò� ÆÓØÈ Ö�×�ÒØ Å�××���× Û�Ø�

Á�ÒÓÖ� ÓÖ �ÐÐÓ �Ø�� �ÑÔÐÝ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ø�� Ø�×� Û��Ð�

Ñ�××���× Û�Ø� ÆÓØÈ Ö�×�ÒØ �ÑÔÐÝ Ø�� ��×�Ò � Ó� � Ø�×�

Ë�Ò � �� � ���ÒØ Ù×�× Ø�� ×�Ñ� ÔÖÓ����Ð�×Ø� Ö��×ÓÒ�Ò� �� �Ò

���ÒØ ×�Ò�× � Ñ�××��� �Ò�� �Ø�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò � ��×�Ò � Ó� �

Ø�×� �Ø ÑÙ×Ø ��Ú� � ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��ÓÚ� ��ÐÓÛ �Ø× Ø�Ö�×�ÓÐ�

Á� Ø�� Ø�Ö�×�ÓÐ�× �Ö� Ö��×ÓÒ��ÐÝ ���� ÐÓÛ ÓÑÑÙÒ� �Ø��

Ñ�××���× ÔÖÓÚ��� �ÓÓ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó�

Ø�×�×

ÀÓÛ�Ú�Ö � ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ �Ó�× ÒÓØ ��Ú� ��Ø��Ð�� �Ò�ÓÖ

Ñ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Ø�� �ÖØ��ÒØÝ Û�Ø� Û�� � Ø�� ÓÑÑÙÒ� �Ø

�Ò� ���ÒØ ��Ð��Ú�× �Ò Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ø�� Ø�×� �ÓÖ �Ü

�ÑÔÐ� �� ���ÒØ � ×�Ò�× � Ñ�××��� �ÐÐÓ �Ø�Ò� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ

� Ø�×� Ì Ø�� ���ÒØ Ö� ��Ú�Ò� Ø�� Ñ�××��� �Ò ÓÒÐÝ �Ò��Ö

Ø�Ö�×�ÓÐ� � ÈÖ� Ì � � ÈÓØ�ÒØ��ÐÐÝ Ø�� ���ÒØ× ÓÙÐ�

�Ð×Ó ÓÑÑÙÒ� �Ø� Ø���Ö Ô�Ö×Ô� Ø�Ú� Ó� Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø

� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ �ÙØ Ø��× ÛÓÙÐ� ��� ØÓ Ø�� Ö�ÕÙ�Ö�� ÓÑÑÙ

Ò� �Ø�ÓÒ ��Ò�Û��Ø� �Ò� ��× ×Ó ��Ö ÒÓØ ���Ò Ö�ÕÙ�Ö��

4.2.3 Scheduling Observation Actions

��ÓÔØ Ë� �××��Ò× Û����Ø× ØÓ Ø�×�× ÔÖ�ÓÖ�Ø�Þ�Ò� Ø�×�× Û�Ø�

�����Ö Û����Ø× ÆÓÖÑ�ÐÐÝ �� Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� ×ÓÑ� Ø�×� �× Í Ø��

���ÒØ Û�ÐÐ ÒÓØ � Ø�Ú�ÐÝ ØÖÝ ØÓ �ÐÐÓ �Ø� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ Ø��Ø Ø�×�

ÒÓÖ Û�ÐÐ �Ø Ø��� � Ø�ÓÒ× ØÓ ��Ø�ÖÑ�Ò� Û��Ø��Ö ÓÖ ÒÓØ Ø�� Ø�×�

�× � ØÙ�ÐÐÝ ÔÖ�×�ÒØ ÀÓÛ�Ú�Ö �� �Ø �× ÙÖÖ�ÒØÐÝ �ÐÐÓ �Ø�Ò� Ö�

×ÓÙÖ �× ØÓ � Ø�×� Û�Ø� ÐÓÛ�Ö Û����Ø Ø��Ò � Ø�×� Û�Ø� ×Ø�ØÙ×

Í �Ø Û�ÐÐ Ô�Ö�Ó�� �ÐÐÝ × ���ÙÐ� � Ø�ÓÒ× ØÓ Ö�×ÓÐÚ� Ø�� ÙÒ �Ö

Ø��ÒØÝ ×ÙÖÖÓÙÒ��Ò� Ø��Ø Ø�×� ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö �Ò Ø�� ×�Ò×ÓÖ

Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò �Ø �Ò ×Û�Ø � ØÓ Ø�� ×� ØÓÖ ÑÓ×Ø Ð���ÐÝ ØÓ

��Ø�ÖÑ�Ò� Û��Ø��Ö ÓÖ ÒÓØ Ø�� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ Ì��× ����Ú�ÓÖ

�Ò×ÙÖ�× Ø��Ø �ÑÔÓÖØ�ÒØ Ø�×�× �Ö� ÒÓØ ��ÒÓÖ�� ×�ÑÔÐÝ �� �Ù×�

ÒÓ ���ÒØ �� �× Û��Ø��Ö Ø�� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ ÀÓÛ�Ú�Ö Ò��

Ø��Ö �Ó Ø�� ���ÒØ× ×Ô�Ò� Ø�Ñ� �� ��Ò� �ÓÖ Ø�×�× Ø��Ø �Ö�

Ó� ÐÓÛ�Ö ÔÖ�ÓÖ�ØÝ Ø��Ò Ø�� ÓÒ� ØÓ Û�� � Ø��Ý �Ö� ÙÖÖ�ÒØÐÝ

�ÐÐÓ �Ø�Ò� Ö�×ÓÙÖ �×

4.3 Modeling dynamics

Ì�� ¬Ò�Ð Ñ�Ø�Ó� �ÓÖ ÙÔ��Ø�Ò� Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ

�× ØÓ ÙÔ��Ø� ��×�� ÓÒ ÔÖÓ����Ð�×Ø� Ø�ÑÔÓÖ�Ð Ö�Ð�Ø�ÓÒ×��Ô×

��ØÛ��Ò Ø�×�× �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� �Ò Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò

×�Ò � Ø�×�× �Ö� Ö�Ð�Ø�� ØÓ Ø�Ö��Ø ÐÓ �Ø�ÓÒ× �ÙØÙÖ� Ø�×�× �Ò

�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� �ÐÐÝ ÔÖ��� Ø�� ��×�� ÓÒ Ø�� Ð�Ñ�Ø�Ø�ÓÒ× Ó� Ø��

ÑÓÚ�Ñ�ÒØ Ó� Ø�Ö��Ø× ËÔ� �¬ �ÐÐÝ �� � Ø�Ö��Ø �× �Ò � Ô�ÖØ�

ÙÐ�Ö �Ö�� Ñ���Ò� � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�×� ÔÖ�×�ÒØ Û��Ò Ø��Ø Ø�×�

�× ÒÓ ÐÓÒ��Ö ÔÖ�×�ÒØ Ø�� Ø�Ö��Ø ×�ÓÙÐ� �� �Ò �Ò ���� �ÒØ

�Ö�� ��Ò � ÔÖÓÚ���Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Û�� � Ø�×�× Ñ���Ø

�� ÔÖ�×�ÒØ Ò�ÜØ

5. HARDWARE EXPERIMENTS

Ì�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ �ÔÔÖÓ� �Û�× �Ò×Ô�Ö�� �Ý ÛÓÖ� Û�Ø� Ö��Ð

��Ö�Û�Ö� ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö �ÜÔ�Ö��Ò � ÛÓÖ��Ò� Û�Ø� Ø�� ��Ö�

Û�Ö� ×�ÓÛ�� Ø��Ø ��Ò�Ð�Ò� �ÝÒ�Ñ�×Ñ �Ò� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �Ö�

�ÑÔÓÖØ�ÒØ �×Ô� Ø× Ó� Ø�×�× �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ò Ø�� Ö��Ð ÛÓÖÐ� ÁÒ

Ø��× ×� Ø�ÓÒ Û� ��× Ö��� Ø�� ��Ö�Û�Ö� ×�ØÙÔ �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ

�Ò� Ö�×ÙÐØ×

Ì�� ×�Ò×ÓÖ× Û�Ö� �ÖÖ�Ò��� �Ò � ���ÑÓÒ� �Ò � ×Ñ�ÐÐ ÖÓÓÑ

�Ò×��� Ø�� ÁÒ�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Ë ��Ò �× ÁÒ×Ø�ØÙØ� � Ú�ÖÝ ÒÓ�×Ý �Ò

Ú�ÖÓÒÑ�ÒØ �ÓÖ Ø�� ×�Ò×ÓÖ× Ì�� ÓÒ¬�ÙÖ�Ø�ÓÒ �× ×�ÓÛÒ �Ò

���ÙÖ� � � Ô�ÓØÓ�Ö�Ô� Ó� Ø�� Ö���Ö �Ò� Ø�Ö��Ø ØÓÝ ØÖ��Ò

�Ö� ×�ÓÛÒ �Ò ���ÙÖ� � Ì�� Ð�Ò�× ÓÒ Ø�� ×�Ò×ÓÖ× ×�ÓÛ Ø��

ÓÖ��ÒØ�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� Ö���Ö ����× ÆÓØ� � Ø��Ø Ø�� ×�Ò×ÓÖ× �Ø Ø��

�Ò�× Ó� Ø�� ÖÓÓÑ ��� ÒÓØ Ò��� ØÓ ��Ò�� ×� ØÓÖ× Û��Ð� Ø��

���ÙÖ� �� Ä��Ø� � �ÓÔÔÐ�Ö Ö���Ö �ÓÖ ØÖ� ��Ò� ÑÓÚ�Ò�

Ø�Ö��Ø× Ê���Ø� Ì�Ö��Ø ØÓ �� ØÖ� ���

���ÙÖ� �� È�ÓØÓ�Ö�Ô� Ó� Ø�Ö��Ø ØÖ��Ò Û�Ø� ×�Ò×ÓÖ

�ÙÖ�Ò� �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ


Track

Approx.

range of

radar

Sensor

���ÙÖ� �� Ì�� ÓÒ¬�ÙÖ�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� ÖÓÓÑ ×�Ò×ÓÖ×

�Ò� Ø�Ö��Ø ØÖ� � �ÓÖ ��Ö�Û�Ö� �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ× �ÓØØ��

�ÐÐ�Ô×�× �ÖÓÑ ×�Ò×ÓÖ ÓÒ Ð��Ø ��Ò� ×�Ò×ÓÖ ×�ÓÛ �Ô

ÔÖÓÜ�Ñ�Ø� Ö�Ò�� Ó� ØÛÓ Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× Ö���Ö ����×

×�Ò×ÓÖ× ÓÒ Ø�� ×���× Ó� Ø�� ÖÓÓÑ Ò����� ØÓ ×Û�Ø ���ØÛ��Ò

ØÛÓ ×� ØÓÖ×

Ì�� ��Ö�Û�Ö� �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ× Û�Ö� Ô�Ö�ÓÖÑ�� ���ÓÖ� Ø�� ÔÖÓ�

���Ð�ØÝ ÑÓ��Ð Û�× �ÙÐÐÝ �ÑÔÐ�Ñ�ÒØ�� ��ÓÔØ Ë� �ÒØ�ÖÔÖ�Ø��

Ö�Û ×�Ò×ÓÖ Ö����Ò�× ��Ö� ØÐÝ �× ��Ø��Ö �Ò�� �Ø�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò �

ÓÖ ��×�Ò � Ó� � Ø�×� � � Ö�Ø��Ö Ø��Ò �Ó�Ò� Ú�� Ø�� ÔÖÓ��

��Ð�ØÝ ÑÓ��Ð Á� Ø�� ���ÒØ �Ó�× ÒÓØ � Ø�Ú�Ø� Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ø��Ø

ÛÓÙÐ� ��Ø�ÖÑ�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� � Ø�×� �Ò � ×Ô� �¬ �ÑÓÙÒØ

Ó� Ø�Ñ� Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� Ø��Ø Ø�×�× ×Û�Ø ��× ØÓ Í �× Û�Ø� Ø��

�Ð�ÓÖ�Ø�Ñ ��× Ö���� ��ÓÚ� �� Ø�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ

×Ù���×Ø× � ×� ØÓÖ Û��Ö� Ø��Ö� �× ÙÖÖ�ÒØÐÝ � Ø�×� �Ø ÔÙÖ×Ù�×

Ø��Ø Ø�×� Ï��Ò Ø�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ ×Ù���×Ø× �

×� ØÓÖ Û��Ö� Ø��Ö� �× ÒÓ Ø�Ö��Ø ��Ø� Ø�� �Ø ×Û�Ø ��× ØÓ ÐÓÓ�

�Ò� �Ò � ×� ØÓÖ Ñ�Ö��� Í ��Ò�ÐÐÝ �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Ö� ��Ú�� �ÖÓÑ

ÓØ��Ö ���ÒØ× ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ø�×�× �× Ø���Ò �Ø �� �

Ú�ÐÙ� �Ò� �Ø× Ø�×� ×Ø�ØÙ× ÙÔ��Ø�� � ÓÖ��Ò� À�Ò � �� �Ò

ÓØ��Ö ���ÒØ ×�Ò�× � Ñ�××��� �Ò�� �Ø�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� � Ø�×�

Ø��Ø Ø�� ���ÒØ ��× Ñ�Ö��� �× Í Ø�� ���ÒØ Û�ÐÐ ��Ò�� Ø��

×Ø�ØÙ× Ó� Ø�� Ø�×� ØÓ ÔÖ�×�ÒØ Û��Ò Ø�� Ñ�××��� �× Ö� ��Ú��

Ï��Ð� Ø�� �ÔÔÖÓ� � Ù×�� ÓÒ Ø�� ��Ö�Û�Ö� �× ×ÙÔ�Ö¬ ��ÐÐÝ

ÕÙ�Ø� ��«�Ö�ÒØ ØÓ Ø�� ÔÖÓ����Ð�×Ø� ÑÓ��Ð ÔÖ�×�ÒØ�� ��ÓÚ�

Ø�� ���� Ó� �ÒØ��Ö�Ø�Ò� ×�Ú�Ö�Ð ��«�Ö�ÒØ ×ÓÙÖ �× Ó� �Ò�ÓÖÑ�

Ø�ÓÒ ØÓ Ö��Ù � ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �× ÓÑÑÓÒ Ì�� ÔÖÓ����Ð�×Ø�

�ÔÔÖÓ� �Û�× �ÓÖÑ�Ð�Þ�� ��×�� ÓÒ �Ò�ÐÝ×�× Ó� Ö�×ÙÐØ× Ó� Ø��×

×�ÑÔÐ�Ö �ÔÔÖÓ� �

Ì�� ��Ñ Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �× ØÓ Ó�Ø��Ò �Ò � ÙÖ�Ø�

ØÖ� � Ó� ÓÒ� ÓÖ ÑÓÖ� ÑÓÚ�Ò� Ø�Ö��Ø× �Ö��Ø�Ò� ×Ù � � ØÖ� �

�ÒÚÓÐÚ�×�Ú�Ö��ØÝ Ó� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× ÛÓÖ��Ò� ØÓ��Ø��Ö � � Ø��

Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �Ò� �Ò �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÓÖ ÓÑ��Ò�Ò�

Ì�� �ÙÐÐ ÑÓ��Ð Û�× ÒÓØ �ÑÔÐ�Ñ�ÒØ�� ÙÒØ�Ð ��Ø�Ö Û� ÐÓ×Ø

� �×× ØÓ Ø�� ��Ö�Û�Ö�

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

"t.txt" index 6 using 2:3

6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

���ÙÖ� �� ÌÖ� � ÔÖÓ�Ù �� �Ý �ÓÙÖ ×�Ò×ÓÖ× �ÓÐÐÓÛ�Ò�

� Ø�Ö��Ø ÑÓÚ�Ò� ÓÒ �Ò ÓÚ�Ð ØÖ� �

# Measurements

1750

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

Fixed up

Measurements / Setup

Fixed u/d

Local

T=5000

T=2000

T=1000

���ÙÖ� �� ÆÙÑ��Ö Ó� Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ñ��� �ÝÚ�Ö�ÓÙ×

�Ð�ÓÖ�Ø�Ñ×


Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× �ÖÓÑ ÑÙÐØ�ÔÐ� ×�Ò×ÓÖ× � ×�ÑÔÐ� ØÖ� � �×

×�ÓÛÒ �Ò ���ÙÖ� � �ÓÖ Ø��× �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ Û� �Ö� ÓÒÐÝ �Ò

Ø�Ö�×Ø�� �Ò Ø�� Ô�Ö�ÓÖÑ�Ò � Ó� Ø�� Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ

�Ò� �Ò Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�� Û�Ý Ø�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ ���Ð× Û�Ø� ÙÒ �Ö

Ø��ÒØÝ À�Ò � Ø�� ÕÙ�Ð�ØÝ Ó� Ø�� ØÖ� � ÔÖÓ�Ù �� �× ÒÓØ �

�ÓÓ� Ñ�ØÖ� Ö�Ø��Ö Û� Ù×� � Ñ�ØÖ� Û�� � ��Ú�× Ø�� ÒÙÑ

��Ö Ó� Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ó� Ø�� Ø�Ö��Ø Ø���Ò �Ý Ø�� ���ÒØ× Ì��

ÑÓÖ� Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ø���Ò Ø�� ÑÓÖ� Ó�Ø�Ò Ø�� ×�Ò×ÓÖ× Û�Ö�

�Ó Ù×�� ÓÒ Ø�� Ø�Ö��Ø �Ò� ÒÓØ ×��Ö ��Ò� �ÓÖ �Ø ÓÖ ÐÓÓ��Ò�

�Ò Ø�� ÛÖÓÒ� ×� ØÓÖ Ì�Ö�� ��«�Ö�ÒØ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× Û�Ö� Ù×��

Ì�� Ö�×ÙÐØ× �Ö� ×�ÓÛÒ �Ò ���ÙÖ� � Ø�� Ü �Ü�× ×�ÓÛ× Ø��

ÒÙÑ��Ö Ó� Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ø���Ò �Ò� Ø�� Ý �Ü�× ×�ÓÛ× Ø��

�Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ù×�� Ì�� ¬Ö×Ø �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ù×�� � ¬Ü�� ÓÒ¬�Ù

Ö�Ø�ÓÒ Ó� ×� ØÓÖ× ��×�� ÓÒ Ø�� �ÒÓÛÒ ØÖ� � Ó� Ø�� Ø�Ö��Ø

ÇÒ� ÓÒ¬�ÙÖ�Ø�ÓÒ ��� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× ÓÒ Ø�� ×���× Ó� Ø�� ÖÓÓÑ

�ÓØ� ÐÓÓ��Ò� ØÓÛ�Ö�× ÓÒ� �Ò� Ó� Ø�� ÖÓÓÑ �¬Ü�� ÙÔ� �Ò Ø��

¬�ÙÖ� Û��Ð� Ø�� ÓØ��Ö ��� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× ÓÒ Ø�� ×���× Ó� Ø��

ÖÓÓÑ ÐÓÓ��Ò� ØÓ ÓÔÔÓ×�Ø� �Ò�× Ó� Ø�� ÖÓÓÑ �¬Ü�� Ù �� �Ò

Ø�� ¬�ÙÖ� Ì�� Ò�ÜØ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ �ÐÓ �Ð� �Ò Ø�� ¬�ÙÖ� Ù×��

ÓÒÐÝ ÐÓ �Ð ×�Ò×�Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��Ò��Ò� ×� ØÓÖ× Û��Ò�Ú�Ö �Ø

���Ð�� ØÓ ×�Ò×� � Ø�Ö��Ø �Ò Ø�� ×� ØÓÖ �Ø Û�× ÙÖÖ�ÒØÐÝ Ù×�Ò�

��Ò�ÐÐÝ ��ÓÔØ Ë� Û�× Ù×�� Û�Ø� Ú�Ö�ÓÙ× Ø�Ñ�ÓÙØ Ð�Ò�Ø�×

×� ÓÒ� ß �Ì� � �Ò Ø�� ¬�ÙÖ� ×� ÓÒ�× ß �Ì� �

�Ò� � ×� ÓÒ�× ß �Ì�� � �� � �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Û�× ÖÙÒ Ø�Ö��

Ø�Ñ�× �� � Ø�Ñ� �ÓÖ Ñ�ÒÙØ�× Ì�� Ú�ÐÙ�× ×�ÓÛÒ ÓÒ Ø��

�Ö�Ô�× �Ö� Ø�� �Ú�Ö��� ÒÙÑ��Ö Ó� Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× � ÖÓ×× Ø��

Ø�Ö�� ÖÙÒ×

��ÓÔØ Ë� Ô�Ö�ÓÖÑ�� Ð��ÖÐÝ ��ØØ�Ö Ø��Ò Ø�� ÓØ��Ö �Ð�Ó

Ö�Ø�Ñ× �� �Ù×� Ø�� �ÓÙÖ ÒÓ��× ØÓ��Ø��Ö Û�Ö� ��ØØ�Ö ��Ð� ØÓ

Ö�×ÓÐÚ� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �Ò� ¬Ò� Ø�� Ø�Ö��Ø Ø��Ò Ø�� ÐÓ �Ð�Þ��

�Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× Ì�� �ÐÓ �Ð� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ô�Ö�ÓÖÑ�� ÛÓÖ×Ø �� �Ù×�

�Ø Û�× ÑÓ×Ø ×Ù× �ÔØ��Ð� ØÓ Ø�� ÒÓ�×� �Ò Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ �

×�Ò�Ð� ��Ð×� Ö����Ò� �Ò�� �Ø�Ò� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� � Ø�Ö��Ø ÛÓÙÐ�

Ö�×ÙÐØ �Ò Ø�� ���ÒØ Û�×Ø�Ò� � ×��Ò�¬ �ÒØ �ÑÓÙÒØ Ó� Ø�Ñ� Ì��

�Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× ÙØ�Ð�Þ�Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓØ��Ö× �× Û�ÐÐ �× Ø���Ö

ÓÛÒ �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Û�Ö� Ð�×× ×Ù× �ÔØ��Ð� ØÓ ×�Ò�Ð� ÒÓ�×Ý Ñ��

×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ì�� Ö��×ÓÒ �ÓÖ Ø�� ��«�Ö�Ò � �Ò Ô�Ö�ÓÖÑ�Ò � Ó�

��ÓÔØ Ë� Û�Ø� ��«�Ö�ÒØ Ø�Ñ� ÓÙØ Ú�ÐÙ�× �× ÒÓØ �Ü� ØÐÝ Ð��Ö

�ÙØ �Ø Ð���ÐÝ Ö�Ð�Ø�� ØÓ Ø�� ×Ô��� Ó� Ø�� ÑÓÚ�Ò� Ø�Ö��Ø

6. SOFTWARE EXPERIMENTS

Ì�� �ÙÐÐ ÔÖÓ����Ð�ØÝ ÑÓ��Ð �Ò� �××Ó ��Ø�� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× ��Ú�

���Ò �ÑÔÐ�Ñ�ÒØ�� �ÓÖ Ù×� �Ò � ×�ÑÙÐ�ØÓÖ Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�Ø

ÛÓÖ� �ÓÑ��Ò ËÝ×Ø�Ñ�Ø� �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ× �Ö� ÙÖÖ�ÒØÐÝ ���Ò�

Ô�Ö�ÓÖÑ�� ÁÒ�Ø��Ð Ö�×ÙÐØ× �ÔÔ��Ö ÔÖÓÑ�×�Ò� Û�Ø� ���ÒØ× �

ÙÖ�Ø�ÐÝ ¬Ò��Ò� Ø�Ö��Ø× ��×Ô�Ø� � Ð�Ö�� �ÑÓÙÒØ Ó� ×�ÑÙÐ�Ø��

ÒÓ�×�

7. CONCLUSIONS

Í×�Ò� ��×�ËÈ �ÓÖ Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ �Ò Ø�� Ö��Ð ÛÓÖÐ� �Ò

ÚÓÐÚ�× ���Ð�Ò� Û�Ø� Ø�Ö�� �××Ù�× Ø��Ø �Ö� ÒÓØ ���Ö�××�� �Ý

��×�ËÈ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö ÓÚ�Ö ÓÒ×ØÖ��Ò�� ×�ØÙ�

Ø�ÓÒ× �ÝÒ�Ñ� × �Ò� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ Ò��� ØÓ �� ���Ö�××�� ÁÒ

Ø��× Ô�Ô�Ö Û� ��Ú� ÔÖÓÔÓ×�� �ÜØ�Ò×�ÓÒ× ØÓ �Ò �×ÝÒ �ÖÓÒÓÙ×

��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÓÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ Ø��Ø ���Ö�××�×

Ø��×� �××Ù�× ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Û� Ù×� � ÔÖÓ����Ð�ØÝ ÑÓ��Ð ÓÚ�Ö

ÔÓ××��Ð� Ø�×�× ÙÔ��Ø�Ò� Ø��Ø ÑÓ��Ð Û�Ø� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ

×�Ò×ÓÖ× ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓØ��Ö ���ÒØ× �Ò� �ÒÓÛÐ����

Ó� Ø�� �ÝÒ�Ñ� × Ó� Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ Ê��×ÓÒ�Ò� ��×�� ÓÒ

Ø��Ø ÔÖÓ����Ð�ØÝ ÑÓ��Ð Û�× Ù×�� ØÓ �ÓÓ×� � Ø�ÓÒ× �ÓÖ ÒÓØ

ÓÒÐÝ Û�� � Ø�×�× ØÓ �ØØ�Ò� ØÓ �ÙØ �Ð×Ó ØÓ �ÓÓ×� � Ø�ÓÒ× ØÓ

¬Ò� Û��Ø��Ö Ø�×�× �Ö� ÙÖÖ�ÒØÐÝ ÔÖ�×�ÒØ Ì�� �ÔÔÖÓ� �Û�×

Ø�×Ø�� ÓÒ �ÓØ� Ö��Ð ��Ö�Û�Ö� �Ò� �Ò � ×�ÑÙÐ�ØÓÖ �Ò� Û�×

×�ÓÛÒ ØÓ Ô�Ö�ÓÖÑ Û�ÐÐ �ÙØÙÖ� ÛÓÖ� Û�ÐÐ �ÒÚÓÐÚ� Ù×�Ò� ÑÓÖ�

��Ø��Ð× Ó� Ø�� ÙÒ��ÖÐÝ�Ò� ÔÖÓ����Ð�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ �Ò Ø�� ÓÒ

×ØÖ��ÒØ ×�Ø�×�� Ø�ÓÒ �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ

8. REFERENCES

� ℄ à À�Ö�Ý�Ñ� �Ò� Å �Ó�ÓÓ �Ò �ÔÔÖÓ� �ØÓ

ÓÚ�Ö ÓÒ×ØÖ��Ò�� ��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ ×�Ø�×�� Ø�ÓÒ

ÔÖÓ�Ð�Ñ×� ��×ØÖ��ÙØ�� ���Ö�Ö �� �Ð ÓÒ×ØÖ��ÒØ

×�Ø�×�� Ø�ÓÒ ÁÒ ÈÖÓ Ó� Ø�� �Ø� ÁÒØÐ �ÓÒ� ÓÒ

ÅÙÐØ� ���ÒØ ËÝ×Ø�Ñ× Á�Å�Ë ÂÙÐÝ

� ℄ Å �Ó�ÓÓ � À �ÙÖ��� Ì Á×���� �Ò� à ÃÙÛ���Ö� Ì��

��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ ×�Ø�×�� Ø�ÓÒ ÔÖÓ�Ð�Ñ�

�ÓÖÑ�Ð�Þ�Ø�ÓÒ �Ò� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× Á��� ÌÖ�Ò×� Ø�ÓÒ× ÓÒ

ÃÒÓÛÐ���� �Ò� ��Ø� �Ò��Ò��Ö�Ò� � ��� ß��� ���

� ℄ È Â ÅÓ�� À ÂÙÒ� Ï Ë��Ò Å Ì�Ñ�� �Ò�

Ë ÃÙÐ��ÖÒ� � �ÝÒ�Ñ� ��×ØÖ��ÙØ�� ÓÒ×ØÖ��ÒØ

×�Ø�×�� Ø�ÓÒ �ÔÔÖÓ� � ØÓ Ö�×ÓÙÖ � �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ ÁÒ ÈÖÓ Ó�

�ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÈÖÓ�Ö�ÑÑ�Ò�

��℄ È Â ÅÓ�� Ï Ë��Ò �Ò� Å Ì�Ñ�� ��×ØÖ��ÙØ��

ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÓÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ �Ò� �Ø× �ÔÔÐ� �Ø�ÓÒ Ì� �Ò� �Ð

Ê�ÔÓÖØ ÁËÁ ÌÊ � � ÍÒ�Ú�Ö×�ØÝ Ó� ËÓÙØ��ÖÒ

��Ð��ÓÖÒ�� ÁÒ�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Ë ��Ò �× ÁÒ×Ø�ØÙØ�

��℄ È Â ÅÓ�� Ï Ë��Ò �Ò� Å Ì�Ñ�� ��×ØÖ��ÙØ��

ÓÒ×ØÖ��ÒØ ÓÔØ�Ñ�Þ�Ø�ÓÒ �Ò� �Ø× �ÔÔÐ� �Ø�ÓÒ ÁÒ

ÈÖÓ ����Ò�× Ó� ���Á ÏÓÖ�×�ÓÔ ÓÒ �Ó�Ð�Ø�ÓÒ

�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ

��℄ ��� ËÝ×Ø�Ñ× Ë�Ò��Ö× � Ñ ��ÐÐ�Ò�� ÔÖÓ�Ð�Ñ

�ØØÔ� ÛÛÛ ×�Ò��Ö× ÓÑ �ÒØ× � Ñ �ØÑ

��℄ ÆÓ�Ñ Å Ë��Þ��Ö Å� ���Ð Ä Ä�ØØÑ�Ò �Ò� �Ö�� �

Ã��Ñ ËÓÐÚ�Ò� ÖÓ××ÛÓÖ� ÔÙÞÞÐ�× �× ÔÖÓ����Ð�×Ø�

ÓÒ×ØÖ��ÒØ ×�Ø�×�� Ø�ÓÒ ÁÒ ���Á Á��Á Ô���× ��ß �

���

More magazines by this user
Similar magazines