Applying Constraint Reasoning to Real-world Distributed Task ...

isi.edu

Applying Constraint Reasoning to Real-world Distributed Task ...

¯ ÍÔ��Ø�× Ñ��� ��×�� ÓÒ �ÒÓÛÐ���� Ó� Ø�� �ÝÒ�Ñ� ×

Ó� Ø�� �ÓÑ��Ò ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø �

Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ ��Ú�Ò Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø �Ø Û�× ÔÖ�×�ÒØ

��ÖÐ��Ö �ÓÖÑ�ÐÐÝ Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �× ÈÖ ÌØ�ÈÖ ÌØ

Û��Ö� ÈÖ ÌØ �× Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø�×� Ì �× ÔÖ�×�ÒØ �Ø

Ø�Ñ� Ø

¯ ÍÔ��Ø�× ��×�� ÓÒ ÔÖÓ����Ð�×Ø� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Ö�

Ð�Ø�ÓÒ×��Ô× ��ØÛ��Ò Ø�×�× �ÓÖÑ�ÐÐÝ Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ

�× ÈÖ Ì �ÈÖ Ì � ���� ÈÖ ÌÆ

Ï� Ö���Ö ØÓ �� �ØÝÔ� Ó� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �× �Ò Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ

��ÒÓØ�� Ç �� � Ó� Ø�� ØÝÔ�× Ó� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ÔÖÓÚ���× ×ÓÑ�

�Ú���Ò � ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� � Ø�×� Ì ÁÒ Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö

��Ú�Ò � ÑÓ��Ð Ó� Ø�� ØÝÔ�× Ó� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ Ø��Ø �Ò �� Ö�

��Ú�� Û� �Ò �Ð ÙÐ�Ø� ÈÖ Ì �Ç Ì��Ø �Ú���Ò � ×�ÓÙÐ� ��

ÓÑ��Ò�� Û�Ø� ÔÖ�Ú�ÓÙ× �Ú���Ò � ØÓ Ñ��� ÈÖ Ì ÑÓÖ� �

ÙÖ�Ø� ÀÓÛ�Ú�Ö ×�Ò � Ø�� ×�ØÙ�Ø�ÓÒ ��Ò��× �ÝÒ�Ñ� �ÐÐÝ

ÑÓÖ� Ö� �ÒØ �Ú���Ò � ×�ÓÙÐ� �� Û����Ø�� ÑÓÖ� ���Ú�ÐÝ Ø��Ò

ÓÐ��Ö �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ Ì�� �ÒØ��Ö�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� Ò�Û Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ×

Û�Ø� Ø�� ÔÖ�Ú�ÓÙ× �Ú���Ò � Ù×�× � Ú�Ö��Ø�ÓÒ ÓÒ Ø�� ×Ø�Ò��Ö�

ÔÖÓ����Ð�ØÝ ÖÙÐ��

ÈÖ Ì �Ç �

ÈÖ Ç�Ì ¢ ÈÖ Ì

ÈÖ Ç

ÁÒ Ø��× �ÕÙ�Ø�ÓÒ Ç �× Ø�� Ò�Û Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ÈÖ Ç�Ì �×Ø��

ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� ��ØØ�Ò� Ø�� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ ��Ú�Ò Ø��Ø Ø�� Ø�×� �×

ÔÖ�×�ÒØ Ì��× ÔÖÓ����Ð�ØÝ �× �Ð ÙÐ�Ø�� �Ò ��«�Ö�ÒØ Û�Ý× ��

Ô�Ò��Ò� ÓÒ Ø�� ØÝÔ� Ó� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� � ÑÓ��Ð

Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× ÔÖÓÚ���× Ø��× �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÓÖ ×�Ò×ÓÖ Ó�×�ÖÚ�

Ø�ÓÒ× ÈÖ Ì �× Ø�� � ÔÖ�ÓÖ� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� Ø�×� Ì Ë�Ò � Û�

�ÒÓÛ Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø Ø�� Ø�×� Û�× ÔÖ�×�ÒØ �Ò Ø�� ÔÖ�Ú�

ÓÙ× Ø�Ñ� ×Ø�Ô Û� �Ò Ù×� Ø��Ø �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ØÓ �Ð ÙÐ�Ø� Ø��

ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ø��Ø Ø�� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ �Ò Ø�� ÙÖÖ�ÒØ Ø�Ñ� ×Ø�Ô

Ì��Ø �×�

ÈÖ ÌØ �

ÈÖ ÌØ�ÌØ ¢ ÈÖ ÌØ

ÈÖ ÌØ �ÌØ

Û��Ö� ÈÖ ÌØ �×Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� Ø�×� Ì ���Ò� ÔÖ�×�ÒØ

�Ø Ø�Ñ� Ø �ÓÖ ×�ÑÔÐ� �ØÝ Û� ×�Ø ÈÖ ÌØ�ÌØ � Û �××�Ò

ÈÖ ÌØ �ÌØ

Ø��ÐÐÝ Ø��× �××ÙÑ�× Ø��Ø Ø�� �ÝÒ�Ñ� × Ó� Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ

�Ö� ÙÒ��ÓÖÑ � ÖÓ×× Ø�×�× �Ò� Ø�Ñ�× Ì�Ù× Ø�� �Ð ÙÐ�Ø�ÓÒ Ó�

Ø�� ÔÖÓ����Ð�ØÝ Ó� � Ø�×� ��Ú�Ò � Ò�Û Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ �Ò� �Ò

ÔÖ�Ú�ÓÙ× ÔÖÓ����Ð�ØÝ �×�

ÈÖ ÌØ�Ç �

ÈÖ Ç�ÌØ ¢ ÛÈ Ö ÌØ

ÈÖ Ç

ÇÙÖ ÙÖÖ�ÒØ �ÑÔÐ�Ñ�ÒØ�Ø�ÓÒ Ù×�× � ×�ÑÔÐ�¬�� Ú�Ö×�ÓÒ Ó�

Ø��× �Ð ÙÐ�Ø�ÓÒ Ì�� �ÒØ��Ö�Ø�ÓÒ Ó� Ò�Û Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× �Ø�Ö

�Ø�Ú�ÐÝ ÙÔ��Ø�× ÈÊ Ï��Ò �ÒÝ ÈÖ Ì ��Ò��× �ÒÓÙ�� Ø��Ø

�Ø �Ù×�× Ø�� ×Ø�ØÙ× Ó� � Ø�×� ØÓ ��Ò�� � Ñ�××��� �× ×�ÒØ ØÓ

��ÓÔØ Ë� Û�� � Ø��Ò Ñ�Ý ×Ø�ÖØ � Ò�Û ÖÓÙÒ� Ó� Ò��ÓØ��Ø�ÓÒ

ØÓ ��Ø�ÖÑ�Ò� � Ò�Û ÓÔØ�Ñ�Ð Ø�×� �ÐÐÓ �Ø�ÓÒ

4.2.1 Updates from Sensors

ÁÒ Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò �××�ÒØ��ÐÐÝ Ø�� ×�Ñ� � Ø�ÓÒ×

�Ö� Ø���Ò ØÓ ��Ø� Ø Ø�×�× �× ØÓ Ô�Ö�ÓÖÑ Ø�Ó×� Ø�×�× Í×�Ò�

� Ð��ÖÒ�� ÑÓ��Ð Ó� Ø�� �ÒÚ�ÖÓÒÑ�ÒØ Ø�� ���ÒØ �Ò Ð�Ú�Ö���

Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ø���Ò �Ò Ø�� ÓÙÖ×� Ó� Ô�Ö�ÓÖÑ�Ò� � Ø�×� ØÓ

Ö��×ÓÒ ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� �ÐÐ Ø�×�× Ì��× Ø� �Ò�ÕÙ� �ÓÖ

Ö��Ù �Ò� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �× ÔÙÖ�ÐÝ ÐÓ �Ð � � Ø�� ���ÒØ Ù×�× ÓÒÐÝ

Ì�×�×

Ë� ØÓÖ Ê����Ò� Ì Ì Ì Ì� Ì� Ì�

� � �

� � �

� �

� � � � �

� � �

� � ��

� � ��

� � �

� � �

� � � � �

� � �

� � � �

� � � �

� �� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � � �

� � � � �

� � �� �


Ì��Ð� � Å�ÔÔ�Ò� �ÖÓÑ ×�Ò×ÓÖ Ö����Ò�× ØÓ ÔÖÓ����Ð

�ØÝ ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ � ÖÓ×× Ø�×�×

ÐÓ �Ð �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ ØÓ Ö��Ù � ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ Ì��Ð� ×�ÓÛ× Ô�ÖØ

Ó� Ø�� ÑÓ��Ð �ÓÖ � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö ×�Ò×ÓÖ �Ò � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö ÓÒ¬�

ÙÖ�Ø�ÓÒ Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò �ÓÐÙÑÒ ÓÒ� ��Ú�×

Ø�� ×� ØÓÖ �Ò Û�� � Ø�� ���ÒØ Ø���× Ø�� Ö����Ò� �ÓÐÙÑÒ

ØÛÓ ��Ú�× Ø�� ×ØÖ�Ò�Ø� Ó� Ø�� Ö����Ò� �����Ö ÒÙÑ��Ö× �Ò

�� �Ø� ×ØÖÓÒ��Ö Ö����Ò�× Û�� � �Ò ØÙÖÒ �Ò�� �Ø� Ø��Ö� �× �

Ø�Ö��Ø ÐÓ×� �Ý �ÓÐÙÑÒ× � ��Ú� Ø�� Ô�Ö �ÒØ��� Ó� Ø�Ñ�×

Ø�� Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ Û��Ò � Ö����Ò� Ó� Ø��Ø ×ØÖ�Ò�Ø� �× Ø���Ò

�Ò Ø��Ø ×� ØÓÖ Ï��� Ö����Ò�× �Ó ÒÓØ ��Ú� � ÙÖ�Ø� �Ò�ÓÖÑ�

Ø�ÓÒ ��ÓÙØ Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� Ø�×�× �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� �� � Ö����Ò�

Ó� ×ØÖ�Ò�Ø� �× Ø���Ò �Ò ×� ØÓÖ Ú�ÖÝ Ð�ØØÐ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �×

��ÖÒ�Ö�� ��ÓÙØ Û�� � Ø�×�× �Ö� Ð���ÐÝ ØÓ �� ÔÖ�×�ÒØ ËØÖÓÒ�

Ö����Ò�× ÔÖÓÚ��� ÑÙ � ÑÓÖ� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÓÖ �Ü�ÑÔÐ� �� �

Ö����Ò� Ó� ×ØÖ�Ò�Ø� � �× Ø���Ò �Ò ×� ØÓÖ Ø��Ø Ö����Ò� Û�×

�Ù� Ø�� ÔÖ�×�Ò � Ó� ��Ø��Ö Ì�×� � ÓÖ � �Ú�Ò Û�Ø� Ø��× ×ØÖÓÒ�

Ö����Ò� Ø�� ���ÒØ �× ÒÓØ ��Ð� ØÓ ÓÑÔÐ�Ø�ÐÝ ��Ø�ÖÑ�Ò� Û�� �

Ø�×� �× ÔÖ�×�ÒØ �Ò� ÑÙ×Ø Ö�ÐÝ ÓÒ �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓØ��Ö

���ÒØ× ØÓ ��Ø�ÖÑ�Ò� �Ü� ØÐÝ Û�� � Ø�×� �Ø �×

�ÓÖ Ø�� ×�Ò×ÓÖ Ò�ØÛÓÖ� �ÓÑ��Ò Ø�� ÑÓ��Ð �× Ö��Ø�� �Ý

ÖÙÒÒ�Ò� Ø�� ×Ý×Ø�Ñ �ÓÖ ×�Ú�Ö�Ð �ÓÙÖ× ÓÑÔ�Ö�Ò� Ø�� Ö���

�Ò�× Ó� Ø�� ×�Ò×ÓÖ× Û�Ø� Ø�� � ØÙ�Ð ×Ø�Ø� Ó� Ø�� ÛÓÖÐ� Ì��×

�× �«� Ø�Ú�ÐÝ � ×�ÑÔÐ� �ÓÖÑ Ó� ×ÙÔ�ÖÚ�×�� Ð��ÖÒ�Ò�

4.2.2 Updates from Overheard Communication

ÁÒ ÓÖ��Ö ØÓ ¬Ò� � �ÓÓ� ÓÔØ�Ñ�Ð �� Ø�Ñ� �× �Ú��Ð��Ð� �Ð

ÐÓ �Ø�ÓÒ Ó� Ö�×ÓÙÖ �× ØÓ Ø�×�× ��ÓÔØ Ë� Ö�ÕÙ�Ö�× ���ÒØ× Ò�

�ÓØ��Ø� �× ��× Ö���� ��ÓÚ� Ë�Ò � Ø�� Ø�×� ×Ø�ØÙ× Ú� ØÓÖ �ÓÖ

�� � ���ÒØ Û�ÐÐ �� ��«�Ö�ÒØ ���ÒØ× �Ò �Ò��Ö Ù×��ÙÐ �Ò�ÓÖ

Ñ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ× �ÖÓÑ ÓØ��Ö ���ÒØ× Ì�� ÐÓ �Ð

×�Ò×�Ò� � Ø�ÓÒ× Ó� �� � ���ÒØ �Ö� ×Ù�Ø�� ØÓ ��Ø� Ø�Ò� Ô�ÖØ� Ù

Ð�Ö Ø�×�× ÁÒ��ÖÖ�Ò� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �ÖÓÑ ÓÑÑÙÒ� �Ø�ÓÒ �ÐÐÓÛ×

�Ò ���ÒØ ØÓ Ð�Ú�Ö��� Ø�� ���Ð�ØÝ Ó� �ÒÓØ��Ö ���ÒØ ØÓ � Ù

Ö�Ø�ÐÝ ��Ø� Ø � Ô�ÖØ� ÙÐ�Ö Ø�×�

�Ø Ø�� Ð�Ú�Ð Ó� ��ÓÔØ Ë� Ò��ÓØ��Ø�ÓÒ× Ø�� ���ÒØ× �Ö� ÒÓØ

More magazines by this user
Similar magazines