Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

Til at bevidstgøre vores paradigmeopfattelse, tages der udgangspunkt i Abnor og Bjerkes op-

fattelse af, hvorledes et paradigme kan opfattes. Abnor og Bjerke inddeler et paradigme i fire

aspekter: virkelighedsopfattelse, videnskabsopfattelse, videnskabsideal samt etiske og æsteti-

ske aspekter. 31

Virkelighedsopfattelse definerer, hvorledes virkeligheden er konstrueret. Videnskabsopfat-

telse dannes ud fra den viden, vi som forskere har tilegnet os gennem vores fagfelt, og er så-

ledes bestemmende for valg af metodik i forbindelse med undersøgelsesfeltet. De videnska-

belige idealer er bestemt af os som forskere, men bestemmes ligeledes af, hvad vi som for-

skere søger at opnå med undersøgelsen. Videnskabsidealet definerer således undersøgelsens

formål. Etik beskriver, hvordan vi som forskere forholder os til, hvad der er moralsk forkert

eller upassende, og beskriver således vores tilgang til at undersøge objekter og undersøgel-

sesområdet. Det æstetiske aspekt omhandler, hvordan resultaterne i undersøgelsen skal præ-

senteres. 32

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Abnor og Bjerkes paradigmeopfattelse, idet vi på denne

måde får videreformidlet vores grundlæggende antagelser om verden på en overskuelig må-

de, og desuden kan vi ved hjælp af de fire aspekter redegøre for mange af de overvejelser,

som vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale.

Vir k e lig h ed sopf attels e

Med udgangspunkt i det funktionalistiske paradigme og det positivistiske perspektiv, ser vi

virkeligheden reelt eksisterende derude. Virkeligheden eksisterer og styres af uforanderlige,

naturgivne love og mekanismer. Den helt grundlæggende antagelse er, at verden består af

enkeltstående objektive og observerbare forhold, som er facts uden indbyrdes relationer.

Helheden er lig summen af delene. Samfundet opfattes således som et kausalt system, som er

en aggregeret helhed af enkeltmennesker. Helheden er styrbar gennem styring af delene.

Forklaringsidealet er gennem kausale forklaringer ved generelle lovmæssigheder, årsager og

virkninger.

Vid e n skabsopfatte lse

Vores videnskabsopfattelse er præget af det teoretiske fundament og den viden om økonomi-

ske modeller, som vi har oparbejdet gennem bachelor- og kandidatuddannelsen i marketing.

Disse modeller anvendes som redskaber til fortolkning af aspekter i virkeligheden og til ud-

vikling af nye fortolkninger omkring virkeligheden.

31 Abnor og Bjerke

32 Abnor og Bjerke

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Videnskabsteori

og metode 20

More magazines by this user
Similar magazines