Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

snit præsenteres vores analytisk tilgang, hvilken ikke nødvendigvis er identisk med den ren-

dyrkede analytiske tilgang.

Analytisk syn 33

Det analytiske syn bygger på en antagelse om, at virkeligheden er objektiv, og at helheden er

lig summen af delene. At virkeligheden har en summativ karakter betyder, at delene tilsam-

men er lig helheden, og at delene dermed hverken er afhængige af eller påvirker hinanden.

Da delene er uafhængige af hinanden, kan selve undersøgelsen også betragtes som værende

uafhængigt af undersøgeren. Det antages derfor, at virkeligheden kan beskrives objektivt og

uafhængigt af undersøgeren. Viden er derfor uafhængig af individet.

Inden for det analytiske syn forklares sammenhænge ud fra en kausal årsags-virkning til-

gang. Det overordnede syn er, at alt skal være kvantificerbart, og hvis ikke det er det, skal

det operationaliseres, således det gøres måleligt, tælleligt og vejeligt.

Systemsy n 34

I systemsynet er udgangspunktet derimod, at helheden er forskellig fra summen af delene.

Det betyder, at virkeligheden i systemsynet anses for at bestå af en række dele, der er gensi-

dige afhængige af hinanden. Delene kan summeres, men helheden vil være forskellig fra

summen af delene. Der findes således synergieffekter, som både kan være positive og nega-

tive.

Det antages, at virkeligheden er objektiv, men viden er afhængig af det system, der analyse-

res. Fokus i systemtilgangen er på relationerne mellem individerne i systemerne. Dermed ad-

skiller systemsynet sig fra det analytiske syn.

Aktørsy n 35

Inden for aktørsynet er den overordnede antagelse, at der kun eksisterer helheder som struk-

turer af betydninger, hvilke er konstrueret socialt. Aktørsynet opfatter således virkeligheden

som værende en social konstruktion. Den overordnede sociale konstruktion af virkeligheden

er et direkte resultat af den samlede dialektiske interaktion mellem de involverede individer.

Virkeligheden anses derfor som subjektive forståelser, der kommer til udtryk gennem sociale

konstruktioner.

Viden opfattes her som individafhængigt, og der ligges vægt på at forstå individet og den si-

tuation, individet er i. Viden opnås under aktørsynet gennem dialog, hvor der må tages højde

for hver enkeltes sociale evne, mulighed og vilje til at kommunikere og interagere med de

andre aktører.

33 Heldbjerg

34 Heldbjerg

35 Heldbjerg

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Videnskabsteori

og metode 22

More magazines by this user
Similar magazines