Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

onaliseres derfor, således det bliver kvantificerbart, hvilket netop er kendetegnet ved vores

behandling af individets følelser. 42

Der anvendes i specialet overvejende primære data i form af egen spørgeskemaundersøgelse

og interview. Tidsmæssigt og ressourcemæssigt er det ikke muligt selv at oparbejde viden

om undersøgelsesområdet ved hjælp af decision neuroscience eksperimenter, hvorfor der i

specialet anvendes sekundære data på dette område. Ligeledes anvendes der indledningsvist

sekundære data i den beskrivende fase samt i dele af analysen i form af litteraturstudier.

I de følgende afsnit diskuteres teknikkerne til dataoparbejdning særskilt. I hvert afsnit fast-

lægges først formålet med anvendelsen af teknikken, hvorefter de metodiske overvejelser i

forhold til teknikken diskuteres. Herefter følger operationaliseringen af teknikken i forhold

til specialet.

Sp ø rg e ske ma u nd e r sø ge lse

Den primære kilde i specialet er primære data i form af en spørgeskemaundersøgelse. Formå-

let med spørgeskemaundersøgelsen er, at oparbejde viden om integrationsgradens betydning

for effekten af product placement samt at oparbejde data om, hvorvidt andre faktorer påvir-

ker effekten. I det følgende beskrives, hvorledes dataindsamlingen har fundet sted, hvordan

spørgeskemaet er opbygget, samt hvorledes undersøgelsens data behandles i indeværende

speciale.

D at a i n d s a m l in g

Der anvendes kvantitative internetbaserede spørgeskemaer, som gør det muligt at benytte

SPSS og Excel til analyse af dataene. Spørgeskemaet udarbejdes i Survey-Xact, hvor re-

spondenterne vil kunne besvare spørgeskemaet ved at klikke på et link gjort tilgængeligt for

dem på eksempelvis websider eller sendt direkte til deres e-mail.

Spørgeskemaet udsendes til en stikprøve af hele populationen. I specialet er det valgt ude-

lukkende at undersøge forbrugere i alderen 15-30 år, da disse er en målgruppe, vi som for-

skere har forholdsvist nemt ved at nå gennem diverse skolesystemer og lignende. Afgræns-

ningen til kun at behandle en mindre aldersgruppe som 15-30-årige betyder endvidere, at det

i langt højere grad er muligt at antage, at forbrugerne ligner hinanden i forhold til eksempel-

vis kendskab til de præsenterede brands. Populationen anses derfor som hele Danmarks be-

folkning mellem 15-30 år. Stikprøven foretages udelukkende i Nordjylland. Det kan ikke an-

tages, at en nordjysk stikprøve er repræsentativ for hele den danske befolkning mellem 15-30

år, idet der kan være geografiske forskelligheder, men det formodes, at undersøgelsen kan

give os en viden om, hvorvidt integrationsgraden har betydning for effekten af product pla-

cement i forhold til stikprøven.

42 Heldbjerg

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Videnskabsteori

og metode 30

More magazines by this user
Similar magazines