Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

I det følgende diskuteres, hvorledes den indsamlede data skal behandles, herunder hvad der

skal gøres med delvise besvarelser. Desuden diskuteres stikprøvens størrelse og undersøgel-

sens repræsentativitet.

Spørgeskemaet har som tidligere skrevet været tilgængeligt for stikprøven i en uge. Stikprø-

ven indeholder en række skoler og uddannelsessteder, hvor spørgeskemaet enten har været

tilgængeligt via e-mail eller på uddannelsesstedets interne webside. I begge tilfælde er linket

til spørgeskemaet sendt til den person ved uddannelsesstedet, som har sagt ja til at distribue-

rer spørgeskemaet, men vi har på denne måde ikke kunne eftertjekke, om linket er blevet di-

stribueret videre til de studerende. Vi formoder dog, at alle har videredistribueret linket, ef-

tersom vi har lavet en aftale herom. Spørgeskemaet har i den forbindelse været tilgængeligt

for følgende skoler og uddannelsessteder; Aalborg Handelsskole (Langagervej, Saxogade og

Turøgade), Nordjyllandserhvervsakademi (alle dansksprogede uddannelser), Nørresundby

Gymnasium og HF, Aalborghus Gymnasium og HF, Auto College Aalborg, University Col-

lege Aalborg (Pædagoguddannelsen), Aalborg Universitet (Erhvervsøkonomi, Cand.merc-

udannelserne, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Dansk, Institut for Produktion, Insti-

tut for Maskinteknik, Socialrådgiverstudiet og Sociologi) samt Aalborg Tekniske Gymnasi-

um. Dette betyder, at spørgeskemaundersøgelsen har været tilgængeligt for omkring 6800.

Efter udsendelsen af spørgeskemaerne er der i alt indsamlet 523 besvarelser, heraf er 293

komplette besvarelser. Dette anses for værende et tilfredsstillende resultat, idet der er tale om

frivillig udvælgelse, hvorfor hele gruppen af personer, som spørgeskemaerne har været til-

gængelige for, formentlig ikke har været opmærksomme på, at de kunne deltage i en spørge-

skemaundersøgelse. Yderligere kan vi i Survey-Xact se, at yderligere 217 spørgeskemaer er

blevet distribueret. Det vil sige, at respondenten har åbnet linket, men aldrig trykket sig vide-

re i spørgeskemaet. Respondenten har således kun set startsiden med introduktionen og lin-

ket til filmen. Respondenten kan så enten have lukket spørgeskemaet ned uden at have set

filmklippet, eller have set filmklippet og så ikke vendt tilbage til spørgeskemaet. Samlet be-

tyder det således, at 740 personer har åbnet spørgeskemaet, hvilket er godt ti procent af de

personer, det har været tilgængeligt for, hvilket er meget tilfredsstillende.

Samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har været defineret med en tvungen svarkategori, hvil-

ket betyder, at der ikke forefindes missing values i de komplette besvarelser. Som ovenfor

skrevet findes der dog en række ikke komplette besvarelser, hvor respondenten har lukket

spørgeskemaet før sidste side. Det er i forhold til undersøgelsen valgt at se bort fra disse be-

svarelser. Dette er hovedsageligt valgt, fordi vi ikke ved nok om disse respondenter til at

medtage disse i undersøgelsen. Som skrevet tidligere har vi valgt at placere spørgsmålene

vedrørende respondentens køn og alder sidst i spørgeskemaet, hvilket efterfølgende har bety-

det, at vi ikke har kunnet vurdere disse i forhold til stikprøvens repræsentativitet. Eftersom

disse respondenter netop har lukket spørgeskemaet ned inden spørgeskemaet var slut, har de

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Videnskabsteori

og metode 38

More magazines by this user
Similar magazines