Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

projekter.aau.dk

Kandidatafhandling – Product Placement i et decision neuroscience

Kandidatafhandling Product Placement i et decision neuroscience perspektiv

3 Teori

og begrebsforklaring

Det følgende kapitel indeholder en diskussion af de centrale begreber, der anvendes i specia-

let, samt redegør for specialets teoretiske referenceramme. Ved hvert af begreberne og teori-

erne defineres først formålet med, at disse inddrages i specialet, anvendelsen af disse opera-

tionaliseres kort, hvor dette giver mening, hvorefter begreberne og teorierne præsenteres.

Formålet med kapitlet er dermed at skabe en forståelse for specialets anvendelse af forskelli-

ge teoretiske begreber og modeller. Det er i dette kapitel valgt at præsentere de grundlæg-

gende teorier og begreber, som tilsammen danner specialets teoretiske baggrund. I forbindel-

se med besvarelse af arbejdsspørgsmål 2, hvor betydningen af integration i forhold til effek-

ten af product placement forsøges teoretisk forklaret samt ved besvarelse af arbejdsspørgs-

mål 3, hvor det diskuteres, om andre faktorer end integration har en effekt på product place-

ment, trækkes der først og fremmest på denne teoretiske referenceramme. Derudover præ-

senteres der i disse dele af analysen en række yderligere teorier og begreber, der kan være

med til at forklare effekten af integration samt besvare, hvorvidt der findes andre faktorer

med betydning for effekten af product placement. Disse er dog ikke på samme måde grund-

læggende for forståelsen af specialets arbejdsgang og metode, hvorfor de først præsenteres i

takt med de anvendes. Følgende kapitel indeholder dermed en diskussion af følgende teoreti-

ske begreber, der alle anses som grundlæggende for specialet: Product placement, herunder

typer af product placement, Decision neuroscience, herunder et afsnit, der diskuterer begre-

bet og dets måleredskaber, Neuroscience, der beskriver hjernens opbygning, Emotioner og

Følelser, herunder en skelnen mellem de to begreber, og hvorledes disse to begreber har be-

tydning for, hvordan hjernen fungere, og endelig en diskussion af begreberne Læring og

Hukommelse.

Product placement

Følgende afsnit vil indeholde en begrebsafklaring af begrebet product placement, og de red-

skaber og begreber, der ligger bag denne type af promotion.

Sanne Poulsen og Louise Skafsgård Jeppesen | Teori og

begrebsforklaring 46

More magazines by this user
Similar magazines