26.01.2013 Views

Sult på skemaet - WFP World Food Programme

Sult på skemaet - WFP World Food Programme

Sult på skemaet - WFP World Food Programme

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Emne: Sult og ernæring

Klassetrin: 7-9 klasse

Følgende materiale anvendes

� Internet forbindelse og computere

� Overheadprojektor / smart board

� Blyanter og kladdehæfter

Introduktion

Sult skemaet

Denne undervisningsplan har til formål at give et indblik i den

globale kamp mod sult – og vise elever hvad de selv kan gøre for at

hjælpe med at vinde den. Ydermere sætter den særlig fokus

nødvendigheden af at have adgang til den rette ernæring og

hvordan manglen her har store konsekvenser for elevers evne til

at lære.

Emnet vil blive belyst gennem en pige ved navn Molly, som er 13

år gammel og som bor i Mathare slummen i Nairobi – et af verdens

fattigste områder. Molly er en ud af 26 millioner børn, som hver dag

modtager et skolemåltid fra FN’s Fødevareprogram. I 2011 gav vi Molly et lille videokamera og bad hende filme sin

hverdag. Det resulterede i videoprojektet Mollys Verden.

Denne læreplan tager udgangspunkt i hendes film og sammen med de øvrige aktiviteter sigter planen mod at lære

elverne om global sult og vigtigheden af den daglige – nærende – madpakke.

Læreplanen

Læreplanen er sat til at vare ca. 1-2 timer, alt afhængig af hvor meget læreren ønsker at gå i dybden med de

specifikke aktiviteter. Planen kan udføres som den er, eller omstruktureres efter lærerens præferencer. Ydermere

kan aktiviteterne også udføres enkeltvis.

Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller hvis du har brug for yderligere information, så er du meget

velkommen til at kontakte os:

Camilla Edemann Callesen

camilla.callesen@wfp.org

+45 3546 71335

http://da.wfp.org

Bemærk! Læreplanen, samt al materiale kan hentes denne side.


Trin 1 – Hvad ved du om global sult?

Begynd med at spørge eleverne om hvad de ved om emnet. Eksempler

spørgsmål:

� Hvor mange mennesker sulter i verden?

o Baseret din viden fra FAQ dokumentet, lad eleverne

gætte og efterfølgende fortæl dem de aktuelle tal. For at

sætte det i perspektiv, kan du sammenligne med størrelsen

de byer og lande som de kender f.eks. København og

USA osv.

� Hvor i verden sulter mennesker?

o Endnu engang lad eleverne gætte og start en mindre

diskussion om dette. Slut af med at vise dem sultkortet.

� Hvad sker der med kroppen når den ikke får den rette ernæring

over længere tid? Hvad er under- og fejlernæring?

o Ud fra FAQ dokumentet, diskuter underernæring, kronisk

underernæring og fejlernæring.

� Hvad kan der gøres ved den onde cirkel?

o Inddrag fødevareassistance i diskussionen.

Trin 2 – Fødevareassistance

Del emnet op i to kategorier:

1. Nødsituationer

2. Udvikling

1. Diskuter:

� I hvilke situationer har mennesker brug for fødevareassistance?

- Som livreddende assistance som følge af naturkatastrofer,

konflikter mm.

- Som langsigtet hjælp til en bæredygtig genoprettelse og

udvikling af fødevaresikkerheden

� Hvordan yder organisationer som FN’s Fødevareprogram

fødevareassistance?

- Den humanitære katastrofeindsats

- Programmer der understøtter den langsigtede genopretning

og udvikling.

Se: ”Hvordan man brødføder 90 millioner mennesker”

2. Diskuter:

� Er det nok kun at give den rette mængde mad eller er det også

vigtigt at give den rette form for mad?

� Se: “Ernæring to minutter”

Hurtigt overblik

Aktuelle tal og fakta

Se: Mere information om

global sult

Se: Mere information om

kost og ernæring

Behovet for

fødevareassistance

Se: Mere om

nødhjælpsoperationer

Se: Mere om

udviklingsprojekter

Hvad er den rette form for

mad og hvad er ikke?


Brug et minut til at få eleverne til at reflektere over hvad de selv spiser til

frokost i skolen – får de altid det samme med i madpakken, køber de deres

mad osv.

Trin 3 – Mollys Verden

Fortæl eleverne om Molly og hvor hun

kommer fra; et af de fattigste områder

i verden. Men hun får et gratis måltid

mad hver dag, og det kan de se mere

om i denne video:

Se videoen: Mollys Verden

Uddel ”To minutter til at lære mere om:

skolemad” og efterfølgende diskuter:

� Hvorfor er skolemåltider vigtige

for fattige elever?

� Hvordan er Mollys liv anderledes nu da hun får et skolemåltid hver

dag?

� Er der andre refleksioner over det de lige har set?

� Hvad husker de særligt fra filmen?

Trin 4 – Lad os teste vores viden

Udlever spillet Elleve myter om global sult. Lad eleverne dyste mod

hinanden og afslut med at fortælle dem de rigtige svar.

Valgfrit

Send os en hilsen fra klassen til Molly som kan eksempelvis kan være et

billede af din klasse, et postkort mm., og send dem til:

World Food Programme Nordic Liaison Office | Midtermolen 3, 2100

Copenhagen, Denmark

Email: wfp.nordic@wfp.org (Skriv venligst “Hilsen til Molly” i emnefeltet)

Alle hilsnerne vil blive lagt ud vores hjemmeside

Mollys verden

Skolemad

Sandt eller falsk om global

sult

Send os jeres hilsen


Vil I engagere jer yderligere?

I kan teste jeres viden om sult og samtidig give et barn et skolemad, ved at tage denne Molly Quiz online.

Obs! Quizzen er engelsk men alle er velkommen til at deltage.

I kan også besøge os følgende sider:

På vores danske hjemmeside: http://da.wfp.org

Facebook: https://www.facebook.com/wfp.da

Twitter: @WFP_DK

Mange tak fordi I ville være med!


11 Myter om global sult

Myte 1: Der er nok mad i verden til at brødføde alle.

Sandt Falsk

Myte 2: Bekæmpelsen af sult betyder, at alle har nok at spise.

Sandt Falsk

Myte 3: Tørke og andre naturkatastrofer er årsagen til sult.

Sandt Falsk

Myte 4: Der er sult når der ikke er fødevarer at få i butikkerne.

Sandt Falsk

Myte 5: Alle som sulter lever i Afrika.

Sandt Falsk

Myte 6: Mit land sulter ikke og jeg behøver ikke bekymre mig om de andre

lande.

Sandt Falsk

Myte 7: Sult og hungersnød kan forudses.

Sandt Falsk

Myte 8: Sult er grundlæggende et sundhedsproblem.

Sandt Falsk


Myte 9: Der er kun sult under kriser og katastrofer.

Sandt Falsk

Myte 10: Der er vigtigere globale problemer end sult.

Sandt Falsk

Myte 11: Vi kan ikke gøre noget for dem som sulter.

Sandt Falsk


wfp.org/da

Det koster i

gennemsnit kun 1,5 kr.

om dagen at brødføde

og ændre et barns

liv for altid

Til trods for at mad

er et af de mest basale

behov for overlevelse,

går 1 ud af 8 sulten i

seng hver aften

Sult i Verden 2012

Procentdel af befolkningen som er underernæret 2010-12

Ingen eler utilstrækkelig

data

Lavt antal af underernærede

Moderat lavt antal af

underernærede

Moderat højt antal af

underernærede

Højt antal af

underernærede

>

Meget højt antal af

underernærede

Sult dræber,

forkrøbler, reducerer IQ,

sænker lønninger,

virker skolefremmødet

og undergraver

økonomisk vækst

Ingen data

Kortet viser udbredelsen af underernæring i den totale befolkning i 2010 – 2012. Indikatoren er et estimat af

procentdelen af befolkningen med adgang til en mængde energi fra mad, som er utilstrækelig for at opretholde et sundt

liv. Yderligere information er tilgængelig www.fao.org/publications/sofi/en/

Kilde: FAO, IFAD og WFP. 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012: Economic growth is necessary but

not suficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition.

© 2012 World Food Programme

The designations employed and the presentation of material in the maps do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WFP concerning the legal

or constitutional status of any country, teritory or sea area, or concerning the delimitation of frontiers.

* The Line of Control in Jammu and Kashmir agreed on by India and Pakistan is represented approximately by a doted line. The final status of Jammu and Kashmir has

not yet been agreed on by the parties.

** A dispute exists between the governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland

Islands (Malvinas).

*** Final boundary between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!