reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

hprd.dk

reserven - HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i ...

Reserveofficersforeningen i

Danmark er i dag et binavn til

Hovedorganisationen for Personel

af Reserven i Danmark – eller

HPRD og foreningen har derfor

valgt at opretholde det oprindelige

navn på hæderstegnet.

Hæderstegnet kan af foreningen,

efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen,

tildeles personer, såvel

aktive militære som afskediget,

og i ganske særlige tilfælde

civile, som bestyrelsen finder i

særlig grad bør hædres for deres

indsats for reserveofficerskorpset

som helhed og for foreningen i

særdeleshed.

som udtryk for den stabilitet, vi kender

fra foreningsarbejdet.

Majoren har således over mange år

ydet en imponerende, uselvisk og helt

særlig indsats samtidig med sit civile

virke ­ en indsats, som foreningen i

dag søger at påskønne.

Det er for denne helt særlige indsats

for Foreningen og for personel af

reserven, at vi i dag således tildeler

major af reserven Erik Olsen foreningens

hæderstegn.

Kaptajn af reserven,

Kim Åge Nielsen Birkerød

Kim Birkerød blev indkaldt til Dronningens

Livregiment i 1986, og gjorde

tjeneste ved regimentet frem til 1989.

Siden hen har kaptajnen i sin karriere

gjort tjeneste som CH MP/DET, NK

MP/KMP, KC SANKMP, EO TRBTN, EO

PNINFBTN og er nu designeret som

OO Totalforsvarsregion Syd.

Som reserveofficer gennemgik Kim

ReseRven 2/2009

Birkerød VUT I og blev udnævnt til

kaptajn af reserven i 1994.

Det bør i dagens anledning nævnes,

at Kim Birkerød indtil 1986 var frivillig

i Hjemmeværnet som premierløjtnant/instruktør

ved siden af uddannelsen

som håndværker og en årrække

som arbejdsleder inden for byggebranchen.

I perioden 1989­1995 som PF og NK

ved Specielle Efterretningspatjuljer

Vestre Landsdelskommando/Hærens

Operative Kommando.

I perioden 1995­2003 gjorde Kaptajnen

tjeneste som CH PTRKMP/DDIV.

Kaptajnen har deltaget i forsvarets

internationale opgaver i kortere og

længere perioder, såvel i Danmark som

udsendt til UNIKOM (Kuwait/Irak)

missionen.

Kaptajnen var i 14 år en meget aktiv

deltager i Nordjyske kreds indenfor

alle retninger i feltsportskursus,

samt som arrangør af en lang række

stævner indenfor Feltsport, Biathlon

terrænsport, o­løb m.v.

Kaptajnen har tilhørt Fynskredsen

siden 2000 og var i kreds­ bestyrelsen

i perioden 2002­2006 og har været

kursusleder af kredsens feltsportskursus

siden 2006.

Ved den internationale reserofficersorganisations

(CIOR) kongres i

Ålborg 1997 fungerede Kaptajnen som

leder af administrationen og ydede

herigennem en stor indsat for at sikre

et velgennemført stævne.

Kaptajnen har deltaget som aktiv

på det danske landshold ved Nordisk

Mesterskab i Feltsport i perioden 1988

– 2001, samt i 2005. Deltagelse har

givet mange gode placeringer i årene,

med 1998 som toppunkt hvor kap­

tajnen formåede at blive individuel

Nordisk Mester, samt deltager på det

danske hold der ligeledes blev Nordisk

Mester.

Kaptajnen har deltaget i det nordiske

samarbejde som medlem af

Nordisk Idrætsråd siden 2001. I denne

periode har Kaptajnen utrætteligt

arbejdet for at sikre gennemførelse af

en konkurrence på et højt kvalitativt

niveau.

I nordisk sammenhæng er Kim

Birkerød derved blevet et klart samlingspunkt

for feltsporten. Han er

anerkendt og respekteret af de øvrige

nordiske foreningers repræsentanter

– han er uformel og demonstrerer

alligevel præcist, hvor han vil hen og

hvordan tingene bedst er!

Kim Birkerød har igennem en lang

årrække således ydet en meget stor

indsats som officer af reserven, som

aktiv inden for kredsarbejdet i Foreningen,

som aktiv feltsportsudøver,

samt som leder af feltsportsaktiviteter

i Danmark og i det nordiske samarbejde

– alt sammen ved siden af sin civile

ansættelse i et større dansk entreprenørfirma,

hvor Kim Birkerød er dels

projektchef for store byggeriprojekter

m.v., dels afdelingsleder virksomhedens

egenproduktion af beton på Fyn.

Kaptajnen er ved sit personlige

eksempel – ligesom den forrige hæderstegnmodtager

­ dermed et godt

udtryk for, hvad Forsvarets reserve

egentlig består af i form af udtrykket

”twice a citizen. ”

Det er for denne helt særlige indsats

for Foreningen og for personel af

reserven, at vi i dag tildeler Kaptajn

af reserven Kim Birkerød foreningens

hæderstegn.

More magazines by this user
Similar magazines