01.02.2013 Views

Af ydre er Austin A60 Cambridge og Peugeot 404 ... - FDM

Af ydre er Austin A60 Cambridge og Peugeot 404 ... - FDM

Af ydre er Austin A60 Cambridge og Peugeot 404 ... - FDM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Austin</strong> <strong>A60</strong> CAmbridge mod <strong>Peugeot</strong> <strong>404</strong> // tekst Pet<strong>er</strong> ClAusen Foto kArsten meylAnd lemChe<br />

Tveæggede<br />

36 motorclassic EFTERÅR 2012


tvilling<strong>er</strong><br />

<strong>Af</strong> <strong>ydre</strong> <strong>er</strong> <strong>Austin</strong> <strong>A60</strong> <strong>Cambridge</strong> <strong>og</strong> <strong>Peugeot</strong> <strong>404</strong><br />

forbavsende ens. Begge <strong>er</strong> da <strong>og</strong>så tegnet af italienske<br />

Pininfarina <strong>og</strong> kom oven i købet på markedet næsten samtidig. Men bag rattet<br />

find<strong>er</strong> du hurtigt ud af, at d<strong>er</strong> <strong>er</strong> tale om to end<strong>og</strong> meget forskellige bil<strong>er</strong><br />

EFTERÅR 2012 motorclassic 37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!