Introduction to MCMC and Bayesian Рierarchical Models 1º ... - IMBEI

imbeiunimainz

Introduction to MCMC and Bayesian Рierarchical Models 1º ... - IMBEI

ÈÖ��� Ø�Ú� ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ×

�ÓÖ �ÙØÙÖ� ��Ø� � Û� Ñ�Ý �� �ÒØ�Ö�×Ø�� �Ò

ÔÖ��� Ø�Ú� ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ Ô ��Ü ��Ú�Ò �Ý


Ô ��� � Ô ���� � Ô ��� ���

Û�� � ��Ò�Ö�ÐÐÝ ×�ÑÔÐ�¬�× ØÓ


Ô ��� � Ô ��� Ô ��� ���

ÆÓÖÑ�Ð �×� ÓÒ� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ

� � ��

Þ �

Ô Þ�Ü �ÜÔ

�ÜÔ


� �


Ø�� ÔÖ��� Ø�Ú� ��×ØÖ��ÙØ�ÓÒ Ó� Þ �× ×Ø�ÐÐ � ÒÓÖÑ�Ð

Û�Ø� Ñ��Ò

�Ò� Ú�Ö��Ò �

� Þ�Ü � � � Þ�Ü� � �Ü � � ��Ü � �

Ú�Ö Þ�Ü � � Ú�Ö Þ�Ü� � �Ü Ú�Ö � Þ�Ü� � �Ü

� � � �Ü Ú�Ö ��Ü � � �

� ��

ËÓ ÓÙÖ ÔÖ��� Ø�Ú� �ÒØ�ÖÚ�Ð �× �ÒØÖ�� �Ø Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ

Ñ��Ò Ó� � �Ò� Ø�� Û��Ø� Ó� Ø�� �ÒØ�ÖÚ�Ð ��Ô�Ò�× ÓÒ

�ÓØ� Ø�� ÙÒ �ÖØ��ÒØÝ �Ò Ø�� �×Ø�Ñ�Ø�ÓÒ Ó� � �Ò� Ø��

Ñ��×ÙÖ�Ñ�ÒØ �ÖÖÓÖ

ÁÒ Ø�� �Ö�ÕÙ�ÒØ�×Ø ×�ØØ�Ò� Ø�� ÅÄ� �� � �Ü �Ò�

Ô �� � � � Ô �Ü�� � Æ �� �

Ò �

Û��Ö��× �Ò Ø�� ��Ý�×��Ò �Ö�Ñ�ÛÓÖ� Ø�� ��Ù�Ð

×Ø�Ø�Ñ�ÒØ� �× Ñ����

Ô � � �Ü � Æ �Ü� �

Ò

ÁÒ ×ÙÑÑ�ÖÝ ÓÒ Ø��×� �Ü�ÑÔÐ�× Û� ×��

¯ Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ Ñ��Ò �× � ÓÑÔÖÓÑ�×�

��ØÛ��Ò Ø�� ÔÖ�ÓÖ Ñ��Ò �Ò� Ø�� ÅÄ�

¯ Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ × � �× Ð�×× Ø��Ò �� � Ó� Ø�� ÔÖ�ÓÖ

× � �Ò� Ø�� × � ÅÄ�

�Ò� �× Ò �

¯ Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ Ñ��Ò � Ø�� ÅÄ�

¯ Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ × � � Ø�� × � ÅÄ�

¯ Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ �Ó�× ÒÓØ ��Ô�Ò� ÓÒ Ø�� ÔÖ�ÓÖ

Ì��×� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ× �Ö� ��Ò�Ö�ÐÐÝ ØÖÙ� Û��Ò Ø��

ÅÄ� �Ü�×Ø× �Ò� �× ÙÒ�ÕÙ�

ÆÓÖÑ�Ð �×� ÑÙÐØ�ÔÐ� Ó�×�ÖÚ�Ø�ÓÒ×

ËÙÔÔÓ×� Ø��Ø Û� ��Ú� � Ö�Ò�ÓÑ ×�ÑÔÐ� Ü �����ÜÒ

Ì��Ò �Ü � È Ü��Ò ×ÙÑÑ�Ö�×�× �ÐÐ Ø�� �Ò�ÓÖÑ�Ø�ÓÒ �Ò

Ø�� ×�ÑÔÐ� ÓÒ � Û�Ø� Ô �Ü�� � Æ �� �

Ò

Ë�Ñ�Ð�ÖÐÝ Û� �Ò ���Ù ��

��

�Ò �Ô � � �Ü � Æ �Ò�� Ò


Ò�Ü


� Ò

�Ò


� �

Ì��× �Ò �� �ÕÙ�Ú�Ð�ÒØÐÝ ÛÖ�ØØ�Ò�

���

�× Ò �

Ò


�Ò � Û� Û �Ü� � Ò � �

Ò

Û �Ò� �Ò

� �Ò � �

Û � � �Ò � �Ü� � Ò � � �Ò Å Ä �×Ø�Ñ�Ø�×

Ô � � �Ü � Æ �Ü� �

Ò

Û�� � �Ó�× ÒÓØ ��Ô�Ò� ÓÒ Ø�� ÔÖ�ÓÖ

ÈÖ�ÓÖ×

Ï��Ò Ø�� ÔÓ×Ø�Ö�ÓÖ �× �Ò Ø�� ×�Ñ� ��Ñ�ÐÝ �× Ø�� ÔÖ�ÓÖ

Ø��Ò Û� ��Ú� Û��Ø �× �ÒÓÛÒ �× ÓÒ�Ù�� Ý Ì��× ��×

Ø�� ��Ú�ÒØ��� Ø��Ø ÔÖ�ÓÖ Ô�Ö�Ñ�Ø�Ö× �Ò Ù×Ù�ÐÐÝ ��

�ÒØ�ÖÔÖ�Ø�� �× � ÔÖ�ÓÖ ×�ÑÔÐ�

�Ü�ÑÔÐ�× �Ò ÐÙ���

ÈÖ�ÓÖ Ä���Ð��ÓÓ� ÈÓ×Ø�Ö�ÓÖ

ÆÓÖÑ�Ð ÆÓÖÑ�Ð � ÙÒ�ÒÓÛÒ ÆÓÖÑ�Ð

ÁÒÚ ��ÑÑ� ÆÓÖÑ�Ð � ÙÒ�ÒÓÛÒ ÁÒÚ ��ÑÑ�

��Ø� ��ÒÓÑ��Ð ��Ø�

��ÑÑ� ÈÓ�××ÓÒ ��ÑÑ�

ÍÒ�ÓÖØÙÒ�Ø�ÐÝ ÓÒ�Ù��Ø� ÔÖ�ÓÖ× �Ó ÒÓØ �Ü�×Ø �ÓÖ �ÐÐ

Ð���Ð��ÓÓ�× �Ò� ÓÙÐ� �� Ö�×ØÖ� Ø�Ú�

¯ ÆÓÒ ÓÒ�Ù��Ø� ÔÖ�ÓÖ× �Ò �Ð×Ó �� Ù×��

ß Å�Ø�× �× ��Ö��Ö

ß Ï� Û�ÐÐ Ö�ØÙÖÒ ØÓ Ø��×� �Ò Ø�� ���Ö�Ö �� �Ð

ÑÓ��ÐÐ�Ò� ×� Ø�ÓÒ×

Û

More magazines by this user
Similar magazines