FN missionen i Sudan Garnisons Idrætsdag Fødselsdagsparade

forsvaret.dk

FN missionen i Sudan Garnisons Idrætsdag Fødselsdagsparade

�������������������������� � 3. årgang � Nr. 6 dec. 2008

FN missionen i Sudan

Garnisons Idrætsdag

Fødselsdagsparade

1


��������

����������

����������������


���������

����������

����������������

Udgives af:

Skive Garnison

Sdr. Boulevard 15

7800 Skive

Telefon 72 28 40 00

www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer:

5. februar, 5. april, 5. juni,

5. august, 5. oktober og

5. december.

���������������

Indhold

3 Leder

FN's mission i Sudan

8 �������������������

�� Fødselsdagsparade

��� ���������������������

�� Job- og uddannelsesrådgiveren i nye rammer

��� ��������������������������

�� Vi kom, vi skød, vi vandt!

�� MC-Klubben "Halvgas" på tur

�� Jernbanemagasinet

20 Soldaterportalen

�� Navnenyt

22 De Danske Pionerforeninger

Redaktion

Ansvarshavende redaktør:

Major Ole A. Hansen

Telefon 72 28 40 01

Overkonstabel-1

Hans Brinch (layout/opsætning)

Kontaktperson for Pionerforeningen

Webmaster/Administrator på:

http://forsvaret.dk/skivekaserne

Telefon 72 28 40 13 / 20 27 41 30

pioneren@mil.dk

Overkonstabel-1

Arne S. Hansen (layout/opsætning)

Kontaktperson for annoncører

Administrator på:

���������������������

Telefon 72 28 40 08 / 22 83 84 09

arne.hansen@mil.dk

Forside foto:

En menig HBU'er på forhindringsbanen

på garnisons idrætsdagen.

Foto: OKS-1 Hans Brinch, redaktionen.

Deadline

Indlæg til næste nummer skal være redaktionen

i hænde senest den

����������������

Holdninger udtrykt i PIONEREN

er ikke nødvendigvis i overens-

stemmelse med Ingeniørregimentets

holdning.


CHEFEN taler

Af Oberstløjtnant

J.C. Jensen

December har indfundet sig og lige om lidt er

året omme. Det har igen været et år med store

udfordringer for vores udsendte ingeniører og for

vores våbenart. Vores struktur er så spinkel, ar

selv små udfald ved udsendte enheder medfører

en stor belastning på de hjemmeværende, hvoraf

nogle må af sted igen – igen. Jeg anerkender jeres

store indsat – med stolthed.

�����������������������������

Ebbe Munch Prisen er i 2008 på vegne af Fonden

overrakt af Hendes Majestæt Dronningen til den

”Danske soldat i Afghanistan”. Til at modtage

prisen på den danske soldats vegne var udvalgt en

PL fra Den Kongelige Livgarde og SG B. S. Elkrog fra

1. Panseringeniørkompagni. SG B. S. Elkrog valg er

motiveret således:

”SG Bjørn Steen Elkrog har som panseringeniørgruppefører

på ISAF hold 5 et utal af gange været

indsat til ”sweepning” af bl.a. kampstillinger til

kampvogne herunder ikke mindst søgning efter

”Improvised Explosive Devices” (IED). SG og hans

gruppe, der gang på gang udførte søgning efter

IED, herunder søgning under fjendtlig morter og

RPG ild, fandt under stor personlig risiko et meget

stort antal IED i området omkring FOB ARMADILLO

og medvirkede dermed til at mindske risikoen for

de øvrige indsatte enheder væsentligt.

SG har med sit personlige engagement og sit gode

humør holdt særdeles godt sammen på sin gruppe,

der var under et konstant fysisk og psykisk pres

under hele missionen. SG er således en særdeles

god repræsentant for de danske soldaters indsats

i Afghanistan.”

������������������������

��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ����� �������

af personer, vil det være naturligt, at prisen går

videre til et egnet formål. Det er aftalt med de

indstillede, at Ebbe Munch Prisen gives videre til

”Danske Soldaters og Pårørendes Støttefond”

(50.000,- kr.).

Jeg vil gerne udtrykke min dybe respekt for den

danske soldats indsats og i denne leder en særlig

tak til SG B.S. Elkrog for den inspiration hans

udviste lederskab giver os andre. Flot.

Leder

�����������������������������������������

2 IGBTN har i år været arrangør af Ingeniørregimentets

idrætsdag. Som det kan læses på

omstående sider, var det en stor succes og med

indførelsen af en række vandrepræmier er der lagt

op til en ny tradition. 3 IGBTN vil tage udfordringen

op i 2009.

Endelig ny bog om Ingeniørtropperne

Den 20. november oprandt dagen endeligt. Efter

6 år i støbeskeen udkom bogen ”50 år med

Ingeniørtropperne – fra Randers og Farum til

Skive”. Bogen giver en fremragende beskrivelse

af Ingeniørtropperne og i livet i garnisonsbyerne

gennem de 50 år, indtil sammenlægningen i

Skive i 2003. Bogen kan købes for 125,00 kr. ved

henvendelse til Garnisonsstøtteelementet (GSE)

Skive. Nærmere praktiske detaljer vedrørende køb

af bogen kan snart ses på www.skivekaserne.dk.

Stort tillykke til vores skydehold

Det at være ingeniørsoldat fritager ikke én for at

kunne de grundlæggende soldaterfærdigheder,

hvoraf skydning udgør én. Stort tillykke med de

������ ����������� ���� ���������� ��� ���������� ����

opnået. Se detaljer inde i bladet.

Øvelsen i Tyskland

Danske Division har gennemført den årlige øvelse

i rammen af ARRC over 14 dage i Tyskland. For

første gang stillede vi med hovedparten af vores

bidrag til NRF-14 Ingeniørstab. Resultatet af

øvelsen var godt, men kan blive bedre og det

har vi et helt år til, inden vi har vagten i første

halvår 2010. Hovedparten af denne Ingeniørstab

�������� ���� ������ ��� ���� �� ����� ��� ����� �����������

på arbejdet på skolen. Jeg er dog helt overbevist

om, at investeringen i NRF-14 er indsatsen værd

for Ingeniørtropperne.

Slutteligt

Vil jeg gerne benytte denne mulighed til at ønske

alle tjenestegørende på Ingeniørkasernen i Skive,

alle pionerer indsat i internationale missioner,

tjenestegørende ved nationale såvel internationale

tjenestesteder og ikke mindst alle medlemmer af

vores mange pionerforeninger, samt alle pårørende

- En rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

3


FN's mission

i Sudan

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

En ny dag i INTOPS

Det er mandag den 10. november. Klokken er 06.15

og vækkeuret har netop ringet. Med AC’en kørende

på laveste niveau er temperaturen i containeren 28

grader. Luftfugtigheden er

høj - eksterm høj og tæt på

90. Udenfor har solen så

småt fået magt efter endnu

en regnfuld nat. Frøerne

har kvækket vedholdende

de sidste par timer. Sådan

har en ny arbejdsdag taget

sin begyndelse i mere

end 4 måneder for en af

Regimentets udsendte.

Temperatur og luftfugtighed

vil afsløre, at vi ikke er

i Helmand eller Kosovo.

Derimod på et andet

kontinent; nemlig Afrika.

Stedet er Juba i det sydlige Sudan ganske tæt ved

Nilen godt 150 KM nord for Uganda. Med denne

indledning vil jeg beskrive lidt af dagligdagen for en

����������������������������������������������������

Baggrunden for FN’s mission i Sudan

��������������������������������������������

borgerkrige i Sudan. Den seneste fandt sted 1983

��������������������������������������������������

kompliceret og blodig med over 2 millioner ofre.

4

Der er endnu ikke køkken på

alle teamsites, så maden må

tilberedes i det fri.

Her besøger Poul et af missionens

mindste teamsites i RAJA. Her har man

tæt kontakt til den lokale befolkning.

Krigene er udkæmpet mellem regeringshæren, SAF

(Sudan Armed Forces) fra nord og befrielseshæren,

SPLA (Sudan People’s Liberation Army) i syd.

Årsagerne til krigene er de

klassiske; nemlig etniske

og religiøse modsætninger

samt uenighed om

fordeling af naturens

ressourcer. Befolkningen

i Nordsudan og omkring

hovedstaden Khartoum

er overvejende muslimer

og af arabisk oprindelse.

I det sydlige Sudan er

befolkningen kristne og

animister (tilhængere af

traditionelle afrikanske

religioner) og kan betegnes

som ”rigtige afrikanere”. I

syd har befolkningen gennem mange år frygtet, at

styret i Khartoum vil gøre hele Sudan til en islamisk

stat. Netop denne frygt har været den væsentligste

årsag til krigene. Efter pres fra USA indgik

parterne i oktober 2004 en aftale om våbenhvile,

herunder en aftale om fordeling af indtægterne

fra olieudvindingen. I marts 2005 blev det i FN´s

Sikkerhedsråd besluttet at indsætte en FN-styrke i

Sudan. Styrken er benævnt United Nations Mission

In Sudan (UNMIS).


FN observatørernes egen

betalte Tokul - som giver

ly for både sol og regn.

Missionens hovedopgaver

Styrkens opgaver tager udgangspunkt i den såkaldte

CPA (Comprehensive Peace Agreement). UNMIS skal

bl.a. ved hjælp af 700 mil. observatører medvirke til

at monitere fredsaftalens overholdelse. En anden

betydelig opgave er at medvirke ved gennemførelse

af DDR, som er Disarmament (indsamling af våben),

Demobilization (reduktion af militære strukturer)

samt Reintegration (soldaters tilbagevenden til

et civilt samfund). Mere end 180.000 soldater fra

begge hære skal gennem denne proces. Endelig skal

UNMIS medvirke ved planlægning og gennemførelse

af en række valg i Sudan. Der skal vælges præsident,

vicepræsident, nationalkomiteer i Nord og Syd samt

guvernører i 10 delstater. Sidst men ikke mindst

skal befolkningen i syd stemme om selvstændighed

����������������������������������������������������

udviklingen i hele Sudan. Til gennemførelse af disse

opgaver råder missionen over en styrke på ca. 11.000

soldater fra mere end 60 forskellige nationer samt

et civilt komponent på mere end 5.000 personer.

Budgettet for 2009 er 2 billioner USD! Danmark

�������������������������������������������������

observatører.

��������������������������������

Alle disse aktiviteter kræver en kæmpemæssigt

logistisk back up. Til løsning af opgaven er oprettet

en Mission Support Division (MSD) på mere end

5.000 personer. Jeg er ansat i Divisionens regionale

�������������������������������������������������������

Plans and Operations i Joint Logistic Operation

Center. Her har jeg ansvaret for ingeniør- og

logistikplanlægning i Sektor II, hvor der i øjeblikket

���������������������������������������������

sektorhovedkvarter (SHQ). Sektoren er ca. 500 KM

lang og små 250 KM bred med et areal mere end

dobbelt så stort som Danmark.

FAKTA:

Der gennemføres besøg

på teamsitet AWEIL.

������������������������������������������

i Afrika.

��������������������������������������

tannien i 1956 og har siden været

medlem af FN.

�������������������������������������

islamisk orienterede regeringer

har siden landet blev selvstændigt,

domineret landets indenrigspolitik.

��������������������������������������

at have haft krig i længst tid på det

afrikanske kontinent.

5

Fortsættes på næste side


Hovedopgaven

Min hovedopgave er at koordinere og tilsikre

at forholdene i SHQ og på TS er i orden i alle

henseender. Det er alt lige fra at der er de

nødvendige containere til beboelse, toilet- og

badecontainere, køkkenfaciliteter samt sikring

af baserne med pigtråd og HESCO. Selvom

jeg er udsendt som IGO, har stillingen dog et

betydeligt logistisk islæt, idet jeg tillige medvirker

ved prioritering og koordinering af transport af

materiel og forsyninger. Funktionen kræver en del

rejseaktivitet med besøg ved SHQ og TS mindst en

gang om måneden. Og heldigvis for det, for det er

her det rigtige Afrika for alvor opleves.

Udfordringerne

I et land, der er 5 gange så stort som Frankrig med

en stort set ikke eksisterende infrastruktur, er det

at udøve logistik en ganske betydelig udfordring.

Især i den sydlige del af landet er vejene utrolig

ringe og kun farbare uden for regntiden. Det

���������������������������������������������������

El Obeid og ud til SHQ og til TS. Selvom missionen

��������������������������������������������

tingene lidt i relief, at mere end 40.000.000

tons materiel og forsyninger afventer levering

til brugerne. I min sektor har vi i mere end to

måneder ventet på levering af tre store generatorer

til SHQ. Først da situation i uge 45 blev kritisk med

nedbrud af de eksisterende generatorer, skete der

noget. Jeg måtte løfte sagen til oberstniveau i HQ/

Khartoum og en Special Flight Request blev da også

gennemført dagen efter.

6

Et stemningsbillede fra landevejen mellem SHQ i WAU og TS AWEIL.

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������

Det operative miljø i Sydsudan lader sig ikke

sammenligne med Helmand. Sikkerhedssituationen

synes nogenlunde stabil, selvom om der under

���������������������������������������������

andre farer lurer. De sanitære forhold er ikke

prangende, og især badevandet hentet direkte fra

Nilen og kun nødtørftigt renset giver anledning til

nogen bekymring. I oktober var der 49 tilfælde af

tyfus og 117 tilfælde af malaria.

Det at være udsendt som enkeltperson i en FNmission

er en ganske anderledes udfordring end

at indgå i dansk BTN i en NATO-operation. Men

lad mig understrege, at jeg selv valgte FN. Om ikke

andet får man da i det daglige afprøvet sine evner

til at udvise en ganske betydelig tålmodighed i

samarbejdet med kollegaer fra stort set hele verden

i en organisation, hvor beslutningsprocessen er

tung og ganske ustruktureret. Her ”tager ting tid!”.

Endelig får man øvet sine engelskkundskaber på et

højt teknisk niveau.

Jul og nytår under sydens sol

Jeg har mange gange tænkt på hvordan det vil være

at fejre jul og nytår langt fra familien i 40 graders

varme. Det får jeg svar på i år, idet julen skal fejres

her i Juba og nytåret i Danish House i Khartoum

med end of mission 8. januar.

Jeg vil slutte med at ønske alle kollegaer ved

Regiment og Skole en glædelig jul samt et godt

nytår. Efter et halvt år ved UNMIS, ser jeg virkelig

frem til at møde på mit gamle job som NK/2 BTN en

gang i løbet januar 2009.


FORTSÆT DIN

KARRIERE

I FORSVARET

Bliv offi cer. Bliv leder. Bliv i Forsvaret.

Verden er fuld af muligheder, men hvis du vil være leder, skal du blive i

Forsvaret – og blive offi cer. Offi cersuddannelserne fokuserer målrettet

på praktisk og teoretisk ledelse inden for tre uddannelsesretninger.

Inden for disse retninger har du stor frihed til selv at sammensætte dit

eget forløb. Læs mere på blivoffi cer.dk.

> Offi cer

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������

Uddannelsesstart august 2009.

> Kontraktoffi cer

��������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������

Uddannelsesstart august 2009.

NYE UDDANNELSER

KONCENTRERET

KARRIERE

> Reserveoffi cer

���������������������

�����������������������

������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

���������������

Uddannelsesstart februar 2009.

Læs mere på www.blivoffi cer.dk

������


���������

���������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

Så blev det igen tid til at få luftet det røde

”fut-tøj” Ca. 450 mænd og piger fra 5 enheder

deltog på dagen. De deltagende var:

Ammunitionsrydningskompagniet, Konstruktionskompagniet,

Stabskompagniet, 3 HRU/

KMP og 1 HBU/KMP.

Alle enheder dystede i disciplinerne fodbold,

bænkpres, o-løb, 100 m løb, GD hjulskifte,

1500 m løb, panserminekast, 4 x 400 m stafet,

5 km cross, military race, forhindringsbane

gruppevis, bårefræs og tovtrækning.

Af nye discipliner, denne gang, var bl.a.

bueskydning, hvor man selv skulle komme med

hjemmelavet bue og pil! og støvlekast med

kosteskaft. Begge ovennævnte var alternative,

men havde stor underholdningsværdi.

Dagen startede med en åbningsparade

på cindersbanen, hvor oberstløjtnant J.C.

8

Jensen gav startskuddet til en begivenhedsrig og

underholdende dag.

Dagen sluttede med præmieoverrækkelse, hvor alle

����������������������������������������������

Derudover var der diplomer til 1. 2. og 3. pladsen.

I disciplinerne fodbold, tovtrækning og stjernetræf

blev der overrakt pokaler, som Pionermuseet har

sponsoreret.

Disse har en forhistorie, der går tilbage til dengang,

hvor Ingeniørregimentet havde sin base i

Randers.

Hensigten er at disse tre pokaler gøres til vandrepokaler,

så vi kan være med til at værne om begrebet

”traditioner”. Den enhed der vandt i den

samlede pointscore blev igen i år - 3. HRU/KMP.

Så alt i alt en rigtig go dag, hvor lattermusklerne

også blev motioneret.


������

10

Ingeniørtropperne

Den 6. november 2008 blev der afholdt 324 års fødselsdagsparade på paradepladsen

på Skive Kaserne. Fotomontagen her viser i glimt - blandt andet - hvem

der blev kåret som: "Bedste Kammerat", "Bedste Pioner", og "Årets Soldat".

���������������������������������������������


Borgmester for Skive Kommune - Flemming Eskildsen

���������������������������������

t.v Konstabelelev Jesper D. Nielsen - "Årets Soldat".

t.h Konstabelelev Ronni K. Jacek - "Bedste Pioner".

�������������������

11


Miner, Bomber, Samvær

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

Alle ingeniørsoldater kommer på et eller andet

tidspunkt, i deres karriere, i tæt kontakt med miner,

improviserede bomber og ueksploderet ammunition

- ja for de udsendte ingeniørsoldater er det en del

af dagligdagen.

���������������������

I den forbindelse har alle nok også oplevet, at det

������������������������������������������������

minerne og ikke mindst de improviserede bomber

så de kan blive uskadeliggjort.

Selv i 2008 er det ingeniørsoldaten som fysisk

må afsøge vejene for de øvrige soldater under

anvendelse af simple minesøgere, eller for det

meste med øjnene.

Det forhold er der mange forskere der i årenes

løb har forsøgt at gøre noget ved, men endnu er

hunden med sin gode lugtesans det nærmeste vi

kommer et effektivt instrument.

Mine Action Weekend

I forsøget på at fremme forskning og udvikling

af ny teknologi gennemførte Danish Demining

Centre (DANDEC) ved Hærens Ingeniør- og ABCskole

derfor i samarbejde med Nordisk Demining

Research Forum (NDRF), et seminar ”Introduktion

to Mine Action” en weekend i Hevringlejren den 27.

– 28. september 2008. Her deltog et større antal

studerende og forskere som alle arbejder med at

udvikle sensorer som på en eller anden måde kan

opspore sprængstoffer.

Forskerne og de studerende kom fra en række

universiteter og læreanstalter i Norge, Sverige og

Danmark.

12

��������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������

Baggrunden for seminaret var dels gennem praktiske

demonstrationer, foredrag og diskussioner at give

deltagerne indsigt i hvad sprængstof kan anvendes

til og hvilke problemer ingeniørsoldaten møder i sin

dagligdag f.eks. i Afghanistan.

Dette for at tilfredsstille behovet for information og

supplerende uddannelse for herigennem at stimulere

interessen for forskning og udvikling, der kan resultere

i mere effektive og sikre metoder til rydning af

miner og ueksploderet ammunition.

DANDEC

Efter et solidt morgenmåltid serveret af

Hevringlejrens dygtige cafeteriapersonale, blev

eleverne orienteret om weekendens program.


��������������������������������������������������������

Herefter forberedte Major Hans Carøe

DANDEC eleverne på eftermiddagens praktiske

sprængningsdemonstration, som samtidig

blev forberedt af Overkonstabel-1 Ole

Lauridsen DANDEC i samarbejde med en

sprængningsgruppe fra Hjemmeværnsdistrikt

Djursland.

�������������������������

Hele lørdag eftermiddag var herefter i skarpsprængningens

tegn med sprængning af træ

– jern – miner og ikke mindst en mine under

en personbil.

Alt sammen velkendte ting for en ingeniørsoldat,

men for en forsker fra Danmarks

Tekniske Universitet eller fra

Ingeniørhøjskolen i Skövde i Sverige

absolut noget vildt fremmed, men vigtig

for at forstå, hvad der møder soldater i

internationale missioner.

Minesøgningsøvelse om søndagen

Efter en aften med kammeratligt samvær

og god mad fra Hevringlejrens cafeteria

blev søndag formiddag anvendt til en lille

øvelse i minesøgning arrangeret af OKS-1

Ole Lauridsen efterfulgt af en demonstration

af en minesøgningshund.

���������������������

Således mætte af ny impulser kunne DAN-

DEC og NDRF, sent søndag eftermiddag,

sende eleverne tilbage til deres forskning

og udvikling.

Tove Hansen og cafeteriabestyrer Jette Nielsen med noget af

al den gode mad som blev fremtryllet under kurset.

13


14

Lene

Job- og uddannelsesrådgiveren i nye rammer

2008 har budt på en del forandringer på job- og uddannelsesfeltet. Som nogle af jer heldigvis har fundet

ud af, rykkede vi i Forsvarets Personeltjeneste i nye omgivelser på Skive Kaserne efter sommerferien.

Men den største ændring har været, at vi gik fra at være to rådgivere til, at jeg nu varetager opgaven

alene.

Strukturændringerne betød også, at vi som rådgivere nu indgår i elementer, hvor jeg tilhører det

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

fem nordjyske rådgivere hinanden på kryds og tværs, hvis der skulle være større opgaver på nogle af

tjenestestederne.

Den største del af mit arbejde handler lige nu om CU i alle dens afskygninger: vejledning om uddannelse,

varsling og udfærdigelse af godkendelser. Alle CU-berettigede, der har optjent CU-uger, tilbydes en årlig

samtale, hvilket jeg vil opfordre jer til at tage imod.

Det er en uforpligtende snak, hvor vi kan drøfte den mere langsigtede planlægning af et uddannelsesforløb,

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

om. Man er naturligvis altid velkommen til en snak også ud over den årlige samtale.

����������������������������������������������������������������������������������������������������

rumme alt fra et enkelt en-dagskursus til en meritafklaring med efterfølgende uddannelsesforløb for at

få et svendebrev på de kompetencer, man anvender i dagligdagen.

Kompetenceudvikling kan også være i forbindelse med FOKUS-samtaler, hvor I evt. taler jer frem til en

form for kompetenceløft, og der er I også meget velkomne til at henvende jer til mig med hensyn til den

videre planlægning. Jeg kan også vejlede om de økonomiske støttemuligheder, der evt. kan være.

Kort sagt, så indebærer mit job kontakt til alle personelgrupper, og min dør står åben uanset om man er

civil eller militær.

Jeg glæder mig til at se jer til en snak i byg. 8, hvor jeg som udgangspunkt er at træffe tirsdag-fredag.

Lene Nørgaard, Job- og uddannelsesrådgiveren

Telefon: 32 66 53 95


Thomas & Kai

indsat billede - Jens & Kai

���������

2008

ISG Mesteren i Golf 2008 blev fundet på Skive Golfklubs svære bane tirsdag den 21. oktober 2008.

Vinderen blev Thomas Schmidt der detroniserede den gamle mester Kai Jørgensen med ikke mindre end 8 slag

netto!

Thomas havde fundet en af de dage hvor intet var umuligt, hvilket ikke ligefrem gjorde det lettere for den horde

af sultne golfspillere der jagtede ham.

Thomas har desværre forladt regimentet, med udgangen af oktober, for at bestride en stilling ved Flyvevåbnet.

Han ønskes hermed held og lykke i sit nye job.

Ud over kåringen af ISG Mesteren blev der spillet om 2 andre pokaler. Begge pokaler blev nappet af regimentets

”coming man” ud i golfens fortryllende verden, Jens Skjødt Larsen. Jens vandt pokalen for den mest stabile

spiller gennem sæsonen, samt pokalen i den indlagte stablefordkonkurrence. Tillykke til Jens Skjødt Larsen.

Skulle der på Skive Kaserne være golfspillere som kunne tænke sig at deltage i kommende arrangementer, så

kontakt undertegnede.

Vi vil i starten af 2009 forsøge at gennemføre en ”Golfens dag”, hvor ikke-golfere vil få mulighed for at gå en

runde med en mere rutineret spiller. Mere om det senere.

Kai Jørgensen

Golf rep. ISG

Skive Kaserne

15


De bedste skytter i forsvaret. Fra venstre, Oversergent L. Engelbrecktsen, Oversergent J. Hosbond, Seniorsergent P. Maagaard,

Konstabelelev S. Nederby, Konstabelelev J. Højgaard, Overkonstabel af 1. grad S.J. Nielsen, Kaptajn K.K. Bredholt og

Oversergent F. Rotbøll Nielsen. Kig lige en ekstra gang på præmiehøsten...

Vi kom, vi skød, vi vandt

Af: Seniorsergent Palle Maagaard,

Centralkøreskolen, Skive Kaserne

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

Skive Kaserne markerede sig i høj

grad da Forsvarsmesterskaberne i

Skydning blev afviklet i september.

Skydningerne foregik i Oksbøl,

hvor der blev skudt med gevær

på Stibjerg skydebaner og pistolskydning

på Vrøgum skydebaner.

Totalforsvarsregion Midtjylland

(TFRM) var arrangør.

Ingeniørregimentet (IGR) deltog

med 8 skytter i kategorien ”fast

personel”, da vi ikke havde lov til

at stille med vores konstabelelever,

i kategorien ”værnepligtige”.

Værnepligtige skulle være HBU’ere,

og da vores HBU’ere på det tidspunkt

kun var en måned gamle,

������������������������������nede

skytter, eller træne nogle

op til at blive dygtige nok inden

stævnet.

Pizza som hovedpude

Mandag eftermiddag trænede vi

���������������������������������

i truppen, da der indløb et meget

sent afbud. Men humøret var højt,

��������������������������������

(KSE) S. Nederby til at tage med

til skydekonkurrencen i stedet

16

for at øve sig i brobygning! Det

betød at vi kunne stille med to

4-mands hold og dermed forøge

vores chance for medaljer, da

skydningen er for både hold og

individuelt.

Kl. 1900 mødtes alle skytter på

kasernen og kørte samlet til

Oksbøllejren, hvor vi skulle overnatte.

Men inden vi gik til køjs,

blev der tid til en enkelt godnatbajer

og de sædvanlige røverhistorier

om ”dengang jeg var soldat”!

KSE S. Nederby og J. Højgaard

lyttede måbende på os ældre og

tænkte sikkert, ”de er fulde af

løgn”! Men det var vi ikke, vi omgik

bare sandheden en lille smule

lemfældigt! Det gør jo ikke noget

det ikke er helt sandt, bare det

er sjovt. Nå, klokken blev mange

���������������������������������

alene. Men Højgaard kunne ikke

sove uden sin indbagte pizza og

sin PC, så begge dele blev tildelt

plads, hvor hovedpuden normalt

ville være anbragt. Vi andre var lidt

imponeret over, at han formåede

at sove, spise pizza og surfe på

internettet samtidig! Søvnen må

dog have overmandet Højgaard i

løbet af natten, for næste morgen

var der stadig en halv pizza tilbage.

Denne blev så bare forvandlet til

morgenmad. Utroligt hvad man lærer

af KSE’er i dag!!!

Vi andre indtog en normal morgenmad

i cafeteriet, pakkede bilerne og

kørte på skydebanen.

Fantastisk skydning

�������������������������������ben

- nogle vil sige ødelagt - men

efter en lille diskussion med våbenmekanikeren

(VMEK) og skydekomiteen,

kom VMEK på andre tanker og

begyndte at kontrollere på normal

vis. Efter en minutiøs og meget

grundig gennemgang af sikkerhedsbestemmelserne,

eftersyn af våben

og optælling af ammunition samt

gennemgang af skydningerne med

gevær (GV), befandt vi os endelig på

skydelinien, klar til at gå i ”krig”.

Jeg skal da lige love for vores træning

gav pote, på nær 2 af vores

skytter, skød vi mellem 92 og 98 på

ringskiven, god start! Næste skydning

gik lige så godt, dog først da

træffertælleren blev rigtig tydet. Der


var godt nok nogle der svedte over

den første melding. Den tredje

skydning gik lige så godt og stort

�������������������������������������

Vi endte da også med, at blive

nr. 1, 2, 3, og 4 i geværskydning!

. Overkonstabel af 1 Grad (OKS-1)

S.J. Nielsen blev bedst med KUN

2 point fra maksimum, fantastisk

skydning!!!!! Det fejrede vi med at

spise en 10-12 basser fra Frederiks

bageri, tak til oversergent (OS) J.

Hosbond, for det venlige sponsorat.

Så var det tid for pistolskydning.

Vi indfandt os på skydebanen og

blev igen kontrolleret i hoved og r..!

Men VMEK var nok for grundig i sin

kontrol.

Det betød at OS J. Hosbond’s

pistol ikke fungerede mere. Han

måtte sidde over og skyde alene

efter os andre, med en lånt pistol.

Pistol er jo nok en lidt mere

krævende disciplin end gevær, det

måtte de unge kræfter på holdet

nok sande trods hæderlige resultater.

Vi kunne efter skydningen

HOLD 1

Pistol

point / placering

Gevær

point / placering

Kombineret GV+P

Point / Placering

SSG P.N. Maagaard 280 / 1 185 / 3 465 / 1

KN K.K. Bredholt 280 / 2 175 / 15 455 / 2

OS L. Engelbrecktsen 262 / 5 183 / 4 445 / 5

OKS-1 S.J. Nielsen 249 / 11 190 / 1 439 / 6

HOLD 2

konstatere, at vi ”hapsede”

første og anden

pladsen individuelt, med

henholdsvis seniorsergent

(SSG) P.N. Maagard

og kaptajn (KN) K.K.

Bredholt på samme

pointtal. Holdmæssigt

blev det en første- og

femteplads, ikke så

ringe endda.

��������������������

forsvarsmester

Da alle var færdige med

skydningerne kunne vi

se, at i den kombinerede

konkurrence blev SSG

P.N.Maagaard forsvarsmester, med

KN K.K. Bredholt som nummer to.

I holdkonkurrencen blev IGR’s to

hold nummer et og tre, ganske

imponerende syntes jeg.

Afslutningsvis blev der holdt en

parade med præmieoverrækkelse,

og skulle nogen være i tvivl om at

der er noget der hedder IGR, så

ved de det bestemt nu. Ud af det

imponerende store præmiebord, vil

jeg gætte på at IGR løb med 75%

af præmierne, hvilket jo gav nogen

anledning til misundelige blikke fra

de øvrige skytter. Det var i øvrigt et

�����������������������������dende

og afvekslende præmier. Det

vakte glæde da præmiebordet normalt

er noget ensformigt og plejer

at bestå næsten udelukkende af

diverse glasting.

���������������������������������

TFRM’s hjemmeside, men her er

vores deltageres resultater:

OS J. Hosbond 240 / 17 185 / 2 425 / 10

OS F.Rotbøll Nielsen 223 / 22 178 / 12 401 / 15

KSE J. Højgaard 195 / 25 181 / 9 376 / 23

KSE S. Nederby 222 / 23 168 / 24 390 / 21

17


Den 6. september kl. 10.00 drog 13 ”ekvipager” af sted til bunkermuseet i Hanstholm.

Turen gik op over Mors med en lille pause i Vilsund, hvorefter vi fulgte kystvejen op til Hanstholm, hvor vi

landede klokken ca. 12.00.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

som omtalt i indbydelsen på grund af for få deltagere.

Bunkermuseet var en yderst interessant, og i særdeleshed for os der ikke tidligere havde besøgt stedet.

I kælderen under bunkeren følte man sig hensat til datiden, og lokalerne gav en god fornemmelse af hvordan

datidens soldater var ”underbragt” i 4 – 16 mands stuer, ja der var oven i købet ”maskintoiletter”.

Det var egentlig meningen vi skulle havde beset de udvendige skytte- og bunkeranlæg, men vejret var ikke lige

til disse fornøjelser, så efter et par timer i museet, blev vi samlet til hjemturen.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

slutsted og hjemruter var noget forskellige

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

Tak til dem der deltog, det bliver sikkert ikke sidste gang man besøger stedet, og ser resten, enten på to eller

���������

18

MC-klubben

”Halvgas” på tur

Af: "Kansler Bimmer" alias Hans-Henrik Krog Dalsgaard

Den medbragte mad og kaffe blev indtaget

med højt humør trods regn og blæst!

Så var der varm kaffe og frisk benzin til deltagerne ved pitstopet i

Vilsund.


Ingeniørtroppernes

Historiske samling

Jernbanemagasinet

Åbningstider:

���������������������������������

Uden for åbningstid kontakt:

Poul J. Nedergaard

������������������������������

e-mail: igr-gse03@mil.dk

����������������

Martin Wilnor

����������������

e-mail: willnorr@hotmail.com

����������������

Billeder - Effekter - Historier

������������������

Kontakt os!

19

Foto: Hans Brinch/RED


20

Om Soldaterportalen.dk

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

uploader.

�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

uerfarne pårørende, men heldigvis også meget erfarne pårørende, som via siden kan støtte og

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

soldater kammerater, hvis de er oprettet på siden.

Man kan lave en speciel ISAF6 gruppe hvis man ønsker dette, hvor man så kan skrive til

hinanden og udveksle billeder og lign.

����������������������������������������������������������������������������������������������

forud for en udsendelse men også generelt så man kan holde kontakten efter endt HBU eller

lign.

Rasmus Hall

Afdelingsleder

�������������

������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������

������������

�������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������

����������������������������


Navne Nyt

����������������������������������������������

Fra venstre: seniorsergent O.Ø. Pilgaard, overkonstabel-1 (OKS-1) T.B. Pedersen, OKS-1 B.M.D. Rolin, OKS-1

L.D. Møller, OKS-1 S. Tønning,OKS-1 B. Sørensen, OKS-1 P.T. Pedersen, Kaptajn A.T. Nielsen, Seniorsergent M.B.

Jensen, OKS-1 C. Trangeled, Chefsergent J.J. Trolle Jensen, (på Ingeniørtroppernes vegne - fungerende regiment

& skole chef) Oberstløjtnant J.C. Jensen, OKS-1 J.V. Overgaard.

������������������

T.B. Danielsen, 3 HRUkompagni/2

IGBTN, er pr.

1. oktober udnævnt som

korporal.

Foto: Hans Brinch/RED

������������������ ������������������

A.K. Fuglsang, 1 PNIGKMP,

er pr. 1. december udnævnt

som overkonstabel af første

grad.

Foto: Hans Brinch/RED

M.M. Lauersen, 1 PNIGKMP,

er pr. 1. december udnævnt

som overkonstabel af første

grad.

Foto: Hans Brinch/RED

21

Foto: Hans Brinch/RED


DE DANSKE PIONERFORENINGER

22

INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

PIONEREN 97. ÅRGANG

December 2008

Formandens klumme

Når du læser dette er vi gået ind i årets sidste måned, og vinteren er over os sammen med juletravlheden. Men tag dig tid til

at besøge din pionerforening, og slap af fra ”juleræset”.

Når jeg ser tilbage på året der snart er gået, er det i bevidstheden om at der stadig er opbakning om pionerforeningerne,

og det vi står for, dog mest blandt ældre og garvede pionerer. Der var pæn opbakning om vores formandsmøde i februar, og

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

muligt at samle ca. fem faner hver gang vi har kransenedlægning i Skive, en aktivitet som regimentet værdsætter højt. Af

en eller anden grund, som hovedbestyrelsen ikke kan få øje på, er jubilarstævnerne ikke det store trækplaster, selvom vi har

alle muligheder for at vise alt det militære isenkram frem, da vi jo holder det sammen med ”åbent hus” på kasernen. Ingen

andre regimenter kan fremvise noget lignende i de mængder. Andre, oven i købet Regimentsløse Soldaterforeninger, kan

samle dobbelt så mange som vi kan, eksempelvis består deres arrangement af en gudstjeneste, fotografering, og middagen

er en gang smørrebrød, og deres arrangement er dyrere end vores. Så kan man spørge sig selv om det er fordi pionerer er

mindre socialt orienterede, er ligeglade med det gamle kammeratskab, eller bare ikke gider, fordi det med militæret er et

overstået kapitel? Jeg tror ikke det er tilfældet, og den med at det ikke er på DERES gamle kaserne, den duer bare ikke, når

regimentet nu en gang er placeret i Skive, så er det DÉR det foregår for en rigtig pioner. Jeg håber at kunne meddele datoen

for jubilarstævnet 2009 i næste nummer af Pioneren.

Jeg vil slutte med at ønske alle læsere en rigtig Glædelig Jul, og et godt Nytår, med en særlig hilsen til de af vores soldater der

kommer til at holde jul og nytår i det fremmede uden deres familie omkring sig. I gør en forskel, som vi gamle pionerer og

regimentskammerater er stolte af.

��������������������

10 pionerer med fem foreningsfaner og et par pionøser havde valgt at drage til Skive for at fejre Ingeniørtroppernes

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

var det Major Kim Kock der i dagens anledning havde kommandoen over paraden. Efter at han havde talt til soldaterne og

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

engagerede konstabler, og regionsrepræsentant i Danske Soldaterforeningers Landsråd, Svend Erik Bolt Magnussen, havde

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Efter fanen var ført ud, gik vi til mindemuren ved regimentsbygningen og stillede op til kransenedlægning. Major Kim Kock

og pionerforeningernes formand Helmuth Hansen lagde herefter hver en krans, hvorefter Major Kim Kock kort takkede for

deltagelsen, og bød på formiddagskaffe. Ved kaffebordet var der en hyggelig stemning, og synspunkter blev udvekslet og et

par muntre historier blev også fortalt. Dagen sluttede med at en del af pionererne spiste frokost sammen inden vi sluttede og

kørte hjem.

Formandsmøde i DDP

Der holdes Formandsmøde på Soldaterhjemmet ”Dannevirke” i Odense lørdag den 14. februar kl. 09.30. Vi starter med

formiddagskaffe, selve mødet er kl. 10.00. Det er et udvidet møde, d.v.s. at bestyrelsesmedlemmer også kan deltage.

1953-144095 Adam Knuth

1954-218827 Hans Frederiksen

1960-470799 Ove Weng

1965-659287 Bent Bruno Skovsende

DDP byder velkommen til:

1965-685955 Verner K. Lauritsen

1972-100950 Ove Nielsen

1998-290578 Jan Gabs Pedersen

1996-240974 Tommy Lange Andersen

Flytter du:

������������������������������������������������������������������������������������������������

E-Post: ddp@pionersoldat.dk

Adresseliste til foreningerne bagerst i bladet.


��������������������������������������������

Vinterskydning

Der skydes d. 22. januar og d. 5. februar. Ved begge skydninger kan der skydes til DDPs Landskydning.

��������������

Den traditionelle skydning med forsvarsbrødre og gardeforening afvikles d. 19. februar.

Alle skydninger afvikles i Skyttehuset på Søholt, og der startes kl. 20.00.

�������������������

afholdes onsdag d. 25. marts. Reservér allerede nu datoen. Mere i næste nummer af Pioneren.

Foreningen ønsker sine medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår.

Med Pionerhilsen 360930 Nov.64.

������

Pioner 360930 november 64, J. C. Nielsen runder den 10. januar det skarpe hjørne 70 år.

Der indbydes i den forbindelse til åbent hus på Tørring hus, Jernbanegade 14, Tørring.

��������������������������������������������������������������������

Danmarks pionerer og pionøser er velkommen til at kikke ind mellem kl. 11 og 16.

Med pioner hilsen Birtha og Johannes.

Københavns Pionerforening

Banko i KP

Den 14. oktober afholdt vi banko i Karens Minde. Der var tilmeldt 27 til spisning og igen var det forloren

skildpadde til den billige pris af 55 kr. Der var 6 spil af 10 kr. pr. plade. Arrangementet blev afviklet i et højt

humør.

Foredrag om Sudan

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sudan af MJ Bo Rolvung.

Et spændende emne om tilstanden i landet Sudan, krydret med mange personlige oplevelser. Foredraget gav et

pust om den virkelige verden og ikke hvordan aviser og medier ser på denne verden.

����������������������

Københavns Pionerforening af 6. nov. 1909 afholder generalforsamling tirsdag den 24. feb. kl. 19.30 i Karens

minde.

Der vil igen i år være mulighed for spisning inden generalforsamlingen. Der spises kl. 18.00 en varm ret. Prisen

er kr. 75,00 inkl. fri øl, vand, vin, og kaffe under hele generalforsamlingen. Tilmelding til spisning er nødvendig,

til Leif A. Hansen på

tlf. 48716460 eller 29241630 eller pr. mail: cissus@hansen.tdcadsl.dk.

Hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen kan der købes øl, vand, vin og kaffe til pionerpriser.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Medlemsmøde

København pionerforenings skyttelaug afholder ordinært medlemsmøde tirsdag 3. februar. Forslag der ønskes

behandlet på mødet skal være skyttelauget i hænde senest 27. januar.

KP’s og Skyttelaugets bestyrelse ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Randers Pionerforening

Januar Mandag d. 12. Skydning. Tirsdag d. 13.

pioneraften. Fredag d. 23. afholdes pionermiddag kl. 18

hos Anne-Marie, Messingvej 74.

�����������������

Hermed varsles vor ordinære generalforsamling, som

afholdes fredag den 23. jan. kl. 20.00, på Messingvej 74.

Forslag der ønskes behandlet sendes til formanden

senest den 16. jan.

Februar Mandag den 2. skydning. Tirsdag den 10.

pioneraften. Mandag den 16. skydning.

Marts Mandag den 2. skydning. Tirsdag den 10.

pioneraften. Mandag den 16. skydning.

Pioneraften på Fjordvej 27.

Skydning: Kærgade 117 C, Randers skyttekreds.

P.B.V. Hans Damgaard.

23


24

Lolland-Falster Pionerforening

���������������

Er sidste udkald til blad nr. 6. Man forbavses over, at tiden går så hurtigt. Julen nærmer sig, og det ny år banker

på.

Aktiviteter

Lolland Kommunes invitation til faneborg ved regentparrets ankomst til Nakskov 15. september 2008.

Kommunen havde bedt Obertsløjtnant Jørn Arne Nielsen om at koordinere en faneborg.

Takkebrev:

Kære faneborger. Hjerteligt tillykke til jer alle for en suverænt vellykket faneborg. HMP Margrethe var yderst

imponeret, såvel over dens antal af faner, som hun ikke huskede at have set mage, samt selve præsentationen

af

Dannebrog. Fanebærer var Henri Boesen, og medhjælper var Helge Andersen.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

kl. 13 blev der serveret velkomstdrink. Kl. 13.30 gik alle til bords til cavery buffet, dessert og kaffe. Formanden

bød velkommen.

En stor tak til Landsformanden Helmut Hansen og frue. Carl Frederik blev valgt til toastmaster. Under middagen

blev der sunget ”Kammeratskabet”, og Carlo spillede på harmonika. Formanden berettede om foreningens

tilblivelse og om de mange formænd, der havde ledet slaget gennem tiderne. En særlig tak til Carlo Jensen og

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1963 til 1999. Fra 1999-2000 var Carlo fungerende formand og kasserer to gange.

Landsformanden holdt en tale og rekonstruerede de år, han var kommet i foreningen – at se vores medlemstal

blev holdt ved lige. Landsformanden overrakte Carlo Jensen og Henri Boesen det ny fortjensttegn, som blev

vedtaget ved sendemandsmødet i Maribo. Carlo Jensen for særlig indsats og Henri Boesen for opsøgende

arbejde.

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

fortalte også om sangen, der blev sunget, ”Kammeratskabet”, læreringen med spade og gevær.

En tak til Torben Nielsen, der donerede vinen til maden. Det var en dejlig dag.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Torben Nielsen blev vinder.

Kammeratskabsaften afholdes den 27. februar 2009 – i skrivende stund har vi ikke fundet det rigtige emne. Men

det bliver sandsynligt en, der har været ude og gøre tjeneste, men hvor? Vi glæder os til det gode bagværk, vore

pionøser serverer.

������������������������������������������������������������������������������������������������������

Efterlysning����������������������������������������������������������������������������������������������������

vokser.

Tak til Nordvestjydsk Pionerforening ved pioner 161354 Jørgen Hyldgård. Takken skal lyde for din beretning om

tiden i Itzehoe – Klosterbruennen især. Der har været fortalt mange historier og hvilken var den rigtige?

Generalforsamling afholdes den 20. marts 2009 i hjemmeværnets lokaler

Med pionerhilsen bestyrelsen

����������������������������

Julefrokost

Den årlige julefrokost holdes i år d. 5. december kl. 18.30 i lokalerne i Kalbyris Anlæg i h.t. sidste nummer af

pioneren.

Kammeratskabsaften med spisning

Der holdes kammeratskabsaften med spisning fredag den 9. januar kl. 18.30, i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

50,- pr. deltager. Kom og vær med. Efterfølgende kan der købes kaffe med kage, øl og vand. Kom og smag

køkkenholdets lækkerier, og få en hyggelig aften, og tag meget gerne pionøsen med. Tilmelding til spisning er

nødvendig på tlf. 5573 6131 senest den 5. januar.

�����������������������������

Der holdes generalforsamling i ”Samvirket” tirsdag den 10. februar kl. 18.00 i Kalbyrissalen, Skyttemarksvej 200,

Næstved. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der fællesspisning, menuen er endnu......


ukendt, men med garanti lækker, og til en pris af ca. kr. 125,-.

Bindende tilmelding til spisning på tlf. 5573 6131 senest den 31. januar.

Stiftelsesfesten

Foreningens 86 års fødselsdag blev fejret i Holme Olstrup Forsamlingshus. 21 havde valgt at være med, efter div.

afbud pga. sygdom, heraf en del fra Københavnsområdet. Da det var første dag i efterårsferien, var der kø på

motorvejen, langsom trillekø, men de kom frem lidt forsinkede, og lige velkomne af den grund. Der var tilberedt

en lækker buffet som dagens middag, og herefter var det tid til at svinge træbenene, afbrudt af kaffepausen.

Værten var i super humør, og gav en halv times ekstra musik. Kort sagt: En god aften i godt selskab.

������������

Da dagen oprandt var deltager antallet reduceret til tre, men vi gik den traditionelle tur på5 km, og herefter

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

Januar: 9. Kammeratskabsaften med spisning. Feb.: 10. Generalforsamling i ”Samvirket”, 13. kammeratskabsaften.

Marts: 13. Ordinær Generalforsamling i SP. Notér datoerne i din kalender NU !!!!!!!! (forkortet af red.)

Randers pionerforening

1933-3337-9 Karl Anker Friis

1946-756 Ove Nielsen

1946-795-2 Svend Egon Stylsvig Frederiksen

1949-1189 Arthur Nielsen

1949-1204-5 Kresten Pedersen

1951-136467 Bendt Flarup

1952-144083 Anders Carsten Ludvig Johannsen

1952-161205 Svend Arne Gjørtler Jensen

1953-164657 Svend Peter Nielsen

1953-164770 Kresten Haue Schelde

1955-260928 Kai V. T. Thorgersen

1955-260930 Arne H. Andersen

1955-261110 Ole Jacobsen

1955-261157 Benny Schack Andersen

1955-261182 Aage Hansen

1955-270873 Arne Brogaard

1955-270908 Hans Peter Jeppesen

1955-270944 Arne Sørensen

1955-271059 Leo N. Krogh

1956-302597 Leo Frandsen

1956-302607 Vagn Jensen

1956-302651 Johannes Hansen

1956-302676 Frederik Meine

1957-324221 Poul Verner Bøttcher

1957-339114 Ejner Ekkelund Kristensen

1958-374047 Niels Jørgen Stoholm Christensen

1958-374130 Erling Overgaard Pedersen

1958-374314 Niels Angaard

1958-374371 Arly Wagner Olsen

1960-470914 Frede Lehmann

1960-471001 Ove Harling Kristiansen

1960-471002 Benny Sørensen

1961-499416 Erik Jensen

1961-499462 Peter Orum

1962-527550 Viggo Laustsen

1962-527558 Finn Bering

1962-527656 Frank Arvid Wagner

1962-527744 Siegfred W. Andersen

1962-527819 Peter C. Straarup

1962-527830 Henning Peter Mortensen

1963-576834 Bjarne Bach

1963-576866 Oluf Lauritzen

1963-576875 Kjeld Jensen

1963-576880 Kurt Christensen

1963-576884 Orla Jensen

1963-576982 Leo Kofod

1963-577028 Leif Asbjørn Møller

1964-620963 Gunnar M. Bjerre

1964-623439 Tonny B. Andersen

1964-630314 Oluf Sigurd Nielsen

1965-659268 Bruno Føns Madsen

1965-659276 Hans Damgaard

1965-685857 Allyn Hilgård Sloth Christophersen

1965-685955 Verner K. Lauritsen

1966-714458 Iver Heidelbach Hólmkjær

1966-714509 Jens Egon Sørensen

1967-737658 Kaj Jockumsen

1967-737694 Frede Andreas Solkær Pedersen

1967-737710 Lindy Bække Olesen

1967-737798 Hans Kurt Hansen

1967-747334 Poul Rudolf Illemann

1967-753074 Jan Axel Nielsen

1968-786171 Hans Peter Hansen

1968-795524 Tom Orla Mousing

1970-221148 John Dreyer

Nytårs hilsner

1970-301050 Steen Madsen

1971-030353 Knud Brinck Larsen

1971-050851 Benny Krogh

1971-060251 Poul Erik Clausen

1971-100850 Poul Erik Jensen

1971-120150 Poul Harboe

1971-140946 Christian Erwin Thomsen

1971-170351 Finn Kerting Hansen

1972-070950 Olav Koudal Maul

1972-211252 Finn Petersen Hornskov

1972-220648 Karsten Friis Bottke

1972-241151 Bjarne Hansen

1972-300350 Flemming Brøndberg

1973-260452 Jacob Børge Jacobsen

1974-201252 Torben Holst Jensen

1975-030553 Finn Alberg Christensen

1975-181254 Jens Jørgen Jensen

1975-190955 John Bermann Beck

1977-150556 Bjarne Erik Skov

1977-220756 Thorstein Bo Thomsen

1977-230860 Torben Broe

1977-261056 Jørgen Rolskov Rasmussen

1979-181059 Torben Jessing

1981-021060 Claus Stilling

1981-191261 Kim Stier Sørensen

1982-060461 Per Ellegaard Jacobsen

1982-181160 Peder Møller Rosenvinge

Ebbesen

1985-141165 Henning Pedersen

1986-120866 Jimmy Madsen

1991-280271 Brian Thorsdahl Hansen

1992-150671 Brian Stubkjær Adamsen

1992-211171 Henrik Steinmeier

1992-251170 Jan Bomholt Nielsen

1992-280867 Henrik Bendixen

1993-011072 Brian Mølller Lange

1994-130873 Sten Tolstrup

1995-060274 Per Rosenmayer Hjortshøj

1995-111273 Henrik Moth Andersen

1998-010176 Steen Friis

2002-120280 Per Stagsted

2003-310783 Kristian Mark

Skive pionerforening

1955-270865 Hans Kristian Møller

1962-534962 Per Winther

1974-174839 Sven-Erik Bolt Magnussen

1997-120976 Morten Thorvang Mikkelsen

1998-040278 Knud Erik Riis Kirk

1998-290578 Jan Gabs Pedersen

2000-140578 Jan Buck Sørensen

2000-230479 Per Kovsgaard Thomsen

2000-281277 Brian Engholm

Christoffersen

2003-050484 Stefan Pedersen

2003-180583 Frank Johnny Jensen

2003-190581 Thomas Bernstoff Aagaard

2005-310885 Allan Alstrup-Nielsen

Odense pionerforening

1951-136287 Johan Rasmussen

1951-136539 Peter Appel

1952-161344 Gerog Grønnebeck Johnsen

1953-164731 Svend Egon Henriksen

1953-165000 Børge Mortensen

1956-297090 Laurits Rasmussen

1956-302568 Andre Jensen

1956-302768 Bent Steen Larsen

1957-348443 Arne Christiansen

1958-377425 Ole B. Møller

1959-422752 Knud Erling Høgh

Kristiansen

1960-470799 Ove Weng

1962-539991 Per Biller Haurballe

Jensen

1962-540182 Ove Nielsen

1972-100950 Ove Nielsen

1975-171247 Flemmind Dahl Madsen

1976-061055 Karsten Ellehave

Hollesen

977-061257 Svend Stuhr Jepsen

1979-160957 Jørgen Rosenquist

1983-231062 Jens Thorup

1986-000000 Johnny Larsen

1996-240974 Tommy Lange

Andersen

��������������������������

1946-778-1 Johannes Hansen

1952-144004 Jørgen Hansen

1952-144011 Preben Nielsen

1952-144067 Ove Hansen

1953-176388 Vagn Pedersen

1953-176472 Børge Frandsen

1953-176712 Birger Kirkeskov

Hansen

1953-176814 Poul E. Hansen

1954-219290 Finn Grønbech

Andersen

1955-270791 Jens Berth

1957-335072 Jørgen Eigil Larsen

1957-335073 Jon Næsby Andersen

1957-335075 Svend Aage Stoffer

1957-335122 Poul Madsen

1958-377741 H. Abrahamsen

1960-455403 Jørgen Schultz

Andersen

1960-470842 Kurt G. Jensen

1961-519614 Ole Jyll Sørensen

1961-519897 Bent Nicolajsen

1961-519941 Leif Anders Hansen

1962-520162 Svend Aage Kjær

1962-539790 Allan Slot Pedersen

1962-539810 Leif Ove Frederiksen

1962-539828 Jørgen Julius Pedersen

1962-539887 Hardy Dambæk

Jørgensen

1962-539912 Hans Erik Malmborg

1962-540025 Dan Aggersbo

1963-569801 Kurt Jæger-

Rasmussen

1963-569809 Ib Jørgensen

1963-583636 Leif Bahn Henriksen

1963-586790 Ove Jørgensen

1964-623184 Arne E. Pedersen

1964-623216 Helge Jørgensen

1964-623356 Per Sten Larsen

1964-623397 Arne Skovslund

1964-634914 Svend Knudsen

1964-634926 Jens Ove B. Hansen

1965-654102 Ole L. Å. Handberg

1966-709279 Niels E. Troest

25


1967-747415 Poul Henning Knarreborg

1967-747417 Richard Sadolin Holst Hansen

1967-747435 Kaj Frandsen

1970-080847 Karsten Ernfeldt Frederiksen

1970-091050 Keld Louis Sigersted

1971-140151 Peter K. Christiansen

1971-150750 Ebbe Petersen

1971-240951 Niels Helmuth Hansen

1972-160552 Max Rasmussen-Rubæk

1975-030255 Børge Rasmussen

1977-270556 Arne Jensen

1983-160963 Anders E. Christiansen

1993-201273 Kenneth Hansen

B-medlem Gunhild Stoffer

B-medlem Lene Dinesen

B-medlem Marianne Jørgensen

B-medlem Gregers O. Ersgaard

���������������������������

1949-1223-5 Eigil Vestergaard

1949-1511-6 Niels Agerbo Henriksen

1949-1561-6 Thomas Nørgaard

1951-136289 Henning Præstegaard Andersen

1952-161354 Jens Jørgen Hyldegaard

1953-164579 Viggo Møller

1958-374309 Steen Bøgvad Nielsen

1959-405279 Per Seiling

1962-527769 Poul Nielsen

1963-577161 Jørgen H. Gregersen

1967-737720 Frede Bent Damgaard

1968-795621 Carl Chr. Thorsen

1972-250352 Sten Rønn Steen

1991-190369 Bjarne Weibel

Lolland/falster pionerforening

1945-12561-8 C. F. Devantier

1954-218864 Poul Flemming Nielsen

1955-256645 Carlo Henning Jensen

1955-256592 Helge Andersen

1972-041052 Karl Erik Hansen

1975-210656 Stig Valdemar Hansen

1967-747419 Torben Nielsen

1953-176718 Jørgen Håkonsen

1967-747407 Carsten Egeskov Petersen

1955-256548 Henri Boesen

1955-256633 Mogens Chr Thomas Jensen

1962-583743 Torben Frederiksen

1955-256565 Willy Rasmussen

1955-270721 Herman Mortensen

1955-256570 Johannes Larsen

1969-280869 Flemming Olsen

1972-240752 Johnny Olsen

1965-653936 Jens Kristensen

1997-121177 Allan Kappel Kørup

1955-256595 Mogens Hansen

1961-519713 Jørgen Mau

1954-219215 Villy Hendrichsen

1972-160551 Svend Wessel Schmidt

1954-219296 Arne Andersen

1955-256593 Poul Krawiec

1958-377478 Ib Kobbernagel Andresen

1961-519831 Vagner Pedersen

1955-256588 Knud Pedersen

1955-256461 Kjeld Sørensen

1954-218827 Hans Frederiksen

1953-144095 Adam Knuth

Ingeniørtroppernes soldaterforening

����������������������

1950-754 Jens Kristensen

1951-136267 Heinz Clausen

1952-144278 Leo Gormssen

1952-161047 Arne Hansen Kvist

1953-164887 Henning A. Pedersen

1953-164968 Chresten Vesterager

1954-231691 Sven Christensen

1955-260923 Poul E. Petersen

1955-261040 Bent Nielsen

1955-261137 Jens Husted

1955-270836 David Kristensen

1956-297902 Hans Erik Falkenber

1956-297981 Johan Andresen

1956-302561 Juul Basse Nielsen

1956-302758 Svend Hartvigsen

1957-348237 Jørgen Frederik Nielsen

1960-470792 Henning Jensen

26

���������������������������������������

������������

Pionerforening

1962-557254 Per Bak Sørensen

1963-576925 Bjarne Maul Pedersen

1963-576981 Svend Aage Pedersen

1964-360930 Johannes Chr. Nielsen

1964-623445 Stevie Carl Hansen

1966-714498 Jens Hyldal

1966-714521 Kristian Kiilerich Pedersen

1974-090656 Hans Ronge Nielsen

1975-180453 Jørgen Erik Løvendahl

1981-111059 Henry Sidelmann Christensen

1981-130460 Allan Hansen

1981-261161 Benny Hjort

1981-290161 Ole Nørskov

1983-060563 Jan Meldgaard Pedersen

1993-100873 Jesper Holck Levring

1996-171276 Henrik Eg

2001-210480 Kenneth Hansen

2002-031182 Palle Pedersen

2002-100783 Jesper Lodberg

Københavns pionerforening

1930-52-2 Tage Kromann

1938-3869-10 Poul Stenild Christensen

1939-1358-6 Svend Aage Andersen

1941-472-5 Valdemar Dvinge

1945-496-3 Svend Larsen

1945-609-3 Jørn Erik Paulmann

1946-038-5 Erling Larsen

1946-26103-8 Knud Preben Hecht

1948-0828-5 Johannes Th. Andersen

1948-359-4 Erik Langdahl Hansen

1948-361-6 Gunner Rolsgaard Larsen

1950-128-5 Viggo Hansen

1950-321-1 Helge Bech

1951-120774 Jørn Jensen

1951-121043 Jørgen Worm Petersen

1952-144099 Flemming Anthoni

1952-144150 Jørgen B.von Backhaus Bjufstrøm

1952-161411 Svend Aa. Kristensen

1953-165046 C-G Grüner Schöller

1953-176414 Søren Christian Rahbek

1953-176651 Erik Rasmussen

1953-176659 Svend Johansen

1953-176669 Hans Conrad Hansen

1953-176701 Ole C. Nielsen

1953-176712 Birger Kirkeskov Hansen

1953-176813 Kurt Jørgen Pedersen

1954-218753 Villy Vagn Olsen

1954-218921 Palle Hans Mathiesen

1954-219282 Birger Olsen

1954-219284 Ole Breitenstein

1954-219290 Finn Grønbech Andersen

1954-231917 Hans J. Christensen

1955-255622 Jørgen Stoltze

1955-256522 Peter Rudolf Tost

1956-297887 Palle Erling Verner Jørgensen

1956-298035 Knud Pedersen

1956-298110 Vagn Matzen

1956-298135 Erling Vad

1957-335075 Svend Aage Stoffer

1957-335085 Kurt Harald Elmegaard

1957-339054 Henry Jensen Lang

1957-339172 Frede E. Jørgensen

1958-377620 Henry Jensen

1958-377673 Jørgen Sandholm Poulsen

1959-400755 Jørgen Kronvold

1960-455373 Poul Eriksen

1960-470842 Kurt G. Jensen

1961-502766 Hans Peter Dall

1961-519692 Ole Vagn Larsen

1961-519798 Vilmer H. Jørgensen

1961-519803 Jens Worm

1961-519851 Jørgen C. Mørck

1961-519941 Leif Anders Hansen

1962-520146 Olav Velds

1962-520150 Bo Larsen

1962-527550 Viggo Laustsen

1962-539652 Vagn Grevy Sørensen

1962-539754 Niels Gundorff Nielsen

1962-539756 Kurt Harry Quiding

1962-539758 Hans Chr. Jørgensen

1962-539766 Tonni Petersen

1962-539783 Knud Henry Pheiffer

1962-539850 Preben Linke

1962-539880 Mogens Peter Würtz

Skive

Pionerforening

1962-539889 Søren Rose

1962-539970 Erik Kragh Lauritzen

1962-540025 Dan Aggersbo

1963-569547 Stig Meülengracht

1963-569552 Leon Lundberg Hansen

1963-569773 Gert Johnsson

1963-569801 Kurt Jæger-Rasmussen

1963-569809 Ib Jørgensen

1963-576884 Orla Jensen

1964-620980 Poul J, Nedergaard

1964-623335 Niels Helge Petersen

1964-623397 Arne Skovslund

1964-634902 Niels Ulrik Hermansen

1964-634914 Svend Knudsen

1964-634917 Jes Viggo Nielsen

1964-634918 Per Klitfod

1964-634923 Poul-Erik Larsen

1964-634948 Agner Thorsen

1965-653883 Jens Otto Olsen

1965-654117 Harry Ottosen

1965-659287 Bent Bruno Skovsende

1965-659302 Per Meülengracht

1966-708863 Leif E. Meülengracht

1966-709204 Knud Bjarne Nielsen

1966-714651 Erling Petersen

1967-747235 Carl Aage Jensen

1967-747428 Jørgen P. E. Larsen

1967-757231 Søren Bolt

1968-780348 Bent Sørensen

1970-160246 Anders Finn Poulsen

1971-240850 Johs Honore Hansen

1971-240951 Niels Helmuth Hansen

1971-300351 Bent Johnson

1972-011052 Bent Christensen

1972-110554 Jens Jørn Chr. Larsen

1973-140152 Hans Peter Petersen

1974-070752 Jan Flemming Nielsen

1974-140252 Ib Christian Dramshøj

1974-170156 Rene Falk Waldemar

1975-251152 Bent Meülengracht

1977-171256 Kim Johansen

1977-250456 John Nielsen

1979-051152 Axel Aller

1980-010357 Max Lundvig Hansen

1980-120856 Tonny Benne Kaijer

1980-120860 Tage Byrnak

1980-150259 Michael Bedsted

1980-190960 Jan Jørgensen

1981-210160 Kim Ingvard Jonasen

1982-010362 Carsten Hald

1982-080761 Jens Block

1984-270264 Dennis B. Mogensen

1985- 130464 Carsten Næblerød

1987-200467 Steffen Lund-Hansen

1988-280764 Kenneth J. Jørgensen

1989-120170 Sten Lind Pedersen

1994-021169 Morten Mortensen

1995-040277 Brian Gudmund Jensen

1996-060575 Arne Grøn Larsen

1996-200970 Frank Meulengracht

B-medlem Dora Knudsen

B-medlem Kirsten Petersen

B-medlem Jan Braband Hansen

B-medlem Bodil Lundegaard

B-medlem Marianne Jæger-Rasmussen

B-medlem Bente Bjufstrøm

B-medlem Elin Lilian Lang

B-medlem Vita Dyrby Dall

B-medlem Hanne Metzchen

B-medlem Hanne Elisabeth Markussen

B-medlem Lene Margrete Dinesen

B-medlem Anne Eriksen

B-medlem Karen M. B. Hansen

B-medlem Gitte Quiding

B-medlem Margrethe Ottosen

B-medlem Lone Burman

B-medlem Ulla Morthorst

B-medlem Edna Brun Nielsen

B-medlem Hanne A. Strunge

B-medlem Jørn Thorsen

B-medlem Jan Kragh

B-medlem Gregers O. Ersgaard

B-medlem Henny B. Andersen

B-medlem Bente Munk Jørgensen

B-medlem Marianne Jørgensen

Odense

Pionerforening


�����������������

December

24. Pioner 302561 - 1956

Juul Basse Nielsen

Hjejlevej 19

6920 Videbæk.

75. ÅR

�����������

10. Pioner 360930 Nov.1964

Johannes Chr. Nielsen

Sønderbrogade 10 st.

7160 Tørring.

70 år

Randers

December

3. pioner 527744-1962

Sigfried W. Andersen

Sibirien 31, Esby

8420 Knebel

65. år

9. pioner 659268-1965

Bruno Madsen

Splejservej 11. st. tv

8900 Randers

60. år

20. pioner 576923-1963

Henning Skov

Nørresøvej 42

8800 Viborg

65. år

�����������

1. pioner 374371-1958

Arly Wagner Olsen

De danske Pionerforeninger

Formand: Helmuth Hansen

Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved

Telefon: 55736131

Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen

Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg

Telefon: 39673178

����������������� www.pionersoldat.dk

Webmaster: Svend Knudsen

Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj

Telefon: 38284912

Email: ddp@pionersoldat.dk

Redaktør: Michael Bedsted

Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V

Telefon: 23849095 / 33219047

Email: pioner@ablivaweel.dk

Lolland-Falster Pionerforening

Formand: Henri Boesen

Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup

Telefon: 54132220

Kasserer: Carlo Jensen

Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster

Telefon 54855774

Ingeniørtroppernes soldaterforening for

midt og syd Jylland

Formand: Johannes Chr. Nielsen

Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring

Telefon: 75802576

Mail: bjogjc@tuknet.dk

Kasserer: Henry S. Christensen

Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg

Telefon: 86822321 / 40942321

Skive Pionerforening

Administreres af DDP

Fødselsdage

Vestervang 18, ulkebøl

6400 Sønderborg

70. år

5. pioner 374314-1958

Niels Angård

Jarlsmindevej 62 Strautrup

8260 Viby J.

70. år

9. pioner 576982-1963

Leo Kofoed

Sønderskovvej 97

6200 Åbenrå

65. år

København

December

6. pioner 623335-1964

Niels helge Petersen

Ardenvej 8.

4600 Køge

65. år

11. pioner 218810-1954

Ove Johannes Olsen

Ribevej 8

3000 Helsingør

75. år

26. pioner 176659-1953

Svend Johansen

Nygade 42, 1, tv

4640 Fakse

75. år

27. pionøse 271243-1999-B

Lone Burman

Nyelandsvej 21, A5

2000 Frederiksberg

65. år

�����������

20. pioner 502766-1961

Hans Peter Dall

Syvhøjvænget 64

2625 Vallenbæk

65. år

31. pioner 655987-1965

Bent Bruno Skovsende

Nyborg 7

5853 Refsvindinge, Ørbæk

60. år

Februar 09

2. pioner 219282

Birger Olsen

Smallegade 38 B, 2, th

2000 Frederiksberg

75. år

�����������

�����������

2. pioner 583636-1963

Leif B. Henriksen

Pinjevej 3

4684 Holmegård.

65.år

24. pioner 422550-1959

Kaj Christensen

Masneøvej 36

4760 Vordingborg

70. år

���������������������������

Formand: Helmuth Hansen

Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved

Telefon: 55736131

Kasserer: Arne Jensen

Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved

Randers Pionerforening

Formand: Hans Damgaard

Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers

Telefon: 86431773 / 25218173

Kasserer: Orla Jensen

Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV

Telefon: 86445549

Københavns Pionerforening

Formand: Leif A. Hansen

Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted

Telefon: 48716460

Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer: Jan Jørgensen

Adresse: Forsydiavej 14, 4000 Roskilde

Skyttelaugsformand: Michael Bedsted

Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V

Telefon: 23849095 / 33219047

Email: pioner@ablivaweel.dk

Odense Pionerforening

Formand: Jørgen Rosenquist

Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV

Telefon: 66172091

Email: jquist@mail1.stofanet.dk

Kasserer: Ove Nielsen

Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev

Telefon: 65951163

���������������������������

Formand: Per Seiling

Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

27


28

������������

��������

������������������

������������� ����������

���������������� � ���������������

������� ����������������������������������

��������� ����������������������

����������������

����������������

���������������������������������������

����������������������������

������������������������������

�����������

�����������

����������������

���������������

������������������������������

������������������


�������������

������

��������������

����������

�����������������

���������������

Alt i

malerarbejde

Bakkedraget 6

7800 Skive

Tlf. 97 52 73 53

����

���������������

�������������

�����������������

���������������

���������������������

�������������

������������� ����������

������ ����������

����������������������

����������������

����������������

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

JENS MALER

Jens J. Johansen

Kærmindevej 8 · 7800 Skive

Biltlf. 40 97 83 03 · Fax 97 52 05 46

TLF. 97 52 73 03

Åbningstider:

Mand.-fred. 15-17

Lørdag 10-12

���

�������������������

�����

��������������

����������

����������������

�������� ������������

������ �� �����������

�����������

���������������

��������

������� � ��������

����� ������ ���� � � ���� ��������� �

���� � ���� �� �� �� ��

������� ��������������

������������������

��������������������

�������������������������

�������������������������

�������������������������������

���� ������������� ����������

���� �����������

��������

�������������������������

�����������������������

���������������������

����������������������

���������������������

����������������������

���������������������

�������������������� �� �� ��

�����������������

������������ ����������

���� �����������

�������������

������������������


34

Støt vores

�����������

- de støtter

os

Som skibsoffi cer arbejder du både på broen og i maskinen

– og med både hænder og hoved. Du sejler typisk 9 uger ude

og har 9 uger fri. Skibsoffi cersuddannelsen giver dig altså et

liv med masser af frihed og muligheder.

HAR DU EN BANK, DER KENDER

DIG GODT?

WWW.SPARBANK.DK

9 uger ude 9 uger fri

Hele bladet kan læse på www.skivekaserne.dk.


����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

�����������������j���������������������

��densb�nd ��densb�nd����d�lj�� med�lje� �� �n��������lbe���

�n����ms��lbe����

�������������������������������

�����������������������������

���������������������������������������������������������������������� e��

���������������������������������������������������������������������������� ������

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������

Et mekanisk mesterværk eller et robust digitalur til din næste mission?

Mere end 50

urmærker

fra 200,- til

100.000,-.

Alle typer

reparationer

udføres på

eget værksted

� ����������

� ���������������

�� �������������������

����������

�� ���������� ���������������

� �������������������

����� � ���������� ��������

� ������������

������ ����������� ��������

� ������������

� �����������

������������������������������

�������������������������������

����������������������������������������

������������������������������

����������������������������������

�������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������

Uanset hvilket ur du søger, så står vi klar med faglig vejledning

og et af Danmarks største udvalg i ure fra de kendte mærker

og bedste producenter.

Vi søger naturligvis gerne for forsendelse + momsrefusion

(ved bopæl/ophold udenfor EU).

info@ostergaardureguld.dk

����������������������������������������

���������������������

���������������������

����� �

�����������������������

����������������������������������������

�����������

���������������������

����������������

���������������������

�����������

����� �

�����������������������

����������

�����������

���������������

����������������

����������������

�����������

������������������

����������

���������������

���������������

������������������

����������������

�����������������������

������������������

����������������������

���������������

������� ������������������

����������� �����������������������

��������������� ����������������������

����������������������

�������

���������������������

�����������

����������������������

���������������

����������������������

���������������������

����������������������

35���������

����� ��������

���� ��������� ��

���� �����

Støttesløjfe, magnetisk

se mere på inf-wear.dk

Pris: Kr. 35,-

36

TacGear Combat Smock...

�������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

Combat Smock: Kr. 1.295,-

������

MOLLE filter kit

Pris: Kr. 135,-

De 4 B’ere...

���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

NFM Odin 42L

specialist dagrygsæk

Pris: Kr. 2.395,-

MOLLE feltlygte: Kr. 275,-

NFM IFAK Bravo

personlig MEDIC taske

Pris: Kr. 250,-

NFM Gyda

udstyrstaske 70L

Pris: Kr. 835,-

�������������������������������������������������������������������������������

36

More magazines by this user
Similar magazines